Odpowiedź Nr 1 na zapytania z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedź Nr 1 na zapytania z dnia 19.10.2012r."

Transkrypt

1 Sąd Rejonowy w Legnicy Ul. Złotoryjska Legnica Legnica r. Dotyczy: postępowania: OG.261-2/2012 Odpowiedź Nr 1 na zapytania z dnia r. (Zamawiający otrzymał w dniu o godz. 7.30) W związku z zapytaniem z otrzymanym w dniu 22 października 2012r. (wpłynęło do Sądu w dniu r., godz. 17:33) dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu informatycznego dla Sądu Rejonowego w Legnicy przekazuję - zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - treść zapytań wraz z odpowiedziami: Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera, którego obudowa nie jest Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera?. Uzasadnienie: Wymóg postawiony przez Zamawiającego narusza art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy Pzp uniemożliwiając start producentom, którzy oferują komputery wyposażone w obudowy firm trzecich, art. 30 ustawy Pzp, gdyż fakt zaprojektowania i wyprodukowania obudowy przez producenta komputera nie jest normą, cechą jakościową, czy techniczną oraz art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż obudowa została opisana przez wskazanie znaku towarowego oraz pochodzenia. Ponadto tak opisany przedmiot zamówienia jest niezgodny z rekomendacjami UZP dotyczącymi udzielania zamówienia na dostawy zestawów komputerowych. Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie: W załączniku nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Sprzętu Informatycznego- tabela nr 1 wiersz Obudowa poprzednia treść: Obudowa Obudowa małogabarytowa pracująca zarówno w pionie jak i w poziomie, o maksymalnej sumie wymiarów 82 cm posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25 i 1 zewnętrzną półkę 3,5 oraz min 1 wewnętrzną półkę 3,5. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do 1

2 sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie złączy PCI oraz płyty głównej uszkodzenie kontrolera Video. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Zasilacz o mocy max 240W i sprawności min 90% Otrzymuje brzmienie: Obudowa Obudowa małogabarytowa pracująca zarówno w pionie jak i w poziomie, o maksymalnej sumie wymiarów 82 cm posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25 i 1 zewnętrzną półkę 3,5 oraz min 1 wewnętrzną półkę 3,5. Zaprojektowana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować, co najmniej: awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie złączy PCI oraz płyty głównej uszkodzenie kontrolera Video. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Zasilacz o mocy max 240W i sprawności min 90% Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów. Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera z zasilaczem o mocy znamionowej 300V? Zasilacz o większej mocy znamionowej jest korzystniejszy dla Zamawiającego, gdyż parametr mocy zasilacza oznacza jaką (maksymalnie) moc jest on w stanie podać na podzespoły komputera. Zatem zasilacz o większej mocy zapewnia większą rezerwę, będzie pracować przy mniejszym obciążeniu (co przedłuży jego żywotność) i umożliwia większą rozbudowę komputera. Nie wpływa to (jak się powszechnie sądzi) na pobór mocy komputera, gdyż identyczne pod względem sprzętowym konfiguracje (płyta główna, procesor, dyski, napędy, karty rozszerzeń) podłączone do zasilaczy o takiej samej sprawności i różnej mocy będą pobierać identyczną ilość energii - obojętnie czy będą to zasilacze 150W, 240W 300W czy 1000W. To procesor i inne podzespoły mają wpływ na poziom zużywanej energii elektrycznej i komputer będzie pobierać tyle energii ile pobierają jego podzespoły, a nie tyle ile maksymalnie może wygenerować zasilacz. Zasilacz tylko przekazuje energię na podzespoły komputera, zaś poziom zużywanej przez niego energii określa sprawność zasilacza (określona przez zamawiającego na poziomie 90%). Zdaniem wykonawcy wymóg dotyczący zasilacza powinien brzmieć raczej Zasilacz o mocy minimalnie 240W. W przeciwnym przypadku Zamawiający 2

3 może otrzymać komputer wyposażony zasilacz o mocy np. 100W, który (pomimo, że będzie zgodny z SIWZ) może nie wystarczyć do zasilania komputera poddanego obciążeniu. Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komputerów z zasilaczem osiągającym moc 300W. Warunki pracy kupowanych komputerów nie przewidują poboru mocy większej niż wskazana przez Zamawiającego. Posiadanie przez komputery nadmiarowych zasilaczy stworzy sytuacje, w której użytkownik komputera dokładając do niego ewentualne rozszerzenia, akcesoria lub urządzenia zewnętrzne mógłby spowodować zwiększony pobór mocy i tym samym przekroczyć wartości, dla których przygotowane jest zasilanie awaryjne. Pytanie nr 3 Dotyczy: Pozycja Certyfikaty i standardy: Czy Zamawiający uzna za równoważne, jeżeli producent oferowanego komputera będzie spełniał wymogi dyrektywy unijnej RoHS, posiadał normę ISO oraz oferowany komputer będzie zgodny z programem EU-EnergyStar, zamiast posiadania Certyfikatu EPEAT na poziomie GOLD dla Polski? Uzasadnienie: Zamawiający w opisie parametrów technicznych komputerów (Poz. Certyfikaty i standardy) wymaga zgodności z EPEAT na poziomie GOLD. Wymagana przez Zamawiającego zgodność z EPEAT narusza przepisy rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. z 2009r., nr 226, poz. 1817) Żądany certyfikat nie należy do żadnej kategorii dokumentów określonych w tym rozporządzeniu, a zwłaszcza w 5 ust. 1 wobec faktu, iż nie jest wydawany przez instytucję powołaną do kontroli jakości, ani do ustalania zgodności z normami europejskimi. Jednakże chcemy zauważyć, że zgodnie z wyrokiem z dnia 23 marca 2011r. KIO 483/11, gdzie Izba stwierdziła, że certyfikat EPEAT nie jest dokumentem, o którym mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). W myśl 5 ust. 1 rozporządzenia w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności: 1) próbek, opisów lub fotografii; 2) opisu urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia; 3) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; 5) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich; zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMEAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji. Tymczasem EPEAT nie jest ani atestem ani certyfikatem. EPEAT to amerykański program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku, będący projektem GEC (Gree n Electronics Council z siedzibą Portland w stanie Oregon w USA) powstałym w odpowiedzi 3

4 i na bazie europejskich uregulowań prawnych w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska oraz obrotu odpadami elektronicznymi. Co prawda cytowany wyżej przepis 5 rozporządzenia nie wyczerpuje katalogu dokumentów, jakich może żądać zamawiający w celu potwierdzenia postawionych wymagań, niemniej jednak charakter żądań musi być uzasadniony i nie może być dyskryminujący wobec niektórych wykonawców. W ocenie Izby żądanie dostarczenia dokumentu, który otrzymują firmy amerykańskie lub takie, które mają zarejestrowane oddziały w USA stanowi rażące naruszenie określonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasady równego traktowania wykonawców. Odpowiedź na pytanie nr 3 Zamawiający nie uzna za równoważne, jeśli oferowany komputer będzie zgodny z programem EnergyStar, posiadał normę ISO zamiast posiadania certyfikatu EPEAT na poziomie GOLD dla Polski. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w tej kwestii wskazując kryteria równoważności dla producentów, którzy nie posiadają certyfikatu EPEAT GOLD dla Polski. Uzasadnienie decyzji Zamawiającego zawarte jest w wyroku KIO 1677/12 z dnia 23 sierpnia 2012r. Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. naruszenia uczciwej konkurencji oraz zasady równego traktowania Wykonawców w ocenie Zamawiającego jest bezzasadny. Zasada, o której mowa w powyższym przepisie, tzn. nie ograniczania konkurencji nie jest zasadą bezwzględną. Zamawiający nie ma obowiązku opisywać przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby zapewnić możliwość realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty występujące w danej branży na rynku. Prawem i jednocześnie obowiązkiem Zamawiającego jest racjonalna ocena własnych potrzeb i opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z tymi potrzebami, a fakt, iż dostarczenie sprzętu o określonych parametrach stanowi trudność dla Wykonawcy nie jest podstawą do uznania, że Zamawiający naruszył zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zgodnie z wyrokiem KIO/UZP 91/09 z dnia 3 lutego 2009 r. P.z.p. nie powinna być stosowana i interpretowana jedynie przez pryzmat pojmowanej absolutnie zasady równej konkurencji, a w oderwaniu od innego celu jej regulacji, jakim jest zapewnienie dokonywania racjonalnych i celowych zakupów. Dopuszczenie stosowania przepisów ustawy prowadzące do narzucania zamawiającym dokonywania zakupów, które nie odpowiadają jego potrzebom i utrudniają prowadzenie statutowej działalności, nie daje pogodzić się z postulatem racjonalności ustawodawcy. Należy również stwierdzić, iż nie tylko firmy amerykańskie lub takie, które mają zarejestrowane oddziały w USA jak podnoszone jest w zapytaniu mogą otrzymać certyfikat EPEAT. O przyznanie przedmiotowego certyfikatu może starać się każda firma, bez względu na to gdzie ma siedzibę. Według wiedzy Zamawiającego certyfikat ten ( GOLD dla Polski) posiada obecnie ponad 100 modeli komputerów, co najmniej kilku producentów obecnych stale na rynku polskimi europejskim (w tym również producenci polscy). Nawiązując do postepowania nr OG.261-2/2012, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA SĄDU REJONOWEGO W LEGNICY Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: a) w załączniku nr 1 do SIWZ W załączniku nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Sprzętu Informatycznego- tabela nr 1 wiersz Certyfikaty i standardy poprzednia 4

5 treść: Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min Gold dla Polski Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu wymaga się wydruku ze strony internetowej Certyfikaty i standardy otrzymuje obecnie brzmienie: Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min Gold dla Polski lub programu równoważnego zgodnie z opisem zawartym w załączniku 1A do SIWZ oraz z rozdziałem III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu wymaga się wydruku ze strony internetowej b) wprowadza się załącznik nr 1A do SIWZ Warunki równoważności dla programu EPEAT' w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego pisma. WYMOGI RÓWNOWAŻNE DLA CERTYFIKATU EPEAT ZAŁĄCZNIK NR 1A do modyfikacji SIWZ Zamawiający w opraciu o Dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi wprowadza poniższej opisane wymagania funkcjonalne - oddziaływania na środowisko. Wymagania oprate są na standardach IEEE 1680 i Opis wymagania Dokument na powierdzenie spełniania wymagań opisanych w kolumnie I Dopuszczenie równoważności w zakresie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Kolumna I Kolumna II Kolumna III Wymagania programu Wydruk ze strony EPEAT na poziomie GOLD opisane poniżej w tabeli nr 1 potwierdzający zgodność oferowanego wymogami opisanymi w kolumnie I tabeli nr 1 sprzętu z Inne dokumenty równoważne opisanym w kolumnie II ( art. 30 ust. 4 upzp ) potwierdzające spełnienie wymogu opisanego w kolumnie I - w tabeli nr 1 * 5

6 *- zgodnie z art. 30 ust. 5 upzp wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym prez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający będzie oceniać przedłożone dokumenty równoważne mając na względzie, iż wiarygodność potwierdzenia spełnienia danego elementu wymogu znajduje oparcie w dokumentach wydanych przez akredytowane jednostki. Wykazanie, o którym mowa w art. 30 ust. 5 upzp nie oznacza uprawdopodobnienia (np. poprzez złożenie oświadczenia własnego lub od osoby trzeciej nie poparte badaniami itp.), ale udowodnienie spełnienia danego wymogu. Tabela nr 1 - opis wymagań od przedmiotu zamówienia : Obniżenie/wyeliminowanie materiałów nieprzyjaznych środowisku Obowiązkowe (R) - musza być spełnione wszystkie wymienione kryteria Przestrzeganie dostarczania zgodnie z europejską dyrektywą RoHS Wskazanie ilości rtęci użytej w źródłach światła (mg) Eliminacja świadomego dodawania SCCP i środków uplastyczniających w dodatkach Dostarczane produkty winny spełniać wymagania przedmiotowej dyrektywy dot.: kadmu, rtęci, ołowiu, chromu VI, bromowych składników zmniejszających palność Wszystkie płaskie monitory powinny mieć określony poziom rtęci Wszystkie produkty winny mieć co najwyżej śladowy wskaźnik ilości SCCP (krótki łańcuch chlorowanych parafin) Selekcja materiałów Deklaracja poziomu poużytkowego recyklingu tworzyw sztucznych Deklaracja zawartości odnawialnych/pochodzenia naturalnego użytych materiałów Deklaracja wagowa produktu Producent deklaruje udział procentowy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w stosunku do wagi całego produktu Producent deklaruje udział procentowy materiałów odnawialnych/naturalnego pochodzenia w stosunku do wagi produktu. Musi zmieścić się w przedziale 0%-100%. Producent musi wskazać wagę produktu Zaprojektowane, by ponownie wykorzystać zużyty produkt (end-of-life) Identyfikacja materiałów pod kątem potrzeb obsługi Eliminacja farb i powłok, które nie odpowiadają recyklingu lub ponownemu użyciu Łatwy demontaż zewnętrznych obudów Znakowanie plastikowych komponentów Identyfikacja i usuwanie elementów zawierających niebezpieczne materiały Minimum 65% wielokrotności użytku/ recyklingu Produkty muszą zawierać informacje dot. ponownego użycia i recyklingu. Informacja ma dot. produktów nietypowych, opartych na nowych substancjach, o których nie ma wiedzy o ponownym wykorzystaniu czy recyklingu. Produkty nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Produkty powinny mieć obudowy łatwe do usunięcia Wszystkie duże plastikowe elementy powinny być oznaczone kodem identyfikującym ISO dot. żywicy Wszystkie produkty zawierające duże podzespoły elektroniczne oraz inne niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów jest zgodne z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. Długowieczny produkt/przedłużenie cyklu życia 6

7 Dostępność dodatkowej 3- letniej gwarancji albo umowy serwisowej Możliwość ulepszenia za pomocą zwykłych narzędzie Dla kupującego każdy produkt musi być objęty dodatkową 3- letnią gwarancją albo umową serwisową Wszystkie komputery powinny być móc ulepszane (upgrade) za pomocą zwykłych narzędzi. Oszczędność energii Energy Star Wszystkie produkty muszą cechować się certyfikatem Energy Star Zagospodarowanie po zużyciu Zapewnienie odbioru zużytego produktu Zapewnienie odbioru baterii/akumulatorów możliwych do ponownego ładowania Zapewniony musi być w konkurencyjnej cenie serwis odbioru zużytego sprzętu lub jego recykling, co jest zgodne z amerykańskąjiormąśrodowiska EPA wydaną w 2004r. Zapewniony musi być w konkurencyjnej cenie serwis odbioru baterii/akumulatorów możliwych do ponownego ładowania. Wymogi odnośnie firmy/producenta Legitymowanie się polityką ochrony środowiska zgodną z ISO Legitymowanie się certyfikatem systemu zarządzania środowiskowego dla organizacji projektujących i produkujących Korporacyjny raport zgodny z Performance Track albo GRI Należy wykazać się istniejącą i publicznie dostępną pisemną firmową polityką ochrony środowiska zgodną z ISO Producenci muszą dysponować certyfikatem świadczący o istnieniu systemu zarządzania środowiskowego odpowiadający jednemu z systemów: ISO 14001, EMAS albo amerykański EPA Każdy producent musi sporządzać roczne sprawozdanie, które spełnia trzy pierwsze wymagania w zakresie sprawozdawczości EPA Performance Track lub Global Reporting lnitiative (GRI) Wytyczne raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju (2002) Opakowanie Redukcja/eliminacja świadomie dodawanych toksyn w opakowaniu Ciężkie metale nie mogą być dodawane do opakowań lub ich części, z wyjątkiem części wykorzystywanych do recyklingu Dające się oddzielić materiały Pakowane produkty mają być w opakowaniach jednorazowych, które da się oddzielić bez użycia narzędzi Deklaracja recyklingu w Producent podaje, czy opakowanie zawiera materiały z opakowaniach recyklingu lub nie, i ogłasza przybliżoną zawartość recyklingu dla każdego materiału. Fakultatywne (O) - musi być spełnione co najmniej 21 z 28 kryteriów dla spełnienia wymogów porównywalnych z poziomem GOLD certyfikatu EPEAT Obniżenie/wyeliminowanie materiałów nieprzyjaznych środowisku Eliminacja celowo dodanego kadmu Produkty powinny zawierać kadm w wysokości mniej niż 50% progu ustalonego w RoHS dyrektywie, chyba że obecność kadmu wynika z recyklingu. 7

8 Niski próg zawartości rtęci w źródłach światła Eliminacja celowo dodanej rtęci w źródłach światła Eliminacja celowo dodanego ołowiu w niektórych dodatkach Eliminacja celowo dodanego chromu VI Duże części tworzyw sztucznych wolne od niektórych środków zmniejszających palność zgodnie dyrektywą RE 67/548/EEC Baterie/akumulatory wolne od kadmu, rtęci i ołowiu Duże części tworzyw sztucznych wolne od PVC Wszystkie płaskie urządzenia video powinny cechować się lampami zawierającymi obniżoną ilość rtęci w stosunku do obecnego standardu przemysłowego. Wszystkie płaskie urządzenia video w wyświetlaczach powinny stosować lampy, które zawierają nie więcej niż śladowe ilości rtęci. Video wyświetlacze powinny mieć stężenie ołowiu na poziomie mniej niż 5% progu określonego w RoHS dyrektywie, chyba że obecność ołowiu wynika z recyklingu. Wszystkie produkty powinny mieć stężenie chromu VI poniżej połowy progu określonego w RoHS dyrektywie, chyba że obecność chromu VI wynika z recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC We wszystkich produktach baterie i akumulatory (wewnętrzne) nie mogą zawierać kadmu, rtęci i ołowiu ponad śladowe ilości. Graniczne wartości znajdują się w dyrektywie 91/157/EWG. We wszystkich produktach, z wyjątkiem kabli i części interkonektowych, części tworzyw sztucznych większe niż 25- gramowe nie mogą zawierać polichlorku winylu (PVC) Selekcja materiałów Minimalna zawartość poużytkowych tworzyw sztucznych z recyklingu Wysoka zawartość poużytkowych tworzyw sztucznych z recyklingu Minimalna zawartość odnawialnych/pochodzenia naturalnego składników z tworzyw sztucznych Wszystkie produkty, które zawierają części z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem obwodów do druku, muszą zawierać co najmniej 10% z recyklingu. Wszystkie produkty, które zawierają części z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem obwodów do druku, zawierają co najmniej 25% z recyklingu. Wszystkie elementy z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem opakowań, powinny zawierać co najmniej 10% odnawialncyh/pochodzenia naturalnego materiałów. Projektować, by ponownie wykorzystać zużyty produkt (end-of-life) Zmniejszenie liczby materiałów z tworzyw sztucznych Eliminacja lub łatwo usuwalne formowane/klejone metalowe części Minimum 90% do ponownego użytku/recyklingu Ręczne oddzielanie tworzyw sztucznych Znakowanie tworzyw sztucznych Większe części obudów powinny być stworzone z jednego rodzaju tworzywa sztucznego. Produkty nie powinny zawierać formowanych lub klejonych metalowych wkładów w obudowach, chyba że są łatwe do usunięcia. Produkty muszą zawierać co najmniej 90% materiałów zdatnych do ponownego użytku/recyklingu. Części z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem bardzo małych, winno się łatwo ręcznie rozdzielić. Wszystkie elementy z tworzyw sztucznych (z wyjątkiem bardzo małych) powinny być oznaczone kodem identyfikującym ISO dot. Żywicy. Długowieczny produkt/przedłużenie cyklu życia 8

9 Modułowe projektowanie Dostępność części zamiennych Każdy PC lub notebook musi być tak skonstruowany modułowo, aby można było wymienić procesor i główne składniki. Zamiana lub części zamienne są dostępne przez 5 lat, a także sama informacja o tym musi być podana. Oszczędność energii Wczesne przyjęcie nowej specyfikacji Energy Star Dostępność akcesoriów wykorzystujących energię odnawialną Standard odnawialnej energii w akcesoriach Produkty powinny być kwalifikowane i posiadać certyfikat dla nowej specyfikacji Energy Star przed jej wejściem w życie. Produkty wykorzystują akcesoria dostępne na rynku, które są zasilane energią odnawialną. Produkty są dostarczane z akcesorium do ich zasilania, który pozwala na wykorzystanie energii odnawialniej. Zarządzenie po zużyciu Audyt dostawców recyklingu Marketing i sprzedaż produktów musi być poddany corocznemu audytowi zgodnie z "Plug-ln to ecycling Guidelines" 9

10 Wyniki firmy Certyfikat osoby trzeciej dot. Systemu zarządzania środowiskowego dla projektowania i organizacji produkcji Sprawozdanie korporacji oparte na GRI Producent zaświadcza, że legitymuje się certyfikatem osoby trzeciej dot. Systemu zarządzania środowiskowego dla projektowania i organizacji produkcji, który spełnia jeden z trzech uznawanych na świecie systemów: ISO 14001, europejski EMAS, amerykański EPA Performance Track. Producent sporządza roczne publiczne raporty oparte o Global Reporting lnitiative - GRI. Opakowanie Opakowania z tworzyw sztucznych w 90% nadające się do recyklingu Minimalna zawartość poużytkowych składników Zapewnienie programu odbioru opakowań Dokumentacja opakowań do ponownego użycia Tworzywa sztuczne składające się na opakowanie powinny być identyfikowałne (typ tworzywa) i 90% z nich winno nadawać się do recyklingu lub kompostowania czy też utylizowane w kanalizacji miejskiej. Opakowania powinny spełniać lub nawet przekraczać minimalny poziom poużytkowych składników zgodnie z wytycznymi amerykańskiej EPA. Zapewnienie bezpłatnej usługi zwrotu opakowań nadających się do ponownego użycia lub recyklingu. Producent zapewnia w konkurencyjnej cenie proces wielokrotnego użytku opakowania w ten sposób, że opakowanie zostanie użyte minimum pięć razy do tego samego lub podobnego produktu. Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Legnicy Barbara Siwiec 10

Numer ogłoszenia: 214677-2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 214677-2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 214677-2014; data zamieszczenia: 10.10.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 208639-2014 data 02.10.2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

oo-909 Warszawa Wg rozdzielnika ODPOWIEDZI NA PYTANIA

oo-909 Warszawa Wg rozdzielnika ODPOWIEDZI NA PYTANIA Warszawa, dnia ś.o8.2o11 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr oo909 Warszawa Wg rozdzielnika Dotyczy: udzielenia wyjaśnień do postępowania IU/453/yII51/ZO/PN/AE/DOS/K/201 1 W związku ze złożonymi pytaniami do

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Numer postępowania: D/234/2014 S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h Wa r u n k ó w Z a m ó w i e n i a - przetarg nieograniczony PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl

której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl Zielona Góra: Dostawa sprzętu komputerowego dla Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wójt Gminy Chełmiec ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl tel.: 018-414-56-24, fax:018-414-56-43

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę kompleksowego wyposażenia przeznaczonego do wizualizacji, przetwarzania i wymiany informacji meteorologicznej w Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl 1 z 6 2015-11-13 13:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-zielonagora.pl Zielona Góra: Dostawa zestawów komputerowych dla Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

ZP.271.7.2012 1 GMINA TŁUSZCZ

ZP.271.7.2012 1 GMINA TŁUSZCZ ZP.271.7.2012 1 GMINA TŁUSZCZ u l. Warszawska 10 0 5-240 Tłuszcz ZP.271...7.2012 Tel./Faks. 29 777 52 63 Tłuszcz, dnia 10.02.2012 r. Wykonawcy pobierający SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP.271.7.2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2015r. Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015

Warszawa, dnia 03.03.2015r. Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015 Nr sprawy SPZOZ.U.176/2015 Warszawa, dnia 03.03.2015r. Warszawa: dostawa sprzętu komputerowego 2 Numer ogłoszenia: 46726-2015; data zamieszczenia: 03.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 329802-2011 z dnia 2011-10-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice Zamówienie obejmuje dostawę: - 70 sztuk stacji roboczych, - 13 sztuk laptopów ( 8 sztuk - 15,6 i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa urządzeń komputerowych Numer ogłoszenia: 464360-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie:

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Wrocław, dn. 20.08.2012r. Dotyczy: PN 56/12 - przetarg na dostawę materiałów szewnych Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Pytanie nr 1: Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Przyrządy nawigacyjne i meteorologiczne 2015/S 002-001590. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Przyrządy nawigacyjne i meteorologiczne 2015/S 002-001590. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/23 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1590-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Przyrządy nawigacyjne i meteorologiczne 2015/S 002-001590 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby sądów apelacji wrocławskiej. Numer ogłoszenia: 400090-2014; data zamieszczenia: 05.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php? 1 z 6 2014-11-19 15:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php?id=87 Lublin: Dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Siemiatycze, 08.05.2014 r. Wykonawcy Uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Nasz znak: Zm.271.5.2014 Pytanie 1: Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ: Komputer Stacjonarny typ I- 200 szt. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa urządzeń komputerowych Numer ogłoszenia: 439734-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla Muzeum Wojska Polskiego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

DATA: 02.08.2013 LICZBA STRON: 5

DATA: 02.08.2013 LICZBA STRON: 5 DO: OD: Wykonawców Zamawiającego DATA: 02.08.2013 LICZBA STRON: 5 DOTYCZY: Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych, sygnatura sprawy: 190/U/2013. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Kowalewo Pomorskie ul. Plac Wolności 1 87-410 Kowalewo Pomorskie Kowalewo Pomorskie dnia, 22.09.2014 r. Nr Sprawy: IB.042.2.6.1.2014 ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Łódź: Dostawa komputerów, części komputerowych oraz oprogramowania dla Radia Łódź S.A Numer ogłoszenia: 98033-2014; data zamieszczenia: 07.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę monitoringu Składowiska Balastu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z ich serwisem

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Zbigniew Zieliński. Dyrektor Działu Administracyjno-Gospodarczego ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZATWIERDZAM. Zbigniew Zieliński. Dyrektor Działu Administracyjno-Gospodarczego ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl ZATWIERDZAM Zbigniew Zieliński Warszawa, 12 października 2015 r. Dyrektor Działu Administracyjno-Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 455210-2013; data zamieszczenia: 07.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Biała Podlaska: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 455210-2013; data zamieszczenia: 07.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Biała Podlaska: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 455210-2013; data zamieszczenia: 07.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE

DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE Toruń, dnia 14.11.2011 r. : DZ.RI.332-8/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11

Bardziej szczegółowo

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola.

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Opola. ~ ą ~ l'.1~c -tó: to r \.). ore :. S:fh j ;:" ".' ;1;" o... f. -'al.o POIG ~.yr.g)~- ~; -j ~O..,,"~ 1. ".,.1... f}""': a.al (. ""'1 "7,v. ; - ~' :../ '-., 5 11 922. :. I, 45 19 &44 n~! 152) IM-ZP.271.1.4.20

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa implantów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl 1 z 5 2013-11-29 08:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Dostawa sprzętu komputerowego dla Oddziału Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wieliszew.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wieliszew.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wieliszew.pl Wieliszew: Zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie usługi Active

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Dostawa ciągnika z pługiem na przednim TUZ Numer ogłoszenia: 232879-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Złotoryja: Dostawa ciągnika z pługiem na przednim TUZ Numer ogłoszenia: 232879-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Złotoryja: Dostawa ciągnika z pługiem na przednim TUZ Numer ogłoszenia: 232879-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.slupsk.pl Słupsk: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Numer rejestru: ZP.2390-53/13/R.IZ Sulechów, dnia 14.01.2014 r.

Numer rejestru: ZP.2390-53/13/R.IZ Sulechów, dnia 14.01.2014 r. Numer rejestru: ZP.2390-53/13/R.IZ Sulechów, dnia 14.01.2014 r. OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1. Na podstawie art. 92

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.parp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.parp.gov.pl 1 z 5 2015-07-21 19:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.parp.gov.pl Warszawa: Przeprowadzenie audytów podmiotów ubiegających

Bardziej szczegółowo

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego

o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Gdynia, dnia 27.07.2015 r. o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę sprzętu komputerowego Wykonawcy w postępowaniu Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1 22-100 Chełm RG. 3431-13/ 23 /11 ZAWIADOMIENIE NR 2

POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1 22-100 Chełm RG. 3431-13/ 23 /11 ZAWIADOMIENIE NR 2 POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1 22-100 Chełm RG. 3431-13/ 23 /11 ZAWIADOMIENIE NR 2 Chełm, dnia 04.01.2011 r. Do uczestników przetargu na e-powiat chełmski rozwój elektronicznych usług publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl 1 z 6 2015-10-29 13:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego - zamówienie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl Warszawa: Sprzęt komputerowy Numer ogłoszenia: 41365-2014; data zamieszczenia: 27.02.2014

Bardziej szczegółowo

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego:

1. Numer konkursu: 2. Numer projektu: 3. Tytuł projektu: 4. Zamawiający: 5. Adres zamawiającego: Załącznik 13.3.1 Lista sprawdzająca poprawność zastosowania ustawy prawo zamówień publicznych (dot. zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ, nr spr. G-2130-5/10 str. 1 Opole, dnia 30 kwietnia 2010r. L.dz. G-2130-5/10 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-lodz.pl Łódź: Dostawa zestawów komputerowych - ZP/ŁOW NFZ/3/2013 Numer ogłoszenia: 166942-2013;

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić interoperacyjność w świetle polskich przepisów?

Jak zapewnić interoperacyjność w świetle polskich przepisów? Jak zapewnić interoperacyjność w świetle polskich przepisów? Forum e-zdrowia Sopot, 16 września 2016 The better the question. The better the answer. The better the world works. Nowelizacja PZP (1/2) Od

Bardziej szczegółowo

Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa

Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa 1/5 Poznań, 13.05.2013 r. Agencja Nieruchomości Rolnych Biuro Prezesa [dalej: Zamawiający ] ul. Dolańskiego 2 00-215 Warszawa INTERWENCJA W SPRAWIE NIEZGODNEJ Z PRZEPISAMI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Legnica: Zakup z dostawą sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 13.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 13.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 13.03.2012 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120B 13/12 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia dot. postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php? 1 z 6 2014-08-25 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wup.bip.lubelskie.pl./index.php?id=87 Lublin: Dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 5 grudnia 2005 r. Arbitrzy: Wiesław Krzysztof Meszek. Protokolant Magdalena Pazura

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 5 grudnia 2005 r. Arbitrzy: Wiesław Krzysztof Meszek. Protokolant Magdalena Pazura Sygn. akt UZP/ZO/0-3595/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 5 grudnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Sławomir Wiśniewski Arbitrzy: Wiesław Krzysztof Meszek Małgorzata

Bardziej szczegółowo

UD-XI-ZZP-271-25/ZFE/2011 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

UD-XI-ZZP-271-25/ZFE/2011 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UD-XI-ZZP-271-25/ZFE/2011 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2011 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2011 r. Warszawa, dnia 27 maja 2011 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych. Sygnatura postępowania WZP/10/11. Pytania

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych ZZ 2110 23/2013.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawy materiałów eksploatacyjnych ZZ 2110 23/2013. Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej 00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4 NIP 526 000 13 12 REGON 000860582 tel.: (0-22) 3555432, tel/fax: (0-22) 3555219 e-mail: prawny@zamek-krolewski.pl

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. Chełmiec: Internecik też dla dzieci - zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec - etap II, na: ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM, MODERNIZACJA SERWERA ORAZ ŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.23blt.wp.mil.pl Mińsk Mazowiecki: Dostawa materiałów i akcesoriów budowlanych oraz dostawa farb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=79 Niemce: Zakup i dostawa 287 drukarek laserowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26,

I. 1) NAZWA I ADRES: Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, licencji na oprogramowanie oraz opieka techniczna oprogramowania ArcGIS dla Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.11.2013.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.11.2013. Strona 1 z 5 Szczecin: Dostawa wraz z montażem systemu parkingowego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zdroje - II Postępowanie Numer ogłoszenia: 360746-2013;

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania nr 8/CPD/PN/KOMP/2012 na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, serwerowego oraz akcesoriów komputerowych.

Dotyczy: postępowania nr 8/CPD/PN/KOMP/2012 na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, serwerowego oraz akcesoriów komputerowych. CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dn. sierpnia 2012 r. Dyrektor Mirosław KOCHALSKI CPD III 2374 2924 / 12 Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N.270.11.2016 Łódź, 06.05.2016 r. ZAMAWIAJĄCY Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi ul. Legionów 113 91-073 Łódź, tel.(42) 632-26-47 fax. (42) 632-58-41 dot. zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Numer ogłoszenia: 392064-2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Warszawa: Dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych i drukarek w podziale na 5 części Numer ogłoszenia: 237532-2015; data zamieszczenia: 11.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 231 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ruda-slaska.sr.gov.pl Ruda Śląska: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza, woj. mazowieckie, tel. 048 3751032, faks 048 3751033.

OGŁOSZENIE. I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Chotczy, Chotcza-Józefów 60, 27-312 Chotcza, woj. mazowieckie, tel. 048 3751032, faks 048 3751033. OGŁOSZENIE Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Tymienica Stara, Tymienica Nowa, Chotcza - Józefów, Chotcza Górna, Chotcza Dolna na terenie Gminy Chotcza OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany ETAP II.

uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany ETAP II. Gmina Zaleszany Zaleszany,28.01.2013r GKM.IV.IV.1-1.2014 Do oferentów,którzy pobrali Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy przetargu p.n. Rozbudowa Budowa,modernizacja systemu uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uokik.gov.pl Warszawa: Dostawa serwerów i dysków twardych dla Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. Leszno: Remonty chodników w ciągach dróg powiatowych na terenie Gminy Rydzyna- II etap Numer ogłoszenia: 158349-2016; data zamieszczenia: 26.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 6 czerwca 2013 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin WYKONAWCY

Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 6 czerwca 2013 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin WYKONAWCY Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 6 czerwca 2013 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin sprawa: ZP-2401-3-17/13 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2015. Białystok: Dostawa 5 bibliotek taśmowych, 4 laptopów oraz 4 dysków macierzy do sądów apelacji białostockiej. Numer ogłoszenia: 309166 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Warunki udziału w postępowaniu Opis warunków udziału w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Ząbkowice Śląskie: Zakup i dostawa folii do faxu, taśmy, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich. Numer ogłoszenia: 79738-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmkp.edu.pl/?cat=15 Warszawa: DOSTAWA NAGRYWAREK NA POTRZEBY PROJEKTU REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa: TA/ZP-32/2015 dostawa zestawu do real-time PCR z wyposażeniem Numer ogłoszenia: 86909-2015; data zamieszczenia: 15.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka

Akademickie Centra Kreatywności Germanistyka UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.03.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.22.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Standard zgodnie Warszawa, dnia 5.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZ9ŚCI Nr V/ 09052014 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/72/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA TREŚĆ PYTANIA:

OPINIA PRAWNA TREŚĆ PYTANIA: Toruń, dnia 16 stycznia 2013 r. Dr Paweł Nowicki Katedra Prawa Europejskiego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Grupa Ekspertów Zainteresowanych Stron ds. Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitaltbg.pl Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do wyposażenia Oddziału Neurologii

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Warszawa: TA/ZP-18/2015 Dostawa kamer Numer ogłoszenia: 54797-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. W.K.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. W.K. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.waw.pl Warszawa: dostawa urządzeń do oczyszczania i filtrowania powietrza i innych gazów,

Bardziej szczegółowo

Puławy: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Numer ogłoszenia: 129119-2013; data zamieszczenia: 01.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Kraków, dnia 11.07.2014 r. Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ Modyfikacja treści SIWZ dot. postepowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu AV, sprzętu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź Zamawiającego CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Nr postępowania: KPDA/2015/WNP-003559 Osoba

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//bip.mazowiecka.policja.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http//bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015. Do wszystkich uczestników postępowania

Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015. Do wszystkich uczestników postępowania Olsztyn, 28 września 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie 2801-LO-1.260.1.2015 Do wszystkich uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2801-LO-1.260.1.2015 w trybie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa macierzy Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa macierzy Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa macierzy Numer ogłoszenia: 278793-2010; data zamieszczenia: 08.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łowicz: Rewitalizacja zabytkowego parku im. Adama Mickiewicza w Łowiczu Numer ogłoszenia: 339864-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inig.pl/zamowienia-pub

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inig.pl/zamowienia-pub Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inig.pl/zamowienia-pub Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU SPECJALNEGO Z PODNOŚNIKIEM KOSZOWYM Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

1 Specyfikacja techniczna sprzętu

1 Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wsz-skier.pl Skierniewice: Dostawa urządzeń medycznych Numer ogłoszenia: 173028-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo