~ 1 ~ REGULAMIN SAHARA RALLY / BAJA GOTHICA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "~ 1 ~ REGULAMIN SAHARA RALLY / BAJA GOTHICA"

Transkrypt

1 REGULAMIN SAHARA RALLY / BAJA GOTHICA I. INFORMACJE OGÓLNE II. TERMINOLOGIA III. WARUNKI UCZESTNICTWA IV. WARUNKI TECHNICZNE DLA POJAZDÓW V. TRASA VI. KLASYFIKACJA VII. OCHRONA ŚRODOWISKA I. INFORMACJE OGÓLNE 1. SAHARA RALLY w skład której wchodzi BAJA GOTHICA jest imprezą o charakterze sportowo-turystycznym przeznaczoną dla użytkowników motocykli terenowych, quadów/atv, UTV i samochodów terenowych. 2. SAHARA RALLY popularyzuje turystykę motorową. Promuje regionalne szlaki i miejscowości turystyczne. Propaguje aktywny tryb życia, wypoczynek, rekreację i integrację europejską środowiska sportowego oraz realizuje aktywny model zrównoważonego korzystania z zasobów przyrody. 3. Termin SAHARA RALLY to: Producentem imprezy SAHARA RALLY jest Perfectmoto i Hurtownia Adrenaliny przy współpracy z ORE s.c. dla potrzeb regulaminu zwany Organizator. 5. Producent zobowiązuje się do wytyczenia tras o charakterystyce odpowiedniej dla każdej z klas, uzyskania odpowiednich zezwoleń, zapewnienia obsługi sędziowskiej, dostarczenia wymaganych regulaminem urządzeń monitorujących przejazd, przygotowania dokumentacji oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas imprezy. 6. Program jest ogłoszony na oficjalnej stronie oraz na: 7. SAHARA RALLY odbywa się na podstawie: a. niniejszego regulaminu, b. przepisów Prawa o Ruchu Drogowym, c. zasad ochrony środowiska ~ 1 ~

2 8. Językiem oficjalnym SAHARA RALLY jest język polski. W razie braku zgodności w regulaminie pomiędzy językiem polskim i innym, stosuje się zapisy regulaminowe z języka polskiego. II. TERMINOLOGIA 1. ETAP: oznaczony odcinek etapu, opisany i oznaczony w Notatkach Nawigacyjnych RBK, na którym znajdują się Punkty Kontroli Przejazdu CP. 2. CP Punkt Kontroli Przejazdu - oznakowany lub nieoznakowany punkt umożliwiający sprawdzenie prawidłowości przejazdu. 3. CPT Punkt Kontroli Czasu - oznakowany punkt na którym następuje rejestracja. 4. BB Między taśmami: oznakowanie stosowane na trasie Odcinka SS oznaczone w notatkach nawigacyjnych RBK. Tor wyznaczony przez taśmy z lewej i prawej strony. 5. AZT Azymut - jazda na azymut 6. RBK Notatki Nawigacyjne a. Każda załoga otrzymuje notatki nawigacyjne RBK opisujący trasę, którą należy przejechać. b. Odległości w notatkach nawigacyjnych są podane z dokładnością do 10 m. 7. Limit czasu Etapu: czas wyznaczony na dojechanie do mety Etapu przed jego zamknięciem. Godziny zamknięcia Etapu zostaną podane przez Organizatora. 8. Kary: kary/grzywny nakładane za działania wymienione w załączniku. 9. BK Badanie kontrolne: sprawdzenie zgodności stanu pojazdu i wyposażenia z regulaminowymi wymogami, sprawdzenie dowodu rejestracyjnego i aktualnego OC, polis ubezpieczeniowych, sprawdzenie oklejenia samochodu z wymogami regulacyjnymi. Zaliczenie Badania kontrolnego BK jest obowiązkowe pod rygorem niedopuszczenia załogi do imprezy. Obecność reprezentanta załogi obowiązkowa. 10. Odprawa zawodników: spotkanie zawodników z Komandorem SAHARA RALLY Obecność reprezentanta załogi obowiązkowa. 11. Uczestnikiem Etapu jest załoga, która wystartuje o własnych siłach lub przy pomocy uczestnika startującego w danym etapie/odcinku SS. 12. Załoga: dla samochodów, i pojazdów UTV załogę stanowi kierowca i pilot, załogę motocykli i ATV stanowi kierowca. 13. Taryfa: najgorszy wynik na Etapie (czas przejazdu + kary) powiększony o 30%. 14. Karta drogowa. a. Dokument potwierdzający przejazd Etapu. ~ 2 ~

3 b. Załogi zobowiązane są do przedstawienia zaplombowanej karty drogowej, właściwej etapowi niezwłocznie po osiągnięciu mety c. utrata karty drogowej na dany etap skutkuje naliczeniem kar. d. wszelkie zmiany w dokonywane przez uczestników w karcie drogowej są traktowane jako próby oszustwa i skutkują nie zaliczeniem Etapu. 15. POMOC Z ZEWNĄTRZ/SERWIS - niedozwolona fizyczna pomoc udzielona załodze na Etapie w jakiejkolwiek formie. Czyli fizyczna pomoc przy obsłudze lub naprawie pojazdu, wyciągarek, dostarczeniu części, narzędzi, paliwa, olejów, płynów, użyczenie elementów wyposażenia np. taśm, lin, bloków itp. i inne rodzaje pomocy fizycznej, w tym również pomoc przy pokonywaniu trasy przejazdu, przy mocowaniu taśm, lin, bloków, stawianiu przewróconych pojazdów, itp., przez osoby nie będące zawodnikami startującymi w danym Etapie. Dozwolona jest wzajemna pomoc między uczestnikami SAHARA RALLY, biorącymi udział na danym Etapie. 16. Tankowanie - możliwości tankowania są podane przez Organizatora na oficjalnej tablicy w formie ogłoszenia przed rozpoczęciem Etapu. III. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Każda załoga, która zamierza uczestniczyć w SAHARA RALLY zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i wpłacenia wpisowego. 2. Opłata wpisowego obejmuje opłaty za użytkowanie terenów, notatki nawigacyjne, zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie p.poż., monitoring przejazdu, zakwaterowanie i wyżywienie,nagrody. 3. Zgłoszenie uczestnictwa i opłata wpisowego są jednoznaczne z przyjęciem warunków tego regulaminu. 4. Zgłoszenie uznaje się za przyjęte z datą wpływu opłat wpisowego i po przyznaniu numeru startowego przez Organizatora. 5. W przypadku odmowy przyjęcia zgłoszenia Organizator jest zobowiązany do poinformowania o tym Zgłaszającego najpóźniej w ciągu 10 dni od daty wpływu wpisowego. W przypadku braku pisemnej odmowy w ww. terminie zgłoszenie uznaje się za przyjęte. 6. Organizator ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału załogi w SAHARA RALLY bez podania przyczyny. 7. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w SAHARA RALLY opłaty nie są zwracane. ~ 3 ~

4 8. W przypadku zgłoszenia ilości załóg powyżej limitu o starcie decyduje data wpływu wpisowego, 9. Warunkiem wystartowania w SAHARA RALLY jest: a. zaliczenie badania kontrolnego (BK) pojazdu, b. okazanie aktualnej na czas SAHARA RALLY polisy ubezpieczenia NNW zawodników, osób rekreacyjnie uprawiających sport. 10. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat 11. Za pisemną zgodą obojga rodziców opiekunów prawnych, uczestnikiem może być osoba małoletnia, która ukończyła 16 lat. Osoba taka może być uczestnikiem wyłącznie w obecności towarzyszącej jej osoby pełnoletniej. 12. Osoba kierująca pojazdem musi posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdu. 13. Kierowca i pilot mogą wg własnego uznania zamieniać się miejscami w samochodzie. 14. Uczestnicy są zobowiązani do: a. przystępowania do uczestnictwa w SAHARA RALLY w stanie zdrowia nie stanowiącym przeciwwskazania do prowadzenia pojazdów samochodowych oraz podejmowania wysiłku fizycznego, b. unikania i zapobiegania sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników, organizatorów lub osoby trzecie, jak również ich mienie c. udzielania wzajemnej pomocy w razie wypadków lub wystąpienia innych niebezpiecznych sytuacji, oraz powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach organizatorów oraz służby ratownicze/medyczne, d. dbałości o środowisko 15. W czasie trwania SAHARA RALLY uczestnicy muszą stosować się do regulaminu imprezy, poleceń Organizatora, sędziów i innych osób upoważnionych przez Organizatora. 16. Sprawy sporne są rozstrzygane przez KOMISJĘ. 17. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie szkody jakie spowoduje sam lub używany przez niego pojazd. 18. Baza SAHARA RALLY jest również częścią trasy i środowiska i obowiązują w niej takie same zasady w zakresie ochrony środowiska i zachowania uczestników jak na trasie. 19. W przypadku sporów uczestnika z osobą trzecią, Organizator dołoży wszelkich starań, by zachować dobre imię SAHARA RALLY ~ 4 ~

5 20. Uczestnictwo w SAHARA RALLY może być niebezpieczne i uczestnik bierze udział w SAHARA RALLY na własne ryzyko, co potwierdza składając podpis w oświadczeniu. 21. Złożenie podpisu uczestnika pod oświadczeniem jest równoznaczne ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń wobec Organizatora. Nie podpisanie oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do SAHARA RALLY bez prawa zwrotu wpisowego. 22. W żadnym wypadku Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe, straty i zniszczenia spowodowane przez uczestnika we własnych dobrach lub wobec innych uczestników czy strony trzeciej. 23. Organizator nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za problemy wynikłe ze złego stanu zdrowia uczestników. 24. Wszyscy uczestnicy SAHARA RALLY są zobowiązani do przeczytania niniejszego regulaminu i potwierdzenia jego znajomości poprzez podpisanie oświadczenia. 25. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podania przyczyn. W takim przypadku zgłoszonym uczestnikom zwracana jest cała kwota wpisowego. 26. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za koszty poniesione przez uczestników a związane z odwołaniem SAHARA RALLY. 27. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania wszelkich i wszystkich koniecznych zmian w imprezie, wynikających z działania siły wyższej, wystąpienia powodów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa lub nakazanych przez władze, a także do całkowitego odwołania imprezy, jeżeli będzie to konieczne ze względu na niezwykłe okoliczności, bez przyjmowania żadnej odpowiedzialności. IV. WARUNKI TECHNICZNE 1. Do startu dopuszczone są pojazdy o masie całkowitej do 3500 kg. 2. Pojazdy muszą posiadać aktualne ubezpieczenie OC oraz NNW na pojazd przynajmniej na czas trwania SAHARA RALLY. 3. Samochody i wyposażenie zawodników muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa, co jest przedmiotem badania kontrolnego przed i w trakcie SAHARA RALLY. 4. Wymagania bezpieczeństwa: ~ 5 ~

6 a. Ogumienie Nie są dozwolone opony rolnicze, wolnobieżne i opony produkcji nieseryjnej. b. Kaski Używane kaski muszą posiadać aktualną homologację kasku samochodowego lub motocyklowego. Kaski muszą się znajdować przy motocyklach i quadach oraz w samochodzie podczas badania kontrolnego (BK). Uczestnicy mają obowiązek posiadania kasku odpowiednio zapiętego podczas pokonywania całego Etapu. Zawodnicy motocykli i ATV/quadów obowiązkowo muszą posiadać odzież ochronną z ochraniaczem pleców, ramion i kolan oraz stosowne obuwie. c. Pasy bezpieczeństwa Samochody i pojazdy w klasie UTV muszą mieć zamontowane pasy bezpieczeństwa z homologacją. Dopuszcza się stosowanie fabrycznych pasów bezpieczeństwa w samochodach o nadwoziu (kabinie) zamkniętym, w którym nie dokonano żadnych zmian konstrukcyjnych. d. Klatka bezpieczeństwa Wymagane jest stosowanie klatek bezpieczeństwa. Dopuszcza się start uczestników bez klatki tylko w przypadku samochodów posiadających fabrycznie nadwozie zamknięte, w których to nie dokonano żadnych zmian konstrukcyjnych. e. Gaśnica Każdy samochód musi być wyposażony w przynajmniej dwie gaśnice o łącznej masie 2,0 kg środka gaśniczego. Gaśnice muszą być trwale zamocowane "w zasięgu" rąk siedzącej w samochodzie załogi, z możliwością ich szybkiego użycia. Gaśnice muszą posiadać atest stwierdzający ich sprawność oraz termin ważności. Każdy samochód powinien mieć trwale zamocowane zaczepy holownicze, przynajmniej po jednym z przodu i z tyłu pojazdu stosowne do masy i konstrukcji pojazdu Miejsca zaczepów i zaczepy muszą być widoczne i oznakowane (kolor czerwony). f. Szyby We wszystkich samochodach biorących udział w SAHARA RALLY szyba przednia musi być warstwowa i odpowiednio oznakowana. O ile brak jest oznaczenia laminacji, szyba musi mieć dodatkowo od wnętrza samochodu naklejoną bezbarwną folię. W odniesieniu do samochodów z nadwoziem ~ 6 ~

7 otwartym szyba przednia musi być podniesiona i trwale zamocowana, oprawiona w ramkę o odpowiednio sztywnej konstrukcji. Szyby boczne mogą być wykonane z poliwęglanu. W przypadku pojazdów bez szyb bocznych zaleca się stosowanie siatek bezpieczeństwa chroniących przed uderzeniem gałęzi. g. Wyłącznik prądu Każdy samochód musi być wyposażony, w co najmniej jeden główny wyłącznik prądu dostępny dla obu członków załogi. Wyłącznik musi odcinać wszystkie źródła i odbiorniki prądu poza przyrządami nawigacyjnymi i kontrolującymi przejazd. Nie dotyczy pojazdów z fabryczną instalacją elektryczną, w której nie dokonano żadnych zmian konstrukcyjnych przy zachowaniu napięcia w przyrządach nawigacyjnych i kontrolujących przejazd. h. Układ paliwowy Zgodnie z przepisami FIA w sporcie samochodowym paliwem zasilającym silniki jest benzyna, lub olej napędowy. Samochody z instalacją LPG, lub gazem ziemnym, mogą uczestniczyć w zawodach, po uprzednim indywidualnym dopuszczeniu, polegającym na szczegółowym sprawdzeniu czy system zasilania LPG jest zainstalowany w sposób nie zagrażający uszkodzeniom wynikającym z charakteru i specyfiki pokonywanych tras oraz czy posiada stosowne homologacje dopuszczające do użytku. Decyzje podejmuje Dyr. Tech wraz z Sędzią Gł. i. Połączenia przewodów paliwowych muszą być zabezpieczone typowymi opaskami zaciskowymi. Układ odpowietrzania zbiornika paliwa musi być wyposażony w mechanizm samoczynnie zabezpieczający przed wyciekiem paliwa w przypadku przewrócenia się samochodu. Końcówka wlewu paliwa nie może być wyprowadzona poza obrys nadwozia. Zamknięcie wlewu musi zapewniać wymaganą przez producenta szczelność i odporność na uszkodzenia. W przypadku gdy wlew paliwa wystaje poza ścianę nadwozia musi być dodatkowo zabezpieczony przed zerwaniem / otwarciem. Przewody paliwowe nie mogą przechodzić przez kabinę załogi. j. Ścianki działowe: Wprowadza się obowiązek instalacji ścianek działowych między chłodnicą a przedziałem załogi, między zbiornikiem paliwa a przedziałem załogi, między akumulatorem a przedziałem załogi, w taki sposób, żeby w przypadku rozszczelnienia układu załoga nie uległa poparzeniom. Przewody układu ~ 7 ~

8 chłodzenia w przedziale załogi muszą być metalowe, a ewentualne połączenia elastyczne - poza przedziałem załogi. 5. Pozostałe wyposażenie: a. awaryjny trójkąt odblaskowy tylko samochody b. apteczkę medyczną c. linę holowniczą o długości minimum 6 m. d. metromierz e. płachtę serwisową f. telefon komórkowy g. opcjonalnie telefon satelitarny 6. Załogi muszą umieścić na pojazdach naklejki dostarczone przez Organizatora wg wzoru rozmieszczenia naklejek. 7. Podczas trwania SAHARA RALLY nie dopuszcza się umieszczania na pojeździe reklam, napisów oraz innych znaków podmiotów zajmujących się konkurencyjną działalnością w stosunku do SAHARA RALLY i do sponsorów SAHARA RALLY pod rygorem kar. 8. Organizator zastrzega sobie interpretację terminu "konkurencyjność". V. TRASA 1. Kierowca pojazdu jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie sprawy związane z ruchem tego pojazdu. Powinien unikać i zapobiegać sytuacjom mogącym sprowadzić niebezpieczeństwo na uczestników SAHARA RALLY organizatorów lub osoby trzecie. 2. Po trasie SAHARA RALLY należy poruszać się w kierunku wyznaczonym przez Roadbook RBK oraz punkty kontroli przejazdu CP VI. KLASYFIKACJA 1. Prowadzone są klasyfikacje: a. klasa MOTOCYKLE - wszystkie jednoślady (jeden kierowca) b. klasa QUADY -wszystkie pojazdy ATV c. klasa UTV 4K - z napędem na dwie osie, o masie max. do 700 kg, (załogę UTV stanowi kierowca i pilot) ~ 8 ~

9 d. klasa SPORTOWA (T1 i TH) - samochody terenowe o masie maksymalnej do 3500kg, spełniające wymagania dla klas T1 lub TH regulaminów technicznych FIA i RMPST PZM z załącznikami Đ wymagany jest paszport pojazdu. (załogę stanowi kierowca i pilot) e. klasa SERYJNA (T2 i seryjne) - samochody terenowe o masie do 3500 kg, spełniające wymagania dla klasy T2 regulaminów technicznych FIA i RMPST PZM z załącznikami Đ wymagany jest paszport pojazdu, oraz samochody nie zmodyfikowane. ( załogę stanowi kierowca i pilot ) f. klasa OTWARTA -pozostałe samochody terenowe o masie maksymalnej do 3500kg ( załogę stanowi kierowca i pilot ) W przypadku braku paszportu i chęci startu w klasie gdzie wymagany jest paszport pojazdu, prosimy o kontakt z organizatorem - Andrzejem Derengowskim tel Zwycięzcami zawodów w poszczególnych klasach, zostaną ci zawodnicy lub te załogi, które przejadą wyznaczoną trasę w najkrótszym czasie, uwzględniając kary czasowe. 2. Przydział do klas nastąpi na podstawie deklaracji załogi i rodzaju pojazdu oraz spełnienia warunków technicznych tego regulaminu Pkt. IV. 3. Kolejność startu do prologu wyznacza numer startowy. Możliwy jest start równoległy który eliminuje prolog. 4. Kolejność startu do kolejnego etapu wyznacza zajęte miejsce w klasyfikacji na poprzednim etapie. 5. Czas startu do etapu wyznacza lista startowa ogłoszona przez Biuro SAHARA RALLY. 6. Spóźnienie się na start do etapu skutkuje startem za ostatnią załogą jadącą w regulaminowym czasie. 7. Protesty są składane tylko w formie pisemnej w Biurze SAHARA RALLY 8. Zgłoszone protesty są rozpatrywane przez KOMISJĘ składającą się z: Komandora SAHARA RALLY Dyrektora Technicznego i Głównego Sędziego w obecności składającego protest. ~ 9 ~

10 9. Protest musi być złożony najpóźniej w ciągu 60 minut od opublikowania nieoficjalnych wyników etapu, którego dotyczy protest. 10. Do każdego protestu musi być złożona kaucja w wysokości 50 Euro i podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. 11. Protest złożony bez kaucji uznaje się za nieważny. 12. Rozpatrzenie protestu nastąpi przed ogłoszeniem oficjalnych wyników danego etapu. 13. Werdykt jest podany do publicznej wiadomości na oficjalnej tablicy Biura SAHARA RALLY. 14. Skargi związane z uszkodzeniem, stratami osobistymi lub zagubieniami nie będą rozpatrywane. VII. OCHRONA ŚRODOWISKA 1. Mycie pojazdów może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych przez Organizatora. Zaleca się czyszczenie i mycie sprzętu na nieprzepuszczalnej powierzchni posiadającej odpowiedni odpływ z separatorem substancji ropopochodnych zapobiegającym zanieczyszczeniu gruntu. Na torach okazjonalnych zaleca się budowanie prostych myjni ze zbiornikiem bezodpływowym. 2. Organizator zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ilość pojemników na odpady Kierowca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepisów ochrony środowiska przez siebie, zatrudnioną obsługę podczas imprezy. Po likwidacji stanowiska serwisowego odpowiedzialny jest za pozostawienie terenu w stanie nienaruszonym ekologicznie 3. Zabrania się kontynuowania jazdy samochodem, z którego zaobserwowano wycieki jak również dokonywania napraw i uzupełniania paliwa w innych miejscach jak stanowisko serwisowe wyposażone w matę środowiskową lub płachtę z materiału płynoszczelnego o wymiarach większych niż obrys samochodu. 4. Niedopuszczalne jest zanieczyszczenia środowiska płynami eksploatacyjnymi lub innymi odpadami z uwagi na minimalizacje szkód dla środowiska naturalnego pod rygorem kar określonych w załączniku. 5. Użycie taśm ochronnych przy pracy z wyciągarką w celu uniknięcia uszkodzenia drzew jest obowiązkowe pod rygorem kar określonych w załączniku. 6. Poruszanie się po trasie etapu z wyjątkiem fragmentów powadzonych po drogach publicznych w czasie 24 godzin przed rozpoczęciem etapu oraz 24 godzin po jego ~ 10 ~

11 zakończeniu jest zabronione pod rygorem kar określonych w załączniku z wyjątkiem niesienia pomocy osobom lub załogom pozostającym na trasie. KOMUNIKAT - SKŁAD KOMISJI Komandor - Paweł Deżakowski Sędzia Główny - Andrzej Derengowski Dyrektor Techniczny - Artur Brzozowski Pomiary czasu - Explona KOMUNIKAT - DODATKOWE INFO DOT. WAR.TECHNICZNYCH 1. Dot. par. VI regulaminu: Restryfikatory w postaci zwężek na dolocie powietrza do silnika nie będą sprawdzane/wymagane w żadnej z klas. 2. Dot. pkt 4a par. IV regulaminu: Nie jest dozwolone stosowanie opon typu Maxi Cross ani bieżników opon typu "kołki". KOMUNIKAT - DODATKOWE INFO DOT. KLASYFIKACJI 1. Dot. pkt. 1 par. VI regulaminu: Klasyfikacja jest prowadzona dla minimum 5 pojazdów w klasie. ~ 11 ~

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA oraz jego załącznikami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne:

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne: Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015 I Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem rajdu 1 st Business Economy Challenge zwanym dalej rajdem jest Rodan Event z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Opłotki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY 4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY V ELIMINACJA PUCHARU FIA W HISTORYCZNYCH RAJDACH NA REGULARNOŚĆ V ELIMINACJA PUCHARU POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W RAJDACH NA REGULARNOŚĆ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3-8 WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU 4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH

ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH ZASADY DLA DOSTAWCÓW USŁUG REALIZUJĄCYCH USŁUGI NA RZECZ I NA TERENIE MONDI ŚWIECIE S.A. Listopad 2014-1 - SPIS TREŚCI Str 1 WYMAGANIA OGÓLNE. - 5-2 PRACOWNICY DOSTAWCY. - 6-3 SPRZĘT DOSTAWCY USŁUGI WPROWADZANY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo