DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU"

Transkrypt

1 DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania w roku W porównaniu do roku 2010 dochody te będą wyższe o zł. W ogólnej kwocie dochodów oszacowanych na 2011 rok, dochody bieżące stanowią kwotę zł, tj. 68,9%, a dochody majątkowe określono w kwocie zł, tj. 31,1%. Dochody bieżące zaplanowane zostały na poziomie 101,5% przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2010, a dochody majątkowe stanowią 731,4% kwoty planowanej na 2010 rok. Na poziom dochodów budżetowych w roku 2011 mają wpływ przede wszystkim zwiększone dochody majątkowe. Przyjęto, że w roku 2011 zostaną zrefundowane w znacznym stopniu wydatki poniesione w roku 2010 i częściowo w roku 2011 na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych. Wiąże się to również z zakończeniem rzeczowej realizacji części projektów. Dotyczy to głównie dużych projektów z zakresu infrastruktury drogowej, informatyzacji powiatu i pomocy społecznej. Poza tym przyznane zostały z budżetu państwa i z budżetu środków europejskich dotacje celowe na 2011 rok na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW Głównymi źródłami dochodów budżetu powiatu w 2011 roku są: - subwencja ogólna z budżetu państwa zł, - dochody własne zł, - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zł, - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zł, - dotacje z budżetu państwa i środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Funduszu Pracy na zadania własne powiatu zł, - dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego zł, - dotacje na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zł. Struktura dochodów powiatu jest następująca : - subwencja ogólna - 28,5%, - dochody własne - 16,7%, - dotacje celowe oraz środki pochodzące z funduszy celowych i agencji - 26,3%, - środki z budżetu Unii Europejskiej - 28,5%. Dochody powyższe zaplanowane zostały w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 1

2 Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane zostały dochody w wysokości zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę zł, a dochody majątkowe wynoszą zł. Na poziom dochodów w tym dziale mają wpływ następujące źródła: - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na prace geodezyjne na rzecz rolnictwa zł, - dotacje celowe z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW zł, - dotacje celowe z budżetu środków europejskich na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW zł, - dotacja celowa z budżetu gminy Kamień na realizację zagospodarowania poscaleniowego na obrębie Józefin, gm. Kamień zł, - dotacja celowa z budżetu gminy Rejowiec na realizację zagospodarowania poscaleniowego na obrębie Leonów, gm. Rejowiec zł. Dział Leśnictwo W dziale tym na rok 2011 zaplanowano dochody bieżące w kwocie zł, stanowiące 99,0% przewidywanego wykonania w roku Źródłem tych dochodów są środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Dział Transport i łączność W roku 2011 w dziale Transport i łączność dochody wyniosą zł, z tego dochody bieżące zł, a dochody majątkowe zł. W stosunku do roku 2010 dochody te są wyższe o 382,6%. Na ogólną kwotę dochodów w dziale składają się: - wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew zł, - wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonych w Rejowcu Fabrycznym i Brzeźnie zł, - odsetki od środków na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie zł, - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika zł, - wpływy z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu infrastruktury drogowej zł, - dotacja celowa z budżetu środków europejskich na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata zł, 2

3 - dotacja celowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów przygranicznych powiatu chełmskiego i rejonów lubomelskiego i kowelskiego poprzez realizację skoordynowanych działań planistycznych i inwestycyjnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina zł. Dział Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie zł, stanowiące 35,8% przewidywanego wykonania w roku Dochody w powyższej wysokości przewiduje się uzyskać z następujących źródeł: - dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zł, - wpływów w wysokości 25% od zrealizowanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa zł, - opłat za trwały zarząd gruntów stanowiących mienie powiatu (opłaty roczne uiszczane przez Domy Pomocy Społecznej, Dom Dziecka w Siedliszczu, Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie) zł, - opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Kazimierza w Chełmie) - 46 zł. Na zaplanowanie niższych, w porównaniu do roku 2010, dochodów w dziale Gospodarka mieszkaniowa ma wpływ ustalenie w budżecie Wojewody dotacji dla powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na poziomie 25% kwoty planowanej na rok Dział 710- Działalność usługowa W dziale 710 zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości zł, co stanowi 363,7 % przewidywanego wykonania w roku Źródłami dochodów w omawianym dziale są: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na : - finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych zł, - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie zł, 2) wpływy związane z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, z tego: - wpływy z opłat za korzystanie z danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zł, - pozostałość środków pieniężnych na rachunku PFGZGiK na r zł. 3

4 Art. 90 ust. 1 pkt.1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) stanowi, że powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym likwiduje się z dniem 31 grudnia 2010 r. Środki pieniężne zlikwidowanych funduszy staną się z dniem 1 stycznia 2011 r. dochodami budżetu powiatu. Ponadto wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będą od roku 2011 dochodami własnymi budżetu powiatu. Dział Administracja publiczna W dziale,,administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie zł, z tego dochody bieżące w wysokości zł, a dochody majątkowe w kwocie zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł: - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zł, - dochodów własnych powiatu realizowanych przez Starostwo Powiatowe zł, - dotacji celowych z budżetu środków europejskich na refundację wydatków projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata zł, - wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez gminy na współfinansowanie projektu pn. e-powiat chełmski rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim zł. Na poziom planowanych dochodów ma wpływ fakt ujęcia w planie roku 2011dotacji z budżetów gmin i środków Unii Europejskiej jako źródeł finansowania projektu e-powiat chełmski. Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone są na finansowanie: - kosztów utrzymania pracowników Starostwa wykonujących zadania administracji rządowej z zakresu urzędu wojewódzkiego zł, - wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zł. Dochody własne w kwocie zł planuje się uzyskać z : - wpływów za czynności związane z ubezpieczeniem pracowników Starostwa zł, - sprzedaży dzienników budów zł, - wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego zł. 4

5 Przewidziane w kwocie zł dotacje z budżetu środków europejskich zaplanowano z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów: - projektu pt.,,e -powiat chełmski -rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim zł, - projektu pt.,,współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta Chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy Unii Europejskiej zł. Dział 752 Obrona narodowa W dziale Obrona narodowa dochody na rok 2011 zostały zaplanowane w wysokości zł, tj. na poziomie 75% kwoty planowanej na rok Źródłem tych dochodów jest dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na szkolenie obronne. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie zł, stanowiące 118,6% przewidywanego wykonania w roku 2010, z tego z tytułu: - udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego zł, - udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zł, - opłaty komunikacyjnej oraz innych opłat stanowiących dochody powiatu na podstawie ustaw zł. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone zostały na poziomie 126,4% planu roku W roku 2011 wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %. Dochody te przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów. Drugim źródłem dochodów w tym dziale są udziały (1,4 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu. Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w kwocie zł, tj. na poziomie 61,5% planu roku Wysokość wpływów oszacowana została w oparciu o wykonanie tych dochodów w bieżącym roku. Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale są dochody własne powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe i Zarząd Dróg Powiatowych. Zaplanowane w wysokości zł, stanowiącej 105,8% kwot planowanych na rok 2010, dochody pochodzą z następujących wpływów: - opłaty komunikacyjnej zł, - opłaty za zezwolenia i licencje na przewozy osób lub rzeczy zł, 5

6 - opłaty za legitymacje instruktora nauki jazdy zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego zł, - opłaty za wydanie karty wędkarskiej zł. Największą pozycją dochodów z różnych opłat w tym dziale są wpływy z opłaty komunikacyjnej. Dochody z tego źródła zaplanowane zostały na poziomie 105,1% planu roku Planuje się, że w roku 2011 do budżetu powiatu wpłyną opłaty z tytułu: - rejestracji pojazdów zł, - wydania praw jazdy zł, - wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych zł. Dochody w kwocie zł z tytułu opłat związanych z rejestracją pojazdów planuje się uzyskać za: - dowody rejestracyjne zł, - nalepki kontrolne zł, - znaki legalizacyjne zł, - pozwolenia czasowe, czasowe wyrejestrowania zł, - karty pojazdów zł, - tablice rejestracyjne samochodowe, motorowerowe, motocyklowe, na przyczepy, ciągniki zł. Z kolei z tytułu opłat związanych z wydaniem uprawnień do kierowania pojazdami zaplanowano wpływy w wysokości zł, z tego za wydanie: - prawa jazdy zł, - międzynarodowego prawa jazdy zł. Dział Różne rozliczenia Na określone w tym dziale dochody bieżące w kwocie zł (93,1% przewidywanego wykonania w roku 2010) składają się : - subwencja ogólna z budżetu państwa na rok zł, - odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu zł. Subwencja ogólna dla powiatu na 2011 rok ustalona została na poziomie 93,3% kwoty przewidzianej w budżecie powiatu na rok 2010 i składać się będzie z następujących części: 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie zł, 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie zł, z tego: - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej zł, - kwota uzupełniająca części wyrównawczej 6

7 subwencji ogólnej zł, 3) części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie zł. Subwencja ogólna dla powiatu zaplanowana została w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok. Ostateczna kwota subwencji ogólnej dla powiatu zostanie przekazana przez Ministra Finansów po wejściu w życie ustawy budżetowej na rok Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale są zaplanowane w wysokości zł odsetki od środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. Plan dochodów z powyższego tytułu ustalony został na poziomie 60% kwoty planowanej na rok 2010, tj zł. Zaplanowanie niższych w stosunku do roku 2010, dochodów z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynika z faktu, że w bieżącym roku znaczna część środków finansowych przewidzianych na wkład własny powiatu w realizację projektów unijnych pozostawała na rachunku bieżącym budżetu powiatu, co pozwalało na lokowanie środków pieniężnych na rachunkach lokat overnight (tzw. lokat nocnych). Dział Oświata i wychowanie Przewidywane w tym dziale dochody bieżące w kwocie zł, stanowiące 230,5% planowanych dochodów na rok 2010, pochodzą z następujących źródeł: - wpływów z tytułu najmu składników majątkowych jednostek oświatowych zł, z tego: Zespół Szkół w Siedliszczu (wpłaty czynszów za pomieszczenia garażowe i lokale mieszkalne) zł, LO w Dubience (wpłaty czynszów za 2 mieszkania i 2 pokoje) zł, - odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół zł, - wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłku chorobowego z ZUS zł, - dotacji celowej z budżetu gminy Dubienka na finansowanie prac remontowych w budynku LO i Gminnego Zespołu Szkół w Dubience w ramach porozumienia zł. Zaplanowanie wyższych, w porównaniu do roku 2010, dochodów w omawianym dziale wynika z tego, że w budżecie na rok bieżący nie były przewidziane dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień. 7

8 Dział Ochrona zdrowia W dziale Ochrona zdrowia zaplanowane zostały dotacje z budżetu państwa w kwocie zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za: - osoby nie pobierające zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych, stypendium zł, - dzieci przebywające w Domu Dziecka w Siedliszczu nie objęte ubezpieczeniem zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Ustalona na rok 2011 dotacja na powyższy cel stanowi 85,4% kwoty planowanej na rok Dział Pomoc społeczna Dochody w dziale Pomoc społeczna" w roku 2011 wyniosą zł. Zaplanowane zostały na poziomie 108% przewidywanego wykonania w roku Dochody bieżące planuje się w kwocie zł, a dochody majątkowe w wysokości zł. Na ogólną kwotę dochodów w tym dziale składają się: - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu zł, - dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień zł, - dotacja celowa z budżetu środków europejskich na refundację wydatków projektu pn.,,termomodernizacja i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Nowinach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata zł, - dochody własne jednostek organizacyjnych finansowanych w ramach tego działu zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu zaplanowana została w wysokości stanowiącej 100,8% przewidywanego wykonania w roku Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie utrzymania w DPS osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. W dochodach roku 2011 ujęto dotacje celowe w wysokości zł przewidziane do przekazania przez powiaty z terenu, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie powiatu chełmskiego, na pokrycie świadczeń przysługujących tym rodzinom zastępczym. Dochody własne zakłada się uzyskać w tym dziale w kwocie zł, stanowiącej 124,1% przewidywanego wykonania w roku 2010, z następujących źródeł: - odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu zł, - wpływów ze sprzedaży posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Siedliszczu zł, 8

9 - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych zł, - odsetek od środków na rachunkach bankowych Domów Pomocy Społecznej, Domu Dziecka w Siedliszczu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zł, - wpływów z czynszu za wynajem pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach zł, - wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego zł. Główną pozycją dochodów własnych są wpływy z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS. Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały na poziomie 122,7% kwoty przewidywanego wykonania w roku Wzrost dochodów wiąże się z możliwością podniesienia opłat do wysokości kosztów utrzymania za pobyt w DPS osobom przyjętym po 1 stycznia 2004 r. w związku z osiągnięciem standardów przez Domy Pomocy Społecznej. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie zł i są one niższe o 13,6% od dochodów przewidzianych do uzyskania w roku 2010 r. Dochody w tym dziale stanowić będą: - wpływy w wysokości 2,5% z tytułu obsługi zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł, - odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie zł, - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego zł, - dotacja celowa z budżetu miasta Chełm na prawach powiatu na zadnia przyjęte do realizacji na podstawie porozumienia zł, - środki z Funduszu Pracy zł, - dotacje celowe z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego,,Kapitał Ludzki zł. Wpływy za obsługę zadań realizowanych z PFRON oszacowane zostały na poziomie 94,4% kwoty planowanej na rok 2010 i stanowią 2,5% środków PFRON przewidzianych dla powiatu na realizację zadań w 2011 roku. Dotacja celowa z budżetu miasta Chełm na prawach powiatu zaplanowana została na poziomie planu na rok 2010 na współfinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z obsługą przez tę jednostkę osób bezrobotnych z terenu miasta Chełm. Zaplanowane w kwocie zł środki z Funduszu Pracy, przeznaczone są na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W stosunku do roku 2010 powyższe dochody wzrosły o 29,7%. Poza tym w omawianym dziale przewidziano kwotę zł do pozyskania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa na realizację projektów:,,kompetentna kadra, Urząd bez granic i,,pomysł na biznes. Zaplanowane na rok 2011 dotacje na realizację projektów stanowią 34% kwot planowanych na rok

10 Dział Edukacyjna opieka wychowawcza W tym dziale w roku 2011 zakłada się uzyskać dochody bieżące w kwocie zł, co stanowi 107,9% przewidywanego wykonania w roku Są to dochody własne realizowane przez jednostki finansowane w ramach tego działu i pochodzą z następujących źródeł: - wpłat osób korzystających z noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dubience zł, - odsetek od środków na rachunkach bankowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Dubience i Rejowcu Fabrycznym zł, - wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego - 70 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewidziane zostały w kwocie zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, za pobór wody, zrzut ścieków, składowanie odpadów. Wpływy z wymienionych opłat realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i przekazywane do budżetu powiatu w kwocie stanowiącej 10% uzyskanych wpływów z terenu powiatu. Są to dochody bieżące, oszacowane zostały na poziomie 50,2% dochodów przewidzianych w tym dziale w roku Zaplanowanie niższych, w porównaniu do roku bieżącego, wpływów w omawianym dziale wynika z tego, że dochodem budżetu powiatu w roku 2010 jest pozostałość środków pieniężnych na r. w kwocie zł na rachunku likwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 10

11 WYDATKI BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU. Budżet powiatu chełmskiego na 2011 rok po stronie wydatków zaplanowany został w kwocie zł, tj. na poziomie 117,1 % przewidywanego wykonania w roku Na łączną kwotę wydatków przewidzianych w budżecie powiatu na 2011 rok składają się: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł. Wydatki bieżące stanowią 68,3% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 31,7% ogółu wydatków. W porównaniu do roku 2010 wydatki bieżące są wyższe o 3,7%, natomiast wydatki majątkowe stanowią 162,4% przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Planowane wydatki budżetu powiatu na rok 2011 zostały porównane do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2010, przyjętego na poziomie planu wydatków po zmianach wprowadzonych do 30 września 2010 r. Zaplanowana w wysokości zł kwota wydatków bieżących przeznaczona zostanie na : - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zł (106% kwoty (50,2 % wydatków bieżących) planow. w 2010r.) - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł (96,2% kwoty (4,5% wydatków bieżących) planowanej w 2010r.) - wydatki na realizację zadań statutowych zł (101,8% kwoty (40,6 % wydatków bieżących) planow. w 2010r.) - dotacje z budżetu powiatu zł (105,4% kwoty (4,2 % wydatków bieżących) planow. w 2010r.) - koszty związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego zł (96,9% kwoty (0,5 % wydatków bieżących) planowanej w 2010r). W ramach kwoty zł zaplanowanej na wydatki majątkowe przewiduje się finansować głównie inwestycje w zakresie budowy i przebudowy dróg ( zł), projekt,,e-powiat chełmski- rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim ( zł), oraz inwestycje związane z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów ( zł). Z ogólnej kwoty wydatków budżetu powiatu na rok 2011 finansowane będą: - wydatki na zadania własne powiatu zł, - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania 11

12 zlecone powiatowi ustawami zł, - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zł, - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zł, - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zł. Największy udział w budżecie powiatu na 2011 rok stanowią wydatki w działach,,transport i łączność - 25,2%,,,Administracja publiczna - 21,2% oraz Pomoc społeczna - 20,7%. Zaplanowanie w dwóch pierwszych działach znacznych kwot wydatków wiąże się z realizacją dużych projektów z zakresu infrastruktury drogowej i informatyzacji powiatu finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Realizacja wydatków budżetu powiatu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział Rolnictwo i łowiectwo W budżecie powiatu na finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa zaplanowano zł, z tego na wydatki bieżące zł i na wydatki inwestycyjne zł. W ramach działu przewidziane zostały wydatki na: - zadania z zakresu administracji rządowej zł, - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zł, - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zł. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej ustalone zostały na poziomie przyznanej dotacji z budżetu państwa i z budżetu środków europejskich. Wydatki w kwocie zł przewidziane zostały na sfinansowanie prac geodezyjnych związanych z: podziałem działek celem zwrotu, przyznania rolnikom prawa własności do działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania zł, zmianami projektów scalenia gruntów zł. W ramach kwoty zł zaplanowane zostały wydatki na następujące projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , finansowane dotacją z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa: - Projekt scalenia gruntów obrębu Hruszów, Siedliszczki, Marynin, gmina Rejowiec zł, - Projekt scalenia gruntów obrębu Leonów, gmina Rejowiec zł, - Projekt scalenia gruntów obrębu Józefin, gmina Kamień zł, 12

13 - Projekt scalenia gruntów obrębu Trościanka, gmina Wojsławice zł, - Projekt scalenia gruntów obrębu Wólka Czułczycka i Zarzecze, gmina Chełm zł, - Projekt scalenia gruntów obrębu Rozięcin, gmina Wojsławice zł, - Projekt scalenia gruntów obrębu Depułtycze Królewskie Kolonia, gmina Chełm zł. Z kolei na podstawie porozumień z gminami przewidziane zostały wydatki na: urządzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obrębie Józefin, gmina Kamień, finansowane dotacją celową z budżetu gminy Kamień zł, zagospodarowanie poscaleniowe na obrębie Leonów, gmina Rejowiec finansowane dotacją celową z budżetu gminy Rejowiec zł. Dział Leśnictwo Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo" zaplanowane zostały na poziomie 57,8% przewidywanego wykonania w roku 2010, tj. w kwocie zł. Na finansowanie omawianych wydatków w roku 2011 przewidziane są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości zł i dochody własne powiatu w kwocie zł. Wydatki w omawianym dziale zaplanowane zostały na realizację zadań własnych w rozdziałach: Gospodarka leśna" zł, Nadzór nad gospodarką leśną" zł. Gospodarka leśna W danym rozdziale w ramach środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano wypłaty ekwiwalentów z tytułu prowadzenia upraw leśnych. Ekwiwalenty wypłacane są 23 właścicielom upraw leśnych, którzy w latach 2002 i 2003 zalesili własne grunty o powierzchni 93,7751 ha. Przeciętny miesięczny ekwiwalent na rok 2010 w przeliczeniu na 1 ha wynosi 171,42 zł. Do kalkulacji wydatków na ten cel w roku 2011 założono wzrost ekwiwalentu o prognozowaną inflację. Nadzór nad gospodarką leśną W rozdziale tym przewidziane zostały wydatki na: - zakup druków wniosków o cechowanie drewna i świadectw legalności pozyskania drewna, niezbędnych do wykonywania czynności związanych z legalizacją drewna w lasach niepaństwowych zł, - przekwalifikowanie zalesionych użytków rolnych na grunty leśne zł. 13

14 W roku 2011 kwotę zł planuje się wydatkować na czynności związane z przeklasyfikowaniem gruntów zalesionych w latach o powierzchni 80 ha. Obowiązek przekwalifikowania przez starostę zalesionych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gruntów wynika z ustawy o lasach. Dział Transport i łączność Na wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi, utrzymaniem tych dróg i ich budową zaplanowano kwotę zł, co stanowi 25,2% ogółu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2010, planowana na rok 2011 kwota stanowi 102,1%. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości zł, stanowi to 86,3% przewidywanego wykonania w roku Na kwotę wydatków bieżących składają się: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, - wydatki na realizację zadań statutowych zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne przewidziano kwotę zł, czyli o 9,3% nominalnie więcej niż w 2010 r. W ramach wydatków ogółem w kwocie zł finansowane będą: - wydatki na zadania własne zł, - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zł. Zaplanowaną kwotę wydatków na rok 2011 w dziale Transport i łączność przewiduje się wydatkować na: - koszty utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie zł, - utrzymanie dróg powiatowych zł, - przebudowy i budowy dróg powiatowych i chodników zł, Wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie i Obwodu Drogowego w Sielcu obejmują: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, - pozostałe wydatki bieżące zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane będą: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, - wynagrodzenia bezosobowe zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zł. Do kalkulacji wydatków na wynagrodzenia osobowe na rok 2010 przyjęto wynagrodzenia dla 20 etatów oraz wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na czas określony w wyniku umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie. Ponadto przewidziane zostały wydatki na wypłatę 6 nagród jubileuszowych na kwotę zł. 14

15 W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych przewidziano wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Na pozapłacowe koszty utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano zł i obejmują one: - zakup materiałów, w tym paliwa do samochodu osobowego, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych zł, - zakup energii elektrycznej zł, - zakup usług szkoleniowych zł, - zakup usług zdrowotnych (usługi medycyny pracy) zł, - zakup usług pozostałych, w tym, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne zł, - zakup usług dostępu do sieci Internet zł, - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej zł, - wydatki na wyjazdy służbowe krajowe zł, - różne opłaty, w tym opłaty za ubezpieczenie pojazdów sprzętowo -transportowych oraz ubezpieczenie dróg zł, - opłaty i podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, opłata za dozór techniczny zł, - odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. Na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano w roku 2011 kwotę zł. W ramach wydatków na utrzymanie dróg planuje się sfinansować : 1) zakup materiałów związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg zł, w tym: - masy mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno, - masy mineralno - asfaltowej do stosowania na gorąco, - emulsji asfaltowej, - gruzu ceglano - betonowego, - kruszywa - kliniec frakcja 0-31 mm, - grysów bazaltowych, - znaków drogowych, słupków, cementu, - farby do malowania pasów na jezdni, - paliwa do środków transportowych, - części zamiennych do śr. transportowych i sprzętu, - piasku i soli do zimowego utrzymania dróg 2) zakup usług remontowych zł, w tym: - remonty przepustów wraz z rowami odwadniającymi, - remonty środków transportowych, 15

16 - remonty dróg powiatowych, 3) zakup usług pozostałych zł, w tym: - koszenie poboczy dróg powiatowych, - frezowanie poboczy, - usługi związane z transportem materiałów drogowych, - wynajem sprzętu typu walec, równiarka, koparka, - przeglądy techniczne środków transportowych, usługi wulkanizacyjne, - zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg. W ramach wydatków przewidzianych na utrzymanie dróg powiatowych finansowane będą w kwocie zł zadania własne powiatu z zakresu ochrony środowiska dotyczące konserwacji i bieżącego utrzymania rowów przydrożnych oraz poboczy, w tym frezowania poboczy, udrożnienia rowów przydrożnych. W budżecie powiatu na 2011 rok w wydatkach na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przewidziano znaczne kwoty na zakup materiałów do remontów dróg i bieżących napraw dróg oraz na zakup usług związanych miedzy innymi z transportem materiałów drogowych. Wynika to z rozszerzenia zakresu wykonywanych robót siłami własnymi przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie. Zaplanowane w kwocie zł wydatki na inwestycje w dziale,,transport i łączność przewiduje się sfinansować ze środków własnych powiatu w wysokości zł, z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez gminy w kwocie zł i z budżetu środków europejskich w wysokości zł. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych planuje się realizację zadania pn.,,zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównej osi komunikacyjnej powiatu chełmskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1839L. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Miastem Chełm oraz gminami: Kamień, Leśniowice, Chełm, Wojsławice. Planowany koszt zadania wynosi zł. Zadanie w 50% finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa i w 50% z budżetu powiatu. Udział własny powiatu w kwocie zł finansowany będzie w wysokości zł ze środków własnych powiatu, a zł stanowić będzie pomoc finansowa wymienionych jednostek samorządu terytorialnego. Termin realizacji planowanej inwestycji to wrzesień 2011 r. Wydatki w kwocie zł zaplanowano na finansowanie w 2011 r. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata W kwietniu 2009 r. powiat podpisał porozumienie z innymi powiatami województwa lubelskiego na wspólną realizację projektu pn.,,poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich tj. na zadania 16

17 ,,Budowa drogi powiatowej Nr 1807L w miejscowości Chojno Nowe zwiększającej dostępność do drogi krajowej Nr 12 i,,poprawa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogami wojewódzkimi Nr 844 i Nr 816 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1852L relacji Dryszczów - Holendry - Dubienka. Całkowita wartość projektu wynosi ,43 zł. W budżecie powiatu na 2010 rok na realizację tych zadań przewidziano ,88 zł, z czego kwota ,31 zł przewidziana jest do refundacji ze środków unijnych, a wkład własny powiatu stanowi kwotę ,57 zł. Na finansowanie zadań objętych projektem w roku 2011 zaplanowano w budżecie powiatu wydatki w wysokości zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie zł (85,1%), a wkład własny powiatu stanowić będzie kwotę zł (14,9%). Kolejne zadanie pn.,,poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów przygranicznych powiatu chełmskiego i rejonów lubomelskiego i kowelskiego poprzez realizację skoordynowanych działań planistycznych i inwestycyjnych zamierza się realizować w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina , Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działanie:1.3: Poprawa dostępności regionu z udziałem środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Wartość projektu to kwota ,62 zł, z czego wysokość dofinansowania to kwota ,96 zł ( 90 %), a wkład własny powiatu , 66 zł (10%). W 2011 roku zaplanowano do realizacji zakres robót o wartości zł, z czego dofinansowanie wyniesie zł ( 90%), a wkład własny powiatu zł (10%). Projekt przeszedł ocenę formalną i jest na etapie oceny merytorycznej. W celu realizacji zadań inwestycyjnych założonych do wykonania w 2011 roku planuje się wykonanie projektów budowlanych niezbędnych do ich realizacji. Na ten cel w budżecie powiatu przewidziano zł. Zgodnie z,,procedurą prowadzenia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie zadań z zakresu infrastruktury drogowej finansowanych przez powiat chełmski z udziałem pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się do realizacji zadanie pn.,,budowa chodnika w miejscowości Strachosław, Kamień, Kamień Kolonia w ciągu drogi powiatowej Nr 1842 L. Wartość zadania wynosi zł, z tego wkład własny powiatu zł i pomoc finansowa gminy Kamień zł. Dział 630 Turystyka Wydatki na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości zł, tj. na poziomie 11,4% przewidywanego wykonania w roku W ramach działu,,turystyka w roku 2010 powiat chełmski jako partner w projekcie,,oznakowanie turystyczne województwa lubelskiego planował przekazać samorządowi województwa lubelskiego kwotę zł w formie dotacji celowej na udział własny. W związku z tym, że umowa o dofinansowanie projektu ze środków RPOWL na lata nie zostanie podpisana, w planie wydatków na 2011 rok nie ujęto kwoty dotacji na realizację tego projektu wynikającej z podpisanej umowy partnerskiej. 17

18 Kwota zł stanowić będzie rezerwę celową w budżecie powiatu, z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu turystyki, zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym. Dział Gospodarka mieszkaniowa W dziale,,gospodarka mieszkaniowa określona została kwota zł na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu. Wydatki te stanowią 34,1% przewidywanego wykonywania w roku W ramach ogólnej kwoty wydatków finansowane będą: - zadania z zakresu administracji rządowej zł, - zadania własne powiatu zł. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa przewidziano wydatki w kwocie zł, tj. w wysokości dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa. Wydatki te zostały ustalone na poziomie 25% planu z roku Zaplanowaną kwotę przewiduje się przeznaczyć na: - wynagrodzenia osobowe pracownika Starostwa realizującego zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zł, - zakup usług związanych z zabezpieczeniem i ochroną zakładu drzewnego w Zawadówce, odprowadzaniem ścieków z budynku mieszkalnego w Marysinie, wznowieniem granic działek leśnych, szacowaniem gruntów w celu aktualizowania opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, podziałami geodezyjnymi w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości, ogłoszeń prasowych dot. przetargów zł, - zakup energii elektrycznej dostarczanej do nieruchomości Skarbu Państwa w Zawadówce zł, - pokrycie kosztów postępowania sądowego zł, - podatek od towarów i usług (VAT) zł. Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu przewidziano w budżecie na 2011 rok kwotę zł. Wydatki te zostały zaplanowane na poziomie 102,1% przewidywanego wykonania w roku 2010 i przeznaczone zostaną na: - opłacenie wniosków złożonych w Sądach Rejonowych w Chełmie i Krasnymstawie w celu ujawnienia w księgach wieczystych własności Powiatu chełmskiego oraz trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości stanowiących drogi powiatowe, - opłaty za wykonanie operatorów szacunkowych działek gruntu przewidzianych do nabycia przez Powiat Chełmski, - opłaty za akty notarialne, - opłaty za łączenie i podziały nieruchomości. 18

19 Dział Działalność usługowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie zł (363,7% przewidywanego wykonania w roku 2010) przeznaczone są na finansowanie zadań: - z zakresu administracji rządowej zł, - własnych powiatu zł. Z ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące przypada kwota zł, a wydatki majątkowe stanowią zł. Znaczny wzrost, w porównaniu do roku 2010, wydatków w dziale Działalność usługowa wiąże się z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i przejęciem zadań finansowanych dotychczas ze środków tego Funduszu do budżetu powiatu. Wydatki realizowane będą w rozdziałach: ,,Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł, ,,Nadzór budowlany zł, Pozostała działalność zł. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Na finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych realizowanych w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa, przeznaczono kwotę zł. Wydatki te planuje się na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla wybranych obrębów powiatu chełmskiego w celu dostosowania istniejącej ewidencji do wymagań określonych w rozporządzeniu MRGiB z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454). Do modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków w 2011 r. wytypowano obręby: Ruda Kolonia i Miłosław w gminie Ruda Huta. Od 1 stycznia 2011 r. z budżetu powiatu finansowane będą zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na realizację tych wydatków w ramach dochodów własnych powiatu przewidziano kwotę zł, w tym na: - zakładanie i modernizację map numerycznych, zakładanie osnów, - modernizację ewidencji gruntów i zakładanie ewidencji budynków obrębów powiatu chełmskiego, - dostosowanie map do nowych standardów, - kontrole terenowe, kontrole robót geodezyjnych, - prostowanie błędów w dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego, - skanowanie i archiwizację zasobu. 19

20 Nadzór budowlany Wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie finansowane dotacją z budżetu państwa, zaplanowane zostały na poziomie 102,5% przewidywanego wykonania w roku 2010, tj. w kwocie zł. W danym rozdziale realizowane będą w całości wydatki bieżące. Wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wyniosą zł, z tego: - wynagrodzenia osobowe (7,25 etatów) zł, - wynagrodzenia bezosobowe zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zł. W porównaniu do roku 2010 wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi są wyższe o 2,2%. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp przewidziane zostały wydatki w kwocie 600 zł. Na realizację zadań statutowych w jednostce zaplanowano zł, co stanowi 104,7% przewidywanego wykonania w roku 2010., z przeznaczeniem na: - zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, tonerów i tuszy zł, - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż zł, - zakup usług, w tym usług pocztowych, bankowych i informatycznych, prawnych zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł, - zakup usług remontowych zł, - zakup usług zdrowotnych zł, - szkolenia pracowników zł, - opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego zł, - zakup usług dostępu do sieci Internet zł, - koszty wyjazdów w ramach czynności kontrolnych zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. Pozostała działalność W danym rozdziale finansowane będą wydatki związane z funkcjonowaniem, wyposażeniem oraz utrzymaniem w należytym stanie zasobu geodezyjnego. Szczegółowy katalog wydatków określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240; poz z późn. zm.). Na rok 2011 na omawiane wydatki zaplanowano zł, z tego: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł. W ramach wydatków bieżących planuje się finansować: 20

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego na 2016 rok (wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1 Dział Rozdz. Wyszczególnienie (w złotych) 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 000,00 4 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 000,00 4 000,00 2110 zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Strona 17 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2010 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2007 r. D O C H O D Y Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 58 580,00 01095 Pozostała działalność 58 580,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo