2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: znany)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)"

Transkrypt

1 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: Informacje i formularze on-line: simap.europa.eu Ogłoszenie o zamówieniu (Dyrektywa 2004/18/WE) Sekcja I : Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: Oficjalna nazwa: Muzeum Okręgowe w Toruniu Adres pocztowy: Rynek Staromiejski 1 Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) Miejscowość: Toruń Kod pocztowy: Państwo: Polska (PL) Punkt kontaktowy: sekretariat, Rynek Staromiejski 1, Toruń Osoba do kontaktów: Agnieszka Tybus-Bugajska Tel.: Faks: Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) Adres profilu nabywcy: (URL) Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) Więcej informacji można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inna: (proszę określić) I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 20

2 Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inny: (proszę określić) I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak nie więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 2 / 20

3 Sekcja II : Przedmiot zamówienia II.1) Opis : II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą : ochrona mienia i budynków Muzeum Okręgowego w Toruniu II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu Roboty budowlane Dostawy Usługi Kupno Kategoria usług: nr: 23 Dzierżawa Najem Leasing Połączenie powyższych form Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Zob. kategorie usług w załączniku C1 Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług : Toruń Kod NUTS: PL613 II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ): Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Umowa ramowa z jednym wykonawcą Liczba : albo (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : uczestników planowanej umowy ramowej Czas trwania umowy ramowej Okres w latach : albo w miesiącach : Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : albo Zakres: między : : i : : Waluta : Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 20

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu : 1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia i budynków wchodzących w skład Muzeum Okręgowego w Toruniu, zlokalizowanych przy: 1) Rynek Staromiejski 1, Ratusz, 2) Rynek Staromiejski 35, Kamienica pod Gwiazdą, 3) Kompleks budynków przy ul. Łaziennej 16, ul. Ciasnej 4/6/8,Dom Eskenów, 4) Kompleks budynków przy ul. Kopernika 15 i 17, Dom Kopernika 5) Kompleks budynków przy ul. ul. Franciszkańskiej 9 i 11, Muzeum Podróżników, 6) ul. Jakuba 20a. 2. Rodzaje służby: 1) posterunek nr 1 - stały, jednoosobowy, całodobowy w Centrum Ochrony Muzeum (COM), 2) posterunek nr 2 - jednoosobowy, w godzinach pracy Muzeum (ok. 12 godz. dziennie), w czasie zwiedzania i trwania imprez doraźnych, 3) posterunek nr 3 jednoosobowy, w godzinach pracy Muzeum (od 6,5 do 8,5 godz. dziennie z wyłączeniem poniedziałków), 4) posterunek nr 4 jednoosobowy, w godzinach otwarcia Wieży Ratuszowej (od 6,5 do 10,5 godz. dziennie), 5) patrol interwencyjny dwuosobowy, 6) konwój wartości muzealnych. 3. Zadania pracowników ochrony: 1) Bezpośrednie dyspozycje pracownikom ochrony wydaje: a) z ramienia Wykonawcy: - wyznaczony przez niego Koordynator Ochrony, b) ze strony Zamawiającego: - Dyrektor, - Wicedyrektor ds. organizacyjno-prawnych, - Pełnomocnik ds. ochrony. 2) W czasie pełnienia podwójnego dyżuru w COM przez pracownika Wykonawcy i pracownika Zamawiającego, przy wykonywaniu zadań związanych z ochroną pracownik Muzeum wykonuje polecenia pracownika Wykonawcy (zgodnie z opracowaną przez Wykonawcą, po podpisaniu umowy, instrukcją). 3) Koordynator ochrony a) osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji, przy pomocy komendantów wojewódzkich Policji, b) organizuje i kontroluje służbę pracowników ochrony, c) sprawdza uzbrojenie i wyposażenie ochrony, d) sprawdza stan dokumentacji ochronnej, e) wydaje polecenia pracownikom ochrony, f) wyjaśnia nieprawidłowości w realizowaniu zadań, g) współpracuje z Pełnomocnikiem ds. ochrony. 4) Pracownicy ochrony a) powinni posiadać schludny, reprezentacyjny wygląd, przy czym strój służbowy oraz sposób oznakowania pracowników podlega akceptacji Zleceniodawcy przed podpisaniem umowy, Zamawiający ma prawo żądać zmiany przedstawionego przez Wykonawcę stroju. b) osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji, przez komendantów wojewódzkich Policji, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 4 / 20

5 c) wykonują zadania wynikające z planu ochrony Muzeum, instrukcji wewnętrznych oraz określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także prace recepcyjne wskazane przez Zamawiającego, d) wykonują polecenia przełożonych służbowych, w tym osób wskazanych ust. 3 pkt. 1), lit. b) niniejszego punktu, e) współpracują z pracownikami Muzeum, w szczególności z pracownikami dozoru sal i portierni we wszystkich obiektach Muzeum, f) obsługują systemy alarmowe, przyjmują informacje z zakresu bezpieczeństwa obiektów podejmując odpowiednie działania. g) wymagana jest znajomość obsługi komputera, w tym programów do obsługi systemów ochrony. 5) 2 patrole interwencyjne (działające równocześnie) podejmują działania w miejscu wskazanym przez COM na wezwania, maksymalnie w ciągu 5 minut od zgłoszenia. Pracownicy: a) powinni posiadać schludny wygląd, przy czym strój służbowy oraz sposób oznakowania pracowników podlega akceptacji Zleceniodawcy przed podpisaniem umowy, Zamawiający ma prawo żądać zmiany przedstawionego przez Wykonawcę stroju. b) powinny to być osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji, przez komendantów wojewódzkich Policji. 4. Wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia będzie zobowiązany do podejmowania dodatkowych, wynikających z bieżących potrzeb (np. awarie systemów, przedłużające się imprezy itp.) dyżurów na stanowiskach określonych w specyfikacji oraz innych nadzwyczajnych, wyznaczonych ze względu na bieżące potrzeby. Koszt obsługi takiego stanowiska nie będzie wyższy niż kwoty określone w ofercie Wykonawcy. Dodatkowy wymiar dyżuru lub dodatkowy dyżur w zakresie określonym w niniejszym ustępie nie będzie wymagał aneksu do umowy. 5. Wyposażenie pracownika ochrony: 1) paralizator elektryczny, 2) kajdanki, 3) pałka obronna wielofunkcyjna, 4) radiotelefon 5) w zależności od potrzeb maska przeciwgazowa, latarka, telefon komórkowy, apteczka pierwszej pomocy. 6. Środki łączności i alarmowania: 1) zapewnienie stałej łączności COM z patrolem interwencyjnym i stanowiskiem kierowania ochroną Wykonawcy. 2) wymaga się włączenia lokalnego systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu sygnalizacji pożaru Zamawiającego do całodobowego stanowiska kierowania ochroną Wykonawcy przez połączenie GPRS. 7. Samochody: 1) jeden bankowóz klasy C, przystosowany do przewozu muzealiów (dla wartości 1-8 jednostek zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych a Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, Dz. U z późn. zm.), 2) dwa samochody dla grup interwencyjnych. 8. Pozostałe ustalenia dotyczące wykonywania zamówienia są zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Szczegółowe informacje, nie zawarte we wzorze umowy oraz w niniejszej specyfikacji, przekazane zostaną wyłonionemu Wykonawcy w chwili podpisania umowy. 10. Nie dopuszcza się wykonania przedmiotu zamówienia w całości lub w części przez podwykonawców. 11. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 5 / 20

6 13. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : Słownik główny Główny przedmiot Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : tak nie II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia) To zamówienie podzielone jest na części: tak nie (jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych: Dopuszcza się składanie ofert wariantowych : tak nie II.2) Wielkość lub zakres zamówienia : II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy) (jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowa wartość bez VAT : Waluta : PLN albo Zakres: między : : i : : Waluta : II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy) Opcje : tak nie (jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji : (jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji : w miesiącach : albo w dniach : (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak nie Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między : i: (jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Okres w miesiącach : albo w dniach: (od udzielenia zamówienia) albo Rozpoczęcie: 01/04/2014 (dd/mm/rrrr) Zakończenie: 31/03/2017 (dd/mm/rrrr) PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 6 / 20

7 Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1) Warunki dotyczące zamówienia: III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy) 1. Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości PLN. 2. Formy wnoszenia wadium, zasady wnoszenia oraz zasady dotyczące zwrotu wadium zostały określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 45 i 46. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego będą dokonywane w PLN. Warunki płatności zostaną określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: (jeżeli dotyczy) 3. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie z art. 24 ust. 1 ustawy, b) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik. d)pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub poświadczonej kopii Wykonawca załącza do oferty. III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy) Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom : tak nie (jeżeli tak) Opis szczególnych warunków: Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U ze zm.) III.2) Warunki udziału: III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia określonego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 20

8 b) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - warunki posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i warunek dot. sytuacji finansowej i ekonomicznej - określone w sekcji III.2.2), III.2.3), III.2.3) niniejszego Ogłoszenia. c) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania posiadają ważną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w wymaganym przedmiotem zamówienia zakresie. 2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą się wykazać dokumentami określonymi w części IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 oraz każdy z Wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, b) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik. 4. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany złożyć: a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; e) aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, h) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 10 i 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, i) ważną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w wymaganym przedmiotem zamówienia zakresie, j) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, 5. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta spełniać musi następujące wymagania: a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 oraz każdy z Wykonawców musi wykazać, brak podstaw do wykluczenia na podstawie z art. 24 ust. 1 ustawy, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 20

9 b) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik, 6. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: a) zamiast dokumentów określonych w niniejszej sekcji pkt. 4 lit. c), d), e) i g) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji lub nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) zamiast dokumentów określonych w niniejszej sekcji pkt. 4 lit f) i h) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania, albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składani ofert, c) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w niniejszej sekcji pkt. 6 lit. a) i b) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentwykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem działalności związanej z przedmiotem zamówienia na zamówienia na kwotę minimum ,00 PLN za kwotę minimum PLN za jedno zdarzenie. Wykonawcy występujący wspólnie muszą jednokrotne zdarzenie. udokumentować, że łącznie spełniają określony wyżej warunek. III.2.3) Kwalifikacje techniczne: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy) a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składani ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub wykonywane należycie zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale VII, pkt. 1 lit. d) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku wykonywania świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywał lub wykonuje zamówienia polegające na: - wykonaniu lub wykonywaniu usług ochrony osób i mienia u trzech przedsiębiorców, instytucji itp. za kwotę min ,00 PLN każda, wykonana w terminie ostatnich 12 miesięcy, przy czym przynajmniej jedna usługa powinna dotyczyć ochrony dóbr kultury, - wykonania trzech konwoi wartości materialnych dóbr kultury, PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 9 / 20

10 Dowodem jest poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zostały wcześniej wykonane zamówienia, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. b) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: - wyposażenie pracownika ochrony (należy wykazać pełny poniżej określony zestaw na każde stanowisko, określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia): paralizator elektryczny, kajdanki, pałka obronna wielofunkcyjna, radiotelefon, maska przeciwgazowa, latarka, telefon komórkowy, apteczka pierwszej pomocy, - nadajniki GPRS w ilości niezbędnej do podłączenia wszystkich grup budynków, - samochody określone w rozdziale VII pkt. 1 lit. e), w pierwszym myślniku Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, - dwa jednoczesne patrole interwencyjne, - wyposażone, całodobowe stanowisko kierowania ochroną, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: - wykazu pracowników ochrony, - podanie osoby proponowanej na stanowisko Koordynatora ochrony z ramienia Wykonawcy, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, e) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawcy występujący wspólnie muszą udokumentować, że łącznie spełniają określone wyżej warunki. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - posiada co najmniej 1 samochód przystosowany do konwoju wartości muzealnych oraz co najmniej 2 samochody przystosowane do wykonywania patroli interwencyjnych, sprzęt i środki łączności niezbędne do wykonania zamówienia określone w niniejszej specyfikacji, - utrzymuje stałe (24 godzinne) stanowisko kierowania ochroną, - posiada dwa, jednoczesne patrole interwencyjne, - posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia w następującym zakresie: wykaże, że wszystkie osoby wykonujące zamówienie są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, oraz co najmniej jedna osoba wpisana ponadto na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, która wykonywała obowiązki związane z koordynowaniem procesu ochrony w okresie ostatnich 2 lat, pracownicy ochrony powinni wykazywać się 12 miesięcznym doświadczeniem przy wykonywaniu obowiązków ochrony mienia w przedsiębiorstwie, instytucji itp. oraz obsługą programów ochrony budynków. PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10 / 20

11 III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi: III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu: Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak nie (jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych : ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U z późn. zm.) III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi: Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak nie PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 11 / 20

12 Sekcja IV : Procedura IV.1) Rodzaj procedury: IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) : tak nie (jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe) Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału: (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców: albo Przewidywana minimalna liczba: i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert : tak nie IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola)) albo Najniższa cena Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12 / 20

13 Kryteria Waga Kryteria Waga IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie (jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: IV.3) Informacje administracyjne: IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy) DOP IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: tak nie (jeżeli tak) Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: _ (dd/mm/rrrr) Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: 26/02/2014 Godzina: 10:00 Dokumenty odpłatne tak nie (jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: Waluta: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 26/02/2014 Godzina: 10:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: _ IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Dowolny język urzędowy UE Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL Inny: PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 13 / 20

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo