REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM NA ROK 2010 Polski Zwi zek Motorowy G ówna Komisja Sportu Samochodowego

2 1. Definicje KJS. 1.1 Konkursow Jazd Samochodow zwan dalej KJS jest popularna impreza samochodowa, o charakterze otwartym, dla kierowców nieposiadaj cych adnych licencji sportu samochodowego z wyj tkiem licencji kartingowej oraz licencji WR i P. Dopuszcza si udzia innych zawodników licencjonowanych, klasyfikowanych w odr bnej kategorii Go. 1.2 Impreza, która mo e zosta uznana jako KJS, musi spe nia warunki niniejszego regulaminu i by zatwierdzona przez w a ciw dla Organizatora Okr gow Komisj Sportu Samochodowego PZM (zwan dalej OKSS). W przypadku organizacji i przebiegu imprezy na innym terenie, musi o tym by powiadomiona OKSS tego terenu i uzyskana jej zgoda. Zaleca si uzgodnienie tras. 1.3 Regulamin uzupe niaj cy imprezy nale y z o y do zatwierdzenia przez OKSS w ZO PZM nie pó niej ni na 7 dni przed rozpocz ciem terminu zg osze, natomiast 3 dni przed Odbiorem Administracyjnym nale y przedstawi do OKSS ostateczny wykaz wszystkich s dziów. W przypadku niedotrzymania powy szych terminów impreza mo e nie zosta zakwalifikowana, jako KJS. 1.4 Poszczególne KJS mog by uj te w cykl rozgrywek, jako rundy o nagrod klubu, okr gu itp. 1.5 Niniejszy regulamin dotyczy tak e wszystkich popularnych imprez samochodowych typu KJS, ogólnodost pnych. 2. Warunki okre laj ce imprez jako KJS. 2.1 Konkursowa Jazda Samochodowa powinna zawiera : Jazd okr n po drogach publicznych, odbywaj c si zgodnie z obowi zuj cymi przepisami o ruchu drogowym. Planowane przeci tne pr dko ci przejazdu, na poszczególnych odcinkach drogowych nie mog przekroczy 45 km/h. Minimum 6 prób zr czno ciowych gdzie ka da próba musi by poprzedzona punktem PKC. Maksymalna d ugo próby nie mo e przekroczy 1 km. W przypadku organizacji imprezy na terenie zamkni tym (tor, poligon, lotnisko) próby mog by d ugo ci 2 km pod warunkiem sporz dzenia przez organizatora planu bezpiecze stwa i zatwierdzenia go przez OKSS ZO PZM. rednia pr dko na próbie nie mo e przekroczy 50 km/h Zaleca si aby przynajmniej 2 próby by y zako czone Met Lotn. Podczas takiej próby, odleg o pomi dzy Startem a Met Lotn nie mo e przekroczy metrów. Podczas prób na terenie zamkni tym odleg o to nie mo e przekroczy metrów. Pomiar czasu na próbach dokonywany b dzie z dok adno ci do 0,1 sek. Za ka de 0,1 sekundy kierowca otrzyma 0,1 punktu. OKSS mo e 2

3 alternatywnie zatwierdzi w regulaminie uzupe niaj cym imprezy pomiar do 0,01 sek. W tej sytuacji za ka de 0,01 sekundy kierowca otrzyma 0,01 punktu. 2.2 Wszystkie próby musz by zlokalizowane na terenach wy czonych z ruchu publicznego (parkingi, place, tereny prywatne, itp.). 2.3 Je eli próba jest organizowana na wy czonej z ruchu drodze publicznej, wymagane jest zabezpieczenie zgodne z za cznikiem H (samochód ratownictwa drogowego, karetka pogotowia itd.). Organizator musi równie spe ni wszelkie wymagania wynikaj ce z Ustawy o Wykorzystaniu Dróg w Sposób Szczególny. 2.4 Zezwala si na organizowanie Parków Serwisowych podczas imprez KJS. 2.5 Przed rozpocz ciem KJS, ZSS musi dokona sprawdzenia przygotowania wszystkich prób. 3. W adze KJS. 3.1 Na czele w adz KJS stoi trzyosobowy organ nadzoruj cy Zespó S dziów Sportowych (ZSS), w sk ad, którego wchodz : Przewodnicz cy 1. Cz onek 2. Cz onek 3.2 Przewodnicz cy i cz onkowie ZSS musz by powo ani przez OKSS. Przewodnicz cy ZSS musi by cz onkiem innego klubu ni klubu Organizatora i musi posiada licencj S dziego Sportu Samochodowego. 3.3 W adz wykonawcz jest Dyrektor KJS. 3.4 Wszyscy s dziowie obs uguj cy KJS musz posiada aktualne licencje S dziego Sportu Samochodowego PZM. 3.5 Minimum jeden cz onek Badania Kontrolnego musi by z listy technicznej OKSS lub GKSS. W imprezach cyklicznych Delegat Techniczny musi by zatwierdzony przez GKSS. 4. Zg oszenia i ich forma. 4.1 Zg oszenia za óg winny by sk adane u organizatora KJS w formie pisemnej na w a ciwych formularzach zg oszenia (Za cznik nr 1) i podpisane przez obydwu cz onków za ogi. 4.2 Termin zg osze i wysoko wpisowego okre la organizator w Regulaminie Uzupe niaj cym imprezy. 4.3 Zwrot wpisowego mo e nast pi w przypadku odwo ania KJS lub w przypadku nie przyj cia zg oszenia. 4.4 Organizator KJS ma prawo nie przyj cia zg oszenia bez podania przyczyny. 3

4 5. Za oga. 5.1 Za og stanowi kierowca i pilot. 5.2 Pilot musi mie uko czone Pilot nie mo e prowadzi samochodu podczas trwania KJS. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, za oga zostanie wykluczona z dalszego udzia u w KJS. 5.4 Podczas trwania KJS, wewn trz pojazdu musi by umieszczona karta identyfikacyjna (wed ug Za cznika nr 7), widoczna przez praw tyln boczn szyb, zawieraj ca numer startowy, imiona i nazwiska cz onków za ogi, ich aktualne fotografie oraz podpisy. 6. Obowi zki za óg. 6.1 Przez podpisanie zg oszenia do udzia u w KJS za oga zobowi zuje si do ca kowitego podporz dkowania przepisom niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Uzupe niaj cego KJS, komunikatom, poleceniom i instrukcjom wydawanym przez w adze KJS. 6.2 Pod rygorem niedopuszczenia do startu lub wykluczenia z KJS, ka da za oga zobowi zana jest do: obecno ci na odprawie uczestników zg oszenia si na BK przejechania trasy KJS z pobraniem wiz na wszystkich punktach PKC, PKP w podanej przez organizatora kolejno ci oraz kierunku zgodnym z ksi k drogow, odbycia wszystkich prób zr czno ciowych w zapi tych pasach bezpiecze stwa i kaskach ochronnych, z w czonymi wiat ami mijania i zamkni tymi szybami. 6.3 Za oga we w asnym zakresie powinna umie ci na przednich bocznych drzwiach samochodu numery startowe w kolorze kontrastuj cym z barw samochodu. 7. Pojazdy dopuszczone do KJS i podzia na klasy. 7.1 Do udzia u w KJS dopuszcza si samochody osobowe o nadwoziu zamkni tym w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, posiadaj ce wa ne dokumenty uprawniaj ce do poruszania si po drogach publicznych RP i spe niaj ce wymogi regulaminowe KJS. Patrz Za cznik nr Samochody dopuszczone do udzia u w KJS zostan podzielone na klasy wg pojemno ci skokowej silnika zgodnie z za. J MKS:. Podzia na klasy ustala OKSS i obowi zuje on w imprezach cyklicznych np. Mistrzostwa Okr gu. W innych imprezach podzia na klasy ustala organizator. W imprezach cyklicznych wykraczaj cych poza obszar jednego Okr gu podzia na klasy ustala GKSS na wniosek zainteresowanych Okr gów. 4

5 Samochody posiadaj ce silniki z turbodo adowaniem zostan dopuszczone do startu w klasie pojemno ciowej wynikaj cej z pomno enia nominalnej pojemno ci silnika (zgodnie z za cznikiem J FIA) z zap onem ZI x wspó czynnik 1,7 z zap onem ZS x wspó czynnik 1, 5 (diesel) 7.3 Zezwala si organizatorom KJS na tworzenie klas markowych. Klas markow tworzy minimum 5 samochodów tej samej marki, typu i pojemno ci skokowej silnika. W przypadku KJS cyklicznych klasa markowa musi by prowadzona przez ca y cykl rozgrywek. W sytuacji, kiedy w kolejnej KJS cyklicznej nie zostanie skompletowana klasa markowa, za oga do niej zg oszona musi by klasyfikowana w klasie wynikaj cej z pojemno ci silnika. Ewentualne punkty zdobyte w tej klasie nie b d liczone w zestawieniach punktowych KJS cyklicznych rund klubowych, okr gowych lub ogólnopolskich w klasie markowej. 8. Badanie Kontrolne BK i oznakowanie samochodów bior cych udzia w KJS. 8.1 Zg oszone do KJS samochody musz by przedstawione do BK1 w miejscu i czasie podanym przez organizatora. Zaleca si, aby badanie odbywa o si w pomieszczeniach zamkni tych, dobrze o wietlonych bez obecno ci osób postronnych. Z samochodem na BK1 musz si stawi obydwaj cz onkowie za ogi. 8.2 Spó nienie na BK1 powy ej 30 minut powoduje wykluczenie za ogi z KJS. 8.3 Samochód nie spe niaj cy wymogów regulaminu KJS nie zostanie dopuszczony do startu. 8.4 Samochód przedstawiony do BK1 musi by oznakowany numerami startowymi, posiada wype nion kart identyfikacyjn oraz wymagan reklam Organizatora zgodnie z regulaminem uzupe niaj cym KJS. 8.5 Poza wyposa eniem samochodu wynikaj cym z Prawa o Ruchu Drogowym warunkiem dopuszczenia do udzia u w KJS jest wyposa enie dodatkowe, którego lista wraz ze wzorem Karty Badania Kontrolnego stanowi integraln cz niniejszego regulaminu (Za czniki 2 i 3). 8.6 Samochód musi by sprawny technicznie, a kierowca obowi zany jest przedstawi wszystkie dokumenty uprawniaj ce do prowadzenia pojazdu i dopuszczaj ce pojazd do ruchu po drogach publicznych. Je eli uczestnik nie jest wymienionym w dowodzie rejestracyjnym samochodu w a cicielem to musi przedstawi zgod w a ciciela na u ycie jego samochodu w KJS. 8.7 Samochód musi by czysty zarówno na zewn trz jak i wewn trz oraz posiada czyst komor silnika. 8.8 Kaski ochronne dla za ogi musz by typu stosowanego w sporcie samochodowym. 8.9 Samochód przyj ty przez BK1 musi by oznakowany odpowiedni nalepk umieszczon obok Karty Identyfikacyjnej na tylnej prawej szybie. 5

6 8.10 Dodatkowe Badanie Kontrolne oraz identyfikacja za ogi, mo e by przeprowadzone w ka dym czasie podczas trwania KJS. Ka de wykroczenie b dzie sygnalizowane ZSS, który mo e na o y na uczestnika kary zgodnie z przepisami MKS Organizator mo e przewidzie w Regulaminie Uzupe niaj cym, przeprowadzenie obowi zkowego BK2 po mecie KJS w celu identyfikacji samochodu i za ogi, rozpatrzenia ewentualnych protestów oraz sprawdzenia obowi zkowego wyposa enia. Celem w a ciwego przeprowadzenia BK2 zostanie utworzony Park Zamkni ty na terenie wydzielonym i zabezpieczonym przed dost pem osób trzecich. O rozwi zaniu Parku Zamkni tego decyduje ZSS Zaleca si dokonanie pomiaru poziomu ha asu. Limit poziomu ha asu uk adu wydechowego wynosi 93 db(a) (mierzone przy 3500 obr/min.) w ka dym momencie trwania imprezy Samochód uczestnika przez ca y czas trwania imprezy musi znajdowa si w ukompletowaniu identycznym jak podczas BK1. Samochód mo e by wyposa ony w maksymalnie dwa ko a zapasowe które zawsze musz znajdowa si w samochodzie. Je eli impreza odbywa si w ci gu dwóch dni na ró nej nawierzchni zezwala si na u ycie dodatkowych czterech kó. W czasie trwania imprezy samochód musi posiada tylko te ko a które zosta y przyj te i oznakowane podczas BK1. 9. Porz dek i bezpiecze stwo w czasie KJS. 9.1 Uczestnicy KJS s normalnymi u ytkownikami dróg publicznych RP i musz przestrzega obowi zuj cych na tych drogach zasad i przepisów w szczególno ci dotycz cych ograniczenia pr dko ci. Za ich naruszenie odpowiada osobi cie kieruj cy pojazdem. Stwierdzone przez policj lub s dziów sportowych KJS przekroczenie przepisów kodeksu drogowego b dzie karane: za pierwsze przekroczenie - kara finansowa, za drugie przekroczenie - kara czasowa 5 minut karnych, za trzecie przekroczenie - wykluczenie z KJS. 9.2 W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami w ludziach, uczestnik KJS kieruj cy pojazdem obowi zany jest niezw ocznie zatrzyma pojazd, udzieli pomocy poszkodowanym, powiadomi Policj o zdarzeniu oraz pozosta na miejscu wypadku do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji. 10. Ubezpieczenie. Kierowcy uczestnicz cy w KJS musz posiada obowi zkowo ubezpieczenie OC oraz NNW. 11. Kary Spó nienie na start powy ej 15 minut - wykluczenie 11.2 Za ka d rozpocz t minut wcze niejszego wjazdu na PKC - 1 minuta 6

7 11.3 Za ka d rozpocz t minut spó nienia na PKC - 10 sekund W razie wcze niejszego lub pó niejszego wjazdu na PKC za oga kontynuuje KJS w nowym czasie. Spó nienia nie s odrabiane Dopuszczalny limit spó nie : - na odcinku drogowym - 15 minut - na ca ej KJS - 30 minut 11.5 Kary za przekroczenia drogowe jak w pkt Za przewrócenie lub przesuni cie s upka podczas próby - 5 pkt 11.7 Za nieprawid owe pokonanie próby - TARYFA Taryfa T - jest to 150% czasu najszybszego przejazdu kierowcy w klasie na danej próbie. Powy sz zasad stosuje si w przypadku przejazdu próby przez zainteresowanego w czasie gorszym ni 150% czasu zwyci zcy w klasie. Zasada ta obowi zuje na wszystkich próbach zr czno ciowych (place, parkingi, s upki, przeszkody). Podczas prób zgodnych z punktem 2.3 niniejszego regulaminu, pozbawionych elementów jazdy zr czno ciowej i zako czonych Met Lotn, zasada Taryfy nie ma zastosowania. Je li w klasie uczestniczy tylko jeden kierowca podstaw do naliczania taryfy jest rednia z czasów klas bezpo rednio wy szej i ni szej. Je li zastosowanie tego kryterium b dzie niemo liwe stosowany b dzie czas z klasy wy szej. W przypadkach, gdy i to kryterium nie mo e by zastosowane decyzje podejmie ZSS Zgubienie karty drogowej - wykluczenie 11.9 W asne poprawki i notatki na karcie drogowej - wykluczenie Przewo enie pasa erów w czasie KJS - wykluczenie Utrata Karty Identyfikacyjnej - wykluczenie Kara za pope nienie Startu przedwczesnego - 5 pkt. Start przedwczesny jest to zarówno start lotny jak i wystartowanie przed sygna em startera. Kierowca jest podporz dkowany poleceniom Startera. Przy podaniu sygna u do startu z tzw. r ki ustala si obowi zuj c procedur : samochód b dzie ustawiony przed lini startu na tzw. obrys, nast pnie Starter g o no odlicza 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1 i r k (lub chor giewk opuszczan do do u) podaje sygna startu. Procedura startu musi by dok adnie opisana w Regulaminie Uzupe niaj cym imprezy KJS Interpretacja mety stop Kierowca obowi zany jest zatrzyma samochód w taki sposób, aby linia mety na próbie znalaz a si pomi dzy osiami samochodu Ca kowite zatrzymanie samochodu jest to moment tzw. odbicia nadwozia samochodu znajduj cego si na linii mety, co powoduje zako czenie pomiaru czasu Przekroczenie linii mety spowoduje doliczenie 5 pkt. karnych do czasu ca kowitego zatrzymania si samochodu poza lini mety. 7

8 Cofanie samochodu na mecie próby jest zabronione i spowoduje wykluczenie z KJS. 12. Odpowiedzialno Organizatora. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialno ci za szkody wynik e podczas trwania KJS, zarówno w stosunku do za óg i ich sprz tu, jak i spowodowane przez nich szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 13. Dyscyplina podczas trwania KJS. ZSS mo e ukara za og za brak dyscypliny sportowej. Za nie sportowe zachowanie lub niezastosowanie si do polece ZSS, dyrektora KJS lub innych osób funkcyjnych 50 pkt karnych, a w przypadkach drastycznych - wykluczenie z KJS. 14. Klasyfikacja i nagrody Klasyfikacj zostan obj te wszystkie za ogi, które uzyskaj punktacj za wszystkie próby zr czno ciowe. Najmniejsza liczba punktów karnych decyduje o zwyci stwie w klasie Zwyci zc ka dej klasyfikacji b dzie uczestnik, który zdob dzie zgodnie z regulaminem najmniejsz ilo punktów. Uczestnik, który zdob dzie drug w kolejno ci, wi ksz liczb punktów zajmie drug pozycj itd. W przypadku zdobycia równej ilo ci punktów przez dwóch lub wi cej uczestników w którejkolwiek klasyfikacji, dla ustalenia, który z uczestników zostanie sklasyfikowany na wy szym miejscu zostanie zastosowany art. 6.1 Regulaminu Sportowego Rajdowych Mistrzostw Regionalnych FIA Najlepszym za ogom zostan przyznane nagrody, których lista zostanie og oszona przed startem do KJS. 15. Protesty Ka dy protest musi by z o ony na pi mie na r ce Dyrektora KJS lub w przypadku jego nieobecno ci na r ce ZSS Do protestu musi by do czona kaucja w wysoko ci okre lonej przez Organizatora w Regulaminie Uzupe niaj cym. Kaucja ta zostanie zwrócona w przypadku, gdy protest uznany b dzie, jako s uszny Terminy sk adania protestów: w sprawie wykrocze regulaminowych i b dów rachunkowych w wynikach prowizorycznych 30 minut od ich wywieszenia, protesty dotycz ce ostatecznej klasyfikacji, protesty zbiorowe, protesty dotycz ce zapisów w karcie drogowej nie b d przyjmowane. 8

9 16. Przepisy ko cowe. Konkursowa Jazda Samochodem Organizator zastrzega sobie prawo do w a ciwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydania instrukcji dodatkowych i uzupe niaj cych, jak równie do ca kowitego odwo ania KJS W sprawach, które nie zosta y uj te niniejszym regulaminem obowi zuje: a. Mi dzynarodowy Kodeks Sportowy wraz z za cznikami (w cz ci niedotycz cej sportu kwalifikowanego) b. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym c. Ogólne za o enia organizacyjne i regulaminowe dotycz ce rozgrywania prób sprawno ciowych w imprezach samochodowych Wszelkie odwo ania od decyzji ZSS KJS musz by sk adane przez uczestnika do OKSS PZM. Od decyzji OKSS przys uguje odwo anie do GKSS przy zachowaniu trybu odwo a z Mi dzynarodowego Kodeksu Przebieg prób zr czno ciowych, ich usytuowanie i oznakowanie wg ogólnych przepisów sportu samochodowego mo e by umieszczone w regulaminie uzupe niaj cym Wyniki z KJS nale y dostarczy do macierzystego Zarz du Okr gowego PZM w ci gu trzech dni roboczych od zako czenia KJS Organizator niestosuj cy si do Regulaminu Ramowego utraci prawo do organizacji imprez KJS. Takie imprezy b d traktowane jako towarzyskie. Zatwierdzono przez GKSS dnia r. 9

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZW IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZW "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs pod nazw "IX INTERNETOWA GRA GIE DOWA DLA STUDENTÓW" zwany dalej,,konkursem'' organizowany jest

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Rzeszów, dnia 13. 11. 2009 r. NO-223/XXI/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na:,, Dostaw serwera oraz modernizacja infrastruktury sprz towej wraz z us ug migracji systemowej bazy danych

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA oraz jego załącznikami,

Bardziej szczegółowo

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU 4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo