Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy"

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA I. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych - rolnicy 1. Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych w pakiecie standard a) otwarcie rachunku: - jednego rachunku bieżącego i pomocniczego 1. - każdego następnego rachunku 5,00 zł. b) prowadzenie rachunku bankowego - za każdy rachunek bieżący i pomocniczy dla rolnika posiadającego gospodarstwo rolne o pow. - do 2 ha 3,00 zł miesięcznie - powyżej 2-5 ha 7,00 zł miesięcznie - powyżej 5-10 ha 13,00 zł miesięcznie - powyżej ha 18,00 zł miesięcznie - powyżej ha 23,00 zł miesięcznie - powyżej 50 ha 25,00 zł miesiecznie - dla rolnika zajmującego się drobiarstwem korzystającego z kredytów odnawialnych w rachunku bieżącym (bez względu na powierzchnię gospodarstwa) 2 miesięcznie - prowadzenie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w pakiecie standard 5,90 zł miesięcznie - dla działów specjalnych produkcji rolnej 2 miesiecznie c) prowadzenie ror osoby małoletniej "JUNIOR" bez prowizji d) prowadzenie rachunku oszcz.-rozliczeniowego z programem ubezpieczeniowym 3,00 zł miesiecznie 2. Wpłaty gotówkowe a) na rachunki bankowe w innych bankach naliczana od wpłacanej kwoty 0,5% (nie mniej niż 2,50zł.) - PZU 2,00zł za sztukę - Powiat Ostrowski - Wydz. Komunikacji, wg umów - Zakład Usług Komunalnych Odolanów, ZSW Krotoszyn, wg umów - opłaty na rzecz TP S.A. 0,75zł za sztukę b) na rachunki bankowe BS bez prowizji c) wpłaty na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów bez prowizji ogólnych do ich odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego d) RTV, 1,00 zł za sztukę e) wpłaty na podstawie faktur za energię elektryczną 0,75zł za sztukę f) wpłaty za wywóz nieczystości z pojemników 0,90 zł za sztukę g) wpłaty na podstawie faktury za gaz 2,00 zł za sztukę h) wpłaty składek KRUS 2,50 zł za sztukę i) wpłaty na rachunki technicznekart kibica KKS Lech bez prowizji 3. Wypłaty gotówkowe naliczana od wypłacanej kwoty a) zlecenia do wypłaty 0,5% (nie mniej niż 2,50 zł nie więcej niż 5) b) z rachunków bankowych prowadzonych przez BS i Oddziały bez prowizji c ) z rachunków lokat terminowych bez prowizji 4. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe za każdy przelew a) prowadzone w BS bez prowizji b) prowadzone w innych bankach z wyjątkiem ZUS, US 3,50 zł - 4,00 zł * c( ZUS, US 4,00 zł d) w systemie SORBNET: za każdy przelew - za zlecenie < 1 mln. zł 2 - za zlecenie >= 1 mln. zł 15,00 zł 5.Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) realizowane z wpływów bieżących na rachunki bankowe: za każdy przelew a) prowadzone w BS bez prowizji b) prowadzone w innych bankach z wyjątkiem ZUS, US 3,50 zł - 4,00 zł* c) ZUS, US 4,00 zł d) w systemie SORBNET za każdy przelew - za zlecenie < 1 mln. zł 2 - za zlecenie >=1 mln. zł 15,00 zł 6. Polecenie zapłaty za każdą dyspozycję a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela w formie elektronicznej 2,00 zł b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł c) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania) lub aktualizacja upoważnienia polecenia 5,00 zł. zapłaty d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 5,00 zł. 7. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 1 za sztukę 8. Wydanie książeczki czekowej 1 za sztukę 9. Przyjecie i odwołanie zastrzeżenia zgodnie z Instrukcją 1 za każde przyjęcie albo odwołanie 10. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego 2 za każdy dokument Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej Opłat nie pobiera się w przypadku: - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek; - gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 11. Za wydanie klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku prawidłowość 3 za każde zaświadczenie obsługi oraz wysokość obrotów i salda z wyjątkiem, zaświadczenia wydanego w celu przedłożenia w ARiMR 15,00 zł za każde zaświadczenie a) za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku w związku z ubieganiem się o zaliczkę z PROW Sporządzenie: a) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) 1 za każdy odpis b) odpisu każdego załącznika do wyciągu 6,00 zł za każdy odpis 13. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 0,5% (nie mniej niż 25,00 zł) - naliczana od kwoty przelewu Dotyczy wszystkich rodzajów rachunków, opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika 14. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta na rachunki w innych bankach (zlecenia stałe) 2,00 zł od każdej dyspozycji 15. Otwarcie akredytywy krajowej naliczana od kwoty 2,0% 16.Telefoniczne uzyskanie informacji na hasło o stanie rachunku 1 miesięcznie 17. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku a) w przypadku podjęcia gotówki bez prowizji b) w przypadku nie podjęcia gotówki naliczana od kwoty dyspozycji 0,1% max Sporządzanie: a) wyciągu bankowego po zakończeniu m-ca lub po każdej zmianie salda w terminach uzgodnionych w umowie bez prowizji 19. Za zmianę karty wzorów podpisów 1 za każdą dyspozycję

2 20. Zlecenie polecenia wypłaty za granicę 1 za każdą dyspozycję 21. Za likwidację rachunku lokaty terminowej bez opłat 22. Udzielenie informacji podmiotom w trybie art..105 Ustawy Prawo Bankowe 1. W przypadku konieczności sporządzania odpisów dokumentów prawnych pobiera się (od jednego oddziału) dodatkowo opłaty zgodnie z niniejszą Taryfą 23. Za realizację cesji z rachunku 5,00 zł - za każdą dyspozycję na rachunku bankowym na rzecz innego banku 24. Za ustanowienie blokady środków 15,00 zł za każdą dyspozycję 25. Wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia 15,00 zł za sztukę 26. Opłata za usługę "Saldo SMS" 3,50 zł miesięcznie 27. Inkaso czeków rozrachunkowych 1 za sztukę 28. Za obsługę weksli: przedstawienie weksla do zapłaty, inkaso weksla 1 za sztukę 29. Za inkaso dokumentów oraz pełnomocnictwo do obciążenia rachunku 5 za sztukę 30. Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez 5 - za każdą dyspozycję posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy. * przy indywidualnych uzgodnieniach

3 II. Obsługa rachunków bankowych, lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych - podmioty II. gospodarcze Obsługa rachunków i inne jednostki oszczędnościowych organizacyjne i wkładów terminowych - osoby fizyczne 1. Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych w pakiecie standard a) otwarcie rachunku: - jednego rachunku bieżącego i pomocniczego 2. - każdego następnego rachunku 2. b) pobieranie prowizjij (pobierana raz dziennie)i: 1) od obrotów strony Wn od wszystkich rachunków bankowych 0,2% minimum 1,50 zł. od obrotów strony Ma od wszystkich rachunków bankowych 0,2% minimum 0,10 zł z wyjątkiem: - podmiotów budżetu - indywidualnych uzgodnień pomiędzy bankiem, a posiadaczami rachunków - przelewów na rzecz ZUS, US od przelewów na rzecz ZUS, US 4,00 zł za sztukę 2) od rachunków bankowych budżetów o d obrotów strony Wn+Ma (pobierana raz dziennie): 0,11 % minimum 0.10 zł z wyjątkiem: - przekazanej subwencji ogólnej od strony Ma - indywidualnych uzgodnień banku z budżetem - przelewów wewnętrznych w ramach tego samego klienta - przelewów na rzecz ZUS,US od przelewów na rzecz ZUS, US 2,00 zł za sztukę c) prowadzenie rachunku bankowego: - na podstawie indywidualnych uzgodnień 25,00 zł miesięcznie 2. Wpłaty gotówkowe a) na rachunki bankowe w innych bankach naliczana od wpłacanej kwoty 0,5% (nie mniej niż 2,50 zł) - Powiat Ostrowski- Wydz. Komunikacji wg umów - Zakład Usług Komunalnych Odolanów, ZSW Krotoszyn, wg umów - opłaty na rzecz TP S.A. 0,75zł za sztukę - PZU 2,00 zł za sztukę - RTV 1,00 zł za sztukę b) wpłaty na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy bez prowizji przepisów ogólnych do ich odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego c) wpłaty na podstawie faktury za energię elektryczną 0,75 zł za sztukę d) wpłaty za wywóz nieczystości z pojemników 0,90 zł za sztukę e) wpłaty na podstawie faktur za gaz 2,00 zł za sztukę f) wpłaty składek KRUS 2,50 zł za sztukę g) wpłaty na rachunki techniczne Kart Kibica KKS Lech bez prowizji 3. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe - prowadzone w BS bez prowizji a) prowadzone w innych bankach w przypadku indywidualnych uzgodnień 3,50 zł - 4,00 zł.* za każdy przelew b) w systemie SORBNET - za zlecenie < od 1 mln zł 2 za każdy przelew - za zlecenie >= 1 mln. zł 15,00 zł za każdy przelew 4.Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) realizowane z wpływów bieżących na rachunki bankowe: za każdy przelew: a) prowadzone w innych bankach w przypadku indywidualnych uzgodnień 3,50 zł - 4,00 zł.* b) w systemie SORBNET - za zlecenie < od 1 mln zł 2 - za zlecenie >= 1 mln. zł 15,00 zł 5. Polecenie zapłaty za każdą dyspozycję: a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela w formie elektronicznej 2,00 zł. b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł c) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania) lub aktualizacja upoważnienia polecenia 5,00 zł. zapłaty d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 5,00 zł. 6. Wypłaty gotówkowe - z rachunków lokat terminowych bez prowizji 7. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 1 za sztukę 8. Wydanie książeczki czekowej 1 za sztukę 9. Przyjęcie i odwołanie zastrzeżenia zgodnie z Instrukcją 1 za każde przyjęcie albo odwołanie 10. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego 2 za każdy dokument Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej Opłat nie pobiera się w przypadku: - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek; - gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 11. Za wydanie klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku, 3 za każde zaświadczenie prawidłowość obsługi oraz wysokość obrotów i salda a) za wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku w związku z ubieganiem się o zaliczkę z PROW

4 12.Wypłaty gotówkowe na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS na rzecz bez prowizji dostawców usług dla BS 13. Sporządzenie: za każdy odpis: a) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) 1 b) odpisu każdego załącznika do wyciągu 6,00 zł c) sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku gdy: - klient określi datę dokonania operacji 5,00 zł. - klient nie określi daty dokonania operacji 3. Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej 14. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 0,5% nie mniej niż 25,00 zł. Dotyczy wszystkich rodzajów rachunków, opłatę pobiera się z rachunku bankowego Dłużnika naliczana od kwoty przelewu 15. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta na rachunki w innych bankach (zlecenia stałe) 2,00 zł za każdą dyspozycję 16. Otwarcie akredytywy krajowej naliczana od kwoty 2,0% 17.Zlecenie polecenia wypłaty za granicę 1 za każdą dyspozycję 18.Telefoniczne uzyskanie informacji na hasło o stanie rachunku 1 miesięcznie 19. Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku a) w przypadku podjęcia gotówki bez prowizji b) w przypadku nie podjęcia gotówki- naliczana od kwoty dyspozycji 0,1% max.60 zł. 20. Udzielenie informacji podmiotom w trybie art..105 Ustawy Prawo Bankowe 1. ( od jednego oddziału) W przypadku konieczności sporządzania odpisów dokumentów prawnych pobiera się dodatkowo opłaty zgodnie z niniejszą Taryfą 21. Sporządzanie: - wyciągu bankowego po zakończeniu m-ca lub po każdej zmianie salda w terminach bez prowizji uzgodnionych w umowie 22. Za zmianę karty wzorów podpisów 1 za sztukę 23. Za ustanowienie blokady środków na rachunku bankowym na rzecz innego banku 15,00 zł za każdą dyspozycję 24. Za realizację cesji z rachunku 5,00 zł za każdą dyspozycję 25. Za likwidację rachunku lokaty terminowej 3,00 zł za każdą dyspozycję 26. Wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia 15,00 zł za sztukę 27. Za usługę "Saldo SMS" 5,00 zł miesięcznie 28. Home Banking wg uzgodnień indywidualnych m-cznie do Inkaso czeków rozrachunkowych 1 za sztukę 30.Za obsługę weksli: - inkaso weksla, przedstawienie weksla do zapłaty 1 za sztukę 31. Za inkaso dokumentów oraz pełnomocnictwo do obciążenia rachunku 5 za sztukę 32. Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu 5 za każdą dyspozycję podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy. * przy indywidualnych uzgodnieniach

5 III. Obsługa rachunków oszczędnościowych, wkładów terminowych i przeprowadzanie rozliczeń - osoby fizyczne 1. Otwieranie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych a vista i wkładów terminowych bez prowizji a) prowadzenie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w pakiecie standard 5,90 zł. miesięcznie b) prowadzenie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego Młodzieżowy i VIP 1,00 zł. miesięcznie c) prowadzenie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego osoby małoletniej "JUNIOR" bez prowizji d) prowadzenie rachunku oszcz.- rozliczeniowego z programem ubezpieczeniowym 3,00 zł miesięcznie 2. Wpłaty gotówkowe a) na rachunki bankowe w innych bankach naliczana od wpłacanej kwoty 0,5% (nie mniej niż 2,50 zł) - Powiat Ostrowski - Wydz. Komunikacji wg umowy - Zakład Usług Komunalnych Odolanów, ZSW Krotoszyn, wg umowy - opłaty na rzecz TP S.A. 0,75zł za sztukę - PZU 2,00 zł za sztukę b) na rachunki bankowe BS bez prowizji c) wpłaty na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów bez prowizji ogólnych do ich odliczenia od podstawy obliczenia podatku dochodowego d) RTV 1,00 zł za sztukę e) wpłaty na podstawie faktur za energię elektryczną 0,75 zł za sztukę f) za wywóz nieczystości z pojemników 0,90 zł za sztukę g) wpłaty na podstawie faktur za gaz 2,00 zł za sztukę h) wpłaty składek KRUS 2,50 zł za sztukę i) wpłaty na rachunki techniczne Kart Kibica KKS Lech bez prowizji 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z: a) rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych a' vista bez prowizji b) wkładów terminowych osób fizycznych bez prowizji c) zleceń do wypłaty z wyjątkiem wypłat z tytułu wynagrodzeń naliczana od wypłacanej kwoty 0,5% nie mniej niż 2,50 zł maksymalnie 5 4. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe : za każdy przelew: - na rachunki prowadzone w BS bez prowizji - na rachunki prowadzone w innych bankach z wyjątkiem ZUS,US 3,50 zł - 4,00 zł.* - ZUS, US 4,00 zł d) w systemie SORBNET za każdą dyspozycję - za zlecenie < od 1 mln. zł 2 - za zlecenie >= 1 mln. zł 15,00 zł 5. Polecenie zapłaty za każdą dyspozycję: a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela w formie elektronicznej 2,00 zł. b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 2,00 zł. c) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania) lub aktualizacja upoważnienia polecenia 5,00 zł. zapłaty d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 5,00 zł. 6. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 5,00 zł za sztukę 7. Inkaso czeków rozrachunkowych wystawionych z ROR a) czeki bez potwierdzenia, powyżej 1000 zł 5,00 zł. (od każdego czeku) b) czeki potwierdzone, powyżej 2000 zł 1. (od każdego czeku) 8.. Wydanie książeczki czekowej według cen zakupu 9. Sporządzanie: - wyciągu bankowego po zakończeniu m-ca, lub po każdej zmianie salda w terminach bez prowizji uzgodnionych w umowie 10. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku z bieżącego roku kalendarzowego 1 za każdy odpis Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej Opłat nie pobiera się w przypadku: - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek; - gdy odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 11. Sporządzenie: za każdy odpis: a) odpisu wyciągu bankowego (bez załączników) 1. b) odpisu każdego załącznika do wyciągu 6,00 zł. c) sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku gdy: - klient określi datę dokonania operacji 5,00 zł. - klient nie określi daty dokonania operacji 3. Za każdy poprzedni rok, opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej.

6 12. Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta na rachunki w innych bankach (zlecenia stałe) 2,00 zł od każdej dyspozycji 13.Telefoniczne uzyskanie informacji na hasło o stanie rachunku 1 miesięcznie 14. Udzielenie informacji podmiotom w trybie art. 105 Ustawy Prawo Bankowe 1. (od jednego oddziału) W przypadku konieczności sporządzenia odpisów dokumentów prawnych pobiera się dodatkowo opłaty zgodnie z niniejszą Taryfą 15. Wydanie zaświadczeń o stanie oszczędności, o obrotach, posiadanych rachunkach, występowaniu zajęć komorniczych i inne 3 za każde zaświadczenie 16. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 2 za każdą dyspozycję przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 17. Realizacja dyspozycji spadkobierców 15,00 zł od każdego spadkobiercy 18. Przyjęcie i odwołanie zastrzeżenia zgodnie z Instrukcją 1 za każdą dyspozycję 19. Za przepisanie książeczki w związku z przekazaniem praw 15,00 zł za każdą dyspozycję 20. Za wydanie książeczki oszczędnościowej: - a vista wg ceny zakupu 21.Za likwidację wkładu oszczędnościowego bez prowizji 22. Dokonanie blokady na rachunku - z tytułu zabezpieczenia umów między Posiadaczem a BS bez prowizji -pozostałe Wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia 15,00 za sztukę 24. Realizacja cesji z rachunku 5,00 zł za każdą dyspozycję 25. Zlecenia polecenia wypłaty za granicą 1 za każdą dyspozycję 26. Za zamknięcie rachunku ROR na życzenie klienta bez prowizji 27. Za usługę "Saldo SMS" 2,50 zł miesięcznie 28.Za zmianę karty wzorów podpisów 10,00 za sztukę 29. Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu 2 za każdą dyspozycję podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy. * przy indywidualnych uzgodnieniach

7 IV. Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych 2% 1. Opłata wstępna - za przyjęcie wniosku do rozpatrzenia,płatna jednorazowo w terminie najpóźniej udzielenia kredytu, od kwoty wnioskowanego kredytu/ pożyczki: a) kredyty promocyjne - na okres promocji produktu stawka ustalana przez Zarząd indywidualnie dla promowanego produktu b) pozostałe kredyty - w zależności od wnioskowanej kwoty kredytu, z wyjątkiem kredytów z dopłatą ze środków ARiMR: a. w kwocie do kwoty zł 2 b. w kwocie od kwoty zł do zł 35,00 zł c. w kwocie powyżej zł: 0,15% - na działalność rolniczą, konsumenckie, pozostałe nie więcej niż 9 - dla podmiotów gospodarczych nie więcej niż 15 Opłata wstępna nie podlega zwrotowi w przypadku odmowy udzielenia kredytu lub odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki. 2. Prowizja przygotowawcza - od kwoty udzielonego/odnowionego na kolejny okres roczny kredytu lub kwoty zwiększającej przyznany kredyt, płatna jednorazowo przed uruchomieniem/ odnowieniem kredytu: a) kredyty obrotowe na rzeczowe środki do produkcji rolnej - bez dopłat ARiMR 2,20% b) kredyty obrotowe z dopłatami do odsetek ze środków ARiMR 1,00% c) kredyty preferencyjne: a. kredyty z dopłatą do oprocentowania ze środków ARiMR 1,00% b. kredyty z częściową spłatą kapitału ze środków ARiMR (CSK) 1,00% d) kredyty obrotowe rolnicze i dla podmiotów gospodarczych (w zależności od okresu kredytowania): a. do 8 m-cy 0,50% - 1,50% b. powyżej 8 miesięcy 0,50% - 2,50% e) kredyty odnawialne w rachunku bieżącym i rewolwingowe 0,50% - 2,50% a. kredyty w kwocie od zł 0,50% - 2,50% f) kredyty inwestycyjne rolnicze i dla podmiotów gospodarczych 0,50% - 2,80% a. kredyty na Rozwój rolnictwa 0,50% - 2,00% g) kredyty z EFRWP 0,50% - 2,00% h) kredyty Unijne SGB 0,50% - 2,00% a. kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego negocjowane indywidualnie i) kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego negocjowane indywidualnie j) kredyty konsumenckie: a. gotówkowe Na długi okres 2,90% b. gotówkowe "NON-STOP"(w zależności od okresu kredytowania): - do 24 miesięcy 2,95% - do 36 miesięcy 3,95% c. na zakup kolektorów słonecznych z dopłatą NFOŚiGW 2,90% d. odnawialny w ROR 1,50% - 3,50% e. mieszkaniowe 0,50% - 1,50% f. Pożyczki hipoteczne, kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie. 1,80% - 2,50% g. gotówkowe zabezpieczone blokadą środków na rachunku bankowym lub kaucja pieniężną 0,90% - 1,90% k) Kredyty promocyjne - na okres promocji produktu stawka ustalana przez Zarząd indywidualnie dla promowanego produktu 0,00% - 5,00% 3. Prowizja z tytułu gotowości (od niewykorzystanej kwoty kredytu odnawialnego na działalność 0,00% - 4,00% gospodarczą naliczana w stosunku rocznym od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji, a kredytem wykorzystanym, za każdy dzień niewykorzystania) a) kredyty oprocentowane od górnej stawki do 1/4 przedziału określonego w uchwale Zarządu 0% w sprawie oprocentowania kredytu odnawialnego na dzień zawarcia/odnowienia umowy b) pozostałe oraz kredyty o których mowa w pkt. a) indywidualnie negocjowane 0,00% - 4,00% 4. Prowizja rekompensacyjna 0% (liczona od kwoty spłaconej przedterminowo) 5. Prowizja za administrowanie kredytami długoterminowymi na działalność gospodarczą, mieszkaniowymi oraz kredytami i pożyczkami zabezpieczonymi hipotecznie udzielonymi na okres powyżej 3 lat należna za każdy rozpoczęty miesiąc wg podanej stawki, pobierana kwartalnie (w terminie do ostatniego roboczego dnia każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy), począwszy od pierwszego miesiąca po wypłacie ostatniej transzy kredytu, przy czym w przypadku kredytów konsumenckich prowizja naliczana jest za każdy pełen miesiąc korzystania z kredytu po wypłacie ostatniej transzy kredytu i płatna jest w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy, w przypadku kredytów, o których mowa w pkt. c) za każdy miesiąc trwania kredytu: a) konsumenckiego udzielone do dnia r. 2,50 zł. b) kredyty z dopłatą ze środków ARiMR udzielone od dnia roku 0,02% od kwoty kredytu z umowy nie mniej niż 3,20 zł. c) kredyty z dopłatą ze środków ARiMR udzielane w konsorcjum bankowym z wyłączeniem konsorcjum zawieranego na mocy pełnomocnictw 0,02% - 0,03% d) pozostałe 3,20 zł. 6. Opłata za przechowywanie weksla w depozycie (za każdy weksel). 5,00 zł 7. Za świadczenie usług faktoringowych do 5,0% 8. Za obsługę weksli - przedstawienie weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. (za każdą czynność) Za zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia (za każdy weksel) Za wydanie klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia 3 z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik (od szt.) 11. Za wydanie zaświadczenia do wpisu do księgi wieczystej (za każde zaświadczenie.) Za wydanie odpisu umowy o kredyt (za każdy odpis umowy) 15,00 zł. 13. Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki lub zastawu rejestrowego, przewłaszczenia 3 i innych związanych ze zwolnieniem zabezpieczenia (za każdy wniosek) 14. Za czynności związane z decyzją w sprawie przesunięcia terminu spłaty kredytu (prolongata), 0,2% - 1,5% restrukturyzacji zadłużenia ( za każdą prolongatę). a) za przesunięcie terminu spłaty kredytów dla budżetów terenowych, prowizja negocjowalna b) za prolongatę techniczną Za wydanie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej (zdolności kredytowej) podmiotu na jego 5. wniosek 16. Za sporządzenie i wysłanie do dłużnika (kredytobiorcy, poręczyciela, i osób trzecich zwiazanych z umowa kredytową) - za każde wezwanie/monit : a) upomnienia/ monitu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru - w przypadku 15,00 zł wystapienia zaległości w spłacie kredytu lub naleznych odsetek b) wezwania do zapłaty - listem poleconym za potwierdzenim odbioru - w przypadku, gdy 2 zaległość w spłacie wynosi co najmniej dwie pełne raty kredytu,w kredycie odnawialnym w przypadku braku spłaty w terminie określonym w Umowie naliczonych i należnych odsetek od wykorzystanego kredytu za dwa miesięczne okresy rozliczeniowe c) wezwania o dostarczenie dokumentów lub informacji, które kredytobiorca jest zobowiazany 6,00 zł dostarczyć w związku z Umową kredytową 17. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki (za każdy wniosek) Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie zrestrukturyzowanego długu i kredytu przez innego dłużnika 0,10% nie więcej niż 300,- zł przystąpienie do długu (za każdy wniosek) 19. Wpłaty gotówkowe na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w BS oraz wypłaty bez prowizji gotówkowe kredytów, realizowane z rachunków kredytowych 20. Inne czynności wykonywane na życzenie kredytobiorcy/pożyczkobiorcy lub za kredytobiorcę min. 2. /pożyczkobiorcę (za każdą czynność) 21. Za zmianę warunków umowy kredytowej (aneks) na wniosek kredytobiorcy (za każdą zmianę/aneks) 15,00 zł 22. Za wydanie promesy kredytowej ( za każdą promesę) 0,01% (nie mniej niż 100,00 nie więcej niż Prowizja za udzielenie informacji bankowi na podst. art. 105 ust. 1 pkt. 1 Prawa Bankowego 3 z wyjątkiem: Banku Zrzeszającego i banków zrzeszonych w SGB.(za każde udzielenie informacji)

8 24. Sporządzenie wyceny nieruchomości (operat szacunkowy) przez uprawnionego rzeczoznawcę, cena według faktury zleconej przez Bank przyjetej lub proponowanej na zabezpieczenie spłaty kredytu lub pozyczki (koszty ponosi kredytobiorca lub pożyczkobiorca) 25. Interwencyjna wizyta bezpośrednia u klienta (za każdą wizytę) Za sporządzenie umowy cesji z polis ubezpieczeniowych (za każdą umowę) 15,00 zł

9 V. Gwarancje. 1. Przyjęcie zlecenia udzielenia gwarancji 5 od każdej dyspozycji a) przyjęcie zlecenia udzielenia gwarancji na zabezpieczenie gwarancji wystawionych przez 22,00 zł od każdej dyspozycji SGB-Bank S.A. na rzecz AriMR tytułem zwrotu zaliczki z PROW Udzielenie gwarancji - naliczana od kwoty gwarancji 0,5%- 2%(nie mniej niż 150,- a) udzielenie gwarancji na zabezpieczenie gwarancji wystawionych przez SGB-Bank SA na rzecz 0,5% - 0,80% nie mniej niż ARiMR tytułem zwrotu zaliczki z PROW ,00 zł b) na rzecz ARiMR tytułem zwrotu zaliczki z PROW ,50% - 1,90% nie mniej niż 100 zł 3. monitorowanie gwarancji naliczana od kwoty gwarancji 0,20% - 0,90% a) monitorowanie gwarancji udzielonej na zabezpieczenie gwarancji wystawionej przez GBW S.A. 0,20% - 0,40% ( za każdy na rzecz ARiMR tytułem zwrotu zaliczki zprow rozpoczęty kwartał) b) udzielonej na rzecz ARiMR tytułem zwrotu zaliczki z PROW ,20% - 0,50% za każdy rozpoczęty kwartał) 4. Zmiana warunków gwarancji naliczana od kwoty gwarancji 0,50% - 3% 5. awizowanie gwarancji beneficjentowi, bankowi beneficjenta 5 od każdego awiza 6. Za objęcie kredytu gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej, pobierana za każdy rok obowiązywania 0,05% kwoty gwarancji, gwarancji w terminie upływu (odnowienia) kredytu nie mniej niż 50 zł. VI. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnienie skrytek sejfowych 1. Przechowywanie depozytu wartościowego w postaci bonu oszczędnościowego, akcji, obligacji, itp. 5,00 zł. (miesięcznie) (od każdego depozytu) 2. Przechowywanie duplikatów kluczy jednostek posiadaczy rachunków bankowych od każdego 4,00 zł. ( miesięcznie) posiadacza. Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc. Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu, np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, zabezpieczenie kredytu itp. VII. Obsługa kart płatniczych 1. Wydanie karty dla za każdą kartę: a) posiadacze i współposiadacze rachunku ror i wkładu a'vista bez prowizji b) osoby wskazanej 2 c) posiadacze i współposiadacze pozostałych rachunków bieżących wg cen zakupu d) posiadacza i współposiadacza rb dla rolników indywidualnych 15,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę według cen zakupu 3. Wznowienie karty ( rocznie) za każdą kartę: a) dla karty "młodzieżowa" 1 b) dla osób fizycznych 23,00 zł c) dla podmiotów gospodarczych i rolników 33,00 zł 4. Zastrzeżenie kart bez opłat 5. Zmiana parametrów za każdą dyspozycję 1 6. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji: a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. I zrzeszonych bez prowizji b) w bankomatach obcych dla kart Visa Business Electron naliczana od wypłacanej kwoty 3% minimum 3,50 zł c) w kasach obcych naliczana od wypłacanej kwoty 3% minimum 4,50 zł d) w kasach własnych za każdą wypłatę 4,50 zł e) za granicą naliczana od wypłacanej kwoty 3% minimum 4,50 zł f) w bankomatach obcych dla kart Visa Electron i Maestro za każdą wypłatę 1,30 zł 7. Nieuzasadnione reklamacje za każdą reklamację 2 8. Przesłanie do klienta numeru PIN za każdą wysyłkę 3,50 zł 9. Zestawienie transakcji przesłanych do klienta ( opłata miesięczna ) 3,00 zł 10. Nieodebranie karty za każdą kartę wg ceny zakupu 11. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 12. Używanie karty bez prowizji 13. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę: a) banków SGB 4,50 zł b) innych, niż wskazane w pkt. a* 7,00 zł 14. Opłata za wygenerowanie i wysyłkę nowego PIN-u za każdy numer PIN 6.00 zł 15. Opłata za wypłatę gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 0.60 zł operacji 16. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach za każde sprawdzenie: a) banków SGB bez opłat b) innych niż wskazane w pkt. a* 1,00 zł * usługa dostępna od 01 listopada 2012 roku VIII. Czynności związane z obsługą e-bank A.Czynności związane z obsługą Kont Prywatnych ROR 1. Uruchomienie usługi e-bank (jednorazowo) 2. Abonament za korzystanie z e-bank (miesięcznie) 5,00 zł 3. Abonament za korzystanie z e-bank (miesięcznie) dla Posiadaczy Konta Młodzieżowy 4. Opłata za użytkowanie tokena od każdej dyspozycji: a) wydanie pierwszego tokena b) wydanie kolejnego tokena c) zastrzeżenie tokena 1 5. Wykonanie na wniosek Klienta od każdej dyspozycji: a) zablokowanie kanału dostępu 5,00 zł b) odblokowanie kanału dostępu 5,00 zł c) odblokowanie indywidualnego hasła 1 d) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika) 5,00 zł 6. Dokonanie automatycznych przelewów z Konta w terminie wskazanym przez Klienta (zlecenie stałe) - od każdej operacji a) w usłudze e-bank realizacja zlecenia stałego modyfikacja zlecenia stałego odwołanie zlecenia stałego b) W Oddziale Banku realizacja zlecenia stałego 2,00 zł modyfikacja zlecenia stałego odwołanie zlecenia stałego 7. Założenie/zerwanie lokaty terminowej a) w usłudze e-bank b) w Oddziale Banku 8. Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) od każdego przelewu : a) w usłudze e-bank na rachunki prowadzone w Banku b) w usłudze e-bank na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł c) w usłudze e-bank na rachunki ZUS, US 1,00 zł d) złożone w formie papierowej w Oddziale Banku (bez względu na rodzaj) 4,00 zł

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach Załącznik do Uchwały nr 12/VIII/2010 Zarządu PBS w Świdwinie z dnia 20 sierpnia 2010 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 2/V/2011 z dnia 02.05.2011r Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Zarządu nr 78/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Rok założenia 1871 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŻUROMINIE Załącznik do Uchwały nr 7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żurominie z dnia 26.01.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 15 lutego 2013r. I zmiana 23.05.2013 II zmiana 13.06.2013 III zmiana 11.09.2013 IV zmiana 17.09.2013 V zmiana 23.12.2013 VI zmiana

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.) BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 10.07.2015r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 42/B/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z dnia 20.04.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W CHODZIEŻY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 I. PRODUKTY KREDYTOWE /kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia: 1. Wystawienie zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Dział A Opłaty i prowizje za czynności bankowe dokonywane w PLN na

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo