Tel.: Faks:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tel.: +48 447374409. Faks:"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Centrala Spółki PGE GiEK SA Adres pocztowy: ul. Węglowa 5 Miejscowość: Bełchatów Kod pocztowy: Kraj: PL Punkt kontaktowy: Kancelaria Ogólna pok. Nr 008. Osoba do kontaktów: Cezary Obuchowski Tel.: Faks: Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) Ogólny adres podmiotu zamawiającego (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Dostęp elektroniczny do informacji (URL): Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego inny: Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego inny: Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego inny: I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

2 Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej Sektor elektroenergetyczny Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych Sektor wodny Usługi pocztowe Usługi kolejowe Miejski transport kolejowy, tramwajowy,trolejbusowy lub autobusowy Działalność dotycząca portów wodnych Działalność dotycząca portów lotniczych Inne: I.3) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W IMIENIU INNYCH PODMIOTÓW ZAMAWIAJĄCYCH Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających tak nie więcej informacji o tych podmiotach zamawiających można podać w załączniku A

3 ZAŁĄCZNIK A DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE IV) ADRES INNEGO PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO, W IMIENIU KTÓREGO DOKONUJE ZAKUPU PODMIOT ZAMAWIAJĄCY Oficjalna nazwa: 1. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Adres pocztowy: ul. Św. Barbary 3 Miejscowość: Rogowiec Kod pocztowy: Kraj: PL Oficjalna nazwa: 2. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra Adres pocztowy: Nowe Czarnowo 76 k. Gryfina Miejscowość: Nowe Czarnowo Kod pocztowy: Kraj: PL Oficjalna nazwa: 3. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów Adres pocztowy: ul. Górników Turowa 1 Miejscowość: Bogatynia 3 Kod pocztowy: Kraj: PL Oficjalna nazwa: 4. PTS Betrans sp. z o.o. Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 73 Miejscowość: Bełchatów Kod pocztowy: Kraj: PL

4 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający Zakup i dostawa samochodów - Zamówienie Skonsolidowane II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącznie jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykonanie Zaprojektowanie i wykonanie Wykonanie, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego odpowiadającego wymogom określonym przez podmiot zamawiający Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połączenie powyższych form Kategoria usługi: nr Główne miejsce realizacji dostaw Kod NUTS PL115 II.1.3) Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zawarcia umowy ramowej Utworzenia Dynamicznego Systemu Zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba lub, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Okres obowiązywania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (podać wyłącznie dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta: lub Zakres: między a Waluta: Częstotliwość zamówień, które mają być udzielane (jeżeli jest znana):

5 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy nowych samochodów dla potrzeb Zamawiającego PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz PTS Betrans Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia jest sumą zapotrzebowań zgłoszonych przez poszczególne Oddziały Zamawiającego oraz PTS Betrans. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach 6a - 6e do SIWZ. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Przedmioty dodatkowe II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) tak nie II.1.8) Podział na części (dla przedstawienia poszczególnych części zamówienia należy wypełnić załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) tak nie Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych tak nie II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wartość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Zgodnie z przedmiotem zamówienia wyspecyfikowanym w załącznikach 6a-6e do SIWZ. Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta: lub Zakres: między a Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) tak nie

6 Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.2.3) Informacje o wznowieniach (jeżeli dotyczy) Jest to zamówienie podlegające wznowieniu tak nie Liczba możliwych okresów odnawiania zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a Jeżeli są znane, w przypadku odnawialnych zamówień, szacunkowe ramy czasowe publikacji zaproszeń do ubiegania się o zamówienie: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: 4 lub dniach: (od udzielenia zamówienia) lub Rozpoczęcie Zakończenie

7 ZAŁĄCZNIK B INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ nr 4 NAZWA Część 04 1) KRÓTKI OPIS Samochód ciężarowy z napędem 6x6 autocysterna do transportu i dystrybucji paliwa w terenie o pojemności beczki 7,5m3 zakup i dostawa dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Odział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Przedmioty dodatkowe 3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES 1 sztuka. Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta: lub Zakres: między a Waluta: 4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: 4 lub dniach: (od udzielenia zamówienia) lub Rozpoczęcie Zakończenie 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia wyspecyfikowany w Formularzu Technicznym stanowiącym załącznik nr 6d do SIWZ (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)

8 ZAŁĄCZNIK B INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ nr 2 NAZWA Część 02 1) KRÓTKI OPIS 1. Samochód osobowo terenowy do 3,5 t z napędem 4x4 do przewozu 7osób zakup i dostawa dla PTS Betrans sp. z o.o. 2. Samochód osobowo terenowy do 3,5 t z napędem 4x4 do przewozu od 7-9 osób zakup i dostawa dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Odział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. 3. Samochód osobowo terenowy do 3,5 t z napędem 4x4 do przewozu od 7-9 osób zakup i dostawa dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Odział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Przedmioty dodatkowe 3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES 29 sztuk. Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta: lub Zakres: między a Waluta: 4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: 4 lub dniach: (od udzielenia zamówienia) lub Rozpoczęcie Zakończenie 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia wyspecyfikowany w Formularzu Technicznym stanowiącym załącznik nr 6b do SIWZ (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)

9 ZAŁĄCZNIK B INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ nr 1 NAZWA Część 01 1) KRÓTKI OPIS Samochód osobowo towarowy o układzie napędowym 2x4 do przewozu 2 osób zakup i dostawa dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Odział Zespół Elektrowni Dolna Odra. 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Przedmioty dodatkowe 3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES 2 sztuki. Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta: lub Zakres: między a Waluta: 4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: 4 lub dniach: (od udzielenia zamówienia) lub Rozpoczęcie Zakończenie 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia wyspecyfikowany w Formularzy Technicznym stanowiącym załącznik nr 6a do SIWZ (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)

10 ZAŁĄCZNIK B INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ nr 5 NAZWA Część 05 1) KRÓTKI OPIS Samochód terenowo ciężarowy pogotowie techniczne zakup i dostawa dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Odział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Przedmioty dodatkowe 3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES 1 sztuka. Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta: lub Zakres: między a Waluta: 4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: 4 lub dniach: (od udzielenia zamówienia) lub Rozpoczęcie Zakończenie 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia wyspecyfikowany w Formularzu Technicznym stanowiącym załącznik nr 6e do SIWZ (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)

11 ZAŁĄCZNIK B INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI CZĘŚĆ nr 3 NAZWA Część 03 1) KRÓTKI OPIS Samochód osobowo - terenowych do 3,5 t z napędem 4x4 ze skrzynią ładunkową zakup i dostawa dla PTS Betrans sp. z o.o. 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Przedmioty dodatkowe 3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES 3 sztuki. Jeżeli jest znany, szacunkowy koszt bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta: lub Zakres: między a Waluta: 4) INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) Okres w miesiącach: 4 lub dniach: (od udzielenia zamówienia) lub Rozpoczęcie Zakończenie 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia wyspecyfikowany w Formularzu Technicznym stanowiącym załącznik nr 6c do SIWZ (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)

12 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium wnoszonego przez Wykonawcę musi być sumą wadiów dla oferowanych części zamówienia. Wysokość wadium dla poszczególnych zamówień częściowych wynosi: Zamówienie nr I 1 800,00 zł Zamówienie nr II ,00 zł Zamówienie nr III ,00 zł Zamówienie nr IV ,00 zł Zamówienie nr V ,00 zł Wykonawca, którego ofertę wybrano zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % jej wartości brutto najpóźniej w dniu podpisania Umowy. III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących Warunki finansowe zostały określone w Artykule 8 w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. III.1.3) Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie (jeżeli dotyczy) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) zobowiązani są dołączyć do oferty także dokument /pełnomocnictwo/ ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wyboru ich ofert, Zamawiający żąda przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego, Umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia (jeżeli dotyczy) tak nie Jeżeli tak, opis szczególnych warunków: III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

13 Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków są określone w Części II SIWZ. 1. Zgodnie z Ustawą, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym: zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostawę lub dostawy samochodów w ilości: w przypadku składania oferty na I część zamówienia 1 sztuki samochodu odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi I części zamówienia; w przypadku składania oferty na II część zamówienia 15 sztuk samochodów odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi II części zamówienia; w przypadku składania oferty na III część zamówienia 1 sztuki samochodu odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi III części zamówienia; w przypadku składania oferty na IV część zamówienia 1 sztuki samochodu odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi IV części zamówienia; w przypadku składania oferty na V część zamówienia 1 sztuki samochodu odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi V części zamówienia. 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy. 2. Zamawiający wymaga, aby w oferowanych dostawach, udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, przekraczał 50% w każdej części zamówienia. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Części III SIWZ metodą potwierdza/nie potwierdza. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu znajduje się w Części III SIWZ. 1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy (stanowi załącznik nr 2 do SIWZ), 2) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostaw samochodów zgodnie z ust. 1 pkt 2 części II SIWZ z podaniem ilości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączą dowody, czy zostały wykonane należycie. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało

14 wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 7) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (na podstawie art. 26 ust. 2d Ustawy w związku z art. 24 ust. 2 pkt 5) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 3b do SIWZ). 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie (stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ), że udział towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, w każdej z części zamówienia przekracza 50%. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (art. 26 ust. 2b Ustawy). Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania

15 z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zamawiający żąda ponadto by, w celu umożliwienia oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca przedstawił dokumenty dotyczące: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca ma obowiązek przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1) - 6) części III SIWZ. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) zobowiązani są dołączyć do oferty także dokument /pełnomocnictwo/ ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku wyboru ich ofert, Zamawiający żąda przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego, Umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum): 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa odrębnie każdy z Wykonawców lub ustanowiony przez Wykonawców pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu, 2) oświadczenie na potwierdzenie spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1, składa odrębnie każdy z Wykonawców lub ustanowiony przez Wykonawców pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu, 3) dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2-6 części III SIWZ, składa odrębnie każdy z Wykonawców, 4) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 części III SIWZ, składa ustanowiony przez Wykonawców pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu albo jeden, kilku lub wszyscy Wykonawcy. 5) dokumenty, o których mowa w ust. 3 części III SIWZ, składa ustanowiony przez Wykonawców pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu lub odrębnie każdy z Wykonawców. 6) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej składa odrębnie każdy z Wykonawców lub ustanowiony przez Wykonawców pełnomocnik do reprezentowania ich w postępowaniu. 7. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo

16 organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 części III SIWZ: 1) pkt 2 4 i pkt 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt 5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy. 9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 8 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio. 11. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 12. Ponadto oferta musi zawierać: 1) oryginał gwarancji, poręczenia - dokumentów tych nie należy zszywać z pozostałą częścią oferty, lecz dostarczyć oddzielnie; 2) pełnomocnictwo, jeżeli w postępowaniu występuje pełnomocnik; 3) zalecane - kserokopię potwierdzenia przelewu, w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu albo kserokopię poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 Ustawy, w przypadku wniesienia wadium w jednej z tych form. 13. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo, którzy złożą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o

17 których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu, albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania (art. 26 ust. 3 Ustawy). 14. Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): III.2.4) Zamówienia zastrzeżone Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu tak nie Jeżeli tak, odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi tak nie

18 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Negocjacyjna Kandydaci zostali już zakwalifikowani tak nie Jeżeli tak, proszę podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców w pkt VI.3) Informacje Dodatkowe Ograniczona IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pola) Najniższa cena lub Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub do negocjacji Kryteria Waga IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna tak nie

19 Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) 1. Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona, jeżeli w danej części zamówienia zostaną złożone co najmniej 3 oferty nie podlegające odrzuceniu. Kryterium oceny ofert jest łączna cena brutto, osobno dla każdej części zamówienia. Parametrem licytowanym w aukcji będzie cena jednostkowa netto oferowanego produktu dla danego Oddziału i PTS Betrans sp. z o.o. w poszczególnych częściach zamówienia. 2. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców w tym wymagania techniczne. Aukcja jest jednoetapowa dla każdej części zamówienia będzie prowadzona oddzielnie. Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej wynosić będzie 20 minut. Zamknięcie aukcji elektronicznej nastąpi w chwili upływu Podstawowego Czasu Trwania Aukcji Elektronicznej pod warunkiem, że w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji nie nastąpi nowe postąpienie. Jeśli w ciągu ostatnich 5 minut trwania aukcji elektronicznej zostanie złożona nowa oferta aukcja zostanie automatycznie przedłużona od momentu złożenia nowej oferty o 5 minut plus liczba sekund dopełniająca rozpoczętą minutę, o ile nie zostanie złożona kolejna, przedłużająca ją oferta. Po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej do systemu aukcyjnego przy użyciu otrzymanego loginu i hasła, Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. W czasie trwania aukcji Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Oferty składne przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Aukcja elektroniczna odbywać się będzie według reguły zniżkowej aukcji angielskiej, co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona niższa od aktualnie najniższej oferty. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie oferty cenowej. W toku aukcji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje każdemu Wykonawcy informację o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej system nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu, otrzymają drogą elektroniczną na adres podany w formularzu oferty zaproszenie, regulamin aukcji, instrukcje systemu aukcyjnego w postaci Podręcznika Uczestnika Systemu Aukcyjnego oraz login i hasło umożliwiające zalogowanie się do systemu. Przed przystąpieniem do aukcji wykonawca zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z treścią Podręcznika Uczestnika Systemu Aukcyjnego. Uwaga! Osoba składająca w imieniu Wykonawcy postąpienia w toku aukcji elektronicznej powinna posiadać odpowiednie pisemne pełnomocnictwo do tych czynności. W przypadku, gdyby zaistniała konieczność zmiany osoby do udziału w aukcji, pełnomocnictwo dla tej osoby musi być dostarczone najpóźniej w dniu poprzedzającym aukcję elektroniczną. Nie jest dopuszczalne składanie bezpiecznego podpisu elektronicznego za pomocą danych służących do składania podpisu elektronicznego przyporządkowanych do innej osoby, nawet w przypadku, w którym podpis ten jest składany za uprzednią zgodą i wiedzą osoby, do której dane te są przyporządkowane. Udział w aukcji elektronicznej wymaga posiadania urządzeń informatycznych spełniających następujące wymagania techniczne: 1) Komputer klasy PC Pentium z systemem Microsoft Windows, 2) Szerokopasmowy dostęp do Internetu (np. DSL, Neostrada,), 3) Przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej lub Microsoft Internet Explorer w

20 wersji 5.5 lub nowszej, 4) Włączona obsługa skryptów i cookies (domyślnie), Ponadto Wykonawca musi dysponować urządzeniami technicznymi służącymi do obsługi podpisu elektronicznego. W przypadku awarii systemu aukcyjnego Zamawiający (Operator Aukcji) ma prawo wstrzymać aukcję. Niezwłocznie po usunięciu awarii Zamawiający informuje o terminie wznowienia aukcji wszystkich Wykonawców zaproszonych do udziału w aukcji na adres podany w formularzu oferty. Zamawiający wybierze ofertę wykonawcy, która okaże się najkorzystniejsza w wyniku aukcji. Wykonawcy zobowiązani są do niezwłocznego pisemnego potwierdzenia ostatecznej ceny oferty złożonej w trakcie aukcji. Oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) GEK/FZR-CSS/06478/2014 IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia tak nie Jeżeli tak, Numer ogłoszenia w Dz.U.: Okresowe ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy 2014/S z dnia Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy) Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem DSZ) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Dokumenty odpłatne tak nie Jeżeli tak, cena (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta: Warunki i sposób płatności: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu :00 IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111

D/DL/LP/1262/2011 Strona 1 z 111 Strona 1 z 111 Strona 2 z 111 S P E C Y F I K AC J A I S T O T N Y C H W AR U N K Ó W Z AM Ó W I E N I A DOTYCZĄCA ZAKUPU SPRZĘTU TECHNOLOGICZNEGO (zamówienie wspólne liniowe Oddziałów PGE Górnictwo i

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:163326-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Bezprzewodowy system telekomunikacyjny 2014/S 093-163326 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:402343-2013:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: Tabor kolejowy 2013/S 232-402343 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170748-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania 2011/S 104-170748 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

ZP/220/63/15. 11/07/2015 S132 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

ZP/220/63/15. 11/07/2015 S132 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin ZP/220/63/15 11/07/2015 S132 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347280-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi reklamowe i marketingowe 2014/S 196-347280 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo