Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych."

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne Urlop zimowy Urlop letni Wyjazd s u bowy Praca zarobkowa Pod skrzyd ami lwa.

2 SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH 1. ZAKRES UBEZPIECZENIA DEFINICJE ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ZAKRES OCHRONY RODZAJE UMÓW UBEZPIECZENIA UMOWA UBEZPIECZENIA ZAWARTA W FORMIE POLISY OTWARTEJ POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI ODSTÑPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA ÂWIADCZENIA ROSZCZENIE REGRESOWE UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I POMOCY ASSISTANCE 12. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA KLiASS SUMA UBEZPIECZENIA KLiASS WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI W ZAKRESIE KLiASS POST POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU ZDARZENIA W RAMACH KLiASS UBEZPIECZENIE NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW 16. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW USTALENIE ÂWIADCZE W RAMACH NNW PRZESZKOLENIE ZAWODOWE INWALIDÓW SUMA UBEZPIECZENIA NNW WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI W RAMACH NNW POST POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU ZDARZENIA W RAMACH NNW UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM ZA SZKODY NA OSOBIE I NA RZECZY 22. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA OC SUMA UBEZPIECZENIA OC WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI W RAMACH OC POST POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU ZDARZENIA W RAMACH OC UBEZPIECZENIE BAGA U PODRÓ NEGO 26 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA BP

3 27. OPÓèNIENIE W DOSTARCZENIU BAGA U PODRÓ NEGO SUMA UBEZPIECZENIA BP WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI W RAMACH BP POST POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU ZDARZENIA W RAMACH BP USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA W RAMACH BP ODZYSKANIE SKRADZIONYCH LUB ZAGUBIONYCH PRZEDMIOTÓW UBEZPIECZENIE SPRZ TU SPORTOWEGO 33. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA SS SUMA UBEZPIECZENIA SS WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI W RAMACH SS POST POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU ZDARZENIA W RAMACH SS USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA W RAMACH SS ODZYSKANIE SKRADZIONYCH LUB ZAGUBIONYCH PRZEDMIOTÓW UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ODWOŁANIA UCZESTNICTWA W ZAGRANICZNEJ IMPREZIE TURYSTYCZNEJ LUB TE WCZEÂNIEJSZEGO Z NIEJ POWROTU 39. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA OI SUMA UBEZPIECZENIA OI WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI W RAMACH OI USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA W RAMACH OI POST POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU ZDARZENIA W RAMACH OI UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ODWOŁANIA NOCLEGÓW 44. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA ON SUMA UBEZPIECZENIA ON WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI W RAMACH ON POST POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU ZDARZENIA W RAMACH ON UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ODWOŁANIA BILETU LOTNICZEGO 48. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA OB SUMA UBEZPIECZENIA OB WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI W RAMACH OB POST POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU ZDARZENIA W RAMACH OB POSTANOWIENIA KO COWE

4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych, zwane dalej OWU, stosuje si do umów ubezpieczenia zawieranych pomi dzy Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spółka Akcyjna (Ubezpieczyciel), zwanym dalej Generali a osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoêci prawnej (Ubezpieczajàcy) na rzecz osób fizycznych (Ubezpieczony) na czas ich podró y poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju zamieszkania. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) i pomocy assistance (ASS); a dodatkowo mo e zostaç rozszerzony o: 2) Ubezpieczenie nast pstw nieszcz Êliwych wypadków (NNW); 3) Ubezpieczenie odpowiedzialnoêci cywilnej w yciu prywatnym za szkody na osobie (OCo) i na rzeczy (OCr); 4) Ubezpieczenie baga u podró nego (BP); 5) Ubezpieczenie sprz tu sportowego (SS); 6) Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub te wczeêniejszego z niej powrotu (OI); 7) Ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów (ON); 8) Ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego (OB); a tak e o dodatkowe ryzyka zwiàzane z: 9) wykonywaniem pracy fizycznej i pracy o wysokim stopniu ryzyka; 10) amatorskim uprawianiem sportu; 11) wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportu; 12) pogorszeniem stanu zdrowia Ubezpieczonego w zwiàzku z zaostrzeniem choroby przewlekłej; 13) pasywnym udziałem we wszelkich wydarzeniach, które miały miejsce na terenach obj tych działaniami wojennymi o zasi gu lokalnym i mi dzynarodowym oraz aktami terroru. 3. Ubezpieczajàcy ma prawo wyboru zakresu ubezpieczenia z zastrze eniem, e ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy assistance jest ubezpieczeniem obligatoryjnym. 4. Zobowiàzania wynikajàce z umowy ubezpieczenia obejmujàcej KLiASS, BP, SS Generali wykonuje za poêrednictwem Centrum Pomocy Generali. Zobowiàzania w ramach ubezpieczenia NNW, OCo, OCr, OI, ON, OB Generali wykonuje samodzielnie. 2 DEFINICJE Terminy oraz nazwy u yte w niniejszych OWU oraz innych dokumentach zwiàzanych z umowà ubezpieczenia: 3

5 1. agent turystyczny przedsi biorca, którego działalnoêç polega na stałym poêredniczeniu w zawieraniu umów o Êwiadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki, posiadajàcych wa ne zezwolenie na prowadzenie działalnoêci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na rzecz innych usługodawców posiadajàcych siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2. akt terroru nielegalne, sprzeczne z prawem akcje indywidualne lub grupowe z u yciem siły lub przemocy przeciwko ludziom bàdê mieniu organizowane dla osiàgni cia celów ideologicznych, ekonomicznych, politycznych bàdê religijnych przy jednoczesnym wprowadzeniu chaosu, zastraszeniu ludnoêci, dezorganizacji ycia publicznego; 3. aktywny udział w wojnie lub aktach terroru aktywny udział Ubezpieczonego w działaniach na terenach obj tych działaniami wojennymi oraz aktami terroru, w charakterze strony konfliktu lub działalnoêç Ubezpieczonego polegajàca na dostarczaniu, przewo eniu systemów, urzàdzeƒ, wyposa enia, pojazdów, broni i innych przedmiotów i materiałów wykorzystywanych podczas działaƒ wojennych lub aktów terroru; 4. amatorskie uprawianie sportu aktywnoêç Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka; 5. bilet lotniczy - dokument o nazwie Bilet pasa era i odcinek baga owy (ang. Passenger Ticket and Baggage Check), wydany przez przewoênika lub w jego imieniu, zawierajàcy warunki umowy, zawiadomienia oraz odcinki dotyczàce lotu i pasa era z zastrze eniem e jest to bilet mi dzynarodowej komunikacji lotniczej na trasie mi dzynarodowej, wykupiony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wystawiony na podró rozpoczynajàcà si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 6. Centrum Pomocy Generali jednostka organizacyjna wskazana przez Generali (numer telefonu i faksu podane sà w dokumentacji ubezpieczeniowej), do której Ubezpieczony zobowiàzany jest zgłosiç zaistnienie zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà; 7. ci ka choroba lub ci ki wypadek powodujàcy obra enia ciała czasowe lub trwałe naruszenie sprawnoêci fizycznej, potwierdzone przez lekarza prowadzàcego leczenie za granicà oraz zatwierdzone przez lekarza Centrum Pomocy Generali; 8. choroba przewlekła choroba, w której obrazie zgodnie z aktualnà wiedzà medycznà znajduje si długotrwałe, stałe lub nawracajàce wyst powanie objawów lub odchyleƒ w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona lub dawała objawy w okresie 24 miesi cy poprzedzajàcych dat zawarcia umowy ubezpieczenia; 9. czynnoêci ycia prywatnego czynnoêci zwiàzane z opiekà nad niepełnoletnimi dzieçmi, zwierz tami, zwiàzane z amatorskim uprawianiem sportu, u ytkowaniem i pobytem w wynaj tych pokojach hotelowych/pensjonatach oraz czynnoêci ycia codziennego np. robienie zakupów, przygotowanie i spo ywanie posiłków, sp dzanie czasu wolnego, spotkania towarzyskie; 10. członek rodziny mał onek, dzieci, zi ç, synowa, rodzice, rodzeƒstwo, dziadkowie, wnuki, teêciowie; 11. dokument ubezpieczenia polisa, karta Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych, certyfikat lub inny dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia; 12. dziecko osoba b dàca na utrzymaniu rodziców lub prawnych opiekunów, w wieku do 18. roku ycia; 4

6 13. franszyza integralna kwota okreêlona w niniejszych OWU, poni ej której brak jest odpowiedzialnoêci Generali. Franszyza ta wyst puje w ubezpieczeniu: OCo, OCr, BP, SS; 14. franszyza redukcyjna kwota okreêlona w niniejszych OWU, o którà Generali pomniejsza ka de Êwiadczenie. Franszyza ta wyst puje w ubezpieczeniu OI; 15. hospitalizacja leczenie w szpitalu trwajàce nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, powstałe w wyniku nast pstwa nagłego zachorowania lub nieszcz Êliwego wypadku; 16. impreza turystyczna dojazd/powrót i pobyt za granicà, składajàce si z co najmniej dwóch usług turystycznych tworzàcych jednolity program i obj tych wspólnà cenà, je eli usługi te obejmujà nocleg lub trwajà ponad 24 godziny, albo je eli program przewiduje zmian miejsca pobytu lub te pobyt w wynaj tych apartamentach wakacyjnych, kwaterach lub w hotelu, pod warunkiem e impreza turystyczna jest zorganizowana przez organizatora turystyki; 17. koszty leczenia wydatki poniesione za granicà na organizacj usług medycznych, leczenie ambulatoryjne, szpitalne, stomatologiczne oraz leki i Êrodki opatrunkowe niezb dne, aby przywróciç Ubezpieczonemu stan zdrowia umo liwiajàcy powrót lub transport na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego; 18. klauzula niespodziewanej wojny lub aktu terroru Generali ponosi odpowiedzialnoêç za nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków poniesione na skutek działaƒ wojennych lub aktów terroru, do których doszło nagle w czasie pobytu Ubezpieczonego na terytorium danego kraju. OdpowiedzialnoÊç Generali trwa nie dłu ej ni do koƒca okresu ubezpieczenia jednak maksymalnie do 7 dnia, liczàc od daty zajêcia aktu terroru lub daty nagłego wybuchu wojny, z zastrze eniem i Generali nie Êwiadczy na tych zasadach ochrony na terytoriach nast pujàcych paƒstw: Islamska Republika Afganistanu, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Ludowa Republika Bangladeszu, Republika Burundi, Republika Czeczeƒska, Republika Sudanu, Gruzja, Republika Iraku, Jordaƒskie Królestwo Haszymidzkie, Republika Kolumbii, Republika Liberii, Islamska Republika Pakistanu, Republika Rwandy, Syryjska Republika Arabska; W ramach klauzuli niespodziewanej wojny lub aktu terroru Generali Êwiadczy nast pujàce usługi: 1) jednà wizyt lekarskà do równowartoêci 300 euro; 2) hospitalizacj do równowartoêci euro; 3) transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego (transport Êwiadczony jest do kwoty jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej a jego koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance); 4) transport zwłok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego (transport Êwiadczony jest do kwoty jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej a jego koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance); 19. kradzie z włamaniem działanie polegajàce na bezprawnym zaborze przedmiotu ubezpieczenia w celu przywłaszczenia po 5

7 usuni ciu istniejàcych zabezpieczeƒ przy u yciu siły fizycznej lub narz dzi; 20. kraj zamieszkania Ubezpieczonego kraj, w którym Ubezpieczony zamieszkuje przez okres co najmniej jednego roku i w którym koncentruje si jego ycie osobiste i zawodowe. Krajem zamieszkania nie jest kraj, w którym dana osoba przebywa w celu kształcenia si lub do którego jest oddelegowana do pracy; 21. lekarz osoba posiadajàca uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza; 22. liczba osobodni iloczyn liczby dni, iloêci wyjazdów i liczby osób wyje d ajàcych; 23. miejsce pobytu Ubezpieczonego miejsce, w którym w danym momencie przebywa Ubezpieczony; 24. nagłe zachorowanie stan chorobowy powstały w sposób nagły i niepowiàzany z wczeêniejszymi chorobami, na które cierpiał chory przed rozpocz ciem ochrony ubezpieczeniowej, wymagajàcy natychmiastowej pomocy medycznej. Za nagłe zachorowanie uwa a si równie zawał mi Ênia serca i udar mózgu, je eli przed rozpocz ciem ochrony ubezpieczeniowej chory nie cierpiał na chorob układu sercowo-naczyniowego (w tym nadciênienie t tnicze lub chorob wieƒcowà) lub cukrzyc i zaburzenia lipidowe; 25. nieszcz Êliwy wypadek przypadkowe zdarzenie, nagłe, wywołane przyczynà zewn trznà, które nastàpiło w okresie odpowiedzialnoêci Generali, w wyniku którego Ubezpieczony doznał, niezale nie od swej woli i stanu zdrowia, fizycznych obra eƒ ciała, powodujàcych trwały uszczerbek/inwalidztwo lub Êmierç Ubezpieczonego; 26. odpowiedzialnoêç Generali zobowiàzanie Generali do wypłaty Êwiadczenia w razie zaistnienia zdarzenia, obj tego ochronà ubezpieczeniowà na podstawie niniejszych OWU; 27. okres ubezpieczenia okres wskazany w dokumencie ubezpieczenia, w którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa; 28. opłata taryfowa kwota naliczana przez przewoênika lotniczego za przewóz pasa era i jego baga u w ramach dopuszczalnego limitu baga u bezpłatnego, stanowiàca aktualnà opłat za przejazd, ogłaszana przez lini lotniczà członka IATA w zwyczajowych publikacjach kierowanych do ogółu lub cz Êci społeczeƒstwa jako obowiàzujàca dla danego typu usług; 29. organizator turystyki przedsi biorca organizujàcy imprez turystycznà, zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 30. osoba towarzyszàca Ubezpieczonemu osoba odbywajàca podró wraz z Ubezpieczonym; 31. osoba wezwana do towarzyszenia Ubezpieczonemu osoba wskazana przez Ubezpieczonego, która w przypadku braku na miejscu osoby towarzyszàcej, dołàczy do Ubezpieczonego i b dzie towarzyszyła mu w trakcie leczenia; 32. osoba wyznaczona do opieki nad dzieckiem (dzieçmi) Ubezpieczonego osoba wskazana pisemnie przez Ubezpieczonego, do opieki nad dzieckiem (dzieçmi) Ubezpieczonego na czas jego hospitalizacji; 33. pasywny udział w wojnie lub aktach terroru Êwiadomy wyjazd Ubezpieczonego do miejsc obj tych działaniami wojennymi oraz aktami terroru, w celu wykonywania obowiàzków słu bowych, z wyłàczeniem sytuacji opisanej w ust. 3 niniejszego paragrafu; 34. podró zagraniczna czas dojazdu/powrotu i pobytu 6

8 Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego, z uwzgl dnieniem zapisów 7 ust. 1 niniejszych OWU; 35. poszukiwanie okres od zgłoszenia odpowiednim słu bom zagini cia Ubezpieczonego do jego odnalezienia lub zaprzestania akcji poszukiwawczej; 36. poêrednik turystyczny przedsi biorca, którego działalnoêç polega na wykonywaniu na zlecenie klienta czynnoêci faktycznych i prawnych, zwiàzanych z zawieraniem umów o Êwiadczenie usług turystycznych; 37. pozostawanie pod wpływem alkoholu stan powstały w wyniku wprowadzenia przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej iloêci alkoholu, e jego zawartoêç wynosi lub prowadzi do st enia we krwi powy ej 0,2 alkoholu albo do obecnoêci w wydychanym powietrzu powy ej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3; 38. praca umysłowa wykonywanie przez Ubezpieczonego za granicà pracy biurowej, a tak e uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach teoretycznych; 39. praca fizyczna wszelkie prace i czynnoêci nie b dàce pracà umysłowà i pracà o wysokim stopniu ryzyka; 40. praca o wysokim stopniu ryzyka wykonywanie przez Ubezpieczonego za granicà prac remontowo-budowlanych tj. budowa tuneli, dróg, mostów, obsługa maszyn budowlanych, prace na zewnàtrz budynków, prace na wysokoêciach powy ej 5 metrów, prace w przemyêle wydobywczym, metalowym, stoczniowym, prace zwiàzane ze Êcinkà i obróbkà drewna; 41. przewoênik zawodowy przedsi biorstwo posiadajàce wszelkie zezwolenia umo liwiajàce wykonywanie płatnego przewozu osób i mienia Êrodkami transportu làdowego, wodnego i lotniczego; 42. rabunek zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groêby natychmiastowego jej u ycia wobec Ubezpieczonego bàdê z doprowadzeniem Ubezpieczonego do nieprzytomnoêci lub bezbronnoêci; 43. ratownictwo udzielenie, przez wyspecjalizowane w tym zakresie słu by, doraênej pomocy medycznej, Êwiadczonej od chwili odnalezienia Ubezpieczonego czyli po zakoƒczeniu akcji poszukiwawczej do czasu przewiezienia go do najbli szej placówki medycznej; 44. rodzina rodzice/rodzic, prawni opiekunowie/opiekun podró ujàcy wraz z dzieckiem/dzieçmi, w tym równie dzieckiem/dzieçmi przysposobionymi, a tak e inne osoby dorosłe podró ujàce wspólnie z dzieckiem/dzieçmi, pod warunkiem, e istnieje bliskie pokrewieƒstwo mi dzy dzieçmi i podró ujàcymi osobami dorosłymi; 45. składka ubezpieczeniowa opłata za ubezpieczenie obliczona na podstawie wybranego wariantu ubezpieczenia, liczby dni, liczby osób ubezpieczonych, strefy geograficznej oraz ryzyk dodatkowych, uwzgl dniajàca ewentualne zni ki i podwy ki; 46. składka depozytowa składka ubezpieczeniowa obliczana na podstawie zadeklarowanej przez Ubezpieczajàcego liczby osobodni do wykorzystania w ciàgu okresu ubezpieczenia. Rozliczana po zakoƒczeniu okresu ubezpieczenia w oparciu o udokumentowanà faktycznie wykorzystanà liczb osobodni; 47. sporty powietrzne szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkiego rodzaju ich odmiany, a tak e uprawianie jakichkolwiek dyscyplin zwiàzanych z przemieszczaniem si w przestrzeni powietrznej; 7

9 48. sporty wysokiego ryzyka skoki na gumowej linie, heliskiing, heliboarding, wspinaczka górska i skałkowa, speleologia, sporty motorowe (za wyjàtkiem amatorskiej jazdy na: quadach, skuterach), motorowodne (za wyjàtkiem amatorskiej jazdy: skuterem wodnym, motorówkà), powietrzne (za wyjàtkiem holowania Ubezpieczonego motorówkà, skuterem wodnym na spadochronie), a tak e uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujàcych si ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu pustynia, wysokie góry (powy ej 5500 m n.p.m.), busz, bieguny, d ungla i tereny lodowcowe lub Ênie ne wymagajàce u ycia sprz tu zabezpieczajàcego lub asekuracyjnego; 49. suma ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia kwota stanowiàca górnà granic odpowiedzialnoêci Generali za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia; 50. szkoda na osobie uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub Êmierç; 51. szkoda na rzeczy zniszczenie, utrata lub uszkodzenie mienia; 52. szpital działajàcy zgodnie z prawem zakład lecznictwa zamkni tego, przeznaczony dla chorych wymagajàcych opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych, zapewniajàcy chorym całodobowà opiek Êredniego i wy szego personelu medycznego. Definicja szpitala nie obejmuje oêrodków opieki społecznej, oêrodków dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych, oêrodków leczenia uzale nieƒ od narkotyków, alkoholu itp, oêrodków sanatoryjnych, rehabilitacyjnych i wypoczynkowych; 53. trwałe inwalidztwo całkowita fizyczna utrata lub całkowita trwała utrata władzy nad narzàdami lub organami ciała, wskazana w Tabeli Stopnia Trwałego Inwalidztwa zamieszczonej w niniejszych OWU; 54. trwały uszczerbek na zdrowiu trwałe fizyczne uszkodzenie ciała lub utrata zdrowia, które powodujà upoêledzenie czynnoêci organizmu nie rokujàce poprawy, b dàce nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku, orzeczone przez lekarza Generali na podstawie Tabeli Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu stanowiàcej oddzielny dokument dost pny w placówkach Generali; 55. ubezpieczajàcy osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoêci prawnej zawierajàca umow ubezpieczenia i zobowiàzana do opłacenia składki; 56. ubezpieczony osoba fizyczna, na rzecz której zawarto umow ubezpieczenia; 57. uposa ony osoba (lub osoby) wskazana imiennie przez Ubezpieczonego na piêmie, uprawniona do otrzymania Êwiadczenia na wypadek Êmierci Ubezpieczonego. Ubezpieczony mo e wskazaç Uposa onego zarówno przy zawarciu umowy ubezpieczenia, jak i w ka dym czasie jej trwania. Ubezpieczony ma prawo w ka dym czasie trwania umowy ubezpieczenia zmieniç Uposa onego. Zmiana obowiàzuje od dnia nast pnego po otrzymaniu tej informacji przez Generali. W przypadku gdy suma procentowych udziałów Uposa onych nie jest równa 100, przyjmuje si, e udziały tych osób w kwocie nale nego Êwiadczenia sà wyznaczone z zachowaniem wzajemnych proporcji wymienionych ze wskazania Ubezpieczonego. W sytuacji nie wyznaczenia Uposa onego, stosuje si przepisy 10 ust. 6 niniejszych OWU; 58. wartoêci pieni ne krajowe i zagraniczne znaki pieni ne, czeki, weksle i inne dokumenty zast pujàce w obrocie gotówk oraz złoto, srebro wyroby z tych metali, kamienie szlachetne perły, a tak e platyn i inne metale z grupy platynowców; 8

10 59. wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu regularne i intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, równie w ramach przynale noêci do klubów sportowych, zwiàzków i organiza cji sportowych, niezale nie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu. W celu sklasyfikowania ryzyka ubezpieczeniowego w zwiàzku z wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportu ustala si nast pujàce klasy wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu: 1) klasa I lekkoatletyka, krykiet, golf, pływanie (z wyłàczeniem nurkowania przy u yciu specjalistycznego sprz tu), tenis ziemny i stołowy, trekking, taniec; 2) klasa II gimnastyka akrobatyczna i sportowa, kajakarstwo, wioêlarstwo, eglarstwo, piłka wodna i r czna, ły wiarstwo figurowe i szybkie, koszykówka, narciarstwo wodne, szermierka, surfing i wszystkie jego odmiany, kolarstwo; 3) klasa III siatkówka, squash, hokej na lodzie, hokej na trawie, piłka no na, futbol amerykaƒski, baseball, rugby, sporty hippiczne, narciarstwo i wszystkie jego odmiany, snowboard i wszystkie jego odmiany, strzelectwo, nurkowanie przy u yciu specjalistycznego sprz tu, skoki do wody, rafting, polo, sporty saneczkarskie, bobsleje, podnoszenie ci arów, zapasy, sporty walki; 60. wykonywanie pracy podj cie przez Ubezpieczonego w trakcie jego podró y zagranicznej wszelkich działaƒ i czynnoêci w formie zatrudnienia lub zarobkowania, a tak e działalnoêç niezarobkowa typu: wolontariat, praktyki i szkolenia zawodowe, prace remontowobudowlane, wykonywanie czynnoêci z u yciem niebezpiecznych narz dzi, takich jak: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, wykonywanie czynnoêci na wysokoêciach powy ej 5 metrów oraz działania z u yciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych i spalinowych, goràcych olejów technicznych lub płynów technicznych; 61. zaburzenia psychiczne choroba zakwalifikowana w Mi dzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10) jako zaburzenie psychiczne lub zaburzenie zachowania (F00-F99); 62. zakład umowa zawarta mi dzy osobami majàcymi odmienne zdania, okreêlajàca, co ma zrobiç osoba mylàca si ; 63. zwierz ta dzikie i egzotyczne zwierz ta tradycyjnie nie przebywajàce wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza. 3 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest podaç do wiadomoêci Generali wszystkie znane sobie okolicznoêci, majàce lub mogàce mieç wpływ na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa zaistnienia zdarzenia obj tego ubezpieczeniem. W przypadku podania niezgodnych z prawdà faktów lub ich zatajenia Generali jest wolne od odpowiedzialnoêci, chyba, e fakty te nie majà wpływu na powstanie lub zwi kszenie prawdopodobieƒstwa zaistnienia zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia. 9

11 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza dokument ubezpieczenia. 3. Dokument ubezpieczenia wraz z ewentualnymi załàcznikami oraz OWU stanowià treêç umowy ubezpieczenia. 4. Umow ubezpieczenia mo na zawrzeç na okres nie krótszy ni 1 dzieƒ i nie dłu szy ni 1 rok. 5. Umow ubezpieczenia uwa a si za zawartà po opłaceniu składki. 6. Umowa ubezpieczenia mo e zostaç zawarta na rzecz osoby trzeciej. W takim przypadku Ubezpieczajàcy poinformuje Ubezpieczonego o jego prawach i obowiàzkach wynikajàcych z zawartej na jego rzecz umowy ubezpieczenia. 7. Ubezpieczony, przyst pujàc do ubezpieczenia, tym samym zwalnia lekarzy prowadzàcych z obowiàzku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyra a zgod na udost pnienie dokumentacji medycznej konsultantom medycznym Generali oraz lekarzom Centrum Pomocy Generali i ich zagranicznym przedstawicielom. 8. Generali jest wolne od odpowiedzialnoêci, jeêli zdarzenie ubezpieczeniowe zaszło przed datà zawarcia umowy ubezpieczenia. 4 ZAKRES OCHRONY 1. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, w zale noêci od wybranej przez Ubezpieczonego strefy geograficznej, zawsze z wyłàczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego: 1) Strefa E na terytoriach paƒstw europejskich wraz z terytoriami wszystkich krajów poło onych w Basenie Morza Âródziemnego i Wysp Kanaryjskich; 2) Strefa  na terytoriach wszystkich paƒstw Êwiata. 5 RODZAJE UMÓW UBEZPIECZENIA 1. Rodzaje umów ubezpieczenia: 1) z uwagi na liczb Ubezpieczonych: a. indywidualna Ubezpieczonym jest jedna osoba; b. rodzinna Ubezpieczonym jest rodzina; c. grupowa Ubezpieczonym jest grupa osób (w tym polisa otwarta). 2) z uwagi na okres ubezpieczenia: a. krótkoterminowa poni ej 1 roku; b. roczna: a) ciàgły pobyt za granicà przez okres 1 roku; b) cz ste, krótkie wyjazdy z powrotami maksymalnie co 30 dni. 2. W przypadku wielokrotnych wyjazdów za granic do pracy lub w delegacje słu bowe, gdy długoêç pojedynczego wyjazdu nie jest dłu sza ni 30 dni, istnieje mo liwoêç zawarcia rocznej indywidualnej umowy ubezpieczenia z powrotami na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego co 30 dni. Warunkiem wypłaty Êwiadczenia z tytułu ww. umowy ubezpieczenia jest udokumentowanie faktu przebywania za granicà przez okres 10

12 nie dłu szy ni 30 dni (bilety, rezerwacje oraz wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzajàce fakt powrotu). 3. Istnieje mo liwoêç zawarcia grupowej umowy ubezpieczenia w formie polisy otwartej na podstawie zadeklarowanej liczby osobodni do wykorzystania w ciàgu okresu ubezpieczenia, opłacanej składkà depozytowà. 4. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej w formie ubezpieczenia rodzinnego lub grupowego wszystkie osoby wymienione w jednej umowie ubezpieczenia muszà byç obj te jednakowym zakresem ubezpieczenia, na tych samych warunkach, przy czym suma ubezpieczenia odnosi si do ka dej z ubezpieczonych osób oddzielnie. 6 UMOWA UBEZPIECZENIA ZAWARTA W FORMIE POLISY OTWARTEJ 1. W przypadku wielokrotnych wyjazdów za granic w ciàgu roku pracodawca lub inny podmiot na polecenie, którego osoby wyje d ajà mo e zawrzeç na ich rzecz umow ubezpieczenia w formie polisy otwartej. 2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w formie polisy otwartej Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany: 1) prowadziç ewidencj osób Ubezpieczonych oraz terminów ich podró y i udost pniaç jà na ka de àdanie Generali; 2) przekazaç w ustalonym z Generali terminie imienny raport (list ) osób wyje d ajàcych wraz z terminami ich podró y; 3) przekazywaç Ubezpieczonym potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z numerem polisy i telefonem do Centrum Pomocy Generali; 4) powiadamiaç Ubezpieczonych o ich prawach i obowiàzkach wynikajàcych z zawartej umowy ubezpieczenia; 5) na wezwanie Generali, w ka dym momencie trwania ochrony ubezpieczeniowej udzieliç niezwłocznej informacji na temat podró y zagranicznej osoby, o którà zapytuje Generali; 6) na wezwanie Generali, w ka dym momencie trwania ochrony ubezpieczeniowej okazaç dokument ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem zapłaty składki ubezpieczeniowej. 3. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do zapłaty składki za zadeklarowanà i okreêlonà w umowie liczb osobodni. 4. Generali zastrzega sobie prawo do okreêlenia składki minimalnej za okres ubezpieczenia, która potwierdzona zostanie na polisie. 5. Z chwilà przekroczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia zadeklarowanej liczby osobodni o 40% Generali ma prawo wezwaç Ubezpieczajàcego do bie àcego uregulowania nale nej składki. 6. Całkowite rozliczenie umowy ubezpieczenia (składki depozytowej) wynikajàce, z faktycznie wykorzystanej liczby osobodni w okresie ubezpieczenia nast puje w ciàgu 30 dni, liczàc od dnia otrzymania przez Generali wszystkich wymaganych raportów, nie wczeêniej jednak ni po zakoƒczeniu okresu ubezpieczenia. 7. Je eli po zakoƒczeniu okresu ubezpieczenia liczba wykorzystanych przez Ubezpieczajàcego osobodni przekracza liczb zadeklarowanych i opłaconych składkà depozytowà, Generali informuje Ubezpieczajàcego o obowiàzku dopłaty. Ubezpieczajàcy, na podstawie otrzymanego od Generali rozliczenia, zobowiàzany jest 11

13 do zapłaty składki w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, na podany numer rachunku bankowego. Niedotrzymanie przez Ubezpieczajàcego wy ej wymieniowego terminu mo e skutkowaç naliczeniem przez Generali odsetek ustawowych. 8. W przypadku deklarowanego limitu osobodni, który Generali uwzgl dniło kalkulujàc składk za pojedynczy osobodzieƒ Generali na wniosek Ubezpieczajàcego dokonuje zwrotu składki z tytułu niewykorzystanej ochrony na wskazany rachunek bankowy, z zastrze eniem zwrotu składki do wysokoêci składki minimalnej okreêlonej na polisie. 7 POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI 1. Ochrona ubezpieczeniowa Generali w zakresie ubezpieczenia: 1) KLiASS, OCo, OCr, BP, SS rozpoczyna si w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy wyjeêdzie, nie wczeêniej jednak ni w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako dzieƒ rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej oraz po opłaceniu składki, natomiast koƒczy si w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy powrocie, nie póêniej jednak ni o godzinie w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia, jako dzieƒ zakoƒczenia ochrony ubezpieczeniowej; 2) NNW rozpoczyna si w momencie opuszczenia przez Ubezpieczonego domu lub miejsca zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy wyjeêdzie, nie wczeêniej jednak ni w dniu rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia oraz po opłaceniu składki, fakt ten musi byç udokumentowany przez Ubezpieczonego przedstawieniem biletu lotniczego, rezerwacji zakwaterowania, delegacji słu bowej itp., natomiast koƒczy si w momencie powrotu Ubezpieczonego do domu lub miejsca zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy powrocie, nie póêniej jednak ni o godzinie w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia, jako dzieƒ zakoƒczenia ochrony ubezpieczeniowej; 3) kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej rozpoczyna si w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a koƒczy si w chwili rozpocz cia imprezy turystycznej; 4) wczeêniejszego powrotu z imprezy turystycznej rozpoczyna si w chwili rozpocz cia imprezy, a koƒczy si w przedostatnim dniu imprezy turystycznej; 5) kosztów odwołania noclegów rozpoczyna si w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a koƒczy w przedostatnim dniu planowanego pobytu w hotelu; 6) kosztów odwołania biletu lotniczego rozpoczyna si w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a koƒczy wraz z godzinà odlotu oznaczonà na bilecie. 2. OdpowiedzialnoÊç Generali zawsze koƒczy si : 1) wraz z wyczerpaniem sumy ubezpieczenia; 2) wraz z wygaêni ciem stosunku ubezpieczenia. 12

14 3. JeÊli w momencie zawierania umowy ubezpieczenia osoba Ubezpieczona przebywa za granicà, odpowiedzialnoêç Generali mo e rozpoczàç si najwczeêniej piàtego dnia, liczàc od dnia nast pnego po zawarciu umowy ubezpieczenia (karencja), pod warunkiem opłacenia składki. Karencja ta nie ma zastosowania przy wznowieniu umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, e wznowienie to nastàpi przed zakoƒczeniem okresu ubezpieczenia wynikajàcego z poprzedniej umowy zawartej z Generali. 8 ODSTÑPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Je eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłu szy ni 6 miesi cy Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Niezale nie od okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpiç od niej w dowolnym terminie przed rozpocz ciem ochrony ubezpieczeniowej. 3. Ubezpieczajàcy ma prawo wypowiedzieç umow ubezpieczenia z zachowaniem jednomiesi cznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiàca kalendarzowego. 4. Odstàpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku opłacenia składki za okres, w jakim Generali udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 5. Chcàc odstàpiç lub wypowiedzieç umow ubezpieczenia i ubiegaç si o zwrot składki Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany przekazaç do Generali oryginał dokumentu ubezpieczenia wraz z pismem o odstàpienie lub wypowiedzenie umowy, a w przypadku odstàpienia lub wypowiedzenia umowy, której okres ubezpieczenia si rozpoczàł, Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest ponadto zło yç oêwiadczenie, czy w okresie odpowiedzialnoêci Generali miało miejsce zdarzenie obj te ochronà ubezpieczeniowà wynikajàcà z umowy, z tytułu, którego Generali wypłaciło lub b dzie zobowiàzane wypłaciç Êwiadczenie. 6. Za dat odstàpienia od umowy ubezpieczenia uwa a si dat otrzymania przez Generali pisma o odstàpienie. 7. W przypadku wygaêni cia stosunku ubezpieczenia za okres niewykorzystanej ochrony Ubezpieczajàcemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej. 8. W przypadku odstàpienia od umowy ubezpieczenia wysokoêç składki podlegajàcej zwrotowi liczona jest od dnia otrzymania przez Generali pisma o odstàpienie. 9. Odstàpienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia nale y dokonaç w formie pisemnej, pod rygorem niewa noêci. 9 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 1. Składk ubezpieczeniowà oblicza si na podstawie taryfy składek, obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy, za okres, w którym Generali udziela ochrony ubezpieczeniowej. 2. Je eli nie umówiono si inaczej, Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany 13

15 opłaciç składk ubezpieczeniowà w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. Składka jest płatna jednorazowo w złotych polskich. 4. Je eli zapłata składki dokonana jest w formie gotówkowej, za zapłat uwa a si moment wpłaty gotówki upowa nionemu agentowi Generali. 5. Je eli zapłata składki dokonana jest w formie przelewu bankowego, za zapłat uwa a si moment skutecznego dokonania przelewu tj. wpłaty wymaganej kwoty, na wskazany rachunek, w dacie przelewu, potwierdzony dokumentem dokonania przelewu. 6. Je eli zapłata składki dokonana jest w formie przekazu pocztowego, za zapłat uwa a si moment dokonania przekazu w urz dzie pocztowym na właêciwy rachunek Generali potwierdzony dokumentem dokonania przekazu. 7. Nieopłacenie składki lub jej pierwszej raty w terminie wyznaczonym przed datà rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej powoduje brak uruchomienia ochrony ubezpieczeniowej. 8. W sytuacji, gdy termin płatnoêci składki lub jej pierwsza raty został wyznaczony po dacie rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, Generali mo e wypowiedzieç umow ze skutkiem natychmiastowym i jednoczeênie àda zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialnoêç. W przypadku braku wypowiedzenia, umowa rozwiàzuje si z koƒcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka. 9. W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki powoduje ustanie odpowiedzialnoêci Generali, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczajàcego wezwania do zapłaty składki. 10. Opłacenie składki w kwocie ni szej ni wymagana umowà skutkuje brakiem odpowiedzialnoêci Generali i jest traktowane jako nieopłacenie składki w terminie. 10 ÂWIADCZENIA 1. Ci ar udowodnienia zajêcia zdarzenia obj tego odpowiedzialnoêcià Generali oraz wykazanie uprawnieƒ do otrzymania Êwiadczenia spoczywa na osobie ubiegajàcej si o Êwiadczenie. 2. Generali jest wolne od odpowiedzialnoêci, je eli Ubezpieczajàcy wyrzàdził szkod umyêlnie lub w wyniku ra àcego niedbalstwa, chyba e zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznoêciach wzgl dom słusznoêci. 3. Ustalenie zasadnoêci roszczenia i wysokoêci Êwiadczenia nast puje na podstawie pełnej dokumentacji, okreêlonej w niniejszych OWU, przedło onej przez Ubezpieczonego lub osob wyst pujàcà w jego imieniu. Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedło onych dokumentów. 4. Na àdanie Generali Ubezpieczony lub osoba wyst pujàca w jego imieniu zobowiàzani sà do przedstawienia innych dokumentów, uznanych przez Generali za niezb dne do stwierdzenia zasadnoêci roszczenia lub wysokoêci Êwiadczenia. 5. Podanie przez Ubezpieczonego nieprawdziwych danych dotyczàcych okolicznoêci lub skutków zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia, czy te uchylenie si od udzielenia wyjaênieƒ mo e powodowaç utrat prawa do korzystania z usług lub odmow wypłaty Êwiadczenia. 14

16 6. Prawo do odebrania Êwiadczenia na wypadek Êmierci Ubezpieczonego przysługuje na podstawie przedło onego aktu zgonu Ubezpieczonego i innych wymaganych przez Generali dokumentów osobie wskazanej przez Ubezpieczonego na piêmie, tj. tzw. Uposa onemu. JeÊli Uposa ony nie został wyznaczony, nie ył w dniu Êmierci Ubezpieczonego lub stracił prawo do Êwiadczenia, Êwiadczenie jest wypłacane członkom rodziny Ubezpieczonego według nast pujàcej kolejnoêci: 1) mał onkowi; 2) dzieciom w równych cz Êciach (w przypadku braku współmał onka); 3) rodzicom w równych cz Êciach (w przypadku braku współmał onka i dzieci); 4) rodzeƒstwu w równych cz Êciach (w przypadku braku współmał onka, dzieci i rodziców); 5) dalszym spadkobiercom ustawowym (w przypadku braku współmał onka, dzieci, rodziców i rodzeƒstwa). 7. Generali wypłaca Êwiadczenie do wysokoêci sum ubezpieczenia w ramach poszczególnych ubezpieczeƒ. 8. Âwiadczenia wypłacane Ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej sà realizowane w złotych polskich i stanowià równowartoêç kwot w innych walutach, przeliczonych na złote, według kursu opublikowanego przez NBP w tabelach kursów Êrednich walut obcych z dnia poprzedzajàcego dzieƒ wydania decyzji o wypłacie Êwiadczenia lub jego cz Êci, (za wyjàtkiem Êwiadczeƒ wypłacanych z tytułu ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków) i sà realizowane maksymalnie do wysokoêci wskazanych w umowie ubezpieczenia sum ubezpieczenia. Âwiadczenie przekazywane jest na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego. 9. Generali zobowiàzane jest spełniç Êwiadczenie w terminie 30 dni, liczàc od daty otrzymania zgłoszenia zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia. 10. JeÊli wyjaênienie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci lub wysokoêci Êwiadczenia w terminie 30 dni okazało si niemo liwe, wówczas Êwiadczenie zostanie wypłacone w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci było mo liwe. Jednak e Generali wypłaci bezspornà w Êwietle przedło onych dokumentów cz Êç Êwiadczenia w terminie przewidzianym w ust. 9 niniejszego paragrafu. 11. Realizacja usług assistance gwarantowanych niniejszymi OWU mo e zostaç opóêniona na skutek strajków, zamieszek, niepokojów społecznych, aktów terroru, wojny domowej lub wojny o zasi gu mi dzynarodowym, promieniowania radioaktywnego lub jonizujàcego, zdarzenia losowego lub siły wy szej. 12. Przedmiotem Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych nie jest zadoêçuczynienie za doznanà krzywd, ból cierpienie fizyczne albo moralne. 11 ROSZCZENIE REGRESOWE 1. Z dniem wypłaty Êwiadczenia, na Generali przechodzi roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod, do wysokoêci wypłaconego przez Generali odszkodowania. Je eli Generali pokryło tylko cz Êç szkody, Ubezpieczajàcemu (Ubezpieczonemu) 15

17 przysługuje pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ przed roszczeniem Generali w stosunku do pozostałej cz Êci, (z zastrze eniem ubezpieczenia OCo i OCr w rozumieniu niniejszych OWU). 2. Je eli Ubezpieczajàcy (Ubezpieczony) rezygnuje lub zrezygnował z prawa dochodzenia roszczenia wobec osoby trzeciej, lub z prawa słu àcego zabezpieczeniu roszczenia, bez zgody Generali, Generali zostaje zwolnione z obowiàzku wypłaty odszkodowania a Ubezpieczajàcemu nie przysługuje zwrot składki. 3. PrzejÊcie roszczeƒ na Generali nie nast puje, je eli sprawcà szkody jest osoba pozostajàca z Ubezpieczajàcym (Ubezpieczonym) we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba e sprawca wyrzàdził szkod umyêlnie. 4. Ubezpieczony jest zobowiàzany do dostarczenia Generali wszelkich informacji i dokumentów oraz umo liwienia prowadzenia czynnoêci niezb dnych do skutecznego dochodzenia roszczeƒ regresowych. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I POMOCY ASSISTANCE 12 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA KLIASS 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà: 1) koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego, który w okresie podró y zagranicznej musiał niezwłocznie poddaç si leczeniu w zwiàzku z nagłym zachorowaniem lub nieszcz Êliwym wypadkiem, w zakresie niezb dnym do przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umo liwiajàcego jego powrót lub transport do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, z zastrze eniem ust. 7, 8 niniejszego paragrafu; 2) koszty usług zwiàzanych z pomocà w podró y tj. tzw. usług assistance. 2. Za koszty leczenia uwa a si wydatki poniesione na: 1) badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza; 2) konsultacje lekarskie; 3) dojazd lekarza z najbli szej placówki słu by zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia; 4) zakup płynów infuzyjnych, lekarstw i Êrodków opatrunkowych, a tak e ortopedycznych Êrodków pomocniczych (np. protezy, kule) przepisanych przez lekarza za wyjàtkiem od ywek, Êrodków wzmacniajàcych i preparatów kosmetycznych; 5) napraw protez (z wyjàtkiem protez stomatologicznych) bezpoêrednio po wypadku za granicà, w przypadku, gdy ich uszkodzenie zwiàzane było z nieszcz Êliwym wypadkiem obj tym odpowiedzialnoêcià Generali i jest potwierdzone dokumentacjà lekarskà do równowartoêci 150 euro; 6) transport Ubezpieczonego z miejsca nieszcz Êliwego wypadku lub nagłego zachorowania do najbli szego szpitala lub placówki słu by zdrowia; 7) pobyt w szpitalu tj. leczenie, badania, zabiegi i operacje, 16

18 których przeprowadzenia nie mo na było, ze wzgl du na stan zdrowia Ubezpieczonego, odło yç do czasu powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego; Centrum Pomocy Generali z siedzibà w Polsce dokonuje wyboru szpitala, który najlepiej odpowiada stanowi zdrowia Ubezpieczonego, rezerwuje miejsce i jeêli wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego, organizuje dowóz do szpitala Êrodkiem transportu sanitarnego, informuje szpital o warunkach płatnoêci oraz pozostaje w ciàgłym kontakcie ze szpitalem. Generali pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty hospitalizacji bezpoêrednio na konto szpitala lub za poêrednictwem swojego przedstawiciela; 8) honoraria lekarskie; 9) transport Ubezpieczonego do innego szpitala, je eli placówka medyczna, w której Ubezpieczony jest hospitalizowany, nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzàcego leczenie, po uzgodnieniu z Centrum Pomocy Generali; 10) poród, który nastàpi przed 32 tygodniem cià y i zwiàzanà z nim opiek nad matkà i dzieckiem do równowartoêci euro; 11) jednà wizyt lekarskà zwiàzanà z cià à i zwiàzany z nià transport do placówki medycznej, do równowartoêci 150 euro dla wszystkich zachorowaƒ nie zwiàzanych z porodem, wymagajàcych udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej; 12) leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych do równowartoêci 120 euro dla wszystkich zachorowaƒ, wymagajàcych udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej, zaistniałych w okresie ochrony ubezpieczeniowej; 3. W Pakiecie Assistance 1 Generali zapewnia: 1) Całodobowy dy ur telefoniczny Centrum Pomocy Generali Ubezpieczony mo e przez całà dob uzyskaç informacje i pomoc m.in. w j zyku polskim. Centrum Pomocy Generali na podstawie informacji uzyskanych od Ubezpieczonego, zorganizuje pomoc w ka dej sytuacji obj tej ochronà ubezpieczeniowà. 2) Kontakt i telekonferencja z osobà bliskà W przypadku, gdy podczas zagranicznej podró y Ubezpieczonego ulegnie on nieszcz Êliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu Centrum Pomocy Generali mo e poinformowaç rodzin /osob bliskà o stanie zdrowia Ubezpieczonego a tak e mo e zorganizowaç telekonferencj Ubezpieczonego z rodzinà/osobà bliskà. 3) Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Generali zapewnia organizacj i pokrycie kosztów transportu osoby Ubezpieczonej do placówki słu by zdrowia lub miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, o ile wymaga tego jej stan zdrowia, a uprzednio przewidziany Êrodek transportu nie mo e byç wykorzystany. Transport odbywa si dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego Êrodkiem transportu, po udzieleniu poszkodowanemu niezb dnej pomocy medycznej za granicà, umo liwiajàcej transport na teren Rzeczypospolitej 17

19 Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. O koniecznoêci, mo liwoêci i wyborze miejsca, do którego odbywa si transport decydujà lekarze Centrum Pomocy Generali, w porozumieniu z lekarzem prowadzàcym. Transport Ubezpieczonego Êwiadczony jest do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrze eniem jednak, e koszt transportu pokrywany jest maksymalnie do wysokoêci sumy ubezpieczenia wskazanej dla kosztów leczenia i Assistance. Koszt transportu nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i Assistance. W przypadku zorganizowania transportu we własnym zakresie przez członków rodziny Ubezpieczonego lub osoby trzecie, Generali mo e zrefundowaç, w granicach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i Assistance, poniesione koszty, jednak do wysokoêci kosztów, jakie poniosłoby Centrum Pomocy Generali organizujàc transport Ubezpieczonego na teren Rzeczpospolitej Polskiej. 4) Transport zwłok Ubezpieczonego W przypadku, gdy Ubezpieczony zmarł w trakcie podró y zagranicznej, a Êmierç wystàpiła w wyniku nieszcz Êliwego wypadku lub nagłego zachorowania, Generali w porozumieniu z rodzinà Ubezpieczonego organizuje wszelkie formalnoêci oraz pokrywa koszty: a) transportu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Transport zwłok Êwiadczony jest do kwoty jaka odpowiada zorganizowaniu takiego transportu przez Centrum Pomocy Generali na teren Rzeczypospolitej Polskiej i jego koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance; b) zakupu trumny przewozowej do równowartoêci euro; Wyboru sposobu i Êrodka transportu zwłok dokonuje Centrum Pomocy Generali. Centrum Pomocy Generali mo e równie zorganizowaç i pokryç koszty kremacji i transportu urny (prochów) na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, czy te pochówku za granicà jednak do wysokoêci kosztów, jakie poniosłoby Centrum Pomocy Generali organizujàc przewóz zwłok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej; W przypadku zorganizowania transportu przez członków rodziny Ubezpieczonego lub osoby trzecie we własnym zakresie, Generali zrefunduje poniesione koszty jednak do wysokoêci kosztów, jakie poniosłoby Centrum Pomocy Generali organizujàc przewóz zwłok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej. 5) Przekazanie informacji W razie zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia niezale nego od Ubezpieczonego (strajk, uprowadzenie samolotu, wypadek lub choroba itp.), które spowodowało opóênienie lub zmian przebiegu podró y Ubezpieczonego, Centrum Pomocy Generali na yczenie Ubezpieczonego przeka e niezb dne informacje wskazanej instytucji. Ponadto na wniosek Ubezpieczonego, Centrum Pomocy Generali doło y staraƒ w celu zmiany rezerwacji hotelu, samochodu lub linii lotniczej. 18

20 6) Pomoc w przypadku kradzie y lub utraty dokumentów W przypadku, gdy Ubezpieczonemu zagin ły lub zostały skradzione nast pujàce dokumenty: paszport, dokument ubezpieczenia, bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe lub na prom, Centrum Pomocy Generali poinformuje Ubezpieczonego o niezb dnych działaniach, jakie nale y podjàç w zwiàzku z ich utratà oraz w celu uzyskania dokumentów zast pczych. W razie zagini cia kart płatniczych lub czeków Centrum Pomocy Generali podejmie działania w celu zablokowania konta bankowego Ubezpieczonego polegajàce na: a) podaniu osobie Ubezpieczonej numeru telefonu do banku prowadzàcego rachunek; b) przekazaniu do banku informacji o kradzie y lub zagini ciu, które miały miejsce. Centrum Pomocy Generali nie ponosi jednak odpowiedzialnoêci za skutecznoêç czy prawidłowoêç zablokowania konta Ubezpieczonego przez bank, czy te za powstałe w zwiàzku z tym faktem szkody. 7) Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu baga u W przypadku utraty lub bł dnego skierowania przez przewoênika lotniczego baga u podró nego osoby Ubezpieczonej, Centrum Pomocy Generali poczyni starania w celu odzyskania i przekazania Ubezpieczonemu utraconego baga u. 8) Przedłu enie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych Okres ubezpieczenia mo e zostaç przedłu ony bez koniecznoêci opłacenia dodatkowej składki, o nie wi cej ni 24 godziny w przypadku, gdy powrót Ubezpieczonego opóênia si z przyczyn losowych nie le àcych po stronie Ubezpieczonego takich jak: a) awaria Êrodka transportu komunikacji làdowej, wodnej lub powietrznej; b) zdarzenia losowe: po ar, huragan, powódê, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpoêrednie uderzenie piorunu, trz sienie, zapadanie lub osuwanie si ziemi, wybuchu lub upadku pojazdu powietrznego; c) akcja ratownicza, prowadzona w zwiàzku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w ppkt. b niniejszego punktu; d) odwołanie lub opóênienie Êrodka transportu publicznego, ze wzgl du na złe warunki atmosferyczne; e) wypadek w komunikacji làdowej, wodnej lub powietrznej. W przypadku zagro enia przedłu enia si podró y zagranicznej Ubezpieczony zobowiàzany jest niezwłocznie skontaktowaç si z Centrum Pomocy Generali. Warunkiem wypłaty Êwiadczenia przez Generali w okresie przedłu enia ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego zajêcia ww. zdarzeƒ. W przypadku awarii Êrodka komunikacji dokumentem potwierdzajàcym jest rachunek za napraw lub holowanie samochodu lub pisemne potwierdzenie awarii przez przewoênika. 4. W Pakiecie Assistance 2 Generali zapewnia usługi dost pne w Pakiecie Assistance 1 i dodatkowo: 1) Transport osób towarzyszàcych Ubezpieczonemu w podró y zagranicznej w razie jego Êmierci 19

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

... ... Nazwa Biura Podróży (Agencji Turystycznej), dane adresowe, kontakt telefoniczny, e-mail, adres strony www. incentives

... ... Nazwa Biura Podróży (Agencji Turystycznej), dane adresowe, kontakt telefoniczny, e-mail, adres strony www. incentives ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OBSŁUGI BIURA PODRÓŻY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY UBEZPIECZEŃ TRAMP I/LUB UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER I/LUB UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 05.11.2015

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Polisy nr...

Załącznik nr... do Polisy nr... Załącznik nr... do Polisy nr... POSTANOWIENIA ODMIENNE do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wojażer ustalonych Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016 Pełna treść ww.

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura.

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura. OFERTA UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP, UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER, UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU FILAR S.A. Nr 119/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

4) transport zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego

4) transport zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego Szczególne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych dla Posiadaczy Kart Kredytowych VISA Platinum/MasterCard Platinum, wydawanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych Bezpieczna Podróż

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych Bezpieczna Podróż Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych Bezpieczna Podróż Obowiązują od 1 stycznia 2016 roku generali.pl 2 Generali T.U. S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Zagranicznych Bezpieczna Podróż

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY

Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Polacy przebywający w innych krajach UE uzyskują bezpłatną pomoc lekarską na takiej samej podstawie i w takim samym zakresie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp TUTR-O01 07/06 Allianz ubezpieczenia od A do Z Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

4) transport zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego

4) transport zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego Szczególne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych dla Posiadaczy Kart Kredytowych MasterCard Dooko a Âwiata, wydawanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

Click here for English

Click here for English Click here for English OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Chartis Europe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH PAKIET PODRÓŻNIKA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH PAKIET PODRÓŻNIKA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH PAKIET PODRÓŻNIKA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci:

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci: Spis treêci: str. I. Postanowienia ogólne... 1 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 2 III. Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 3 IV. Umowa na rzecz osoby trzeciej... 4 V. Umowa ubezpieczenia i sk adka...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

OWU. Zycie & Ochrona Terminowe ubezpieczenie na ycie. równe technicznej rezerwie ubezpieczeñ na ycie naliczonej dla danej umowy ubezpieczenia.

OWU. Zycie & Ochrona Terminowe ubezpieczenie na ycie. równe technicznej rezerwie ubezpieczeñ na ycie naliczonej dla danej umowy ubezpieczenia. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie Spó³ka Akcyjna 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. (42) 63 44 700, fax (42) 63 65 003 S¹d Rejonowy dla odzi-œródmieœcia w odzi KRS 0000005751 Zycie & Ochrona Terminowe

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. 1168 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych ubezpieczenia od odpowiedzialnoêci cywilnej u ytkowników statków powietrznych, przewoêników i innych

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres Przedmiot PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial Union Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego ESKY, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa tel. (22) 543 05 43 fax (22) 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub (22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Departament Ubezpieczeń Indywidualnych (DUI) Compensa Voyage 19031

Departament Ubezpieczeń Indywidualnych (DUI) Compensa Voyage 19031 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych (DUI) Compensa Voyage 19031 Kto jest ubezpieczony? Obywatele polscy Cudzoziemcy podróżujących prywatnie lub służbowo poza granice Polski Cudzoziemcy nie pokrywamy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Finlife - Fundusz - FinLife TU na Życie S.A. data wejścia w życie - 16 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z

Bardziej szczegółowo

Program Grupowego Ubezpieczenia na ycie dla Zawodowych Kuratorów Sàdowych oraz Członków ich Rodzin

Program Grupowego Ubezpieczenia na ycie dla Zawodowych Kuratorów Sàdowych oraz Członków ich Rodzin dla Zawodowych Kuratorów Sàdowych oraz Członków ich Rodzin Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. generali.pl Wychodzàc naprzeciw Paƒstwa oczekiwaniom Generali ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A., we współpracy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie i Zdrowie II. (OWU_ZDRZ_1/2009)

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie i Zdrowie II. (OWU_ZDRZ_1/2009) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie i Zdrowie II. (OWU_ZDRZ_1/2009) Pod skrzyd ami lwa. SPIS TREÂCI Rozdział I. Postanowienia ogólne...........................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE AEGON STRUKTURA MULTISEKTOROWA II IFW-OWU-0808 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct SPIS TREŚCI 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 2 2 DEFINICJE... 2 3 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Postanowienia ogólne Zakres ochrony

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/02/2016 z dnia 29 marca 2016r

POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/02/2016 z dnia 29 marca 2016r POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE OD OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA EDU PLUS ZATWIERDZONYCH UCHWAŁĄ NR 01/29/02/2016 z dnia 29 marca 2016r Działając na podstawie art. 812 8 k.c. InterRisk Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ALIMENTY. Kto powinien p aciç alimenty? Jak z o yç pozew o alimenty? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r.

ALIMENTY. Kto powinien p aciç alimenty? Jak z o yç pozew o alimenty? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. ALIMENTY Kto powinien p aciç alimenty? Jak z o yç pozew o alimenty? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2004 r. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Informacje zawarte

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY 1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY Koszty rezygnacji z podróży - to przewidziane w umowie uczestnictwa w podróży bądź w umowie przewozu koszty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI PROSPERO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI PROSPERO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI PROSPERO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Defi nicje... 3 Artykuł

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności składek w zakresie ubezpieczenia WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY

Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności składek w zakresie ubezpieczenia WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik Nr 1 do Porozumienia z dnia 13 grudnia 2013 r. zawartego pomiędzy PZU SA a Polskim Związkiem Alpinizmu Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Z a ł ą c z n i k N r 1 0 d o S I W Z U M O W A G E N E R A L N A U B E Z P I E C Z E N I A K L, N N W i B A G A Ż U zawarta w Lublinie w dniu... 2009 roku pomiędzy stronami : Katolickim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podró y

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podró y Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance w Podró y 15 kwietnia 2015 spis treêci rozdział numer co znajdziesz w rozdziale strony I. Postanowienia wst pne i definicje 2 II. Ubezpieczenie Assistance w Podró

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie posiadanego pełnomocnictwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PROGRAM OCHRONY KREDYTOBIORCÓW GE MONEY BANKU S.A.

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PROGRAM OCHRONY KREDYTOBIORCÓW GE MONEY BANKU S.A. SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PROGRAM OCHRONY KREDYTOBIORCÓW GE MONEY BANKU S.A. GTG-GTC-0306 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych szczególnych warunków grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej OPEN BUSINESS TRAVEL. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej OPEN BUSINESS TRAVEL. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej OPEN BUSINESS TRAVEL Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne........................................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego II. (OWU_ZDRM_1/2009)

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego II. (OWU_ZDRM_1/2009) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego II. (OWU_ZDRM_1/2009) Pod skrzyd ami lwa. SPIS TREÂCI Rozdział I. Postanowienia ogólne...........................................................................

Bardziej szczegółowo

1. przesłanki do wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

1. przesłanki do wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia INFORMACJA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844) Rodzaj informacji 1. przesłanki

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z propozycją ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków dla

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia.

Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Przewodnik Ubezpieczonego Serdecznie witamy w gronie Klientów LUX MED Ubezpieczenia. Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa oczekiwania. W specjalnie przygotowanym Przewodniku Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie

ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 26.01.2016r ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo