Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - zasady tworzenia Konta Usługobiorcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - zasady tworzenia Konta Usługobiorcy"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną - zasady tworzenia Konta Usługobiorcy W ramach TakeIt! wyróżnia się: Konto Prywatne i Konto Firmowe. Konto Prywatne jest kontem przeznaczonym dla Usługobiorców zwykłych. Konto Firmowe jest zaś kontem przeznaczonym dla Usługobiorców profesjonalnych. 2. Każdemu Usługobiorcy podczas rejestracji nadawany jest indywidualny numer identyfikacyjny 3. Autoryzacja Konta polega na weryfikacji danych Usługobiorców celem sprawdzenia zadeklarowanych podczas rejestracji danych i celem uprawdopodobnienia rzeczywistego występowania danego podmiotu w obrocie. 4. Dla Usługobiorcy zwykłego wymagane przy rejestracji Konta dane to: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, telefon, Dla Usługobiorcy profesjonalnego wymagane przy rejestracji Konta dane to: a) nazwa, adres siedziby, numer REGON, numer NIP, telefon oraz , b) numer polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP) lub polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS), c) numer licencji (innego aktu administracyjnego) uprawniającej do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego towarów. Warunkiem koniecznym autoryzacji Konta Usługobiorcy profesjonalnego jest przesłanie przez niego do Usługodawcy, w toku procesu autoryzacji, dokumentów określonych pod lit. b) i c) niniejszego ustępu oraz, w zależności od rodzaju podmiotu, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W każdym przypadku zmiany, cofnięcia lub upływu okresu ważności tychże dokumentów lub ustania ich obowiązywania, Usługobiorca profesjonalny jest obowiązany zawiadomić o tym Usługodawcę niezwłocznie przesyłając zarazem nowe lub aktualne dokumenty. W przypadku Usługobiorcy profesjonalnego niebędącego obywatelem polskim lub mającym siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej, warunkiem koniecznym autoryzacji Konta Usługobiorcy profesjonalnego jest przesłanie przez niego informacji i dokumentów odpowiadających, według prawa jego miejsca zamieszkania lub siedziby, informacjom i dokumentom, o których mowa pod literą a), b) i c) oraz dokumentom rejestrowym; celem zwiększenia stopnia zainteresowania profilem takiego 1

2 Usługobiorcy profesjonalnego zachęca się do przesłania przez Usługobiorcę profesjonalnego odpowiedników dokumentów rejestrowych wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Każdy Usługobiorca może uzyskać status Zaufany na giełdzie transportowej. Aby uzyskać ten status: a) Usługobiorca zwykły powinien przesłać: skan swojego dowodu osobistego oraz numer rachunku bankowego; b) Usługobiorca profesjonalny powinien przesłać dane dotyczące monitoringu floty (raport pracy kierowców, obejmujący m.in. takie informacje dotyczące pracy danego kierowcy jak: średnia wielkość spalania paliwa na 100 km, ilość wykonywanych transportów, średnią ilość przejeżdżanych kilometrów w trakcie miesiąca); dane te muszą być aktualizowane przez Usługobiorcę profesjonalnego co miesiąc Rejestracja Konta Usługobiorcy obejmuje: a) zawarcie Umowy Licencyjnej, b) utworzenie Konta, c) autoryzację Konta Usługobiorcy przez Usługodawcę. 2. Zasady zawarcia Umowy licencyjnej określa Umowa Licencyjna. 3. Autoryzacja Konta Usługobiorcy jest decyzją podejmowaną przez Usługodawcę w oparciu o postanowienia Regulaminu oraz wewnętrzne regulacje Usługodawcy. 4. Nie jest dopuszczalne dokonywanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek zmian w danych wymaganych do Rejestracji Konta Usługobiorcy bez wcześniejszego powiadomienia o nich Usługodawcy. 5. Odmowa Autoryzacji Konta, uchylenie Autoryzacji Konta, zablokowanie lub innego rodzaju sankcje zastosowane przez Usługodawcę na podstawie postanowień Regulaminu rozciągają się na wszystkie Usługi przysługujące Usługobiorcy. 6. Utworzenie Konta polega na wypełnienie formularza rejestracyjnego i zalogowaniu do platformy TakeIt!. 7. Usługobiorca jest uprawniony do posiadania tylko jednego Konta. W chwili rejestracji Usługobiorcy przypisywany jest numer identyfikacyjny, o którym Usługobiorca jest powiadamiany poprzez przesłane tej informacji na adres elektroniczny Usługobiorcy podany w formularzu rejestracyjnym. 2

3 8. Usługodawca w każdym momencie może uzależnić autoryzację Konta Usługobiorcy profesjonalnego lub dalsze korzystanie z całości Usług przez Usługobiorcę profesjonalnego od przedstawienia oryginałów albo urzędowo poświadczonych kopii dokumentów wymienionych w 1 ust. 5 lit b) oraz lit c). 9. Potwierdzenie autoryzacji Konta Usługobiorcy Usługodawca prześle na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres elektroniczny Usługobiorcy. 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ponownej autoryzacji Konta Usługobiorcy w przypadku zmiany danych Usługobiorcy określonych w 1 ust. 4 lub ust Kopie dokumentów przesłanych w formie elektronicznej (skan) w celu autoryzacji Konta Usługobiorcy profesjonalnego zamieszczane są przy jego Koncie. Dla zwiększenia bezpieczeństwa każdy tak przesłany dokument, przed jego umieszczeniem przy Koncie sygnowany jest logo Usługodawcy, przy czym czynność ta nie stanowi potwierdzenia za zgodność z oryginałem takiego dokumentu. 12. Usługodawca jest uprawniony do odmówienia autoryzacji Konta Usługobiorcy w następujących przypadkach: a) stwierdzenia, iż Usługobiorca postępował lub postępuje w sposób naruszający postanowienia Regulaminu, Umowy licencyjnej lub przepisy prawa, w szczególności poprzez wykorzystywanie Bazy Danych Usługobiorców lub rozsyłanie do Usługobiorców niezamówionej informacji handlowej (spamming) lub reklamowanie działalności konkurencyjnej wobec Usługodawcy; b) stwierdzenia, iż Usługobiorca nie reguluje swoich zobowiązań finansowych wobec innych przedsiębiorców; c) stwierdzenia, iż Usługobiorca podał nieprawdziwe dane przy rejestracji Konta; d) stwierdzenia, iż wobec Usługobiorcy zostało wszczęte lub toczy się postępowanie upadłościowe lub naprawcze, bądź też Usługobiorca został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych KRS; e) stwierdzenia, iż Usługobiorca profesjonalny zaprzestał prowadzenia lub zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej Usługodawca może uchylić autoryzację Konta Usługobiorcy jeżeli: a) jest to uzasadnione słusznym interesem Usługodawcy lub innych Usługobiorców, w szczególności w przypadkach naruszenia przez Usługobiorcę obowiązków określonych w Regulaminie; 3

4 b) stwierdzone zostanie wystąpienie jednego z przypadków określonych w 2 ust. 12 lub w 6 ust. 4 niniejszego załącznika; c) wystąpi opóźnienie w płatności na rzecz Usługodawcy wynoszące powyżej 30 dni. 2. Uchylenie autoryzacji Konta Usługobiorcy może nastąpić także na czas weryfikacji danych, o których mowa w 2 ust. 8 niniejszego załącznika. 3. Uchylenie autoryzacji Konta Usługobiorcy powoduje wyłączenie dostępu do Usług świadczonych w ramach TakeIt!. 4. Uchylenie autoryzacji następuje na okres niezbędny do wyjaśnienia sytuacji Usługobiorcy, nie dłużej jednak niż na okres 90 dni. 5. Usługodawca, po wyjaśnieniu przyczyn uchylenia autoryzacji Konta Usługobiorcy, podejmuje decyzję o: a) blokadzie Konta Usługobiorcy, b) przywróceniu dostępu do Konta Usługobiorcy na skutek uwzględnienia reklamacji Usługobiorcy na dotychczasowych warunkach, c) przywróceniu autoryzacji Konta Usługobiorcy na podstawie umowy o indywidualnych warunkach dostępu Blokada Konta Usługobiorcy skutkuje całkowitą utratą dostępu do platformy TakeIt!, jak i do Usług świadczonych przez Usługodawcę. 2. Usługodawca stosuje blokadę Konta Usługobiorcy w przypadku upływu okresu wypowiedzenia Umowy lub ustania jej obowiązywania wskutek upływu okresu, na który została zawarta, bądź też w przypadku wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na chwilę doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokady lub usunięcia Konta Usługobiorcy w przypadku: a) stwierdzenia jednego z przypadków określonych w 2 ust. 12 niniejszego załącznika w trybie natychmiastowym bez wcześniejszego uchylania autoryzacji Konta Usługobiorcy; w tym przypadku Usługodawca jest uprawniony do blokady lub usunięcia Konta Usługobiorcy bezterminowo; b) negatywnego rozpoznania reklamacji Usługobiorcy, któremu została uchylona autoryzacja Konta zgodnie z niniejszym załącznikiem; w tym przypadku Usługodawca jest uprawniony do blokady lub usunięcia Konta Usługobiorcy bezterminowo; 4

5 c) braku aktywności Usługobiorcy powyżej 30 dni; w tym przypadku Usługodawca jest uprawniony do blokady lub usunięcia Konta Usługobiorcy bezterminowo; d) w przypadku naruszeń postanowień 6 ust. 4 niniejszego załącznika - blokada Konta Usługobiorcy następuje na czas określony: 24h (pierwsze naruszenie), 48h (drugie naruszenie), 72h (trzecie naruszenie); w przypadku jednak rażącego naruszenia postanowień 6 ust. 4 niniejszego załącznika, Usługodawca jest uprawniony do blokady lub usunięcia Konta Usługobiorcy bezterminowo. 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: a) uchylenie bądź powstrzymanie się od udzielenia autoryzacji Konta Usługobiorcy, blokadę lub usunięcie Konta Usługobiorcy; b) skutki uzyskania przez osoby nieupoważnione dostępu do Konta Usługobiorcy, niezależnie od sposobu, w jaki do tego doszło; c) usunięcie z platformy TakeIt! ofert lub propozycji Usługobiorcy; d) utracone korzyści Usługobiorcy Platforma TakeIt! jest przeznaczona do wymiany informacji między Usługobiorcami w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz transportu towarów. 2. Usługodawca ma prawo wymagać od Usługobiorcy dokumentów potwierdzających wykonanie lub zlecenia usługi transportowej. 3. Usługobiorca profesjonalny jest obowiązany poinformować Usługodawcę o planowanym zamknięciu lub zawieszeniu działalności gospodarczej. 4. Usługobiorca jest obowiązany korzystać z platformy TakeIt! w sposób nienaruszający obowiązujących przepisów prawa, norm społecznych oraz postanowień Regulaminu. Z tego powodu zakazuje się, w szczególności: a) działań naruszających prawa innych Usługobiorców; b) przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z Konta Usługobiorcy; c) podawania się za inne osoby; d) umieszczenia w platformie TakeIt! wulgaryzmów, treści nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, adresów stron internetowych, treści o charakterze reklamowym lub marketingowym,. 5

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez SmartSCM Sp. z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez SmartSCM Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez SmartSCM Sp. z o.o. 1. Informacje ogólne. (1) Definicje: a) Regulamin Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną SmartSCM sp. z o.o. b) Użytkownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015)

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO BIZONCAPITAL.PL (STAN NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2015) 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead

Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Regulamin współpracy Wydawcy z programem partnerskim 4Lead Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Grupa TORPLAST Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ulicy Polnej 59 wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA

Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA Regulamin Rachunków Rozliczeniowych i Rachunków Lokat Terminowych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Część I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania Zintegrowanego rachunku bankowego w mbanku S.A. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Część I Rachunek bankowy bieżący i pomocniczy Wpłaty i wypłaty gotówkowe Lokaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z PARTNEREM 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki uczestniczenia w Platformie Programów Partnerskich FSprofit.pl, przystępowania do wybranych kampanii oraz realizowania przez

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

DEFINICJE: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE: INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, KRS - 416593, NIP 5272644300 (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/21 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/21 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla spółek (obowiązuje od dnia 30 stycznia 2014 r.)

Bardziej szczegółowo

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUMBUM.COM.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO TONIO PRZEKAZY PIENIĘŻNE ONLINE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez TONIO LIMITED usług drogą

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Definicje.

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 1. Definicje. Cumulus TS Cumulus Technology Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Sosnkowskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo