Zarządzanie środowiskiem 311[24].Z2.02

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie środowiskiem 311[24].Z2.02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Adam Kowalak Danuta Prądzyńska Zarządzanie środowiskiem 311[24].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

2 Recenzenci: mgr inż. Barbara Korecka mgr inż. Marzena Baranowska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Katarzyna Maćkowska Konsultacja: dr hab. Barbara Baraniak Korekta: mgr inż. Teresa Sagan Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 311[24].Z2.02 Zarządzanie środowiskiem zawartego w programie nauczania dla zawodu technik ochrony środowiska. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie Wymagania wstępne Cele kształcenia Materiał nauczania Polityka zrównoważonego rozwoju Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Podstawy zarządzania środowiskiem * Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Instytucje związane z ochroną środowiska Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Struktura organizacyjna systemu ochrony środowiska w Polsce oraz kompetencje administracji publicznej w zarządzaniu środowiskiem Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Organizacje pozarządowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Mechanizmy finansowania inwestycji ekologicznych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura

4 1. WPROWADZENIE Narastający w ostatnim czterdziestoleciu kryzys cywilizacji ludzkiej jest ściśle związany z postępującą degradacją środowiska przyrodniczego. Destrukcyjna działalność człowieka ujawniła się obecnie na niespotykaną dotąd skalę, zarówno w krajach najbogatszych, jak i najbiedniejszych, zagrażając dalszemu rozwojowi cywilizacyjnemu całej ludzkości. Nigdy dotąd w historii nie mieliśmy do czynienia z zagrożeniami globalnymi, wywołanymi przez nieprzemyślane działania gospodarcze. Ginęły całe cywilizacje państwa, ale były to katastrofy o charakterze lokalnym. Dziś stoimy przed zagrożeniami obejmującymi całą planetę Ziemię. Zagrożone jest nie tylko środowisko przyrodnicze, ale także psychika ludzka. Nadmierne zużywanie zasobów przyrody oraz kreowanie nadrzędnością procesów gospodarczych nad interesem środowiska przyrodniczego doprowadziło do poważnego zachwiania równowagi środowiska planety. Załamanie jego odporności jest tylko kwestią czasu. Rozpoczął się też niepokojący proces rozchwiania psychiki współczesnego człowieka poprzez narastanie światopoglądu nihilistycznego, charakteryzującego się poczuciem braku sensu we wszystkich wymiarach ludzkiego życia. Chcąc mówić o zmianie, prowadzącego do unicestwienia, kierunku rozwoju cywilizacji konieczna jest zmiana wzorców myślenia i całego systemu wartości. Rozwój powinien mieć charakter zrównoważony, trwały, samopodtrzymujący się. Pociąga to za sobą konieczność wprowadzenia ukierunkowanego na środowisko systemu zarządzania zarówno gospodarką, jak i społeczeństwem. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć już ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania, pigułkę wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań przydatny do sprawdzenia, czy już opanowałeś podane treści, ćwiczenia pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań. Pozytywny wynik sprawdzianu potwierdzi, że dobrze pracowałeś podczas lekcji i że opanowałeś wiedzę i umiejętności z zakresu tej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. Gwiazdką oznaczono zagadnienia, pytania i ćwiczenia, których zakres stanowi poszerzenie programu nauczania. Ich zrozumienie czy też rozwiązanie może sprawić Ci trudności. W razie wątpliwości zwróć się o pomoc do nauczyciela. 3

5 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: wymieniać podstawowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa ochrony środowiska, takimi jak ustawa, rozporządzenie, zarządzenie, dyrektywa, posługiwać się podstawowymi pojęciami z dziedziny ochrony środowiska (m.in. takie pojęcia, jak zanieczyszczenie środowiska, skażenie, degradacja, główne źródła zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza), obsługiwać komputer na poziomie podstawowym, korzystać z różnych źródeł informacji. 4

6 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: określić strukturę organizacyjną instytucji związanych z ochroną środowiska, określić kompetencje organów administracji państwowej i samorządowej, określić rolę i kierunki działań organizacji pozarządowych, nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną środowiska, określić cele polityki ekologicznej w sferze racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych, określić kierunki polityki ekologicznej w zakresie jakości środowiska, zastosować narzędzia i instrumenty polityki ekologicznej, określić kierunki oraz zakres działań polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, określić źródła finansowania lokalnych inwestycji proekologicznych. 5

7 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Polityka zrównoważonego rozwoju Materiał nauczania Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Art. 5) Rozwój zrównoważony (ekorozwój) to planowany proces, wychodzący od analizy warunków życia i stopnia zaspokojenia potrzeb oraz aspiracji poszczególnych grup ludności, a także wzajemnych relacji człowieka i przyrody, zmierzający do stworzenia w pełni zhumanizowanych stosunków społecznych i warunków gospodarczych, umożliwiających coraz pełniejsze zaspokojenie potrzeb i aspiracji obecnych i przyszłych pokoleń przy równoczesnym zagwarantowaniu równowagi środowiska przyrodniczego. U podstaw idei zrównoważonego rozwoju leży chęć obudzenia poczucia odpowiedzialności każdego człowieka za losy cywilizacji ludzkiej w rozpoczynającym się XXI w. Pojęcie to pojawiło się po raz pierwszy w deklaracji Konferencji ONZ w Sztokholmie w 1972 roku. Ostatecznie zdefiniowano je dwa lata później, tj. w 1975 r. na II sesji Rady Zarządzającej UNEP (United Nations Environment Programme Program Środowiskowy Narodów Zjednoczonych). Przyjęto tam, że społeczeństwo realizujące ideę zrównoważonego rozwoju to społeczeństwo uznające nadrzędność wymogów ekologicznych, które nie mogą zostać zakłócone przez wzrost cywilizacji, oraz rozwój gospodarki, zdolne do sterowania własnym rozwojem w celu utrzymania równowagi i symbiozy z przyrodą, a więc realizujące racjonalne procesy produkcyjne, racjonalną konsumpcję oraz wykorzystywanie odpadów i dbające o przyszłościowe konsekwencje podejmowanych działań, a więc także o potrzeby i zdrowie przyszłych pokoleń. (UNEP 1975). Uproszczona definicja zrównoważonego rozwoju brzmi: Rozwój zrównoważony jest to proces gwarantujący zabezpieczenie aspiracji rozwojowych obecnej generacji bez ograniczania praw przyszłych pokoleń do zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych. Konieczność wdrożenia w skali światowej zasad trwałego, zrównoważonego rozwoju podkreślono już w 1983 r., w raporcie powołanej przez ONZ Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju pt. Nasza wspólna przyszłość (raport ten nazywany jest często od nazwiska przewodniczącej Komisji premier Norwegii Raportem Brundtland ). W dokumencie tym uznano za główne elementy zrównoważonego rozwoju: zmianę jakości wzrostu gospodarczego, zapewnienie zatrudnienia, wyżywienia, zaopatrzenia w wodę i urządzenia sanitarne, utrzymanie odpowiedniego poziomu populacji ludzkiej, ochronę, a nawet zwiększenie ilości bogactw naturalnych, reorientację procesów technologicznych i sposobów zarządzania, integralne połączenie ekonomii z ekologią w procesie podejmowania decyzji gospodarczych. 6

8 Zasady zrównoważonego rozwoju przyjęte zostały jako wytyczne dla państw europejskich na konferencji państw członków Europejskiej Komisji Ekonomicznej ONZ w Bergen w maju 1990 roku. Polska podpisując Deklarację Bergeńską zobowiązała się do stosowania tych zasad. Ostateczne sformułowano zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju na konferencji ONZ w Rio de Janeiro w 1992 roku. Konferencja ta zwana też Szczytem Ziemi zgromadziła więcej szefów państw i rządów niż jakakolwiek inna w historii cywilizacji ludzkiej. Szczyt Ziemi miał być punktem zwrotnym w dziejach świata niestety już w trakcie jego trwania wiadomo było, że przełom w sposobie myślenia i działania w skali globalnej nie nastąpi. Punktem wyjścia był postulat poprawy stanu środowiska przyrodniczego i dążenia do zachowania go w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. Istotą zrównoważonego rozwoju jest jednak nie tylko jednostronne traktowana (bezwzględna, radykalna) ochrona środowiska. Zasada wiąże nierozerwalnie zachowanie zasobów przyrodniczych dla przyszłych pokoleń z równoczesnym dążeniem do wzrostu jakości życia, a więc rozwojem społecznym (intelektualnym, kulturowym) i gospodarczym. Idea zrównoważonego rozwoju rozwija się od dawna także w naszym kraju. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku jej propagatorami były liczne społeczne ruchy ekologiczne, na czele z Polskim Klubem Ekologicznym oraz środowiska naukowe. W 1980 roku uchwalona została pierwsza polska ustawa o ochronie środowiska. Wraz z początkiem wielkich przemian społeczno-gospodarczych działania w zakresie ochrony środowiska nabrały nowego wymiaru. Po 1989 roku opracowano pierwszą polską Politykę ekologiczną państwa. Dokument ten został zatwierdzony przez Sejm RP w 1991 r. i odegrał, jako narzędzie zarządzania, kluczową rolę w kształtowaniu naszego obecnego systemu ochrony środowiska, opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju i gospodarki rynkowej. Warte podkreślenia jest, że wprowadzenie w nim zasady zrównoważonego rozwoju nastąpiło jeszcze przed pierwszym Szczytem Ziemi, po którym idea ta została szeroko rozpowszechniona. Teraz Polska, podobnie jak inne kraje, znajduje się na początku drogi do zrównoważonego rozwoju. Zasada ta ciągle jeszcze nie znajduje pełnego zrozumienia u znacznej części społeczeństwa, w tym także polityków i działaczy gospodarczych, dlatego wdrażana jest do systemu edukacyjnego. W 2000 roku rząd RP przyjął Długookresową strategię trwałego i zrównoważonego rozwoju Polska Dokument ten precyzuje cele polityki w zakresie wszystkich trzech podstawowych filarów zrównoważonego rozwoju: środowiskowego, społecznego i gospodarczego. Celem nadrzędnym tej strategii jest zapewnienie polskim rodzinom wzrostu dobrobytu, umocnienia ich samodzielności materialnej oraz poczucia bezpieczeństwa. W poszczególnych sektorach życia społecznego i gospodarczego określono bardziej lub mniej szczegółowe cele. Strategia jest realizowana przez włączanie tych celów do wieloletnich programów i dokumentów wytyczających założenia polityki sektorowej oraz regionalnej. Wdrożenie tej zasady musi skutkować rozbudową całego systemu zarządzania środowiskiem. Obecnie realizowana, przyjęta w 2002 roku przez Radę Ministrów Polityka ekologiczna państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata , jest aktualizacją i uszczegółowieniem II Polityki ekologicznej państwa na lata przyjętej przez sejm w 2001 r. Jest ona zgodna z założeniami VI Programu działań Unii Europejskiej. Przyjęta w 2002 r. Polityka ekologiczna składa się z 7 rozdziałów: 1) Cele i zadania o charakterze systemowym, 2) Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody, 3) Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii, 4) Środowisko i zdrowie, dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, 5) Przeciwdziałanie zmianom klimatu, 7

9 6) Ocena realizacji polityki ekologicznej, 7) Nakłady na realizację polityki ekologicznej państwa w latach i w perspektywie do 2010 r. Zadania związane z wprowadzaniem mechanizmów zarządzania środowiskiem uwzględniono w rozdziale 1 punkt 1.1. Włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych oraz punkt 1.2 Aktywizacja rynku do działań na rzecz środowiska. W punkcie 1.1, zapisano między innymi wśród metod realizacji polityki ekologicznej państwa w ramach polityk sektorowych priorytet będzie miało stosowanie tzw. dobrych praktyk gospodarowania i systemów zarządzania środowiskowego, które pozwolą kojarzyć efekty gospodarcze z efektami ekologicznymi.... Zapisy zawarte w punkcie 2.2, dotyczą wdrażania systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1) Jaki zapis dotyczący zrównoważonego rozwoju zawarty został w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej? 2) Co oznacza pojęcie zrównoważony rozwój? 3) Kiedy sformułowano pojęcie zrównoważonego rozwoju? 4) W którym roku Sejm RP przyjął pierwszą Politykę ekologiczną państwa? 5) Jaki jest główny cel Długookresowej strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju Polska 2025? 6) Jaki był cel aktualizacji II Polityki ekologicznej państwa na lata ? * 7) Czy w Polityce ekologicznej państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata poruszono problemy dotyczące zarządzania środowiskiem? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Opisz, na podstawie literatury, etapy kształtowania się idei zrównoważonego rozwoju począwszy od Konferencji ONZ w Sztokholmie. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) poszukać literatury dotyczącej tematyki zrównoważonego rozwoju, 2) opisać etapy kształtowania się tej idei aż do chwili obecnej. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2 Zdefiniuj pojęcie rozwój zrównoważony. Dokonaj oceny realizacji założeń rozdziałów w Twojej miejscowości (gminie, regionie). tych 8

10 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się pojęciem zrównoważonego rozwoju, 2) zapoznać się z drugim i czwartym rozdziałem Polityki ekologicznej państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata , 3) zapoznać się z programami ochrony środowiska dotyczącymi wybranej miejscowości (gminy, regionu), 4) przeanalizować realizację tych programów pod kątem realizacji Polityki ekologicznej państwa, 5) przedyskutować z kolegami w klasie swoje spostrzeżenia, 6) dokonać wspólnie z klasą oceny realizacji założeń analizowanego dokumentu, 7) wypisać wnioski na tablicy, 8) zastanowić się w jaki sposób można by skuteczniej realizować założenia Polityki ekologicznej w miejscowości, 9) opracować poster prezentujący możliwości skutecznej realizacji polityki w miejscowości (gminie, regionie). Wyposażenie stanowiska pracy: Polityka ekologiczna państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata , materiały dotyczące realizacji zadań z dziedziny ochrony środowiska w miejscowości (gminie, regionie), literatura zgodnie z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 3 Opracuj własną koncepcję lokalnej polityki ekologicznej dla wybranego regionu (gminy, powiatu). Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z literaturą zamieszczoną na końcu poradnika dla ucznia, 2) zapoznać się z problemami ochrony środowiska i zarządzania ochroną środowiska w wybranym regionie, 3) napisać projekt lokalnej polityki ekologicznej, 4) przedyskutować projekt w klasie, 5) opracować wspólnie z klasą koncepcję polityki ekologicznej dla wybranego regionu. Wyposażenie stanowiska pracy: literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia, dane dotyczące ochrony środowiska w wybranym regionie. 9

11 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wyjaśnić pojęcie rozwój zrównoważony? 2) wymienić główne elementy zrównoważonego rozwoju, które zapisane zostały w raporcie Nasza wspólna przyszłość? 3) opisać, jaką rolę odegrało przyjęcie przez Sejm RP w 2001 roku Polityki ekologicznej państwa? 4) powiedzieć, na jakiej konferencji zasady zrównoważonego rozwoju przyjęte zostały jako wytyczne dla krajów europejskich? 5) omówić główne założenia Polityki ekologicznej państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata ? 10

12 4.2. Podstawy zarządzania środowiskiem* Materiał nauczania System zarządzania środowiskiem zaliczany jest do grupy systemów informacyjnych. Oznacza to, że jego funkcjonowanie w głównej mierze zależy od przepływu informacji (Poskrobko B. 1998). Termin informacja pochodzi od łacińskich słów informatio wyobrażenie, wizerunek i informare formować, informować, tworzyć wizerunek. Informacja jest pojęciem abstrakcyjnym odnoszącym się do odwzorowywania świata materialnego w świadomości ludzkiej. Istotą informacji w zarządzaniu jest zmniejszenie (bądź eliminacja) stopnia niewiedzy decydenta. Każda informacja ma określoną treść i określoną postać (nośnik), od której zależy wierność przekazu. Przez pojęcie jakości informacji rozumie się jej kompletność, wiarygodność, rzetelność oraz spójność i aktualność. Użyteczność informacji w procesie zarządzania uzależniona jest od jej powiązania z sytuacjami decyzyjnymi w środowisku, przedsiębiorstwie, gminie, regionie czy też całym państwie. Proces zarządzania środowiskiem wymaga uwzględnienia oczekiwań oraz wkładu (pozytywnego i negatywnego) wszystkich jego uczestników: społeczności lokalnej, przedsiębiorców, instytucji i urzędów rządowych i samorządowych oraz grup interesu (jednostkowego, społecznego, lokalnego i ponadlokalnego) (Podręcznik ICLEI 1997). Biorąc to pod uwagę należy podkreślić, że system zarządzania środowiskiem odbiega, a przynajmniej odbiegać powinien od tych, opisywanych w nauce o zarządzaniu, systemów, gdzie przywiązuje się znacznie większą wagę do systemu zarządzającego (decyzyjnego) odsuwając na plan dalszy obiekt zarządzania. W przypadku podejmowania decyzji środowiskowych obiekt zarządzania powinien zostać włączony w proces decyzyjny. System zarządzania środowiskiem obejmuje zarządzanie użytkowaniem, ochroną i kształtowaniem środowiska na obszarze państwa, województwa, powiatu, gminy oraz zarządzanie ochroną środowiska w przedsiębiorstwie. Jest on uzależniony od uwarunkowań politycznych, polityki ekologicznej państwa oraz narzędzi zarządzania (Poskrobko 1998). Narzędzia zarządzania to instytucje polityczne i prawne oraz środki instrumenty i procedury zarządzania, a więc wszystko to, co zapewnia organizację systemu, jego wewnętrzne funkcjonowanie i regulacyjne oddziaływanie na obiekt zarządzania. Środki zarządzania to takie narzędzia, które organizują system. Do środków zarządzania zalicza się regulacje prawne o charakterze szczegółowym organizujące system (ustawy, rozporządzenia, strategie, statuty), jednostki organizacyjne systemu (urzędy, agencje, organizacje, rady, komisje), podsystem informacji,dzięki któremu system zarządzania funkcjonuje oraz podsystem programowania i planowania, który ustala hierarchię celów, zapewniając realizację założeń polityki ekologicznej (Poskrobko 1997). Właściwie opracowany model zarządzania środowiskiem obejmować powinien trzy ściśle ze sobą powiązane czynniki: środowisko, społeczeństwo i gospodarka. Zależność między tymi czynnikami zilustrowano na rysunku 1. 11

13 Rys. 1. Trzy czynniki (systemy) wchodzące w skład zintegrowanego systemu zarządzania środowiskiem. Źródło: Opracowanie własne. Warto zwrócić uwagę na, nie zawsze dostrzeganą przez ekonomistów nadrzędność czynnika środowiskowego nad dwoma pozostałymi. Społeczeństwo i gospodarka nie mogą funkcjonować w oderwaniu od środowiska, natomiast środowisko świetnie sobie bez pozostałych dwóch czynników poradzi. Efektywne zarządzanie środowiskiem ma doprowadzić do stanu równowagi wzajemne oddziaływania (pozytywne i negatywne) wszystkich trzech czynników. Dlatego też model przedstawiający te trzy czynniki jako równoważne może w pewien sposób ułatwić zrozumienie konieczności zrównoważenia ich wpływów (rys. 2). 12

14 Rys. 2. Wzajemne sprzężenie systemów środowisko, społeczeństwo i gospodarka. Źródło: Poskrobko B.: Zarządzanie środowiskiem. Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa Zarządzanie środowiskiem wiązane jest na ogół z systemem zarządzania jakością oraz zarządzania ryzykiem. Początkowo ten rodzaj zarządzania jako narzędzie doskonalenia jakości, opracowany został dla przedsiębiorstw przemysłowych a następnie zaadaptowany na potrzeby samorządów lokalnych i innych instytucji i organizacji. Podstawę do jego wdrożenia stanowi wydane przez Parlament Europejski i Radę Europy w 1993 roku rozporządzenie w sprawie dobrowolnego uczestnictwa firm przemysłowych w systemie zarządzania środowiskowego oraz przeglądów ekologicznych EMAS (Environmental Menagement and Audit Scheme) znowelizowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 r. (Nr 761/2001/WE). Warto zapoznać się z tym rozporządzeniem. W rozporządzeniu określono zakres zarządzania, który obejmuje: okresowe przeglądy ekologiczne (audyty) i ciągłą kontrolę stopnia negatywnego oddziaływania organizacji na środowisko, obowiązek spełniania przez organizację wymagań prawnych i norm ochrony środowiska, opracowanie i wdrażanie strategii oraz polityki zmniejszania ekologicznej uciążliwości procesów produkcyjnych i wytwarzanych wyrobów, posiadanie przez organizację programu osiągania celów ochrony środowiska, edukację ekologiczną pracowników organizacji i ich ciągłe zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska, stosowanie najlepszej z istniejących, proekologicznej i ekonomicznie racjonalnej technologii. 13

15 Wdrożenie i realizacja systemu EMAS wymaga wstępnej inspekcji, dokonanej przez akredytowaną instytucję, poddania publicznej ocenie podejmowanych działań (publikowanie programów środowiskowych i raportów z ich realizacji) oraz zastosowania najlepszej z dostępnych technologii. Certyfikat EMAS może być przyznawany obiektowi (zakładowi, wydziałowi) lub całej organizacji (przedsiębiorstwu, gminie). W oparciu o rozporządzenie Unii Europejskiej Sejm RP uchwalił ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS (Dz. U r. Nr 70, poz. 631), która stanowi podstawę wdrożenia tego systemu w Polsce. W 1992 roku do prac nad ogólnoświatową procedurą zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach przystąpiła również Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji (ISO). Powołano strategiczną grupę ds. Środowiska i utworzono Komitet Techniczny odpowiedzialny za opracowanie, w kolejnych latach, następujących narzędzi zarządzania: system zarządzania środowiskowego (ISO 14001, ISO 14004), przeglądy ekologiczne (audyty) (ISO i 14015), etykietowanie (ISO ), ocena efektu zarządzania środowiskowego (ISO 14031), analiza cyklu życia produktu (ISO 14050), aspekty ekologiczne i normalizacja produktu (ISO14060). Skuteczne zarządzanie środowiskiem wymaga znajomości zarówno rozporządzenia EMAS jak i norm jakości ISO. W Polityce ekologicznej państwa na lata z uwzględnieniem perspektywy na lata (Rozdział 1 p. 1.2) zapisano m.in.: Duże nadzieje jeśli chodzi o kształtowanie świadomości ekologicznej i współodpowiedzialności za stan środowiska wśród przedsiębiorców, sprzyjające rozwiązywaniu problemów środowiskowych z wykorzystaniem partnerskiego dialogu i współdziałania instytucji publicznych ze sferą biznesu, były i nadal są wiązane z upowszechnieniem w przedsiębiorstwach, na zasadzie dobrowolności, systemów zarządzania środowiskowego, spełniających wymagania stosownych, międzynarodowych i krajowych norm lub uzgodnionych przez zainteresowane podmioty uregulowań o charakterze programowym (przede wszystkim normy PN-EN-ISO i norm związanych Rozporządzenia Rady 761/201/WE w sprawie możliwości dobrowolnego udziału organizacji w systemie zarządzania środowiskowego i przeglądów ekologicznych Wspólnoty EMAS, Programu Odpowiedzialność i Troska...) oraz Ruchu Czystszej Produkcji działającego zgodnie z Deklaracją Czystszej Produkcji przyjętą przez UNEP. Systemy zarządzania środowiskowego tworzone zgodnie z normą ISO i rozporządzeniem EMAS są najbardziej rozbudowane i towarzyszą im najbardziej rozwinięte procedury certyfikacji. Niektóre korzyści wynikające z zastosowania systemu zarządzania ochroną środowiska wg dyrektywy EMAS lub normy ISO 14001: poprawa wizerunku organizacji w mass mediach, poprawa kontaktów z klientami, uznanie społeczne, ruchów ekologicznych, urzędów i instytucji państwowych, spełnienie wymagań prawnych i normatywnych w zakresie bhp, poprawa stanu środowiska, zmniejszenie kosztów na usuwanie odpadów, zmniejszenie kosztów zużycia energii, poprawa klimatu pracy w przedsiębiorstwie. 14

16 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Do jakich systemów zarządzania zaliczamy system zarządzania środowiskiem? 2. Jakie znaczenie ma informacja w zarządzaniu środowiskiem?* 3. Jakie trzy czynniki muszą być uwzględnione w procesie zarządzania środowiskiem?* 4. Co rozumiesz pod pojęciem EMAS?* 5. Czego dotyczy norma ISO 14001?* Ćwiczenia Ćwiczenie 1* Scharakteryzuj system zarządzania środowiskowego EMAS. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z rozporządzeniem Rady Europy z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie dobrowolnego uczestnictwa organizacji w systemie zarządzania środowiskowego EMAS, 2) scharakteryzować system EMAS. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z dostępem do Internetu, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. Ćwiczenie 2* Opisz system zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO na przykładzie wybranego zakładu pracy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) dowiedzieć się, który z okolicznych zakładów przemysłowych, bądź która z instytucji wdrożyła, bądź wdraża normę ISO, 2) zapoznać się z wymaganiami normy ISO i innymi normami jakości ISO, 3) zapoznać się z systemem zarządzania w tym zakładzie, 4) opisać ten system zarządzania. Wyposażenie stanowiska pracy: informacja o systemie zarządzania w wybranym zakładzie, wymagania norm ISO 14000, literatura zgodna z punktem 6 poradnika dla ucznia. 15

17 Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) określić cechy jakości informacji? 2) opisać rolę informacji w zarządzaniu? 3) podać trzy czynniki, które należy uwzględnić w procesie zarządzania środowiskiem? 4) scharakteryzować zakres zarządzania zgodnie z EMAS? 5) podać, czego dotyczy norma ISO 14001? 6) podać definicję narzędzi zarządzania? 7) podać przykłady środków zarządzania? 16

18 4.3. Instytucje związane z ochroną środowiska Materiał nauczania Sejm RP jest najwyższym organem władzy ustawodawczej. Stanowi, przy współudziale Senatu, prawo krajowe oraz sprawuje kontrolę nad działalnością innych organów państwowych, ma udział w tworzeniu rządu, uchwala dla niego wotum nieufności i wotum zaufania, uchwala budżet państwa. Sejm ustanawia podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce oraz akceptuje założenia polityki ekologicznej państwa. Problematyką ochrony środowiska oraz ochrony nieodnawialnych jego zasobów, gospodarki wodnej, dróg wodnych śródlądowych, meteorologii, hydrologii, geologii oraz leśnictwa i gospodarki leśnej zajmuje się sejmowa Komisja Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Rada Ministrów jest najwyższym organem władzy wykonawczej. Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżone dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego. Prezes Rady Ministrów sprawuje kontrolę nad samorządem w granicach i formach określonych w konstytucji i ustawach. Za politykę Rządu w dziedzinie ochrony środowiska odpowiada Minister Środowiska. Minister Środowiska będąc członkiem Rady Ministrów uczestniczy w prowadzeniu polityki wewnętrznej i zagranicznej RP nie zastrzeżonej dla innych organów państwowych i samorządu terytorialnego, w szczególności przez: zapewnienie wykonywania ustaw, wydawanie rozporządzeń i zarządzeń, koordynowanie i kontrolę prac organów administracji rządowej, inicjowanie i opracowywanie, w zakresie działu którym kieruje polityki Rządu oraz przedstawiania w tym zakresie inicjatyw i odpowiednich projektów aktów normatywnych na posiedzeniu Rady Ministrów, realizację polityki ustalonej przez Radę Ministrów. [Konstytucja RP, art.146 i 147; Ustawa o Radzie Ministrów (Dz.U r. Nr 24, poz. 199, Nr 80, poz. 717), art. 7 ust. 2 4; Ustawa o działach administracji rządowej (Dz. U. 1997, Nr 141, poz. 943), art. 34]. Na temat szczegółowego zakresu kompetencji Ministra Środowiska piszemy w następnym podrozdziale. W celu zapewnienia możliwie najlepszej realizacji polityki ekologicznej Rządu Minister Środowiska powołuje organy doradcze i opiniotwórcze. Do organów tych zaliczamy: Komisję Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich, Komisję Dokumentacji Hydrogeologicznych, Komisję ds. Organizmów Genetycznie Zmodyfikowanych, Komisję Nagród przyznawanych za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze z zakresu ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów, Komisję Opracowań Kartograficznych, Komisję Zasobów Kopalin, Krajową Komisję ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, Krajową Radę Gospodarki Wodnej, Państwową Radę Ochrony Przyrody, Państwową Radę Ochrony Środowiska, Radę Geologiczną, Radę Leśnictwa. Warto zapoznać się z podstawami prawnymi oraz zakresem działania poszczególnych organów doradczych. 17

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny Anna Batorczak Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska prof. UW Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025 STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POLSKI DO ROKU do roku 2025 1 ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE... 2 1.1 CEL I ZAKRES DZIAŁANIA STRATEGII... 2 1.2 KONCEPCJA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU... 3 1.2.1 Definicje zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH WAŻNIEJSZE SKRÓTY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski Katowice 2011 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska ( ) zjawisko nie wystąpiło Zero (0) zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE * Rozdział II CELE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 Autor: Agnieszka Pawłowska współpraca: Anna Gąsior-Niemiec Anna Kołomycew Bogusław Kotarba Rzeszów, wrzesień

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo