Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013 roku"

Transkrypt

1 Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo z dnia 20 listopada 2013 roku Proponowany porządek obrad: 1.Sprawy organizacyjne: a) otwarcie XXIX Sesji Rady Gminy i stwierdzenie quorum, b) przedstawienie propozycji porządku obrad zgłaszanie uwag, c) przyjęcie porządku obrad. 2. Podjęcie uchwał w sprawie: a) obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2014, b) określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014, c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014, d) zmian w budżecie gminy Chrostkowo na 2013 rok. 3. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za I półrocze 2013 r. 4. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Chrostkowo w roku szkolnym 2012/ Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXVIII Sesji Rady Gminy Chrostkowo. 6. Wolne wnioski i zapytania. 7. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo. Ad.1a Otwarcia XXIX sesji Rady Gminy Chrostkowo o godz dokonał Przewodniczący Rady Jarosław Radke. Stwierdził, że na Sali znajduje się 15 radnych, czyli Rada władna jest do podejmowania uchwał. Następnie powitał Panie i Panów radnych, ścisłe kierownictwo Urzędu Gminy na czele z Panią Wójt, Panem Sekretarzem, Panią Skarbnik, dyrektorów placówek oświatowych, sołtysów, rady sołeckie i wszystkich, których nie wymienił. Ad. 1b Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad. Następnie zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad? Nie było żadnych uwag. Ad. 1c Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. 1

2 Ad. 2a Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok Następnie udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetu p. Celmer, który przedstawił, że na posiedzeniu komisja wypracowała stawki podatków lokalnych na 2014 rok. Przy podatku rolnym cenę żyta ustaliliśmy na poziomie 50 zł za 1 dt., tak jak w roku bieżącym, czyli podatek rolny pozostaje bez zmian tj. 125 zł za 1h przeliczeniowy. Przewodniczący Rady dodał, że uległa zmianie podstawa do ustalenia podatku rolnego, do tej pory podstawę stanowiła średnia cena skupu żyta za okres pierwszych 3 kwartałów teraz podstawę stanowi średnia cena żyta za okres 11 kwartałów. Następnie zapytał, czy są pytania do przedstawionej uchwały podatkowej? Nie było żadnych pytań. Zatem odczytał treść projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2014 i poddał pod głosowanie. W obecności 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (Uchwała Nr XXIX/154/2013 w załączeniu). Ad. 2b Przewodniczący Rady przedstawił kolejny projekt uchwały w sprawie określenia stawek od nieruchomości na rok Następnie udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Budżetu p. Celmer, który przedstawił propozycje stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. Stawki te wzrosły o 1% w stosunku do stawek obowiązujących. Pan Przewodniczący zapoznał zebranych z propozycjami następujących stawek: od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,53 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, było 0,52 zł; b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,91 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, było 18,72 zł; c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,75 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, było 10,65 zł; d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 2

3 tych świadczeń 4,68 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, było 4,63 zł; e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,09 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, było 5,04 zł - budynków letniskowych lub użytkowanych na te cele 7,73 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, było 7,66 zł. Od budowli tak jak było 2% od ich wartości. Od gruntów : a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1 m 2 powierzchni, było 0,84 zł; b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,56 zł od 1 ha powierzchni, było 4,51 zł; c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,46 zł od 1 m 2 powierzchni, było 0,45 zł. Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania odnośnie stawek od nieruchomości? Nie było żadnych pytań. Zatem Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 i poddał go pod glosowanie. W obecności 15 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwala została przyjęta jednogłośnie (Uchwała Nr XXIX/155/2013 w załączeniu). Ad. 2c Kolejną uchwałą nad którą obradowano, była uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok Przewodniczący Komisji Budżetu p. Celmer przedstawił, że tak jak przy poprzednich podatkach te stawki wzrosły o 1% i tak na przykład od ciągników siodłowych dwuosiowych o masie nie mniejszej niż 31 ton podatek będzie wynosił 2008 zł na rok i od naczep o masie nie mniejszej niż 38 ton zł na rok, tych zestawów na terenie gminy mamy najwięcej. 3

4 Przewodniczący Rady zapytał, czy ma przeczytać stawki podatku od środków transportowych na 2014 rok zawarte w załączniku do uchwały? Rada stwierdziła, że nie ma takiej potrzeby, ponieważ stawki były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji. Następnie zapytał, czy są pytania do uchwały? Nie było żadnych pytań. Zatem Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 i poddał go pod głosowanie. W obecności 15 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (Uchwała Nr XXIX/156/2013 w załączeniu). Ad. 2d Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Udzielił głosu Skarbnikowi Gminy Pani Marioli Michalskiej, która przedstawiła, że dochody i wydatki budżetu gminy zwiększają się o kwotę zł. Dochody zwiększają się w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia r. zwiększona została dotacja w dz. 852 Pomocy społeczna o zł z tego w rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o zł przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, rozdz Zasiłki stałe zwiększyły się o zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, rozdz Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększone zostały o zł. na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 150 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Zwiększony został również dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie zł jest to dotacja dla oddziałów przedszkolnych i przedszkola 414 zł na ucznia, w ZS w Chrostkowie oddziały przedszkolne zwiększa się wynagrodzenie i pochodne o kwotę zł, w przedszkolu zwiększa się wynagrodzenia i pochodne o zł, w SP w Stalmierzu w oddziałach przedszkolnych zwiększa się wynagrodzenia i pochodne o zł jako dotację dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę zł. Na podstawie decyzji z dnia 15 listopada 2013 r. zostały zwiększone świadczenia na pomoc realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę zł i te ten sam rozdz. o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Dokonuje się również przeniesień między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w Urzędzie Gminy zwiększa się w rozdz OSP wydatki na ubezpieczenie samochodu o 500 zł. w rozdz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się dotację dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Nowej Wsi i okolic o zł., w ZS w Chrostkowie zwiększa się wydatki na zakup pomocy naukowych o zł., w PG zwiększa się wydatki na zakup pomocy naukowych o zł. i w SP w Stalmierzu zwiększa się wydatki na zakup pomocy naukowych o zł. Zwiększenia wynikają ze zmniejszeń w tych jednostkach wydatków bieżących. Zmian dokonuje się również w załączniku zadań majątkowych z tym, że wydatki inwestycyjne nie ulegają zmianie i wynoszą zł, wprowadza się nowe zadanie pod nazwą,,modernizacja dróg gminnych Lubianki Nowa Wieś w kwocie zł na uaktualnienie dokumentacji. Zmian dokonuje się również w rozdz OSP, Pani Skarbnik wyjaśniła, że na ostatniej sesji był przyjęty paragraf 6060 jako zakup inwestycyjny zestawu ratownictwa medycznego i zmienia się tylko paragraf na 6260 jako wydatek w formie dotacji dla OSP Chrostkowo, ponieważ, żeby otrzymać dotację z Urzędu Marszałkowskiego ten wydatek musi przejść przez OSP. 4

5 Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do przedstawionych zmian w budżecie? Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Laskowska zapytała o zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdz Przedszkola. Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to dotacja, dostaliśmy na ucznia 414 zł, ze względu na to, że wydatki na wynagrodzenia są największe dotacja została przeznaczona na ten cel i z tej dotacji będziemy musieli się rozliczyć. Przewodniczący Rady ponownie zapytał, czy są jeszcze pytania do zmian w budżecie? Nie było więcej pytań. Zatem odczytał treść projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok i poddał go pod głosowanie. W obecności 15 radnych, za przyjęciem w/w uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (Uchwała Nr XXIX/157/2013 w załączeniu). Przewodniczący Rady o ogłosił przerwę w obradach sesji. Po przerwie o godz wznowił obrady. Ad. 3 Prowadzący obrady p. Radke przedstawił kolejny punkt porządku obrad dotyczący przyjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za I półrocze 2013 r. Następnie udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej p. Bonieckiemu, który poinformował, że komisja na posiedzeniu zapoznała się z informacją z realizacji budżetu za I półrocze 2013 r. Przewodniczący p. Boniecki przedstawił, że dochody w I półroczu wyniosły ,67 zł co stanowi 53,90% planu, a wydatki ,86 zł i zostały zrealizowane w 32,33% planu. W wyniku realizacji budżetu uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie zł. Komisja zwróciła uwagę na dobre wykonanie dochodów własnych w kwocie ,87 zł co stanowi 63,16% planowanych dochodów. Ponad to komisja zwróciła uwagę na wydatki w drogach gminnych, na plan zł wykonanie wyniosło tylko ,27 zł co stanowi 14,37% planu. Wójt Elżbieta Mazanowska zapoznała zebranych z Uchwałą Nr 10/2013 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Chrostkowo informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. Skład Orzekający opiniuje pozytywnie informację o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za pierwsze półrocze 2013 r. Uzasadnia, że uchwalony przez Radę Gminy budżet gminy, po uwzględnieniu wprowadzonych zmian, przewidywał plan dochodów w wysokości zł, które zostały zrealizowane w 53,9% planu, w tym dochody bieżące wykonano na poziomie 59,4% planu i dochody majątkowe w wysokości 33,3% planu. Uchwalony przez Radę Gminy budżet łącznie z dokonanymi w omawianym okresie zmianami przewidywał wydatki w wysokości zł, które zostały zrealizowane w 32,3% planu, w tym wydatki bieżące wykonano na poziomie 44,4% planu i wydatki majątkowe w wysokości 1,0% planu. Przyjęte inwestycje w wysokości zł stanowią 27,7% planowanych wydatków budżetowych. Z wyjaśnień zawartych w informacji wynika, że inwestycje są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, a płatności wynikające z podpisanych umów w I półroczu będą wykonane w II półroczu. Przyjęta w planie budżetu na 2013 r. nadwyżka operacyjna w kwocie zł na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi zł. Skład podkreśla znaczenie wypracowania na koniec 5

6 roku budżetowego nadwyżki operacyjnej, która ma istotny wpływ na kształtowanie się maksymalnego wskaźnika zadłużenia i świadczy o kondycji finansowej jednostki. W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie zł przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości zł. Zadłużenie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2013 roku wyniosło zł, tj. 2,1% planowanych dochodów. W omawianym okresie spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zł, które wraz z odsetkami stanowią 0,3% planowanych dochodów budżetowych. Poziom zadłużenia i spłaty zobowiązań gminy w okresie objętym oceną nie przekroczył ustawowych limitów (15% i 60%), określonych przepisami art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. W ocenie Składu Orzekającego przedłożona informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze br. spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. Niniejsza opinia nie jest oceną przebiegu wykonania budżetu, a jedynie opinią o informacji Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za I półrocze 2013 roku (kserokopia uchwały RIO w załączeniu). W wyniku głosowania, w obecności 15 radnych, za przyjęciem informacji głosowało 15 radnych. Informacja z wykonania budżetu Gminy Chrostkowo za I półrocze 2013 roku została przyjęta jednogłośnie. Ad. 4 Przewodniczący Rady przedstawił punkt porządku obrad dotyczący przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Chrostkowo w roku szkolnym 2012/2013. Powiedział, że do każdego z radnych trafiła obszerna informacja, także sprawa jest znana. Pan Przewodniczący przedstawił tylko dane dotyczące liczby dzieci w roku szkolnym 2012/2013. W gminie Chrostkowo w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowały 3 oddziały przedszkolne w Stalmierzu, w Chrostkowie i Nowej Wsi, do których uczęszczało 51 dzieci. Do szkół podstawowych uczęszczało 208 uczniów i gimnazjum 116 uczniów. Ponownie zapytał, czy są pytania odnośnie w/w informacji? Nie było żadnych pytań. W wyniku głosowania informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Chrostkowo w roku szkolnym 2012/2013 została przyjęta jednogłośnie. Ad. 5 Przewodniczący Rady zapytał, czy protokół z poprzedniej XXVIII sesji jest znany radnym? Radnie odpowiedzieli, że protokół jest znany. Protokół z poprzedniej XXVIII sesji Rady gminy Chrostkowo został przyjęty jednogłośnie. Ad.6 Przewodniczący Rady przedstawił kolejny punkt porządku obrad, czyli wolne wnioski i zapytania. Przewodniczący Rady p. Radke udzielił głosu Panu Janowi Paśniewskiemu reprezentującemu Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowego,,KOLMEX z Kolankowa, który przedstawił, że firma istnieje od 1995 roku czyli 13 lat. Firma wywalczyła sobie 6

7 zezwolenie z Urzędu Marszałkowskiego na wybudowanie składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie powiatu lipnowskiego. Pan Paśniewski powiedział, że znalazł sobie odpowiednie miejsce na terenie gminy Chrostkowo, jest po wstępnych rozmowach i chciałby takie składowisko otworzyć w miejscowości Nowe Chrostkowo. Prosił o zgodę, czy przychylność radnych w budowie takiego składowiska. Następnie Pan Paśniewski nakreślił na czym polega budowa takiego składowiska. Obszar musi być o odpowiednich warunkach, musi być zachowana odległość od zabudowań, na terenie otwiera się kwaterę o odpowiedniej głębokości, składuje się tam azbest w podwójnej folii, przykrywa i robi się 0,5 metrowy nasyp na którym sadzi się las. Firmy zajmujące się demontażem azbestu, które istniały na naszym terenie wszystkie poupadały i zostaliśmy jedyną firmą, jeżeli nie założymy takiego składowiska to też upadniemy i prędzej czy później Państwo i pozostali mieszkańcy będą płacić bardzo dużo za składowanie tego azbestu, jeśli nie będzie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Padło pytanie na jakiej powierzchni byłby składowany azbest? Pan Paśniewski odpowiedział, że na obszarze od 2 do 5 ha. Takie składowisko istnieje na naszym terenie w Małciechowie i tam otrzymali zgodę na poszerzenie takiego składowiska. Drugie składowisko małe istnieje w Byciu w ubiegłym roku otwarte, było jeszcze składowisko w Trzemesznie, ale było źle prowadzone i zostało zamknięte. Na takim składowisku muszą być robione co roku badania, które robi wojewódzka stacja sanitarno - epidemiologiczna i jeżeli jest źle prowadzone zostaje zamykane. Na takim składowisku może pracować kilkanaście ludzi, także byłaby by praca i podatki dla gminy. Radny p. Golan stwierdził, że firma chce budować składowisko azbestu na Nowym Chrostkowie, jak tam jest ujęcie wody. Pan Paśniewski wyjaśnił, że jest to zabezpieczone w odpowiedniej odległości tj. 3 km. od ujęcia wody, było to sprawdzane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Azbest jest szkodliwy wtedy jak się go kruszy, pył i włókna są szkodliwe. Składowisko jest bardzo trudne do wybudowania i tu największe trudności będą sprawiali sąsiedzi, którzy graniczą. Składowisko byłoby budowane na działce u Pana sołtysa w Chrostkowie Nowym. Sołtys z Chrostkowa Nowego p. Drygulski przedstawił, że na początku był przeciwny budowie składowiska, ale jak pojechał i obejrzał jak to wygląda to zmienił zdanie. Palety owinięte są folią, nie ma żadnych śmieci, rozmawiał też z mieszkańcami, którzy na początku byli przeciwni, a teraz są zadowoleni, mają porobione drogi dojazdowe, najbliżej położone budynki znajdują się w odległości 300 m. Ponownie głos zabrał p. Paśniewski, który powiedział również, że póki co zdjęcie azbestu jest w gminie dofinansowywane, ale później może nie być, dlatego już teraz zaproponował mieszkańcom gminy 50% ceny za składowanie, średnio płaci się 2, 3 tys. za azbest jeżeli nie ma dofinansowania. Sołtys z Głęboczka p. Lewandowski zapytał, na jakiej głębokości byłby ten wykop? Pan Paśniewski odpowiedział, że to zależy od pomiaru wód gruntowy, bo żeby takie składowisko było otworzone musi być raport środowiskowy, a ze względu na to, że są to odpady niebezpieczne to ten raport musi być szczegółowy. Radny p. Krzywosiński zapytał, czy azbest będzie składowany tylko z terenu naszego powiatu, czy województwa? Pan Paśniewski odpowiedział, że nie utrzymałby składowiska gdyby składował azbest tylko z powiatu lipnowskiego, nie byłby w stanie, bo to są duże koszty, trzeba części pieniędzy odprowadzić do gminy, jakąś część do Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ Urząd Marszałkowski będzie później zajmował się tym składowiskiem. Jeśli chodzi o odpad jaki będzie składowany to będzie zastrzeżone w umowie, że tylko i wyłącznie sam azbest i raczej 7

8 nikt nie będzie woził z innego województwa, ponieważ tam na miejscu mają swoje składowiska. Pan Paśniewski powiedział, że więcej się mówi o tej szkodliwości azbestu niż to rzeczywiście jest, bo tak jak już mówił wcześniej tylko kruszony jest szkodliwy. Radna p. Miętkiewicz zapytała, czy możemy mieć pewność, że ta folia jest na tyle mocna, że nie ulegnie przetarciu, zniszczeniu? Pan Paśniewski odpowiedział, że to wszystko jest pod nadzorem, to jest sprawdzane i jak już wiele razy mówił, że jeżeli jest składowane źle to jest zamykane, trzeba podporządkować się przepisom. Nadmienił również, że chciałby mieć możliwość poszerzenia składowiska, bo te 2 ha mogą nie wystarczyć. Radna p. Miętkiwicz zapytała, ile osób znalazło by zatrudnienie? Pan Paśniewski odpowiedział, że trudno teraz mówić o konkretnej liczbie, w Małciechowie na sezon zatrudnionych jest 45 osób, natomiast na stałe 8 to wszystko zależy od tego jakby się takie składowisko rozwinęło. Radny p. Krzywosiński zapytał w jakiej formie będzie składowane? Pan Paśniewski odpowiedział, że na składowisko musi być przywieziony owinięty azbest w paletach, później jeszcze w jedną folię wchodzi i jest magazynowany, nie ma innej możliwości, zresztą Pan sołtys mieszka w pobliżu i jeżeli byłoby coś źle robione to by się nie zgodził. Tak składowany azbest w paletach musi być pokryty dwumetrową warstwą ziemi i posadzony młody las, teren musi ogrodzony i posadzona boczna strefa lasu poza tym wody gruntowe badane są dokładnie. Pan Paśniewski prosił o przychylność odnośnie budowy tego składowiska, bo prędzej czy później takie składowiska będą musiały na terenie gminy powstać, bo to po prostu musi być gdzieś składowane, jest tego dużo i będzie coraz więcej. Padło pytanie, ile w sumie jest tych składowisk w pobliżu? Pan Paśniewski odpowiedział, że jedno w Małciechowie, które jest poszerzane, jest też jedno małe składowisko w Byczu i te byłoby trzecie, jest jeszcze w Sierpcu, ale to już jest inne województwo. Najważniejsze jest to, żeby firma została umieszczona w planie zagospodarowania przestrzennego to jest dla firmy najtrudniejsze i o to firma walczyła 4 lata. Pan Paśniewski podkreślił, że nie chce też tak szybo tego otworzyć, chodzi o to, żeby przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami, dowiedzieć się jak ludzie to widzą i tez nie chce tego robić na siłę. Nie było więcej pytań. Przewodniczący Rady przedstawił, że temat jest do dyskusji, do rozważenia i podjęcia odpowiedniej decyzji. Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu pełnomocnikowi firmy,,gorażdże, który przedstawił zamiary przedsiębiorstwa na terenie gminy. Firma złożyła do gminy wniosek, który ostatnio został rozszerzony. Chcielibyśmy na terenie dwóch obrębów tj. w Janiszewie i Chrostkowie Nowym prowadzić działalność polegającą na eksploatacji kruszyw. Pan Klimczak przedstawił, że firma ma wstępne wyniki badań z których wynika, że te zasoby które tam występują są zasobami słabymi, wcześniej wiedza na ten temat nie była do końca pewna. W związku z tym rozszerzyliśmy nasz wniosek również o tereny produkcji przemysłowej, składu, magazynu oraz możliwości produkcji energii ze źródeł energii odnawialnej typu fotowoltaiki. Chcielibyśmy, żeby ten plan został sporządzony wiemy też, że gmina nie będzie finansowała przedsiębiorców bo nie jest od tego, w związku z tym zakładamy i zadeklarowaliśmy pokrycie całych kosztów jakie wystąpią przy sporządzaniu tego planu, jednocześnie wiążąca się dwustronną umową oczywiście jeśli uzyskamy przychylność rady, bo od rady zależy czy zostanie podjęta uchwała intencyjna czy tez nie. Pan Klimczak powiedział, że poruszał się trochę po tym terenie i wie jakie są obawy mieszkańców jeśli chodzi o wykorzystanie tych terenów. Jest to teren położony blisko Janiszewa i Chrostkowa, obok jest ujęcie wody dlatego też wykluczamy wykorzystanie terenu na składowanie jakichkolwiek niebezpiecznych odpadów, niech tym się zajmują fachowcy bo 8

9 wiedzą jak to robić natomiast my ograniczamy się raczej do działalności przemysłowej i myślę, że najlepszym sposobem na zabezpieczenie się przed jakimiś zakusami nie tylko przez nas bo my możemy ten teren sprzedać po wyeksploatowaniu co jest ujęte w samej treści planu zagospodarowania jest wskazanie zakazu składowania tam wszelkich odpadów niebezpiecznych. Generalnie uważamy, że na tym terenie powinny być składane dwa rodzaje odpadów, które występują w sposób naturalny przy tego typu działalności, jest to odpad postały podczas eksploatacji i odpad powstały podczas przeróbki, czyli to co się z ziemi pobiera to do tej ziemi wraca po odseparowaniu grubszych frakcji, które tam występują. Zakładając, że jeżeli plan będzie tylko i wyłącznie do eksploatacji to może być również mało i dla gminy, dlatego też przewidujemy z góry jakąś perspektywę czasową funkcjonowania tego terenu również na inne cele, można więc wykorzystać ten teren na cele, które były przedmiotem tego rozszerzenia oczywiście w granicach jakie gminę interesują. Fotowoltaik jest to nieszkodliwa działalność, ale jest brak przepisów, wszyscy na nie czekają, są to na razie jakieś perspektywy, ale sprawa nie jest nagląca. Teren dosyć duży bo 130 ha, ale zasoby są nie duże, będzie szeroko, ale nie za głęboko. Jesteśmy po badaniach wstępnych, wiemy że poniżej 10 metrów występuje lustro wody, ale nie wiemy czy będziemy kopać poniżej czy nie, gdyby tak było to uzależnione jest to od badań dokładnych i szczególnie wtedy powinna być rekultywacja rolno rekreacyjna, natomiast w tej części gdzie nie będzie eksploatacji poniżej lustra wody to oczywiście będzie rekultywacja rolna, bo taka jest najlepsza z wykorzystaniem tego terenu na cele te dalsze w sensie magazynowym, czy też fotowoltaików, ale nie odpadów Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Boniecki zapytał o kwestię dróg podczas eksploatacji? Pan Klimczak odpowiedział, że teren jest położony przy szosie i właściwie wyjazd będzie również na tą szosę, natomiast odnośnie dróg gminnych to ze względu na charakter działalności, bo eksploatacja to jest obniżenie terenu to są dwa sposoby, dzierżawa czasowa wtedy kiedy droga może pozostać, potem to się odtwarza, natomiast jeśli schodzimy poniżej lustra wody zwracamy się o wykup, tutaj gmina oczywiście decyduje o tym. Wiemy również o tym, że przez środek terenu przebiega rurociąg i trzeba będzie go przełożyć, musi to zrobić firma na własny koszt i z tym też się liczymy. Wiemy, że takim ewenementem, który jakby czasami zniechęca mieszkańców, czy też radę do podjęcia decyzji co do przeznaczenia terenu pod taką działalność są opłaty planistyczne jest to z jednej strony dochód gminy tj. 30% ustalone przepisami, a z drugiej strony jest to jakby pat dla sprzedających, ten problem musi rozwiązać przedsiębiorca i my to rozwiązujemy skutecznie natomiast, żeby nie było właśnie obawy, że ktoś będzie zmuszony do sprzedaży to już nie te czasy, nikogo nie można zmusić do sprzedaży natomiast plan formułuje się w ten sposób, że tam gdzie ta eksploatacja jest przewidziana to dopóki ona nie wystąpi to ten charakter pierwotny zostaje zachowany, każdy może swoje tereny wykorzystywać w sposób dotychczasowy, nie ma możliwości przymusu. Natomiast my powinniśmy się starać, żeby ktoś kto by miał nam sprzedać grunt uzyska warunki, które będą go satysfakcjonowały, oczywiście, żeby nie bolała go ta kwota, którą do gminy wprowadzić musi. Radna p. Miętkiewicz zapytała, czy firma zamierza powiększać jeszcze swój areał? Pan Klimczak odpowiedział, że raczej już nie ma takiego zamiaru, ponieważ bardziej optymistyczne były te pierwotne szacunki, bo wiedza geologiczna w całej Polsce jakaś tam jest, ale ta wiedza tutaj akurat nie do końca się sprawdziła. Radna p. Miętkiewicz zapytała, czy będzie tylko wydobycie surowca, czy przeróbka też? Pan Klimczak odpowiedział, że przeróbka też, czyli uszlachetnianie to jest odsiew i segregacja, jeżeli rynek daje zarobić to się robi różne frakcje. Istotna sprawą jest to, że nasza działalność jest określona przepisami szczególnie pod względem ochrony środowiska o czym 9

10 wszyscy wiemy, natomiast dlatego, że występują różne rodzaje eksploatacji, nie da zrobić się jakieś gradacji, w tej chwili wiadomo, że eksploatacja kruszyw dla środowiska raczej szkód nie niesie wręcz odwrotnie, ze względu na taką działalność jaką my przewidujemy będziemy musieli zrobić raport oddziaływania na środowisko, uzyskać decyzje środowiskową poprzez gminę tutaj nas razi ze swojej strony Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, nie da się zrobić tutaj czegoś co by w jakiś sposób środowisku szkodziło, natomiast co nas cieszy z jednej strony to, że na terenie o którym mówimy nie ma lasu na tym, więc nie ma potrzeby wycinki natomiast już wiadomo z praktyki wieloletniej, że jeśli są lasy to przeważnie są to zasadzenia powojenne, gdzie tereny były niezbyt urodzajne i sadziło się lasy i jeśli powstają zbiorniki to dużo lepiej oddziaływają na środowisko niż na przykład las jednego pokolenia. Radny p. Krzywosiński zapytał, czy firma przewiduje przeprowadzić eksploatację na tych 130 ha? Pani Klimaczak odpowiedział, że my nie staramy się unikać obciążeń i obowiązków, jakie ciążą na firmie, nie staramy się tego robić na skróty, bo koncesję można uzyskać u Pana Starosty albo u Pana Marszałka, my wybieramy tą drugą drogę z tej przyczyny, że jest trudniejsze, bardziej rygorystyczna i kosztowna, ale daje nam pewność i w jakiś sposób również gminie, że nie ma tu jakiś prób unikania kosztów i obowiązków. Jeśli chodzi o te odpady to w planie powinien znaleźć się zakaz składowania odpadów niebezpiecznych i innych niż te które powstają przy takiej eksploatację. Właściwie to nie są odpady, bo to jest dokładnie to samo co się wydobywa, potem to samo się z powrotem składa tylko uszczuplone o jakieś tam frakcje. W związku z tym, że nie było więcej pytań Pan Klimaczak podziękował za uwagę. Następnie głos zabrała radna p. Miętkiewicz, która przedstawiła, że chciała poruszyć temat dla większości osób dobrze znany, a mianowicie sprawę szamba przy ZS w Chrostkowie. Wcześniej dwa miesiące temu p. Wójt na wspólnym posiedzeniu komisji wspomniała też, ale przyznam, że nie wiele dało mi to do myślenia i nie bardzo wiedziałam jak to naprawdę wygląda, ale los poprowadził moje drogi, że musiałam skręcić na teren szkoły, tego dnia wyjątkowo fetor było czuć już na drodze powiatowej, przez drogę przepływał sobie wartko strumyk zgodnie z grawitacją do Państwa Grabarczuk, jaka to była ciecz nie wiem. Pani Miętkiewicz mówiła dalej, że wjechała na boisko, na rogu szkoły są studzienki i spore kałuże wokół, po lewo plac zabaw spora grupka dzieci, myślę że nie były tam pooddychać świeżym powietrzem, dalej wąż wychodził z jednej ze studzienek lekko uchylonej, przez boisko gdzie po prawo jest kolejna jakaś studzienka, no tam właz był właściwie otwarty, prawie, że zupełnie. Co tam się dzieje, jak duże niebezpieczeństwo i zagrożenie skoro jest tam tyle dzieci to każdy wie, ale chciałabym wiedzieć Panie Dyrektorze jakie kroki Pan podjął by ukrucić ten proceder oprócz komentarza, który później usłyszałam. Zgłosiłam ten proceder wcześniej na komisji budżetu, bo akurat wtedy świeżo wracałam z tej szkoły, poinformowałam kolegów i koleżanki, obecna była też Pani Wójt, później poinformowałam komisję rewizyjną, na której był Pan Sekretarz. W związku z moją interwencją komentarz do tego usłyszałam taki: jakaś radna, która ani dziecka tam nie ma, ani wnuka szambem się zainteresowała, co ją to w ogóle obchodzi i co Ona tam robiła. A ja pytam, co z tym dalej, co cieknie, co się dzieje? Dyrektor ZS w Chrostkowie Pan Włodarczyk zapytał, czy Pani słyszała ten komentarz z moich ust? Radna p. Miętkiewicz odpowiedziała, że o tym było mówione na terenie szkoły. Pan Dyrektor powiedział, że takie zbieranie plotek to później dziwnie wygląda. Pan Dyrektor wyjaśnił, że z tego co Mu wiadomo to temat szamba nie jest tematem z chwili obecnej tylko proceder ten był powtarzany od wielu, te szambo się wylewało dużo wcześniej nikt z tego tytułu nie robił żadnych problemów i była zawsze cisza mało tego szambo było 10

11 wylewane do pobliskiego lasku, który jest przy szkole, powiedział mi o tym pracownik i tego nikt wcześniej nie zgłosił. Od września kiedy zostałem dyrektorem szambo nie jest już wylewane do tego lasu. Kupiliśmy waż, żeby po prostu te szambo przelewać do drugiego szamba, które jest obok, jest faktem, że czasami te szambo się przeleje, to znaczy nikt nie stoi nad tym szambem, nikt nie sprawdza, kiedy te szambo zaczyna wylewać. Radna p. Miętkiewicz powiedziała, że to znaczy codziennie, bo strużka płynie co dnia. Dyrektor p. Włodarczyk powiedział, że nie co dnia, ponieważ szambo jest przelewane co drugi, trzeci dzień i wygląda w ten sposób, że pompka jest wpuszczona do tego szamba, jest dekiel, ale nie jest odkryty, bo kładziony jest na taki drut. Radna p. Miętkiewicz stwierdziła, że któregoś dnia nie pamięta dokładnie daty, ale była godzina i było odkryte zupełnie, Pani radna widziała to na własne oczy. Pan Dyrektor powiedział, że jest to dziwne, że Pani Miętkiewicz w ogóle tego nie zgłosiła, bo jeżeli była na miejscu i rzeczywiście widziała coś takiego, że jest szambo odkryte to ja dziwię się dlaczego tego nie zgłosiła, bo chętnie chciałbym to zobaczyć. Radna Pani Miętkiewicz powiedziała, że zgłosiła to w odpowiednim miejscu skoro Pan Dyrektor tego nie widzi, to nie da się już inaczej. Pan Dyrektor powiedział, ze widzi, ale zawsze jak widzi to dekiel jest położony na druty i to nie jest tak, że jest gdzieś odkryte i można wpaść do tego szamba. Radna p. Miętkiewicz stwierdziła, że chyba nie chce mi Pan powiedzieć, że powinna chodzić tam z aparatem i zdjęcia robić, bo ja nie po to tam pojechałam, ja byłam tam przypadkowo. Pan Dyrektor powiedział, że jeżeli była tam Pani przypadkowo to dlaczego cała komisja rewizyjna nie przyjechała tak przypadkowo i nie sprawdziła tego jak rzeczywiście to się odbywa, że to jest zakryte za każdym razem. Z tego co wiem i widzę to dekiel za każdym razem jest przykryty. Radna p. Miętkiewicz zapytała i co dalej z tym szambem? Pan Dyrektor odpowiedział, że na razie jest przelewane, bo trzeba by założyć oczyszczalnię, ponieważ nie da się tego zrobić w inny sposób. Radna p. Miętkiewicz zapytała, czy administrator podjął już jakieś kroki? Pan Dyrektor przedstawił, że rozmawiał w Urzędzie Gminy i z tego co wiem to czeka nas też odwodnienie szkoły, bo woda która spływa z rynien to dalej wpływa też do tego szamba. Przewodnicząca Komisji Oświaty p. Laskowska powiedziała, że przed nami zima i co dalej zapytała, bo to mnie niepokoi. Pan Dyrektor po raz kolejny potwierdził fakt, że szambo jest przelewane, ale problem ten jest od wielu lat nie pojawił się dzisiejszego dnia. Radna p. Miętkiewicz stwierdziła, że za chwilę przyjdą mrozy na szosie, przed szkolą będzie ślizgawka, nie chce tu poruszać przepisów bezpieczeństwa, bo myślę, że Pan je dobrze zna. Pytam co dalej i kiedy? Bo najlepiej już na wczoraj. Zapytała również, czy p. dyrektor zgłaszał tą sytuację? Dyrektor p. Włodarczyk odpowiedział, że zgłaszał tą sytuację, na samym początku roku szkolnego była o tym mowa. W dalszej części wolnych wniosków radny p. Golan z Kawna przedstawił kwestię płatności za wodę, mieszkańcy Kawna są bardzo oburzeni odsetkami, bo tak się złożyło że w październiku pracownik p. Rybka spisywał wodę pod koniec miesiąca i termin płatności był do 5 listopada, a wszystkie wypłaty przychodzą dopiero na 15 tego, natomiast p. Sępioło zaraz od dnia liczy odsetki. Pan Sekretarz wyjaśnił, że zużycie wody jest dochodem własnym o który musimy dbać. Wójt Elżbieta Mazanowska wyjaśniła, że jeżeli pracownik spisuje wodę i wystawia fakturę to jest z góry określony termin płatności w ciągu 14 dni, jeżeli mieszkaniec nie zgłosi się po 11

12 tych dniach to jak pracownik robi analizę po miesiącu to tym którzy nie zapłacili w terminie wysyła upomnienie, a jeżeli chodzi o odsetki po 14 dniach to nie jest nasz wymysł tylko termin płatności jest zaznaczony w programie. Jeżeli ktoś przyjdzie po 14 dniach i nie napisze podania o przełożenie terminu płatności to naliczane są odsetki. Wysłaliśmy ostateczne upomnienia do tych, którzy nie płaca od 2012 r, a niektórzy jeszcze dłużej. Zgodnie z przepisami musimy te odsetki za każdy dzień zwłoki naliczać. Jeżeli mamy tak odległe zaległości to niestety musimy te pieniądze zebrać, mieliśmy kontrolę z RIO i szczególnie zwracana jest uwaga na ściągalność zaległych wpłat, jesteśmy nie gospodarni skoro nie dbamy o dochody, a to skutkuje tym, że nie mamy dochodów własnych i nie możemy nic realizować. Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze jakieś wolne wnioski i zapytania? Sołtys p. Bieniewicz z Chrostkowa poruszył temat odnośnie oświetlenia na terenie Chrostkowa, na ostatniej sesji p. Bieniewicz zgłaszał ten problem do p. Sekretarza, że 4 lampy nie świecą, stwierdził, że jeżeli jest to oszczędność wynikająca z zamiaru Urzędu Gminy to proponowałbym wyłączyć oświetlenie na terenie całego Chrostkowa niech wszyscy równo mają ciemno. Pan Sekretarz wyjaśnił, że temat był zgłaszany do energetyki i ta opieszałość już faktycznie jest za długa, na pewno ten temat poruszymy i w najbliższych dniach miejmy nadzieję, że dojadą Ci Panowie i to naprawią. Pan Bieniewicz powiedział, że jeszcze chciał zaznaczyć kwestię instalacji jednej lampy, bo jak naprawiali ostatnio to żarówka była dobra, a lampa nie świeciła to znakiem tym, że tam jest coś nie tak z instalacją i niech oni to zrobią raz a porządnie, bo przyjadą poruszają kablami, a za dwa dni lampa znowu nie świeci. Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść okólnika w którym Urząd Gminy informuje mieszkańców o możliwości składania wniosków na dofinansowanie utylizacji azbestu w roku Dofinansowanie będzie wynosiło zł do 1 tony unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest, termin składania wniosków najpóźniej do 31 stycznia 2014 r.(okólnik stanowi załącznik do protokołu jak również został rozdany radnym i sołtysom celem rozpowszechnienia). Sekretarz p. Zalewski dodał, że wnioski są dostępne w Urzędzie Gminy, także kto planuje wyminę takiego pokrycia na inne pokrycie i ma na to środki finansowe to prośba, żeby zgłaszać się po wzory wniosków oraz oświadczenia, że Państwo wykonają to w 2014 r. Pan Sekretarz zachęcał do tego, żeby korzystać z tego ponieważ akurat z p. Paśniewskim współpracujemy, co roku wygrywa przetarg i jesteśmy zadowoleni z tej współpracy. Wójt Mazanowska przedstawiła, że chciała się ustosunkować do sprawy szamba przy szkole w Chrostkowie, bo to może było sugestia nie tylko do dyrektora, ale i Wójta, że nic nie robimy w tej kwestii. Przystąpiliśmy już do kwestii opracowania dokumentacji, sprawdziliśmy również jak to wygląda w planach i okazało się, że szambo, które jest wybudowane na rogu nie jest połączone z drugim szambem, a w dokumentacji widnieje, że oba te szamba są połączone. Szambo jest szczelne nigdzie nie ma odpływów, ale jak padają deszcze to ta woda zbiera się w szambie i zaczyna wypływać. Pani Wójt kontaktowała się osobiście z firmą, która wykonywała tam prace w latach wcześniejszych i mówiliśmy, że chcemy tam kopać koparką, ale firma była przeciwna temu, jeżeli już to kopać łopatą, tak też zaczęliśmy robić. Ponad to wezwaliśmy firmę, która wypompowuje i przepycha rury, ale jak się okazało to rur nie ma, nie ma połączenie między jednym szambem, a drugim. Pani Wójt powiedziała, że nie może tu siebie obwiniać bo sprawdzone zostało wszystko, nie wiedzieliśmy o tym. Wcześniej przystąpiliśmy już do odwodnienia całego budynku gdzie dokumentacja jest sporządzona brak nam tylko na dzisiejszy dzień pozwolenia wodno 12

13 prawnego, z uwagi niewyrażenie zgody przez jednego mieszkańca na odbiór wód, które się zbierają. Jeżeli uzyskamy tą zgodę to przystąpimy do odwodnienia szkoły. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Boniecki stwierdził, że szambo i odwodnienie to są dwie różne sprawy. Jeżeli nie ma połączenia to przekopać rów założyć rury, koszt nie duży, a problem będzie rozwiązany. Pani Wójt wyjaśniła, że wykonywanie takich czy innych prac na terenie użyteczności publicznej wymaga pozwolenia wodno prawnego. Przewodniczący Rady powiedział, że przy gminie jest szambo, a przy szkole nie ma. Pani Wójt przedstawiła, że w trakcie budowy szamba przy gminie wystąpiliśmy o pozwolenie, ale tu działka na którą spływa woda jest własnością gminy, a tam jest prywatna. Radny p. Bachoń co będzie jak ten mieszkaniec się nie zgodzi? Pani Wójt powiedziała, że będzie rozmawiała i przekonywała go. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Boniecki powiedział, że nie może szambo się ulewać. Pani Wójt stwierdziła, że dla niej to jest dziwne, bo od 2000 roku woda się lała cały czas i nikomu nie śmierdziało, my chcemy to sprostować, ale musimy mieć to pozwolenie wodno prawne. Radna p. Miętkiewicz stwierdziła, że wtedy leciało do lasu i mało kto widział, teraz płynie wzdłuż szosy, raz jest tego więcej, raz mniej. Pani Wójt powiedziała, że można sprawdzić dokumentację na jakim jesteśmy etapie i proszę zapytać w nadzorze czy jest wymagane takie pozwolenie. Przewodniczący Rady stwierdził, że nie ma co przedłużać sesji, są komisje niech wyjaśniają te kwestie. Przewodniczący Rady zapytał, czy są jeszcze inne wnioski i zapytania. Nie było więcej innych wolnych wniosków, ani zapytań. Ad. 7 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Jarosław Radke o godz ogłosił zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Chrostkowo. Protokółowała 13

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. Lista obecności radnych stanowiąca załącznik Nr 1 do protokołu. Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Reducha -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/ll RADY GMINY HYŻNE z dnia 02 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR V/28/ll RADY GMINY HYŻNE z dnia 02 marca 2011 r. UCHWAŁA NR V/28/ll RADY GMINY HYŻNE z dnia 02 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Hyżne na 2011 rok Na podstawie art.. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 21 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 46/2015 Burmistrza Miasta Kowalewa Pom. z dnia 21 kwietnia 2015 r. Or.5.46.215 ZARZĄDZENIE Nr 46/215 z dnia 21 kwietnia 215 r. Dotyczy zmiany uchwały w sprawie budżetu gminy na 215 rok. Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 6469 UCHWAŁA NR XXVIII/238/2013 RADY GMINY CHYBIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/ Pan K.G reprezentant strony skarżącej, 2.Mariusz Kaczmarski-Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.

Protokół Nr 2/ Pan K.G reprezentant strony skarżącej, 2.Mariusz Kaczmarski-Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Protokół Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 4 maja 2015 r. Przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Celina Zając Porządek posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010.

UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010 RADY GMINY BLIŻYN w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2010. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 czerwca 2013r.

Uchwała Nr XXXII/176/2013 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 20 czerwca 2013r. Uchwała Nr XXXII/176/2013 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku

Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Protokół Nr 21/2008 Z posiedzenia Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, odbytym w dniu 19 listopada 2008 roku Posiedzeniu komisji przewodniczyła radna Apolonia Warzecha

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIII/283/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 24.05.2005r.

U C H W A Ł A Nr XXXIII/283/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 24.05.2005r. U C H W A Ł A Nr XXXIII/283/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 24.05.2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 24 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/93/15 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013

UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE. z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 UCHWAŁA NR 52/X/2013 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2013 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA. z dnia r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Projekt z dnia 21 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2254 UCHWAŁA NR XLI/269/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r.

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12. z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/12 z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 28 grudnia 2012 r. Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzedu Gminy w godzinach od 8.00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX

UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX UCHWAŁA Nr / /16 Druk Nr 13/XXX RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2016 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał

Projekt budżetu gminy na 2012 r. oraz opinia komisji stanowi załącznik do protokołu. ad.5. I kwartał O. 0012.2.5.2011 PROTOKÓŁ NR 5/2011 z posiedzenia Komisji Budżetu, Prawa i Samorządu Rady Miejskiej w Książu Wlkp. odbytego w dniu 12 grudnia 2011 roku w godz. 10,00-12,55 W Komisji uczestniczyło 8 radnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 23/13 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 22 kwietnia 2013r.

Protokół Nr 23/13 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 22 kwietnia 2013r. Protokół Nr 23/13 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych w dniu 22 kwietnia 2013r. Osoby obecne W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji według

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu

Projekt uchwały Nr XIV/.../15 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów stanowi załącznik Nr 9 do protokołu 1 2 3 Pkt 4.e: Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy. W związku z brakiem przychodów z tytułu opłaty za posiadane psy, proponuje się uchylenie uchwały podjętej w 2008 r. Uwag do projektu uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/103/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA NR XIX/103/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. UCHWAŁA NR XIX/103/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXII/214/2013 RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2013. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 369/09

ZARZĄDZENIE NR 369/09 ZARZĄDZENIE NR 369/09 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu gminy, układu wykonawczego i planu finansowego na 2009 rok. Na podstawie przepisów art. 186 ust.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2008 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2008 rok. Załącznik nr 12 do zarządzenia Nr 0151/84/2007 Wójta Gminy Łaziska z dnia 09 listopada 2007 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo