Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013 roku"

Transkrypt

1 Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013 roku Proponowany porządek obrad: 1.Sprawy organizacyjne: a) otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum, b) przedstawienie propozycji porządku obrad zgłaszanie uwag, c) przyjęcie porządku obrad. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014, b) określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014, c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014, d) zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2013 rok. 3. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za I półrocze 2013 r. 4. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Chrostkowo w roku szkolnym 2012/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXVIII Sesji Rady Gminy Chrostkowo. 6. Wolne wnioski i zapytania. 7. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo. Ad.1a Otwarcia XXIX sesji Rady Gminy Chrostkowo o godz dokonał Przewodniczący Rady Jarosław Radke. Stwierdził, że na Sali znajduje się 15 radnych, czyli Rada władna jest do podejmowania uchwał. Następnie powitał Panie i Panów radnych, ścisłe kierownictwo Urzędu Gminy na czele z Panią Wójt, Panem Sekretarzem, Panią Skarbnik, dyrektorów placówek oświatowych, sołtysów, rady sołeckie i wszystkich, których nie wymienił. Ad. 1b Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad. Następnie zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie było żadnych uwag. Ad. 1c Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 1

2 Ad. 2a Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok Następnie udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetu p. Celmer, który przedstawił, że na posiedzeniu komisja wypracowała stawki podatków lokalnych na 2014 rok. Przy podatku rolnym cenę żyta ustaliliśmy na poziomie 50 zł za 1 dt., tak jak w roku bieżącym, czyli podatek rolny pozostaje bez zmian tj. 125 zł za 1h przeliczeniowy. Przewodniczący Rady dodał, że uległa zmianie podstawa do ustalenia podatku rolnego, do tej pory podstawę stanowiła średnia cena skupu żyta za okres pierwszych 3 kwartałów teraz podstawę stanowi średnia cena żyta za okres 11 kwartałów. Następnie zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały podatkowej? Nie było żadnych pytań. Zatem odczytał treść projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2014 i poddał pod głosowanie. W obecności 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (Uchwała Nr XXIX/154/2013 w załączeniu). Ad. 2b Przewodniczący Rady przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie określenia stawek od nieruchomości na rok Następnie udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetu p. Celmer, który przedstawił propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. Stawki te wzrosły o 1% w stosunku do stawek obowiązujących. Pan Przewodniczący zapoznał zebranych z propozycjami następujących stawek: od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,53 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, było 0,52 zł; b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,91 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, było 18,72 zł; c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,75 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, było 10,65 zł; d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 2

3 tych świadczeń 4,68 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, było 4,63 zł; e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,09 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, było 5,04 zł - budynków letniskowych lub użytkowanych na te cele 7,73 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, było 7,66 zł. Od budowli tak jak było 2% od ich wartości. Od gruntów : a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1 m 2 powierzchni, było 0,84 zł; b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 zł od 1 ha powierzchni, było 4,51 zł; c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,46 zł od 1 m 2 powierzchni, było 0,45 zł. Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania odnośnie stawek od nieruchomości? Nie było żadnych pytań. Zatem Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 i poddał go pod glosowanie. W obecności 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwala została przyjęta jednogłośnie (Uchwała Nr XXIX/155/2013 w załączeniu). Ad. 2c Kolejną uchwałą nad którą obradowano, była uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok Przewodniczący Komisji Budżetu p. Celmer przedstawił, że tak jak przy poprzednich podatkach te stawki wzrosły o 1% i tak na przykład od ciągników siodłowych dwuosiowych o masie nie mniejszej niż 31 ton podatek będzie wynosił 2008 zł na rok i od naczep o masie nie mniejszej niż 38 ton zł na rok, tych zestawów na terenie gminy mamy najwięcej. 3

4 Przewodniczący Rady zapytał, czy ma przeczytać stawki podatku od środków transportowych na 2014 rok zawarte w załączniku do uchwały? Rada stwierdziła, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ stawki były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji. Następnie zapytał, czy są pytania do uchwały? Nie było żadnych pytań. Zatem Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 i poddał go pod głosowanie. W obecności 15 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (Uchwała Nr XXIX/156/2013 w załączeniu). Ad. 2d Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Udzielił głosu Skarbnikowi Gminy Pani Marioli Michalskiej, która przedstawiła, że dochody i wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę zł. Dochody zwiększają się w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia r. zwiększona została dotacja w dz. 852 Pomocy społeczna o zł z tego w rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o zł przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, rozdz Zasiłki stałe zwiększyły się o zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, rozdz Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększone zostały o zł. na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 150 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Zwiększony został również dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie zł jest to dotacja dla oddziałów przedszkolnych i przedszkola 414 zł na ucznia, w ZS w Chrostkowie oddziały przedszkolne zwiększa się wynagrodzenie i pochodne o kwotę zł, w przedszkolu zwiększa się wynagrodzenia i pochodne o zł, w SP w Stalmierzu w oddziałach przedszkolnych zwiększa się wynagrodzenia i pochodne o zł jako dotację dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę zł. Na podstawie decyzji z dnia 15 listopada 2013 r. zostały zwiększone świadczenia na pomoc realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę zł i te ten sam rozdz. o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Dokonuje się również przeniesień między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w Urzędzie Gminy zwiększa się w rozdz OSP wydatki na ubezpieczenie samochodu o 500 zł. w rozdz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się dotację dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic o zł., w ZS w Chrostkowie zwiększa się wydatki na zakup pomocy naukowych o zł., w PG zwiększa się wydatki na zakup pomocy naukowych o zł. i w SP w Stalmierzu zwiększa się wydatki na zakup pomocy naukowych o zł. Zwiększenia wynikają ze zmniejszeń w tych jednostkach wydatków bieżących. Zmian dokonuje się również w załączniku zadań majątkowych z tym, że wydatki inwestycyjne nie ulegają zmianie i wynoszą zł, wprowadza się nowe zadanie pod nazwą,,modernizacja dróg gminnych Lubianki Nowa Wieś w kwocie zł na uaktualnienie dokumentacji. Zmian dokonuje się również w rozdz OSP, Pani Skarbnik wyjaśniła, że na ostatniej sesji był przyjęty paragraf 6060 jako zakup inwestycyjny zestawu ratownictwa medycznego i zmienia się tylko paragraf na 6260 jako wydatek w formie dotacji dla OSP Chrostkowo, ponieważ, żeby otrzymać dotację z Urzędu Marszałkowskiego ten wydatek musi przejść przez OSP. 4

5 Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedstawionych zmian w budżecie? Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Laskowska zapytała o zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdz Przedszkola. Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to dotacja, dostaliśmy na ucznia 414 zł, ze względu na to, że wydatki na wynagrodzenia są największe dotacja została przeznaczona na ten cel i z tej dotacji będziemy musieli się rozliczyć. Przewodniczący Rady ponownie zapytał, czy są jeszcze pytania do zmian w budżecie? Nie było więcej pytań. Zatem odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok i poddał go pod głosowanie. W obecności 15 radnych, za przyjęciem w/w uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (Uchwała Nr XXIX/157/2013 w załączeniu). Przewodniczący Rady o ogłosił przerwę w obradach sesji. Po przerwie o godz wznowił obrady. Ad. 3 Prowadzący obrady p. Radke przedstawił kolejny punkt porządku obrad dotyczący przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za I półrocze 2013 r. Następnie udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej p. Bonieckiemu, który poinformował, że komisja na posiedzeniu zapoznała się z informacją z realizacji budżetu za I półrocze 2013 r. Przewodniczący p. Boniecki przedstawił, że dochody w I półroczu wyniosły ,67 zł co stanowi 53,90% planu, a wydatki ,86 zł i zostały zrealizowane w 32,33% planu. W wyniku realizacji budżetu uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie zł. Komisja zwróciła uwagę na dobre wykonanie dochodów własnych w kwocie ,87 zł co stanowi 63,16% planowanych dochodów. Ponad to komisja zwróciła uwagę na wydatki w drogach gminnych, na plan zł wykonanie wyniosło tylko ,27 zł co stanowi 14,37% planu. Wójt Elżbieta Mazanowska zapoznała zebranych z Uchwałą Nr 10/2013 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Chrostkowo informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. Skład Orzekający opiniuje pozytywnie informację o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za pierwsze półrocze 2013 r. Uzasadnia, że uchwalony przez Radę Gminy budżet gminy, po uwzględnieniu wprowadzonych zmian, przewidywał plan dochodów w wysokości zł, które zostały zrealizowane w 53,9% planu, w tym dochody bieżące wykonano na poziomie 59,4% planu i dochody majątkowe w wysokości 33,3% planu. Uchwalony przez Radę Gminy budżet łącznie z dokonanymi w omawianym okresie zmianami przewidywał wydatki w wysokości zł, które zostały zrealizowane w 32,3% planu, w tym wydatki bieżące wykonano na poziomie 44,4% planu i wydatki majątkowe w wysokości 1,0% planu. Przyjęte inwestycje w wysokości zł stanowią 27,7% planowanych wydatków budżetowych. Z wyjaśnień zawartych w informacji wynika, że inwestycje są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, a płatności wynikające z podpisanych umów w I półroczu będą wykonane w II półroczu. Przyjęta w planie budżetu na 2013 r. nadwyżka operacyjna w kwocie zł na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi zł. Skład podkreśla znaczenie wypracowania na koniec 5

6 roku budżetowego nadwyżki operacyjnej, która ma istotny wpływ na kształtowanie się maksymalnego wskaźnika zadłużenia i świadczy o kondycji finansowej jednostki. W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie zł przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości zł. Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku wyniosło zł, tj. 2,1% planowanych dochodów. W omawianym okresie spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zł, które wraz z odsetkami stanowią 0,3% planowanych dochodów budżetowych. Poziom zadłużenia i spłaty zobowiązań gminy w okresie objętym oceną nie przekroczył ustawowych limitów (15% i 60%), określonych przepisami art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. W ocenie Składu Orzekającego przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br. spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. Niniejsza opinia nie jest oceną przebiegu wykonania budżetu, a jedynie opinią o informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za I półrocze 2013 roku (kserokopia uchwały RIO w załączeniu). W wyniku głosowania, w obecności 15 radnych, za przyjęciem informacji głosowało 15 radnych. Informacja z wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za I półrocze 2013 roku została przyjęta jednogłośnie. Ad. 4 Przewodniczący Rady przedstawił punkt porządku obrad dotyczący przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Chrostkowo w roku szkolnym 2012/2013. Powiedział, że do każdego z radnych trafiła obszerna informacja, także sprawa jest znana. Pan Przewodniczący przedstawił tylko dane dotyczące liczby dzieci w roku szkolnym 2012/2013. W gminie Chrostkowo w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne w Stalmierzu, w Chrostkowie i Nowej Wsi, do których uczęszczało 51 dzieci. Do szkół podstawowych uczęszczało 208 uczniów i gimnazjum 116 uczniów. Ponownie zapytał, czy są pytania odnośnie w/w informacji? Nie było żadnych pytań. W wyniku głosowania informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Chrostkowo w roku szkolnym 2012/2013 została przyjęta jednogłośnie. Ad. 5 Przewodniczący Rady zapytał, czy protokół z poprzedniej XXVIII sesji jest znany radnym? Radnie odpowiedzieli, że protokół jest znany. Protokół z poprzedniej XXVIII sesji Rady gminy Chrostkowo został przyjęty jednogłośnie. Ad.6 Przewodniczący Rady przedstawił kolejny punkt porządku obrad, czyli wolne wnioski i zapytania. Przewodniczący Rady p. Radke udzielił głosu Panu Janowi Paśniewskiemu reprezentującemu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego,,KOLMEX z Kolankowa, który przedstawił, że firma istnieje od 1995 roku czyli 13 lat. Firma wywalczyła sobie 6

7 zezwolenie z Urzędu Marszałkowskiego na wybudowanie składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie powiatu lipnowskiego. Pan Paśniewski powiedział, że znalazł sobie odpowiednie miejsce na terenie gminy Chrostkowo, jest po wstępnych rozmowach i chciałby takie składowisko otworzyć w miejscowości Nowe Chrostkowo. Prosił o zgodę, czy przychylność radnych w budowie takiego składowiska. Następnie Pan Paśniewski nakreślił na czym polega budowa takiego składowiska. Obszar musi być o odpowiednich warunkach, musi być zachowana odległość od zabudowań, na terenie otwiera się kwaterę o odpowiedniej głębokości, składuje się tam azbest w podwójnej folii, przykrywa i robi się 0,5 metrowy nasyp na którym sadzi się las. Firmy zajmujące się demontażem azbestu, które istniały na naszym terenie wszystkie poupadały i zostaliśmy jedyną firmą, jeżeli nie założymy takiego składowiska to też upadniemy i prędzej czy później Państwo i pozostali mieszkańcy będą płacić bardzo dużo za składowanie tego azbestu, jeśli nie będzie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Padło pytanie na jakiej powierzchni byłby składowany azbest? Pan Paśniewski odpowiedział, że na obszarze od 2 do 5 ha. Takie składowisko istnieje na naszym terenie w Małciechowie i tam otrzymali zgodę na poszerzenie takiego składowiska. Drugie składowisko małe istnieje w Byciu w ubiegłym roku otwarte, było jeszcze składowisko w Trzemesznie, ale było źle prowadzone i zostało zamknięte. Na takim składowisku muszą być robione co roku badania, które robi wojewódzka stacja sanitarno - epidemiologiczna i jeżeli jest źle prowadzone zostaje zamykane. Na takim składowisku może pracować kilkanaście ludzi, także byłaby by praca i podatki dla gminy. Radny p. Golan stwierdził, że firma chce budować składowisko azbestu na Nowym Chrostkowie, jak tam jest ujęcie wody. Pan Paśniewski wyjaśnił, że jest to zabezpieczone w odpowiedniej odległości tj. 3 km. od ujęcia wody, było to sprawdzane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Azbest jest szkodliwy wtedy jak się go kruszy, pył i włókna są szkodliwe. Składowisko jest bardzo trudne do wybudowania i tu największe trudności będą sprawiali sąsiedzi, którzy graniczą. Składowisko byłoby budowane na działce u Pana sołtysa w Chrostkowie Nowym. Sołtys z Chrostkowa Nowego p. Drygulski przedstawił, że na początku był przeciwny budowie składowiska, ale jak pojechał i obejrzał jak to wygląda to zmienił zdanie. Palety owinięte są folią, nie ma żadnych śmieci, rozmawiał też z mieszkańcami, którzy na początku byli przeciwni, a teraz są zadowoleni, mają porobione drogi dojazdowe, najbliżej położone budynki znajdują się w odległości 300 m. Ponownie głos zabrał p. Paśniewski, który powiedział również, że póki co zdjęcie azbestu jest w gminie dofinansowywane, ale później może nie być, dlatego już teraz zaproponował mieszkańcom gminy 50% ceny za składowanie, średnio płaci się 2, 3 tys. za azbest jeżeli nie ma dofinansowania. Sołtys z Głęboczka p. Lewandowski zapytał, na jakiej głębokości byłby ten wykop? Pan Paśniewski odpowiedział, że to zależy od pomiaru wód gruntowy, bo żeby takie składowisko było otworzone musi być raport środowiskowy, a ze względu na to, że są to odpady niebezpieczne to ten raport musi być szczegółowy. Radny p. Krzywosiński zapytał, czy azbest będzie składowany tylko z terenu naszego powiatu, czy województwa? Pan Paśniewski odpowiedział, że nie utrzymałby składowiska gdyby składował azbest tylko z powiatu lipnowskiego, nie byłby w stanie, bo to są duże koszty, trzeba części pieniędzy odprowadzić do gminy, jakąś część do Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ Urząd Marszałkowski będzie później zajmował się tym składowiskiem. Jeśli chodzi o odpad jaki będzie składowany to będzie zastrzeżone w umowie, że tylko i wyłącznie sam azbest i raczej 7

8 nikt nie będzie woził z innego województwa, ponieważ tam na miejscu mają swoje składowiska. Pan Paśniewski powiedział, że więcej się mówi o tej szkodliwości azbestu niż to rzeczywiście jest, bo tak jak już mówił wcześniej tylko kruszony jest szkodliwy. Radna p. Miętkiewicz zapytała, czy możemy mieć pewność, że ta folia jest na tyle mocna, że nie ulegnie przetarciu, zniszczeniu? Pan Paśniewski odpowiedział, że to wszystko jest pod nadzorem, to jest sprawdzane i jak już wiele razy mówił, że jeżeli jest składowane źle to jest zamykane, trzeba podporządkować się przepisom. Nadmienił również, że chciałby mieć możliwość poszerzenia składowiska, bo te 2 ha mogą nie wystarczyć. Radna p. Miętkiwicz zapytała, ile osób znalazło by zatrudnienie? Pan Paśniewski odpowiedział, że trudno teraz mówić o konkretnej liczbie, w Małciechowie na sezon zatrudnionych jest 45 osób, natomiast na stałe 8 to wszystko zależy od tego jakby się takie składowisko rozwinęło. Radny p. Krzywosiński zapytał w jakiej formie będzie składowane? Pan Paśniewski odpowiedział, że na składowisko musi być przywieziony owinięty azbest w paletach, później jeszcze w jedną folię wchodzi i jest magazynowany, nie ma innej możliwości, zresztą Pan sołtys mieszka w pobliżu i jeżeli byłoby coś źle robione to by się nie zgodził. Tak składowany azbest w paletach musi być pokryty dwumetrową warstwą ziemi i posadzony młody las, teren musi ogrodzony i posadzona boczna strefa lasu poza tym wody gruntowe badane są dokładnie. Pan Paśniewski prosił o przychylność odnośnie budowy tego składowiska, bo prędzej czy później takie składowiska będą musiały na terenie gminy powstać, bo to po prostu musi być gdzieś składowane, jest tego dużo i będzie coraz więcej. Padło pytanie, ile w sumie jest tych składowisk w pobliżu? Pan Paśniewski odpowiedział, że jedno w Małciechowie, które jest poszerzane, jest też jedno małe składowisko w Byczu i te byłoby trzecie, jest jeszcze w Sierpcu, ale to już jest inne województwo. Najważniejsze jest to, żeby firma została umieszczona w planie zagospodarowania przestrzennego to jest dla firmy najtrudniejsze i o to firma walczyła 4 lata. Pan Paśniewski podkreślił, że nie chce też tak szybo tego otworzyć, chodzi o to, żeby przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami, dowiedzieć się jak ludzie to widzą i tez nie chce tego robić na siłę. Nie było więcej pytań. Przewodniczący Rady przedstawił, że temat jest do dyskusji, do rozważenia i podjęcia odpowiedniej decyzji. Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu pełnomocnikowi firmy,,gorażdże, który przedstawił zamiary przedsiębiorstwa na terenie gminy. Firma złożyła do gminy wniosek, który ostatnio został rozszerzony. Chcielibyśmy na terenie dwóch obrębów tj. w Janiszewie i Chrostkowie Nowym prowadzić działalność polegającą na eksploatacji kruszyw. Pan Klimczak przedstawił, że firma ma wstępne wyniki badań z których wynika, że te zasoby które tam występują są zasobami słabymi, wcześniej wiedza na ten temat nie była do końca pewna. W związku z tym rozszerzyliśmy nasz wniosek również o tereny produkcji przemysłowej, składu, magazynu oraz możliwości produkcji energii ze źródeł energii odnawialnej typu fotowoltaiki. Chcielibyśmy, żeby ten plan został sporządzony wiemy też, że gmina nie będzie finansowała przedsiębiorców bo nie jest od tego, w związku z tym zakładamy i zadeklarowaliśmy pokrycie całych kosztów jakie wystąpią przy sporządzaniu tego planu, jednocześnie wiążąca się dwustronną umową oczywiście jeśli uzyskamy przychylność rady, bo od rady zależy czy zostanie podjęta uchwała intencyjna czy tez nie. Pan Klimczak powiedział, że poruszał się trochę po tym terenie i wie jakie są obawy mieszkańców jeśli chodzi o wykorzystanie tych terenów. Jest to teren położony blisko Janiszewa i Chrostkowa, obok jest ujęcie wody dlatego też wykluczamy wykorzystanie terenu na składowanie jakichkolwiek niebezpiecznych odpadów, niech tym się zajmują fachowcy bo 8

9 wiedzą jak to robić natomiast my ograniczamy się raczej do działalności przemysłowej i myślę, że najlepszym sposobem na zabezpieczenie się przed jakimiś zakusami nie tylko przez nas bo my możemy ten teren sprzedać po wyeksploatowaniu co jest ujęte w samej treści planu zagospodarowania jest wskazanie zakazu składowania tam wszelkich odpadów niebezpiecznych. Generalnie uważamy, że na tym terenie powinny być składane dwa rodzaje odpadów, które występują w sposób naturalny przy tego typu działalności, jest to odpad postały podczas eksploatacji i odpad powstały podczas przeróbki, czyli to co się z ziemi pobiera to do tej ziemi wraca po odseparowaniu grubszych frakcji, które tam występują. Zakładając, że jeżeli plan będzie tylko i wyłącznie do eksploatacji to może być również mało i dla gminy, dlatego też przewidujemy z góry jakąś perspektywę czasową funkcjonowania tego terenu również na inne cele, można więc wykorzystać ten teren na cele, które były przedmiotem tego rozszerzenia oczywiście w granicach jakie gminę interesują. Fotowoltaik jest to nieszkodliwa działalność, ale jest brak przepisów, wszyscy na nie czekają, są to na razie jakieś perspektywy, ale sprawa nie jest nagląca. Teren dosyć duży bo 130 ha, ale zasoby są nie duże, będzie szeroko, ale nie za głęboko. Jesteśmy po badaniach wstępnych, wiemy że poniżej 10 metrów występuje lustro wody, ale nie wiemy czy będziemy kopać poniżej czy nie, gdyby tak było to uzależnione jest to od badań dokładnych i szczególnie wtedy powinna być rekultywacja rolno rekreacyjna, natomiast w tej części gdzie nie będzie eksploatacji poniżej lustra wody to oczywiście będzie rekultywacja rolna, bo taka jest najlepsza z wykorzystaniem tego terenu na cele te dalsze w sensie magazynowym, czy też fotowoltaików, ale nie odpadów Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Boniecki zapytał o kwestię dróg podczas eksploatacji? Pan Klimczak odpowiedział, że teren jest położony przy szosie i właściwie wyjazd będzie również na tą szosę, natomiast odnośnie dróg gminnych to ze względu na charakter działalności, bo eksploatacja to jest obniżenie terenu to są dwa sposoby, dzierżawa czasowa wtedy kiedy droga może pozostać, potem to się odtwarza, natomiast jeśli schodzimy poniżej lustra wody zwracamy się o wykup, tutaj gmina oczywiście decyduje o tym. Wiemy również o tym, że przez środek terenu przebiega rurociąg i trzeba będzie go przełożyć, musi to zrobić firma na własny koszt i z tym też się liczymy. Wiemy, że takim ewenementem, który jakby czasami zniechęca mieszkańców, czy też radę do podjęcia decyzji co do przeznaczenia terenu pod taką działalność są opłaty planistyczne jest to z jednej strony dochód gminy tj. 30% ustalone przepisami, a z drugiej strony jest to jakby pat dla sprzedających, ten problem musi rozwiązać przedsiębiorca i my to rozwiązujemy skutecznie natomiast, żeby nie było właśnie obawy, że ktoś będzie zmuszony do sprzedaży to już nie te czasy, nikogo nie można zmusić do sprzedaży natomiast plan formułuje się w ten sposób, że tam gdzie ta eksploatacja jest przewidziana to dopóki ona nie wystąpi to ten charakter pierwotny zostaje zachowany, każdy może swoje tereny wykorzystywać w sposób dotychczasowy, nie ma możliwości przymusu. Natomiast my powinniśmy się starać, żeby ktoś kto by miał nam sprzedać grunt uzyska warunki, które będą go satysfakcjonowały, oczywiście, żeby nie bolała go ta kwota, którą do gminy wprowadzić musi. Radna p. Miętkiewicz zapytała, czy firma zamierza powiększać jeszcze swój areał? Pan Klimczak odpowiedział, że raczej już nie ma takiego zamiaru, ponieważ bardziej optymistyczne były te pierwotne szacunki, bo wiedza geologiczna w całej Polsce jakaś tam jest, ale ta wiedza tutaj akurat nie do końca się sprawdziła. Radna p. Miętkiewicz zapytała, czy będzie tylko wydobycie surowca, czy przeróbka też? Pan Klimczak odpowiedział, że przeróbka też, czyli uszlachetnianie to jest odsiew i segregacja, jeżeli rynek daje zarobić to się robi różne frakcje. Istotna sprawą jest to, że nasza działalność jest określona przepisami szczególnie pod względem ochrony środowiska o czym 9

10 wszyscy wiemy, natomiast dlatego, że występują różne rodzaje eksploatacji, nie da zrobić się jakieś gradacji, w tej chwili wiadomo, że eksploatacja kruszyw dla środowiska raczej szkód nie niesie wręcz odwrotnie, ze względu na taką działalność jaką my przewidujemy będziemy musieli zrobić raport oddziaływania na środowisko, uzyskać decyzje środowiskową poprzez gminę tutaj nas razi ze swojej strony Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, nie da się zrobić tutaj czegoś co by w jakiś sposób środowisku szkodziło, natomiast co nas cieszy z jednej strony to, że na terenie o którym mówimy nie ma lasu na tym, więc nie ma potrzeby wycinki natomiast już wiadomo z praktyki wieloletniej, że jeśli są lasy to przeważnie są to zasadzenia powojenne, gdzie tereny były niezbyt urodzajne i sadziło się lasy i jeśli powstają zbiorniki to dużo lepiej oddziaływają na środowisko niż na przykład las jednego pokolenia. Radny p. Krzywosiński zapytał, czy firma przewiduje przeprowadzić eksploatację na tych 130 ha? Pani Klimaczak odpowiedział, że my nie staramy się unikać obciążeń i obowiązków, jakie ciążą na firmie, nie staramy się tego robić na skróty, bo koncesję można uzyskać u Pana Starosty albo u Pana Marszałka, my wybieramy tą drugą drogę z tej przyczyny, że jest trudniejsze, bardziej rygorystyczna i kosztowna, ale daje nam pewność i w jakiś sposób również gminie, że nie ma tu jakiś prób unikania kosztów i obowiązków. Jeśli chodzi o te odpady to w planie powinien znaleźć się zakaz składowania odpadów niebezpiecznych i innych niż te które powstają przy takiej eksploatację. Właściwie to nie są odpady, bo to jest dokładnie to samo co się wydobywa, potem to samo się z powrotem składa tylko uszczuplone o jakieś tam frakcje. W związku z tym, że nie było więcej pytań Pan Klimaczak podziękował za uwagę. Następnie głos zabrała radna p. Miętkiewicz, która przedstawiła, że chciała poruszyć temat dla większości osób dobrze znany, a mianowicie sprawę szamba przy ZS w Chrostkowie. Wcześniej dwa miesiące temu p. Wójt na wspólnym posiedzeniu komisji wspomniała też, ale przyznam, że nie wiele dało mi to do myślenia i nie bardzo wiedziałam jak to naprawdę wygląda, ale los poprowadził moje drogi, że musiałam skręcić na teren szkoły, tego dnia wyjątkowo fetor było czuć już na drodze powiatowej, przez drogę przepływał sobie wartko strumyk zgodnie z grawitacją do Państwa Grabarczuk, jaka to była ciecz nie wiem. Pani Miętkiewicz mówiła dalej, że wjechała na boisko, na rogu szkoły są studzienki i spore kałuże wokół, po lewo plac zabaw spora grupka dzieci, myślę że nie były tam pooddychać świeżym powietrzem, dalej wąż wychodził z jednej ze studzienek lekko uchylonej, przez boisko gdzie po prawo jest kolejna jakaś studzienka, no tam właz był właściwie otwarty, prawie, że zupełnie. Co tam się dzieje, jak duże niebezpieczeństwo i zagrożenie skoro jest tam tyle dzieci to każdy wie, ale chciałabym wiedzieć Panie Dyrektorze jakie kroki Pan podjął by ukrucić ten proceder oprócz komentarza, który później usłyszałam. Zgłosiłam ten proceder wcześniej na komisji budżetu, bo akurat wtedy świeżo wracałam z tej szkoły, poinformowałam kolegów i koleżanki, obecna była też Pani Wójt, później poinformowałam komisję rewizyjną, na której był Pan Sekretarz. W związku z moją interwencją komentarz do tego usłyszałam taki: jakaś radna, która ani dziecka tam nie ma, ani wnuka szambem się zainteresowała, co ją to w ogóle obchodzi i co Ona tam robiła. A ja pytam, co z tym dalej, co cieknie, co się dzieje? Dyrektor ZS w Chrostkowie Pan Włodarczyk zapytał, czy Pani słyszała ten komentarz z moich ust? Radna p. Miętkiewicz odpowiedziała, że o tym było mówione na terenie szkoły. Pan Dyrektor powiedział, że takie zbieranie plotek to później dziwnie wygląda. Pan Dyrektor wyjaśnił, że z tego co Mu wiadomo to temat szamba nie jest tematem z chwili obecnej tylko proceder ten był powtarzany od wielu, te szambo się wylewało dużo wcześniej nikt z tego tytułu nie robił żadnych problemów i była zawsze cisza mało tego szambo było 10

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży

P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży 1 P R O T O K Ó Ł NR XXI/12 z sesji Rady Miejskiej Chełmży XXI sesja Rady Miejskiej Chełmży odbyła się w dniu 29 listopada 2012 roku w godzinach od 12,00 do 13,40. Sesja odbyła się w sali mieszczańskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 15.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 1 P R O T O K Ó Ł Nr 44/2013 z XLIV sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 lutego 2013r. o godz.12.00 w sali audytoryjnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul.kos.gdyńskich

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r.

Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Protokół nr XVII/2011 z posiedzenia 17 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 21 listopada 2011 r. Rozpoczęcie Sesji: godz. 9.00 Zakończenie Sesji: godz. 12.40 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r.

Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. RADA MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 15.10.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.9.2014 2014-257642 Protokół nr L z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 15 października2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r.

Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Protokół Nr XXIV/2012 z Sesji Rady Gminy Zabierzów z dnia 29 czerwca 2012 r. Data utworzenia 2012-06-29 Numer aktu 24 Kadencja Kadencja 2010-2014 Miejsce sesji: Urząd Gminy Zabierzów, sala obrad. Sesja

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r.

PROTOKÓŁ. III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. PROTOKÓŁ III sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 11 grudnia 2002 r. III sesja Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich trwała od godz. 16 00 do godz. 17 30 Na ogólną liczbę 21 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 02 12 27 Radni zostali powiadomieni

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo