Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD /08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Działanie III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Kryteria formalne: kwalifikacji, administracyjne i ogólne Kryteria merytoryczne: dostępu, ogólne i szczegółowe (dokument uzupełniający Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WŁ) Łódź, sierpień 2008

2 KRYTERIA FORMALNE Lp. Kryterium Opis kryterium / Podstawa oceny KRYTERIA KWALIFIKACJI / DOPUSZCZAJĄCE W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: - czy beneficjent jest uprawniony do ubiegania się o uzyskanie dofinansowania w ramach danej osi priorytetowej / działania URPO WŁ czy znajduje się w katalogu typów beneficjentów zawartym w punkcie 18 Beneficjenci URPO WŁ dla danego działania; czy spełnia warunki kwalifikowania się do danej kategorii beneficjentów (czy posiada odpowiedni status prawny); 2. Kwalifikowalność beneficjenta Kwalifikowalność projektu - czy beneficjent nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz ze zm.; - w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie czy każdy z partnerów jest uprawniony do ubiegania się o uzyskanie dofinansowania w ramach danej osi priorytetowej / działania URPO WŁ czy znajduje się w katalogu typów beneficjentów zawartym w punkcie 18 Beneficjenci URPO WŁ dla danego działania; W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: - zgodność inwestycji z typem projektu zapisanym w danym działaniu w URPO WŁ w punkcie 14 Przykładowe rodzaje projektów lub w Regulaminie konkursu; - zgodność projektu z zapisami RPO WŁ i URPO WŁ, w tym m.in. celami i uzasadnieniem odpowiedniego działania / osi priorytetowej oraz zgodność z celami Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata ; - zgodność okresu realizacji projektu z okresem programowym czy planowany okres realizacji projektu mieści się w obecnym okresie programowania, z uwzględnieniem regulacji dotyczących zakresu czasowego kwalifikowalności wydatków ( ) oraz zapisów Regulaminu konkursu; - zgodność projektu z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, w tym z polityką równych szans, polityką społeczeństwa informacyjnego, polityką ochrony środowiska, co najmniej na neutralnym poziomie a także z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi, w szczególności dotyczącymi stosowania pomocy publicznej, zamówień publicznych, ochrony środowiska (dopuszczalność realizacji projektu w kontekście wpływu na obszary chronione, w tym przede wszystkich obszary NATURA 2000), innymi obowiązującymi w danym obszarze tematycznym (ocena na podstawie informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie i załącznikach); - zgodność z kryteriami demarkacji zapisanymi w URPO WŁ w ramach danego działania (punkt 13 Komplementarność z innymi działaniami i priorytetami), a wynikającymi z Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; 3. Kwalifikowalność finansowa - projekt będzie realizowany w granicach administracyjnych województwa łódzkiego (odstępstwa od tej zasady muszą wynikać z zapisów RPO WŁ i URPO WŁ); W ramach kryterium ocenie podlegać będą następujące elementy: - kwalifikowalność wydatków zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków wynikającymi z Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania oraz Podręcznika kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2

3 Łódzkiego na lata ; - poprawność ustalenia poziomu dofinansowania, w tym z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód; - w przypadku jednostek samorządu terytorialnego obowiązek zapewnienia części wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych projektu ze środków własnych, który oznacza konieczność zabezpieczenia jako wkładu własnego w montażu finansowym projektu minimalnego udziału środków własnych lub pochodzących z pożyczek niepodlegających umorzeniu w wysokości 1%, obliczonego w odniesieniu do wartości wydatków kwalifikowanych projektu; - spełnienie warunku minimalnej/maksymalnej wartości projektu, zgodnie z zapisami punktu 28 Minimalna / Maksymalna wartość projektu URPO WŁ dla danego działania lub określonego w Regulaminie konkursu; - zgodność maksymalnej wartości wydatków w zakresie finansowania krzyżowego (cross - financing), określonych w URPO WŁ i wynikających z Podręcznika kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata (Część Trzecia Rodzaje wydatków kwalifikowanych w poszczególnych działaniach RPO WŁ); 2. Poprawność złożenia wniosku Poprawność sporządzenia wniosku 3. Kompletność wniosku 4 Kompletność załączników - w przypadku przedsiębiorstw czy beneficjent posiada zdolność do realizacji inwestycji przed otrzymaniem dofinansowania (czy posiada zabezpieczone środki finansowe, które umożliwią prowadzenie inwestycji przed uzyskaniem refundacji poniesionych wydatków); KRYTERIA ADMINISTRACYJNE W ramach kryterium ocenie podlegać będą następujące elementy: - wniosek złożono we właściwej instytucji; - wniosek złożono w określonym terminie. Instytucja, do której składane są wnioski o dofinansowanie oraz termin składania wniosków określone zostaną w ogłoszeniu o konkursie. W ramach kryterium ocenie podlegać będą następujące elementy: - wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu (wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu); - wniosek wypełniono w języku polskim. W ramach kryterium ocenie podlegać będą następujące elementy: - złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku (zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu), - wniosek zawiera wszystkie strony, - wszystkie wymagane pola we wniosku zostały wypełnione, - wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne, - wersje papierowa i elektroniczna wniosku są tożsame, - wniosek jest podpisany i parafowany przez osobę upoważnioną, - wniosek opatrzony jest pieczęcią wnioskodawcy. W ramach kryterium ocenie podlegać będą następujące elementy: - kompletność załączników zgodnie z listą określoną we właściwej pre-umowie (dla projektów zamieszczonych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla RPO WŁ) lub w ogłoszeniu o konkursie; - załączniki do wniosku są ważne (aktualne) i zgodne z przepisami prawa polskiego właściwymi dla danego rodzaju inwestycji; - załączniki do wniosku zostały przygotowane zgodnie z zasadami IZ RPO WŁ dla okresu programowania (zasady dotyczące przygotowania studium wykonalności, biznes planu, lokalnego programu rewitalizacji, zintegrowanego programu rozwoju lokalnego, planu rozwoju lokalnego zamieszczone są na stronie internetowej IZ RPO WŁ: lub - spójność (zgodność) informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku. 3

4 5. Logika interwencji / Wskaźniki 6. Trwałość projektu 7. Wykonalność prawna projektu 8. Odległość od strefy ochronnej KRYTERIA OGÓLNE W ramach kryterium ocenie podlegać będą następujące elementy: - związek pomiędzy zidentyfikowanymi problemami (potrzebami) beneficjenta, realizowanymi w ramach projektu działaniami mającymi je rozwiązać (zaspokoić), produktami będącymi wynikiem realizacji projektu oraz rezultatami; - poprawność wskaźników czy wskaźniki są adekwatne do rodzaju działania, zostały podane narastająco lub malejąco, zostały wskazane w odpowiednich latach, podano je we właściwych jednostkach, zastosowano właściwą metodologię i częstotliwość pomiaru; W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: - zapewnienie trwałości rezultatów projektu sprawdzane będzie czy beneficjent jest zdolny do utrzymania rezultatów przez minimum 5 lat (3 lata w przypadku MŚP) od zakończenia realizacji projektu, zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym; czy z przedstawionych przez Beneficjenta dokumentów wynika, że cele projektu zostaną utrzymane po zakończeniu jego realizacji oraz że projekt nie będzie poddany znaczącym modyfikacjom. W ramach kryterium badana będzie trwałość organizacyjna (pod kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych) podmiotu realizującego projekt oraz zarządzającego projektem po jego zakończeniu, jak również trwałość finansowa i instytucjonalna, czyli zdolność do pokrycia przez podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów związanych z operacyjną fazą projektu. W ramach kryterium ocenie podlegać będzie to, czy stan formalno - prawny nieruchomości, gruntów, urządzeń, których dotyczy projekt jest uregulowany i nie ma przeszkód w ich dostępności na potrzeby realizacji projektu. W ramach kryterium ocenie podlegać będzie dopuszczalność lokalizacji projektów polegających na budowie, przebudowie, modernizacji w sąsiedztwie obszarów przyrodniczo krajobrazowych prawnie chronionych (np. NATURA 2000, parku krajobrazowego). 4

5 KRYTERIA MERYTORYCZNE Lp. Kryterium Opis kryterium / Podstawa oceny Wykonalność techniczna projektu DOSTĘPU W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: - zasadność zaproponowanych w projekcie rozwiązań technicznych - czy opis cech proponowanych technologii, elementów inwestycji, parametrów technicznych inwestycji jest poprawny? czy opisane niezbędne rodzaje czynności, materiałów i usług wystarczą do osiągnięcia produktów projektu?; - innowacyjność przyjętej technologii lub zgodność z obowiązującymi standardami - czy przyjęta technologia realizacji projektu jest innowacyjna - czy rozwiązanie technologiczne cechuje nowatorstwo rozwiązań; czy rozwiązania zastosowane w projekcie promują na polskim rynku najlepsze oraz sprawdzone technologie?; - analiza opcji realizacji inwestycji - czy podano różne warianty inwestycji (w tym wariant bezinwestycyjny), czy wybrano najlepszy wariant inwestycji? czy wybrana metoda wyboru wariantu inwestycji jest właściwa tzn. oparta o właściwe dane, ekspertyzy, analizy, badania?; - racjonalność harmonogramu działań w ramach projektu ocena czy harmonogram realizacji projektu jest realny/wykonalny?; - wykonalność techniczna oraz trwałość techniczna są niezagrożone - ocena wybranej technologii, przyjętych rozwiązań w zakresie konstrukcji i urządzeń powstałych i zakupionych w ramach projektu z uwzględnieniem trwałości produktów otrzymanych w wyniku jego realizacji oraz ich funkcjonowania, co najmniej w okresie referencyjnym; czy proponowane rozwiązania biorą pod uwagę szybkie starzenie się ekonomiczne urządzeń i oprogramowania i zapewniają funkcjonowanie majątku przynajmniej w okresach referencyjnych? 2. Wykonalność finansowa projektu Jeżeli kryterium nie dotyczy danego typu projektu, to oznacza, że jest ono spełnione. W ramach kryterium oceniane będą: - poprawność przygotowania analiz ekonomicznej i finansowej projektu weryfikacji podlegać będą: przyjęte założenia (czy podane źródła szacunku nakładów i przychodów są poprawne?) oraz prawidłowość metodologiczna i rachunkowa (poprawność dokonanych wyliczeń, poprawność kalkulacji przychodów, poprawność prognozy kosztów); Metodologia sporządzenia analizy ekonomicznej i finansowej zawarta jest w Zasadach dotyczących przygotowywania studiów wykonalności w ramach RPO WŁ. - montaż finansowy - pod kątem prawidłowości określenia źródeł finansowania. Weryfikacji poddane będą źródła finansowania projektu w okresie jego realizacji i eksploatacji z uwzględnieniem poziomu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; - kwalifikowalność wydatków w tym zakresie badana będzie niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów, a także zasadność i odpowiednia wysokość zaplanowanych kosztów kwalifikowanych - zasady kwalifikowalności wydatków określają unormowania: Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania oraz Podręcznika kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata ; - poprawność ustalenia poziomu dofinansowania z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód - sprawdzana jest poprawność określenia poziomu wsparcia wynikająca z rozporządzenia MRR w sprawie udzielania pomocy na inwestycje określonego rodzaju w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz poprawność dokonanych wyliczeń w szczególności wyliczeń 5

6 Realność wskaźników Sytuacja ekonomiczna beneficjenta (dotyczy beneficjentów otrzymujących pomoc publiczną) Wpływ projektu na realizację RPO WŁ Stopień wypełniania polityki równych szans Stopień wypełniania polityki ochrony środowiska mających wpływ na wysokość wydatków kwalifikowanych, w tym wielkość luki finansowej; - przeprowadzona analiza ryzyka czy określono zmienne krytyczne projektu i wskazano ich wpływ na wskaźniki efektywności projektu? czy określono czynniki mogące wpłynąć na opóźnienie projektu (czynniki ryzyka) i sposoby redukcji tych zagrożeń? W ramach kryterium oceniane będzie czy: - wskaźniki w pełni opisują charakter projektu i mogą zostać osiągnięte przy danych nakładach i założonym sposobie realizacji projektu; - wskaźniki są adekwatne do zakresu rzeczowego projektu i celów, jakie projekt ma osiągnąć. Kryterium umożliwi zweryfikowanie prawidłowości i dopuszczalności przyznania pomocy publicznej. Zgodnie z 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 193, poz. 1399) pomoc nie może być udzielana beneficjentom pomocy znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9 11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z , str.2); Zgodnie z ww. komunikatem przedsiębiorstwo uważa się za zagrożone, jeżeli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które mogłyby uzyskać od właściciela/akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest w stanie powstrzymać strat, które bez wewnętrznej interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą to przedsiębiorstwo do zniknięcia z rynku w perspektywie krótko lub średnioterminowej. OGÓLNE W ramach kryterium oceniany jest stopień przyczynienia się projektu do osiągnięcia celów osi priorytetowej wskazanych w RPO WŁ i URPO WŁ (mierzony stopniem wpływu projektu na osiąganie wskaźników danej osi) korelacja wskaźników osiągnięć projektu (produktów i rezultatów) ze spodziewanymi efektami realizacji osi priorytetowej. W ramach kryterium oceniany będzie wpływ projektu na zagadnienia równych szans, nie tylko w odniesieniu do kobiet i mężczyzn. Zgodnie z zapisami RPO WŁ projekty wdrażane powinny uwzględniać zróżnicowane potrzeby różnych grup społecznych, w szczególności osób niepełnosprawnych oraz tych, które są zagrożone marginalizacją społeczną. Każde przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego musi wykazać się wpływem pozytywnym lub brakiem wpływu na zagadnienia związane z równością szans. Co do zasady, dofinansowania nie może uzyskać przedsięwzięcie, które oddziałuje negatywnie na sferę równych szans. Projekty, które będą zawierały elementy dyskryminacyjne pod względem płci lub dostępu dla osób niepełnosprawnych nie mogą uzyskać dofinansowania. Wszystkie projekty infrastrukturalne powinny włączyć działania mające na celu poprawę dostępu dla osób niepełnosprawnych. W ramach kryterium nastąpi ocena warunków i przyjętych rozwiązań realizacji projektu m.in. pod kątem zgodności ze wspólnotową polityką w zakresie ochrony środowiska oraz polską ustawą Prawo ochrony środowiska, ocena wpływu projektu na środowisko, w tym obszary Natura 2000, na etapie jego realizacji i eksploatacji. Analizowane będzie wykorzystanie w projekcie elementów proekologicznych. Pod uwagę będą brane także: racjonalne użytkowanie energii, promocja rozwiązań opartych na niskim wykorzystaniu węgla oraz łagodzenie i przystosowanie się do zmian klimatycznych (np. użycie bio-gazu z WWTP i składowisk odpadów; oszczędność energii przy budowie i modernizacji, inwestycje związane z wydajnością energetyczną oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł w produkcji i dystrybucji ogrzewania dla dzielnic, zrównoważona gospodarka przestrzenna odnosząca się do efektów zmian klimatycznych, jak np. unikanie budowy obiektów na obszarach zagrożonych powodzią, standardy budowlane biorące pod uwagę 6

7 Stopień wypełniania polityki społeczeństwa informacyjnego Stopień komplementarności z innymi przedsięwzięciami Stopień gotowości organizacyjno - instytucjonalnej beneficjenta 7. Stopień efektywności projektu Stopień zgodności projektu z polityką rządową, regionalną i lokalną Kompleksowość projektu / Zintegrowany charakter projektu elastyczność wobec ekstremalnych warunków pogodowych, itp.). Każde przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego musi wykazać się wpływem pozytywnym lub brakiem wpływu na zagadnienia związane z ochroną środowiska. Co do zasady, dofinansowania nie może uzyskać przedsięwzięcie, które oddziałuje negatywnie na środowisko. W ramach kryterium oceniany będzie wpływ projektu m.in. na powszechny dostęp do podstawowego zakresu technik informacji i komunikacji (RPO WŁ kładzie nacisk na rozwój technologii informacji i komunikacji). Każde przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego musi wykazać się wpływem pozytywnym lub brakiem wpływu na zagadnienia związane z polityką społeczeństwa informacyjnego. Co do zasady, dofinansowania nie może uzyskać przedsięwzięcie, które oddziałuje negatywnie na tę sferę. W ramach kryterium oceniane będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, względnie z tymi, które dopiero uzyskały dofinansowanie (bez względu na źródło finansowania). Chodzi tu o projekty realizowane przez beneficjenta (partnerów, inne podmioty) na tym samym terenie, rozwiązujące ten sam problem, finansowane z innych środków, w szczególności ze środków Unii Europejskiej oraz własnych. Badane będzie, czy projekt jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów komplementarnych? Oceniana będzie także zgodność z innymi projektami realizowanymi w ramach strategicznych dokumentów rządowych, w ramach innych programów operacyjnych. W ramach kryterium oceniana będzie zdolność instytucjonalna do realizacji projektu - posiadanie kadry i zaplecza technicznego gwarantującego wykonalność projektu pod względem technicznym i finansowym: czy wnioskodawca jest przygotowany do realizacji projektu i czy przygotowano odpowiedni sposób wdrażania projektu? - doświadczenie beneficjenta w zarządzaniu projektami / doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE liczba i wielkość zrealizowanych oraz realizowanych projektów, kwestie terminowej realizacji i rozliczenia inwestycji. W ramach kryterium oceniane będą następujące elementy: - wartość dodana projektu - w ramach tego kryterium badane będzie czy oprócz rozwiązań infrastrukturalnych projekt przewiduje określone wartości dodane, dodatkowe usługi nakierowane na odbiorców projektu oraz czy oprócz elementów standardowych projekt oferuje dodatkowe wartości w zakresie infrastruktury i urządzeń wykraczające poza charakter podstawowy. Umożliwi to wybór projektów najbardziej atrakcyjnych dla odbiorców. - efektywność wydatków projektu czy zachowano wysoką jakość w projekcie (relacja nakład/rezultat)?; oceniana będzie na podstawie wyliczeń zawartych w studium wykonalności/biznes planie dla projektu w odniesieniu do średniej wielkości tego wskaźnika dla danego typu projektu bądź wg rankingu projektów złożonych w ramach danego naboru na podstawie tego wskaźnika; jeżeli kryteria merytoryczne szczegółowe dla danego działania przewidują kryterium efektywności kosztowej, elementu tego nie ocenia się w ramach niniejszego kryterium. - zasadność rozwiązań i instrumentów służących realizacji projektu czy planowane w ramach projektu działania umożliwią realizację projektu; - efektywność energetyczna infrastruktury powstałej w ramach projektu (o ile dotyczy) oceniane będzie to, czy racjonalne zużycie energii, użycie energii ze źródeł odnawialnych, działania redukujące i kompensacyjne, jak również promocja niskowęglowych rozwiązań, zostały wzięte pod uwagę przy wyborze wariantów lub na innym właściwym etapie przygotowania projektu, lub opisano proces, w ramach którego będą te elementy brane pod uwagę na dalszych etapach. Oceniana będzie spójność projektu z polityką rządową, regionalną i lokalną w dziedzinie, której dotyczy projekt określoną w dokumentach strategicznych powstałych na odpowiednich szczeblach administracji. W ramach kryterium oceniane będą: - kompleksowość w osiągnięciu celu czy projekt zapewnia likwidację 7

8 10. 1 Sprzyjanie wypełnieniu wymogów zasady n+3/n+2 Stopień przygotowania projektu do realizacji zidentyfikowanego problemu danego obszaru (ewentualnie wraz z realizacją projektów komplementarnych)?; - czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć; - partnerstwo w projekcie - projekt realizowany jest w partnerstwie (w ramach umowy partnerstwa) - oceniana jest zasadność partnerskiej realizacji projektu z punktu widzenia jego zakładanych efektów. Oceniane będzie także to, czy w przypadku zadania realizowanego przez kilku beneficjentów projekty są zlokalizowane na tym samym obszarze i mają ten sam cel, czy należą do ogólnego planu tego obszaru, czy nadzorowane są przez ten sam podmiot odpowiedzialny za osiągnięcie celów, czy w projekcie biorą udział wszyscy beneficjenci, znajdujący się w obszarze oddziaływania? Ocenie podlegać będzie przewidywany okres realizacji projektu i wydatkowania związanych z tym środków. Pozytywnie oceniane będą projekty, w których beneficjent przewidział wydatkowanie środków w ciągu 3(2) lat od ich zakontraktowania w roku n, tzn. od chwili podpisania umowy o dofinansowanie beneficjent musi zrealizować inwestycję w ciągu kolejnych 3 lat (w przypadku, gdy umowa została podpisana do roku 2010) lub 2 lat, dla projektów dla których umowa została podpisana po roku Kryterium będzie służyło ocenie stopnia przygotowania projektu do wdrożenia w zależności od osi priorytetowej/działania/typu projektu badane będzie udokumentowane prawo do dysponowania gruntami lub obiektami na cele inwestycji, posiadanie wymaganej dokumentacji technicznej i projektowej, wymaganych prawem decyzji, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych w szczególności: - Zgodność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego / decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu / ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego; - Decyzja pozwolenia na budowę (umowy na roboty budowlane); - Dokumentacja przetargowa; - Inne wymagane prawem dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia danego typu. 8

9 KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw, w tym eko inwestycje Lp. Kryterium Opis kryterium / Podstawa oceny Potencjał wnioskodawcy: Ocenie podlegać będzie potencjał beneficjenta, potwierdzony posiadaniem certyfikatów lub innych dokumentów, świadczących o wdrożeniu odpowiednich systemów zarządzania jakością w firmie lub wskazujących na dysponowanie określonym prawem własności przemysłowej, a także korzystna sytuacja finansowa beneficjenta wyrażona niskim wskaźnikiem zadłużenia. W szczególności oceniane będzie dysponowanie takimi dokumentami jak: certyfikat ISO, inny o znaczeniu międzynarodowym certyfikat jakości lub udokumentowanie prowadzenia i zachowania wewnętrznych procedur jakości prowadzonych przez co najmniej 1 rok, 2. EMAS, inny certyfikat systemu zarządzania środowiskowego lub udokumentowanie prowadzenia i zachowania wewnętrznych procedur w zakresie zarządzania środowiskowego prowadzonych przez co najmniej 1 rok, 3. patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układów scalonych, które wykorzystywane są w podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub zostaną wykorzystane w ramach nowej inwestycji. Wskaźnik zadłużenia rozumiany jest jako iloraz zobowiązań ogółem do aktywów; promowane będą projekty, w których beneficjent będzie posiadał wskaźnik zadłużenia określony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku nie większy niż 0, Obecność w projekcie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstwa Wykorzystanie w projekcie elementów prowadzonych bądź zakupionych przez beneficjenta wyników prac B+R Za każdy z posiadanych ww. certyfikatów/patentów/praw beneficjent otrzyma po 1 punkcie, podobnie w przypadku odpowiedniego poziomu zadłużenia, czyli łącznie beneficjent będzie mógł uzyskać od 1 do 4 punktów. 0 punktów uzyska projekt, w którym wnioskodawca nie posiada żadnego z ww. certyfikatów/patentów/praw, a wskaźnik zadłużenia większy jest niż 0,75; Ocenie podlegać będą nawiązane powiązania kooperacyjne pomiędzy przedsiębiorstwem - wnioskodawcą a innymi przedsiębiorstwami, a także instytucjami działającymi w ich otoczeniu w szczególności jednostkami naukowymi, stwarzającymi dogodne warunki do wypracowania i upowszechnienia nowych rozwiązań (technologicznych, produktowych, organizacyjnych), wymiany doświadczeń oraz lepszego wykorzystania zasobów posiadanych przez każdy z podmiotów. Obecność w projekcie powiązań kooperacyjnych oznacza realizację projektu w formie partnerstwa. Partnerem jest podmiot wymieniony we wniosku o dofinansowanie, wnoszący do Projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne bądź finansowe, realizujący Projekt wspólnie z Beneficjentem i innymi partnerami na warunkach określonych w odrębnej umowie. 0 - brak powiązań kooperacyjnych z innymi podmiotami w projekcie 1- w projekcie uczestniczy mniej niż 3 partnerów spoza sektora B+R 2 w projekcie uczestniczy 3 i więcej partnerów spoza sektora B+R 3 w projekcie uczestniczy partner z sektora B+R 4 w projekcie uczestniczy więcej niż 1 partner z sektora B+R lub 1 partner z sektora B+R i partner spoza sektora B+R Ocenie podlegać będzie wykorzystanie w projekcie wyników prac B+R prowadzonych przez beneficjenta bądź przez niego zakupionych. W przypadku, gdy beneficjent wykorzystuje w projekcie elementy prowadzonych przez siebie prac B+R, wymagana będzie w tym zakresie opinia wystawiona przez uprawniony podmiot. Opinia może być sporządzona przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9, z wyłączeniem lit. g ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U r., nr 238, poz z późn. zm.), tj. - jednostkę naukową prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace 9

10 4. 5. Wytworzenie w ramach projektu własnego działu B+R, nawiązanie lub rozwój w ramach projektu trwałej współpracy z jednostką B+R Lokalizacja inwestycji w zintegrowanych obszarach biznesowych (m.in. strefach ekonomicznych, parkach przemysłowych, parkach technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości) rozwojowe, takie jak: a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, b) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, c) jednostki badawczo rozwojowe, d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, e) jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo rozwojowej, f) Polską Akademię Umiejętności, lub przez: a) centrum badawczo rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U r., Nr 179, poz. 1484); b) stowarzyszenie naukowo techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą, które nie są powiązane z przedsiębiorcą, a ich zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku które nie są w żaden sposób powiązane z wnioskodawcą. W przypadku zakupu wyników prac B+R stosowną opinię wystawia podmiot sprzedający. 0 - beneficjent nie wykorzystuje wyników prac B+R w projekcie 1 beneficjent zakłada wykorzystanie w projekcie wyników prac B+R starszych niż 5 lat 2 beneficjent zakłada wykorzystanie w projekcie wyników prac B+R mających powyżej 3 lat do 5 lat 3 beneficjent zakłada wykorzystanie w projekcie wyników prac B+R mających powyżej 1 roku do 3 lat 4 beneficjent zakłada wykorzystanie wyników prac B+R nie starszych niż 1 rok Ocena kryterium będzie dokonywana w oparciu o: - uzasadnienie konieczności utworzenia i rozbudowy działu B+R w przedsiębiorstwie jako integralnej części rozważanego projektu, - planowaną listę zakupów inwestycyjnych, obejmujących urządzenia nierozłącznie związane z działalnością działu B+R lub - przedłożonych listów intencyjnych, umów, porozumień z krajowymi jednostkami B+R, deklarującymi nawiązanie trwałej współpracy z wnioskodawcą w zakresie prac badawczo rozwojowych. 0 - w wyniku realizacji projektu nie nastąpi wytworzenie własnego działu B+R / brak współpracy z jednostką B+R 1 w wyniku realizacji projektu wytworzony zostanie własny dział B+R lub nawiązana będzie współpraca z jednostką B+R w okresie trwałości projektu 2 w wyniku realizacji projektu wytworzony zostanie własny dział B+R lub nawiązana zostanie współpraca z jednostką B+R w okresie trwałości projektu i dłuższym 3 w wyniku realizacji projektu wytworzony zostanie własny dział B+R i nawiązana zostanie współpraca z jednostką B+R w okresie trwałości projektu 4 w wyniku realizacji projektu wytworzony zostanie własny dział B+R i nawiązana zostanie współpraca z jednostką B+R w okresie trwałości projektu i dłuższym Ocena będzie dokonywana na podstawie dołączonej do wniosku o dofinansowanie kopii oświadczenia lub innego dokumentu odpowiedniego podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie danym zintegrowanym obszarem biznesowym o lokalizacji przedmiotowej inwestycji na terenie tegoż obszaru. Za zintegrowany obszar biznesowy należy rozumieć teren wyodrębniony zgodnie z przepisami (w tym o planowaniu przestrzennym) przeznaczony na cele prowadzenia działalności gospodarczej, na którym zlokalizowana jest inwestycja. 0 inwestycja nie jest zlokalizowana w zintegrowanych obszarach biznesowych 1 - inwestycja zlokalizowana jest w zintegrowanym obszarze biznesowym innym niż 10

11 6. 7. Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na otoczenie poprzez zastosowanie rozwiązań zgodnych z normami wspólnotowymi Występowanie w projekcie inwestycji związanej z wdrażaniem wysokich technologii lub usług wiedzochłonnych wymienione poniżej 2 inwestycja zlokalizowana jest na terenie inkubatora przedsiębiorczości lub parku przemysłowego 3 - inwestycja zlokalizowana jest na terenie parku technologicznego 4 inwestycja zlokalizowana jest w strefie ekonomicznej Ocenie w ramach kryterium podlegać będzie oddziaływanie projektu na środowisko. Ocena będzie dokonywana na podstawie informacji beneficjenta wskazujących, iż wdrażane w ramach projektu rozwiązania są zgodne z normami wspólnotowymi stosownymi do charakteru prowadzonej działalności. Wszystkie rozwiązania w projekcie muszą być zgodne z normami wspólnotowymi. Promowane są rozwiązania mające pozytywny wpływ na środowisko. Odrzucenie projektu z powodu negatywnego wpływu na środowisko powinno nastąpić na wcześniejszym etapie weryfikacji. 0 projekt nie zakłada zastosowania rozwiązań poprawiających obecny poziom oddziaływania na środowisko 2 projekt zakłada zastosowanie rozwiązań zmniejszających w odniesieniu do stanu obecnego negatywne oddziaływanie na środowisko w tym ograniczenie emisji i imisji do 10 % 3 - projekt zakłada zastosowanie rozwiązań zmniejszających w odniesieniu do stanu obecnego negatywne oddziaływanie na środowisko w tym ograniczenie emisji i imisji od 10 do 20 % 4 - projekt zakłada zastosowanie rozwiązań zmniejszających w odniesieniu do stanu obecnego negatywne oddziaływanie na środowisko w tym ograniczenie emisji i imisji o 20 % i więcej Ocenie podlegać będzie zakwalifikowanie przedsiębiorcy do jednego z wymienionych PKD. Mianem wysokich technologii określa się branże przemysłowe lub produkty, które w porównaniu z pozostałymi branżami i produktami cechują się wyższym udziałem wydatków na badania i rozwój (B+R) w wartości finalnej. Zgodnie z analizami prowadzonymi przez OECD (Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) należą do nich: - produkcja statków powietrznych i kosmicznych (symbol wg PKD 35.3), - produkcja wyrobów farmaceutycznych (symbol wg PKD 24.4), - produkcja maszyn biurowych i komputerów (symbol wg PKD 30), - produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i komunikacyjnych (symbol wg PKD 32), - produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków (symbol wg PKD 33), - produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (symbol wg PKD 31), - produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (symbol wg PKD 3), - produkcja wyrobów chemicznych, bez produkcji wyrobów farmaceutycznych (symbol wg PKD 24 bez 24.4), - produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego, produkcja motocykli i rowerów, produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej nie sklasyfikowana (symbol wg PKD ). Do usług wiedzochłonnych należą: - telekomunikacja (PKD 642) - pośrednictwo finansowe i walutowe (PKD ), - doradztwo w zakresie programowania (PKD 722), - przetwarzanie danych i bazy danych (PKD ), - obsługa i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 725), - pozostała działalność związana z informatyką (PKD 726), - działalność badawczo rozwojowa (PKD ), - tradycyjne usługi okołobiznesowe: rachunkowość, księgowość, doradztwo podatkowe, badanie rynku, działalność prawnicza (PKD 741), 11

12 8. 9. Przyrost zatrudnienia netto w okresie 3 lat od rozpoczęcia realizacji projektu Projekt zakłada wdrożenie technologii znanej i stosowanej w Polsce - działalność w zakresie architektury, inżynierii i pokrewne doradztwo techniczne (PKD 742), - badania i analizy techniczne (PKD 743), - reklama (PKD 744), - rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu (PKD 745), - szkolnictwo wyższe (PKD 803), - szkolnictwo dla dorosłych (PKD 804). 0 - projekt nie zakłada występowania inwestycji związanej z wdrażaniem wysokich technologii ani usług wiedzochłonnych 1 - dodatkowym celem projektu jest wdrożenie usługi wiedzochłonnej 2 - dodatkowym celem projektu jest wdrożenie wysokiej technologii 3 dodatkowym celem projektu jest wdrożenie usługi wiedzochłonnej i wysokiej technologii 4 głównym celem projektu jest wdrażanie wysokiej technologii lub usługi wiedzochłonnej Wzrost zatrudnienia odnosi się do wzrostu zatrudnienia netto. Podstawą wyliczenia wzrostu zatrudnienia jest średnia liczba pracowników za ostatni rok obrotowy. Liczba pracowników oznacza liczbę rocznych jednostek roboczych zgodnie z definicją zawartą w załączniku I rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorców, zmienionego rozporządzeniem Komisji nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz.U. WE L63 z r.). 0 - brak przyrostu zatrudnienia 1 przyrost zatrudnienia netto poniżej 5 % 2 przyrost zatrudnienia netto od 5 do 10 % 3 przyrost zatrudnienia netto powyżej 10% Ocena będzie dokonywana na podstawie informacji potwierdzającej okres stosowania technologii w Polsce. 0 - projekt nie zakłada wdrożenia technologii lub zakłada wdrożenie technologii znanej i stosowanej w Polsce od 5 lat i dłużej 1 - technologia stosowana w Polsce poniżej 5 lat 2 - technologia stosowana w Polsce poniżej 3 lat 3 - technologia stosowana w Polsce poniżej 1 roku Technologia nie stosowana dotychczas w Polsce nie starsza niż 15 lat będzie traktowana jak technologia stosowana w Polsce poniżej 1 roku. Dla potrzeb oceny kryterium wymagane będzie przedstawienie przez beneficjenta zewnętrznej opinii o innowacyjności, wystawionej przez uprawniony podmiot. W przypadku zakupu technologii stosowną opinię wystawia uprawniony podmiot sprzedający. Opinia o innowacyjności może być sporządzona przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9, z wyłączeniem lit. g ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U r., nr 238, poz z późn. zm.), tj. - jednostkę naukową prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, takie jak: a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, b) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, c) jednostki badawczo rozwojowe, d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, e) jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo rozwojowej, f) Polską Akademię Umiejętności, lub przez: 12

13 Realizacja projektu prowadzi do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa w skali regionalnej, krajowej lub międzynarodowej Wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności (struktura organizacyjna, procesy zarządcze, itp.) m.in. poprzez zastosowanie rozwiązań informatyczno komunikacyjnych w projekcie Realizacja projektu poprzez powiązania kooperacyjne, przyczynia się do wzmocnienia konkurencyjności innych przedsiębiorców W wyniku realizacji projektu nastąpi rozwój eksportu lub poszerzenie dotychczasowej oferty eksportowej a) centrum badawczo rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U r., Nr 179, poz. 1484); b) stowarzyszenie naukowo techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą, które nie są powiązane z przedsiębiorcą, a ich zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku które nie są w żaden sposób powiązane z wnioskodawcą. Ocena będzie dokonywana na podstawie opisu wpływu projektu na możliwość rozwoju danego podmiotu oraz na jakość jego produktów lub usług. Czynniki te rozpatrywane będą w oparciu o porównanie z konkurencyjnymi wobec wnioskodawcy przedsiębiorstwami. 0 - realizacja projektu nie wpłynie na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa 1 - realizacja projektu wpłynie na konkurencyjność przedsiębiorstwa w skali powiatu 2 - realizacja projektu wpłynie na konkurencyjność przedsiębiorstwa w skali regionu 3 - realizacja projektu wpłynie na konkurencyjność przedsiębiorstwa w skali kraju 4 - realizacja projektu wpłynie na konkurencyjność przedsiębiorstwa w skali międzynarodowej Ocenie podlegać będzie wpływ nowych rozwiązań zaproponowanych w projekcie na wzrost poprawy produktywności i efektywności. 0 - projekt nie przewiduje wprowadzenia nowych rozwiązań organizacyjnych prowadzących do poprawy produktywności/ efektywności/wydajności beneficjenta 1 nowe rozwiązania organizacyjne przyczyniają się do poprawy produktywności/ efektywności/wydajności beneficjenta ( wzrost do 10 %) 2 nowe rozwiązania organizacyjne przyczyniają się do poprawy produktywności/ efektywności /wydajności beneficjenta (wzrost od 10 do 40 %) 3 nowe rozwiązania organizacyjne przyczyniają się do poprawy produktywności/ efektywności /wydajności beneficjenta (wzrost od 40 do 70 %) 4 nowe rozwiązania organizacyjne przyczyniają się do poprawy produktywności/ efektywności /wydajności beneficjenta (wzrost powyżej 70 %) Ocena będzie dokonywana na podstawie informacji o wartości dodanej danego projektu inwestycyjnego, która będzie częściowo dyskontowana przez kooperantów. Oznacza to zatem, że projekt ma wzmacniać inne firmy będące w powiązaniach kooperacyjnych z podmiotem wnioskującym (mające podpisane umowy o współpracy). Beneficjent powinien wskazać logiczny związek półproduktu lub produktu będącego przedmiotem projektu ze wzrostem konkurencyjności kooperanta. 0 - projekt nie zakłada wzmocnienia konkurencyjności innych przedsiębiorców 1 - projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przynajmniej 1 przedsiębiorcy w wyniku powiązań kooperacyjnych z beneficjentem 2 - projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przynajmniej 2 przedsiębiorców w wyniku ich powiązań kooperacyjnych z beneficjentem 3 - projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przynajmniej 3 przedsiębiorców w wyniku ich powiązań kooperacyjnych z beneficjentem 4 - projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności przynajmniej 4 przedsiębiorców w wyniku ich powiązań kooperacyjnych z beneficjentem Ocenie podlegać będzie procentowy wskaźnik wzrostu wartości eksportu, osiągany poprzez rozwój eksportu lub poszerzenie dotychczasowej oferty eksportowej. 0 - projekt nie wpłynie na wzrost eksportu, nie zostanie poszerzona oferta eksportowa 1- w wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie eksportu 2 realizacja projektu wpłynie na wzrost wartości eksportu ( do 10 %) 3 realizacja projektu wpłynie na wzrost wartości eksportu (do 20 %) 4 realizacja projektu wpłynie na wzrost wartości eksportu (powyżej 20%) 13

14 Projekt będzie realizowany na terenie gminy o niskim poziomie przedsiębiorczości (liczonej na podstawie wskaźnika: liczba podmiotów w rejestrze REGON na 1000 ludności poniżej średniej wojewódzkiej) Projekt zakłada dzielenie się nabytą wiedzą w ramach szkoleń dla odbiorców zewnętrznych Projekt zakłada wdrożenie technologii unikatowej na skalę światową Ocena będzie dokonywana na podstawie wskaźnika poziomu przedsiębiorczości w gminie. Promowane będą projekty realizowane na terenie gmin o wartości wskaźnika przedsiębiorczości niższej niż średnia wojewódzka. 0 - projekt realizowany jest na terenie o poziomie przedsiębiorczości 100% i więcej średniej wojewódzkiej 1 projekt będzie realizowany na terenie, na którym współczynnik przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie poniżej 100% średniej wojewódzkiej 2 projekt będzie realizowany na terenie, na którym współczynnik przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie poniżej 85 % średniej wojewódzkiej 3 projekt będzie realizowany na terenie, na którym współczynnik przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie poniżej 65 % średniej wojewódzkiej 4 projekt będzie realizowany na terenie, na którym współczynnik przedsiębiorczości kształtuje się na poziomie poniżej 50 % średniej wojewódzkiej Ocenie podlegać będzie ilość odbiorców zewnętrznych, z którym beneficjent zamierza podzielić się nabytą wiedzą. Jako odbiorca zewnętrzny rozumiany jest każdy podmiot inny niż osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej. 0 beneficjent nie zakłada dzielenia się nabytą wiedzą 1 beneficjent dzieli się nabytą wiedzą z 1 odbiorcą zewnętrznym 2 beneficjent dzieli się nabytą wiedzą z 2 odbiorcami zewnętrznymi 3 beneficjent dzieli się nabytą wiedzą z co najmniej 3 odbiorcami zewnętrznymi Ocena będzie dokonywana na podstawie opisu unikalności wdrażanych rozwiązań, definiowanej stopniem rozprzestrzenienia danej technologii na świecie. 0 projekt nie zakłada wdrożenia technologii unikatowej na skalę światową 1 projekt zakłada wdrożenie technologii, której stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 30% 2 projekt zakłada wdrożenie technologii, której stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekracza 15% Opinia o stopniu rozprzestrzenienia wdrażanej technologii może być sporządzona przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9, z wyłączeniem lit. g ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U r., nr 238, poz z późn. zm.), tj. - jednostkę naukową prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, takie jak: a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, b) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, c) jednostki badawczo rozwojowe, d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, e) jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo rozwojowej, f) Polską Akademię Umiejętności, lub przez: a) centrum badawczo rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U r., Nr 179, poz. 1484); b) stowarzyszenie naukowo techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą, które nie są powiązane z przedsiębiorcą, a ich zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku które nie są w żaden sposób powiązane z wnioskodawcą. Transport multimodalny 14

15 Lp. Kryterium Opis kryterium / Podstawa oceny Ocenie podlegać będzie wpływ nowych rozwiązań zaproponowanych w projekcie na wzrost poprawy produktywności i efektywności. 2. Wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności (struktura organizacyjna, procesy zarządcze, itp.) Bliskość węzłów komunikacyjnych / obszarów przemysłowych w stosunku do lokalizacji projektu 0 - projekt nie przewiduje wprowadzenia nowych rozwiązań organizacyjnych prowadzących do poprawy efektywności 1 wprowadzone rozwiązania organizacyjne przyczynią się do poprawy produktywności/ efektywności/wydajności beneficjenta ( wzrost do 5 %) 2 wprowadzone rozwiązania organizacyjne przyczynią się do poprawy produktywności/ efektywności /wydajności beneficjenta (wzrost od 5 do 10 %) 3 wprowadzone rozwiązania organizacyjne przyczynią się do poprawy produktywności/ efektywności /wydajności beneficjenta (wzrost od 10 do 30 %) 4 wprowadzone rozwiązania organizacyjne przyczynią się do poprawy produktywności/ efektywności /wydajności beneficjenta (wzrost powyżej 30 %) Kryterium oceniane będzie na podstawie wykazanej dostępności do regionalnego systemu komunikacyjnego infrastruktury związanej z transportem multimodalnym objętej wsparciem w ramach projektu. Dodatkowo uwzględniona zostanie bliskość zakładanej realizacji projektu w stosunku do funkcjonujących w województwie obszarów przemysłowych. Obszar przemysłowy w rozumieniu niniejszego kryterium oznacza obszar, na którym funkcjonuje potencjalny odbiorca lub nadawca towarów. Bliskość oznacza odległość do 1 km (w przypadku węzła kolejowego, drogowego, obszaru przemysłowego) i do 5 km w przypadku lotniska. Kryterium oceniane będzie w sposób następujący: 0 - projekt nie jest zlokalizowany w bliskości węzłów komunikacyjnych/obszarów przemysłowych Za bliskość węzła drogowego, węzła kolejowego, lotniska oraz obszaru przemysłowego beneficjent uzyska po 1 punkcie. Łącznie maksymalnie beneficjent będzie mógł uzyskać 4 punkty. Marketing i promocja produktów i marek regionalnych Lp. Kryterium Opis kryterium / Podstawa oceny 2. Występowanie w projekcie współpracy przedsiębiorcy z władzami lokalnymi lub regionalnymi Beneficjent jest zrzeszony (np. w grupie producenckiej, stowarzyszeniu przedsiębiorców) Podstawą oceny kryterium jest przewidziana w projekcie (dla celów realizacji projektu) współpraca przedsiębiorców z władzami lokalnymi/regionalnymi w zakresie marketingu i promocji produktów i marek regionalnych. Oceniany będzie jej stopień (ilość podmiotów biorących udział, zaangażowanie) i forma (informacyjna, pomocy w kreowaniu tzw. otoczenia biznesu, inwestowanie w infrastrukturę techniczną, inna). Warunkiem oceny jest podpisana umowa o współpracy. 0 w projekcie nie występuje współpraca przedsiębiorcy z władzami lokalnymi lub regionalnymi 1 występuje współpraca z władzami lokalnymi na czas krótszy niż okres realizacji projektu 2 występuje współpraca z władzami regionalnymi na czas krótszy niż okres realizacji projektu 3 występuje współpraca z władzami lokalnymi na okres realizacji projektu 4 występuje współpraca z władzami regionalnymi na okres realizacji projektu Ocenie będzie podlegać zasięg instytucji, w której zrzeszony jest przedsiębiorca oraz okres pozostawania w zrzeszeniu. 0 beneficjent nie jest zrzeszony 1 beneficjent jest zrzeszony w instytucji o zasięgu nie większym niż regionalny w okresie do roku 2 beneficjent jest zrzeszony w instytucji o zasięgu nie większym niż regionalny 15

16 3. 4. Stopień wpływu projektu na realizację strategii opracowanej przez beneficjenta zakładającej rozwój promocji produktu Innowacyjny charakter powstałych produktów i marek regionalnych Ochrona środowiska w MŚP powyżej roku 3 beneficjent jest zrzeszony w instytucji o zasięgu ponadregionalnym do roku 4 beneficjent jest zrzeszony w instytucji o zasięgu ponadregionalnym powyżej roku Ocenie podlegać będzie powiązanie planowanego przedsięwzięcia z realizacją strategii zakładającej rozwój promocji produktu. 0 projekt nie wpływa na realizację strategii zakładającej rozwój promocji produktu 2 dodatkowym celem projektu jest realizacja strategii zakładającej rozwój promocji produktu / realizuje w części strategię/ 4 głównym celem projektu jest realizacja strategii zakładającą rozwój promocji produktu Ocenie podlegać będzie innowacyjny charakter powstałych produktów i marek regionalnych. Marka regionalna powinna odnosić się do tradycji/ kultury regionu. Dla potwierdzenia innowacyjności wymagana będzie opinia eksperta zewnętrznego. 0 produkty i marki regionalne nie mają charakteru innowacyjnego 4 produkty i marki regionalne mają charakter innowacyjny Opinia o innowacyjności może być sporządzona przez jednostkę naukową w rozumieniu art. 2 pkt 9, z wyłączeniem lit. g ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U r., nr 238, poz z późn. zm.), tj. - jednostkę naukową prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, takie jak: a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, b) placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, c) jednostki badawczo rozwojowe, d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, e) jednostki organizacyjne posiadające status jednostki badawczo rozwojowej, f) Polską Akademię Umiejętności, lub przez: a) centrum badawczo rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U r., Nr 179, poz. 1484); b) stowarzyszenie naukowo techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą, które nie są powiązane z przedsiębiorcą, a ich zakres działania jest związany z inwestycją będącą przedmiotem wniosku które nie są w żaden sposób powiązane z wnioskodawcą. Lp. Kryterium Opis kryterium / Podstawa oceny Ocenie zostanie poddany efekt ekologiczny w odniesieniu do ilości usuniętych zanieczyszczeń i eliminacji uciążliwości źródła. Efekt ekologiczny jest określany jako różnica (wartość bezwzględna) stanu przed udzieleniem pomocy ze środków RPO WŁ tj. na etapie składania wniosku oraz stanu po zakończeniu realizacji zadania. Stopień wpływu inwestycji na ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko 0 - inwestycja nie wpłynie na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko 1 projekt wpłynie na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko do 5 % 2 projekt wpłynie na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko powyżej 5 do 10 % 3 projekt wpłynie na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko powyżej 10 do 20 %. 4 projekt wpłynie na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko powyżej 20 % 2. Spełnianie przez proponowaną Ocenie w ramach kryterium będzie podlegać zastosowanie odpowiedniej technologii 16

17 inwestycję warunków kwalifikowania się do BAT (Najlepszych Dostępnych Technik) realizacji inwestycji, którą można zakwalifikować do BAT. BAT (Najlepsze Dostępne Techniki) jest definiowana w sposób następujący: - jest to najefektywniejszy i najbardziej nowoczesny stopień rozwoju danej działalności i metod jej prowadzenia, wskazujący na praktyczną możliwość zastosowania danych technik do zapewnienia, co do zasady podstaw dla określania granicznych wartości emisji ustalonych w celu zapobiegania i, tam gdzie to nie jest w praktyce możliwe, w celu generalnego obniżenia emisji i jej oddziaływania na środowisko jako całość: - 'techniki' obejmują zarówno zastosowaną technologię, jak i sposób, w jaki instalacja została zaprojektowana, zbudowana, jest utrzymywana, eksploatowana i wycofana z eksploatacji, - 'dostępne' techniki oznacza techniki, opracowane w stopniu pozwalającym na wprowadzenie ich do odnośnego sektora przemysłowego, na warunkach ekonomicznie i technicznie uzasadnionych, przy uwzględnieniu kosztów i korzyści, niezależnie od tego czy techniki te są czy też nie są wykorzystywane i opracowywane w danym państwie członkowskim, o ile są one rozsądnie dostępne dla danego podmiotu. Ocena dokonywana będzie na podstawie dokumentów referencyjnych (BREF) przygotowywanych przez Europejskie Biuro IPPC (dedykowane wdrażaniu Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2008/1/EC z 15 stycznia 2008 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeń). 0 projekt nie spełnia warunków kwalifikowania się do BAT 4 projekt spełnia warunki kwalifikowania się do BAT Projekty z zakresu promocji przedsiębiorczości na rynku docelowym (targi, misje) Lp. Kryterium Opis kryterium / Podstawa oceny Kryterium preferować będzie projekty przyczyniające się do promocji regionu. Wpływ projektu na podniesienie promocji gospodarczej regionu 2. Zasięg oddziaływania projektu 0 - projekt nie wpływa na podniesienie promocji gospodarczej regionu 1 celem dodatkowym projektu jest promocja gospodarcza regionu 3 celem głównym projektu jest promocja gospodarcza regionu Ocenie podlegać będzie, w szczególności lokalizacja imprezy, w której uczestniczy przedsiębiorstwo, jej charakter/typ (np. branżowa), rozpoznawalność, skala (np. ilość wystawców) i renoma oraz powiązanie rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności z tematyką misji, targów. 3. Wpływ projektu na rozwój przedsiębiorstwa Punktacja przyznawana będzie każdorazowo przez Komisję Konkursową. Oceniana będzie dynamika wzrostu rozwoju przedsiębiorstwa na podstawie zwiększenia sprzedaży produktów lub świadczonych usług jako efekt realizacji projektów promocyjnych na rynku docelowym. 0 - projekt nie przyczynia się do zwiększenia sprzedaży produktów lub świadczonych usług 1 - beneficjent w wyniku realizacji projektu zwiększył sprzedaż produktów lub świadczonych usług o 5 % 2 - beneficjent w wyniku realizacji projektu zwiększył sprzedaż produktów lub świadczonych usług o przedział pow % 3 beneficjent w wyniku realizacji projektu zwiększył sprzedaż produktów lub świadczonych usług o przedział pow % 4 beneficjent w wyniku realizacji projektu zwiększył sprzedaż produktów lub świadczonych usług pow. 20 % 17

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania studium wykonalności

Instrukcja przygotowania studium wykonalności Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,16 czerwca 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Księgowe ujęcie i rozliczanie dotacji unijnych Agnieszka Zwolenik Nowy Sącz 2013 Komitet Redakcyjny doc. dr Marek Reichel przewodniczący; prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Spis

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo