REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM NA ROK 2010 Polski Zwi zek Motorowy G ówna Komisja Sportu Samochodowego

2 1. Definicje KJS. 1.1 Konkursow Jazd Samochodow zwan dalej KJS jest popularna impreza samochodowa, o charakterze otwartym, dla kierowców nieposiadaj cych adnych licencji sportu samochodowego z wyj tkiem licencji kartingowej oraz licencji WR i P. Dopuszcza si udzia innych zawodników licencjonowanych, klasyfikowanych w odr bnej kategorii Go. 1.2 Impreza, która mo e zosta uznana jako KJS, musi spe nia warunki niniejszego regulaminu i by zatwierdzona przez w a ciw dla Organizatora Okr gow Komisj Sportu Samochodowego PZM (zwan dalej OKSS). W przypadku organizacji i przebiegu imprezy na innym terenie, musi o tym by powiadomiona OKSS tego terenu i uzyskana jej zgoda. Zaleca si uzgodnienie tras. 1.3 Regulamin uzupe niaj cy imprezy nale y z o y do zatwierdzenia przez OKSS w ZO PZM nie pó niej ni na 7 dni przed rozpocz ciem terminu zg osze, natomiast 3 dni przed Odbiorem Administracyjnym nale y przedstawi do OKSS ostateczny wykaz wszystkich s dziów. W przypadku niedotrzymania powy szych terminów impreza mo e nie zosta zakwalifikowana, jako KJS. 1.4 Poszczególne KJS mog by uj te w cykl rozgrywek, jako rundy o nagrod klubu, okr gu itp. 1.5 Niniejszy regulamin dotyczy tak e wszystkich popularnych imprez samochodowych typu KJS, ogólnodost pnych. 2. Warunki okre laj ce imprez jako KJS. 2.1 Konkursowa Jazda Samochodowa powinna zawiera : Jazd okr n po drogach publicznych, odbywaj c si zgodnie z obowi zuj cymi przepisami o ruchu drogowym. Planowane przeci tne pr dko ci przejazdu, na poszczególnych odcinkach drogowych nie mog przekroczy 45 km/h. Minimum 6 prób zr czno ciowych gdzie ka da próba musi by poprzedzona punktem PKC. Maksymalna d ugo próby nie mo e przekroczy 1 km. W przypadku organizacji imprezy na terenie zamkni tym (tor, poligon, lotnisko) próby mog by d ugo ci 2 km pod warunkiem sporz dzenia przez organizatora planu bezpiecze stwa i zatwierdzenia go przez OKSS ZO PZM. rednia pr dko na próbie nie mo e przekroczy 50 km/h Zaleca si aby przynajmniej 2 próby by y zako czone Met Lotn. Podczas takiej próby, odleg o pomi dzy Startem a Met Lotn nie mo e przekroczy metrów. Podczas prób na terenie zamkni tym odleg o to nie mo e przekroczy metrów. Pomiar czasu na próbach dokonywany b dzie z dok adno ci do 0,1 sek. Za ka de 0,1 sekundy kierowca otrzyma 0,1 punktu. OKSS mo e 2

3 alternatywnie zatwierdzi w regulaminie uzupe niaj cym imprezy pomiar do 0,01 sek. W tej sytuacji za ka de 0,01 sekundy kierowca otrzyma 0,01 punktu. 2.2 Wszystkie próby musz by zlokalizowane na terenach wy czonych z ruchu publicznego (parkingi, place, tereny prywatne, itp.). 2.3 Je eli próba jest organizowana na wy czonej z ruchu drodze publicznej, wymagane jest zabezpieczenie zgodne z za cznikiem H (samochód ratownictwa drogowego, karetka pogotowia itd.). Organizator musi równie spe ni wszelkie wymagania wynikaj ce z Ustawy o Wykorzystaniu Dróg w Sposób Szczególny. 2.4 Zezwala si na organizowanie Parków Serwisowych podczas imprez KJS. 2.5 Przed rozpocz ciem KJS, ZSS musi dokona sprawdzenia przygotowania wszystkich prób. 3. W adze KJS. 3.1 Na czele w adz KJS stoi trzyosobowy organ nadzoruj cy Zespó S dziów Sportowych (ZSS), w sk ad, którego wchodz : Przewodnicz cy 1. Cz onek 2. Cz onek 3.2 Przewodnicz cy i cz onkowie ZSS musz by powo ani przez OKSS. Przewodnicz cy ZSS musi by cz onkiem innego klubu ni klubu Organizatora i musi posiada licencj S dziego Sportu Samochodowego. 3.3 W adz wykonawcz jest Dyrektor KJS. 3.4 Wszyscy s dziowie obs uguj cy KJS musz posiada aktualne licencje S dziego Sportu Samochodowego PZM. 3.5 Minimum jeden cz onek Badania Kontrolnego musi by z listy technicznej OKSS lub GKSS. W imprezach cyklicznych Delegat Techniczny musi by zatwierdzony przez GKSS. 4. Zg oszenia i ich forma. 4.1 Zg oszenia za óg winny by sk adane u organizatora KJS w formie pisemnej na w a ciwych formularzach zg oszenia (Za cznik nr 1) i podpisane przez obydwu cz onków za ogi. 4.2 Termin zg osze i wysoko wpisowego okre la organizator w Regulaminie Uzupe niaj cym imprezy. 4.3 Zwrot wpisowego mo e nast pi w przypadku odwo ania KJS lub w przypadku nie przyj cia zg oszenia. 4.4 Organizator KJS ma prawo nie przyj cia zg oszenia bez podania przyczyny. 3

4 5. Za oga. 5.1 Za og stanowi kierowca i pilot. 5.2 Pilot musi mie uko czone Pilot nie mo e prowadzi samochodu podczas trwania KJS. W przypadku stwierdzenia prowadzenia samochodu przez pilota, za oga zostanie wykluczona z dalszego udzia u w KJS. 5.4 Podczas trwania KJS, wewn trz pojazdu musi by umieszczona karta identyfikacyjna (wed ug Za cznika nr 7), widoczna przez praw tyln boczn szyb, zawieraj ca numer startowy, imiona i nazwiska cz onków za ogi, ich aktualne fotografie oraz podpisy. 6. Obowi zki za óg. 6.1 Przez podpisanie zg oszenia do udzia u w KJS za oga zobowi zuje si do ca kowitego podporz dkowania przepisom niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Uzupe niaj cego KJS, komunikatom, poleceniom i instrukcjom wydawanym przez w adze KJS. 6.2 Pod rygorem niedopuszczenia do startu lub wykluczenia z KJS, ka da za oga zobowi zana jest do: obecno ci na odprawie uczestników zg oszenia si na BK przejechania trasy KJS z pobraniem wiz na wszystkich punktach PKC, PKP w podanej przez organizatora kolejno ci oraz kierunku zgodnym z ksi k drogow, odbycia wszystkich prób zr czno ciowych w zapi tych pasach bezpiecze stwa i kaskach ochronnych, z w czonymi wiat ami mijania i zamkni tymi szybami. 6.3 Za oga we w asnym zakresie powinna umie ci na przednich bocznych drzwiach samochodu numery startowe w kolorze kontrastuj cym z barw samochodu. 7. Pojazdy dopuszczone do KJS i podzia na klasy. 7.1 Do udzia u w KJS dopuszcza si samochody osobowe o nadwoziu zamkni tym w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, posiadaj ce wa ne dokumenty uprawniaj ce do poruszania si po drogach publicznych RP i spe niaj ce wymogi regulaminowe KJS. Patrz Za cznik nr Samochody dopuszczone do udzia u w KJS zostan podzielone na klasy wg pojemno ci skokowej silnika zgodnie z za. J MKS:. Podzia na klasy ustala OKSS i obowi zuje on w imprezach cyklicznych np. Mistrzostwa Okr gu. W innych imprezach podzia na klasy ustala organizator. W imprezach cyklicznych wykraczaj cych poza obszar jednego Okr gu podzia na klasy ustala GKSS na wniosek zainteresowanych Okr gów. 4

5 Samochody posiadaj ce silniki z turbodo adowaniem zostan dopuszczone do startu w klasie pojemno ciowej wynikaj cej z pomno enia nominalnej pojemno ci silnika (zgodnie z za cznikiem J FIA) z zap onem ZI x wspó czynnik 1,7 z zap onem ZS x wspó czynnik 1, 5 (diesel) 7.3 Zezwala si organizatorom KJS na tworzenie klas markowych. Klas markow tworzy minimum 5 samochodów tej samej marki, typu i pojemno ci skokowej silnika. W przypadku KJS cyklicznych klasa markowa musi by prowadzona przez ca y cykl rozgrywek. W sytuacji, kiedy w kolejnej KJS cyklicznej nie zostanie skompletowana klasa markowa, za oga do niej zg oszona musi by klasyfikowana w klasie wynikaj cej z pojemno ci silnika. Ewentualne punkty zdobyte w tej klasie nie b d liczone w zestawieniach punktowych KJS cyklicznych rund klubowych, okr gowych lub ogólnopolskich w klasie markowej. 8. Badanie Kontrolne BK i oznakowanie samochodów bior cych udzia w KJS. 8.1 Zg oszone do KJS samochody musz by przedstawione do BK1 w miejscu i czasie podanym przez organizatora. Zaleca si, aby badanie odbywa o si w pomieszczeniach zamkni tych, dobrze o wietlonych bez obecno ci osób postronnych. Z samochodem na BK1 musz si stawi obydwaj cz onkowie za ogi. 8.2 Spó nienie na BK1 powy ej 30 minut powoduje wykluczenie za ogi z KJS. 8.3 Samochód nie spe niaj cy wymogów regulaminu KJS nie zostanie dopuszczony do startu. 8.4 Samochód przedstawiony do BK1 musi by oznakowany numerami startowymi, posiada wype nion kart identyfikacyjn oraz wymagan reklam Organizatora zgodnie z regulaminem uzupe niaj cym KJS. 8.5 Poza wyposa eniem samochodu wynikaj cym z Prawa o Ruchu Drogowym warunkiem dopuszczenia do udzia u w KJS jest wyposa enie dodatkowe, którego lista wraz ze wzorem Karty Badania Kontrolnego stanowi integraln cz niniejszego regulaminu (Za czniki 2 i 3). 8.6 Samochód musi by sprawny technicznie, a kierowca obowi zany jest przedstawi wszystkie dokumenty uprawniaj ce do prowadzenia pojazdu i dopuszczaj ce pojazd do ruchu po drogach publicznych. Je eli uczestnik nie jest wymienionym w dowodzie rejestracyjnym samochodu w a cicielem to musi przedstawi zgod w a ciciela na u ycie jego samochodu w KJS. 8.7 Samochód musi by czysty zarówno na zewn trz jak i wewn trz oraz posiada czyst komor silnika. 8.8 Kaski ochronne dla za ogi musz by typu stosowanego w sporcie samochodowym. 8.9 Samochód przyj ty przez BK1 musi by oznakowany odpowiedni nalepk umieszczon obok Karty Identyfikacyjnej na tylnej prawej szybie. 5

6 8.10 Dodatkowe Badanie Kontrolne oraz identyfikacja za ogi, mo e by przeprowadzone w ka dym czasie podczas trwania KJS. Ka de wykroczenie b dzie sygnalizowane ZSS, który mo e na o y na uczestnika kary zgodnie z przepisami MKS Organizator mo e przewidzie w Regulaminie Uzupe niaj cym, przeprowadzenie obowi zkowego BK2 po mecie KJS w celu identyfikacji samochodu i za ogi, rozpatrzenia ewentualnych protestów oraz sprawdzenia obowi zkowego wyposa enia. Celem w a ciwego przeprowadzenia BK2 zostanie utworzony Park Zamkni ty na terenie wydzielonym i zabezpieczonym przed dost pem osób trzecich. O rozwi zaniu Parku Zamkni tego decyduje ZSS Zaleca si dokonanie pomiaru poziomu ha asu. Limit poziomu ha asu uk adu wydechowego wynosi 93 db(a) (mierzone przy 3500 obr/min.) w ka dym momencie trwania imprezy Samochód uczestnika przez ca y czas trwania imprezy musi znajdowa si w ukompletowaniu identycznym jak podczas BK1. Samochód mo e by wyposa ony w maksymalnie dwa ko a zapasowe które zawsze musz znajdowa si w samochodzie. Je eli impreza odbywa si w ci gu dwóch dni na ró nej nawierzchni zezwala si na u ycie dodatkowych czterech kó. W czasie trwania imprezy samochód musi posiada tylko te ko a które zosta y przyj te i oznakowane podczas BK1. 9. Porz dek i bezpiecze stwo w czasie KJS. 9.1 Uczestnicy KJS s normalnymi u ytkownikami dróg publicznych RP i musz przestrzega obowi zuj cych na tych drogach zasad i przepisów w szczególno ci dotycz cych ograniczenia pr dko ci. Za ich naruszenie odpowiada osobi cie kieruj cy pojazdem. Stwierdzone przez policj lub s dziów sportowych KJS przekroczenie przepisów kodeksu drogowego b dzie karane: za pierwsze przekroczenie - kara finansowa, za drugie przekroczenie - kara czasowa 5 minut karnych, za trzecie przekroczenie - wykluczenie z KJS. 9.2 W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami w ludziach, uczestnik KJS kieruj cy pojazdem obowi zany jest niezw ocznie zatrzyma pojazd, udzieli pomocy poszkodowanym, powiadomi Policj o zdarzeniu oraz pozosta na miejscu wypadku do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji. 10. Ubezpieczenie. Kierowcy uczestnicz cy w KJS musz posiada obowi zkowo ubezpieczenie OC oraz NNW. 11. Kary Spó nienie na start powy ej 15 minut - wykluczenie 11.2 Za ka d rozpocz t minut wcze niejszego wjazdu na PKC - 1 minuta 6

7 11.3 Za ka d rozpocz t minut spó nienia na PKC - 10 sekund W razie wcze niejszego lub pó niejszego wjazdu na PKC za oga kontynuuje KJS w nowym czasie. Spó nienia nie s odrabiane Dopuszczalny limit spó nie : - na odcinku drogowym - 15 minut - na ca ej KJS - 30 minut 11.5 Kary za przekroczenia drogowe jak w pkt Za przewrócenie lub przesuni cie s upka podczas próby - 5 pkt 11.7 Za nieprawid owe pokonanie próby - TARYFA Taryfa T - jest to 150% czasu najszybszego przejazdu kierowcy w klasie na danej próbie. Powy sz zasad stosuje si w przypadku przejazdu próby przez zainteresowanego w czasie gorszym ni 150% czasu zwyci zcy w klasie. Zasada ta obowi zuje na wszystkich próbach zr czno ciowych (place, parkingi, s upki, przeszkody). Podczas prób zgodnych z punktem 2.3 niniejszego regulaminu, pozbawionych elementów jazdy zr czno ciowej i zako czonych Met Lotn, zasada Taryfy nie ma zastosowania. Je li w klasie uczestniczy tylko jeden kierowca podstaw do naliczania taryfy jest rednia z czasów klas bezpo rednio wy szej i ni szej. Je li zastosowanie tego kryterium b dzie niemo liwe stosowany b dzie czas z klasy wy szej. W przypadkach, gdy i to kryterium nie mo e by zastosowane decyzje podejmie ZSS Zgubienie karty drogowej - wykluczenie 11.9 W asne poprawki i notatki na karcie drogowej - wykluczenie Przewo enie pasa erów w czasie KJS - wykluczenie Utrata Karty Identyfikacyjnej - wykluczenie Kara za pope nienie Startu przedwczesnego - 5 pkt. Start przedwczesny jest to zarówno start lotny jak i wystartowanie przed sygna em startera. Kierowca jest podporz dkowany poleceniom Startera. Przy podaniu sygna u do startu z tzw. r ki ustala si obowi zuj c procedur : samochód b dzie ustawiony przed lini startu na tzw. obrys, nast pnie Starter g o no odlicza 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1 i r k (lub chor giewk opuszczan do do u) podaje sygna startu. Procedura startu musi by dok adnie opisana w Regulaminie Uzupe niaj cym imprezy KJS Interpretacja mety stop Kierowca obowi zany jest zatrzyma samochód w taki sposób, aby linia mety na próbie znalaz a si pomi dzy osiami samochodu Ca kowite zatrzymanie samochodu jest to moment tzw. odbicia nadwozia samochodu znajduj cego si na linii mety, co powoduje zako czenie pomiaru czasu Przekroczenie linii mety spowoduje doliczenie 5 pkt. karnych do czasu ca kowitego zatrzymania si samochodu poza lini mety. 7

8 Cofanie samochodu na mecie próby jest zabronione i spowoduje wykluczenie z KJS. 12. Odpowiedzialno Organizatora. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialno ci za szkody wynik e podczas trwania KJS, zarówno w stosunku do za óg i ich sprz tu, jak i spowodowane przez nich szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 13. Dyscyplina podczas trwania KJS. ZSS mo e ukara za og za brak dyscypliny sportowej. Za nie sportowe zachowanie lub niezastosowanie si do polece ZSS, dyrektora KJS lub innych osób funkcyjnych 50 pkt karnych, a w przypadkach drastycznych - wykluczenie z KJS. 14. Klasyfikacja i nagrody Klasyfikacj zostan obj te wszystkie za ogi, które uzyskaj punktacj za wszystkie próby zr czno ciowe. Najmniejsza liczba punktów karnych decyduje o zwyci stwie w klasie Zwyci zc ka dej klasyfikacji b dzie uczestnik, który zdob dzie zgodnie z regulaminem najmniejsz ilo punktów. Uczestnik, który zdob dzie drug w kolejno ci, wi ksz liczb punktów zajmie drug pozycj itd. W przypadku zdobycia równej ilo ci punktów przez dwóch lub wi cej uczestników w którejkolwiek klasyfikacji, dla ustalenia, który z uczestników zostanie sklasyfikowany na wy szym miejscu zostanie zastosowany art. 6.1 Regulaminu Sportowego Rajdowych Mistrzostw Regionalnych FIA Najlepszym za ogom zostan przyznane nagrody, których lista zostanie og oszona przed startem do KJS. 15. Protesty Ka dy protest musi by z o ony na pi mie na r ce Dyrektora KJS lub w przypadku jego nieobecno ci na r ce ZSS Do protestu musi by do czona kaucja w wysoko ci okre lonej przez Organizatora w Regulaminie Uzupe niaj cym. Kaucja ta zostanie zwrócona w przypadku, gdy protest uznany b dzie, jako s uszny Terminy sk adania protestów: w sprawie wykrocze regulaminowych i b dów rachunkowych w wynikach prowizorycznych 30 minut od ich wywieszenia, protesty dotycz ce ostatecznej klasyfikacji, protesty zbiorowe, protesty dotycz ce zapisów w karcie drogowej nie b d przyjmowane. 8

9 16. Przepisy ko cowe. Konkursowa Jazda Samochodem Organizator zastrzega sobie prawo do w a ciwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydania instrukcji dodatkowych i uzupe niaj cych, jak równie do ca kowitego odwo ania KJS W sprawach, które nie zosta y uj te niniejszym regulaminem obowi zuje: a. Mi dzynarodowy Kodeks Sportowy wraz z za cznikami (w cz ci niedotycz cej sportu kwalifikowanego) b. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym c. Ogólne za o enia organizacyjne i regulaminowe dotycz ce rozgrywania prób sprawno ciowych w imprezach samochodowych Wszelkie odwo ania od decyzji ZSS KJS musz by sk adane przez uczestnika do OKSS PZM. Od decyzji OKSS przys uguje odwo anie do GKSS przy zachowaniu trybu odwo a z Mi dzynarodowego Kodeksu Przebieg prób zr czno ciowych, ich usytuowanie i oznakowanie wg ogólnych przepisów sportu samochodowego mo e by umieszczone w regulaminie uzupe niaj cym Wyniki z KJS nale y dostarczy do macierzystego Zarz du Okr gowego PZM w ci gu trzech dni roboczych od zako czenia KJS Organizator niestosuj cy si do Regulaminu Ramowego utraci prawo do organizacji imprez KJS. Takie imprezy b d traktowane jako towarzyskie. Zatwierdzono przez GKSS dnia r. 9

Rallysprint VII runda RallyLand WRC Puchar 2010

Rallysprint VII runda RallyLand WRC Puchar 2010 Rallysprint VII runda RallyLand WRC Puchar 2010 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Debrzno, 23 pazdziernik 2010 r. WSTĘP Rallysprint zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego,

Bardziej szczegółowo

YOUNGTIMER PARTY 2014 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

YOUNGTIMER PARTY 2014 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY YOUNGTIMER PARTY 2014 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PROLOG (stan na 2014-03-01) WSTĘP Youngtimer Party - Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA REGULAMIN KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA VI Grajewski Rajd Samochodowy Grajewo, dn. 10.05.2016 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road - Tarnobrzeg Runda III

Puchar Podkarpacia Off Road - Tarnobrzeg Runda III Puchar Podkarpacia Off Road - Tarnobrzeg Runda III REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Automobilklub Nowa Dęba WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem WIOSNA 2016 1 runda Cyklu DOBRA JAZDA Katowice 1 Maj 2016 Organizator Automobilklub Śląski Ul. Stanisława 4 40-014 Katowice SPIS TREŚCI 1. USTALENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. Rajd Magnolii REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej w KJS Szczecin, 9-10 kwietnia 2016 ORGANIZATOR: Fundacja Baja Poland ul. Migdałowa 1a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS... 3 2. Warunki określające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IX RALLY BARBÓRKA BIS. Warszawa 13 14. 11. 2014r SPIS TREŚCI:

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IX RALLY BARBÓRKA BIS. Warszawa 13 14. 11. 2014r SPIS TREŚCI: REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IX RALLY BARBÓRKA BIS VIII RUNDA RSMAKC VIII RUNDA PUCHARU TEDEX WRC VIII RUNDA PUCHARU TEDEX 126P Warszawa 13 14. 11. 2014r Organizator Koło Automobilklubu Łódzkiego Auto Koło

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie Ostrów Wlkp., 7 czerwca 2015r. I. Organizator Ostrowski Klub Motocrossowy, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Strzelecka 38, tel.

Bardziej szczegółowo

7 Samochodowe Grand Prix 2013 WBS BANK

7 Samochodowe Grand Prix 2013 WBS BANK REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Automobilklub Warmiński * * Olsztyn 7 Samochodowe Grand Prix 2013 WBS BANK o Puchar Prezydenta Olsztyna Organizator Automobilklub Warmiński 15.12.2013 OLSZTYN 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający IV Kryterium Superoes Mistrzostw Okręgu 2016 Tor Poznań 02.04.2016

Regulamin uzupełniający IV Kryterium Superoes Mistrzostw Okręgu 2016 Tor Poznań 02.04.2016 PROGRAM IMPREZY: Regulamin uzupełniający IV Kryterium Superoes Mistrzostw Okręgu 2016 Tor Poznań 02.04.2016 Zamknięcie listy zgłoszeń 31.03.2016 godz. 24.00 Odbiór administracyjny 02.04.2016 godz. 07.00-09.30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY AUTOMOBILKLUB GORZOWSKI CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Kazimierza Wielkiego 61/105 66-400 Gorzów Wlkp. tel. +48 666 505 509, e-mail: akgorzow@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM (KJS)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 ORGANIZATOR: Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB 94-002 Łódź ul. Sprinterów 7 m 40 www.motosportklub.pl biuro@motosportklub.pl 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r.

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. 1. Ustalenia wstępne 1.1 Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego w KJS Polskiego Związku Motorowego (w skrócie MOL KJS) organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZA SAMOCHODOWA X V I I I R A L L Y W Y S Z K Ó W 2 0 1 5" O PUCHAR: B U R M I S T R Z A W Y S Z K O W A. 03-04. 10. 2015 r.

REGULAMIN IMPREZA SAMOCHODOWA X V I I I R A L L Y W Y S Z K Ó W 2 0 1 5 O PUCHAR: B U R M I S T R Z A W Y S Z K O W A. 03-04. 10. 2015 r. REGULAMIN IMPREZA SAMOCHODOWA X V I I I R A L L Y W Y S Z K Ó W 2 0 1 5" O PUCHAR: B U R M I S T R Z A W Y S Z K O W A 03-04. 10. 2015 r. Organizatorzy Koło Automobilklubu Łódzkiego Auto Koło Centrum Przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III EDYCJI BABSKIEGO RAJDU. organizowanego na terenie Trójmiasta 11 września 2016 roku

REGULAMIN III EDYCJI BABSKIEGO RAJDU. organizowanego na terenie Trójmiasta 11 września 2016 roku REGULAMIN III EDYCJI BABSKIEGO RAJDU organizowanego na terenie Trójmiasta 11 września 2016 roku WSTĘP Rajd samochodowy Babski Rajd 2016 Północ-Południe zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne.

1. Postanowienia ogólne. Regulamin imprezy samochodowej typu Co-drive Bezpieczni razem w drodze i na drodze podczas dobrowolnej zbiórki funduszy dla Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Międzynarodowe Mistrzostwa ŚLĄSKA I ZAOLZIA w motocrossie TOP AMATOR CUP 2016 Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Terminy zawodów: Czerwionka ( Polska ) I Runda 08.05.2016 r. III Runda 03.07.2016 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KIPARD RALLY SPRINT SIERADZ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLYSPRINT MISTRZOSTWA OKRĘGU ŁÓDZKIEGO II runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego Rally Sprint SIERADZ 03.04.2016 r. Organizator Sieradzkie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2012 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

8 Samochodowe Grand Prix WBS BANK 2014

8 Samochodowe Grand Prix WBS BANK 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 8 Samochodowe Grand Prix WBS BANK 2014 o Puchar Prezydenta a Organizator Automobilklub Warmiński Automobilklub Warmiński * * 21.12.2014 OLSZTYN 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Rally

Bardziej szczegółowo

YOUNGTIMER PARTY 2011 2. RUNDA MISTRZOSTW OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 9.07.2011 TOR POZNAŃ

YOUNGTIMER PARTY 2011 2. RUNDA MISTRZOSTW OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 9.07.2011 TOR POZNAŃ YOUNGTIMER PARTY 2011 2. RUNDA MISTRZOSTW OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 9.07.2011 TOR POZNAŃ WSTĘP Youngtimer Party - Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009

Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 Automobilklub Opolski REGULAMIN RAMOWY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM (KJS) KIEROWCA ROKU OPOLSZCZYZNY 2009 OPOLE 2009 I Przepisy ogólne 1. Definicja KJS 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem zwana dalej KJS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Ogólnopolskich zawodów motocrossowych CASTROL CUP Nekla, 17 maja 2014r. Nagrody pieniężne dla zwycięzców w klasech MX1, MX2, MX Open, MX Masters miejsce 1-350zł miejsce 2-200zł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Z MŁODYM KIEROWCĄ W DRODZE PO DOŚWIADCZENIE REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY MIKOŁÓW 23 kwietnia 2016 Organizator Automobilklub Ziemi Tyskiej ul. Budowlanych 90 43-100 Tychy Zawody organizowane przy współudziale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 1. Organizator i kierownictwo imprezy: Organizatorami zawodów jest: Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. Władze zawodów stanowi ZSS oraz

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Opolski Komisja Samochodowa

Automobilklub Opolski Komisja Samochodowa Automobilklub Opolski Komisja Samochodowa www.automobilklub.opole.pl KRO 2011 2 KRO 2011 1. Przepisy ogólne 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem zwana dalej KJS jest to popularna impreza samochodowa o charakterze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS. 5 Sportowa Jazda Samochodem Man Only Maxi Oes 4 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie

REGULAMIN KJS. 5 Sportowa Jazda Samochodem Man Only Maxi Oes 4 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie REGULAMIN KJS 5 Sportowa Jazda Samochodem Man Only Maxi Oes 4 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie Kraków 23.11.2013r. V RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Super OS WALENTYNKI 2016 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Walentynki 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno 14.02.2016 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

NAWIGACYJNY PUCHAR POLSKI Regulamin

NAWIGACYJNY PUCHAR POLSKI Regulamin NAWIGACYJNY PUCHAR POLSKI Regulamin POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, LUTY 2016 1. ORGANIZATOR 1.1. Organizatorem poszczególnych rund Nawigacyjnego Pucharu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne R E G U L A M I N V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne Celem zawodów jest popularyzacja sportu ekstremalnego zwanego Skijoering, w którym

Bardziej szczegółowo

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore.

W pierwszej kolejności zaszczepione powinny być osoby powyżej 65 roku życia zameldowane na terenie Miasta Turku przewlekle chore. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 73 /2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 czerwca 2016 r. Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2011 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa -1- WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl REGULAMIN RAMOWY OSA Rally CUP 2010 Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl 2 OSA Rally Cup 2010 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY 2 2 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Super OS Rajdowy Dzień Kobiet KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Rajdowy Dzień Kobiet REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno 08.03.2015 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie

Bardziej szczegółowo

II RAJD ŻARNOWIECKI REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

II RAJD ŻARNOWIECKI REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY II RAJD ŻARNOWIECKI KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM (KJS) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Gniewino, 18 października 2009 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice REGULAMIN Rallysprint Sułkowice Sułkowice 28.05.2011r. II RUNDA PUCHARU Motosport Myślenice WSTĘP Impreza sportowa, nie biorąca udziału w punktacji do licencji rajdowych. Zaliczająca się do cyklu zawodów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-09-2009 DĄBROWA GÓRNICZA WSTĘP Zawody samochodowe zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. X/XI Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country. Oborniki, 20/21.08.2011 r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. X/XI Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country. Oborniki, 20/21.08.2011 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY X/XI Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country Oborniki, 20/21.08.2011 r. I. Organizator:Obornickie Towarzystwo Sportowe Motoklub Oborniki ul. Droga Leśna 7 64-600

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP TEREN TORU WYŚCIGÓW KONYCH WARSZAWA SŁUŻEWIEC ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB POLSKI Warszawa Luty 2012 WSTĘP 4 TURBO MOTUL CUP zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

15 listopada 2009 roku Toruń

15 listopada 2009 roku Toruń REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2009 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA VII Runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM 15 listopada 2009 roku Toruń 1 Wstęp Konkursowa Jazda Samochodowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Kierowca Roku Opolszczyzny 2014

Regulamin Ramowy Kierowca Roku Opolszczyzny 2014 1. Definicja KJS. 1.1. Konkursowa Jazda Samochodem, (zwana dalej KJS) jest to popularna impreza samochodowa o charakterze otwartym dla kierowców nieposiadających żadnych licencji kierowcy sportu samochodowego

Bardziej szczegółowo

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 STOWARZYSZENIE RAJDOWY PLESZEW CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Poznańska 57/3 e-mail: wrc-pleszew@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM TERENOWYM (KJST) CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 02 wrzesień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2014"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2014 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2014" 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej Jeździe Samochodowej Super OeS 2014" zostaną przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin I EDYCJA MaxiOES

Regulamin I EDYCJA MaxiOES Regulamin I EDYCJA MaxiOES 7.XI.2010r Regulamin imprezy sportowej: Program imprezy: Zamkniecie listy zgłoszeń (zgłoszneia wysyłane 5 XI 2010 Godz. 20:00 mailowo) Odbiór administracyjny 7 XI 2010 Godz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint. Św. Krzysztof. 3 Runda Rally Sprintów 10 Runda Mini Max Rally o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Warszawie

REGULAMIN. Rally Sprint. Św. Krzysztof. 3 Runda Rally Sprintów 10 Runda Mini Max Rally o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Warszawie REGULAMIN Rally Sprint Św. Krzysztof 3 Runda Rally Sprintów 10 Runda Mini Max Rally o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Warszawie Data: 14.07.2013 Miejsce: Legionowo/Warszawa Impreza jest przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Rajdowe Walentynki 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno, 08.02.2015 r. WSTĘP SUPER OS RAJDOWE WALENTYNKI 2015 Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Zawodów Rallycross 2015 modeli RC w skali 1:10 organizowanych przez Sekcję Modeli Kołowych Toruńskiego Klubu Motorowego

Regulamin Ramowy Zawodów Rallycross 2015 modeli RC w skali 1:10 organizowanych przez Sekcję Modeli Kołowych Toruńskiego Klubu Motorowego Regulamin Ramowy Zawodów Rallycross 2015 modeli RC w skali 1:10 organizowanych przez Sekcję Modeli Kołowych Toruńskiego Klubu Motorowego 1 Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy regulamin został stworzony

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa

Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej (KJS) Konkursowa Jazda Samochodem Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RADOM 24.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Walentynkowy 15-16 lutego 2014 r. USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 09.07.2016 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011

Regulamin. Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 Regulamin Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego KJS 2011 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) ujęte w cykl Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego zwane dalej POZ są imprezami otwartymi.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r.

REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r. REGULAMIN Zawodów Wędkarskich w miejscowości Komorzno w dniu 30.05.2015r. 1 Przepisy wstępne 1. Organizatorami turnieju jest Urząd Miejski w Wołczynie, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Odnowa Wsi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów 10 stycznia 2016 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów Konkursowa Jazda Samochodem Super Oes WOŚP

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na wykonywanie usług kierowcy ambulansu ratownictwa medycznego

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na wykonywanie usług kierowcy ambulansu ratownictwa medycznego Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na wykonywanie usług kierowcy ambulansu ratownictwa medycznego Spis treści: I. Charakterystyka przedmiotu konkursu II. Terminy III. Obowiązki oferenta i sposób przygotowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 Rally School

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 Rally School REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3 Rally School Legionowo 06.04.2013 WSTĘP Rally School jest imprezą mającą na celu podniesienie kwalifikacji kierowców amatorów, i umiejętności bezpiecznego kierowania samochodem

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO Załącznik Nr 25 REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO 1. Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Motorowego, podstawowymi dokumentami niezbędnymi do udziału w zawodach kartingowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Wiosenny Super Sprint Mikołajki 09.04.2011 WSTĘP PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń 17.03.2011 - Zamknięcie listy zgłoszeń 07.04.2011 godz. 20:00 Odbiór administracyjny 09.04.2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r

Regulamin. Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012. Stargard Szczeciński 08.02.2012r Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 Stargard Szczeciński 08.02.2012r 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodowej REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2007 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA

Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodowej REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2007 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2007 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA KJS SKOCZOWSKI KISIELÓW 1 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jesienny Rallysprint 2014 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń Zamknięcie listy zgłoszeń Regulamin Uzupełniający Jesienny Rallysprint 2014 Mikołajki 18.10.2014 01.10.2014 17.10.2014

Bardziej szczegółowo

53. Nocna Jazda Konkursowa 2015

53. Nocna Jazda Konkursowa 2015 AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI zaprasza na 53. Nocna Jazda Konkursowa 2015 Regulamin ramowy rajdu samochodowego 53. Nocna Jazda Konkursowa 2015 Tor Poznań, 12 grudnia 2015 Rajd Nocna Jazda Konkursowa (NJK)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I SPRINT RALLY

REGULAMIN I SPRINT RALLY Klub MOTOSPORT Myślenice ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice, NIP: 681-202-38-10 REGON 121187648 tel. 606 757 359 e-mail: zarząd@mmotosport.pl www.mmotosport.pl REGULAMIN I SPRINT RALLY o Puchar Burmistrza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2015 09 maja 2015 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA Nazwa imprezy KJS Św. Krzysztofa 2010 DATA 18.09.2010 MIEJSCE : Góra Kalwaria WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Stan prawny na dzień 22 stycznia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS... 3 2. Warunki określające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2015"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2015 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2015" 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej Jeździe Samochodowej Super OeS 2015" zostaną przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej. 23.06.2012 r. Zgorzelec

AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE. Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej. 23.06.2012 r. Zgorzelec A U TOMOBILKLUB Z A G Ł Ę B TUROSZOWSKIE IE AUTOMOBILKLUB ZAGŁĘBIE TUROSZOWSKIE Regulamin uzupełniający Konkursowej Jazdy Samochodowej XVII edycja NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2012 23.06.2012 r. Zgorzelec Automobilklub

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce Logo klubu organizatora REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013 Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy miejsce Organizator SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r.

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r. Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy

REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy 1 Organizatorzy Kampania Nietrzeźwy daleko od szosy!, zwana dalej Kampanią,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w ramach projektu Deutsch-Polnische Kooperation (polsko-niemiecka współpraca)

Bardziej szczegółowo

KJS CZECHOWICKI 2009

KJS CZECHOWICKI 2009 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2009 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM KJS CZECHOWICKI 2009 30-08-2009 CZECHOWICE-DZIEDZICE 1 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie

Bardziej szczegółowo

PUCHAR KIA CEE D REGULAMIN SPORTOWY 2008. Wersja jednolita na dzień 4.06.2008

PUCHAR KIA CEE D REGULAMIN SPORTOWY 2008. Wersja jednolita na dzień 4.06.2008 PUCHAR KIA CEE D REGULAMIN SPORTOWY 2008 Wersja jednolita na dzień 4.06.2008 POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO 1 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Organizatorem rozgrywek Pucharu Kia cee

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający Super Sprint KAZANÓW 2012

Regulamin uzupełniający Super Sprint KAZANÓW 2012 Regulamin uzupełniający Super Sprint KAZANÓW 2012 14 październik 2012 Przemyśl Osiedle Kazanów WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA Nazwa imprezy: Puchar Jesieni 2010 DATA 16-17.10.2010 MIEJSCE : Warszawa WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA UŻYWANEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W PACZKOWIE PACZKÓW DNIA 24 PAŻDZIERNIKA 2013 1 Nazwa oraz adres Zamawiającego Zakład

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look

Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look Regulamin Programu Karta Stałego Klienta Lovely Look 1. Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta Lovely Look, zwanego dalej "Programem". 2. Organizatorem Programu jest Provalliance

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPE ŁNIAJ ĄCY I Rajd Sieradzki

REGULAMIN UZUPE ŁNIAJ ĄCY I Rajd Sieradzki REGULAMIN UZUPE ŁNIAJ ĄCY I Rajd Sieradzki II Eliminacja Mistrzostw Okręgu Łódzkiego Sieradz 28.03.2010 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jasło, 11 listopada 2011 r.

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jasło, 11 listopada 2011 r. KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jasło, 11 listopada 2011 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014 Rajd Przedwiośnia - Regulamin uzupełniający USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Regulaminu Sportowego Rajdów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Zał. 4 do Regulaminu ramowego KJS WZÓR REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO KJS (w przypadku organizacji Super KJS regulamin uzupełniający należy poprawić o zapisy dotyczące Super KJS zawarte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Piekary Śląskie

REGULAMIN. Piekary Śląskie REGULAMIN PIEKARSKIE KRYTERIUM KIEROWCÓW AMATORÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA Piekary Śląskie 04.04.2009r. Wiza nr: 7/RS/09 I RUNDA PUCHARU DELEGATURY AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO II RUNDA PUCHARU AUTOMOBILKLUBU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski regulaminu okresowej oceny pracowników Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2013 r. Konkursowa Jazda Samochodowa / KJS /

REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO. w KJS na 2013 r. Konkursowa Jazda Samochodowa / KJS / Konkursowa Jazda Samochodowa / KJS / REGULAMIN MISTRZOSTW OKRĘGU ŁÓDZKIEGO w KJS na 2013 r. Polski Związek Motorowy Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego w Łodzi 1 1. Definicje KJS MOŁ Konkursowa Jazda

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2010

Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2010 Regulamin Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2010 pod patronatem Prezydenta Miasta Stargardu 1. Ustalenia ogólne 1.1 Konkursowe Jazdy Samochodowe (KJS) oraz Rally Sprint (RS) ujęte w cyklu Samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 10.11.2013r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 10.11.2013r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 10.11.2013r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Testu Techniki Jazdy (TTJ)

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Testu Techniki Jazdy (TTJ) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Testu Techniki Jazdy (TTJ) 3 Runda Królewski Cup 3 Runda MiniMax Rally Legionowo 1.04.2012 WSTĘP Testy techniki jazdy są imprezą mającą na celu podniesienie kwalifikacji kierowców

Bardziej szczegółowo