Odpowiedź Nr 1 na zapytania z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedź Nr 1 na zapytania z dnia 19.10.2012r."

Transkrypt

1 Sąd Rejonowy w Legnicy Ul. Złotoryjska Legnica Legnica r. Dotyczy: postępowania: OG.261-2/2012 Odpowiedź Nr 1 na zapytania z dnia r. (Zamawiający otrzymał w dniu o godz. 7.30) W związku z zapytaniem z otrzymanym w dniu 22 października 2012r. (wpłynęło do Sądu w dniu r., godz. 17:33) dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu informatycznego dla Sądu Rejonowego w Legnicy przekazuję - zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - treść zapytań wraz z odpowiedziami: Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera, którego obudowa nie jest Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera?. Uzasadnienie: Wymóg postawiony przez Zamawiającego narusza art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 ustawy Pzp uniemożliwiając start producentom, którzy oferują komputery wyposażone w obudowy firm trzecich, art. 30 ustawy Pzp, gdyż fakt zaprojektowania i wyprodukowania obudowy przez producenta komputera nie jest normą, cechą jakościową, czy techniczną oraz art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, gdyż obudowa została opisana przez wskazanie znaku towarowego oraz pochodzenia. Ponadto tak opisany przedmiot zamówienia jest niezgodny z rekomendacjami UZP dotyczącymi udzielania zamówienia na dostawy zestawów komputerowych. Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w następującym zakresie: W załączniku nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Sprzętu Informatycznego- tabela nr 1 wiersz Obudowa poprzednia treść: Obudowa Obudowa małogabarytowa pracująca zarówno w pionie jak i w poziomie, o maksymalnej sumie wymiarów 82 cm posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25 i 1 zewnętrzną półkę 3,5 oraz min 1 wewnętrzną półkę 3,5. Zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do 1

2 sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie złączy PCI oraz płyty głównej uszkodzenie kontrolera Video. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Zasilacz o mocy max 240W i sprawności min 90% Otrzymuje brzmienie: Obudowa Obudowa małogabarytowa pracująca zarówno w pionie jak i w poziomie, o maksymalnej sumie wymiarów 82 cm posiadająca min. 1 zewnętrzną półkę 5,25 i 1 zewnętrzną półkę 3,5 oraz min 1 wewnętrzną półkę 3,5. Zaprojektowana przez producenta komputera opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi oraz dawać możliwość instalacji drugiego dysku twardego. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować, co najmniej: awarie procesora lub pamięci podręcznej procesora uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie złączy PCI oraz płyty głównej uszkodzenie kontrolera Video. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) Zasilacz o mocy max 240W i sprawności min 90% Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów. Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komputera z zasilaczem o mocy znamionowej 300V? Zasilacz o większej mocy znamionowej jest korzystniejszy dla Zamawiającego, gdyż parametr mocy zasilacza oznacza jaką (maksymalnie) moc jest on w stanie podać na podzespoły komputera. Zatem zasilacz o większej mocy zapewnia większą rezerwę, będzie pracować przy mniejszym obciążeniu (co przedłuży jego żywotność) i umożliwia większą rozbudowę komputera. Nie wpływa to (jak się powszechnie sądzi) na pobór mocy komputera, gdyż identyczne pod względem sprzętowym konfiguracje (płyta główna, procesor, dyski, napędy, karty rozszerzeń) podłączone do zasilaczy o takiej samej sprawności i różnej mocy będą pobierać identyczną ilość energii - obojętnie czy będą to zasilacze 150W, 240W 300W czy 1000W. To procesor i inne podzespoły mają wpływ na poziom zużywanej energii elektrycznej i komputer będzie pobierać tyle energii ile pobierają jego podzespoły, a nie tyle ile maksymalnie może wygenerować zasilacz. Zasilacz tylko przekazuje energię na podzespoły komputera, zaś poziom zużywanej przez niego energii określa sprawność zasilacza (określona przez zamawiającego na poziomie 90%). Zdaniem wykonawcy wymóg dotyczący zasilacza powinien brzmieć raczej Zasilacz o mocy minimalnie 240W. W przeciwnym przypadku Zamawiający 2

3 może otrzymać komputer wyposażony zasilacz o mocy np. 100W, który (pomimo, że będzie zgodny z SIWZ) może nie wystarczyć do zasilania komputera poddanego obciążeniu. Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania komputerów z zasilaczem osiągającym moc 300W. Warunki pracy kupowanych komputerów nie przewidują poboru mocy większej niż wskazana przez Zamawiającego. Posiadanie przez komputery nadmiarowych zasilaczy stworzy sytuacje, w której użytkownik komputera dokładając do niego ewentualne rozszerzenia, akcesoria lub urządzenia zewnętrzne mógłby spowodować zwiększony pobór mocy i tym samym przekroczyć wartości, dla których przygotowane jest zasilanie awaryjne. Pytanie nr 3 Dotyczy: Pozycja Certyfikaty i standardy: Czy Zamawiający uzna za równoważne, jeżeli producent oferowanego komputera będzie spełniał wymogi dyrektywy unijnej RoHS, posiadał normę ISO oraz oferowany komputer będzie zgodny z programem EU-EnergyStar, zamiast posiadania Certyfikatu EPEAT na poziomie GOLD dla Polski? Uzasadnienie: Zamawiający w opisie parametrów technicznych komputerów (Poz. Certyfikaty i standardy) wymaga zgodności z EPEAT na poziomie GOLD. Wymagana przez Zamawiającego zgodność z EPEAT narusza przepisy rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. z 2009r., nr 226, poz. 1817) Żądany certyfikat nie należy do żadnej kategorii dokumentów określonych w tym rozporządzeniu, a zwłaszcza w 5 ust. 1 wobec faktu, iż nie jest wydawany przez instytucję powołaną do kontroli jakości, ani do ustalania zgodności z normami europejskimi. Jednakże chcemy zauważyć, że zgodnie z wyrokiem z dnia 23 marca 2011r. KIO 483/11, gdzie Izba stwierdziła, że certyfikat EPEAT nie jest dokumentem, o którym mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817). W myśl 5 ust. 1 rozporządzenia w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności: 1) próbek, opisów lub fotografii; 2) opisu urządzeń technicznych, instrukcji obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia; 3) zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; 5) zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich; zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem, jeżeli zamawiający wskazują środki zarządzania środowiskiem, które wykonawca będzie stosował podczas realizacji zamówienia na roboty budowlane lub usługi, odwołując się do systemu zarządzania środowiskiem i audytu (EMEAS) lub norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich lub międzynarodowych normach poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji. Tymczasem EPEAT nie jest ani atestem ani certyfikatem. EPEAT to amerykański program wspierania zakupu technologii informatycznych przyjaznych środowisku, będący projektem GEC (Gree n Electronics Council z siedzibą Portland w stanie Oregon w USA) powstałym w odpowiedzi 3

4 i na bazie europejskich uregulowań prawnych w dziedzinie ekologii, ochrony środowiska oraz obrotu odpadami elektronicznymi. Co prawda cytowany wyżej przepis 5 rozporządzenia nie wyczerpuje katalogu dokumentów, jakich może żądać zamawiający w celu potwierdzenia postawionych wymagań, niemniej jednak charakter żądań musi być uzasadniony i nie może być dyskryminujący wobec niektórych wykonawców. W ocenie Izby żądanie dostarczenia dokumentu, który otrzymują firmy amerykańskie lub takie, które mają zarejestrowane oddziały w USA stanowi rażące naruszenie określonej w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp zasady równego traktowania wykonawców. Odpowiedź na pytanie nr 3 Zamawiający nie uzna za równoważne, jeśli oferowany komputer będzie zgodny z programem EnergyStar, posiadał normę ISO zamiast posiadania certyfikatu EPEAT na poziomie GOLD dla Polski. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w tej kwestii wskazując kryteria równoważności dla producentów, którzy nie posiadają certyfikatu EPEAT GOLD dla Polski. Uzasadnienie decyzji Zamawiającego zawarte jest w wyroku KIO 1677/12 z dnia 23 sierpnia 2012r. Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. naruszenia uczciwej konkurencji oraz zasady równego traktowania Wykonawców w ocenie Zamawiającego jest bezzasadny. Zasada, o której mowa w powyższym przepisie, tzn. nie ograniczania konkurencji nie jest zasadą bezwzględną. Zamawiający nie ma obowiązku opisywać przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby zapewnić możliwość realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty występujące w danej branży na rynku. Prawem i jednocześnie obowiązkiem Zamawiającego jest racjonalna ocena własnych potrzeb i opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z tymi potrzebami, a fakt, iż dostarczenie sprzętu o określonych parametrach stanowi trudność dla Wykonawcy nie jest podstawą do uznania, że Zamawiający naruszył zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zgodnie z wyrokiem KIO/UZP 91/09 z dnia 3 lutego 2009 r. P.z.p. nie powinna być stosowana i interpretowana jedynie przez pryzmat pojmowanej absolutnie zasady równej konkurencji, a w oderwaniu od innego celu jej regulacji, jakim jest zapewnienie dokonywania racjonalnych i celowych zakupów. Dopuszczenie stosowania przepisów ustawy prowadzące do narzucania zamawiającym dokonywania zakupów, które nie odpowiadają jego potrzebom i utrudniają prowadzenie statutowej działalności, nie daje pogodzić się z postulatem racjonalności ustawodawcy. Należy również stwierdzić, iż nie tylko firmy amerykańskie lub takie, które mają zarejestrowane oddziały w USA jak podnoszone jest w zapytaniu mogą otrzymać certyfikat EPEAT. O przyznanie przedmiotowego certyfikatu może starać się każda firma, bez względu na to gdzie ma siedzibę. Według wiedzy Zamawiającego certyfikat ten ( GOLD dla Polski) posiada obecnie ponad 100 modeli komputerów, co najmniej kilku producentów obecnych stale na rynku polskimi europejskim (w tym również producenci polscy). Nawiązując do postepowania nr OG.261-2/2012, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA SĄDU REJONOWEGO W LEGNICY Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: a) w załączniku nr 1 do SIWZ W załączniku nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Sprzętu Informatycznego- tabela nr 1 wiersz Certyfikaty i standardy poprzednia 4

5 treść: Certyfikaty i standardy Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min Gold dla Polski Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu wymaga się wydruku ze strony internetowej Certyfikaty i standardy otrzymuje obecnie brzmienie: Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu lub dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min Gold dla Polski lub programu równoważnego zgodnie z opisem zawartym w załączniku 1A do SIWZ oraz z rozdziałem III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu wymaga się wydruku ze strony internetowej b) wprowadza się załącznik nr 1A do SIWZ Warunki równoważności dla programu EPEAT' w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego pisma. WYMOGI RÓWNOWAŻNE DLA CERTYFIKATU EPEAT ZAŁĄCZNIK NR 1A do modyfikacji SIWZ Zamawiający w opraciu o Dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi wprowadza poniższej opisane wymagania funkcjonalne - oddziaływania na środowisko. Wymagania oprate są na standardach IEEE 1680 i Opis wymagania Dokument na powierdzenie spełniania wymagań opisanych w kolumnie I Dopuszczenie równoważności w zakresie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Kolumna I Kolumna II Kolumna III Wymagania programu Wydruk ze strony EPEAT na poziomie GOLD opisane poniżej w tabeli nr 1 potwierdzający zgodność oferowanego wymogami opisanymi w kolumnie I tabeli nr 1 sprzętu z Inne dokumenty równoważne opisanym w kolumnie II ( art. 30 ust. 4 upzp ) potwierdzające spełnienie wymogu opisanego w kolumnie I - w tabeli nr 1 * 5

6 *- zgodnie z art. 30 ust. 5 upzp wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym prez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający będzie oceniać przedłożone dokumenty równoważne mając na względzie, iż wiarygodność potwierdzenia spełnienia danego elementu wymogu znajduje oparcie w dokumentach wydanych przez akredytowane jednostki. Wykazanie, o którym mowa w art. 30 ust. 5 upzp nie oznacza uprawdopodobnienia (np. poprzez złożenie oświadczenia własnego lub od osoby trzeciej nie poparte badaniami itp.), ale udowodnienie spełnienia danego wymogu. Tabela nr 1 - opis wymagań od przedmiotu zamówienia : Obniżenie/wyeliminowanie materiałów nieprzyjaznych środowisku Obowiązkowe (R) - musza być spełnione wszystkie wymienione kryteria Przestrzeganie dostarczania zgodnie z europejską dyrektywą RoHS Wskazanie ilości rtęci użytej w źródłach światła (mg) Eliminacja świadomego dodawania SCCP i środków uplastyczniających w dodatkach Dostarczane produkty winny spełniać wymagania przedmiotowej dyrektywy dot.: kadmu, rtęci, ołowiu, chromu VI, bromowych składników zmniejszających palność Wszystkie płaskie monitory powinny mieć określony poziom rtęci Wszystkie produkty winny mieć co najwyżej śladowy wskaźnik ilości SCCP (krótki łańcuch chlorowanych parafin) Selekcja materiałów Deklaracja poziomu poużytkowego recyklingu tworzyw sztucznych Deklaracja zawartości odnawialnych/pochodzenia naturalnego użytych materiałów Deklaracja wagowa produktu Producent deklaruje udział procentowy tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w stosunku do wagi całego produktu Producent deklaruje udział procentowy materiałów odnawialnych/naturalnego pochodzenia w stosunku do wagi produktu. Musi zmieścić się w przedziale 0%-100%. Producent musi wskazać wagę produktu Zaprojektowane, by ponownie wykorzystać zużyty produkt (end-of-life) Identyfikacja materiałów pod kątem potrzeb obsługi Eliminacja farb i powłok, które nie odpowiadają recyklingu lub ponownemu użyciu Łatwy demontaż zewnętrznych obudów Znakowanie plastikowych komponentów Identyfikacja i usuwanie elementów zawierających niebezpieczne materiały Minimum 65% wielokrotności użytku/ recyklingu Produkty muszą zawierać informacje dot. ponownego użycia i recyklingu. Informacja ma dot. produktów nietypowych, opartych na nowych substancjach, o których nie ma wiedzy o ponownym wykorzystaniu czy recyklingu. Produkty nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Produkty powinny mieć obudowy łatwe do usunięcia Wszystkie duże plastikowe elementy powinny być oznaczone kodem identyfikującym ISO dot. żywicy Wszystkie produkty zawierające duże podzespoły elektroniczne oraz inne niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów jest zgodne z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. Długowieczny produkt/przedłużenie cyklu życia 6

7 Dostępność dodatkowej 3- letniej gwarancji albo umowy serwisowej Możliwość ulepszenia za pomocą zwykłych narzędzie Dla kupującego każdy produkt musi być objęty dodatkową 3- letnią gwarancją albo umową serwisową Wszystkie komputery powinny być móc ulepszane (upgrade) za pomocą zwykłych narzędzi. Oszczędność energii Energy Star Wszystkie produkty muszą cechować się certyfikatem Energy Star Zagospodarowanie po zużyciu Zapewnienie odbioru zużytego produktu Zapewnienie odbioru baterii/akumulatorów możliwych do ponownego ładowania Zapewniony musi być w konkurencyjnej cenie serwis odbioru zużytego sprzętu lub jego recykling, co jest zgodne z amerykańskąjiormąśrodowiska EPA wydaną w 2004r. Zapewniony musi być w konkurencyjnej cenie serwis odbioru baterii/akumulatorów możliwych do ponownego ładowania. Wymogi odnośnie firmy/producenta Legitymowanie się polityką ochrony środowiska zgodną z ISO Legitymowanie się certyfikatem systemu zarządzania środowiskowego dla organizacji projektujących i produkujących Korporacyjny raport zgodny z Performance Track albo GRI Należy wykazać się istniejącą i publicznie dostępną pisemną firmową polityką ochrony środowiska zgodną z ISO Producenci muszą dysponować certyfikatem świadczący o istnieniu systemu zarządzania środowiskowego odpowiadający jednemu z systemów: ISO 14001, EMAS albo amerykański EPA Każdy producent musi sporządzać roczne sprawozdanie, które spełnia trzy pierwsze wymagania w zakresie sprawozdawczości EPA Performance Track lub Global Reporting lnitiative (GRI) Wytyczne raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju (2002) Opakowanie Redukcja/eliminacja świadomie dodawanych toksyn w opakowaniu Ciężkie metale nie mogą być dodawane do opakowań lub ich części, z wyjątkiem części wykorzystywanych do recyklingu Dające się oddzielić materiały Pakowane produkty mają być w opakowaniach jednorazowych, które da się oddzielić bez użycia narzędzi Deklaracja recyklingu w Producent podaje, czy opakowanie zawiera materiały z opakowaniach recyklingu lub nie, i ogłasza przybliżoną zawartość recyklingu dla każdego materiału. Fakultatywne (O) - musi być spełnione co najmniej 21 z 28 kryteriów dla spełnienia wymogów porównywalnych z poziomem GOLD certyfikatu EPEAT Obniżenie/wyeliminowanie materiałów nieprzyjaznych środowisku Eliminacja celowo dodanego kadmu Produkty powinny zawierać kadm w wysokości mniej niż 50% progu ustalonego w RoHS dyrektywie, chyba że obecność kadmu wynika z recyklingu. 7

8 Niski próg zawartości rtęci w źródłach światła Eliminacja celowo dodanej rtęci w źródłach światła Eliminacja celowo dodanego ołowiu w niektórych dodatkach Eliminacja celowo dodanego chromu VI Duże części tworzyw sztucznych wolne od niektórych środków zmniejszających palność zgodnie dyrektywą RE 67/548/EEC Baterie/akumulatory wolne od kadmu, rtęci i ołowiu Duże części tworzyw sztucznych wolne od PVC Wszystkie płaskie urządzenia video powinny cechować się lampami zawierającymi obniżoną ilość rtęci w stosunku do obecnego standardu przemysłowego. Wszystkie płaskie urządzenia video w wyświetlaczach powinny stosować lampy, które zawierają nie więcej niż śladowe ilości rtęci. Video wyświetlacze powinny mieć stężenie ołowiu na poziomie mniej niż 5% progu określonego w RoHS dyrektywie, chyba że obecność ołowiu wynika z recyklingu. Wszystkie produkty powinny mieć stężenie chromu VI poniżej połowy progu określonego w RoHS dyrektywie, chyba że obecność chromu VI wynika z recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC We wszystkich produktach baterie i akumulatory (wewnętrzne) nie mogą zawierać kadmu, rtęci i ołowiu ponad śladowe ilości. Graniczne wartości znajdują się w dyrektywie 91/157/EWG. We wszystkich produktach, z wyjątkiem kabli i części interkonektowych, części tworzyw sztucznych większe niż 25- gramowe nie mogą zawierać polichlorku winylu (PVC) Selekcja materiałów Minimalna zawartość poużytkowych tworzyw sztucznych z recyklingu Wysoka zawartość poużytkowych tworzyw sztucznych z recyklingu Minimalna zawartość odnawialnych/pochodzenia naturalnego składników z tworzyw sztucznych Wszystkie produkty, które zawierają części z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem obwodów do druku, muszą zawierać co najmniej 10% z recyklingu. Wszystkie produkty, które zawierają części z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem obwodów do druku, zawierają co najmniej 25% z recyklingu. Wszystkie elementy z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem opakowań, powinny zawierać co najmniej 10% odnawialncyh/pochodzenia naturalnego materiałów. Projektować, by ponownie wykorzystać zużyty produkt (end-of-life) Zmniejszenie liczby materiałów z tworzyw sztucznych Eliminacja lub łatwo usuwalne formowane/klejone metalowe części Minimum 90% do ponownego użytku/recyklingu Ręczne oddzielanie tworzyw sztucznych Znakowanie tworzyw sztucznych Większe części obudów powinny być stworzone z jednego rodzaju tworzywa sztucznego. Produkty nie powinny zawierać formowanych lub klejonych metalowych wkładów w obudowach, chyba że są łatwe do usunięcia. Produkty muszą zawierać co najmniej 90% materiałów zdatnych do ponownego użytku/recyklingu. Części z tworzyw sztucznych, z wyjątkiem bardzo małych, winno się łatwo ręcznie rozdzielić. Wszystkie elementy z tworzyw sztucznych (z wyjątkiem bardzo małych) powinny być oznaczone kodem identyfikującym ISO dot. Żywicy. Długowieczny produkt/przedłużenie cyklu życia 8

9 Modułowe projektowanie Dostępność części zamiennych Każdy PC lub notebook musi być tak skonstruowany modułowo, aby można było wymienić procesor i główne składniki. Zamiana lub części zamienne są dostępne przez 5 lat, a także sama informacja o tym musi być podana. Oszczędność energii Wczesne przyjęcie nowej specyfikacji Energy Star Dostępność akcesoriów wykorzystujących energię odnawialną Standard odnawialnej energii w akcesoriach Produkty powinny być kwalifikowane i posiadać certyfikat dla nowej specyfikacji Energy Star przed jej wejściem w życie. Produkty wykorzystują akcesoria dostępne na rynku, które są zasilane energią odnawialną. Produkty są dostarczane z akcesorium do ich zasilania, który pozwala na wykorzystanie energii odnawialniej. Zarządzenie po zużyciu Audyt dostawców recyklingu Marketing i sprzedaż produktów musi być poddany corocznemu audytowi zgodnie z "Plug-ln to ecycling Guidelines" 9

10 Wyniki firmy Certyfikat osoby trzeciej dot. Systemu zarządzania środowiskowego dla projektowania i organizacji produkcji Sprawozdanie korporacji oparte na GRI Producent zaświadcza, że legitymuje się certyfikatem osoby trzeciej dot. Systemu zarządzania środowiskowego dla projektowania i organizacji produkcji, który spełnia jeden z trzech uznawanych na świecie systemów: ISO 14001, europejski EMAS, amerykański EPA Performance Track. Producent sporządza roczne publiczne raporty oparte o Global Reporting lnitiative - GRI. Opakowanie Opakowania z tworzyw sztucznych w 90% nadające się do recyklingu Minimalna zawartość poużytkowych składników Zapewnienie programu odbioru opakowań Dokumentacja opakowań do ponownego użycia Tworzywa sztuczne składające się na opakowanie powinny być identyfikowałne (typ tworzywa) i 90% z nich winno nadawać się do recyklingu lub kompostowania czy też utylizowane w kanalizacji miejskiej. Opakowania powinny spełniać lub nawet przekraczać minimalny poziom poużytkowych składników zgodnie z wytycznymi amerykańskiej EPA. Zapewnienie bezpłatnej usługi zwrotu opakowań nadających się do ponownego użycia lub recyklingu. Producent zapewnia w konkurencyjnej cenie proces wielokrotnego użytku opakowania w ten sposób, że opakowanie zostanie użyte minimum pięć razy do tego samego lub podobnego produktu. Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Legnicy Barbara Siwiec 10

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Warszawa 2009 DTP: www.makprint.pl Druk: GPKO, ul. Paryska 25, 03-945 Warszawa Warszawa 2009 ISBN: 978-83-88686-03-0 Urząd Zamówień Publicznych SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...............................................................

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia 2. Ilość Zad. 1 Zad. 2 Zad. 3 Zad. 4 Zad. 5 Zad.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH REKOMENDACJE Urząd Zamówień Publicznych 2010 r. REKOMENDACJE 1. CEL REKOMENDACJI Niniejsze rekomendacje opracowano celem wskazania sposobu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski

WYROK. z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski WYROK z dnia 17 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 maja 2013 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ NIP: 725-00-32-743 REGON: 470791055 telefon/faks: /42/ 678-12-00, /42/ 678-37-12 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 03-335 Warszawa, ul. Władysława Syrokomli 6 Z A T W I E R D Z A M... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Narodowe Forum Muzyki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 19, 50-044 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PN 06/2011 Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową

PN 06/2011 Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową PN 06/2011 Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym na dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo