SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III."

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności....3 II. Rejestracja i obsługa bankowa....4 III. Kapitały własne Spółki...4 IV. Reprezentacja Spółki i jej zatrudnienie...4 V. Przedmiot badania i badający...5 VI. Sprawozdanie za rok ubiegły...6 B. ANALIZA ORAZ OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWOŚCI KONTYNUACJI DZIAŁALNOSCI PRZEZ SPÓŁKĘ Ogólna ocena węzłowych wskaźników charakteryzujących działalność Spółki Zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę...9 C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej Poprawność i kompletność inwentaryzacji CHARAKTERYSTYKA ORAZ OCENA POSZCZEGÓLNYCH GRUP SKŁADNIKÓW MAJĄTKU Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe CHARAKTERYSTYKA ORAZ OCENA POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW BILANSU Kapitały własne Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe CHARAKTERYSTYKA ORAZ OCENA POZYCJI KSZTAŁTUJĄCYCH WYNIK FINANSOWY Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszty działalności operacyjnej Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Zyski i straty nadzwyczajne Zysk netto ROZLICZENIA Z BUDŻETAMI I INNE Podatek od towarów i usług Podatek akcyzowy Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Składki na ubezpieczenia społeczne i inne wpłaty do ZUS Wpłaty na rzecz PFRON Inne opłaty kosztowe...40

3 7.8. Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Obligatoryjne wpłaty z zysku KOMPLETNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ DANYCH ZAWARTYCH WE WPROWADZENIU DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ DODATKOWYCH INFORMACJACH I OBJAŚNIENIACH KOMPLETNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZDARZENIA WSKAZUJĄCE NA NARUSZENIE PRAWA...45 D. USTALENIA KOŃCOWE

4 A. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa POLMOS Białystok Spółka Akcyjna w Białymstoku, ul. Elewatorska 20 za 2005 r. I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem z r.: a) produkcja napojów alkoholowych destylowanych, b) produkcja alkoholu etylowego, c) produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych, d) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych, e) sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, f) pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach, g) pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane, h) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, i) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, Faktyczna działalność podstawowa Spółki obejmowała, w okresie badanym, produkcję i sprzedaż w kraju oraz na eksport wyrobów alkoholowych w zakładzie w Białymstoku. W niewielkich ilościach prowadzono handel hurtowy napojami alkoholowymi. Oddziałów i zakładów poza siedzibą Spółka nie posiada. Przypadków działalności wykraczającej poza zakres umowy nie stwierdzono. 2. Spółka prowadzi działalność od 1 listopada 1998 r., na podstawie zawartej notarialnie umowy Spółki z dnia r. akt notarialny Rep. A nr /98. Do rejestru handlowego Spółka została wpisana w dziale B poz. nr 1791 postanowieniem Sądu Rejonowego VIII Wydział Gospodarczy z dnia r. W 2001 r. Spółkę wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego pod poz w Rejestrze Przedsiębiorców. 3. Przedsiębiorstwo POLMOS Białystok S.A. w Białymstoku jest Spółką prawa handlowego powstałą z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w wyniku Jego komercjalizacji dokonanej w trybie przewidzianym ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2002 r Nr 171 poz jednolity tekst, z późniejszymi zmianami). 4. W roku badanym, dnia 22 marca Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy (GPWiG) dopuściła akcje Spółki do publicznego obrotu. A zatem rozpoczął się proces prywatyzacji. Po opublikowaniu prospektu emisyjnego w dniach od 22 do 28 kwietnia przeprowadzona została oferta publiczna, w ramach której Skarb Państwa zbył inwestorom 32,14% akcji. Akcje zadebiutowały na GPW w Warszawie dnia 12 października 2005 r. Carey Agri International Poland Spółka z o.o. w Warszawie nabyła od Skarbu Państwa większościowy pakiet akcji i stała się jednostką dominującą, a Spółka badana jednostką zależną. 3

5 II. Rejestracja i obsługa bankowa. 1. Spółka dokonała zgłoszenia obowiązku podatkowego i uzyskała NIP Dokonano także zgłoszenia Spółki do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i uzyskano identyfikator w systemie REGON Obsługę bankową Spółki w 2005 r. prowadziły: - Bank Milenium S.A. Warszawa - Kredyt Bank S.A. II Oddział w Białymstoku, - Bank Handlowy S.A. Warszawa, - BRE BANK S.A. Warszawa - ING BANK ŚLĄSKI S.A. Warszawa - Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział w Białymstoku - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie III. Kapitały własne Spółki. 1. Kapitał akcyjny Spółki na dzień bilansowy wynosił ,00 zł i obejmował tys. akcji po 10,00 zł każda. 2. W 2005 roku kapitał podstawowy nie był zmieniany. 3 Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała innych kapitałów. Poza kapitałem podstawowym działalność była finansowana zyskiem roku bieżącego, który na dzień r. wynosi ,64 zł. Ponadto w pasywach bilansu figuruje nie pokryta strata z lat ubiegłych w kwocie ,29 zł. IV. Reprezentacja Spółki i jej zatrudnienie 1. Spółka w okresie badanym reprezentowana była przez Zarząd w składzie: - Pan Jan Małachowski - Prezes Zarządu od powstania Spółki do dnia r. - Pan Henryk Wnorowski - Członek Zarządu od powstania Spółki a od r. Prezes Zarządu - Pan Bogusław Wojtach - Członek Zarządu od powstania Spółki - Pan Sergiusz Gwoździej - Członek Zarządu od powstania Spółki do dnia r. W dniu r. zostały powołane do Zarządu następujące osoby: - Evangelos Evangelou Członek Zarządu - Christopher Biedermann- Członek Zarządu - Magdalena Porowska- Członek Zarządu 4

6 2. Średnioroczne zatrudnienie w Spółce w 2005 roku wynosiło 380 osób i zmniejszyło się w stosunku do roku 2004 o 11 osób, w wyniku normalnej rotacji. V. Przedmiot badania i badający 1. Badaniem objęto: a) Sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę rachunek zysków i strat za okres od r. do r. wykazujący zysk netto w kwocie zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę rachunek z przepływów pieniężnych w okresie bilansowym wykazujący ich zmniejszenie o kwotę dodatkowe informacje i objaśnienia, b) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 r ,57zł ,64 zł ,24 zł ,39 zł 2. Za sporządzenie zbadanego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki. Celem naszego badania było, zgodnie z postanowieniami rozdziału 7 ustawy z dnia r. o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002r. z późn. zm.) ustalenie prawidłowości sprawozdania i ocena czy rzetelnie i jasno przedstawia ono sytuację majątkową i finansową, jak też jej wyniki finansowe. 3. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili biegli rewidenci: - Tadeusz Jabłoński nr ewid. 1299/86 - Marian B. Mazur nr ewid. 2457/113 z udziałem: - Anny Biedulewicz eksperta - Grzegorza Uścinowicza doradcy podatkowego nr Macieja Mazura aplikanta - Katarzyny Bielawiec aplikanta w okresie od r. do r. (z przerwami), na podstawie umowy zawartej dnia r. pomiędzy Spółką, jako zleceniodawcą, a Firmą Biegłych Rewidentów "Mazur i Jabłoński" Sp z o.o. w Białymstoku, ul. Św. Rocha 5 zarejestrowaną na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 2807, jako zleceniobiorcą. Wyboru w/w podmiotu do badania sprawozdania dokonał 5

7 organ uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki podejmując uchwałę nr 42/III/2005 r. dnia r. 4. Badana Spółka udostępniła żądane przez badających księgi, dokumenty, informacje i sprawozdania oraz udzieliła wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania. Ponadto Zarząd Spółki złożył pisemne oświadczenie o kompletności ujętych danych w księgach rachunkowych oraz o poinformowaniu badających o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dacie sporządzenia bilansu do dnia r. (data złożenia oświadczenia). VI. Sprawozdanie za rok ubiegły 1. Sprawozdanie finansowe za rok 2004 zbadane przez A&E Consult Sp. z o.o. w Warszawie, z opinią bez zastrzeżeń, zostało zatwierdzone uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia r. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe zostało złożone w dniu r. w organie rejestrowym, tj. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydziale Gospodarczym Sekcji Rejestrowej, oraz w dniu r. przesłane do ogłoszenia w Monitorze Polskim B. Zostało ono ogłoszone r. w Monitorze Polskim B Zysk netto za rok 2004 w kwocie ,48 zł został, uchwałą nr 2 z dnia r w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przeznaczony na: podwyższenie kapitału zapasowego nagrody z zysku dla pracowników Powyższy podział zysku został poprawnie wprowadzony do ksiąg Spółki ,48 zł ,00 zł 3. Zatwierdzony bilans na dzień r. został poprawnie wprowadzony do ksiąg i sprawozdań 2005 roku jako bilans otwarcia. B. ANALIZA ORAZ OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWOŚCI KONTYNUACJI DZIAŁALNOSCI PRZEZ SPÓŁKĘ 1. Ogólna ocena węzłowych wskaźników charakteryzujących działalność Spółki. W załączniku do raportu przedstawiamy podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową, finansową oraz wyniki finansowe badanej jednostki na koniec roku bilansowego 2005 oraz za okres ostatnich 3- ch lat. Wskaźniki te oraz uzyskane w czasie badania informacje pozwalają przedstawić analizę i ocenę stanu majątkowego i finansowego Spółki. Stan majątku na koniec roku badanego zmniejszył się o prawie 140,2 mln, tj o 30,66% w stosunku do jego stanu na koniec roku Zmniejszenie to zostało spowodowane głownie tym, że właściciel, tj. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Skarbu przed prywatyzacją podjęło decyzję o wycofaniu części kapitału podstawowego (poprzez umorzenie akcji) oraz w całości wypracowanych zysków w latach poprzednich. W grupie składników majątkowych Inwestycje krótkoterminowe zbadany bilans wykazuje ich spadek w kwocie 179,9 mln zł. Faktyczna kwota wycofanych środków pieniężnych poprzez Ministerstwo wyniosła 210,25 mln zł. 6

8 Z niżej przedstawionej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, na koniec 2005 roku, łatwo wysnuć wniosek, że powyższa operacja nie wypłynęła negatywnie na działalność gospodarczą i jej rezultaty. Majątek obrotowy w 2005 r. obniżył się o 143,0 mln zł. Wielkość ta wskazuje, że pomimo wycofania kwoty 210,25 mln zł, w innych grupach majątku obrotowego musiał nastąpić przyrost. Istotny przyrost nastąpił w należnościach o kwotę 36,7 mln zł, tj. o 38,46%. W porównaniu z rokiem poprzednim zmiany w pozostałych grupach składników majątkowych (zapasy i rozliczenia międzyokresowe) w roku badanym były niewielkie. W strukturze majątku ogółem daje się zauważyć wysoki udział majątku obrotowego. Wskaźnik tego udziału na dzień r. wynosił 86,7% i na skutek wyżej opisanych okoliczności obniżył się o 4,7 punktu procentowego w stosunku do stanu na koniec 2004 roku. Dominujące grupy składników majątkowych w aktywach ogółem stanowią należności i inwestycje krótkoterminowe. Wskaźniki struktury dla tych grup w majątku ogółem na koniec ostatnich trzech lat przedstawiały się następująco: Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sta na r. Należności 20,1% 20,9% 41,6% Inwestycje krótkoterminowe 57,9% 67,3% 40,4% Wyżej podane wskaźniki pokazują, jak istotną pozycję majątkową stanowiły i stanowią, najbardziej płynne elementy w postaci środków pieniężnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych. Na koniec roku badanego relacje tych wskaźników musiały się zmienić na skutek wspomnianej wyżej wypłaty kwoty 210,25 mln zł. W majątku trwałym odnotowany został w 2005 roku przyrost o 2,5 mln zł., tj. o 7,7%. Świadczy to, a także wynik przeprowadzonego badania o tym, że jednostka ponosiła relatywnie znaczące nakłady na odnowienie majątku trwałego. Dotyczą one rzeczowego majątku trwałego. Majątek badanego podmiotu, jak każdego innego, jest finansowany kapitałami własnymi oraz zobowiązaniami. Jednak charakterystyczną cechą źródeł finansowania majątku jest to, że Spółka w analizowanym okresie nie korzystała z kredytów bankowych ani też z pożyczek. O korzystnym poziomie źródeł finansujących majątek świadczy wyżej przedstawiona struktura majątku, a w tym majątku obrotowego. Na koniec 2003 r. kapitały własne w 65,0% finansowały majątek, a na koniec roku następnego na skutek przeprowadzonej operacji umorzenia części akcji udział kapitałów własnych spadł do 16,9%. Z kolei osiągnięty bardzo wysoki zysk w 2005 r. spowodował, że na ostatni dzień tego okresu udział kapitałów w finansowaniu majątku wzrósł do 45,7%. Należy podkreślić, że poziom kapitałów własnych w każdym okresie bilansowym w ciągu ostatnich 3-ch lat zawsze w całości finansował majątek trwały, a ponadto wysoka jego nadwyżka finansowała majątek obrotowy. W strukturze zobowiązań finansujących majątek dominujący udział stanowią zobowiązania krótkoterminowe, a w nich zobowiązania z tytułu podatków takich jak: podatek VAT i podatek akcyzowy. Jednostka w okresie ostatnich 3-ch lat nie zaciągnęła żadnych zobowiązań długoterminowych. Ponadto jako źródło finansowania majątku w znaczącej skali występują rezerwy na zobowiązania. Na koniec roku badanego wyniosły one 23,6 mln, a w tym długoterminowe 13,5 mln zł. Rezerwy długoterminowe są specyficznym źródłem finansowania z uwagi na fakt, że wydatek jest rozłożony na stosunkowo długi okres czasu. 7

9 W roku badanym Spółka wygospodarowała zysk netto w kwocie 70,1 mln zł, który w stosunku do zysku z lat poprzednich stanowi: do 2004 roku 107,2%, do 2003 roku 191,1% Jego wielkość została ukształtowana następującymi elementami przychodów, kosztów i obciążeń wyniku brutto: Na działalności podstawowej osiągnięto wynik dodatni w kwocie ,3 tys. zł Na pozostałej działalności operacyjnej wynik ujemny Na operacjach finansowych wynik dodatni Obciążenie wyniku brutto Wynik netto - zysk ,1 tys. zł ,4 tys. zł ,7 tys. zł ,9 tys. zł Z powyższych danych wynikają bardzo korzystne rezultaty na działalności podstawowej oraz w zakresie wykorzystania wolnych środków pieniężnych jakie Spółka posiadała (lokaty oraz nabywanie i sprzedaż papierów wartościowych). Pozostała działalność operacyjna pokazuje skutek ryzyka prowadzonej działalności (odpisy aktualizujące należności) uwzględnia także rezerwy na należne dla odbiorców rabaty oraz obejmuje pozostałe koszty między innymi związane z odszkodowaniami z tytułu rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron. Natomiast istotnych kosztów z tytułu aktualizacji lub spisania zapasów jednostka w roku badanym nie poniosła. Efektywność działalności podstawowej (operacyjnej) w 2005 roku przejawiła się w tym, że osiągnięto wyższy zysk o 4,2 mln w stosunku do roku poprzedniego- w którym był on także wysoki. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 1 170,8 mln zł i były wyższe o 0,17% od przychodów z roku poprzedniego. Ten niewielki wskaźnik przyrostu nie może być negatywnie oceniany, gdyż poziom kosztów operacyjnych uległ obniżeniu o 0,2%. Te niewielkie korzystne zmiany w w/w wskaźnikach dały znaczący efekt w postaci przyrostu zysku na sprzedaży. Obciążenie zysku brutto podatkiem dochodowym (łącznie z częścią odroczoną) wyniosło 19,06%, co należy ocenić pozytywnie, gdyż jest to poziom normatywnej stawki podatku dochodowego rozliczanego z Urzędem Skarbowym. Przedstawiona powyżej analiza i ocena stanu majątkowego, finansowego i wyników finansowych znajduje potwierdzenie we wskaźnikach analitycznych zawartych w części V załącznika do raportu przedstawiającego ich wielkości za okres ostatnich 3-ch lat. A zatem dodatkowo można wskazać, że: udział majątku trwałego w majątku ogółem jest stosunkowo niewielki, a wskaźnik zamrożenia kapitałów wahał się od 8,6% na koniec 2004 roku, do 13,27% na koniec roku badanego. Był on najwyższy na dzień r i wynosił 18,34%, wycofanie z kapitałów własnych kwoty 210,25 mln zł przez Ministerstwo Skarbu spowodowało, że wskaźnik samofinansowania spadł z 66% na koniec 2003 roku do 16,92% na koniec roku Natomiast już w roku badanym na skutek wygospodarowania wysokiej kwoty zysku wskaźnik ten osiągnął poziom 45,7%, 8

10 odwrotnością do wskaźników samofinansowania jest kształtowanie się wskaźnika zadłużenia, którego poziom jest korzystny, szczególnego podkreślenia wymaga poziom sfinansowania majątku trwałego kapitałami własnymi, którego poziom w ostatnich 3-ch latach wahał się w granicach: 2003 rok 359,9% 2004 rok 196,7% 2005 rok 344,2% Wskaźniki te potwierdzają, że duża część kapitałów własnych finansowała majątek obrotowy. ponieważ jednostka w każdym z 3-ch minionych lat osiągała stosunkowo wysokie kwoty zysków, stąd wskaźniki rentowności mierzone zarówno zyskiem brutto jak i zyskiem netto są bardzo korzystne. Na szczególne wskazanie zasługuje wskaźnik rentowności kapitałów własnych mierzony zyskiem netto za rok badany (bez zysku) w wysokości 93,9%. Jego wielkość nie wymaga komentarza, wskaźniki płynności ogólnej i bieżącej na poziomie 1,86 należy ocenić pozytywnie, a szczególnie ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego w którym to wynosiły 1,15 i zostały spowodowane głownie ujęciem w księgach 2004 roku zobowiązania wobec Skarbu Państwa z tytułu umorzenia części akcji i wycofania zysków, wskaźniki rotacji zapasów i należności są w naszej ocenie, na poziomie zadawalającym. Poziom zapasów nie jest w aktywach grupą dominującą w odróżnieniu od należności. Rotacja należności na poziomie 40 dni może być uznana, jak wyżej podajemy za zadawalającą. Na poziom zobowiązań wpływają głównie, jak wyżej podaliśmy zobowiązania z tytułu podatków (VAT i podatek akcyzowy). Dlatego też wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynosił zaledwie 5,8 dnia, 2. Zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę Przedstawiona w pkt 1 analiza i ocena stanu majątkowego, finansowego oraz wyników finansowych oraz rezultaty przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że badający to sprawozdanie nie widzą żadnych zagrożeń dla możliwości kontynuacji działalności przez Przedsiębiorstwo POLMOS Białystok SA. Poza wynikami analizy należy wskazać, że jednostka ta: nie jest uzależniona od jednego lub wąskiej grupy odbiorców wyrobów lub dostawców surowca, posiada możliwości finansowe na założone w planach nakłady na rozwój bez konieczności zaciągania kredytów lub pożyczek, nie występują sprawy sporne w rozmiarach, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie w przyszłości na sytuację finansową jednostki, posiada dobrze przygotowaną kadrę zarządzającą kierownicza, oraz pracowników z odpowiednia wiedzą i doświadczeniem, system zorganizowania jednostki oraz funkcjonowanie kontroli wewnętrznej oceniamy pozytywnie, 9

11 C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 1. Prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych. Spółka posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości spełniające wymogi art. 10 ustawy z dnia r. o rachunkowości. W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości, która weszła do stosowania z dniem r Spółka opracowała nowe zasady polityki rachunkowości wprowadzone do stosowania uchwałą Zarządu Spółki Nr 33/II/02 z r z mocą od r. W roku 2003 Zarządzeniem nr /DF z dnia r wprowadzono zmiany w zasadach polityki rachunkowości dotyczące zasad wyceny instrumentów (aktywów) finansowych długoterminowych i krótkoterminowych. Wprowadzono zasadę wyceny tych aktywów na dzień bilansowy wg wiarygodnie ustalonej wartości godziwej (ceny rynkowej). Poprzedni zapis określał wycenę tych aktywów wg cen nabycia nie wyższych od możliwych do uzyskania cen sprzedaży netto. W istocie w praktyce, pomimo formalnego zapisu wprowadzona zarządzeniem zasada wyceny omawianych aktywów stosowana była już przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok Przyjęte zasady stosowane były także w 2005 roku w sposób ciągły. Księgi w Spółce prowadzone są techniką informatyczną, a używane do tego programy zostały w sposób poprawny dopuszczone do ich stosowania. Księgi należy uznać za kompletne, poprawne i bieżące, bowiem: - wydruki spełniają wymogi w/w ustawy, - zapisy w księgach ujmowane są w porządku chronologicznym i systematycznym, - wszystkie zapisy potwierdzone są poprawnymi dokumentami, - księgi składają się z wymaganych ustawą elementów posiadających trwała formę, - rozbudowa ksiąg pomocniczych spełnia wymogi ustawy i pozwala na poprawne sporządzanie wszystkich wymaganych sprawozdań i zeznań podatkowych a także pozwala na śledzenie poprawności rozliczeń podatkowych, - zachowano w księgach poprawnie ślad rewizyjny, - zabezpieczenie ksiąg i dokumentów jest poprawne, - nie stwierdzono opóźnień w dokonywaniu zapisów w odniesieniu do wymogów ustawy. 2. Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej. Spółka opracowała i wdrożyła niezbędne minimum zakładowych uregulowań normujących zagadnienia kontroli wewnętrznej. Unormowania te były w roku badanym przestrzegane. Majątek Spółki znajduje się na terenie dozorowanym, objęty jest systemem pracowniczej odpowiedzialności majątkowej, a także został ubezpieczony. Wszelkie operacje majątkowe odbywają się w sposób udokumentowany, a wywóz składników majątku poza teren Spółki lub ich wwóz na jej teren objęty jest kontrolą na bramie. Dokumenty ujmowane w księgach rachunkowych noszą cechy (podpisy) osób przeprowadzających kontrolę oraz poddawane są zatwierdzeniu przez członków ścisłego kierownictwa Spółki. Nie stwierdzono przypadków wydawania składników lub wypłaty pieniądza bez udokumentowania. 10

12 Dyspozycje majątkowe wydawane są przez osoby upoważnione, a Spółka posiada wykaz tych osób. Uwzględniając powyższe okoliczności należy ocenić funkcjonujący w Spółce system kontroli jako wiarygodny. 3. Poprawność i kompletność inwentaryzacji. Spółka posiada zakładowe unormowania w sprawie inwentaryzacji. Skład Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej został uaktualniony Zarządzeniem Nr 10/2005 Prezesa Zarządu Spółki z dnia Zgodnie z planem inwentaryzacji opracowanym na rok 2005 składniki majątku Spółki były inwentaryzowane następująco: Lp. Składnik majątku Wg stanu Rodzaj na dzień inwentaryzacji 1. Spirytusy, materiały bezpośrednie na koniec na produkcji, banderole każdego kw. spis z natury 2. Opakowania r. spis z natury 3. Paliwo, olej opałowy r. spis z natury 4. Materiały w Magazynie Technicznym Półprodukty 6. Wyroby gotowe 7. Towary na koniec każdego kw. na koniec każdego kw. na koniec każdego kw. spis z natury spis z natury spis z natury 8. Środki trwałe Środki trwałe w budowie i dokumentacja przyszłościowa r. spis z natury 10. Akcje posiadane przez Spółkę r. spis z natury 11. Inwestycje długoterminowe r. weryfikacje 12. Inwestycje krótkoterminowe r. potwierdzenie sald 13. Środki pieniężne w bankach r. potwierdzenie sald 14. Rozrachunki IV kwartał potwierdzenie sald 15. Pozostałe aktywa i pasywa r. weryfikacja sald Uwagi Inw. raz na 2 lata Ostatni spis r. Inw. raz na 4 lata Ostatni spis r. Sporządzono protokoły weryfikacji Częstotliwość inwentaryzacji środków trwałych raz na 4 lata, a materiałów w magazynie technicznym raz na 2 lata została ustalona w zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej. 11

13 Zostały spełnione wymogi wynikające z ustawy o rachunkowości dotyczące inwentaryzacji materiałów z częstotliwością raz na 2 lata (ewidencja ilościowo-wartościowa, teren strzeżony). Uczestnictwo badającego w spisie z natury materiałów i półproduktów w Zestawialni oraz wyrobów gotowych na r., a także badanie dokumentacji spisowej nie ujawniło nieprawidłowości w zakresie ustalenia stanu rzeczywistego zapasów. Stany ewidencyjne zapasów zostały poprawnie skorygowane o wyniki przeprowadzonych spisów z natury. Stwierdzone różnice inwentaryzacyjne zostały wyjaśnione i prawidłowo rozliczone w księgach roku badanego w oparciu o wnioski Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej zatwierdzone przez Zarząd Spółki. W wyniku inwentaryzacji rozrachunków salda należności zostały w istotnym zakresie uzgodnione. Inwentaryzacja aktywów i pasywów Spółki została przeprowadzona zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości. 4. CHARAKTERYSTYKA ORAZ OCENA POSZCZEGÓLNYCH GRUP SKŁADNIKÓW MAJĄTKU 4.1. Wartości niematerialne i prawne ,24 zł Kształtowanie się tego majątku na koniec dwóch kolejnych lat tj i 2005 roku przedstawia poniższa tabela: Lp. 1. Wartość firmy Wyszczególnienie r r Kwota % Kwota % Dynamika w % Inne wartości niematerialne i prawne ,55 100, ,24 100,0 58,1 Ogółem: ,55 100, ,24 100,0 58,1 Powyższe wartości wynikają ze wszystkich szczebli ewidencji poprawnie rozbudowanej i prowadzonej. W roku badanym Spółka nabyła nowe składniki tego majątku o wartości ,88 zł, co stanowi 6,7% wartości początkowej obiektów posiadanych na początek roku. Zwiększenia w tym majątku dotyczyły nabycia praw autorskich do wzorów butelek, znaków towarowych o wartości ,88 zł oraz licencji na programy komputerowe ,00 zł. Likwidacji oraz sprzedaży składników tego majątku w 2005 roku nie dokonywano. Dokonano jednak odpisu aktualizującego znaku towarowego Grasovka, z racji toczonego sporu co do prawa posługiwania się tym znakiem. Odpisu dokonano zasadnie. Odpis ten w wysokości ,84 zł nie stanowi kosztu uzyskania w podatku dochodowym. Udokumentowanie nabycia wartości niematerialnych i prawnych, kwalifikację, wycenę oraz stawki i kwoty amortyzacji uznajemy za poprawne. Spółka naliczyła w 2005 r. i wprowadziła do ksiąg amortyzację składników omawianego 12

14 majątku w kwocie ,35 zł poprawnie ustalonej i ujętej w księgach. Za koszty uzyskania w podatku dochodowym nie uznano amortyzacji tytułów nieprzynoszących przychodu (nie stosowanych) o wartości 6 266,66 zł. Wykazaną w sprawozdaniu wartość tego majątku uznajemy za prawidłową i poprawnie wykazaną. 4.2 Rzeczowe aktywa trwałe ,82 zł Lp Określenie r r. grupy Kwota % Kwota % ,92 2, ,56 2,31 Grunty własne Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Razem środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczka na środki trwałe w budowie , , , , , ,04 38,26 52,50 3,66 1,69 98,75 0, , , , , , ,85 35,46 55,84 3,16 1,25 98,00 2,00 Dynamika w % 94,1 99,8 114,6 92,9 79,7 106,9 911, ,00 1, Ogółem rzeczowe aktywa trwały ,34 100, ,0 107,7 Z powyższych danych wynika, że nakłady w ten majątek dokonane w 2005 roku dotyczące głównie, według klasyfikacji środków trwałych, obiektów z grup od 3 do 6 rozpoczętych i zakończonych w roku badanym wystarczyły, w ujęciu globalnym, na uzupełnienie utraty jego wartości spowodowanej umorzeniem oraz likwidacją i sprzedażą obiektów zużytych lub nieprzydatnych. Jednakże w ujęciu szczegółowym tylko w jednej z powyżej wymienionych grup, to jest w maszynach i urządzeniach technicznych, skala nakładów była wystarczająca by zabezpieczona została ich wartość przed zjawiskiem dekapitalizacji. W roku badanym nie ponoszono nakładów w grunty lub prawa do nich. Inwestowano w obiekty z pozostałych grup środków trwałych, jednakże jak wynika z ewidencji, na ogólną wartość obiektów przekazanych do użytku ,66 zł aż ,55 zł, to jest 86,2% dotyczyło maszyn i urządzeń. W relacji do wartości początkowej obiektów posiadanych na r wartość obiektów przekazanych do użytkowania w roku badanym stanowi 10,1% W roku badanym Spółka sprzedała (ewentualnie zgłosiła do sprzedaży) lub zlikwidowała obiekty o wartości początkowej ,76 zł, co stanowi 3,69% wartości początkowej obiektów posiadanych na początek roku. Skala umorzenia tych obiektów wynosiła 93,3% ( ,15 zł). W istocie rzeczy większość likwidowanych i sprzedawanych obiektów była całkowicie umorzona, a o powyższej ich skali umorzenia zadecydowały 4 obiekty to jest etykieciarka, pakowarka, transporter i parking. Na zbycie lub likwidację tych obiektów Zarząd uzyskał zgodę Rady Nadzorczej, wymaganą 29 ust. 2 pkt. 2 statutu Spółki. Udokumentowanie ruchu środków trwałych zastrzeżeń nie nasuwa. Spółka na dzień bilansowy posiada w toku realizacji trzy zadania dotyczące tworzenia środków trwałych, przy czym o istotności wartości tego aktywu zdecydowało jedno zadanie dotyczące regałów wjezdnych ,54 zł. Wycena nakładów na to zadanie uwag nie nasuwa. Spółka nie udzielała zaliczek na budowę środków trwałych w roku badanym, które pozostałyby 13

15 nierozliczone na dzień bilansowy. FBR Mazur i Jabłoński sp. z o.o. podmiot uprawniony nr 2807 Spółka w 2005 roku naliczyła amortyzację środków trwałych w kwocie ,38 zł. Kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym nie stanowi amortyzacja ujęta w kosztach dotycząca: a) objętych ulgami podatkowymi ,37 zł b) samochodów osobowych o wartości powyżej EURO 4 932,84 zł c) wieczystego prawa użytkowania gruntów ,36 zł d) maszyn wyłączonych z eksploatacji ,40 zł e) amortyzacja za lata ubiegłe 1 412,40 zł Razem ,37 zł Koszty amortyzacji dla celów podatkowych (podatku dochodowego) należy podwyższyć o nadwyżkę amortyzacji podatkowej nad bilansową ,21 zł spowodowaną zastosowaniem dla celów podatku podwyższonej amortyzacji nowych obiektów z grup 3-6 (art. 16k ust. 4 ustawy podatkowej). Ponadto dla celów omawianego podatku z kosztów należy wyłączyć następujące tytuły wiążące się z tą grupą majątkową: a) wartość nieumorzona obiektów zgłoszonych do sprzedaży a niesprzedanych ,94 zł b) koszty przygotowania sprzedaży powyższych obiektów 2 288,42 zł c) ubezpieczenie samochodu osobowego powyżej EUR 1 257,68 zł Spółka stosuje metodę liniową liczenia amortyzacji, zaś plany amortyzacji zostały opracowane w oparciu o stawki amortyzacji podatkowej uznane za odpowiadające przewidywanym okresom użytkowania. Przyjęte zasady liczenia amortyzacji stosowane były prawidłowo i powyższe kwoty amortyzacji uznajemy za prawidłowe. Wartość rzeczowego majątku trwałego wykazaną w sprawozdaniu uznajemy za prawidłową. Fakt wyłączania z kosztów dla celów podatkowych amortyzacji obiektów nieużywanych potwierdza, że właściwe służby Spółki obserwują i analizują przydatność gospodarczą środków trwałych. 4.3 Należności długoterminowe 0,00 zł W badanym sprawozdaniu finansowym należności długoterminowe nie występują. 4.4 Inwestycje długoterminowe ,00 zł Kształtowanie się tego majątku na koniec dwóch kolejnych lat tj i 2005 roku przedstawia poniższa tabela: 14

16 Lp. Wyszczególnienie FBR Mazur i Jabłoński sp. z o.o. podmiot uprawniony nr r r Kwota % Kwota % Dynamika w % 1. Akcje i udziały w pozostałych jednostkach ,00 100, ,00 100,0 100,0 2. Inne długoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach Ogółem: ,00 100, ,00 100,0 100,0 Powyższe wartości wynikają ze wszystkich szczebli ewidencji poprawnie rozbudowanej i prowadzonej. Wykazany w tej pozycji majątek Spółki to udziały i akcje w: - Znaki Wspólne Spółka z o.o. (1.075 udziałów po zł 10) ,00 zł - CONCORDE INWESTSSMENT S.A. ( akcji) ,00 zł Ponadto Spółka posiada akcje ZŁOTY MEDAL S.A. o wartości nominalnej ,00 zł i cenie nabycia ,00 zł, które zostały objęte 100 % odpisem z tytułu trwałej utraty wartości. Spółka w roku badanym nie dokonywała zmian w tym majątku a także nie otrzymała, z racji posiadania tych składników, żadnych innych korzyści. Spółka badana nie występuje w stosunku do powyższych Spółek w roli jednostki dominującej, a jednostki, w których posiada akcje lub udziały, nie są jednostkami zależnymi lub stowarzyszonymi w rozumieniu ustawy z r. o rachunkowości. Wykazaną w sprawozdaniu wartość tego majątku uznajemy za poprawną i realną Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,00 zł Kształtowanie się stanów i zmian rozliczeń międzyokresowych długoterminowych w badanym roku w porównaniu do roku poprzedniego przedstawia poniższa tabela: Lp. Określenie grupy Stan na Stan na Dynamika Kwota Kwota % % w % zł. zł. 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 100,0 dochodowego ,00 100, ,00 110,7 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Razem ,00 100, ,00 100,0 110,7 Jak wynika z powyższych danych w obu podanych latach jedynym tytułem długoterminowych rozliczeń międzyokresowych jest podatek dochodowy odroczony dotyczący ujemnych przejściowych skutków odmienności w metodach wyceny aktywów i pasywów wg prawa bilansowego i podatkowego. Główną pozycją powodującą wspomnianą odmienność są odpisy aktualizacyjne składników aktywów Spółki obniżające ich wartość bilansową, lecz nie podatkową (podatkowo nieuznane za koszty uzyskania przychodów) oraz utworzone rezerwy na zobowiązania. Sumaryczna kwota różnic przejściowych stanowiących podstawę tworzenia tego aktywu wynosi ,54 zł z czego największe pozycje tworzące kwotę ,00 to: Odpisy aktualizujące należności ,00 zł 15

17 Rezerwy na nagrody jubileuszowe,odprawy emerytalne i urlopy Rezerwa na rabaty za 2005 r. Aktualizacja pozostałych aktywów (zapasów, środków trwałych, różnice kursowe itp.) oraz z tytułu nieopłaconych świadczeń prawniczych ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wzrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie ,00 zł wpłynął na podwyższenie wyniku finansowego netto. Powyższe tytuły do tworzenia omawianego aktywu oraz wysokość rozliczeń podatku w czasie uznajemy za poprawne. 4.6.Zapasy ,45 zł Kształtowanie się stanu zapasów na początek i koniec 2005 r. przedstawia poniższa tabela: Lp Określenie grupy zapas. Materiały Półprodukty Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy Stan na Stan na wartość zł struktura struktura wartość zł % % ,23 84, ,05 76, ,26 2, ,19 4, ,00 12, ,15 19, ,90 0, ,56 0, ,54 0, ,50 0,1 Dynamika % 92,3 182,8 162,0 88,2 15,1 6. Razem zapasy , , ,2 7. Wskaźnik rotacji w dniach ,9 Ogółem wartość zapasów wykazana w sprawozdaniu finansowym wzrosła o 2,2 % a wskaźnik rotacji o 12,9%. W strukturze zapasów nastąpił wzrost udziału półproduktów i wyrobów gotowych. Zapasy są objęte ewidencją ilościowo-wartościową prowadzoną według miejsc składowania i osób materialnie odpowiedzialnych. Wartość zapasów wynikająca z tych ewidencji wykazuje zgodność z saldami kont księgi głównej. Ewidencja materiałów i towarów prowadzona jest według rzeczywistych cen zakupu, a do wyceny rozchodu jednostka stosuje zasadę pierwsze przyszło, pierwsze wyszło. Ewidencja półproduktów prowadzona jest według rzeczywistego kosztu wytworzenia na poziomie zużycia materiałów bezpośrednich. Wyroby gotowe są ewidencjonowane po planowanym koszcie wytworzenia. Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych za miesiące niekończące kwartału rozliczano poprawnie wskaźnikiem odchyleń przeciętnych. Na koniec każdego kwartału dokonywano wyceny wyrobów gotowych (według zasady jak na dzień bilansowy) po rzeczywistym jednostkowym koszcie wytworzenia (z zachowaniem zasady ostrożności) nie wyższym od cen sprzedaży netto. Odpisy aktualizujące wynikające z ostrożnej wyceny wyrobów gotowych były poprawnie ustalane i rozliczane. 16

18 Struktura wiekowa zapasów na r. Lp Okres zalegania Materiały Towary Półprod. Wyroby Strukt Razem gotowe % do 6 m-cy od 6 do 12 m-cy od 12 do 24 m-cy powyżej 24 m-ce , , , , , , , , , , , ,88 455, , , , ,15 81,2 11,3 3,9 3,6 5. Razem wart. w c , , , , , ew. 6. Odchyl. od. c. ew , , , ,07 7. Wartość brutto , , , , ,41 zap. 8. Odpis aktualiz , , , ,46 9. Zaliczki , Wartość bilans , , , , ,45 Na dzień bilansowy Spółka pomniejszyła zapasy o odpisy aktualizujące ich wartość z tytułu: - utraty wartości użytkowej i handlowej ,65 zł - ostrożnej wyceny wyrobów gotowych ,81 zł Kwota odpisu stanowi 3 % wartości zapasów brutto ,46 zł Dokonane odpisy aktualizujące zapasy w roku badanym, nie stanowiące kosztu dla celów podatku dochodowego wyniosły ,15 zł, a odzyskane odpisy, które nie stanowią dochodu podatkowego ,65 zł. Ponadto, Spółka dokonała w ciągu roku likwidacji zapasów o utraconej wartości, które prawidłowo zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów w kwocie ,53 zł. Wykazane w sprawozdaniu finansowym zapasy w zakresie istotnym zostały prawidłowo wycenione. Realność zapasów została potwierdzona spisem z natury z zachowaniem wymogów wynikających z art. 26 ustawy o rachunkowości. Prawidłowo ustalone różnice wynikające z całorocznych inwentaryzacji wyniosły: - niedobory ,18 zł - nadwyżki 2 642,66 zł Najpoważniejszą pozycję niedoborów stanowiły ubytki naturalne spirytusu i półproduktów na kwotę ,12 zł, które rozliczono w koszty działalności operacyjnej jako mieszczące się w normie dopuszczalnych ubytków. (Decyzja Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku z dnia U.K.S. DAI-1/41/2003). Ustalone różnice zostały prawidłowo rozliczone i ujęte w księgach okresu, którego dotyczyły w oparciu o wnioski Komisji Inwentaryzacyjnej zatwierdzone przez Zarząd Spółki. Kompletność ujęcia zapasów w ewidencji szczegółowej, księdze głównej i sprawozdaniu finansowym istotnych zastrzeżeń nie budzi. Zapasy są odpowiednio zabezpieczone i strzeżone. Zostały one ubezpieczone od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych. Pracownicy odpowiedzialni za stan zapasów posiadają podpisane umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej. Stan zapasów wykazany w sprawozdaniu finansowym wynika z rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i odzwierciedla realne aktywa Spółki. 17

19 4.7.Należności krótkoterminowe ,17 zł Kształtowanie się zmian stanu należności w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco: Lp. I II 1. Grupa należności Należności jednostek powiązanych z tyt. dostaw i usług - do 12 m-cy inne Należności od pozostałych jednostek z tyt. dostaw i usług - do 12 m-cy Stan na r. Stan na r. Struktura struktura kwota zł kwota zł % % Dynamika % ,85 59,8 x ,85 59,8 x , ,32 40,2 55, ,88 93, ,44 35,8 53,0 2. z tyt. podatków. ubezpieczeń społ. i inne 101, ,72 0,9 x 3. inne ,53 6, ,97 3,5 74,9 4. III sądowe 3 000, , ,3 Razem I + II , , ,5 Wskaźnik rotacji należności z tyt. dostaw i 27,8 dnia 39,3 dnia 141,4 usług Ogółem wartość bilansowa należności wzrosła o 38,5 % przy wzroście sprzedaży o 0,2 %. Cykl obrotu należnościami wydłużył się o 11,5 dnia. Należności z tyt. dostaw i usług od jednostek powiązanych i pozostałych Struktura czasowa należności brutto z tytułu dostaw i usług według stanu na r. przedstawia się następująco: Wartość zł Struktura % należności terminowe ,72 22,5 należności przeterminowane ,90 77,5 z tego: do 1 m-ca ,45 49,2 od 1 do 3 m-cy ,08 3,6 od 3 do 6 m-cy ,13 0,3 od 6 do 12 m-cy ,77 0,9 powyżej 12 m-cy ,47 23,5 razem należności brutto (a+b) ,62 100,0 odpis aktualizujący wartość należności ,33 24,5 należności netto ,29 75,5 Odpisami aktualizującymi objęto należności: - od jednostek w upadłości ,49 51,8 18

20 - zasądzone prawomocnymi wyrokami ,70 40,9 - inne zagrożone nieściągalnością ,14 7,3 razem: ,33 100,0 Utworzone przez Spółkę odpisy aktualizujące są wystarczające z punktu oceny realizacji zasady ostrożnej wyceny i zostały w istotnym zakresie dokonane z zachowaniem zasad określonych w unormowaniach wewnętrznych. Do dnia badania ( r.) należności zostały uregulowane w kwocie ,28 zł, co stanowi 66,1 % należności brutto. Inwentaryzację należności przeprowadzono w czwartym kwartale 2005 r. uzyskując 65,5 % potwierdzeń. Stwierdzone różnice w wyniku uzgodnień sald generalnie wyjaśniono. Salda niepotwierdzone i nieopłacone do dnia badania, a w ocenie Spółki uznane za zagrożone nieściągalnością objęto odpisem aktualizującym, a pozostałą część stanowią salda bieżące, prawidłowo udokumentowane, niemające charakteru spornego. Należności niewymagające potwierdzeń (upadłość, zasądzone, w egzekucji komorniczej) zweryfikowano w oparciu o posiadaną dokumentację i wykazy spraw sporządzone przez służbę prawną badanej spółki. Nie stwierdzono sald przedawnionych. Należności nieściągalne w kwocie ,58 zł odpisano w ciężar istniejących odpisów aktualizujących, a z tego zaliczono odpowiednio do kosztów i przychodów podatkowych kwotę ,79 zł. Udokumentowanie nieściągalności uznajemy za wystarczające. Odpisy na należności z lat ubiegłych uprawdopodobnione w roku badanym dla celów podatku dochodowego wyniosły ,28 zł Spółka naliczyła odsetki za zwłokę w zapłacie należności i zaliczyła je do przychodów finansowych w kwocie ,44 zł. Należności wyrażone w walutach obcych wyceniono na dzień bilansowy prawidłowo według kursu średniego NBP z dnia r. Różnice kursowe poprawnie ustalono i ujęto w księgach. Należności od jednostek powiązanych zostały wyodrębnione dla celów bilansowych w oparciu o konta indywidualne kontrahentów, które zaliczono do jednostek współzależnych w związku z nabyciem Akcji Spółki w dniu r. przez Carey Agri International Poland sp. z o.o. Warszawa. Wysokość wykazanych należności w sprawozdaniu finansowym ustalono prawidłowo. Należności dochodzone na drodze sądowej wynikające z ksiąg Ich wartość objęto odpisem aktualizującym ,90 zł ,71 zł Wykazana w sprawozdaniu kwota netto 8 860,19 zł została prawidłowo ustalona. Jest to wysokość spłaty do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego. 19

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III.

SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III. SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności....3 II. Rejestracja i obsługa bankowa....4 III. Kapitały własne Spółki...4 IV. Reprezentacja Spółki i jej zatrudnienie...4

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3531. Firma KABANOS-BIS Spółka Cywilna Małgorzata Kojs i Ryszard Kowalczyk w Jabłonce. [BMSiG-22093/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" TORUŃ UL. TUWIMA 9

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ TORUŃ UL. TUWIMA 9 STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" 87-100 TORUŃ UL. TUWIMA 9 Informacja dodatkowa za rok 2012 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. INFORMACJA DODATKOWA III. DODATKOWE INFORAAACJE l OBJAŚNIENIA IV. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 3396. Firma HandlowoUsługowa GÓRECKI Bronisław Górecki w Żorach. [BMSiG2962/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK GÓRECKI FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Jednostki w roku obrotowym była: a) Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 130/2015 (4761) poz. 9942 9942 Poz. 9942. ECO TRANSPED w Mdzewie. [BMSiG-8134/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE Działalność gospodarcza firmy ECO TRANSPED, siedziba:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 10348. Piekarnia Bobowska w Bobowej. [BMSiG-10317/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PIEKARNIA BOBOWSKA JERZY ROGALA, ul. Grunwaldzka 59, 38-350 Bobowa za rok

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83

BILANS ZA 2011r. Zysk (strata) netto 83 BILANS ZA 2011r. AKTYWA stan na stan na 31.12.2011 stan na stan na 01.01.2011 01.01.2011 31.12.2011 A. Aktywa trwałe (art..3 ust 1 pkt 13) 01 0,00 0,00 A. Kapitał (fundusz) własny 75 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2009 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz MSIG 207/2015 (4838) poz. 16244 16244 Poz. 16244. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TAKO w Częstochowie. [BMSiG-14177/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TAKO z siedzibą

Bardziej szczegółowo

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00

w tym od jednostek powiązanych 0,00 0, ,40 0,00 w tym jednostkom powiązanym 0,00 0,00 III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) Wyszczególnienie za okres do 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. Kwoty za rok: w zł i gr. 2005 2006 A. Przychody działalności statutowej 4.139.024,13 4.725.366,16

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5154. Zakład Produkcyjny ALEXANDER w Chwaszczynie. [BMSiG-4931/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jednostki: Zakład Produkcyjny ALEXANDER

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. Poz. 17507. Firma Jubilerska w Lublinie. [BMSiG-12272/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Podstawowym przedmiotem działalności Firmy Jubilerskiej z siedzibą w Lublinie

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 3916. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OKTAN w Kamieniu. [BMSiG-22882/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok Nasze Przedsiębiorstwo to: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 19431. PPHU PAULO Paweł Szaniewski w Mostkach. [BMSiG-18864/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2013 Sprawozdanie finansowe dotyczy firmy PPHU PAULO Paweł

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo