Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych."

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne Urlop zimowy Urlop letni Wyjazd s u bowy Praca zarobkowa Pod skrzyd ami lwa.

2 SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH 1. ZAKRES UBEZPIECZENIA DEFINICJE ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ZAKRES OCHRONY RODZAJE UMÓW UBEZPIECZENIA UMOWA UBEZPIECZENIA ZAWARTA W FORMIE POLISY OTWARTEJ POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI ODSTÑPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA ÂWIADCZENIA ROSZCZENIE REGRESOWE UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I POMOCY ASSISTANCE 12. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA KLiASS SUMA UBEZPIECZENIA KLiASS WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI W ZAKRESIE KLiASS POST POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU ZDARZENIA W RAMACH KLiASS UBEZPIECZENIE NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW 16. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA NNW USTALENIE ÂWIADCZE W RAMACH NNW PRZESZKOLENIE ZAWODOWE INWALIDÓW SUMA UBEZPIECZENIA NNW WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI W RAMACH NNW POST POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU ZDARZENIA W RAMACH NNW UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM ZA SZKODY NA OSOBIE I NA RZECZY 22. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA OC SUMA UBEZPIECZENIA OC WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI W RAMACH OC POST POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU ZDARZENIA W RAMACH OC UBEZPIECZENIE BAGA U PODRÓ NEGO 26 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA BP

3 27. OPÓèNIENIE W DOSTARCZENIU BAGA U PODRÓ NEGO SUMA UBEZPIECZENIA BP WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI W RAMACH BP POST POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU ZDARZENIA W RAMACH BP USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA W RAMACH BP ODZYSKANIE SKRADZIONYCH LUB ZAGUBIONYCH PRZEDMIOTÓW UBEZPIECZENIE SPRZ TU SPORTOWEGO 33. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA SS SUMA UBEZPIECZENIA SS WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI W RAMACH SS POST POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU ZDARZENIA W RAMACH SS USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA W RAMACH SS ODZYSKANIE SKRADZIONYCH LUB ZAGUBIONYCH PRZEDMIOTÓW UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ODWOŁANIA UCZESTNICTWA W ZAGRANICZNEJ IMPREZIE TURYSTYCZNEJ LUB TE WCZEÂNIEJSZEGO Z NIEJ POWROTU 39. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA OI SUMA UBEZPIECZENIA OI WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI W RAMACH OI USTALENIE WYSOKOÂCI ODSZKODOWANIA W RAMACH OI POST POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU ZDARZENIA W RAMACH OI UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ODWOŁANIA NOCLEGÓW 44. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA ON SUMA UBEZPIECZENIA ON WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI W RAMACH ON POST POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU ZDARZENIA W RAMACH ON UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ODWOŁANIA BILETU LOTNICZEGO 48. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA OB SUMA UBEZPIECZENIA OB WYŁÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI W RAMACH OB POST POWANIE PRZY WYSTÑPIENIU ZDARZENIA W RAMACH OB POSTANOWIENIA KO COWE

4 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych, zwane dalej OWU, stosuje si do umów ubezpieczenia zawieranych pomi dzy Generali Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spółka Akcyjna (Ubezpieczyciel), zwanym dalej Generali a osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadajàcymi osobowoêci prawnej (Ubezpieczajàcy) na rzecz osób fizycznych (Ubezpieczony) na czas ich podró y poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju zamieszkania. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) Ubezpieczenie kosztów leczenia (KL) i pomocy assistance (ASS); a dodatkowo mo e zostaç rozszerzony o: 2) Ubezpieczenie nast pstw nieszcz Êliwych wypadków (NNW); 3) Ubezpieczenie odpowiedzialnoêci cywilnej w yciu prywatnym za szkody na osobie (OCo) i na rzeczy (OCr); 4) Ubezpieczenie baga u podró nego (BP); 5) Ubezpieczenie sprz tu sportowego (SS); 6) Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub te wczeêniejszego z niej powrotu (OI); 7) Ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów (ON); 8) Ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego (OB); a tak e o dodatkowe ryzyka zwiàzane z: 9) wykonywaniem pracy fizycznej i pracy o wysokim stopniu ryzyka; 10) amatorskim uprawianiem sportu; 11) wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportu; 12) pogorszeniem stanu zdrowia Ubezpieczonego w zwiàzku z zaostrzeniem choroby przewlekłej; 13) pasywnym udziałem we wszelkich wydarzeniach, które miały miejsce na terenach obj tych działaniami wojennymi o zasi gu lokalnym i mi dzynarodowym oraz aktami terroru. 3. Ubezpieczajàcy ma prawo wyboru zakresu ubezpieczenia z zastrze eniem, e ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy assistance jest ubezpieczeniem obligatoryjnym. 4. Zobowiàzania wynikajàce z umowy ubezpieczenia obejmujàcej KLiASS, BP, SS Generali wykonuje za poêrednictwem Centrum Pomocy Generali. Zobowiàzania w ramach ubezpieczenia NNW, OCo, OCr, OI, ON, OB Generali wykonuje samodzielnie. 2 DEFINICJE Terminy oraz nazwy u yte w niniejszych OWU oraz innych dokumentach zwiàzanych z umowà ubezpieczenia: 3

5 1. agent turystyczny przedsi biorca, którego działalnoêç polega na stałym poêredniczeniu w zawieraniu umów o Êwiadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki, posiadajàcych wa ne zezwolenie na prowadzenie działalnoêci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na rzecz innych usługodawców posiadajàcych siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2. akt terroru nielegalne, sprzeczne z prawem akcje indywidualne lub grupowe z u yciem siły lub przemocy przeciwko ludziom bàdê mieniu organizowane dla osiàgni cia celów ideologicznych, ekonomicznych, politycznych bàdê religijnych przy jednoczesnym wprowadzeniu chaosu, zastraszeniu ludnoêci, dezorganizacji ycia publicznego; 3. aktywny udział w wojnie lub aktach terroru aktywny udział Ubezpieczonego w działaniach na terenach obj tych działaniami wojennymi oraz aktami terroru, w charakterze strony konfliktu lub działalnoêç Ubezpieczonego polegajàca na dostarczaniu, przewo eniu systemów, urzàdzeƒ, wyposa enia, pojazdów, broni i innych przedmiotów i materiałów wykorzystywanych podczas działaƒ wojennych lub aktów terroru; 4. amatorskie uprawianie sportu aktywnoêç Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka; 5. bilet lotniczy - dokument o nazwie Bilet pasa era i odcinek baga owy (ang. Passenger Ticket and Baggage Check), wydany przez przewoênika lub w jego imieniu, zawierajàcy warunki umowy, zawiadomienia oraz odcinki dotyczàce lotu i pasa era z zastrze eniem e jest to bilet mi dzynarodowej komunikacji lotniczej na trasie mi dzynarodowej, wykupiony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wystawiony na podró rozpoczynajàcà si na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 6. Centrum Pomocy Generali jednostka organizacyjna wskazana przez Generali (numer telefonu i faksu podane sà w dokumentacji ubezpieczeniowej), do której Ubezpieczony zobowiàzany jest zgłosiç zaistnienie zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà; 7. ci ka choroba lub ci ki wypadek powodujàcy obra enia ciała czasowe lub trwałe naruszenie sprawnoêci fizycznej, potwierdzone przez lekarza prowadzàcego leczenie za granicà oraz zatwierdzone przez lekarza Centrum Pomocy Generali; 8. choroba przewlekła choroba, w której obrazie zgodnie z aktualnà wiedzà medycznà znajduje si długotrwałe, stałe lub nawracajàce wyst powanie objawów lub odchyleƒ w badaniach dodatkowych i która była rozpoznana, leczona lub dawała objawy w okresie 24 miesi cy poprzedzajàcych dat zawarcia umowy ubezpieczenia; 9. czynnoêci ycia prywatnego czynnoêci zwiàzane z opiekà nad niepełnoletnimi dzieçmi, zwierz tami, zwiàzane z amatorskim uprawianiem sportu, u ytkowaniem i pobytem w wynaj tych pokojach hotelowych/pensjonatach oraz czynnoêci ycia codziennego np. robienie zakupów, przygotowanie i spo ywanie posiłków, sp dzanie czasu wolnego, spotkania towarzyskie; 10. członek rodziny mał onek, dzieci, zi ç, synowa, rodzice, rodzeƒstwo, dziadkowie, wnuki, teêciowie; 11. dokument ubezpieczenia polisa, karta Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych, certyfikat lub inny dokument potwierdzajàcy zawarcie umowy ubezpieczenia; 12. dziecko osoba b dàca na utrzymaniu rodziców lub prawnych opiekunów, w wieku do 18. roku ycia; 4

6 13. franszyza integralna kwota okreêlona w niniejszych OWU, poni ej której brak jest odpowiedzialnoêci Generali. Franszyza ta wyst puje w ubezpieczeniu: OCo, OCr, BP, SS; 14. franszyza redukcyjna kwota okreêlona w niniejszych OWU, o którà Generali pomniejsza ka de Êwiadczenie. Franszyza ta wyst puje w ubezpieczeniu OI; 15. hospitalizacja leczenie w szpitalu trwajàce nieprzerwanie co najmniej 24 godziny, powstałe w wyniku nast pstwa nagłego zachorowania lub nieszcz Êliwego wypadku; 16. impreza turystyczna dojazd/powrót i pobyt za granicà, składajàce si z co najmniej dwóch usług turystycznych tworzàcych jednolity program i obj tych wspólnà cenà, je eli usługi te obejmujà nocleg lub trwajà ponad 24 godziny, albo je eli program przewiduje zmian miejsca pobytu lub te pobyt w wynaj tych apartamentach wakacyjnych, kwaterach lub w hotelu, pod warunkiem e impreza turystyczna jest zorganizowana przez organizatora turystyki; 17. koszty leczenia wydatki poniesione za granicà na organizacj usług medycznych, leczenie ambulatoryjne, szpitalne, stomatologiczne oraz leki i Êrodki opatrunkowe niezb dne, aby przywróciç Ubezpieczonemu stan zdrowia umo liwiajàcy powrót lub transport na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego; 18. klauzula niespodziewanej wojny lub aktu terroru Generali ponosi odpowiedzialnoêç za nast pstwa nieszcz Êliwych wypadków poniesione na skutek działaƒ wojennych lub aktów terroru, do których doszło nagle w czasie pobytu Ubezpieczonego na terytorium danego kraju. OdpowiedzialnoÊç Generali trwa nie dłu ej ni do koƒca okresu ubezpieczenia jednak maksymalnie do 7 dnia, liczàc od daty zajêcia aktu terroru lub daty nagłego wybuchu wojny, z zastrze eniem i Generali nie Êwiadczy na tych zasadach ochrony na terytoriach nast pujàcych paƒstw: Islamska Republika Afganistanu, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Ludowa Republika Bangladeszu, Republika Burundi, Republika Czeczeƒska, Republika Sudanu, Gruzja, Republika Iraku, Jordaƒskie Królestwo Haszymidzkie, Republika Kolumbii, Republika Liberii, Islamska Republika Pakistanu, Republika Rwandy, Syryjska Republika Arabska; W ramach klauzuli niespodziewanej wojny lub aktu terroru Generali Êwiadczy nast pujàce usługi: 1) jednà wizyt lekarskà do równowartoêci 300 euro; 2) hospitalizacj do równowartoêci euro; 3) transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego (transport Êwiadczony jest do kwoty jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej a jego koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance); 4) transport zwłok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego (transport Êwiadczony jest do kwoty jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej a jego koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i natychmiastowej pomocy assistance); 19. kradzie z włamaniem działanie polegajàce na bezprawnym zaborze przedmiotu ubezpieczenia w celu przywłaszczenia po 5

7 usuni ciu istniejàcych zabezpieczeƒ przy u yciu siły fizycznej lub narz dzi; 20. kraj zamieszkania Ubezpieczonego kraj, w którym Ubezpieczony zamieszkuje przez okres co najmniej jednego roku i w którym koncentruje si jego ycie osobiste i zawodowe. Krajem zamieszkania nie jest kraj, w którym dana osoba przebywa w celu kształcenia si lub do którego jest oddelegowana do pracy; 21. lekarz osoba posiadajàca uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza; 22. liczba osobodni iloczyn liczby dni, iloêci wyjazdów i liczby osób wyje d ajàcych; 23. miejsce pobytu Ubezpieczonego miejsce, w którym w danym momencie przebywa Ubezpieczony; 24. nagłe zachorowanie stan chorobowy powstały w sposób nagły i niepowiàzany z wczeêniejszymi chorobami, na które cierpiał chory przed rozpocz ciem ochrony ubezpieczeniowej, wymagajàcy natychmiastowej pomocy medycznej. Za nagłe zachorowanie uwa a si równie zawał mi Ênia serca i udar mózgu, je eli przed rozpocz ciem ochrony ubezpieczeniowej chory nie cierpiał na chorob układu sercowo-naczyniowego (w tym nadciênienie t tnicze lub chorob wieƒcowà) lub cukrzyc i zaburzenia lipidowe; 25. nieszcz Êliwy wypadek przypadkowe zdarzenie, nagłe, wywołane przyczynà zewn trznà, które nastàpiło w okresie odpowiedzialnoêci Generali, w wyniku którego Ubezpieczony doznał, niezale nie od swej woli i stanu zdrowia, fizycznych obra eƒ ciała, powodujàcych trwały uszczerbek/inwalidztwo lub Êmierç Ubezpieczonego; 26. odpowiedzialnoêç Generali zobowiàzanie Generali do wypłaty Êwiadczenia w razie zaistnienia zdarzenia, obj tego ochronà ubezpieczeniowà na podstawie niniejszych OWU; 27. okres ubezpieczenia okres wskazany w dokumencie ubezpieczenia, w którym udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa; 28. opłata taryfowa kwota naliczana przez przewoênika lotniczego za przewóz pasa era i jego baga u w ramach dopuszczalnego limitu baga u bezpłatnego, stanowiàca aktualnà opłat za przejazd, ogłaszana przez lini lotniczà członka IATA w zwyczajowych publikacjach kierowanych do ogółu lub cz Êci społeczeƒstwa jako obowiàzujàca dla danego typu usług; 29. organizator turystyki przedsi biorca organizujàcy imprez turystycznà, zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 30. osoba towarzyszàca Ubezpieczonemu osoba odbywajàca podró wraz z Ubezpieczonym; 31. osoba wezwana do towarzyszenia Ubezpieczonemu osoba wskazana przez Ubezpieczonego, która w przypadku braku na miejscu osoby towarzyszàcej, dołàczy do Ubezpieczonego i b dzie towarzyszyła mu w trakcie leczenia; 32. osoba wyznaczona do opieki nad dzieckiem (dzieçmi) Ubezpieczonego osoba wskazana pisemnie przez Ubezpieczonego, do opieki nad dzieckiem (dzieçmi) Ubezpieczonego na czas jego hospitalizacji; 33. pasywny udział w wojnie lub aktach terroru Êwiadomy wyjazd Ubezpieczonego do miejsc obj tych działaniami wojennymi oraz aktami terroru, w celu wykonywania obowiàzków słu bowych, z wyłàczeniem sytuacji opisanej w ust. 3 niniejszego paragrafu; 34. podró zagraniczna czas dojazdu/powrotu i pobytu 6

8 Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego, z uwzgl dnieniem zapisów 7 ust. 1 niniejszych OWU; 35. poszukiwanie okres od zgłoszenia odpowiednim słu bom zagini cia Ubezpieczonego do jego odnalezienia lub zaprzestania akcji poszukiwawczej; 36. poêrednik turystyczny przedsi biorca, którego działalnoêç polega na wykonywaniu na zlecenie klienta czynnoêci faktycznych i prawnych, zwiàzanych z zawieraniem umów o Êwiadczenie usług turystycznych; 37. pozostawanie pod wpływem alkoholu stan powstały w wyniku wprowadzenia przez Ubezpieczonego do swojego organizmu takiej iloêci alkoholu, e jego zawartoêç wynosi lub prowadzi do st enia we krwi powy ej 0,2 alkoholu albo do obecnoêci w wydychanym powietrzu powy ej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3; 38. praca umysłowa wykonywanie przez Ubezpieczonego za granicà pracy biurowej, a tak e uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach teoretycznych; 39. praca fizyczna wszelkie prace i czynnoêci nie b dàce pracà umysłowà i pracà o wysokim stopniu ryzyka; 40. praca o wysokim stopniu ryzyka wykonywanie przez Ubezpieczonego za granicà prac remontowo-budowlanych tj. budowa tuneli, dróg, mostów, obsługa maszyn budowlanych, prace na zewnàtrz budynków, prace na wysokoêciach powy ej 5 metrów, prace w przemyêle wydobywczym, metalowym, stoczniowym, prace zwiàzane ze Êcinkà i obróbkà drewna; 41. przewoênik zawodowy przedsi biorstwo posiadajàce wszelkie zezwolenia umo liwiajàce wykonywanie płatnego przewozu osób i mienia Êrodkami transportu làdowego, wodnego i lotniczego; 42. rabunek zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groêby natychmiastowego jej u ycia wobec Ubezpieczonego bàdê z doprowadzeniem Ubezpieczonego do nieprzytomnoêci lub bezbronnoêci; 43. ratownictwo udzielenie, przez wyspecjalizowane w tym zakresie słu by, doraênej pomocy medycznej, Êwiadczonej od chwili odnalezienia Ubezpieczonego czyli po zakoƒczeniu akcji poszukiwawczej do czasu przewiezienia go do najbli szej placówki medycznej; 44. rodzina rodzice/rodzic, prawni opiekunowie/opiekun podró ujàcy wraz z dzieckiem/dzieçmi, w tym równie dzieckiem/dzieçmi przysposobionymi, a tak e inne osoby dorosłe podró ujàce wspólnie z dzieckiem/dzieçmi, pod warunkiem, e istnieje bliskie pokrewieƒstwo mi dzy dzieçmi i podró ujàcymi osobami dorosłymi; 45. składka ubezpieczeniowa opłata za ubezpieczenie obliczona na podstawie wybranego wariantu ubezpieczenia, liczby dni, liczby osób ubezpieczonych, strefy geograficznej oraz ryzyk dodatkowych, uwzgl dniajàca ewentualne zni ki i podwy ki; 46. składka depozytowa składka ubezpieczeniowa obliczana na podstawie zadeklarowanej przez Ubezpieczajàcego liczby osobodni do wykorzystania w ciàgu okresu ubezpieczenia. Rozliczana po zakoƒczeniu okresu ubezpieczenia w oparciu o udokumentowanà faktycznie wykorzystanà liczb osobodni; 47. sporty powietrzne szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkiego rodzaju ich odmiany, a tak e uprawianie jakichkolwiek dyscyplin zwiàzanych z przemieszczaniem si w przestrzeni powietrznej; 7

9 48. sporty wysokiego ryzyka skoki na gumowej linie, heliskiing, heliboarding, wspinaczka górska i skałkowa, speleologia, sporty motorowe (za wyjàtkiem amatorskiej jazdy na: quadach, skuterach), motorowodne (za wyjàtkiem amatorskiej jazdy: skuterem wodnym, motorówkà), powietrzne (za wyjàtkiem holowania Ubezpieczonego motorówkà, skuterem wodnym na spadochronie), a tak e uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujàcych si ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi typu pustynia, wysokie góry (powy ej 5500 m n.p.m.), busz, bieguny, d ungla i tereny lodowcowe lub Ênie ne wymagajàce u ycia sprz tu zabezpieczajàcego lub asekuracyjnego; 49. suma ubezpieczenia wskazana w umowie ubezpieczenia kwota stanowiàca górnà granic odpowiedzialnoêci Generali za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia; 50. szkoda na osobie uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub Êmierç; 51. szkoda na rzeczy zniszczenie, utrata lub uszkodzenie mienia; 52. szpital działajàcy zgodnie z prawem zakład lecznictwa zamkni tego, przeznaczony dla chorych wymagajàcych opieki leczniczej, zabiegów operacyjnych lub zabiegów diagnostycznych, zapewniajàcy chorym całodobowà opiek Êredniego i wy szego personelu medycznego. Definicja szpitala nie obejmuje oêrodków opieki społecznej, oêrodków dla psychicznie chorych, hospicjów onkologicznych, oêrodków leczenia uzale nieƒ od narkotyków, alkoholu itp, oêrodków sanatoryjnych, rehabilitacyjnych i wypoczynkowych; 53. trwałe inwalidztwo całkowita fizyczna utrata lub całkowita trwała utrata władzy nad narzàdami lub organami ciała, wskazana w Tabeli Stopnia Trwałego Inwalidztwa zamieszczonej w niniejszych OWU; 54. trwały uszczerbek na zdrowiu trwałe fizyczne uszkodzenie ciała lub utrata zdrowia, które powodujà upoêledzenie czynnoêci organizmu nie rokujàce poprawy, b dàce nast pstwem nieszcz Êliwego wypadku, orzeczone przez lekarza Generali na podstawie Tabeli Oceny Procentowej Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu stanowiàcej oddzielny dokument dost pny w placówkach Generali; 55. ubezpieczajàcy osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoêci prawnej zawierajàca umow ubezpieczenia i zobowiàzana do opłacenia składki; 56. ubezpieczony osoba fizyczna, na rzecz której zawarto umow ubezpieczenia; 57. uposa ony osoba (lub osoby) wskazana imiennie przez Ubezpieczonego na piêmie, uprawniona do otrzymania Êwiadczenia na wypadek Êmierci Ubezpieczonego. Ubezpieczony mo e wskazaç Uposa onego zarówno przy zawarciu umowy ubezpieczenia, jak i w ka dym czasie jej trwania. Ubezpieczony ma prawo w ka dym czasie trwania umowy ubezpieczenia zmieniç Uposa onego. Zmiana obowiàzuje od dnia nast pnego po otrzymaniu tej informacji przez Generali. W przypadku gdy suma procentowych udziałów Uposa onych nie jest równa 100, przyjmuje si, e udziały tych osób w kwocie nale nego Êwiadczenia sà wyznaczone z zachowaniem wzajemnych proporcji wymienionych ze wskazania Ubezpieczonego. W sytuacji nie wyznaczenia Uposa onego, stosuje si przepisy 10 ust. 6 niniejszych OWU; 58. wartoêci pieni ne krajowe i zagraniczne znaki pieni ne, czeki, weksle i inne dokumenty zast pujàce w obrocie gotówk oraz złoto, srebro wyroby z tych metali, kamienie szlachetne perły, a tak e platyn i inne metale z grupy platynowców; 8

10 59. wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu regularne i intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach i obozach kondycyjnych i szkoleniowych, równie w ramach przynale noêci do klubów sportowych, zwiàzków i organiza cji sportowych, niezale nie od faktu czerpania dochodu z uprawianej dyscypliny sportu. W celu sklasyfikowania ryzyka ubezpieczeniowego w zwiàzku z wyczynowym lub zawodowym uprawianiem sportu ustala si nast pujàce klasy wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu: 1) klasa I lekkoatletyka, krykiet, golf, pływanie (z wyłàczeniem nurkowania przy u yciu specjalistycznego sprz tu), tenis ziemny i stołowy, trekking, taniec; 2) klasa II gimnastyka akrobatyczna i sportowa, kajakarstwo, wioêlarstwo, eglarstwo, piłka wodna i r czna, ły wiarstwo figurowe i szybkie, koszykówka, narciarstwo wodne, szermierka, surfing i wszystkie jego odmiany, kolarstwo; 3) klasa III siatkówka, squash, hokej na lodzie, hokej na trawie, piłka no na, futbol amerykaƒski, baseball, rugby, sporty hippiczne, narciarstwo i wszystkie jego odmiany, snowboard i wszystkie jego odmiany, strzelectwo, nurkowanie przy u yciu specjalistycznego sprz tu, skoki do wody, rafting, polo, sporty saneczkarskie, bobsleje, podnoszenie ci arów, zapasy, sporty walki; 60. wykonywanie pracy podj cie przez Ubezpieczonego w trakcie jego podró y zagranicznej wszelkich działaƒ i czynnoêci w formie zatrudnienia lub zarobkowania, a tak e działalnoêç niezarobkowa typu: wolontariat, praktyki i szkolenia zawodowe, prace remontowobudowlane, wykonywanie czynnoêci z u yciem niebezpiecznych narz dzi, takich jak: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, wykonywanie czynnoêci na wysokoêciach powy ej 5 metrów oraz działania z u yciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych i spalinowych, goràcych olejów technicznych lub płynów technicznych; 61. zaburzenia psychiczne choroba zakwalifikowana w Mi dzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10) jako zaburzenie psychiczne lub zaburzenie zachowania (F00-F99); 62. zakład umowa zawarta mi dzy osobami majàcymi odmienne zdania, okreêlajàca, co ma zrobiç osoba mylàca si ; 63. zwierz ta dzikie i egzotyczne zwierz ta tradycyjnie nie przebywajàce wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza. 3 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest podaç do wiadomoêci Generali wszystkie znane sobie okolicznoêci, majàce lub mogàce mieç wpływ na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa zaistnienia zdarzenia obj tego ubezpieczeniem. W przypadku podania niezgodnych z prawdà faktów lub ich zatajenia Generali jest wolne od odpowiedzialnoêci, chyba, e fakty te nie majà wpływu na powstanie lub zwi kszenie prawdopodobieƒstwa zaistnienia zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia. 9

11 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza dokument ubezpieczenia. 3. Dokument ubezpieczenia wraz z ewentualnymi załàcznikami oraz OWU stanowià treêç umowy ubezpieczenia. 4. Umow ubezpieczenia mo na zawrzeç na okres nie krótszy ni 1 dzieƒ i nie dłu szy ni 1 rok. 5. Umow ubezpieczenia uwa a si za zawartà po opłaceniu składki. 6. Umowa ubezpieczenia mo e zostaç zawarta na rzecz osoby trzeciej. W takim przypadku Ubezpieczajàcy poinformuje Ubezpieczonego o jego prawach i obowiàzkach wynikajàcych z zawartej na jego rzecz umowy ubezpieczenia. 7. Ubezpieczony, przyst pujàc do ubezpieczenia, tym samym zwalnia lekarzy prowadzàcych z obowiàzku zachowania tajemnicy lekarskiej i wyra a zgod na udost pnienie dokumentacji medycznej konsultantom medycznym Generali oraz lekarzom Centrum Pomocy Generali i ich zagranicznym przedstawicielom. 8. Generali jest wolne od odpowiedzialnoêci, jeêli zdarzenie ubezpieczeniowe zaszło przed datà zawarcia umowy ubezpieczenia. 4 ZAKRES OCHRONY 1. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana, w zale noêci od wybranej przez Ubezpieczonego strefy geograficznej, zawsze z wyłàczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego: 1) Strefa E na terytoriach paƒstw europejskich wraz z terytoriami wszystkich krajów poło onych w Basenie Morza Âródziemnego i Wysp Kanaryjskich; 2) Strefa  na terytoriach wszystkich paƒstw Êwiata. 5 RODZAJE UMÓW UBEZPIECZENIA 1. Rodzaje umów ubezpieczenia: 1) z uwagi na liczb Ubezpieczonych: a. indywidualna Ubezpieczonym jest jedna osoba; b. rodzinna Ubezpieczonym jest rodzina; c. grupowa Ubezpieczonym jest grupa osób (w tym polisa otwarta). 2) z uwagi na okres ubezpieczenia: a. krótkoterminowa poni ej 1 roku; b. roczna: a) ciàgły pobyt za granicà przez okres 1 roku; b) cz ste, krótkie wyjazdy z powrotami maksymalnie co 30 dni. 2. W przypadku wielokrotnych wyjazdów za granic do pracy lub w delegacje słu bowe, gdy długoêç pojedynczego wyjazdu nie jest dłu sza ni 30 dni, istnieje mo liwoêç zawarcia rocznej indywidualnej umowy ubezpieczenia z powrotami na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego co 30 dni. Warunkiem wypłaty Êwiadczenia z tytułu ww. umowy ubezpieczenia jest udokumentowanie faktu przebywania za granicà przez okres 10

12 nie dłu szy ni 30 dni (bilety, rezerwacje oraz wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzajàce fakt powrotu). 3. Istnieje mo liwoêç zawarcia grupowej umowy ubezpieczenia w formie polisy otwartej na podstawie zadeklarowanej liczby osobodni do wykorzystania w ciàgu okresu ubezpieczenia, opłacanej składkà depozytowà. 4. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej w formie ubezpieczenia rodzinnego lub grupowego wszystkie osoby wymienione w jednej umowie ubezpieczenia muszà byç obj te jednakowym zakresem ubezpieczenia, na tych samych warunkach, przy czym suma ubezpieczenia odnosi si do ka dej z ubezpieczonych osób oddzielnie. 6 UMOWA UBEZPIECZENIA ZAWARTA W FORMIE POLISY OTWARTEJ 1. W przypadku wielokrotnych wyjazdów za granic w ciàgu roku pracodawca lub inny podmiot na polecenie, którego osoby wyje d ajà mo e zawrzeç na ich rzecz umow ubezpieczenia w formie polisy otwartej. 2. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w formie polisy otwartej Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany: 1) prowadziç ewidencj osób Ubezpieczonych oraz terminów ich podró y i udost pniaç jà na ka de àdanie Generali; 2) przekazaç w ustalonym z Generali terminie imienny raport (list ) osób wyje d ajàcych wraz z terminami ich podró y; 3) przekazywaç Ubezpieczonym potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z numerem polisy i telefonem do Centrum Pomocy Generali; 4) powiadamiaç Ubezpieczonych o ich prawach i obowiàzkach wynikajàcych z zawartej umowy ubezpieczenia; 5) na wezwanie Generali, w ka dym momencie trwania ochrony ubezpieczeniowej udzieliç niezwłocznej informacji na temat podró y zagranicznej osoby, o którà zapytuje Generali; 6) na wezwanie Generali, w ka dym momencie trwania ochrony ubezpieczeniowej okazaç dokument ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem zapłaty składki ubezpieczeniowej. 3. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do zapłaty składki za zadeklarowanà i okreêlonà w umowie liczb osobodni. 4. Generali zastrzega sobie prawo do okreêlenia składki minimalnej za okres ubezpieczenia, która potwierdzona zostanie na polisie. 5. Z chwilà przekroczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia zadeklarowanej liczby osobodni o 40% Generali ma prawo wezwaç Ubezpieczajàcego do bie àcego uregulowania nale nej składki. 6. Całkowite rozliczenie umowy ubezpieczenia (składki depozytowej) wynikajàce, z faktycznie wykorzystanej liczby osobodni w okresie ubezpieczenia nast puje w ciàgu 30 dni, liczàc od dnia otrzymania przez Generali wszystkich wymaganych raportów, nie wczeêniej jednak ni po zakoƒczeniu okresu ubezpieczenia. 7. Je eli po zakoƒczeniu okresu ubezpieczenia liczba wykorzystanych przez Ubezpieczajàcego osobodni przekracza liczb zadeklarowanych i opłaconych składkà depozytowà, Generali informuje Ubezpieczajàcego o obowiàzku dopłaty. Ubezpieczajàcy, na podstawie otrzymanego od Generali rozliczenia, zobowiàzany jest 11

13 do zapłaty składki w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, na podany numer rachunku bankowego. Niedotrzymanie przez Ubezpieczajàcego wy ej wymieniowego terminu mo e skutkowaç naliczeniem przez Generali odsetek ustawowych. 8. W przypadku deklarowanego limitu osobodni, który Generali uwzgl dniło kalkulujàc składk za pojedynczy osobodzieƒ Generali na wniosek Ubezpieczajàcego dokonuje zwrotu składki z tytułu niewykorzystanej ochrony na wskazany rachunek bankowy, z zastrze eniem zwrotu składki do wysokoêci składki minimalnej okreêlonej na polisie. 7 POCZÑTEK I KONIEC ODPOWIEDZIALNOÂCI 1. Ochrona ubezpieczeniowa Generali w zakresie ubezpieczenia: 1) KLiASS, OCo, OCr, BP, SS rozpoczyna si w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy wyjeêdzie, nie wczeêniej jednak ni w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia jako dzieƒ rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej oraz po opłaceniu składki, natomiast koƒczy si w momencie przekroczenia przez Ubezpieczonego granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub granicy kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy powrocie, nie póêniej jednak ni o godzinie w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia, jako dzieƒ zakoƒczenia ochrony ubezpieczeniowej; 2) NNW rozpoczyna si w momencie opuszczenia przez Ubezpieczonego domu lub miejsca zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy wyjeêdzie, nie wczeêniej jednak ni w dniu rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia oraz po opłaceniu składki, fakt ten musi byç udokumentowany przez Ubezpieczonego przedstawieniem biletu lotniczego, rezerwacji zakwaterowania, delegacji słu bowej itp., natomiast koƒczy si w momencie powrotu Ubezpieczonego do domu lub miejsca zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego przy powrocie, nie póêniej jednak ni o godzinie w dniu oznaczonym w dokumencie ubezpieczenia, jako dzieƒ zakoƒczenia ochrony ubezpieczeniowej; 3) kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej rozpoczyna si w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a koƒczy si w chwili rozpocz cia imprezy turystycznej; 4) wczeêniejszego powrotu z imprezy turystycznej rozpoczyna si w chwili rozpocz cia imprezy, a koƒczy si w przedostatnim dniu imprezy turystycznej; 5) kosztów odwołania noclegów rozpoczyna si w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a koƒczy w przedostatnim dniu planowanego pobytu w hotelu; 6) kosztów odwołania biletu lotniczego rozpoczyna si w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, a koƒczy wraz z godzinà odlotu oznaczonà na bilecie. 2. OdpowiedzialnoÊç Generali zawsze koƒczy si : 1) wraz z wyczerpaniem sumy ubezpieczenia; 2) wraz z wygaêni ciem stosunku ubezpieczenia. 12

14 3. JeÊli w momencie zawierania umowy ubezpieczenia osoba Ubezpieczona przebywa za granicà, odpowiedzialnoêç Generali mo e rozpoczàç si najwczeêniej piàtego dnia, liczàc od dnia nast pnego po zawarciu umowy ubezpieczenia (karencja), pod warunkiem opłacenia składki. Karencja ta nie ma zastosowania przy wznowieniu umowy ubezpieczenia, pod warunkiem, e wznowienie to nastàpi przed zakoƒczeniem okresu ubezpieczenia wynikajàcego z poprzedniej umowy zawartej z Generali. 8 ODSTÑPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA 1. Je eli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłu szy ni 6 miesi cy Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 2. Niezale nie od okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpiç od niej w dowolnym terminie przed rozpocz ciem ochrony ubezpieczeniowej. 3. Ubezpieczajàcy ma prawo wypowiedzieç umow ubezpieczenia z zachowaniem jednomiesi cznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiàca kalendarzowego. 4. Odstàpienie i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku opłacenia składki za okres, w jakim Generali udzielało ochrony ubezpieczeniowej. 5. Chcàc odstàpiç lub wypowiedzieç umow ubezpieczenia i ubiegaç si o zwrot składki Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany przekazaç do Generali oryginał dokumentu ubezpieczenia wraz z pismem o odstàpienie lub wypowiedzenie umowy, a w przypadku odstàpienia lub wypowiedzenia umowy, której okres ubezpieczenia si rozpoczàł, Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest ponadto zło yç oêwiadczenie, czy w okresie odpowiedzialnoêci Generali miało miejsce zdarzenie obj te ochronà ubezpieczeniowà wynikajàcà z umowy, z tytułu, którego Generali wypłaciło lub b dzie zobowiàzane wypłaciç Êwiadczenie. 6. Za dat odstàpienia od umowy ubezpieczenia uwa a si dat otrzymania przez Generali pisma o odstàpienie. 7. W przypadku wygaêni cia stosunku ubezpieczenia za okres niewykorzystanej ochrony Ubezpieczajàcemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej. 8. W przypadku odstàpienia od umowy ubezpieczenia wysokoêç składki podlegajàcej zwrotowi liczona jest od dnia otrzymania przez Generali pisma o odstàpienie. 9. Odstàpienia lub wypowiedzenia umowy ubezpieczenia nale y dokonaç w formie pisemnej, pod rygorem niewa noêci. 9 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA 1. Składk ubezpieczeniowà oblicza si na podstawie taryfy składek, obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy, za okres, w którym Generali udziela ochrony ubezpieczeniowej. 2. Je eli nie umówiono si inaczej, Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany 13

15 opłaciç składk ubezpieczeniowà w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. Składka jest płatna jednorazowo w złotych polskich. 4. Je eli zapłata składki dokonana jest w formie gotówkowej, za zapłat uwa a si moment wpłaty gotówki upowa nionemu agentowi Generali. 5. Je eli zapłata składki dokonana jest w formie przelewu bankowego, za zapłat uwa a si moment skutecznego dokonania przelewu tj. wpłaty wymaganej kwoty, na wskazany rachunek, w dacie przelewu, potwierdzony dokumentem dokonania przelewu. 6. Je eli zapłata składki dokonana jest w formie przekazu pocztowego, za zapłat uwa a si moment dokonania przekazu w urz dzie pocztowym na właêciwy rachunek Generali potwierdzony dokumentem dokonania przekazu. 7. Nieopłacenie składki lub jej pierwszej raty w terminie wyznaczonym przed datà rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej powoduje brak uruchomienia ochrony ubezpieczeniowej. 8. W sytuacji, gdy termin płatnoêci składki lub jej pierwsza raty został wyznaczony po dacie rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie, Generali mo e wypowiedzieç umow ze skutkiem natychmiastowym i jednoczeênie àda zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialnoêç. W przypadku braku wypowiedzenia, umowa rozwiàzuje si z koƒcem okresu, za który przypadała niezapłacona składka. 9. W razie opłacania składki w ratach niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki powoduje ustanie odpowiedzialnoêci Generali, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczajàcego wezwania do zapłaty składki. 10. Opłacenie składki w kwocie ni szej ni wymagana umowà skutkuje brakiem odpowiedzialnoêci Generali i jest traktowane jako nieopłacenie składki w terminie. 10 ÂWIADCZENIA 1. Ci ar udowodnienia zajêcia zdarzenia obj tego odpowiedzialnoêcià Generali oraz wykazanie uprawnieƒ do otrzymania Êwiadczenia spoczywa na osobie ubiegajàcej si o Êwiadczenie. 2. Generali jest wolne od odpowiedzialnoêci, je eli Ubezpieczajàcy wyrzàdził szkod umyêlnie lub w wyniku ra àcego niedbalstwa, chyba e zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznoêciach wzgl dom słusznoêci. 3. Ustalenie zasadnoêci roszczenia i wysokoêci Êwiadczenia nast puje na podstawie pełnej dokumentacji, okreêlonej w niniejszych OWU, przedło onej przez Ubezpieczonego lub osob wyst pujàcà w jego imieniu. Generali zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedło onych dokumentów. 4. Na àdanie Generali Ubezpieczony lub osoba wyst pujàca w jego imieniu zobowiàzani sà do przedstawienia innych dokumentów, uznanych przez Generali za niezb dne do stwierdzenia zasadnoêci roszczenia lub wysokoêci Êwiadczenia. 5. Podanie przez Ubezpieczonego nieprawdziwych danych dotyczàcych okolicznoêci lub skutków zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia, czy te uchylenie si od udzielenia wyjaênieƒ mo e powodowaç utrat prawa do korzystania z usług lub odmow wypłaty Êwiadczenia. 14

16 6. Prawo do odebrania Êwiadczenia na wypadek Êmierci Ubezpieczonego przysługuje na podstawie przedło onego aktu zgonu Ubezpieczonego i innych wymaganych przez Generali dokumentów osobie wskazanej przez Ubezpieczonego na piêmie, tj. tzw. Uposa onemu. JeÊli Uposa ony nie został wyznaczony, nie ył w dniu Êmierci Ubezpieczonego lub stracił prawo do Êwiadczenia, Êwiadczenie jest wypłacane członkom rodziny Ubezpieczonego według nast pujàcej kolejnoêci: 1) mał onkowi; 2) dzieciom w równych cz Êciach (w przypadku braku współmał onka); 3) rodzicom w równych cz Êciach (w przypadku braku współmał onka i dzieci); 4) rodzeƒstwu w równych cz Êciach (w przypadku braku współmał onka, dzieci i rodziców); 5) dalszym spadkobiercom ustawowym (w przypadku braku współmał onka, dzieci, rodziców i rodzeƒstwa). 7. Generali wypłaca Êwiadczenie do wysokoêci sum ubezpieczenia w ramach poszczególnych ubezpieczeƒ. 8. Âwiadczenia wypłacane Ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej sà realizowane w złotych polskich i stanowià równowartoêç kwot w innych walutach, przeliczonych na złote, według kursu opublikowanego przez NBP w tabelach kursów Êrednich walut obcych z dnia poprzedzajàcego dzieƒ wydania decyzji o wypłacie Êwiadczenia lub jego cz Êci, (za wyjàtkiem Êwiadczeƒ wypłacanych z tytułu ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków) i sà realizowane maksymalnie do wysokoêci wskazanych w umowie ubezpieczenia sum ubezpieczenia. Âwiadczenie przekazywane jest na rachunek bankowy wskazany przez Ubezpieczonego. 9. Generali zobowiàzane jest spełniç Êwiadczenie w terminie 30 dni, liczàc od daty otrzymania zgłoszenia zdarzenia obj tego umowà ubezpieczenia. 10. JeÊli wyjaênienie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci lub wysokoêci Êwiadczenia w terminie 30 dni okazało si niemo liwe, wówczas Êwiadczenie zostanie wypłacone w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci było mo liwe. Jednak e Generali wypłaci bezspornà w Êwietle przedło onych dokumentów cz Êç Êwiadczenia w terminie przewidzianym w ust. 9 niniejszego paragrafu. 11. Realizacja usług assistance gwarantowanych niniejszymi OWU mo e zostaç opóêniona na skutek strajków, zamieszek, niepokojów społecznych, aktów terroru, wojny domowej lub wojny o zasi gu mi dzynarodowym, promieniowania radioaktywnego lub jonizujàcego, zdarzenia losowego lub siły wy szej. 12. Przedmiotem Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych nie jest zadoêçuczynienie za doznanà krzywd, ból cierpienie fizyczne albo moralne. 11 ROSZCZENIE REGRESOWE 1. Z dniem wypłaty Êwiadczenia, na Generali przechodzi roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkod, do wysokoêci wypłaconego przez Generali odszkodowania. Je eli Generali pokryło tylko cz Êç szkody, Ubezpieczajàcemu (Ubezpieczonemu) 15

17 przysługuje pierwszeƒstwo zaspokojenia roszczeƒ przed roszczeniem Generali w stosunku do pozostałej cz Êci, (z zastrze eniem ubezpieczenia OCo i OCr w rozumieniu niniejszych OWU). 2. Je eli Ubezpieczajàcy (Ubezpieczony) rezygnuje lub zrezygnował z prawa dochodzenia roszczenia wobec osoby trzeciej, lub z prawa słu àcego zabezpieczeniu roszczenia, bez zgody Generali, Generali zostaje zwolnione z obowiàzku wypłaty odszkodowania a Ubezpieczajàcemu nie przysługuje zwrot składki. 3. PrzejÊcie roszczeƒ na Generali nie nast puje, je eli sprawcà szkody jest osoba pozostajàca z Ubezpieczajàcym (Ubezpieczonym) we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba e sprawca wyrzàdził szkod umyêlnie. 4. Ubezpieczony jest zobowiàzany do dostarczenia Generali wszelkich informacji i dokumentów oraz umo liwienia prowadzenia czynnoêci niezb dnych do skutecznego dochodzenia roszczeƒ regresowych. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I POMOCY ASSISTANCE 12 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA KLIASS 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà: 1) koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego, który w okresie podró y zagranicznej musiał niezwłocznie poddaç si leczeniu w zwiàzku z nagłym zachorowaniem lub nieszcz Êliwym wypadkiem, w zakresie niezb dnym do przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umo liwiajàcego jego powrót lub transport do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, z zastrze eniem ust. 7, 8 niniejszego paragrafu; 2) koszty usług zwiàzanych z pomocà w podró y tj. tzw. usług assistance. 2. Za koszty leczenia uwa a si wydatki poniesione na: 1) badania i zabiegi ambulatoryjne zalecone przez lekarza; 2) konsultacje lekarskie; 3) dojazd lekarza z najbli szej placówki słu by zdrowia do miejsca zakwaterowania Ubezpieczonego, w przypadku gdy wymaga tego jego stan zdrowia; 4) zakup płynów infuzyjnych, lekarstw i Êrodków opatrunkowych, a tak e ortopedycznych Êrodków pomocniczych (np. protezy, kule) przepisanych przez lekarza za wyjàtkiem od ywek, Êrodków wzmacniajàcych i preparatów kosmetycznych; 5) napraw protez (z wyjàtkiem protez stomatologicznych) bezpoêrednio po wypadku za granicà, w przypadku, gdy ich uszkodzenie zwiàzane było z nieszcz Êliwym wypadkiem obj tym odpowiedzialnoêcià Generali i jest potwierdzone dokumentacjà lekarskà do równowartoêci 150 euro; 6) transport Ubezpieczonego z miejsca nieszcz Êliwego wypadku lub nagłego zachorowania do najbli szego szpitala lub placówki słu by zdrowia; 7) pobyt w szpitalu tj. leczenie, badania, zabiegi i operacje, 16

18 których przeprowadzenia nie mo na było, ze wzgl du na stan zdrowia Ubezpieczonego, odło yç do czasu powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego; Centrum Pomocy Generali z siedzibà w Polsce dokonuje wyboru szpitala, który najlepiej odpowiada stanowi zdrowia Ubezpieczonego, rezerwuje miejsce i jeêli wymaga tego stan zdrowia Ubezpieczonego, organizuje dowóz do szpitala Êrodkiem transportu sanitarnego, informuje szpital o warunkach płatnoêci oraz pozostaje w ciàgłym kontakcie ze szpitalem. Generali pokrywa uzasadnione i udokumentowane koszty hospitalizacji bezpoêrednio na konto szpitala lub za poêrednictwem swojego przedstawiciela; 8) honoraria lekarskie; 9) transport Ubezpieczonego do innego szpitala, je eli placówka medyczna, w której Ubezpieczony jest hospitalizowany, nie zapewnia opieki medycznej dostosowanej do jego stanu zdrowia, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza prowadzàcego leczenie, po uzgodnieniu z Centrum Pomocy Generali; 10) poród, który nastàpi przed 32 tygodniem cià y i zwiàzanà z nim opiek nad matkà i dzieckiem do równowartoêci euro; 11) jednà wizyt lekarskà zwiàzanà z cià à i zwiàzany z nià transport do placówki medycznej, do równowartoêci 150 euro dla wszystkich zachorowaƒ nie zwiàzanych z porodem, wymagajàcych udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej; 12) leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów bólowych i zapalnych do równowartoêci 120 euro dla wszystkich zachorowaƒ, wymagajàcych udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej, zaistniałych w okresie ochrony ubezpieczeniowej; 3. W Pakiecie Assistance 1 Generali zapewnia: 1) Całodobowy dy ur telefoniczny Centrum Pomocy Generali Ubezpieczony mo e przez całà dob uzyskaç informacje i pomoc m.in. w j zyku polskim. Centrum Pomocy Generali na podstawie informacji uzyskanych od Ubezpieczonego, zorganizuje pomoc w ka dej sytuacji obj tej ochronà ubezpieczeniowà. 2) Kontakt i telekonferencja z osobà bliskà W przypadku, gdy podczas zagranicznej podró y Ubezpieczonego ulegnie on nieszcz Êliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu Centrum Pomocy Generali mo e poinformowaç rodzin /osob bliskà o stanie zdrowia Ubezpieczonego a tak e mo e zorganizowaç telekonferencj Ubezpieczonego z rodzinà/osobà bliskà. 3) Transport Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Generali zapewnia organizacj i pokrycie kosztów transportu osoby Ubezpieczonej do placówki słu by zdrowia lub miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, o ile wymaga tego jej stan zdrowia, a uprzednio przewidziany Êrodek transportu nie mo e byç wykorzystany. Transport odbywa si dostosowanym do stanu zdrowia Ubezpieczonego Êrodkiem transportu, po udzieleniu poszkodowanemu niezb dnej pomocy medycznej za granicà, umo liwiajàcej transport na teren Rzeczypospolitej 17

19 Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. O koniecznoêci, mo liwoêci i wyborze miejsca, do którego odbywa si transport decydujà lekarze Centrum Pomocy Generali, w porozumieniu z lekarzem prowadzàcym. Transport Ubezpieczonego Êwiadczony jest do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Centrum Pomocy Generali takiego transportu na teren Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrze eniem jednak, e koszt transportu pokrywany jest maksymalnie do wysokoêci sumy ubezpieczenia wskazanej dla kosztów leczenia i Assistance. Koszt transportu nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i Assistance. W przypadku zorganizowania transportu we własnym zakresie przez członków rodziny Ubezpieczonego lub osoby trzecie, Generali mo e zrefundowaç, w granicach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i Assistance, poniesione koszty, jednak do wysokoêci kosztów, jakie poniosłoby Centrum Pomocy Generali organizujàc transport Ubezpieczonego na teren Rzeczpospolitej Polskiej. 4) Transport zwłok Ubezpieczonego W przypadku, gdy Ubezpieczony zmarł w trakcie podró y zagranicznej, a Êmierç wystàpiła w wyniku nieszcz Êliwego wypadku lub nagłego zachorowania, Generali w porozumieniu z rodzinà Ubezpieczonego organizuje wszelkie formalnoêci oraz pokrywa koszty: a) transportu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Transport zwłok Êwiadczony jest do kwoty jaka odpowiada zorganizowaniu takiego transportu przez Centrum Pomocy Generali na teren Rzeczypospolitej Polskiej i jego koszt nie pomniejsza sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i pomocy assistance; b) zakupu trumny przewozowej do równowartoêci euro; Wyboru sposobu i Êrodka transportu zwłok dokonuje Centrum Pomocy Generali. Centrum Pomocy Generali mo e równie zorganizowaç i pokryç koszty kremacji i transportu urny (prochów) na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, czy te pochówku za granicà jednak do wysokoêci kosztów, jakie poniosłoby Centrum Pomocy Generali organizujàc przewóz zwłok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej; W przypadku zorganizowania transportu przez członków rodziny Ubezpieczonego lub osoby trzecie we własnym zakresie, Generali zrefunduje poniesione koszty jednak do wysokoêci kosztów, jakie poniosłoby Centrum Pomocy Generali organizujàc przewóz zwłok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej. 5) Przekazanie informacji W razie zaistnienia nieprzewidzianego zdarzenia niezale nego od Ubezpieczonego (strajk, uprowadzenie samolotu, wypadek lub choroba itp.), które spowodowało opóênienie lub zmian przebiegu podró y Ubezpieczonego, Centrum Pomocy Generali na yczenie Ubezpieczonego przeka e niezb dne informacje wskazanej instytucji. Ponadto na wniosek Ubezpieczonego, Centrum Pomocy Generali doło y staraƒ w celu zmiany rezerwacji hotelu, samochodu lub linii lotniczej. 18

20 6) Pomoc w przypadku kradzie y lub utraty dokumentów W przypadku, gdy Ubezpieczonemu zagin ły lub zostały skradzione nast pujàce dokumenty: paszport, dokument ubezpieczenia, bilety lotnicze, kolejowe, autobusowe lub na prom, Centrum Pomocy Generali poinformuje Ubezpieczonego o niezb dnych działaniach, jakie nale y podjàç w zwiàzku z ich utratà oraz w celu uzyskania dokumentów zast pczych. W razie zagini cia kart płatniczych lub czeków Centrum Pomocy Generali podejmie działania w celu zablokowania konta bankowego Ubezpieczonego polegajàce na: a) podaniu osobie Ubezpieczonej numeru telefonu do banku prowadzàcego rachunek; b) przekazaniu do banku informacji o kradzie y lub zagini ciu, które miały miejsce. Centrum Pomocy Generali nie ponosi jednak odpowiedzialnoêci za skutecznoêç czy prawidłowoêç zablokowania konta Ubezpieczonego przez bank, czy te za powstałe w zwiàzku z tym faktem szkody. 7) Pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu baga u W przypadku utraty lub bł dnego skierowania przez przewoênika lotniczego baga u podró nego osoby Ubezpieczonej, Centrum Pomocy Generali poczyni starania w celu odzyskania i przekazania Ubezpieczonemu utraconego baga u. 8) Przedłu enie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych Okres ubezpieczenia mo e zostaç przedłu ony bez koniecznoêci opłacenia dodatkowej składki, o nie wi cej ni 24 godziny w przypadku, gdy powrót Ubezpieczonego opóênia si z przyczyn losowych nie le àcych po stronie Ubezpieczonego takich jak: a) awaria Êrodka transportu komunikacji làdowej, wodnej lub powietrznej; b) zdarzenia losowe: po ar, huragan, powódê, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpoêrednie uderzenie piorunu, trz sienie, zapadanie lub osuwanie si ziemi, wybuchu lub upadku pojazdu powietrznego; c) akcja ratownicza, prowadzona w zwiàzku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w ppkt. b niniejszego punktu; d) odwołanie lub opóênienie Êrodka transportu publicznego, ze wzgl du na złe warunki atmosferyczne; e) wypadek w komunikacji làdowej, wodnej lub powietrznej. W przypadku zagro enia przedłu enia si podró y zagranicznej Ubezpieczony zobowiàzany jest niezwłocznie skontaktowaç si z Centrum Pomocy Generali. Warunkiem wypłaty Êwiadczenia przez Generali w okresie przedłu enia ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych jest udokumentowanie przez Ubezpieczonego zajêcia ww. zdarzeƒ. W przypadku awarii Êrodka komunikacji dokumentem potwierdzajàcym jest rachunek za napraw lub holowanie samochodu lub pisemne potwierdzenie awarii przez przewoênika. 4. W Pakiecie Assistance 2 Generali zapewnia usługi dost pne w Pakiecie Assistance 1 i dodatkowo: 1) Transport osób towarzyszàcych Ubezpieczonemu w podró y zagranicznej w razie jego Êmierci 19

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH 1. ZAKRES UBEZPIECZENIA...3 2. DEFINICJE...3 3. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct SPIS TREŚCI 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 2 2 DEFINICJE... 2 3 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego ESKY, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń podróŝnych

Pakiet ubezpieczeń podróŝnych Pakiet ubezpieczeń podróŝnych Witamy i dziękujemy za wybranie naszego ubezpieczenia. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez 24 godziny na dobę przez cały okres ubezpieczenia. Dzięki Ubezpieczeniu kosztów

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Postanowienia ogólne Zakres ochrony

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele24.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele24.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele2pl Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów TRAVELPLANET.PL, AERO.PL, HOTELE2PL, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 1 Rodzaje umów ubezpieczenia... 1 3. Zakres terytorialny ochrony... 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej....1 2. Rodzaje umów ubezpieczenia....2 3. Zakres terytorialny

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej.......................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej...1 Rodzaje umów ubezpieczenia...1 Zakres terytorialny ochrony...1

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Praca za Granicą Pakiet Rozszerzony

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Praca za Granicą Pakiet Rozszerzony OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Praca za Granicą Pakiet Rozszerzony POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Praca za Granicą Pakiet

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży na terytorium RP. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży na terytorium RP. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży na terytorium RP Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................... 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Odkrywcy i zdobywcy Backpackers

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Odkrywcy i zdobywcy Backpackers OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Odkrywcy i zdobywcy Backpackers POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Odkrywcy i zdobywcy Backpackers,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International S.A. Oddział w Polsce U/044/2010 z dnia 26.11.2010 r.) Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OWU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19031) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych 6. wydanie obowiàzuje od 05.01.2007 Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO,

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Szczególne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A. Szczególne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A. Spis treści 1 Ustalenia wstępne.... 1 2 Definicje... 1 3 Okres ochrony ubezpieczeniowej... 3 4 Składka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

25. Szkoda rzeczowa szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia.

25. Szkoda rzeczowa szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL plus ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Kogo i co można ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) oraz w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określają Ogólne

Bardziej szczegółowo

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum

Wariant Super Max Zakres terytorialny Europa + Świat Świat Świat. Wariant Optimum Informacja o ubezpieczeniu Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia TWOJA KARTA PODRÓŻE TU Europa S.A. Spis Treści Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 3 1. Postanowienia ogólne 3 2. Definicje 4 3. Umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo