wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wg rozporządzenia EMAS Wydanie VII Lipiec 2011 r."

Transkrypt

1 Wydanie VII Lipiec 211 r. wg rozporządzenia EMAS

2 Szanowni Państwo Oddajemy Państwu VII wydanie Deklaracji Środowiskowej, w której zawarliśmy szereg najbardziej istotnych informacji dotyczących podejmowanych inicjatyw i działań, mających wpływ na otaczające nas naturalne środowisko. W niniejszej Deklaracji Środowiskowej przedstawiamy informacje uaktualnione o 21 rok, mając w perspektywie kolejne lata, w których konsekwentnie będziemy podejmować działania ograniczające nasze oddziaływanie na środowisko. Naszą działalność prowadzimy w oparciu o ciągle doskonalony system zarządzania środowiskowego i organizacji pracy. Wytwarzamy energię elektryczną i ciepło w oparciu o wymagania nowej normy ISO 141:25 i Rozporządzenia Unii Europejskiej EMAS. Konsekwentnie od lat współpracujemy z lokalną społecznością Gminy Dobrzeń Wielki i regionu Śląska Opolskiego, informując o bieżących wskaźnikach ekologicznych. Jesteśmy otwarci również na innowacyjne rozwiązania i technologie, mogące jeszcze podnieść nasze ekologiczne bezpieczeństwo. Współpracujemy w tym zakresie z wieloma instytucjami i ośrodkami naukowo-badawczymi. W roku 29 - między innymi w oparciu o tę współpracę - zainstalowaliśmy na bloku 3 nową instalację zmniejszającą emisję tlenków azotu do atmosfery poniżej 2 mg/nm 3, czyli poniżej normy, która obowiązywać będzie po 215 roku. Prezentowana Deklaracja jest elementem prowadzonego dialogu z wszystkimi grupami i jednostkami zainteresowanymi naszą działalnością, a także jest dowodem spełniania przez PGE Elektrownię Opole SA wymogów europejskich w zakresie zarządzania ochroną środowiska. Tadeusz Witos Dyrektor Naczelny PGE Elektrowni Opole SA

3 Spis treści Oświadczenie weryfikatora... 2 Krótka charakterystyka zakładu... 3 Najważniejsze certyfikaty i wyróżnienia... 5 System Zarządzania Środowiskowego... 6 Współdziałanie ze społecznością lokalną... 1 Oddziaływania środowiskowe elektrowni i stosowane metody ochrony środowiska Wskaźniki eksploatacyjne w roku Cele i zadania środowiskowe... 2 Kalendarium Słowniczek Do rozpowszechniana niniejszej Deklaracji upoważniony jest: Wydział Ochrony Środowiska i Wydział Public Relations PGE Elektrowni Opole S.A

4 Oświadczenie weryfikatora 2

5 Krótka charakterystyka zakładu PGE Elektrownia Opole Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie ul. 1 maja Bełchatów Adres do korespondencji: Brzezie k. Opola tel fax w NIP: KRS: 576 SR Opole REGON: PGE Elektrownia Opole SA zlokalizowana jest w pobliżu wsi Brzezie, w gminie Dobrzeń Wielki, poniżej ujścia rzeki Mała Panew do Odry. Obszar zajmowany przez istniejące i planowane obiekty elektrowni wynosi ok. 24 hektarów. Elektrownia oddalona jest dziewięć kilometrów na północ od granic miasta Opola i zatrudnia 1247 osób. PGE Elektrownia Opole wykorzystując węgiel kamienny produkuje energię elektryczną dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i ciepło dla lokalnych odbiorców indywidualnych i zbiorowych. Zdolności produkcyjne elektrowni wynoszą około 1,5 TWh energii elektrycznej rocznie. Produkuje ona ok. 6% krajowej energii elektrycznej. Część możliwości produkcyjnych była i jest nadal wykorzystywana jako rezerwa mocy dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Od września 24 roku PGE Elektrownia Opole posiada koncesję, zgodnie z którą może spalać biomasę z drewna liściastego i iglastego w ramach tzw. współspalania z węglem i produkować energię elektryczną zaliczaną do pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Działania elektrowni w celu wypełnienia obowiązku udziału energii odnawialnej wyprodukowanej z biomasy pochodzenia rolnego w kwietniu 26 roku doprowadziły do rozszerzenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej o współspalanie biomasy pochodzenia roślinnego, otrzymanej z produktów ubocznych i pozostałości z produkcji rolnej oraz przemysłu przetwarzającego te produkty. Biomasa pochodzenia rolnego charakteryzuje się lepszymi parametrami fizyko-chemicznymi w porównaniu do biomasy drzewnej (wyższa wartość opałowa, lepsze parametry transportu, niższa zawartość wilgoci) a także znacznie poprawia proces jej spalania oraz ma pozytywny wpływ na poziom emisji spalin. Podstawowym przedmiotem działalności PGE Elektrowni Opole jest wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej i ciepła oraz prowadzenie działalności wykonawczej, usługowej i inwestycyjnej z zakresu budownictwa energetycznego i cieplnego. PGE Elektrownia Opole SA wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE, największego producenta i dostawcy energii elektrycznej w Polsce; gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej dla około pięciu milionów odbiorców indywidualnych i zbiorowych. Działalność PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA koncentruje się na następujących konsolidowanych obszarach: Energetyka Konwencjonalna, Obrót Hurtowy, Dystrybucja, Sprzedaż Detaliczna, Energetyka Odnawialna. Jedną z najważniejszych zasad przyświecających Grupie Kapitałowej PGE jest zrównoważony rozwój. PGE Elektrownia Opole jest cieplną, konwencjonalną, kondensacyjną elektrownią blokową z zamkniętym układem wody chłodzącej. Eksploatowane są w niej cztery bloki energetyczne uruchomione w latach , o łącznej mocy zainstalowanej 1492 MW (1x376 MW; 1x373 MW; 1x373 MW; 1x37 MW), natomiast łączna moc osiągalna wynosi 1532 MW. Podstawowym paliwem jest miał węgla kamiennego. Wszystkie bloki wyposażone są w układy odpylania spalin oraz instalacje mokrego odsiarczania spalin. Podjęto decyzję o budowie pierwszej w Polsce instalacji odazotowania spalin ROFA-ROTAMIX. Jest to technologia wykorzystująca dwie metody redukcji emisji NO X - pierwotną i wtórną niekatalityczną z użyciem mocznika jako reagenta. Blok nr 3 został już wyposażony w taką instalację, a pozostałe bloki zostaną wyposażone do 215 roku. Pracujące bloki energetyczne charakteryzują się wysoką dyspozycyjnością i niskim współczynnikiem awaryjności. 3

6 Opis funkcjonowania cieplnej elektrowni kondensacyjnej W PGE Elektrowni Opole energia chemiczna zawarta w węglu kamiennym przetwarzana jest na energię elektryczną dostarczaną do Krajowego Systemu Energetycznego. Dostarczone paliwo (1) do elektrowni jest podawane poprzez układ taśmociągów do młynów węglowych (2), w których następuje zmielenie węgla do postaci drobnego pyłu. Pył transportowany jest pneumatycznie pyłoprzewodami (4) do komory paleniskowej kotła (8), gdzie ulega całkowitemu spaleniu. Gorące spaliny po wypływie z kotła oddają ciepło w obrotowych podgrzewaczach powietrza (14) i zostają oczyszczone z pyłów w elektrofiltrach (15). Następnie spaliny trafiają do instalacji odsiarczania spalin (16), z której są transportowane wprost do komina (17). Do celów technologicznych woda pobierana jest z ujęcia (5) na rzece Mała Panew. Pobrana woda zostaje poddana procesom uzdatniania (6), tak aby spełnić wysokie wymagania technologiczne układu chłodzącego oraz układu parowo-wodnego. Głównym zadaniem wody jest przenoszenie energii cieplnej. Ogrzewana woda w kotle (8) ulega odparowaniu, a następnie para jest podgrzana do wysokich temperatur (54 o C) i przekazywana rurociągiem parowym do turbozespołu (9). Po wykonaniu pracy polegającej na obracaniu wirnika turbiny, para ulega skropleniu (1) a ciepło wydzielane podczas skraplania pary oddawane jest w chłodni kominowej (8) do atmosfery. Skroplona woda ze skraplacza (1) przepompowywana jest przez wymienniki regeneracyjne (11), których zadaniem jest podniesienie sprawności elektrowni (woda zostaje podgrzana w wymiennikach regeneracyjnych parą z odpowiednich upustów turbiny). Po podgrzaniu w regeneracji nisko i wysokoprężnej woda ponownie wtłaczana jest pod wysokim ciśnieniem (dochodzącym do 2 bar) do kotła. Energia elektryczna z turbogeneratora (9) wyprowadzana jest poprzez linie energetyczne (12) do stacji Dobrzeń. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY ELEKTROWNI 1. Układ podawania miału węgla kamiennego. 2. Zespoły młynów węglowych. 3. Instalacja oleju opałowego. 4. Pyłoprzewody ze zmielonym paliwem. 5. Ujęcie wody na rzece Mała Panew. 6. Układ przygotowania wody. 7. Chłodnia kominowa. 8. Kocioł przepływowy BP Turbozespół. 1. Skraplacz. 11. Regeneracja nisko i wysokoprężna. 12. Wyprowadzenie mocy. 13. Układ odżużlania. 14. Układ powietrze-spaliny. 15. Elektrofiltry. 16. Układ odsiarczania spalin. 17. Komin. 4 PGE Elektrownia Opole posiada rezerwowe składowisko odpadów paleniskowych Groszowice. Teren wykorzystany pod składowanie odpadów jest nieczynnym wyrobiskiem poeksploatacyjnym margli byłej Cementowni Groszowice. Proces ten od początku jest nadzorowany i monitorowany. Poletka składowe zabezpieczone są warstwą protekcyjną lub folią. Na składowisku prowadzone były badania nad lokowaniem odpadów w technologii emulgatu. Emulgat to mieszanina wody i popiołu, która po zestaleniu tworzy zwartą bryłę o małej wodoprzepuszczalności i dużej wytrzymałości mechanicznej. Składowanie odpadów w tej technologii jest bezpieczne dla środowiska, co potwierdzają badania prowadzone w rejonie składowiska od początku jego eksploatacji, tj. od 1993 roku. Składowisko rezerwowe przygotowane jest na wypadek wystąpienia braku odbioru popiołu i żużla lub innych nieprzewidzianych sytuacji, np. strajki na kolei. Od roku 21 na składowisku nie złożono żadnej partii popiołu, gdyż całość odpadów paleniskowych jest wykorzystywana gospodarczo. Obecnie na terenach rolniczych przyległych do kwater składowiska założona jest doświadczalna plantacja wierzby energetycznej. Wierzba jest spalana w kotłach energetycznych PGE Elektrowni Opole i jest źródłem energii odnawialnej.

7 Najważniejsze certyfikaty, nagrody i wyróżnienia przyznane za działalność proekologiczną Elektrownia posiada certyfikaty: System Zarządzania Środowiskowego ISO 141 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 1811 i PN-N 181 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 271 System Społecznej Odpowiedzialności SA 8 Za swoją działalność proekologiczną Elektrownia uzyskała wiele nagród, a najważniejsze z nich to: Lider Polskiej Ekologii 2 Nagroda Lider Polskiej Ekologii 2 w konkursie Lider Polskiej Ekologii, przyznana przez Ministra Środowiska (za System ochrony środowiska w procesie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ). Przyjaźni Środowisku W roku 22 w kategorii Technologia godna polecenia za system do bieżącego wyznaczania strat rozruchowych energii i kosztów. Medal Europejski 24 Przyznany przez Komitet Integracji Europejskiej i Business Centre Club za Świadczenie Regulacyjnych Usług Systemowych dla zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, dotrzymania parametrów i standardów jakościowych energii elektrycznej oraz współpracy z systemami elektroenergetycznymi krajów sąsiadujących tzw. grupy CENTRAL i Europy Zachodniej UCTE. 5

8 Przyznany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska za dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) System Zarządzania Środowiskowego PGE Elektrowni Opole SA Od początku działalności PGE Elektrowni Opole troska o środowisko naturalne była bardzo ważna dla zarządu i załogi. W roku 2 Zarząd PGE Elektrowni Opole podjął decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ) zgodnie z normą ISO 141. Wdrożenie systemu przyczyniło się do uporządkowania istniejących już metod i sposobów zarządzania ochroną środowiska. Proces wdrażania normy ISO 141 wymagał szkolenia pracowników i audytorów wewnętrznych, opracowania i wdrażania dokumentacji systemowej oraz rozpoczęcia audytów wewnętrznych. Wdrażanie SZŚ zakończono w 21 r. certyfikatem nadanym przez firmę British Standards Institution, która nadal prowadzi nadzór nad zgodnością naszego systemu z wymaganiami normy PN-EN ISO 141. Kierując się dobrym wizerunkiem firmy, wzrostem wiarygodności wśród kontrahentów, kolejnym krokiem było dostosowanie w roku 25 naszego SZŚ do wymagań Rozporządzenia EMAS. PGE Elektrownia Opole jako pierwsza w Polsce uzyskała certyfikat EMAS, (nr PL krajowego rejestru). Podjęto decyzję o integracji funkcjonujących w elektrowni systemów zarządzania w różnych obszarach działalności spółki. Zintegrowany System Zarządzania w PGE Elektrowni Opole obecnie obejmuje cztery współdziałające ze sobą i uzupełniające się podsystemy zarządzania przedsiębiorstwem: - ochrony środowiska wg normy PN-EN ISO 141 oraz EMAS - bezpieczeństwa pracy wg normy PN-N 181/OHSAS bezpieczeństwa informacji wg normy PN-ISO/IEC społecznej odpowiedzialności wg normy SA 8 Zintegrowany System Zarządzania obejmuje wszystkie komórki organizacyjne PGE Elektrowni Opole SA oraz wszystkie obszary jej działalności. Wyjątek stanowią Wydział Kontroli Chemicznej oraz Wydział Kontroli Jakości i Diagnostyki objęte dodatkowo akredytacją zgodną z normą ISO

9 Elementami systemu zarządzania środowiskowego są: Polityka zintegrowanego systemu zarządzania Najwyższe kierownictwo elektrowni opracowało dokument pt. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodny z wymaganiami normy ISO 141:24 oraz Rozporządzenia EMAS. Polityka to deklaracja firmy do prowadzenia działalności zakładu zgodnie z określonymi zasadami, w tym w trosce o środowisko naturalne. Treść polityki jest publicznie dostępna i został z nią zapoznany cały personel firmy oraz nasi kontrahenci. Treść polityki Naszą misją jest spójne ze strategią rozwoju Grupy Wydobywczo-Wytwórczej oraz Polskiej Grupy Energetycznej efektywne wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej, ciepła i usług, na konkurencyjnych warunkach przy zachowaniu wysokich standardów etycznych, ekologicznych oraz zasad społecznej odpowiedzialności. PGE Elektrownia Opole to nowoczesne źródło energii elektrycznej i cieplnej o istotnym znaczeniu dla krajowego systemu elektroenergetycznego. Naszą działalność prowadzimy zgodnie z przepisami prawnymi i innymi wymaganiami. Kładziemy duży nacisk na efektywność ekonomiczną i zrównoważony rozwój oraz wysoki poziom zadowolenia naszych klientów. Nasze procesy realizujemy dbając o środowisko naturalne, bezpieczeństwo pracy przy zachowaniu bezpieczeństwa informacji. Przyjęliśmy kryteria oceny ryzyka oraz jego dopuszczalny poziom. Podejmujemy działania, które są zgodne z zasadami społecznej odpowiedzialności, mając na uwadze pracowników oraz inne zainteresowane strony. Aby spełnić stawiane wyżej wymagania oraz zapewnić wysoki poziom zadowolenia klientów oraz innych zainteresowanych stron, wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania, oparty na normach: PN- EN ISO 91, PN-EN ISO 141 i Rozporządzeniu EMAS, PN-N 181/OHSAS 181, PN-ISO/IEC 271 oraz standardu SA 8. Nasz zintegrowany system zarządzania jest ciągle doskonalony pod względem skuteczności. Pracownicy realizujący określone procesy i zadania są kompetentni, znają swoja rolę i miejsce w zintegrowanym systemie zarządzania oraz ciągle doskonalą kwalifikacje. Naszą Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania realizujemy w oparciu o następujące cele: Ciągłe doskonalenie współpracy z klientami i innymi zainteresowanymi stronami, opartej na zaufaniu i odpowiedzialności. Ciągłe zmniejszanie oddziaływania na środowisko oraz zapobieganie zanieczyszczeniom. Stała poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez zapobieganie wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym oraz chorobom zawodowym. Doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Bezpieczeństwem Informacji oraz Odpowiedzialnością Społeczną. Doskonalenie zasad postępowania związanych z bezpieczeństwem informacji, z zachowaniem poufności, integralności i dostępności informacji. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji, świadomości oraz zaangażowania pracowników do działań na rzecz poprawy jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji. Niniejsza polityka znana jest naszym pracownikom, jest ogólnie dostępna, okresowo przeglądana i weryfikowana stosowanie do potrzeb oraz oczekiwań zainteresowanych stron. Aspekty środowiskowe Aspekt środowiskowy jest to działanie zakładu, które może oddziaływać na środowisko. Opracowano procedurę identyfikacji i oceny znaczenia aspektów środowiskowych oraz kryteria uznania aspektów środowiskowych jako znaczące. Podstawą do uznania aspektu za znaczący jest spełnienie przez dany aspekt jednego z trzech warunków: aspekt środowiskowy jest przywołany w Polityce, występuje zagrożenie przekroczenia limitów wyznaczonych w Pozwoleniu Zintegrowanym lub innym uregulowaniu prawnym dotyczącym elektrowni, 7

10 wartość aspektu przekracza zsumowaną określoną ilość punktów w przyjętej skali, która uwzględnia wymagania prawne, wpływ aspektu na środowisko oraz szacunkowy koszt z nim związany. Zostały zidentyfikowane następujące aspekty znaczące: emisja SO 2, NO X, pyłu, CO 2, emisja hałasu, wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne (odpadów paleniskowych) wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, zagospodarowanie popiołu, żużla, gipsu i wypadów młynowych, zużycie wody technologicznej, wytwarzanie ścieków przemysłowych, zużycie paliwa (węgiel kamienny, mazut, olej napędowy) aspekty wynikające z realizacji nowego projektu o istotnym wpływie na środowisko, oddziaływanie wizualne obiektów elektrowni, zanieczyszczenie wód i gruntu aspekt potencjalny. PGE Elektrownia Opole nadzoruje również aspekty pośrednie wynikające z działalności kontrahentów, odbiorców lub dostawców pracujących na rzecz elektrowni np. firm odbierających odpady paleniskowe lub firm prowadzących prace budowlane na naszym terenie. Struktura i odpowiedzialność Relacje i zasady funkcjonowania spółki zawiera Regulamin Organizacyjny. Schemat organizacyjny oraz skład komórek organizacyjnych i ich zadania oraz obszary działania zawiera Księga komórek organizacyjnych Spółki PGE Elektrowna Opole SA. Na czele struktury organizacyjnej PGE Elektrowni Opole stoi Dyrektor Naczelny. Do nadzoru nad funkcjonowaniem systemu zarządzania środowiskiem został powołany Koordynator SZŚ. Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska uporządkowane są hierarchicznie w następujących najważniejszych pionach: pion dyrektora naczelnego, pion techniczny, pion finansowy, pion personalny, pion strategii i rozwoju. Odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk znajdują się w zakresach obowiązków. Szkolenie, świadomość i kompetencje W PGE Elektrowni Opole funkcjonują odpowiednie procedury szkoleniowe. Szkolenia z zakresu systemu zarządzania środowiskowego odbywają się m.in. w ramach szkoleń wstępnych i okresowych. Kierownicy wydziałów i komórek organizacyjnych odpowiadają za proces podnoszenia wiedzy i kwalifikacji podległych im pracowników. Komunikowanie się Komunikacja w PGE Elektrowni Opole służy do wzajemnej wymiany informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi i pionami zarządzania. Komunikacja niezbędna jest do osiągnięcia wyznaczonych celów SZŚ oraz do informowania na temat działań elektrowni na rzecz środowiska. Podstawowe zasady komunikowania się wewnętrznego i zewnętrznego w sprawach związanych z ochroną środowiska, opisuje procedura komunikacji. Przepływ informacji odbywa się poprzez kontakty interpersonalne, korespondencję, spotkania, szkolenia, a także poprzez radiowęzeł zakładowy, tablice ogłoszeniowe, biuletyn informacyjny oraz stronę internetową i media. Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego W PGE Elektrowni Opole funkcjonuje dokumentacja ochrony środowiska wynikająca z wymagań prawnych dotyczących zakładu oraz z wdrożonego systemu zarządzania środowiskowego. Firma posiada wymagane procedury. Do dokumentacji zaliczają się również zarządzenia, różnego rodzaju 8

11 instrukcje i raporty, zestawienia, które są w odpowiedni sposób prowadzone i uzupełniane w miarę pojawiania się takich potrzeb. Dokumentacja jest stale nadzorowana. Sterowanie operacyjne, gotowość na wypadek awarii i reagowanie na nie oraz monitorowanie PGE Elektrownia Opole prowadzi stały nadzór nad: emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, parametrami pobieranych wód i odprowadzanych ścieków, stanem technicznym obiektów i urządzeń, wytwarzaniem i postępowaniem z odpadami. Dla wszystkich znaczących aspektów środowiskowych funkcjonuje odpowiednia dokumentacja do bieżącego sterowania operacyjnego. Zasady zarządzania aspektami środowiskowymi i ich monitorowanie odbywa się zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną procedurą. PGE Elektrownia Opole zapobiega wszelkim awariom oraz ma ustalony w instrukcjach eksploatacji sposób postępowania w razie ich zaistnienia. Opracowano również odrębną procedurę, zgodnie z którą przeprowadzana jest ocena zgodności z wymaganiami prawnymi Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze W PGE Elektrowni Opole w razie stwierdzenia niezgodności podejmowane są działania korygujące i zapobiegawcze mające na celu ochronę środowiska. Na podstawie doświadczeń wprowadza się zmiany w procedurach i instrukcjach tak, aby w przyszłości uniknąć sytuacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Audyty i przeglądy zintegrowanego systemu zarządzania PGE Elektrownia Opole przeprowadza regularnie audyty zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego według corocznie opracowywanego harmonogramu. Kierownictwo firmy raz w roku przeprowadza przegląd zintegrowanego systemu zarządzania. Omawia się na nim oddziaływanie PGE Elektrowni Opole na środowisko na podstawie raportów z audytów wewnętrznych i raportu rocznego przygotowywanego przez służby ochrony środowiska. Cele i zadania środowiskowe System zarządzania środowiskowego wymaga ciągłego doskonalenia. Co roku wyznaczane są nowe cele i zadania środowiskowe. Związane są one głównie z aspektami znaczącymi tj. z ograniczaniem zużycia zasobów naturalnych i zużycia energii na potrzeby własne, ograniczaniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, ograniczaniem emisji hałasu, segregacją odpadów oraz poprawą wyglądu i wizerunku naszej firmy. 9

12 Współdziałanie ze społecznością lokalną Podstawą działalności PGE Elektrowni Opole jest stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju, uwzględniającej czynniki ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Przyjęta w jej ramach Polityka Społecznej Odpowiedzialności jest odzwierciedleniem naszych dążeń i uznaniem hierarchii wartości, które wyznaczają ramy naszych działań. Jest ona spójna z misją firmy oraz powiązana ze zintegrowaną polityką jakości, środowiskową, bhp oraz bezpieczeństwa informacji, tworząc ramy zintegrowanego systemu zarządzania. W Polityce Społecznej Odpowiedzialności zapisaliśmy m.in. Wspieramy ważkie społecznie działania na rzecz upowszechniania kultury i etosu mieszkańców Śląska Opolskiego, a także zdrowia, nauki i edukacji. Prowadzimy również działania na rzecz wspomagania najuboższych i tych, którzy są zagrożeni społeczną marginalizacją. Ta zasada jest kierunkowskazem naszego współdziałania ze społecznością lokalną i jest bardzo szeroka. PGE Elektrownia Opole m.in.: sprawuje opiekę nad Domem Pomocy Społecznej w Czarnowąsach, sponsoruje Teatr Lalki i Aktora w Opolu, Radio PLUS Opole, Ludowe Zespoły Sportowe z Gminy Dobrzeń Wielki oraz Gminny Ośrodek Kultury z Dobrzenia Wielkiego. Pomagamy także dzieciom np. z Domu Dziecka w Chmielowicach oraz Hospicjum dla Dzieci w Opolu. Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie Stowarzyszenia MONAR w Graczach. Wspomagamy również Klub Honorowych Dawców Krwi. Od lat PGE Elektrownia Opole współpracuje z Politechniką Opolską i Uniwersytetem Opolskim. Współorganizujemy i uczestniczymy w seminariach i konferencjach naukowych oraz w Opolskim Festiwalu Nauki. Ważnym czynnikiem współdziałania ze społecznością lokalną są organizowane od kilku lat (dwa razy w roku) Dni Otwarte w PGE Elektrowni Opole, cieszące się dużą popularnością. Uczestniczą w nich dzieci i młodzież, studenci oraz zainteresowani mieszkańcy pobliskich gmin i Opola. Podczas tegorocznych wiosennych Dni Otwartych PGE Elektrownię Opole odwiedziło ok. 1 osób. Tematem wiodącym była szeroko rozumiana ekologia i nowoczesna automatyka. Zainteresowani mogli poznać urządzenia PGE Elektrowni Opole służące ochronie środowiska naturalnego, a także zwiedzić centralną nastawnię elektrowni najnowocześniejszą w Polsce. Kolejnym ważnym przedsięwzięciem przybliżającym społeczności lokalnej problematykę ochrony środowiska był konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży - o zasięgu wojewódzkim pod nazwą Pomalujmy nowe obiekty PGE Elektrowni Opole. Dzięki konkursowi jego uczestnicy zapoznali się z nowymi rozwiązaniami technologicznymi w energetyce, których zastosowanie znacznie ograniczy emisję substancji szkodliwych do środowiska. Nadesłano ponad tysiąc prac, zaś najciekawsze i nagrodzone wyeksponowano na wystawie plenerowej w centrum Opola. Nagrodzona praca w konkursie plastycznym p.n. Pomalujmy nowe obiekty PGE Elektrowni Opole 1

13 W Oddziaływania środowiskowe PGE Elektrowni Opole i stosowane metody ochrony środowiska PGE Elektrowni Opole przywiązuje się dużą wagę do ochrony środowiska poprzez ciągłe ograniczanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko naturalne. W firmie prowadzi się stały nadzór nad procesem produkcji, optymalizacji zużycia paliwa, sprawnością. Przeprowadzane modernizacje wpływają na zwiększenie efektywności produkcji. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła charakteryzuje się wieloma oddziaływaniami środowiskowymi. Szczegółowe dane o wielkości tych oddziaływań i związanych z nimi wskaźników eksploatacyjnych przedstawiono ostatnim rozdziale Deklaracji Środowiskowej. Dla ograniczania zanieczyszczeń emitowanych do środowiska w PGE Elektrowni Opole stosuje się różnego rodzaju urządzenia i metody zapobiegawcze. Są one na tyle skuteczne, że Elektrownia w całej dotychczasowej działalności nie przekroczyła dopuszczalnych limitów emisji. PGE Elektrownia Opole podejmuje starania, aby z wyprzedzeniem dostosować się do przyszłych wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska. Potwierdzają to m.in. kontrole Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i audyty zintegrowanego systemu zarządzania. Przez cały dotychczasowy okres eksploatacji Elektrownia nie została ukarana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za naruszenie przepisów ochrony środowiska. W roku 25 PGE Elektrownia Opole uzyskała od Wojewody Opolskiego Pozwolenie Zintegrowane, w którym zostały określone m.in. nowe warunki i wielkości dopuszczalne emisji. W grudniu 26 roku Wojewoda Opolski wydał Pozwolenie Zintegrowane również dla Składowiska Odpadów Paleniskowych Groszowice. Pozwolenia te wydane zostały na 1 lat. Ochrona powietrza atmosferycznego Każdy z bloków energetycznych wyposażony jest w komplet urządzeń chroniących atmosferę. W jego skład wchodzą: instalacje odpylania spalin - elektrofiltry dwusekcyjne, trzystrefowe, o osiągalnej skuteczności odpylania 99,8% (przy gwarantowanej 99,5%), instalacje odsiarczania spalin metodą mokrą wapienno-gipsową według technologii niemieckiej firmy Saarberg-Hölter-Lurgi. Instalacje osiągają gwarantowaną skuteczność odsiarczania 92%. Zastosowana technologia zapewnia również częściowe usunięcie ze spalin metali ciężkich oraz części chlorowodoru i fluorowodoru. urządzenia do redukcji tlenków azotu w procesie spalania poprzez zastosowanie na blokach niskoemisyjnych palników, obniżenie nadmiaru powietrza w procesie spalania, zróżnicowaniu doprowadzania pyłu węgla do dysz palnika oraz dzięki właściwemu przemiałowi węgla. Łączny stopień redukcji emisji tlenków azotu wynosi 4-5%. Na bloku nr 3 dodatkowo zastosowano innowacyjną dwustopniową metodę odazotowania ROFA-ROTAMIX, z użyciem mocznika jako reagenta, która umożliwia redukcję tlenków azotu poniżej 2 mg/nm 3. Istotnym elementem systemu ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem emisją pyłu jest hermetyzacja wszystkich procesów technologicznych, a w szczególności transportu i rozładunku węgla oraz odpadów paleniskowych. Załadunek i rozładunek substancji mogących powodować pylenie odbywa się z wykorzystaniem hermetycznych urządzeń zabezpieczających. Wywóz popiołu oraz dostarczanie sorbentów odbywa się w wagonach cysternach, a ich transport na terenie zakładu poprzez rurociągi. Zastosowane metody pozwoliły na wyeliminowanie z elektrowni zjawiska tzw. pylenia wtórnego. Zastosowane urządzenia chroniące atmosferę gwarantują PGE Elektrowni Opole spełnianie norm polskich, jak również norm obowiązujących w Unii Europejskiej wynikających z Dyrektywy 21/8/WE. Wskaźniki emisji w kolejnych latach prezentuje poniższy wykres. Stężenie SO 2 w 21 roku było wyższe niż w 29 roku, co głównie wynika ze spalania węgla o wyższej zawartości siarki. 11

14 PGE Elektrownia Opole od pierwszego dnia swej eksploatacji wyposażona jest w automatyczny system ciągłych pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. System składa się z analizatorów stężeń dwutlenku siarki i tlenków azotu, pyłu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, tlenu, ultradźwiękowego miernika prędkości spalin, mierników temperatury, wilgotności i ciśnienia. Każdy blok ma odrębny przewód spalinowy w kominie, na którym zainstalowany jest kompletny system pomiarowy. Współpracujący system komputerowy pozwala na przeliczanie zmierzonych wartości zgodnie z wymogami prawnymi, umożliwia wizualizację i archiwizację wyników, drukowanie raportów, obliczanie ładunku zanieczyszczeń oraz obliczanie ewentualnych przekroczeń. Dane z systemu przekazywane są Marszałkowi Województwa Opolskiego i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, a także są podstawą do naliczania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Analizowane są również inne wskaźniki eksploatacyjne np. wielkość emisji na jednostkę produkcji, co ilustruje kolejny wykres. Ochrona wód Zastosowana technologia umożliwia PGE Elektrowni Opole uzyskiwanie niskich jednostkowych wskaźników ilości wytwarzanych ścieków, jak również jednostkowych wskaźników zużycia wody oraz minimalizację ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami. Ochrona wód powierzchniowych Wszystkie ścieki z terenu elektrowni oczyszczane są w końcowej oczyszczalni ścieków. Niektóre rodzaje ścieków przemysłowych podlegają oczyszczaniu wielostopniowemu. Oczyszczanie ścieków przemysłowych zachodzi w następujących instalacjach: piaskownikach, odolejaczach, osadnikach i schładzaczach przy poszczególnych obiektach, chemicznej oczyszczalni ścieków z instalacji odsiarczania spalin, gdzie następuje strącanie metali ciężkich, chemicznej oczyszczalni ścieków przemysłowych przeznaczonej do neutralizacji ścieków agresywnych, takich jak z procesów trawienia kotłów czy regeneracji złóż jonowymiennych. 12 Ścieki przemysłowe i deszczowe kierowane są na końcową oczyszczalnię mechaniczno-chemiczną, gdzie poddawane są procesowi koagulacji. Ścieki socjalno-bytowe oczyszczane są metodą osadu czynnego w ciągu biologicznym znajdującym się również na końcowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczone ścieki przemysłowe i bytowe odprowadzane są wspólnym kolektorem do rzeki Odry. Na terenie końcowej oczyszczalni ścieków znajduje się kompostownia osadów ściekowych. Produkowany tam kompost może być wykorzystywany wyłącznie do nawożenia terenów zielonych elektrowni. PGE Elektrownia Opole prowadzi monitoring poboru wód i zrzutu ścieków, w skład którego wchodzą automatyczne pomiary ilości pobieranej wody powierzchniowej oraz ilości odprowadzanych ścieków. Zgodnie z posiadanym Pozwoleniem Zintegrowanym na kolektorze odprowadzającym ścieki do Odry prowadzony jest pomiar ciągły ich ilości, temperatury, odczynu, mętności oraz zawartości chlorków. Pozostałe parametry ścieków kontrolowane są laboratoryjnie raz na dobę, a metale ciężkie i związki biogenne kontrolowane są raz na miesiąc. Pobierana woda powierzchniowa z rzeki Mała Panew badana jest w podobnym zakresie jak ścieki. Automatyczna i laboratoryjna kontrola parametrów ścieków potwierdza dotrzymywanie dopuszczalnych wartości określonych w Pozwoleniu Zintegrowanym. Parametry ścieków na tle dopuszczalnych wartości przestawiają poniższe wykresy.

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r.

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA. Wydanie V. Zatwierdził: Prezes Zarządu. Jacek Koźlecki. Data: 14.10.2010 r. Wydanie V Zatwierdził: Prezes Zarządu Jacek Koźlecki Data: 14.10.2010 r. Leszcze 2010 1 Wydawca: Dolina Nidy sp. z o. o. Leszcze 15, 28-400 Pińczów www.dolina-nidy..com.pl e-mail: biuro@dolina-nidy.com.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Zielone dotacje dla firm. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucja Wdrażająca Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Zielone dotacje dla firm UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48

SPIS TREŚCI. Strona 2 z 48 DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA Z A R O K 2 0 1 2 W Y D A N I E 1 O P O L E, L I S T O P A D 2 0 1 3 SPIS TREŚCI CEL I ZAKRES DEKLARACJI... 3 PODSTAWOWE INFORMACJE O CEMENTOWNI ODRA S.A.... 3 SŁOWO OD PREZESA...

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA MEDYCZNA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Małgorzata Mrzygłód,

Bardziej szczegółowo

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5

O firmie R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 5 O firmie ANWIL SA to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej w kraju. Jest jedynym w Polsce i znaczącym w Europie Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do roku 2030

Polityka energetyczna Polski do roku 2030 AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY STRZELCE OPOLSKIE Część 02 Polityka energetyczna Polski do roku 2030 W-869.02 2/20 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA Załącznik do Uchwały Nr XXIII/494/08 Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 marca 2008 r. URZĄD MIASTA MYSŁOWICE UL. POWSTAŃCÓW 1 41-400 MYSŁOWICE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9 Nr 72, marzec 2015 ISSN - 1505-2478 C Z A S O P I S M O M I E J S K I E G O P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S A W K R A K O W I E Granty w Wodociągach Krakowskich

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo