SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności...3 II. Rejestracja i obsługa bankowa...4 III."

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI A. CZĘŚĆ OGÓLNA...3 I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności....3 II. Rejestracja i obsługa bankowa....4 III. Kapitały własne Spółki...4 IV. Reprezentacja Spółki i jej zatrudnienie...4 V. Przedmiot badania i badający...5 VI. Sprawozdanie za rok ubiegły...6 B. ANALIZA ORAZ OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWOŚCI KONTYNUACJI DZIAŁALNOSCI PRZEZ SPÓŁKĘ Ogólna ocena węzłowych wskaźników charakteryzujących działalność Spółki Zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę...9 C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA Prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej Poprawność i kompletność inwentaryzacji CHARAKTERYSTYKA ORAZ OCENA POSZCZEGÓLNYCH GRUP SKŁADNIKÓW MAJĄTKU Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe CHARAKTERYSTYKA ORAZ OCENA POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW PASYWÓW BILANSU Kapitały własne Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe CHARAKTERYSTYKA ORAZ OCENA POZYCJI KSZTAŁTUJĄCYCH WYNIK FINANSOWY Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszty działalności operacyjnej Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Zyski i straty nadzwyczajne Zysk netto ROZLICZENIA Z BUDŻETAMI I INNE Podatek od towarów i usług Podatek akcyzowy Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Składki na ubezpieczenia społeczne i inne wpłaty do ZUS Wpłaty na rzecz PFRON Inne opłaty kosztowe...40

3 7.8. Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Obligatoryjne wpłaty z zysku KOMPLETNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ DANYCH ZAWARTYCH WE WPROWADZENIU DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ DODATKOWYCH INFORMACJACH I OBJAŚNIENIACH KOMPLETNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ ZESTAWIENIA ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZDARZENIA WSKAZUJĄCE NA NARUSZENIE PRAWA...45 D. USTALENIA KOŃCOWE

4 A. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORT z badania sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa POLMOS Białystok Spółka Akcyjna w Białymstoku, ul. Elewatorska 20 za 2005 r. I. Zakres, miejsce i okres prowadzenia działalności. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem z r.: a) produkcja napojów alkoholowych destylowanych, b) produkcja alkoholu etylowego, c) produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych, d) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych, e) sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, f) pozostała sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach, g) pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane, h) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych, i) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, Faktyczna działalność podstawowa Spółki obejmowała, w okresie badanym, produkcję i sprzedaż w kraju oraz na eksport wyrobów alkoholowych w zakładzie w Białymstoku. W niewielkich ilościach prowadzono handel hurtowy napojami alkoholowymi. Oddziałów i zakładów poza siedzibą Spółka nie posiada. Przypadków działalności wykraczającej poza zakres umowy nie stwierdzono. 2. Spółka prowadzi działalność od 1 listopada 1998 r., na podstawie zawartej notarialnie umowy Spółki z dnia r. akt notarialny Rep. A nr /98. Do rejestru handlowego Spółka została wpisana w dziale B poz. nr 1791 postanowieniem Sądu Rejonowego VIII Wydział Gospodarczy z dnia r. W 2001 r. Spółkę wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego pod poz w Rejestrze Przedsiębiorców. 3. Przedsiębiorstwo POLMOS Białystok S.A. w Białymstoku jest Spółką prawa handlowego powstałą z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w wyniku Jego komercjalizacji dokonanej w trybie przewidzianym ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2002 r Nr 171 poz jednolity tekst, z późniejszymi zmianami). 4. W roku badanym, dnia 22 marca Komisja Papierów Wartościowych i Giełdy (GPWiG) dopuściła akcje Spółki do publicznego obrotu. A zatem rozpoczął się proces prywatyzacji. Po opublikowaniu prospektu emisyjnego w dniach od 22 do 28 kwietnia przeprowadzona została oferta publiczna, w ramach której Skarb Państwa zbył inwestorom 32,14% akcji. Akcje zadebiutowały na GPW w Warszawie dnia 12 października 2005 r. Carey Agri International Poland Spółka z o.o. w Warszawie nabyła od Skarbu Państwa większościowy pakiet akcji i stała się jednostką dominującą, a Spółka badana jednostką zależną. 3

5 II. Rejestracja i obsługa bankowa. 1. Spółka dokonała zgłoszenia obowiązku podatkowego i uzyskała NIP Dokonano także zgłoszenia Spółki do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i uzyskano identyfikator w systemie REGON Obsługę bankową Spółki w 2005 r. prowadziły: - Bank Milenium S.A. Warszawa - Kredyt Bank S.A. II Oddział w Białymstoku, - Bank Handlowy S.A. Warszawa, - BRE BANK S.A. Warszawa - ING BANK ŚLĄSKI S.A. Warszawa - Raiffeisen Bank Polska S.A. Oddział w Białymstoku - Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie III. Kapitały własne Spółki. 1. Kapitał akcyjny Spółki na dzień bilansowy wynosił ,00 zł i obejmował tys. akcji po 10,00 zł każda. 2. W 2005 roku kapitał podstawowy nie był zmieniany. 3 Na dzień bilansowy Spółka nie posiadała innych kapitałów. Poza kapitałem podstawowym działalność była finansowana zyskiem roku bieżącego, który na dzień r. wynosi ,64 zł. Ponadto w pasywach bilansu figuruje nie pokryta strata z lat ubiegłych w kwocie ,29 zł. IV. Reprezentacja Spółki i jej zatrudnienie 1. Spółka w okresie badanym reprezentowana była przez Zarząd w składzie: - Pan Jan Małachowski - Prezes Zarządu od powstania Spółki do dnia r. - Pan Henryk Wnorowski - Członek Zarządu od powstania Spółki a od r. Prezes Zarządu - Pan Bogusław Wojtach - Członek Zarządu od powstania Spółki - Pan Sergiusz Gwoździej - Członek Zarządu od powstania Spółki do dnia r. W dniu r. zostały powołane do Zarządu następujące osoby: - Evangelos Evangelou Członek Zarządu - Christopher Biedermann- Członek Zarządu - Magdalena Porowska- Członek Zarządu 4

6 2. Średnioroczne zatrudnienie w Spółce w 2005 roku wynosiło 380 osób i zmniejszyło się w stosunku do roku 2004 o 11 osób, w wyniku normalnej rotacji. V. Przedmiot badania i badający 1. Badaniem objęto: a) Sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę rachunek zysków i strat za okres od r. do r. wykazujący zysk netto w kwocie zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę rachunek z przepływów pieniężnych w okresie bilansowym wykazujący ich zmniejszenie o kwotę dodatkowe informacje i objaśnienia, b) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 r ,57zł ,64 zł ,24 zł ,39 zł 2. Za sporządzenie zbadanego sprawozdania finansowego odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki. Celem naszego badania było, zgodnie z postanowieniami rozdziału 7 ustawy z dnia r. o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002r. z późn. zm.) ustalenie prawidłowości sprawozdania i ocena czy rzetelnie i jasno przedstawia ono sytuację majątkową i finansową, jak też jej wyniki finansowe. 3. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzili biegli rewidenci: - Tadeusz Jabłoński nr ewid. 1299/86 - Marian B. Mazur nr ewid. 2457/113 z udziałem: - Anny Biedulewicz eksperta - Grzegorza Uścinowicza doradcy podatkowego nr Macieja Mazura aplikanta - Katarzyny Bielawiec aplikanta w okresie od r. do r. (z przerwami), na podstawie umowy zawartej dnia r. pomiędzy Spółką, jako zleceniodawcą, a Firmą Biegłych Rewidentów "Mazur i Jabłoński" Sp z o.o. w Białymstoku, ul. Św. Rocha 5 zarejestrowaną na liście podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 2807, jako zleceniobiorcą. Wyboru w/w podmiotu do badania sprawozdania dokonał 5

7 organ uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki podejmując uchwałę nr 42/III/2005 r. dnia r. 4. Badana Spółka udostępniła żądane przez badających księgi, dokumenty, informacje i sprawozdania oraz udzieliła wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania. Ponadto Zarząd Spółki złożył pisemne oświadczenie o kompletności ujętych danych w księgach rachunkowych oraz o poinformowaniu badających o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dacie sporządzenia bilansu do dnia r. (data złożenia oświadczenia). VI. Sprawozdanie za rok ubiegły 1. Sprawozdanie finansowe za rok 2004 zbadane przez A&E Consult Sp. z o.o. w Warszawie, z opinią bez zastrzeżeń, zostało zatwierdzone uchwałą nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia r. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe zostało złożone w dniu r. w organie rejestrowym, tj. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydziale Gospodarczym Sekcji Rejestrowej, oraz w dniu r. przesłane do ogłoszenia w Monitorze Polskim B. Zostało ono ogłoszone r. w Monitorze Polskim B Zysk netto za rok 2004 w kwocie ,48 zł został, uchwałą nr 2 z dnia r w/w Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przeznaczony na: podwyższenie kapitału zapasowego nagrody z zysku dla pracowników Powyższy podział zysku został poprawnie wprowadzony do ksiąg Spółki ,48 zł ,00 zł 3. Zatwierdzony bilans na dzień r. został poprawnie wprowadzony do ksiąg i sprawozdań 2005 roku jako bilans otwarcia. B. ANALIZA ORAZ OCENA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWOŚCI KONTYNUACJI DZIAŁALNOSCI PRZEZ SPÓŁKĘ 1. Ogólna ocena węzłowych wskaźników charakteryzujących działalność Spółki. W załączniku do raportu przedstawiamy podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację majątkową, finansową oraz wyniki finansowe badanej jednostki na koniec roku bilansowego 2005 oraz za okres ostatnich 3- ch lat. Wskaźniki te oraz uzyskane w czasie badania informacje pozwalają przedstawić analizę i ocenę stanu majątkowego i finansowego Spółki. Stan majątku na koniec roku badanego zmniejszył się o prawie 140,2 mln, tj o 30,66% w stosunku do jego stanu na koniec roku Zmniejszenie to zostało spowodowane głownie tym, że właściciel, tj. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministerstwo Skarbu przed prywatyzacją podjęło decyzję o wycofaniu części kapitału podstawowego (poprzez umorzenie akcji) oraz w całości wypracowanych zysków w latach poprzednich. W grupie składników majątkowych Inwestycje krótkoterminowe zbadany bilans wykazuje ich spadek w kwocie 179,9 mln zł. Faktyczna kwota wycofanych środków pieniężnych poprzez Ministerstwo wyniosła 210,25 mln zł. 6

8 Z niżej przedstawionej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, na koniec 2005 roku, łatwo wysnuć wniosek, że powyższa operacja nie wypłynęła negatywnie na działalność gospodarczą i jej rezultaty. Majątek obrotowy w 2005 r. obniżył się o 143,0 mln zł. Wielkość ta wskazuje, że pomimo wycofania kwoty 210,25 mln zł, w innych grupach majątku obrotowego musiał nastąpić przyrost. Istotny przyrost nastąpił w należnościach o kwotę 36,7 mln zł, tj. o 38,46%. W porównaniu z rokiem poprzednim zmiany w pozostałych grupach składników majątkowych (zapasy i rozliczenia międzyokresowe) w roku badanym były niewielkie. W strukturze majątku ogółem daje się zauważyć wysoki udział majątku obrotowego. Wskaźnik tego udziału na dzień r. wynosił 86,7% i na skutek wyżej opisanych okoliczności obniżył się o 4,7 punktu procentowego w stosunku do stanu na koniec 2004 roku. Dominujące grupy składników majątkowych w aktywach ogółem stanowią należności i inwestycje krótkoterminowe. Wskaźniki struktury dla tych grup w majątku ogółem na koniec ostatnich trzech lat przedstawiały się następująco: Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sta na r. Należności 20,1% 20,9% 41,6% Inwestycje krótkoterminowe 57,9% 67,3% 40,4% Wyżej podane wskaźniki pokazują, jak istotną pozycję majątkową stanowiły i stanowią, najbardziej płynne elementy w postaci środków pieniężnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych. Na koniec roku badanego relacje tych wskaźników musiały się zmienić na skutek wspomnianej wyżej wypłaty kwoty 210,25 mln zł. W majątku trwałym odnotowany został w 2005 roku przyrost o 2,5 mln zł., tj. o 7,7%. Świadczy to, a także wynik przeprowadzonego badania o tym, że jednostka ponosiła relatywnie znaczące nakłady na odnowienie majątku trwałego. Dotyczą one rzeczowego majątku trwałego. Majątek badanego podmiotu, jak każdego innego, jest finansowany kapitałami własnymi oraz zobowiązaniami. Jednak charakterystyczną cechą źródeł finansowania majątku jest to, że Spółka w analizowanym okresie nie korzystała z kredytów bankowych ani też z pożyczek. O korzystnym poziomie źródeł finansujących majątek świadczy wyżej przedstawiona struktura majątku, a w tym majątku obrotowego. Na koniec 2003 r. kapitały własne w 65,0% finansowały majątek, a na koniec roku następnego na skutek przeprowadzonej operacji umorzenia części akcji udział kapitałów własnych spadł do 16,9%. Z kolei osiągnięty bardzo wysoki zysk w 2005 r. spowodował, że na ostatni dzień tego okresu udział kapitałów w finansowaniu majątku wzrósł do 45,7%. Należy podkreślić, że poziom kapitałów własnych w każdym okresie bilansowym w ciągu ostatnich 3-ch lat zawsze w całości finansował majątek trwały, a ponadto wysoka jego nadwyżka finansowała majątek obrotowy. W strukturze zobowiązań finansujących majątek dominujący udział stanowią zobowiązania krótkoterminowe, a w nich zobowiązania z tytułu podatków takich jak: podatek VAT i podatek akcyzowy. Jednostka w okresie ostatnich 3-ch lat nie zaciągnęła żadnych zobowiązań długoterminowych. Ponadto jako źródło finansowania majątku w znaczącej skali występują rezerwy na zobowiązania. Na koniec roku badanego wyniosły one 23,6 mln, a w tym długoterminowe 13,5 mln zł. Rezerwy długoterminowe są specyficznym źródłem finansowania z uwagi na fakt, że wydatek jest rozłożony na stosunkowo długi okres czasu. 7

9 W roku badanym Spółka wygospodarowała zysk netto w kwocie 70,1 mln zł, który w stosunku do zysku z lat poprzednich stanowi: do 2004 roku 107,2%, do 2003 roku 191,1% Jego wielkość została ukształtowana następującymi elementami przychodów, kosztów i obciążeń wyniku brutto: Na działalności podstawowej osiągnięto wynik dodatni w kwocie ,3 tys. zł Na pozostałej działalności operacyjnej wynik ujemny Na operacjach finansowych wynik dodatni Obciążenie wyniku brutto Wynik netto - zysk ,1 tys. zł ,4 tys. zł ,7 tys. zł ,9 tys. zł Z powyższych danych wynikają bardzo korzystne rezultaty na działalności podstawowej oraz w zakresie wykorzystania wolnych środków pieniężnych jakie Spółka posiadała (lokaty oraz nabywanie i sprzedaż papierów wartościowych). Pozostała działalność operacyjna pokazuje skutek ryzyka prowadzonej działalności (odpisy aktualizujące należności) uwzględnia także rezerwy na należne dla odbiorców rabaty oraz obejmuje pozostałe koszty między innymi związane z odszkodowaniami z tytułu rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron. Natomiast istotnych kosztów z tytułu aktualizacji lub spisania zapasów jednostka w roku badanym nie poniosła. Efektywność działalności podstawowej (operacyjnej) w 2005 roku przejawiła się w tym, że osiągnięto wyższy zysk o 4,2 mln w stosunku do roku poprzedniego- w którym był on także wysoki. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły 1 170,8 mln zł i były wyższe o 0,17% od przychodów z roku poprzedniego. Ten niewielki wskaźnik przyrostu nie może być negatywnie oceniany, gdyż poziom kosztów operacyjnych uległ obniżeniu o 0,2%. Te niewielkie korzystne zmiany w w/w wskaźnikach dały znaczący efekt w postaci przyrostu zysku na sprzedaży. Obciążenie zysku brutto podatkiem dochodowym (łącznie z częścią odroczoną) wyniosło 19,06%, co należy ocenić pozytywnie, gdyż jest to poziom normatywnej stawki podatku dochodowego rozliczanego z Urzędem Skarbowym. Przedstawiona powyżej analiza i ocena stanu majątkowego, finansowego i wyników finansowych znajduje potwierdzenie we wskaźnikach analitycznych zawartych w części V załącznika do raportu przedstawiającego ich wielkości za okres ostatnich 3-ch lat. A zatem dodatkowo można wskazać, że: udział majątku trwałego w majątku ogółem jest stosunkowo niewielki, a wskaźnik zamrożenia kapitałów wahał się od 8,6% na koniec 2004 roku, do 13,27% na koniec roku badanego. Był on najwyższy na dzień r i wynosił 18,34%, wycofanie z kapitałów własnych kwoty 210,25 mln zł przez Ministerstwo Skarbu spowodowało, że wskaźnik samofinansowania spadł z 66% na koniec 2003 roku do 16,92% na koniec roku Natomiast już w roku badanym na skutek wygospodarowania wysokiej kwoty zysku wskaźnik ten osiągnął poziom 45,7%, 8

10 odwrotnością do wskaźników samofinansowania jest kształtowanie się wskaźnika zadłużenia, którego poziom jest korzystny, szczególnego podkreślenia wymaga poziom sfinansowania majątku trwałego kapitałami własnymi, którego poziom w ostatnich 3-ch latach wahał się w granicach: 2003 rok 359,9% 2004 rok 196,7% 2005 rok 344,2% Wskaźniki te potwierdzają, że duża część kapitałów własnych finansowała majątek obrotowy. ponieważ jednostka w każdym z 3-ch minionych lat osiągała stosunkowo wysokie kwoty zysków, stąd wskaźniki rentowności mierzone zarówno zyskiem brutto jak i zyskiem netto są bardzo korzystne. Na szczególne wskazanie zasługuje wskaźnik rentowności kapitałów własnych mierzony zyskiem netto za rok badany (bez zysku) w wysokości 93,9%. Jego wielkość nie wymaga komentarza, wskaźniki płynności ogólnej i bieżącej na poziomie 1,86 należy ocenić pozytywnie, a szczególnie ich wzrost w stosunku do roku poprzedniego w którym to wynosiły 1,15 i zostały spowodowane głownie ujęciem w księgach 2004 roku zobowiązania wobec Skarbu Państwa z tytułu umorzenia części akcji i wycofania zysków, wskaźniki rotacji zapasów i należności są w naszej ocenie, na poziomie zadawalającym. Poziom zapasów nie jest w aktywach grupą dominującą w odróżnieniu od należności. Rotacja należności na poziomie 40 dni może być uznana, jak wyżej podajemy za zadawalającą. Na poziom zobowiązań wpływają głównie, jak wyżej podaliśmy zobowiązania z tytułu podatków (VAT i podatek akcyzowy). Dlatego też wskaźnik rotacji zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynosił zaledwie 5,8 dnia, 2. Zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę Przedstawiona w pkt 1 analiza i ocena stanu majątkowego, finansowego oraz wyników finansowych oraz rezultaty przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że badający to sprawozdanie nie widzą żadnych zagrożeń dla możliwości kontynuacji działalności przez Przedsiębiorstwo POLMOS Białystok SA. Poza wynikami analizy należy wskazać, że jednostka ta: nie jest uzależniona od jednego lub wąskiej grupy odbiorców wyrobów lub dostawców surowca, posiada możliwości finansowe na założone w planach nakłady na rozwój bez konieczności zaciągania kredytów lub pożyczek, nie występują sprawy sporne w rozmiarach, które mogłyby wpłynąć niekorzystnie w przyszłości na sytuację finansową jednostki, posiada dobrze przygotowaną kadrę zarządzającą kierownicza, oraz pracowników z odpowiednia wiedzą i doświadczeniem, system zorganizowania jednostki oraz funkcjonowanie kontroli wewnętrznej oceniamy pozytywnie, 9

11 C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 1. Prawidłowość i rzetelność ksiąg rachunkowych. Spółka posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości spełniające wymogi art. 10 ustawy z dnia r. o rachunkowości. W związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości, która weszła do stosowania z dniem r Spółka opracowała nowe zasady polityki rachunkowości wprowadzone do stosowania uchwałą Zarządu Spółki Nr 33/II/02 z r z mocą od r. W roku 2003 Zarządzeniem nr /DF z dnia r wprowadzono zmiany w zasadach polityki rachunkowości dotyczące zasad wyceny instrumentów (aktywów) finansowych długoterminowych i krótkoterminowych. Wprowadzono zasadę wyceny tych aktywów na dzień bilansowy wg wiarygodnie ustalonej wartości godziwej (ceny rynkowej). Poprzedni zapis określał wycenę tych aktywów wg cen nabycia nie wyższych od możliwych do uzyskania cen sprzedaży netto. W istocie w praktyce, pomimo formalnego zapisu wprowadzona zarządzeniem zasada wyceny omawianych aktywów stosowana była już przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok Przyjęte zasady stosowane były także w 2005 roku w sposób ciągły. Księgi w Spółce prowadzone są techniką informatyczną, a używane do tego programy zostały w sposób poprawny dopuszczone do ich stosowania. Księgi należy uznać za kompletne, poprawne i bieżące, bowiem: - wydruki spełniają wymogi w/w ustawy, - zapisy w księgach ujmowane są w porządku chronologicznym i systematycznym, - wszystkie zapisy potwierdzone są poprawnymi dokumentami, - księgi składają się z wymaganych ustawą elementów posiadających trwała formę, - rozbudowa ksiąg pomocniczych spełnia wymogi ustawy i pozwala na poprawne sporządzanie wszystkich wymaganych sprawozdań i zeznań podatkowych a także pozwala na śledzenie poprawności rozliczeń podatkowych, - zachowano w księgach poprawnie ślad rewizyjny, - zabezpieczenie ksiąg i dokumentów jest poprawne, - nie stwierdzono opóźnień w dokonywaniu zapisów w odniesieniu do wymogów ustawy. 2. Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej. Spółka opracowała i wdrożyła niezbędne minimum zakładowych uregulowań normujących zagadnienia kontroli wewnętrznej. Unormowania te były w roku badanym przestrzegane. Majątek Spółki znajduje się na terenie dozorowanym, objęty jest systemem pracowniczej odpowiedzialności majątkowej, a także został ubezpieczony. Wszelkie operacje majątkowe odbywają się w sposób udokumentowany, a wywóz składników majątku poza teren Spółki lub ich wwóz na jej teren objęty jest kontrolą na bramie. Dokumenty ujmowane w księgach rachunkowych noszą cechy (podpisy) osób przeprowadzających kontrolę oraz poddawane są zatwierdzeniu przez członków ścisłego kierownictwa Spółki. Nie stwierdzono przypadków wydawania składników lub wypłaty pieniądza bez udokumentowania. 10

12 Dyspozycje majątkowe wydawane są przez osoby upoważnione, a Spółka posiada wykaz tych osób. Uwzględniając powyższe okoliczności należy ocenić funkcjonujący w Spółce system kontroli jako wiarygodny. 3. Poprawność i kompletność inwentaryzacji. Spółka posiada zakładowe unormowania w sprawie inwentaryzacji. Skład Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej został uaktualniony Zarządzeniem Nr 10/2005 Prezesa Zarządu Spółki z dnia Zgodnie z planem inwentaryzacji opracowanym na rok 2005 składniki majątku Spółki były inwentaryzowane następująco: Lp. Składnik majątku Wg stanu Rodzaj na dzień inwentaryzacji 1. Spirytusy, materiały bezpośrednie na koniec na produkcji, banderole każdego kw. spis z natury 2. Opakowania r. spis z natury 3. Paliwo, olej opałowy r. spis z natury 4. Materiały w Magazynie Technicznym Półprodukty 6. Wyroby gotowe 7. Towary na koniec każdego kw. na koniec każdego kw. na koniec każdego kw. spis z natury spis z natury spis z natury 8. Środki trwałe Środki trwałe w budowie i dokumentacja przyszłościowa r. spis z natury 10. Akcje posiadane przez Spółkę r. spis z natury 11. Inwestycje długoterminowe r. weryfikacje 12. Inwestycje krótkoterminowe r. potwierdzenie sald 13. Środki pieniężne w bankach r. potwierdzenie sald 14. Rozrachunki IV kwartał potwierdzenie sald 15. Pozostałe aktywa i pasywa r. weryfikacja sald Uwagi Inw. raz na 2 lata Ostatni spis r. Inw. raz na 4 lata Ostatni spis r. Sporządzono protokoły weryfikacji Częstotliwość inwentaryzacji środków trwałych raz na 4 lata, a materiałów w magazynie technicznym raz na 2 lata została ustalona w zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej. 11

13 Zostały spełnione wymogi wynikające z ustawy o rachunkowości dotyczące inwentaryzacji materiałów z częstotliwością raz na 2 lata (ewidencja ilościowo-wartościowa, teren strzeżony). Uczestnictwo badającego w spisie z natury materiałów i półproduktów w Zestawialni oraz wyrobów gotowych na r., a także badanie dokumentacji spisowej nie ujawniło nieprawidłowości w zakresie ustalenia stanu rzeczywistego zapasów. Stany ewidencyjne zapasów zostały poprawnie skorygowane o wyniki przeprowadzonych spisów z natury. Stwierdzone różnice inwentaryzacyjne zostały wyjaśnione i prawidłowo rozliczone w księgach roku badanego w oparciu o wnioski Zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej zatwierdzone przez Zarząd Spółki. W wyniku inwentaryzacji rozrachunków salda należności zostały w istotnym zakresie uzgodnione. Inwentaryzacja aktywów i pasywów Spółki została przeprowadzona zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości. 4. CHARAKTERYSTYKA ORAZ OCENA POSZCZEGÓLNYCH GRUP SKŁADNIKÓW MAJĄTKU 4.1. Wartości niematerialne i prawne ,24 zł Kształtowanie się tego majątku na koniec dwóch kolejnych lat tj i 2005 roku przedstawia poniższa tabela: Lp. 1. Wartość firmy Wyszczególnienie r r Kwota % Kwota % Dynamika w % Inne wartości niematerialne i prawne ,55 100, ,24 100,0 58,1 Ogółem: ,55 100, ,24 100,0 58,1 Powyższe wartości wynikają ze wszystkich szczebli ewidencji poprawnie rozbudowanej i prowadzonej. W roku badanym Spółka nabyła nowe składniki tego majątku o wartości ,88 zł, co stanowi 6,7% wartości początkowej obiektów posiadanych na początek roku. Zwiększenia w tym majątku dotyczyły nabycia praw autorskich do wzorów butelek, znaków towarowych o wartości ,88 zł oraz licencji na programy komputerowe ,00 zł. Likwidacji oraz sprzedaży składników tego majątku w 2005 roku nie dokonywano. Dokonano jednak odpisu aktualizującego znaku towarowego Grasovka, z racji toczonego sporu co do prawa posługiwania się tym znakiem. Odpisu dokonano zasadnie. Odpis ten w wysokości ,84 zł nie stanowi kosztu uzyskania w podatku dochodowym. Udokumentowanie nabycia wartości niematerialnych i prawnych, kwalifikację, wycenę oraz stawki i kwoty amortyzacji uznajemy za poprawne. Spółka naliczyła w 2005 r. i wprowadziła do ksiąg amortyzację składników omawianego 12

14 majątku w kwocie ,35 zł poprawnie ustalonej i ujętej w księgach. Za koszty uzyskania w podatku dochodowym nie uznano amortyzacji tytułów nieprzynoszących przychodu (nie stosowanych) o wartości 6 266,66 zł. Wykazaną w sprawozdaniu wartość tego majątku uznajemy za prawidłową i poprawnie wykazaną. 4.2 Rzeczowe aktywa trwałe ,82 zł Lp Określenie r r. grupy Kwota % Kwota % ,92 2, ,56 2,31 Grunty własne Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Razem środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczka na środki trwałe w budowie , , , , , ,04 38,26 52,50 3,66 1,69 98,75 0, , , , , , ,85 35,46 55,84 3,16 1,25 98,00 2,00 Dynamika w % 94,1 99,8 114,6 92,9 79,7 106,9 911, ,00 1, Ogółem rzeczowe aktywa trwały ,34 100, ,0 107,7 Z powyższych danych wynika, że nakłady w ten majątek dokonane w 2005 roku dotyczące głównie, według klasyfikacji środków trwałych, obiektów z grup od 3 do 6 rozpoczętych i zakończonych w roku badanym wystarczyły, w ujęciu globalnym, na uzupełnienie utraty jego wartości spowodowanej umorzeniem oraz likwidacją i sprzedażą obiektów zużytych lub nieprzydatnych. Jednakże w ujęciu szczegółowym tylko w jednej z powyżej wymienionych grup, to jest w maszynach i urządzeniach technicznych, skala nakładów była wystarczająca by zabezpieczona została ich wartość przed zjawiskiem dekapitalizacji. W roku badanym nie ponoszono nakładów w grunty lub prawa do nich. Inwestowano w obiekty z pozostałych grup środków trwałych, jednakże jak wynika z ewidencji, na ogólną wartość obiektów przekazanych do użytku ,66 zł aż ,55 zł, to jest 86,2% dotyczyło maszyn i urządzeń. W relacji do wartości początkowej obiektów posiadanych na r wartość obiektów przekazanych do użytkowania w roku badanym stanowi 10,1% W roku badanym Spółka sprzedała (ewentualnie zgłosiła do sprzedaży) lub zlikwidowała obiekty o wartości początkowej ,76 zł, co stanowi 3,69% wartości początkowej obiektów posiadanych na początek roku. Skala umorzenia tych obiektów wynosiła 93,3% ( ,15 zł). W istocie rzeczy większość likwidowanych i sprzedawanych obiektów była całkowicie umorzona, a o powyższej ich skali umorzenia zadecydowały 4 obiekty to jest etykieciarka, pakowarka, transporter i parking. Na zbycie lub likwidację tych obiektów Zarząd uzyskał zgodę Rady Nadzorczej, wymaganą 29 ust. 2 pkt. 2 statutu Spółki. Udokumentowanie ruchu środków trwałych zastrzeżeń nie nasuwa. Spółka na dzień bilansowy posiada w toku realizacji trzy zadania dotyczące tworzenia środków trwałych, przy czym o istotności wartości tego aktywu zdecydowało jedno zadanie dotyczące regałów wjezdnych ,54 zł. Wycena nakładów na to zadanie uwag nie nasuwa. Spółka nie udzielała zaliczek na budowę środków trwałych w roku badanym, które pozostałyby 13

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003.

Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przedstawiamy wyniki działalności HOOP S.A. w roku 2003. W minionym roku obrotowym Spółka po raz kolejny zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży, które osiągnęły nowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Licencyjny 2015

Podręcznik Licencyjny 2015 Załącznik do uchwały Prezydium ZG PZM nr 352/2014 z dnia 29.10.2014 r. Podręcznik Licencyjny 2015 Wzory dokumentów finansowych 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Wzór budżetu wpływów i wydatków 5

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013

MFO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia. 31 grudnia 2013 MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 Kożuszki Parcel, 31.03.2014 Spis treści I. Wprowadzenie... 3 II. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe

ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe ROZDZIAŁ VIII Informacje dodatkowe SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I SKRÓCONE JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMY HANDLOWEJ KRAKCHEMIA SA (OBECNIE ALMA MARKET SA) ZA I KWARTAŁ 2004 ROKU

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Końskie, 30 marca 2007 r. Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze jednostkowe, roczne sprawozdanie zostało sporządzone przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo