1 Rajd Zamkowy. Regulamin Uzupe³niaj¹cy. Organizator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Rajd Zamkowy. Regulamin Uzupe³niaj¹cy. Organizator"

Transkrypt

1 7 runda Rajdowego Samochodowego Pucharu Polskiego Zwi¹zku Motorowego 2 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okrêgu Œl¹skiego Regulamin Uzupe³niaj¹cy Organizator Automobilklub Zamkowy ul. Sportowa Bêdzin tel./fax. (032) lub internet: Bêdzin 2930 Lipiec 2005

2 SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Wstêp Program Rajdu 1. Ustalenia 2. Organizacja 3. Zg³oszenia 4. Ubezpieczenia 5. Reklama 6. Numery identyfikacyjne 7. Opony 8. Paliwo 9. Testy 10. Zapoznanie z tras¹ 11. Badanie administracyjne 12. Badanie kontrolne, plombowanie i znakowanie 13. Odcinek testowy 14. Start Rajdu 15. Przebieg Rajdu 16. Park Serwisowy 17. Samochody indywidualnego zapoznania trasy 18. Nagrody 19. Badanie koñcowe szczegó³owe 20. Wyniki, klasyfikacje 21. Protesty Za³¹cznik 1 Za³¹cznik 2 Za³¹cznik 3 Za³¹cznik

3 WSTÊP Rajd zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: Miêdzynarodowego Kodeksu Sportowego 2005 wraz z Za³¹cznikami; Przepisów Ogólnych Rajdów Mistrzowskich FIA 2005 wraz z Za³¹cznikami; Regulaminu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 2005; Regulaminu Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM 2005 Ustawy Prawo o Ruchu Drogowego RP z wy³¹czeniem odcinków specjalnych; Niniejszego Regulaminu Uzupe³niaj¹cego Wszelkie modyfikacje, zmiany i/lub uzupe³nienia do niniejszego Regulaminu Uzupe³niaj¹cego bêd¹ publikowane wy³¹cznie w numerowanych i datowanych komunikatach wydawanych przez organizatora lub ZSS. PROGRAM RAJDU Otwarcie listy zg³oszeñ 20 czerwca 2005 Poniedzia³ek Opublikowanie ksi¹ ki drogowej 18 lipca 2005 Poniedzia³ek Zamkniêcie listy zg³oszeñ 22 lipca 2005 Pi¹tek godz Odbiór dokumentów na zapoznanie z tras¹ 28 lipca 2005 Czwartek od godz. 8:00 do 10:00 Zapoznanie z tras¹ rajdu 28 lipca 2005 Czwartek 10:00 17:00 Termin podania szczegó³ów dotycz¹cych pilota 28 lipca Czwartek do godz. 17:00 Odbiór administracyjny 29 lipca 2005 Piatek od godz. 10:00 do godz. 14:00, wg. Harmonogramu WSTÊP, PROGRAM RAJDU Badanie Kontrolne BK1, plombowanie i znakowanie 29 lipca 2005 Pi¹tek od godz. 11:00 do godz. 16:00, wg. Harmonogramu Pierwsze posiedzenie ZSS 29 lipca 2005 Pi¹tek godz. 17:00 Publikacja listy dopuszczonych do startu w rajdzie 29 lipca 2005 Pi¹tek godz. 18:30 Ceremonia startu honorowego 29 lipca 2005 Pi¹tek godz. 20:00 Start do rajdu 30 lipca 2005 Sobota godz. 8:40 3

4 Badanie Kontrolne BK2 (szczegó³owe) 30 lipca 2005 Sobota 17:30 Publikacja prowizorycznej klasyfikacji koñcowej 30 lipca 2005 Sobota 19:30 Rozdanie nagród 30 lipca 2005 Sobota 21:00 1. USTALENIA OGÓLNE PROGRAM RAJDU, USTALENIA OGÓLNE 1.1 Nazwa, miejsce i termin rajdu 1 Rajd Zamkowy, Bêdzin, 2930 lipca Kwalifikacja rajdu 7 runda Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM, 2 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okrêgu Œl¹skiego PZM. 1.3 Wiza ASN Nr. wizy /BS/RII Data wydania Lokalizacja biura rajdu Biuro Rajdu znajdowaæ siê bêdzie w siedzibie Automobilklubu Zamkowego w Bêdzinie, ul. Sportowa 6 tel.\fax.: Godziny pracy Biura Rajdu: do dnia 27 lipca 2005 Œroda w godz. 8:00 16:00 w dniu 28 lipca 2005 Czwartek w godz. 8:00 17:00 w dniu 29 lipca 2005 Pi¹tek w godz. 10:00 20:00 w dniu 20 lipca 2005 Sobota w godz. 8:00 20: Lokalizacja Startu i Mety Rajdu Miejsce: Bêdzin, ul. Podzamcze, wzgórze zamkowe Data: 30 lipca 2005 Sobota 1.6 Lokalizacja parku zamkniêtego Bêdzin, przy targowisku ul. K. Œwierczewskiego 1.7 Lokalizacja parku serwisowego Bêdzin, Oœrodek Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 1.8 Lokalizacja biura prasowego Miejsce: Oœrodek Sportu i Rekreacji, Biuro Rajdu, Bêdzin, ul. Sportowa Godziny pracy biura: w dniu 29 lipca 2005 Pi¹tek w godz. 16:00 20:00 w dniu 20 lipca 2005 Sobota w godz. 9:00 20: Rodzaj nawierzchni Asfalt 4

5 2. ORGANIZACJA 2.1 Nazwa organizatora Automobilklub Zamkowy, Bêdzin 2.2 Adres Automobilklub Zamkowy Bêdzin, ul. Sportowa 6 tel.\fax.: (032) lub internet: 2.3 Komitet Organizacyjny Andrzej Machowski Andrzej Szkuta Jaros³aw Grzybek S³awomir Junak S³awomir Witek S³awomir Sêkala Przewodnicz¹cy Prezes Zarz¹du Automobilklubu Dyrektor Rajdu Cz³onek Zarz¹du Asystent dyrektora ds. organizacyjnych Cz³onek Zarz¹du Asystent dyrektora ds. zabezpieczenia Cz³onek Zarz¹du Dyrektor Oœrodka Sportu i Rekreacji, Bêdzin 2.4 Zespó³ Sêdziów Sportowych Przewodnicz¹cy Zdzis³aw Siwiñski Cz³onek Leszek Biegus Cz³onek Witold Bieñkowski Sekretarz ZSS Katarzyna Jaczewska 2.5 Obserwatorzy i delegaci Obserwator PZM Marek Oziêb³o Delegat Techniczny PZM Wojciech Nowak 2.6 G³ówne osoby oficjalne Dyrektor Rajdu Andrzej Szkuta Asystent dyrektora ds. sportowych Tomasz Janiczek Asystent dyrektora ds. zabezpieczenia S³awomir Junak Asystent dyrektora ds. sêdziów Dominik Ochojski Asystent dyrektora ds. organizacyjnych Jaros³aw Grzybek Lekarz zawodów Monika Nowicka ORGANIZACJA Kierownicy s³u b Centrum kierowania rajdem Obliczenia komputerowe PZM Komisja obliczeñ Pomiar Czasu Rzecznik Prasowy Kierownik biura prasowego ¹cznoœæ Kierownik badania kontrolnego Kierownik parku zamkniêtego Kierownik parku serwisowego Odpowiedzialny za kontakty z zawodnikami Kierownik biura rajdu Piotr Glinka Jerzy G³uœniewski Krzysztof Kocyba Ireneusz Miklaszewski Maciej Rzoñca Krzysztof Wasilewski Marek Dziuba Marek Jaczewski Kornelia Szkuta 5

6 3. ZG OSZENIA 3.1 Termin otwarcia i zamkniêcia listy zg³oszeñ Otwarcie listy zg³oszeñ 20 czerwca 2005 Poniedzia³ek Zamkniêcie listy zg³oszeñ 22 lipca 2005 Pi¹tek 3.2 Procedura zg³oszeñ Zawodnik i/lub kierowca pragn¹cy uczestniczyæ w 1 Rajdzie Zamkowym musi przes³aæ wype³nione zg³oszenie, na za³¹czonym do naszego regulaminu druku (za³¹cznik nr 4) na adres: Automobilklub Zamkowy Bêdzin, ul. Sportowa 6 tel.\fax.: (032) lub Je eli zg³oszenie jest wysy³ane faksem lub drog¹ elektroniczn¹ orgina³ musi dotrzeæ do organizatora najpóÿniej do dnia 27 lipca 2005 roku Zg³oszenia do rajdu bêd¹ przyjête tylko w przypadku, gdy towarzyszyæ im bêdzie op³ata pe³nej kwoty wpisowego lub pokwitowanie wystawione przez klub zawodnika. ZG OSZENIE Dane dotycz¹ce pilota mo na przesy³aæ najpóÿniej do dnia 28 lipca 2005 do godz. 17: Maksymalna iloœæ zawodników, podzia³ na klasy Maksymalna liczba za³óg zg³oszonych: W przypadku zg³oszenia wiêcej ni 80 za³óg o przyjêciu decydowaæ bêdzie kolejnoœæ wp³ywu zg³oszeñ do Biura Rajdu Samochody seryjne (grupa N) bêd¹ podzielone na klasy w zale noœci od pojemnoœci skokowej silnika: 3 klasa N0 do 1150 cm w³¹cznie 3 3 klasa N1 powy ej 1150 cm i do 1400 cm w³¹cznie 3 3 klasa N2 powy ej 1400 cm i do 1600 cm w³¹cznie 3 3 klasa N3 powy ej 1600 cm i do 2000 cm w³¹cznie Samochody (grupy A) bêd¹ podzielone na klasy w zale noœci od pojemnoœci skokowej silnika: 3 klasa A0 do 1150 cm w³¹cznie 3 3 klasa A5 powy ej 1150 cm i do 1400 cm w³¹cznie klasa A6 3 3 powy ej 1400 cm i do 1600 cm w³¹cznie 3 3 klasa A7 powy ej 1600 cm i do 2000 cm w³¹cznie Odpowiednio w grupach N i A dopuszczone bêd¹ samochody z utracon¹ homologacjê FIA lub krajow¹ bez wzglêdu na rok jej wygaœniêcia Dozwolone modyfikacje: zgodnie z przepisami Za³¹cznika J do MKS 6

7 3.3.7 Wszystkie samochody zg³oszone do rajdu musz¹ posiadaæ dopuszczenie do ruchu drogowego oraz spe³niaæ wymagania Za³¹cznika J (art. 253) w zakresie obowi¹zkowego wyposa enia bezpieczeñstwa Zawodnicy z licencj¹ M mog¹ uczestniczyæ w rajdzie tak e samochodami klasy N4 i bêd¹ klasyfikowani wy³¹cznie w kategorii Goœæ 3.4 Wpisowe Wpisowe dla zawodników osób fizycznych 800 z³ z reklam¹ dodatkow¹ organizatora 1600 z³ bez reklamy dodatkowej organizatora 3.5 Wp³aty Wp³aty nale y przekazywaæ na konto: BANK SPÓ DZIELCZY BÊDZIN Warunki zwrotu wpisowego W przypadku nie przyjêcia zg³oszenia przez organizatora 100 % W przypadku odwo³ania rajdu 100 % Organizator mo e zwróciæ 50 % kwoty wpisowego tym zawodnikom, którzy wskutek dzia³ania (potwierdzonego przez w³adze macierzystego klubu) si³y wy szej, nie bêd¹ mogli wystartowaæ w rajdzie. 4. UBEZPIECZENIE 4.1 Szczegó³y ubezpieczenia Wpisowe zawiera op³atê ubezpieczeniow¹, która gwarantuje kierowcy pokrycie odpowiedzialnoœci cywilnej w stosunku do osób trzecich do wysokoœci z³. Ubezpieczenie to obowi¹zuje od momentu startu i wygasa po zakoñczeniu rajdu lub z chwil¹ wycofania siê, dyskwalifikacji lub wykluczenia za³ogi z rajdu. Organizator nie ponosi adnej odpowiedzialnoœci z szkody i straty powsta³e u zawodników. Za³ogi bior¹ udzia³ w rajdzie na w³asne ryzyko. W razie wypadku, za³oga lub jej reprezentant winien zg³osiæ ten fakt ustnie na najbli szym PKC, a nastêpnie z³o yæ pisemne wyjaœnienie w biurze rajdu nie póÿniej jednak ni przed og³oszeniem wyników. Przez fakt podpisania zg³oszenia za³oga zrzeka siê wszelkich praw do odszkodowañ za straty wynik³e podczas rajdu. Zrzeczenie to dotyczy PZM, organizatora, osób oficjalnych wystêpuj¹cych w rajdzie oraz innych zawodników i/lub kierowców. ZG OSZENIE, UBEZPIECZENIE, REKLAMA 5. REKLAMA 5.1 Reklama obowi¹zkowa Reklama obowi¹zkowa organizatora umieszczona bêdzie na numerach startowych oraz na tablicach rajdowych i bêdzie to reklama g³ównego sponsora rajdu okreœlona stosownym komunikatem zgodnie z art Przepisów Ogólnych FIA

8 REKLAMA, NUMERY IDENTYFIKACYJNE, OPONY 5.2 Reklama dodatkowa Szczegó³y dotycz¹ce reklamy dodatkowej organizator bêdzie podane komunikacie w terminie póÿniejszym. Plakiety reklamowe dostarczone zawodnikom w ramach reklamy dodatkowej organizatora musz¹ byæ umocowane w miejscach zgodnych z Za³¹cznikiem 3 do niniejszego regulaminu. Kontrola umieszczenia reklamy dodatkowej organizatora, przeprowadzona bêdzie w punkcie kontrolnym wjazdu na BK1. Brak lub umieszczenie w/w reklamy niezgodnie z Za³¹cznikiem 3, traktowane bêdzie przez organizatora jak zg³oszenie bez reklamy dodatkowej. W takim przypadku, jeœli zawodnik nie ureguluje brakuj¹cej nale noœci jego udzia³ w rajdzie bêdzie zale a³ od decyzji ZSS, który na wniosek Dyrektora Rajdu podejmie odpowiedni¹ decyzjê. 5.3 Reklama niedozwolona Organizator zastrzega sobie prawo do wy³¹cznoœci umieszczania reklam w Biurze Rajdu, w rejonie Startu i Mety, w parku serwisowym oraz na ca³ej trasie rajdu. 6. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6.1 Tablice rajdowe Tablice rajdowe dostarczone przez organizatora musz¹ byæ umocowane w miejscu zgodnym z Za³¹cznikiem 3 w czasie trwania rajdu. Nie mog¹ one zakrywaæ nawet czêœciowo tablic rejestracyjnych samochodu. Przekroczenie tego przepisu spowoduje kary do uznania ZSS, Zgodnie z art. 152 i 153 MKS. 6.2 Numery startowe Numery startowe dostarczone przez organizatora musz¹ byæ umocowane po obu stronach samochodu zgodnie z Za³¹cznikiem 3 w czasie trwania rajdu. Je eli w dowolnym momencie trwania zawodów zostanie stwierdzony brak numeru startowego lub tablicy rajdowej, spowoduje to na³o enie kary do uznania ZSS, zgodnie z art. 152 i 153 MKS. 6.3 Karta identyfikacyjna Karta zawieraj¹ca aktualn¹ informacjê o cz³onkach za³ogi i ich aktualnie fotografie oraz podpisy, musi znajdowaæ siê w miejscu zgodnym z Za³¹cznikiem 3 w czasie trwania rajdu. Brak tej karty spowoduje na³o enie kary do uznania ZSS, zgodnie z art. 152 i 153 MKS. 6.4 Karta wykroczeñ Karta wykroczeñ wystêpuje zarówno podczas zapoznania siê z tras¹ jak i w trakcie trwania rajdu. Karta wykroczeñ obowi¹zuj¹ca w rajdzie znajdowaæ siê bêdzie na ostatnich stronach ka dej sekcji Kart Drogowej. Ka da za³oga, która dopuœci siê naruszenia przepisów ruchu drogowego podczas trwania rajdu ukarana bêdzie niezale nie od kary administracyjnej nastêpuj¹co: pierwsze wykroczenie kara pieniê na 1000 z³ drugie wykroczenie kara czasowa 5 minut trzecie wykroczenie wykluczenie z rajdu 7. OPONY 7.1 Opony wymagania Wszystkie opony u ywanie przez za³ogê w trakcie trwania rajdu musz¹ byæ zgodnie z Za³¹cznikiem V Przepisów Ogólnych Rajdów Mistrzowskich FIA. Podczas trwania rajdu wszelkie u ywane opony bêd¹ sprawdzane i znakowane zgodnie z procedur¹ FIA. 8

9 8. PALIWO 8.1 Paliwo wymagania Paliwo u ywane przez zawodników podczas rajdu musi odpowiadaæ przepisom art Za³¹cznika J. 8.2 Tankowanie paliwa Tankowanie paliwa odbywaæ siê mo e tylko w wyznaczonych miejscach opisanych w Ksi¹ ce Drogowej. Maksymalnie dwóch mechaników na jedna za³ogê mo e znajdowaæ siê w strefie tankowania podczas uzupe³niania paliwa. Odpowiedzialnoœæ wynikaj¹ca z czynnoœci tankowania spoczywa wy³¹cznie na zawodniku. 9. TESTY 9.1 Testy Zakazane s¹ wszelkiego typu testy na jakiejkolwiek czêœci trasy rajdu. 10. ZAPOZNANIE Z TRAS 10.1 Procedura zg³oszenia Zapoznanie z tras¹ rajdu zostanie przeprowadzone zgodnie z art Przepisów Ogólnych Rajdów Mistrzowskich FIA. Ka da za³oga, która zamierza zapoznaæ siê z tras¹ powinna zg³osiæ siê w dniu 28 lipca 2005 roku Czwartek, w godzinach 8:00 10:00 w siedzibie Automobilklubu Zamkowego, Bêdzin, ul. Sportowa 6 w celu otrzymania dokumentów do zapoznania z tras¹ rajdu: kartê zapoznania, tablice z numerem na samochód zapoznawczy oraz kartê wykroczeñ zapoznania z tras¹. Wszystkie wydane dokumenty musz¹ znajdowaæ siê w samochodzie podczas zapoznania siê z tras¹ i musz¹ byæ okazane na ka de ¹danie oznakowanych s³u b organizatora i Policji Program Zapoznanie z tras¹ rajdu dla wszystkich uczestników rajdu nast¹pi w dniu 28 lipca 2005 roku Czwartek, w godzinach 10:00 17:00: OS 1,5,9 OS 2,6,10 OS 3,7,11 OS 4,8, Ograniczenia w zapoznaniu z tras¹ PALIWO, TESTY, ZAPOZNANIE Z TRAS Za³ogi zg³oszone do rajdu maj¹ prawo do 3 przejazdów ka dej trasy odcinka specjalnego. W adnym wypadku za³ogi nie mog¹ poruszaæ siê na trasie odcinka specjalnego w kierunku przeciwnym do w³aœciwego pod pr¹d 9

10 ZAPOZNANIE Z TRAS, BADANIE ADMINISTRACYJNE, BK Na ¹danie oznakowanych przedstawicieli organizatora i Policji zawodnicy musz¹ okazywaæ odpowiednie dokumenty i stosowaæ siê do poleceñ i instrukcji przez nich wydawanych. Kontrole bêd¹ prowadzone równie przed okresem przewidzianym dla zapoznanie z tras¹. Ka dy cz³onek za³ogi bior¹cy udzia³ lub zamierzaj¹cy wzi¹æ udzia³ w 1 Rajdzie Zamkowym, którego obecnoœæ zostanie stwierdzona na trasie OS poza wyznaczonym terminie, bêdzie uwa any za przeprowadzaj¹cego niedozwolone zapoznanie siê z tras¹ Podczas zapoznania z tras¹, za³ogi musz¹ zatrzymaæ siê na starcie i mecie ka dego odcinka specjalnego w celu okazania niezbêdnych dokumentów w tym karty zapoznania i uzyskania wiz uprawniaj¹cych do przejazdu przez odcinki specjalne Samochody zapoznawcze zgodnie z ustaw¹ Prawo o Ruchu Drogowym RP, jako uczestnicz¹ce w normalnym ruchu drogowym, musz¹ byæ ubezpieczone zgodnie z prawem i adna odpowiedzialnoœæ nie mo e byæ przeniesiona na organizatora. Musza to byæ samochody seryjne odpowiadaj¹ce przepisom art Przepisów Ogólnych Ka da za³oga, która wykonuje zapoznanie z tras¹ odcinka specjalnego z naruszeniem ustaleñ zawartych w pkt. 10 niniejszego regulaminu uzupe³niaj¹cego, zostanie ukarana kar¹ wg i 10.6 Regulaminu Ramowego RSMP 2005 niezale nie od kar administracyjnych W czasie zapoznania siê z tras¹ za³ogi musz¹ œciœle przestrzegaæ przepisów ruchu drogowego obowi¹zuj¹cych w Polsce, w tym m.in.: U ywaæ pasów bezpieczeñstwa, przestrzegaæ dozwolonych prêdkoœci: 50 km/h w terenie zabudowanym 90 km/h poza terenem zabudowanym o ile znaki nie wskazuj¹ inaczej. Zakazane s¹ urz¹dzenia wykrywaj¹ce radar. 11. BADANIE ADMINISTRACYJNE 11.1 Lokalizacja Odbiór administracyjny odbêdzie siê w Biurze Rajdu, siedziba Automobilklubu Zamkowego, Bêdzin, ul. Sportowa Harmonogram czasowy Data: 29 lipca 2005 Pi¹tek Czas: od godz. 10:00 do godz. 14:00 Harmonogram szczegó³owy bêdzie opublikowany w dniu 28 lipca 2005 (Czwartek) o godz. 8: Dokumenty do okazania Licencje zawodnika oraz licencje kierowcy (kierowcy i pilota) Prawo jazdy kierowcy i pilota Dokumenty ubezpieczenia samochodu Ksi¹ ka sportowa samochodu Ksi¹ eczki zdrowia kierowcy i pilota Dokumenty rejestracyjne samochodu 12. BADANIE KONTROLNE BK1, PLOMBOWANIE I ZNAKOWANIE 12.1 Lokalizacja Oœrodek Sportu i Rekreacji, Bêdzin, ul. Sportowa 10

11 12.2 Harmonogram czasowy Data: 29 lipca 2005 Pi¹tek Czas: od godz. 11:00 do godz. 16:00 Harmonogram szczegó³owy bêdzie opublikowany w dniu 28 lipca 2005 (Czwartek) o godz. 8: Wymagania dodatkowe Kontrola kasków i innego wyposa enia odbêdzie siê podczas badania kontrolnego BK1 i w trakcie trwania rajdu SpóŸnienie na BK1 (w punkcie kontroli wjazdu) w stosunku do harmonogramu czasowego karane bêdzie kwot¹ 50 % wpisowego podstawowego Dopuszcza siê folie przyciemniaj¹ce na szybie tylniej i na szybach bocznych zgodnie z Za³¹cznikiem J do MKS (art ) 13. ODCINEK TESTOWY Organizator nie przewiduje przeprowadzenie odcinak testowego. 14. START RAJDU 14.1 Opublikowanie listy za³óg dopuszczonych do startu i list startowych Data: 29 lipca 2005 Pi¹tek Czas: godz. 18: Ceremonia startu Uroczysta ceremonia startu odbêdzie siê w dniu 29 lipca 2005 Pi¹tek o godz. 20:00 wzgórze zamkowe, Bêdzin, ul. Podzamcze 14.3 Start oficjalny Oficjalny start nast¹pi na PKC0 wjazd do parku serwisowego 15. PRZEBIEG RAJDU 15.1 Wydawanie kart drogowych w czasie rajdu Karta drogowa na sekcjê 1 rajdu bêdzie wydana na PKC0. Kolejne karty drogowe wymieniane bêd¹ w poni szych punktach kontroli czasu: na sekcjê 2: w PKC4A na sekcjê 3: w PKC8A na sekcjê 4: w PKC12A 15.2 Procedura startu do odcinka specjalnego Procedura startu do odcinaka specjalnego bêdzie nastêpuj¹ca: Na starcie ka dego odcinka specjalanego znajdowaæ siê bêdzie elektroniczne urz¹dzenie startowe wyposa one w 2cyfrowy wyœwietlacz oraz 2 zielone œwiat³a. Bêdzie ono pod³¹czone fotokomórk¹, której zadaniem bêdzie wykrywanie ewentualnych falstartów. Bêdzie ona usytuowana w odleg³oœci oko³o 40 cm za linia startu. Gdy samochód z za³og¹ BK1, ODCINEK TESTOWY, START RAJDU, PRZEBIEG RAJDU 11

12 ustawi siê na linii startu, elektroniczny wyœwietlacz urz¹dzenia startowego usytuowany przed linia startu tak, by by³ dobrze widoczny dla za³ogi stoj¹cej na linii startu, bêdzie odliczaæ sekundy pozosta³e do startu. Kolejno bêd¹ wyœwietlane liczby 30, 15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, pokazuj¹c czas pozosta³y do startu. Dok³adnie w momencie startu zapal¹ siê 2 zielone œwiat³a. Czas wyœwietlania zielonych œwiate³ wyniesie 20 sekund, w tym czasie za³oga musi wystartowaæ do odcinka specjalnego, zgodnie z art Przepisów Ogólnych Pomiar czasu na odcinkach specjalnych bêdzie prowadzony z dok³adnoœci¹ do 1/10 sekundy Ka dy samochód uczestnicz¹cy w rajdzie musi byæ wyposa ony w czerwony trójk¹t odblaskowy, który w przypadku zatrzymania samochodu na trasie odcinaka specjalnego, musi byæ ustawiony w dobrze widocznym miejscu w odleg³oœci co najmniej 50 metrów przed samochodem w celu ostrzegania kolejnych kierowców. Ka da za³oga, która dopuœci siê naruszenia niniejszego przepisu mo e byæ ukarana na podstawie decyzji ZSS Trójk¹t ostrzegawczy musi byæ wystawiony nawet jeœli zatrzymany samochód znajduje siê poza tras¹. PRZEBIEG RAJDU Ka da za³oga, której pokazano czerwony znak SOS lub, która widzi samochód, który dozna³ powa nego wypadku, a jego cz³onkowie s¹ widoczni wewn¹trz samochodu musi postêpowaæ zgodnie z procedur¹ wypadkow¹ umieszczon¹ w ksi¹ ce drogowej W przypadku kolizji, w której nie jest potrzebna interwencja medyczna plansza OK umieszczona w ksi¹ ce drogowej musi byæ pokazana innym pojazdom nadje d aj¹cych zawodników Je eli kierowca bior¹cy udzia³ w rajdzie uczestnicz¹cy w wypadku, w którym ktoœ z publicznoœci odniesie obra enia cia³a, kierowca ten zobowi¹zany jest zawiadomiæ o tym najbli szy punkt ³¹cznoœci radiowej okreœlony w ksi¹ ce drogowej i oznakowany na trasie zgodnie z pkt Za³¹cznika IV Przepisów Ogólnych. W przypadku niedope³nienia tego obowi¹zku ZSS mo e na³o yæ na za³ogê karê a do wykluczenia w³¹cznie Ka da za³oga wycofuj¹ca siê z rajdu musi powiadomiæ organizatora mo liwie jak najszybciej. Ka da za³oga, która niepowiadomi o wycofaniu siê, z wyj¹tkiem si³y wy szej, mo e zostaæ ukarana na podstawie decyzji ZSS W czasie trwania rajdu czasem oficjalnym bêdzie czas podawany przez Polskie Radio Program 1 AM 225 KHz Wczeœniejszy wjazd na Metê Rajdy Zabroniony jest wczeœniejszy wjazd na Metê Rajdu (PKC12D) 15.4 Identyfikacja osób oficjalnych Kierownicy punktów kontrolnych bêd¹ rozró niani nastêpuj¹co: Kierownicy OS plastrony w kolorze czerwonym + identyfikator Kierownicy PKC, Start, M. Lotna, M. Stop plastrony w kolorze pomarañczowym + identyfikator Pozostali sêdziowie plastrony w kolorze zielonym + identyfikator S³u by zabezpieczenia plastrony w kolorze ó³tym + identyfikator Sêdziowie techniczni plastrony w kolorze niebieskim + identyfikator Odp. za kontakty z zawodnikami plastron w kolorze bia³ym + identyfikator 12

13 G³ówne osoby oficjalne wyró niæ siê bêd¹ odpowiednimi identyfikatorami imiennymi i poruszaæ siê bêd¹ specjalnie oznakowanymi pojazdami. 16. PARK SERWISOWY 16.1 Lokalizacja W czasie trwania rajdu obowi¹zywaæ bêdzie jeden park serwisowy zlokalizowany na terenie Oœrodka Sportu i Rekreacji, Bêdzin, ul. Sportowa 16.2 Dozwolony wjazd dla samochodów serwisowych Wjazd pojazdów uprawnionych, oznaczonych tablic¹ serwisow¹ z numerem startowym za³ogi, któr¹ serwisuj¹ bêdzie mo liwy wg. Nastêpuj¹cego harmonogramu: od numeru 1 do 30 w godz. 7:20 7:50 od numeru 31 do 60 w godz. 7:50 8:20 pozosta³e numery w godz. 8:20 8: Inne postanowienia Prêdkoœci poruszania siê w parku serwisowym wynosi 5 km/h, zgodnie z postanowieniem art Regulaminu RSMP Podczas czynnoœci serwisowych obowi¹zkowe jest umieszczanie pod samochodem folii skutecznie chroni¹cej pod³o e. Nie zastosowanie siê do powy szego przepisu spowoduje na³o enie kary pieniê nej za ka dy stwierdzony przypadek Ka de wykroczenie dotycz¹ce serwisowania lub dzia³anie okreœlone jako serwisowanie niedozwolone odnotowanie przez osoby oficjalne rajdu mo e spowodowaæ na³o enie przez ZSS kry na zawodnika a do wykluczenia w³¹cznie. 17. SAMOCHODY INDYWIDUALNEGO ROZPOZNANIA TRASY Korzystanie z samochodu indywidualnego rozpoznania trasy przez zawodników jest zabronione. 18. NAGRODY 18.1 Rozdanie nagród Miejsce: wzgórze zamkowe, Bêdzin, ul. Podzamcze Czas: 30 lipca 2005 Sobota, godz. 21: Nagrody za 1, 2, 3 miejsce w klasyfikacji generalnej po 2 puchary za 1, 2, 3 miejsce w klasyfikacji grupy N po 2 puchary za 1 miejsce w klasie licz¹cej do 5 za³óg po 2 puchary za 1, 2 miejsce w klasie licz¹cej 68 za³óg po 2 puchary za 1, 2, 3 miejsce w klasie licz¹cej wiêcej ni 8 za³óg po 2 puchary za 1, 2, 3 miejsce w klsyfikacji klubowej po 1 pucharze PRZEBIEG RAJDU, PARK SERWISOWY, NAGRODY 18.3 Nagrody dodatkowe Lista pozosta³ych nagród zostanie wywieszona na tablicy og³oszeñ przez rozpoczêciem rajdu. 13

14 19. BADANIE KOÑCOWE SZCZEGÓ OWE BK2 BADANIE KOÑCOWE BK2, WYNIKI, KLASYFIKACJE, PROTESTY Miejsce: GCar Service s.c, Bêdzin, ul. Paryska 3 Czas: 30 lipca 2005 Sobota, godz. 17: WYNIKI, KLASYFIKACJE 20.1 Prowizoryczna klasyfikacja koñcowa opublikowana zostanie w sobotê 30 lipca 2005 o godz. 19: W rajdzie prowadzone bêd¹ klasyfikacje z ptk. 9 Regulaminu Ramowego Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM PROTESTY 21.1 Kaucja przy proteœcie Kwota kucji za z³o enie protestu na innego zawodnika: 100 % kwoty wpisowego podstawowego Je eli protest wymaga demonta u i ponownego monta u czêœci samochodu sk³adaj¹cy musi wnieœæ dodatkow¹ op³atê jako depozyt w wysokoœci: 200 % wpisowego podstawowego, je eli protest dotyczy dok³adnie okreœlonej czêœci lub podzespo³ów samochodu (silnik, uk³ad kierowniczy, przeniesienia napêdu, hamulcowy, instalacja elektryczna, nadwozie itp.) 500 % wpisowego podstawowego, je eli protest dotyczy ca³ego pojazdu. W przypadku nie uznania protestu koszty prac oraz transportu poniesione bêd¹ przez sk³adaj¹cego protest. Je eli protest nie zostanie uznany, a koszty zwi¹zane z rozpatrzeniem protestu (weryfikacja, transport itp.) s¹ wy sze, ni kwota z³o onej kaucji ró nica bêdzie pokryta przez sk³adaj¹cego protest. W przeciwnym razie, je eli wydatki oka ¹ siê mniejsze, ró nica zostanie zwrócona sk³adaj¹cemu protest Kucja przy odwo³aniu Kucja towarzysz¹ca zapowiedzi odwo³anie od decyzji ZSS do GKSS wynosi 1500 z³. Dyrektor Rajdu Andrzej Szkuta 14

15 HARMONOGRAM CZASOWY RAJDU SOBOTA 30 LIPCA 2005 PKC OS Lokalizacja OS km dojazd km odcinek km czas przejazdu czas 1 za³ogi 0 0A 1 OS 1 2 OS 2 3 OS 3 4 OS 4 4A 4B 4C 5 OS 5 6 OS 6 7 OS 7 8 OS 8 8A 8B 8C 9 OS 9 10 OS OS OS 12 12A 12B Bêdzin OSiR Serwis wjazd SERWIS A Bêdzin OSiR Serwis wyjazd Bêdzin Warpie 1 S³awków S³awków 1 B³êdów Zagórze 1 Okradzionów Okradzionów 1 Przegrupowanie wjazd Przegrupowanie wyjazd SERWIS B Bêdzin OSiR Serwis wyjazd Bêdzin Warpie 2 S³awków S³awków 2 B³êdów Zagórze 2 Okradzionów Okradzionów 2 Przegrupowanie wjazd Przegrupowanie wyjazd SERWIS C Bêdzin OSiR Serwis wyjazd Bêdzin Warpie 3 S³awków S³awków 3 B³êdów Zagórze 3 Okradzionów Okradzionów 3 Przegrupowanie wjazd Przegrupowanie wyjazd ZA CZNIK 1 HARMONOGRAM CZASOWY RAJDU 12C 12D SERWIS D Bêdzin OSiR Serwis wyjazd Bêdzin Meta Rajdu wzgórze zamkowe

16 ODPOWIEDZIALNY ZA KONTAKTY Z ZAWODNIKAMI ZA CZNIK 2 ODP. ZA KONTAKTY Z ZAWODNIKAMI MAREK JACZEWSKI Plan pracy osoby odpowiedzialnej za kontakty z zawodnikami godz. 10:00 Odbiór administracyjny godz. 11:00 16:00 Badanie Kontrolne BK godz. 17:00 I Posiedzenie ZSS godz. 20:00 Ceremonia Startu Honorowego godz. 8:40 Start Rajdu (wjazd do parku serwisowego) godz. 11:04 1 Przegrupowanie godz Przegrupowanie godz. 16:22 3 Przegrupowanie godz. 17:12 Meta Rajdu godz. II Posiedzenie ZSS godz. 19:30 Prowizoryczna Klasyfikacja Koñcowa Oficjalna Tablica Wyników Dok³adny plan bêdzie opublikowany w dniu 29 Lipca 2005 na Oficjalnej Tablicy Og³oszeñ

17 Rozmieszczenie numerów startowych, tablic rajdowych oraz reklamy organizatora ZA CZNIK 3 NUMERY STARTOWE, REKLAMY ORGANIZATORA

18 7 runda Rajdowego Samochodowego Pucharu Polskiego Zwi¹zku Motorowego 2 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Okrêgu Œl¹skiego Bêdzin ZG OSZENIE Numer startowy Wype³nia organizator Zg³aszaj¹cy Osoba do kontaktów Nazwisko Imiê Data urodzenia Ulica Miasto Kod pocztowy Telefon Fax Telefon komórkowy Narodowoœæ Licencja (stopieñ/nr/rok wyd.) Wydana przez Przynale noœæ klubowa Kategoria i nr prawa jazdy Grupa krwi ZG ASZAJ CY ZAWODNIK KIEROWCA PILOT SAMOCHÓD Marka/Typ Rok produkcji Pojemnoœæ skokowa Nr nadwozia Proszê wskazaæ adresata do korespondencji Nr silnka Grupa/Klasa Nr homologacji Nr rejestracyjny

19 ZAZNACZ WPISOWE Z DODATKOW REKLAM ORGANIZATORA BEZ DODATKOWEJ REKLAMY ORGANIZATORA Zawodnik osoba fizyczna 800 PLN Zawodnik osoba fizyczna 1600 PLN Przelew Bankowy (obowi¹zkowe pokwitowanie) Nazwa Banku BANK SPÓ DZIELCZY BÊDZIN Adres Numer rachunku Gotówka OSI GNIÊCIA KIEROWCY Rezultaty w latach ROK RAJD KLASYFIKACJA GENERALNA MIEJSCE W KLASIE Zg³oszenie prosimy wysy³aæ do: Automobilklub Zamkowy, Bêdzin, ul. Sportowa 6 tel./fax. (032) lub PIECZ TKA PZM, KLUBU LUB PISEMNE POTWIERDZENIE ZGODY Miejsce na fotografie kierowcy i pilota Deklarujê, e nie mam adnych w¹tpliwoœci dotycz¹cych ryzyka i niebezpieczeñstwa zwi¹zanego z imprezami rajdowymi i w razie wypadku lub innych temu podobnych okolicznoœci wynikaj¹cych z mojego udzia³u w tym rajdzie akceptujê pe³n¹ i absolutn¹ odpowiedzialnoœæ, a tak e zobowi¹zujê siê nie poci¹gn¹æ Organizatora do odpowiedzialnoœci. Deklarujê tak e pe³n¹ znajomoœæ przepisów FIA i krajowych przepisów sportowych odnosz¹cych siê do rajdów samochodowych oraz gwarantujê podporz¹dkowanie siê wszystkim tym przepisom bez wyj¹tku. Rêczê s³owem honoru prawdziwoœæ wszystkich powy szych informacji. Wyra am zgodê na gromadzenie i przetwarzanie do potrzeb rajdu moich danych osobowych. Podpisy Data Zg³aszaj¹cy Kierowca Pilot

20 NOTATKI 1 Rajd Zamkowy

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu Załącznik nr 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Logo Automobilklubu Nazwa Rajdu Organizator: Nazwa Automobilklubu adres tel./fax. e-mail: www. -1- REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Runda Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający

Regulamin uzupełniający I Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Czechowice Dziedzice 30.03 31.03.2012 r. Regulamin uzupełniający ORGANIZATOR: Automobilklub Śląski ul. Stanisława 4, 40-014 KATOWICE tel./fax 32-206-84-96

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Międzynarodowe Mistrzostwa ŚLĄSKA I ZAOLZIA w motocrossie TOP AMATOR CUP 2016 Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Terminy zawodów: Czerwionka ( Polska ) I Runda 08.05.2016 r. III Runda 03.07.2016 r.

Bardziej szczegółowo

7 Samochodowe Grand Prix 2013 WBS BANK

7 Samochodowe Grand Prix 2013 WBS BANK REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Automobilklub Warmiński * * Olsztyn 7 Samochodowe Grand Prix 2013 WBS BANK o Puchar Prezydenta Olsztyna Organizator Automobilklub Warmiński 15.12.2013 OLSZTYN 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2012 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road - Tarnobrzeg Runda III

Puchar Podkarpacia Off Road - Tarnobrzeg Runda III Puchar Podkarpacia Off Road - Tarnobrzeg Runda III REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Automobilklub Nowa Dęba WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 36. Rajd Magnolii REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej w KJS Szczecin, 9-10 kwietnia 2016 ORGANIZATOR: Fundacja Baja Poland ul. Migdałowa 1a

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce Logo klubu organizatora REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013 Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy miejsce Organizator SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2013 JACHRANKA 08.11.2013 Turystyczno Nawigacyjne Mistrzostwa Polski 1 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami następujących przepisów: - Regulaminem

Bardziej szczegółowo

8. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 16:00 1.1 3+5 4

8. Runda LOTOS Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 16:00 1.1 3+5 4 Data: Temat: Od: Do: 10.11.2015 Komunikat nr 1 Dyrektora Rajdu Wszystkich zawodników / Członków załóg Czas: Dokument nr: Liczba stron: Załączniki: 16:00 1.1 3+5 4 1. Zmiany w Harmonogramie rajdu Z przyczyn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Zał. 4 do Regulaminu ramowego KJS WZÓR REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO KJS (w przypadku organizacji Super KJS regulamin uzupełniający należy poprawić o zapisy dotyczące Super KJS zawarte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Będzin, 17 18 maja 2014r. ORGANIZATOR Automobilklub Zamkowy ul. Sportowa 6 42-500 Będzin SPIS TREŚCI 1. Wstęp. 3 2. Organizacja...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III EDYCJI BABSKIEGO RAJDU. organizowanego na terenie Trójmiasta 11 września 2016 roku

REGULAMIN III EDYCJI BABSKIEGO RAJDU. organizowanego na terenie Trójmiasta 11 września 2016 roku REGULAMIN III EDYCJI BABSKIEGO RAJDU organizowanego na terenie Trójmiasta 11 września 2016 roku WSTĘP Rajd samochodowy Babski Rajd 2016 Północ-Południe zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

I RAJD OŚWIĘCIMSKI REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. 4 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska. Oświęcim, 22-23 sierpień 2014r.

I RAJD OŚWIĘCIMSKI REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. 4 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska. Oświęcim, 22-23 sierpień 2014r. I RAJD OŚWIĘCIMSKI REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Oświęcim, 22-23 sierpień 2014r. ORGANIZATOR: Automobilklub Zamkowy ul. Sportowa 6 42-500 Będzin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2011 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa -1- WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie Ostrów Wlkp., 7 czerwca 2015r. I. Organizator Ostrowski Klub Motocrossowy, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Strzelecka 38, tel.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP TEREN TORU WYŚCIGÓW KONYCH WARSZAWA SŁUŻEWIEC ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB POLSKI Warszawa Luty 2012 WSTĘP 4 TURBO MOTUL CUP zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-09-2009 DĄBROWA GÓRNICZA WSTĘP Zawody samochodowe zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 5 runda Pucharu Automobilklubów i Klubów Mosina 16-17 sierpień 2014r. Organizator Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. www.rajdwielkopolski.pl kontakt@rajdwielkopolski.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2015 09 maja 2015 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator: Automobilklub Doliny Sanu WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Sylwestrowy 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Warszawa 09 01 2016 Organizator: Automobilklub Rzemieślnik Ul. Żytnia 46 01-198 Warszawa SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Wiosenny Super Sprint Mikołajki 09.04.2011 WSTĘP PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń 17.03.2011 - Zamknięcie listy zgłoszeń 07.04.2011 godz. 20:00 Odbiór administracyjny 09.04.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Inter Cars Master Race 2014 PUCHAR POLSKI W RAJDACH BAJA 4 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Nowy Sącz, 04-05 października 2014-1 - Program zawodów: 10.09.2014 0:00 Otwarcie listy zgłoszeń 26.09.2014 24:00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KIPARD RALLY SPRINT SIERADZ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLYSPRINT MISTRZOSTWA OKRĘGU ŁÓDZKIEGO II runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego Rally Sprint SIERADZ 03.04.2016 r. Organizator Sieradzkie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 5 Runda Rajdowego Pucharu Polski Myślenice 15-17 lipca 2010r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Krakowski ul. Na Barciach 6, 31-423 Kraków Tel/fax: 12 412 93 19, 697 977 279 e-mail biuro@automobilklub.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem V runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM w KJS Organizator Automobilklub Włocławski ul. Chopina 10/12 87-800 Włocławek SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem WIOSNA 2016 1 runda Cyklu DOBRA JAZDA Katowice 1 Maj 2016 Organizator Automobilklub Śląski Ul. Stanisława 4 40-014 Katowice SPIS TREŚCI 1. USTALENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający IV Kryterium Superoes Mistrzostw Okręgu 2016 Tor Poznań 02.04.2016

Regulamin uzupełniający IV Kryterium Superoes Mistrzostw Okręgu 2016 Tor Poznań 02.04.2016 PROGRAM IMPREZY: Regulamin uzupełniający IV Kryterium Superoes Mistrzostw Okręgu 2016 Tor Poznań 02.04.2016 Zamknięcie listy zgłoszeń 31.03.2016 godz. 24.00 Odbiór administracyjny 02.04.2016 godz. 07.00-09.30

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 8 Runda Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM Kraków Łapanów 31.08 1.09.2007

Regulamin. 8 Runda Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM Kraków Łapanów 31.08 1.09.2007 8 Runda Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM Kraków Łapanów 31.08 1.09.2007 Regulamin Organizator Automobilklub Krakowski 31-423 Kraków ul. Na Barciach 6 Tel. 012 411-89-63, Tel/fax 012 412-93-19 e-mail

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa sportowa Super Konkursowa Jazda Samochodem

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa sportowa Super Konkursowa Jazda Samochodem REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa sportowa Super Konkursowa Jazda Samochodem Organizator AUTOMOBILKLUB TOMASZOWSKI SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA... 3. ZGŁOSZENIA... 4.

Bardziej szczegółowo

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne Wstęp Rajd Kobiet Babski Rajd Gdynia 2014 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: o o o Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Ustawy prawo o ruchu drogowym niniejszego Regulaminu uzupełniającego.

Bardziej szczegółowo

BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 -

BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 - BAJA ŻAGAŃ 2014 5 RUNDA PUCHARU POLSKI W RAJDACH BAJA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŻAGAŃ, 24-26 października 2014-1 - Program zawodów: 29.09.2014 PONIEDZIAŁEK Otwarcie Listy Zgłoszeń 17.10.2014 PIĄTEK Zakończenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 38. Rajd Kormoran MEMORIAŁ IM. MARIANA BUBLEWICZA Mikołajki, 30-31.08.2014 r. ORGANIZATORZY: Olsztyński Klub Rajdowy 10-165 Olsztyn ul. Artyleryjska 3F Automobilklub Mazurski 11-730

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IX RALLY BARBÓRKA BIS. Warszawa 13 14. 11. 2014r SPIS TREŚCI:

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IX RALLY BARBÓRKA BIS. Warszawa 13 14. 11. 2014r SPIS TREŚCI: REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IX RALLY BARBÓRKA BIS VIII RUNDA RSMAKC VIII RUNDA PUCHARU TEDEX WRC VIII RUNDA PUCHARU TEDEX 126P Warszawa 13 14. 11. 2014r Organizator Koło Automobilklubu Łódzkiego Auto Koło

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 2-3 wrzesień 2016 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodowej REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2007 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA

Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodowej REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2007 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2007 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA KJS SKOCZOWSKI KISIELÓW 1 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM w KJS Toruń 17.05.2015 Organizator: Automobilklub Toruński 87-100 Toruń ul. Ducha Św. 5 SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA

Bardziej szczegółowo

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 STOWARZYSZENIE RAJDOWY PLESZEW CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Poznańska 57/3 e-mail: wrc-pleszew@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM TERENOWYM (KJST) CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 02 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Konkursowa Jazda Samochodem. pod nazwą 4 KJS Mobipol Mobil 1 Rally Stage 2014. II Runda RSPMO. Ostrów Wielkopolski 27.04.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Konkursowa Jazda Samochodem. pod nazwą 4 KJS Mobipol Mobil 1 Rally Stage 2014. II Runda RSPMO. Ostrów Wielkopolski 27.04.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem pod nazwą 4 KJS Mobipol Mobil 1 Rally Stage 2014 II Runda RSPMO Ostrów Wielkopolski 27.04.2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR AUTOMOBILKLUB OSTROWSKI KROTOSZYŃSKA 95 63-400

Bardziej szczegółowo

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Walentynkowy 15-16 lutego 2014 r. USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO

REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO Załącznik Nr 25 REGULAMIN OTRZYMYWANIA I WYDAWANIA CERTYFIKATÓW SPORTU KARTINGOWEGO 1. Zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Motorowego, podstawowymi dokumentami niezbędnymi do udziału w zawodach kartingowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS CZARNOCIN RAJD NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2015 V runda Mistrzostw Okręgu Łódzkiego w KJS KJS CZARNOCIN Rajd Niepodległości 11.11.2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. X/XI Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country. Oborniki, 20/21.08.2011 r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. X/XI Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country. Oborniki, 20/21.08.2011 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY X/XI Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Cross Country Oborniki, 20/21.08.2011 r. I. Organizator:Obornickie Towarzystwo Sportowe Motoklub Oborniki ul. Droga Leśna 7 64-600

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice REGULAMIN Rallysprint Sułkowice Sułkowice 28.05.2011r. II RUNDA PUCHARU Motosport Myślenice WSTĘP Impreza sportowa, nie biorąca udziału w punktacji do licencji rajdowych. Zaliczająca się do cyklu zawodów

Bardziej szczegółowo

Auto Sport Klub Przemyśl

Auto Sport Klub Przemyśl Przemyska Przeprawa V Runda Pucharu Podkarpacia Off-Road REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 04.10.2015 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

29 RAJD WARSZAWSKI 18-20 października 2002 r. 9 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski

29 RAJD WARSZAWSKI 18-20 października 2002 r. 9 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski 29 RAJD WARSZAWSKI 18-20 października 2002 r. 9 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski REGULAMIN UZUPELNIAJĄCY ORGANIZATOR AUTOMOBILKLUB POLSKI 00-834 Warszawa ul. Pańska 85 na zlecenie ZG PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Soltrade Premio 1. Rajd Doliny Krzemionki. Spała, 28-29.08.2015

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Soltrade Premio 1. Rajd Doliny Krzemionki. Spała, 28-29.08.2015 1. WSTĘP 1.1 Soltrade Premio I Rajd Doliny Krzemionki zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami : - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego na rok 2015 (wraz z załącznikami) - Regulaminu Sportowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jesienny Rallysprint 2014 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń Zamknięcie listy zgłoszeń Regulamin Uzupełniający Jesienny Rallysprint 2014 Mikołajki 18.10.2014 01.10.2014 17.10.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I SPRINT RALLY

REGULAMIN I SPRINT RALLY Klub MOTOSPORT Myślenice ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice, NIP: 681-202-38-10 REGON 121187648 tel. 606 757 359 e-mail: zarząd@mmotosport.pl www.mmotosport.pl REGULAMIN I SPRINT RALLY o Puchar Burmistrza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2016. 15 maja 2016 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2016 15 maja 2016 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SOLTRADE PREMIO 1. RAJD CIELĄDZA. Spała, 16-17.10.2015 r.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SOLTRADE PREMIO 1. RAJD CIELĄDZA. Spała, 16-17.10.2015 r. 1. WSTĘP 1.1 Soltrade Premio 1. Rajd Cielądza zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego Kodeksu Sportowego na rok 2015 (wraz z załącznikami) - Regulaminu Sportowego Rajdowych

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 09.07.2016 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Konkursowa Jazda Samochodem

Konkursowa Jazda Samochodem 2. Rajd Walentynkowy REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS Pruszcz Gdański 14.02.2015 Organizator Automobilklub Morski -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa turystyczna

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa turystyczna REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa turystyczna Organizator Motoretta SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA... 3. ZGŁOSZENIA... 4. UBEZPIECZENIE... 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE...

Bardziej szczegółowo

32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005

32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005 32 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 16-18 wrzesień 2005 5 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR AUTOMOBILKLUB POLSKI 00-834 Warszawa ul. Pańska 85 na zlecenie ZG PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-14.06.2015r. XVIII RAJD NOWOMIEJSKI Nowomiejskie Szutry II RUNDA SZUTER CUP (RO) Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja

Bardziej szczegółowo

II RAJD ŻARNOWIECKI REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

II RAJD ŻARNOWIECKI REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY II RAJD ŻARNOWIECKI KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM (KJS) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Gniewino, 18 października 2009 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

CROSS COUNTRY PLESZEW 2013

CROSS COUNTRY PLESZEW 2013 STOWARZYSZENIE RAJDOWY PLESZEW CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Poznańska 57/3 63-300 Pleszew e-mail: wrc-pleszew@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY TERENOWA IMPREZA SAMOCHODOWA (TIS) CROSS COUNTRY PLESZEW 2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2016 WARSZAWA 21-23.10.2016 5 i 6 runda Turystyczno-Nawigacyjnych Mistrzostw Polski Finał Turystycznego Pucharu Polski Finał Nawigacyjnego Pucharu Polski SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 Runda Rajdowego Samochodowego Pucharu Warmii i Mazur ORGANIZATOR Automobilklub Warmiński ul. Szczekin-Krotowa 15 10-759 Olsztyn tel. 694337171 mail: biuro@akwarminski.pl 24-25

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KJS. 5 Sportowa Jazda Samochodem Man Only Maxi Oes 4 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie

REGULAMIN KJS. 5 Sportowa Jazda Samochodem Man Only Maxi Oes 4 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie REGULAMIN KJS 5 Sportowa Jazda Samochodem Man Only Maxi Oes 4 o puchar Koła Środowiskowego Automobilklubu Śląskiego w Krakowie Kraków 23.11.2013r. V RUNDA PUCHARU KOŁA ŚRODOWISKOWEGO AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO

Bardziej szczegółowo

VI Rajd Bruegmann Polska KJS

VI Rajd Bruegmann Polska KJS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VI Rajd Bruegmann Polska KJS XIV runda Puchar Polski Automobilklubów i Klubów PZM Włocławek, 12 października 2008 1 WSTĘP Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodowej Konkursowa Jazda

Bardziej szczegółowo

KJS CZECHOWICKI 2009

KJS CZECHOWICKI 2009 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2009 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM KJS CZECHOWICKI 2009 30-08-2009 CZECHOWICE-DZIEDZICE 1 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie

Bardziej szczegółowo

8 Samochodowe Grand Prix WBS BANK 2014

8 Samochodowe Grand Prix WBS BANK 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 8 Samochodowe Grand Prix WBS BANK 2014 o Puchar Prezydenta a Organizator Automobilklub Warmiński Automobilklub Warmiński * * 21.12.2014 OLSZTYN 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Rally

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ZAWODÓW

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ZAWODÓW REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ZAWODÓW VII i VIII Runda Pucharu Rotax Max Challenge Poland w kategoriach : Micro Max 125, Mini Max 125, Junior Max 125, Senior Max 125, DD2 Max 125, DD2 Masters Program promocyjny

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa

Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej (KJS) Konkursowa Jazda Samochodem Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RADOM 24.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Super OS WALENTYNKI 2016 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Walentynki 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno 14.02.2016 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

30 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 17 19 PAŹDZIERNIK 2003

30 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 17 19 PAŹDZIERNIK 2003 30 RAJD WARSZAWSKI WARSZAWA 17 19 PAŹDZIERNIK 2003 8 Runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR AUTOMOBILKLUB POLSKI 00-834 Warszawa ul. Pańska 85 na zlecenie ZG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów 10 stycznia 2016 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów Konkursowa Jazda Samochodem Super Oes WOŚP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 9 10 lipca 2011 Tomaszów M. Łódź gdzie 9 lipca to Prząśniczka 2011 Runda A gdzie 10 lipca to Prząśniczka 2011 Runda B WSTĘP Rajd Prząśniczka 2011 zostanie przeprowadzony zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rallysprint VII runda RallyLand WRC Puchar 2010

Rallysprint VII runda RallyLand WRC Puchar 2010 Rallysprint VII runda RallyLand WRC Puchar 2010 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Debrzno, 23 pazdziernik 2010 r. WSTĘP Rallysprint zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu Sportowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Ogólnopolskich zawodów motocrossowych CASTROL CUP Nekla, 17 maja 2014r. Nagrody pieniężne dla zwycięzców w klasech MX1, MX2, MX Open, MX Masters miejsce 1-350zł miejsce 2-200zł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPE ŁNIAJ ĄCY I Rajd Sieradzki

REGULAMIN UZUPE ŁNIAJ ĄCY I Rajd Sieradzki REGULAMIN UZUPE ŁNIAJ ĄCY I Rajd Sieradzki II Eliminacja Mistrzostw Okręgu Łódzkiego Sieradz 28.03.2010 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski. Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski. Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 58 RAJD WISŁY 6 Runda Rajdowego Pucharu Polski Jastrzębie-Zdrój 14-15 wrzesień 2012r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ORGANIZATOR Automobilklub Śląski ul. Stanisława 4 40 014 Katowice na zlecenie ZG PZM wiza PZM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Z MŁODYM KIEROWCĄ W DRODZE PO DOŚWIADCZENIE REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY MIKOŁÓW 23 kwietnia 2016 Organizator Automobilklub Ziemi Tyskiej ul. Budowlanych 90 43-100 Tychy Zawody organizowane przy współudziale

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne R E G U L A M I N V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne Celem zawodów jest popularyzacja sportu ekstremalnego zwanego Skijoering, w którym

Bardziej szczegółowo

MASTER RACE Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych (RPPST) 2013 2 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

MASTER RACE Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych (RPPST) 2013 2 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY MASTER RACE Rajdowy Puchar Polski Samochodów Terenowych (RPPST) 2013 2 RUNDA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Nowy Sącz, 20-22.09.2013 Spis treści Wprowadzenie str. 3 Program imprezy str. 3 1. Opis imprezy str.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY AUTOMOBILKLUB GORZOWSKI CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Kazimierza Wielkiego 61/105 66-400 Gorzów Wlkp. tel. +48 666 505 509, e-mail: akgorzow@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM (KJS)

Bardziej szczegółowo

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014 Rajd Przedwiośnia - Regulamin uzupełniający USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Regulaminu Sportowego Rajdów

Bardziej szczegółowo

YOUNGTIMER PARTY 2014 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

YOUNGTIMER PARTY 2014 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY YOUNGTIMER PARTY 2014 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PROLOG (stan na 2014-03-01) WSTĘP Youngtimer Party - Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający KJS 12 Świąteczny Puchar Forda

Regulamin Uzupełniający KJS 12 Świąteczny Puchar Forda WSTĘP Regulamin Uzupełniający KJS 12 Świąteczny Puchar Forda Konkursowa Jazda Samochodem zwana dalej KJS 12 Świąteczny Puchar Forda jest VII rundą cyklu o tytuł Kierowca Roku Opolszczyzny 2008. Jest to

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU KJS PIECHOWICE CUP 2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU KJS PIECHOWICE CUP 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY DOLNOŚLĄSKIE MISTRZOSTWA OKRĘGU KJS PIECHOWICE CUP 2014 SPONSOR GŁÓWNY: ORGANIZATOR: Automobilklub Karkonoski 58-506 Jelenia Góra Ul. Kolejowa 5a 75 75545 59 klub@ak-karkonoski.com.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 2 runda Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska Będzin, 30 31 maja 2015r. ORGANIZATOR Automobilklub Zamkowy ul. Sportowa 6 42-500 Będzin www.rajdzamkowy.pl SPIS TREŚCI 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2015 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem

Bardziej szczegółowo

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA

KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA REGULAMIN KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA VI Grajewski Rajd Samochodowy Grajewo, dn. 10.05.2016 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: - Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

IV KJS BRZESZCZE 2009

IV KJS BRZESZCZE 2009 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2009 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM IV KJS BRZESZCZE 2009 08-02-2009 BRZESZCZE 1 WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

WSTĘP - DEFINICJA IMPREZY

WSTĘP - DEFINICJA IMPREZY Ę Ą Ę WSTĘP - DEFINICJA IMPREZY Sportowa jazda stanowi rundę KRYTERJUM SUPEROES TOR WYRAZÓW. Jest otwartą imprezą sportową dla wszystkich kierowców, zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem ramowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Organizator Automobilklub Włocławski ul. Chopina 10/12 87-800 Włocławek SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 3 2. ORGANIZACJA 3 3. ZGŁOSZENIA 4 4. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IMPREZA SAMOCHODOWA X V I I I R A L L Y W Y S Z K Ó W 2 0 1 5" O PUCHAR: B U R M I S T R Z A W Y S Z K O W A. 03-04. 10. 2015 r.

REGULAMIN IMPREZA SAMOCHODOWA X V I I I R A L L Y W Y S Z K Ó W 2 0 1 5 O PUCHAR: B U R M I S T R Z A W Y S Z K O W A. 03-04. 10. 2015 r. REGULAMIN IMPREZA SAMOCHODOWA X V I I I R A L L Y W Y S Z K Ó W 2 0 1 5" O PUCHAR: B U R M I S T R Z A W Y S Z K O W A 03-04. 10. 2015 r. Organizatorzy Koło Automobilklubu Łódzkiego Auto Koło Centrum Przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem WIOSNA 2015 Katowice 24 Maj 2015 Organizator Automobilklub Śląski Ul. Stanisława 4 40-014 Katowice SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 3 2. ORGANIZACJA 3

Bardziej szczegółowo

15 listopada 2009 roku Toruń

15 listopada 2009 roku Toruń REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2009 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA VII Runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM 15 listopada 2009 roku Toruń 1 Wstęp Konkursowa Jazda Samochodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016 2016 REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016 Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Gdańsku ul. Abrahama 7 80 307 Gdańsk Automobilklub Morski Klub Obywatelski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81 383 Gdynia Spis

Bardziej szczegółowo

8. Rajd Żarnowiecki. Konkursowa Jazda Samochodem. 4 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS. Gmina Gniewino / Krokowa

8. Rajd Żarnowiecki. Konkursowa Jazda Samochodem. 4 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS. Gmina Gniewino / Krokowa 8. Rajd Żarnowiecki REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 4 runda Samochodowego Pucharu Automobilklubu Morskiego 2015 w KJS Gmina Gniewino / Krokowa 10-11.10.2015 Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Powiatowy Rajd Młodych Kierowców Tarnowskie Góry/Krupski Młyn 25 październik 2015 Organizator Automobilklub Śląski Ul. Stanisława 4 40-014 Katowice SPIS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Przygotowane zostały trasy na dystansach: - 1963 m będące symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych, - 5000 m

Przygotowane zostały trasy na dystansach: - 1963 m będące symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych, - 5000 m W dniu 28 lutego 2016 roku Fundacja Wolność i Demokracja po raz czwarty organizuje projekt Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Fundacja Wolność i Demokracja oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo