REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006"

Transkrypt

1 I. Przepisy ogólne. 1. Definicje KJS. REGULAMIN RAMOWY REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ Konkursow Jazd Samochodow zwan dalej KJS jest popularna impreza samochodowa, o charakterze otwartym, dla kierowców nieposiadajcych adnych licencji sportów samochodowych z wyjtkiem licencji kartingowej i WR. Dopuszcza si udział innych zawodników licencjonowanych klasyfikowanych w odrbnej kategorii go Udział w KJS jest jednym z warunków do uzyskania Krajowej licencji kierowcy sportu samochodowego Impreza, która moe zosta uznana jako KJS, musi spełnia warunki niniejszego regulaminu i by zatwierdzona przez Okrgow Komisj Sportu Samochodowego PZM Organizatora. W przypadku organizacji i przebiegu imprezy na innym terenie, musi by powiadomiona OKSS tego terenu. Zaleca si uzgodnienie terminów Regulamin uzupełniajcy imprezy naley złoy do zatwierdzenia przez OKSS w ZO PZM nie póniej ni na 14 dni przed jej rozpoczciem,. W przypadku niedotrzymania powyszego terminu impreza moe nie zosta zakwalifikowana jako KJS Poszczególne KJS mog by ujte w cyklu rozgrywek, jako rundy, o nagrod klubu, okrgu itp Niniejszy regulamin dotyczy take wszystkich popularnych imprez samochodowych. 2. Warunki okrelajce imprez jako KJS. Konkursowa Jazda Samochodowa powinna zawiera: - jazd okrn o długoci minimum 40 km odbywajc si po drogach publicznych zgodnie z obowizujcymi przepisami o ruchu drogowym SO - min 2 punkty kontroli czasu - PKC - min 2 próby zwrotnoci - Sz - min 1 prób zrywu i hamowania - Szh Na próbach KJS nie zaleca si przeprowadzania manewrów tyłem samochodu. Zaleca si natomiast przeprowadzenie dodatkowo takich prób jak próba slalomowa SL oraz wprowadzenie punktów kontroli przejazdu PKP. 1

2 Wszystkie próby musz by zlokalizowane na terenach wyłczonych z ruchu publicznego (parkingi, tereny prywatne, itp.). Próby mona łczy, ale maksymalna długo próby, która podlega łczeniu nie moe przekroczy 1000m, natomiast całkowita długo połczonych prób nie moe przekroczy 2000m. Planowane prdkoci przecitne przejazdu na poszczególnych odcinkach drogowych nie mog przekroczy 45 km/h. Pomiar czasu na próbach dokonywany jest z dokładnoci do 0,01 sekundy. Za kade 0,01 sek. Kierowca otrzyma 0,01 punktu. Przed rozpoczciem KJS władze KJS powinny dokona sprawdzenia przygotowania prób. II. Przepisy szczegółowe 3. Władze KJS Na czele władz KJS stoi trzyosobowy organ nadzorujcy Zespół Sdziów Sportowych (ZSS), w skład, którego wchodz: Przewodniczcy Członek Członek 3.2. Przewodniczcy i członkowie ZSS musz by powołani przez Okrgow Komisj Samochodow. Zaleca si by Przewodniczcy był członkiem innego Klubu i posiadał licencj nie nisz ni dyrektor KJS Władz wykonawcz KJS jest Dyrektor KJS. Członkowie władz KJS winni legitymowa si aktualnymi licencjami Sdziego Sportu Samochodowego PZM, stopnia adekwatnego do rangi (zasigu terytorialnego) KJS. Dotyczy to take kierowników prób zrcznociowych KJS. 4. Zgłoszenia i ich forma. 4.1 Zgłoszenia załóg winny by składane u organizatora KJS w formie pisemnej na właciwych formularzach (załcznik nr 1) i podpisane przez obydwu członków załogi. 4.2 Termin zgłosze i wysoko wpisowego okrela organizator w Regulaminie uzupełniajcym imprezy. 4.3 Zwrot wpisowego moe nastpi w przypadku odwołania KJS lub w przypadku nie przyjcia zgłoszenia. 4.4 Organizator KJS ma prawo nie przyjcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 2

3 5. Załoga. REGULAMIN RAMOWY 5.1 Załog stanowi kierowca i pilot. 5.2 Pilot musi mie ukoczone 17 lat. 5.3 Pilot moe posiada licencj kierowcy. 5.4 Pilot nie moe prowadzi samochodu podczas trwania imprezy. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, załoga zostanie wykluczona z imprezy. 5.5 Podczas trwania imprezy, wewntrz pojazdu zaleca si by była umieszczona karta identyfikacyjna (według załcznika nr 4) widoczna przez praw tyln boczn szyb, zawierajca numer startowy, podstawowe informacje o członkach załogi, ich aktualne fotografie oraz podpisy. Nieprzestrzeganie tego przepisu pocignie za sob kar do wykluczenia włcznie. 6. Obowizki załóg. Przez podpisanie zgłoszenia do udziału w KJS załoga zobowizuje si do całkowitego podporzdkowania przepisom niniejszego regulaminu i regulaminu uzupełniajcego, komunikatom oraz poleceniom i instrukcjom wydawanym przez władze KJS. Pod rygorem niedopuszczenia do startu lub wykluczenia z KJS, kada załoga zobowizana jest do: - obecnoci na odprawie uczestników i zgłoszenia si do BK, - przejechania trasy KJS z pobraniem wiz na wszystkich punktach PKC i PKP w podanej przez organizatora kolejnoci i kierunku zgodnym z ksik drogow, - kolejnego odbycia wszystkich prób zrcznociowych okrelonych w trasie KJS, - odbycia wszystkich prób zrcznociowych w zapitych pasach bezpieczestwa i kaskach ochronnych, z włczonymi wiatłami mijania i zamknitymi szybami. Załoga we własnym zakresie powinna umieci na przednich bocznych drzwiach samochodu numery startowe w kolorze kontrastujcym z barw samochodu. 7. Pojazdy dopuszczone do KJS i podział na klasy. 7.1 Do udziału w KJS dopuszcza si samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, posiadajce wane dokumenty uprawniajce do poruszania si po drogach publicznych RP i spełniajce wymogi regulaminowe KJS. Patrz załcznik nr2. 3

4 7.2 Samochody dopuszczone do udziału w KJS zostan podzielone na klasy wg pojemnoci skokowej silnika: 1 klasa - Fiat 126P 600 i klasa - do 903 cm 3 3 klasa - powyej 903 cm 3 do 1300 cm 3 4 klasa - powyej 1300 cm 3 do 1600 cm 3 5 klasa - powyej 1600 cm 3. Samochody posiadajce silniki z turbodoładowaniem zostan dopuszczone do startu w klasie pojemnociowej wynikajcej z pomnoenia nominalnej pojemnoci silnika - z zapłonem Zi x współczynnik 1,7 - z zapłonem ZS (diesel) x współczynnik 1,5 (zgodnie z załcznikiem J FIA). 7.3 Zezwala si organizatorom KJS na tworzenie klas markowych. Klas markow tworzy minimum 5 samochodów tej samej marki, typu i pojemnoci skokowej silnika. W przypadku KJS cyklicznych klasa markowa musi by prowadzona przez cały cykl rozgrywek. W sytuacji, kiedy w kolejnej KJS cyklicznej nie zostanie skompletowana klasa markowa, załoga do niej zgłoszona moe by klasyfikowana w klasie wynikajcej z pojemnoci silnika. Ewentualne punkty zdobyte w tej klasie nie bd liczone w zestawieniach punktowych KJS cyklicznych rund klubowych, okrgowych lub ogólnopolskich w klasie markowej. Organizator KJS niebdcego rund cyklu imprez KJS moe wprowadzi inny podział na klasy. 7.4 Ostateczny podział na klasy okrela lista startowa KJS, zatwierdzona przez ZSS (w oparciu o protokół BK-1- zał.nr.7) ogłoszona przed startem. 8. Badanie Kontrolne BK i oznakowanie samochodów biorcych udział w KJS. 8.1 Zgłoszone do KJS samochody musz by przedstawione do BK-1 w miejscu i czasie podanym przez organizatora. Zaleca si, aby badanie odbywało si w pomieszczeniach zamknitych, dobrze owietlonych bez obecnoci osób postronnych. Z samochodem na BK musz si stawi obaj członkowie załogi. 8.2 Spónienie na BK-1 powyej 30 minut powoduje wykluczenie załogi z KJS. 8.3 Samochód niespełniajcy wymogów regulaminu KJS nie zostanie dopuszczony do startu wykluczony z KJS. 4

5 8.4 Samochód przedstawiony do BK-1 musi by oznakowany numerami startowymi oraz wymagan reklam sponsorsk zgodnie z regulaminem uzupełniajcym KJS. 8.5 Poza wyposaeniem samochodu wynikajcym z Prawa o Ruchu Drogowym warunkiem dopuszczenia do udziału w KJS jest wyposaenie dodatkowe, którego lista wraz ze wzorem karty Badania Kontrolnego stanowi integraln cz niniejszego regulaminu (zał. 2 i 5). 8.6 Samochód musi by sprawny technicznie, a kierowca obowizany jest przedstawi wszystkie dokumenty uprawniajce do prowadzenia pojazdu i dopuszczajce pojazd do ruchu po drogach publicznych. Patrz załcznik nr Samochód musi by czysty zarówno na zewntrz jak i wewntrz oraz posiada czyst komor silnika. 8.8 Kaski ochronne dla załogi musz by typu stosowanego w sporcie samochodowym. 8.9 Samochód przyjty przez BK musi by oznakowany odpowiedni nalepk umieszczon obok Karty Identyfikacyjnej na tylnej prawej szybie Dodatkowe Badanie Kontrolne oraz identyfikacja załogi moe by przeprowadzone w kadym czasie podczas trwania imprezy. A kade wykroczenie bdzie sygnalizowane ZSS, który moe nałoy na uczestnika kary zgodnie z przepisami MKS Organizator moe przewidzie w regulaminie KJS przeprowadzenie obowizkowego BK-2 po mecie w celu identyfikacji samochodu i załogi, rozpatrzenia ewentualnych protestów, sprawdzenia obowizkowego wyposaenia. Celem właciwego przeprowadzenia BK-2 zostanie utworzony Park Zamknity na terenie wydzielonym i zabezpieczonym przed dostpem osób trzecich. O rozwizaniu Parku Zamknitego decyduje ZSS Zaleca si dokonanie pomiaru głonoci wydechu. 9. Porzdek i bezpieczestwo w czasie KJS. 9.1 Uczestnicy KJS s normalnymi uytkownikami dróg publicznych RP i musz przestrzega obowizujcych na drogach publicznych RP zasad i przepisów. Za ich naruszenie odpowiada osobicie kierujcy pojazdem. 9.2 W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami w ludziach, uczestnik KJS kierujcy pojazdem obowizany jest niezwłocznie zatrzyma pojazd, udzieli pomocy poszkodowanym, 5

6 powiadomi Policj o zdarzeniu oraz pozosta na miejscu wypadku do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji. 10. Ubezpieczenie. Kierowcy uczestniczcy w KJS musz posiada obowizkowo ubezpieczenie od OC i NW. 11. Przepisy drogowe. Załogi uczestniczce w KJS musz przestrzega przepisów ruchu drogowego obowizujcych w RP, a w szczególnoci przepisów dotyczcych ograniczenia prdkoci na terenie miejscowoci. Fakt przekroczenia przepisów drogowych stwierdzony przez organa porzdkowe Policji lub przedstawicieli KJS bdzie karane: - za pierwsze przekroczenie - kara pienina, - za drugie przekroczenie - kara czasowa 5 minut karnych, - za trzecie przekroczenie - wykluczenie z KJS. 12. Kary Spónienie na start powyej 15 minut - wykluczenie 12.2 Za kad rozpoczt minut wczeniejszego wjazdu na PKC - 1 minuta 12.3 Za kad rozpoczt minut spónienia na PKC - 10 sekund W razie wczeniejszego lub póniejszego wjazdu na PKC załoga kontynuuje KJS w nowym czasie. Spónienia nie s odrabiane Dopuszczalny limit spónie: - na odcinku drogowym - 15 minut - na całej KJS - 30 minut 12.5 Kary za przekroczenia drogowe jak w pkt Za przewrócenie słupka podczas próby - 5 pkt 12.7 Za nieprawidłowe pokonanie próby - TARYFA TARYFA T - jest to 150% czasu najlepszego kierowcy w klasie na danej próbie. Powysze stosuje si równie w przypadku uzyskania rezultatu przejazdu próby gorszego ni 150% czasu zwycizcy próby w klasie. Jeli w klasie uczestniczy tylko jeden kierowca podstaw do naliczania taryfy jest rednia z czasów klas bezporednio wyszej i niszej. Jeli zastosowanie tego kryterium bdzie niemoliwe stosowany bdzie czas z klasy wyszej. W przypadkach, gdy i to kryterium nie moe by zastosowane decyzje podejmie ZSS. 6

7 12.8 Zgubienie karty drogowej - wykluczenie 12.9 Nanoszenie własnych poprawek i notatek na kart drogow - wykluczenie Stwierdzenie przez sdziów KJS prowadzenia samochodu przez pilota w czasie trwania KJS - wykluczenie Przewoenie pasaerów w czasie KJS - wykluczenie Kara za popełnienie Startu przedwczesnego - 5 pkt. Start przedwczesny jest to zarówno start lotny jak i wystartowanie przed sygnałem startera. Kierowcy i pojazd s podporzdkowani poleceniom Startera od momentu podniesienia flagi do momentu jej opuszczenia. Ruchowi flagi moe towarzyszy lub moe by on zastpiony przez inny odpowiedni sygnał. Start przedwczesny istnieje wtedy, gdy kierowca podlegajcy poleceniom Startera porusza si do przodu lub poruszy si i zatrzyma z okrelonej pozycji przed podaniem właciwego sygnału startu. W przypadku wykonania start przedwczesny kierowca zostaje ukarany doliczeniem 5 punktów karnych do czasu osignitego z pokonania wyznaczonej próby Utrata Karty Identyfikacyjnej - wykluczenie Nanoszenie własnych poprawek i zmian podczas trwania imprezy w karcie drogowej - wykluczenie INTERPRETACJA METY STOP Kierowca obowizany jest zatrzyma samochód w taki sposób, aby linia mety na próbie znalazła si midzy osiami samochodu Całkowite zatrzymanie samochodu jest to moment tzw. odbicia nadwozia samochodu znajdujcego si na linii mety co powoduje zakoczenie pomiaru czasu Przekroczenie linii mety spowoduje doliczenie 5 pkt. karnych do czasu całkowitego zatrzymania si samochodu poza lini mety Cofanie samochodu na mecie próby jest zabronione i spowoduje wykluczenie z KJS Przewrócenie pachołka na próbie sprawnoci jest to przewrócenie lub przesunicie pachołka poza jego obrys. 13. Odpowiedzialno Organizatora. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialnoci za szkody wynikłe podczas trwania KJS, zarówno w stosunku do załóg i ich sprztu, jak i 7

8 spowodowane przez nich szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 14. Dyscyplina podczas trwania KJS. ZSS moe ukara załog za brak dyscypliny sportowej. Za niesportowe zachowanie lub niezastosowanie si do polece ZSS, dyrektora KJS lub innych osób funkcyjnych 50 pkt karnych, a w przypadkach drastycznych wykluczenie z KJS. 15. Klasyfikacja i nagrody Klasyfikacj zostan objte wszystkie załogi, które uzyskaj punktacj za wszystkie próby zrcznociowe. Najmniejsza liczba punktów karnych decyduje o zwycistwie w klasie W razie równej liczby punktów o miejscu zadecyduj kryteria ustalone w artykule 22.1 Przepisów Ogólnych. Przy dalszej równoci wynik zaliczony bdzie ex equo Sklasyfikowanie kierowcy w KJS powoduje uzyskanie uprawnie do licencji rajdowej klasy Krajowej (dotyczy wyłcznie kierowcy) na zasadach zawartych w Regulaminie uzyskania certyfikatu i licencji Krajowej w sporcie samochodowym Najlepszym załogom zostan przyznane nagrody, których lista zostanie ogłoszona przed startem do KJS. 16. Protesty Kady protest musi by złoony na pimie na rce Dyrektora KJS lub w przypadku jego nieobecnoci na rce ZSS Do protestu musi by dołczona kaucja w wysokoci okrelonej przez Organizatora. Kaucja ta zostanie zwrócona w przypadku, gdy protest uznany bdzie jako słuszny Terminy składania protestów: w sprawie wykrocze regulaminowych i błdów rachunkowych w wynikach prowizorycznych 30 minut od ich wywieszenia. protesty dotyczce ostatecznej klasyfikacji, protesty zbiorowe, protesty dotyczce zapisów w karcie drogowej nie bd przyjmowane. 17. Przepisy kocowe Organizator zastrzega sobie prawo do właciwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydania instrukcji dodatkowych i uzupełniajcych, jak równie do całkowitego odwołania KJS. 8

9 17.2 W sprawach, które nie zostały ujte niniejszym regulaminem obowizuje: a. Midzynarodowy Kodeks Sportowy wraz z załcznikami (w czci niedotyczcej sportu kwalifikowanego) b. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym c. Ogólne załoenia organizacyjne i regulaminowe dotyczce rozgrywania prób sprawnociowych w imprezach samochodowych Wszelkie odwołania od decyzji ZSS KJS mog by składane wyłcznie do OKSS PZM przy zachowaniu trybu odwoła z Midzynarodowego Kodeksu Przebieg prób zrcznociowych, ich usytuowanie i oznakowanie wg ogólnych przepisów sportu samochodowego moe by umieszczone w regulaminie uzupełniajcym Wyniki z KJS naley dostarczy do macierzystego Zarzdu Okrgowego PZM w cigu trzech dni roboczych od zakoczenia KJS Organizator niestosujcy si do Regulaminu Ramowego utraci prawo nadawania uprawnie do uzyskania licencji Krajowej. Takie imprezy bd traktowane jako towarzyskie. Zatwierdzono na posiedzeniu GKSS dnia r. 9

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA oraz jego załącznikami,

Bardziej szczegółowo

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU 4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY 4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY V ELIMINACJA PUCHARU FIA W HISTORYCZNYCH RAJDACH NA REGULARNOŚĆ V ELIMINACJA PUCHARU POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W RAJDACH NA REGULARNOŚĆ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3-8 WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne:

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne: Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015 I Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem rajdu 1 st Business Economy Challenge zwanym dalej rajdem jest Rodan Event z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Opłotki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY

POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY Przepisy s"dziowania gimnastyki sportowej m"#czyzn 2009-2012 Opracowanie i t!umaczenie Adam Koperski, Adam Jaroszewski Gda$sk 2009 Spis tre"ci Cz#"$ I 1. Zadania i cele przepisów.....

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut Warszawa, 4 grudnia 2006 Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce krótkie opracowanie dotyczce zagadnie podatkowych zwizanych z wykorzystywaniem pojazdów w prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo