DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU"

Transkrypt

1 DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania w roku W porównaniu do roku 2010 dochody te będą wyższe o zł. W ogólnej kwocie dochodów oszacowanych na 2011 rok, dochody bieżące stanowią kwotę zł, tj. 68,9%, a dochody majątkowe określono w kwocie zł, tj. 31,1%. Dochody bieżące zaplanowane zostały na poziomie 101,5% przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2010, a dochody majątkowe stanowią 731,4% kwoty planowanej na 2010 rok. Na poziom dochodów budżetowych w roku 2011 mają wpływ przede wszystkim zwiększone dochody majątkowe. Przyjęto, że w roku 2011 zostaną zrefundowane w znacznym stopniu wydatki poniesione w roku 2010 i częściowo w roku 2011 na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków unijnych. Wiąże się to również z zakończeniem rzeczowej realizacji części projektów. Dotyczy to głównie dużych projektów z zakresu infrastruktury drogowej, informatyzacji powiatu i pomocy społecznej. Poza tym przyznane zostały z budżetu państwa i z budżetu środków europejskich dotacje celowe na 2011 rok na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW Głównymi źródłami dochodów budżetu powiatu w 2011 roku są: - subwencja ogólna z budżetu państwa zł, - dochody własne zł, - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami zł, - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zł, - dotacje z budżetu państwa i środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz z Funduszu Pracy na zadania własne powiatu zł, - dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego zł, - dotacje na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zł. Struktura dochodów powiatu jest następująca : - subwencja ogólna - 28,5%, - dochody własne - 16,7%, - dotacje celowe oraz środki pochodzące z funduszy celowych i agencji - 26,3%, - środki z budżetu Unii Europejskiej - 28,5%. Dochody powyższe zaplanowane zostały w następujących działach klasyfikacji budżetowej: 1

2 Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane zostały dochody w wysokości zł, z tego dochody bieżące stanowią kwotę zł, a dochody majątkowe wynoszą zł. Na poziom dochodów w tym dziale mają wpływ następujące źródła: - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na prace geodezyjne na rzecz rolnictwa zł, - dotacje celowe z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW zł, - dotacje celowe z budżetu środków europejskich na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW zł, - dotacja celowa z budżetu gminy Kamień na realizację zagospodarowania poscaleniowego na obrębie Józefin, gm. Kamień zł, - dotacja celowa z budżetu gminy Rejowiec na realizację zagospodarowania poscaleniowego na obrębie Leonów, gm. Rejowiec zł. Dział Leśnictwo W dziale tym na rok 2011 zaplanowano dochody bieżące w kwocie zł, stanowiące 99,0% przewidywanego wykonania w roku Źródłem tych dochodów są środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z przeznaczeniem na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Dział Transport i łączność W roku 2011 w dziale Transport i łączność dochody wyniosą zł, z tego dochody bieżące zł, a dochody majątkowe zł. W stosunku do roku 2010 dochody te są wyższe o 382,6%. Na ogólną kwotę dochodów w dziale składają się: - wpływy ze sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew zł, - wpływy z tytułu dzierżawy nieruchomości położonych w Rejowcu Fabrycznym i Brzeźnie zł, - odsetki od środków na rachunkach bankowych Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie zł, - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika zł, - wpływy z tytułu pomocy finansowej gmin na dofinansowanie zadań własnych powiatu z zakresu infrastruktury drogowej zł, - dotacja celowa z budżetu środków europejskich na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu pn. Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata zł, 2

3 - dotacja celowa z budżetu środków europejskich na realizację zadania pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów przygranicznych powiatu chełmskiego i rejonów lubomelskiego i kowelskiego poprzez realizację skoordynowanych działań planistycznych i inwestycyjnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina zł. Dział Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie zł, stanowiące 35,8% przewidywanego wykonania w roku Dochody w powyższej wysokości przewiduje się uzyskać z następujących źródeł: - dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa zł, - wpływów w wysokości 25% od zrealizowanych dochodów na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa zł, - opłat za trwały zarząd gruntów stanowiących mienie powiatu (opłaty roczne uiszczane przez Domy Pomocy Społecznej, Dom Dziecka w Siedliszczu, Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie) zł, - opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Kazimierza w Chełmie) - 46 zł. Na zaplanowanie niższych, w porównaniu do roku 2010, dochodów w dziale Gospodarka mieszkaniowa ma wpływ ustalenie w budżecie Wojewody dotacji dla powiatu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na poziomie 25% kwoty planowanej na rok Dział 710- Działalność usługowa W dziale 710 zaplanowane zostały dochody bieżące w wysokości zł, co stanowi 363,7 % przewidywanego wykonania w roku Źródłami dochodów w omawianym dziale są: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na : - finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych zł, - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie zł, 2) wpływy związane z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, z tego: - wpływy z opłat za korzystanie z danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zł, - pozostałość środków pieniężnych na rachunku PFGZGiK na r zł. 3

4 Art. 90 ust. 1 pkt.1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) stanowi, że powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym likwiduje się z dniem 31 grudnia 2010 r. Środki pieniężne zlikwidowanych funduszy staną się z dniem 1 stycznia 2011 r. dochodami budżetu powiatu. Ponadto wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będą od roku 2011 dochodami własnymi budżetu powiatu. Dział Administracja publiczna W dziale,,administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie zł, z tego dochody bieżące w wysokości zł, a dochody majątkowe w kwocie zł. Dochody te pochodzą z następujących źródeł: - dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zł, - dochodów własnych powiatu realizowanych przez Starostwo Powiatowe zł, - dotacji celowych z budżetu środków europejskich na refundację wydatków projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata zł, - wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez gminy na współfinansowanie projektu pn. e-powiat chełmski rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim zł. Na poziom planowanych dochodów ma wpływ fakt ujęcia w planie roku 2011dotacji z budżetów gmin i środków Unii Europejskiej jako źródeł finansowania projektu e-powiat chełmski. Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone są na finansowanie: - kosztów utrzymania pracowników Starostwa wykonujących zadania administracji rządowej z zakresu urzędu wojewódzkiego zł, - wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zł. Dochody własne w kwocie zł planuje się uzyskać z : - wpływów za czynności związane z ubezpieczeniem pracowników Starostwa zł, - sprzedaży dzienników budów zł, - wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego zł. 4

5 Przewidziane w kwocie zł dotacje z budżetu środków europejskich zaplanowano z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów: - projektu pt.,,e -powiat chełmski -rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim zł, - projektu pt.,,współpraca międzyregionalna powiatu chełmskiego i miasta Chełm szansą rozwoju turystyki ziemi chełmskiej jako atrakcji wschodniej granicy Unii Europejskiej zł. Dział 752 Obrona narodowa W dziale Obrona narodowa dochody na rok 2011 zostały zaplanowane w wysokości zł, tj. na poziomie 75% kwoty planowanej na rok Źródłem tych dochodów jest dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na szkolenie obronne. Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie zł, stanowiące 118,6% przewidywanego wykonania w roku 2010, z tego z tytułu: - udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu chełmskiego zł, - udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zł, - opłaty komunikacyjnej oraz innych opłat stanowiących dochody powiatu na podstawie ustaw zł. Dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalone zostały na poziomie 126,4% planu roku W roku 2011 wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25 %. Dochody te przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów. Drugim źródłem dochodów w tym dziale są udziały (1,4 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu. Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały w kwocie zł, tj. na poziomie 61,5% planu roku Wysokość wpływów oszacowana została w oparciu o wykonanie tych dochodów w bieżącym roku. Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale są dochody własne powiatu realizowane przez Starostwo Powiatowe i Zarząd Dróg Powiatowych. Zaplanowane w wysokości zł, stanowiącej 105,8% kwot planowanych na rok 2010, dochody pochodzą z następujących wpływów: - opłaty komunikacyjnej zł, - opłaty za zezwolenia i licencje na przewozy osób lub rzeczy zł, 5

6 - opłaty za legitymacje instruktora nauki jazdy zł, - opłaty za zajęcie pasa drogowego zł, - opłaty za wydanie karty wędkarskiej zł. Największą pozycją dochodów z różnych opłat w tym dziale są wpływy z opłaty komunikacyjnej. Dochody z tego źródła zaplanowane zostały na poziomie 105,1% planu roku Planuje się, że w roku 2011 do budżetu powiatu wpłyną opłaty z tytułu: - rejestracji pojazdów zł, - wydania praw jazdy zł, - wydania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych zł. Dochody w kwocie zł z tytułu opłat związanych z rejestracją pojazdów planuje się uzyskać za: - dowody rejestracyjne zł, - nalepki kontrolne zł, - znaki legalizacyjne zł, - pozwolenia czasowe, czasowe wyrejestrowania zł, - karty pojazdów zł, - tablice rejestracyjne samochodowe, motorowerowe, motocyklowe, na przyczepy, ciągniki zł. Z kolei z tytułu opłat związanych z wydaniem uprawnień do kierowania pojazdami zaplanowano wpływy w wysokości zł, z tego za wydanie: - prawa jazdy zł, - międzynarodowego prawa jazdy zł. Dział Różne rozliczenia Na określone w tym dziale dochody bieżące w kwocie zł (93,1% przewidywanego wykonania w roku 2010) składają się : - subwencja ogólna z budżetu państwa na rok zł, - odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu powiatu zł. Subwencja ogólna dla powiatu na 2011 rok ustalona została na poziomie 93,3% kwoty przewidzianej w budżecie powiatu na rok 2010 i składać się będzie z następujących części: 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie zł, 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie zł, z tego: - kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej zł, - kwota uzupełniająca części wyrównawczej 6

7 subwencji ogólnej zł, 3) części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie zł. Subwencja ogólna dla powiatu zaplanowana została w oparciu o informacje Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok. Ostateczna kwota subwencji ogólnej dla powiatu zostanie przekazana przez Ministra Finansów po wejściu w życie ustawy budżetowej na rok Kolejnym źródłem dochodów w tym dziale są zaplanowane w wysokości zł odsetki od środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu. Plan dochodów z powyższego tytułu ustalony został na poziomie 60% kwoty planowanej na rok 2010, tj zł. Zaplanowanie niższych w stosunku do roku 2010, dochodów z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynika z faktu, że w bieżącym roku znaczna część środków finansowych przewidzianych na wkład własny powiatu w realizację projektów unijnych pozostawała na rachunku bieżącym budżetu powiatu, co pozwalało na lokowanie środków pieniężnych na rachunkach lokat overnight (tzw. lokat nocnych). Dział Oświata i wychowanie Przewidywane w tym dziale dochody bieżące w kwocie zł, stanowiące 230,5% planowanych dochodów na rok 2010, pochodzą z następujących źródeł: - wpływów z tytułu najmu składników majątkowych jednostek oświatowych zł, z tego: Zespół Szkół w Siedliszczu (wpłaty czynszów za pomieszczenia garażowe i lokale mieszkalne) zł, LO w Dubience (wpłaty czynszów za 2 mieszkania i 2 pokoje) zł, - odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół zł, - wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz wypłaty zasiłku chorobowego z ZUS zł, - dotacji celowej z budżetu gminy Dubienka na finansowanie prac remontowych w budynku LO i Gminnego Zespołu Szkół w Dubience w ramach porozumienia zł. Zaplanowanie wyższych, w porównaniu do roku 2010, dochodów w omawianym dziale wynika z tego, że w budżecie na rok bieżący nie były przewidziane dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień. 7

8 Dział Ochrona zdrowia W dziale Ochrona zdrowia zaplanowane zostały dotacje z budżetu państwa w kwocie zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za: - osoby nie pobierające zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych, stypendium zł, - dzieci przebywające w Domu Dziecka w Siedliszczu nie objęte ubezpieczeniem zł. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Ustalona na rok 2011 dotacja na powyższy cel stanowi 85,4% kwoty planowanej na rok Dział Pomoc społeczna Dochody w dziale Pomoc społeczna" w roku 2011 wyniosą zł. Zaplanowane zostały na poziomie 108% przewidywanego wykonania w roku Dochody bieżące planuje się w kwocie zł, a dochody majątkowe w wysokości zł. Na ogólną kwotę dochodów w tym dziale składają się: - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie bieżących zadań własnych powiatu zł, - dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień zł, - dotacja celowa z budżetu środków europejskich na refundację wydatków projektu pn.,,termomodernizacja i modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Nowinach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata zł, - dochody własne jednostek organizacyjnych finansowanych w ramach tego działu zł. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne powiatu zaplanowana została w wysokości stanowiącej 100,8% przewidywanego wykonania w roku Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie utrzymania w DPS osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. W dochodach roku 2011 ujęto dotacje celowe w wysokości zł przewidziane do przekazania przez powiaty z terenu, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych na terenie powiatu chełmskiego, na pokrycie świadczeń przysługujących tym rodzinom zastępczym. Dochody własne zakłada się uzyskać w tym dziale w kwocie zł, stanowiącej 124,1% przewidywanego wykonania w roku 2010, z następujących źródeł: - odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu zł, - wpływów ze sprzedaży posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Siedliszczu zł, 8

9 - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych zł, - odsetek od środków na rachunkach bankowych Domów Pomocy Społecznej, Domu Dziecka w Siedliszczu i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zł, - wpływów z czynszu za wynajem pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Nowinach zł, - wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego zł. Główną pozycją dochodów własnych są wpływy z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w DPS. Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały na poziomie 122,7% kwoty przewidywanego wykonania w roku Wzrost dochodów wiąże się z możliwością podniesienia opłat do wysokości kosztów utrzymania za pobyt w DPS osobom przyjętym po 1 stycznia 2004 r. w związku z osiągnięciem standardów przez Domy Pomocy Społecznej. Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie zł i są one niższe o 13,6% od dochodów przewidzianych do uzyskania w roku 2010 r. Dochody w tym dziale stanowić będą: - wpływy w wysokości 2,5% z tytułu obsługi zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zł, - odsetki od środków na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie zł, - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego zł, - dotacja celowa z budżetu miasta Chełm na prawach powiatu na zadnia przyjęte do realizacji na podstawie porozumienia zł, - środki z Funduszu Pracy zł, - dotacje celowe z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego,,Kapitał Ludzki zł. Wpływy za obsługę zadań realizowanych z PFRON oszacowane zostały na poziomie 94,4% kwoty planowanej na rok 2010 i stanowią 2,5% środków PFRON przewidzianych dla powiatu na realizację zadań w 2011 roku. Dotacja celowa z budżetu miasta Chełm na prawach powiatu zaplanowana została na poziomie planu na rok 2010 na współfinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z obsługą przez tę jednostkę osób bezrobotnych z terenu miasta Chełm. Zaplanowane w kwocie zł środki z Funduszu Pracy, przeznaczone są na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. W stosunku do roku 2010 powyższe dochody wzrosły o 29,7%. Poza tym w omawianym dziale przewidziano kwotę zł do pozyskania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa na realizację projektów:,,kompetentna kadra, Urząd bez granic i,,pomysł na biznes. Zaplanowane na rok 2011 dotacje na realizację projektów stanowią 34% kwot planowanych na rok

10 Dział Edukacyjna opieka wychowawcza W tym dziale w roku 2011 zakłada się uzyskać dochody bieżące w kwocie zł, co stanowi 107,9% przewidywanego wykonania w roku Są to dochody własne realizowane przez jednostki finansowane w ramach tego działu i pochodzą z następujących źródeł: - wpłat osób korzystających z noclegów w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dubience zł, - odsetek od środków na rachunkach bankowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dorohusku i Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Dubience i Rejowcu Fabrycznym zł, - wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika podatku dochodowego - 70 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dochody w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewidziane zostały w kwocie zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, za pobór wody, zrzut ścieków, składowanie odpadów. Wpływy z wymienionych opłat realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i przekazywane do budżetu powiatu w kwocie stanowiącej 10% uzyskanych wpływów z terenu powiatu. Są to dochody bieżące, oszacowane zostały na poziomie 50,2% dochodów przewidzianych w tym dziale w roku Zaplanowanie niższych, w porównaniu do roku bieżącego, wpływów w omawianym dziale wynika z tego, że dochodem budżetu powiatu w roku 2010 jest pozostałość środków pieniężnych na r. w kwocie zł na rachunku likwidowanego Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 10

11 WYDATKI BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU. Budżet powiatu chełmskiego na 2011 rok po stronie wydatków zaplanowany został w kwocie zł, tj. na poziomie 117,1 % przewidywanego wykonania w roku Na łączną kwotę wydatków przewidzianych w budżecie powiatu na 2011 rok składają się: - wydatki bieżące w wysokości zł, - wydatki majątkowe w wysokości zł. Wydatki bieżące stanowią 68,3% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 31,7% ogółu wydatków. W porównaniu do roku 2010 wydatki bieżące są wyższe o 3,7%, natomiast wydatki majątkowe stanowią 162,4% przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Planowane wydatki budżetu powiatu na rok 2011 zostały porównane do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2010, przyjętego na poziomie planu wydatków po zmianach wprowadzonych do 30 września 2010 r. Zaplanowana w wysokości zł kwota wydatków bieżących przeznaczona zostanie na : - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zł (106% kwoty (50,2 % wydatków bieżących) planow. w 2010r.) - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł (96,2% kwoty (4,5% wydatków bieżących) planowanej w 2010r.) - wydatki na realizację zadań statutowych zł (101,8% kwoty (40,6 % wydatków bieżących) planow. w 2010r.) - dotacje z budżetu powiatu zł (105,4% kwoty (4,2 % wydatków bieżących) planow. w 2010r.) - koszty związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego zł (96,9% kwoty (0,5 % wydatków bieżących) planowanej w 2010r). W ramach kwoty zł zaplanowanej na wydatki majątkowe przewiduje się finansować głównie inwestycje w zakresie budowy i przebudowy dróg ( zł), projekt,,e-powiat chełmski- rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim ( zł), oraz inwestycje związane z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów ( zł). Z ogólnej kwoty wydatków budżetu powiatu na rok 2011 finansowane będą: - wydatki na zadania własne powiatu zł, - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania 11

12 zlecone powiatowi ustawami zł, - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej zł, - wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zł, - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zł. Największy udział w budżecie powiatu na 2011 rok stanowią wydatki w działach,,transport i łączność - 25,2%,,,Administracja publiczna - 21,2% oraz Pomoc społeczna - 20,7%. Zaplanowanie w dwóch pierwszych działach znacznych kwot wydatków wiąże się z realizacją dużych projektów z zakresu infrastruktury drogowej i informatyzacji powiatu finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Realizacja wydatków budżetu powiatu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział Rolnictwo i łowiectwo W budżecie powiatu na finansowanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa zaplanowano zł, z tego na wydatki bieżące zł i na wydatki inwestycyjne zł. W ramach działu przewidziane zostały wydatki na: - zadania z zakresu administracji rządowej zł, - zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zł, - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zł. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej ustalone zostały na poziomie przyznanej dotacji z budżetu państwa i z budżetu środków europejskich. Wydatki w kwocie zł przewidziane zostały na sfinansowanie prac geodezyjnych związanych z: podziałem działek celem zwrotu, przyznania rolnikom prawa własności do działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania zł, zmianami projektów scalenia gruntów zł. W ramach kwoty zł zaplanowane zostały wydatki na następujące projekty realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , finansowane dotacją z budżetu środków europejskich i z budżetu państwa: - Projekt scalenia gruntów obrębu Hruszów, Siedliszczki, Marynin, gmina Rejowiec zł, - Projekt scalenia gruntów obrębu Leonów, gmina Rejowiec zł, - Projekt scalenia gruntów obrębu Józefin, gmina Kamień zł, 12

13 - Projekt scalenia gruntów obrębu Trościanka, gmina Wojsławice zł, - Projekt scalenia gruntów obrębu Wólka Czułczycka i Zarzecze, gmina Chełm zł, - Projekt scalenia gruntów obrębu Rozięcin, gmina Wojsławice zł, - Projekt scalenia gruntów obrębu Depułtycze Królewskie Kolonia, gmina Chełm zł. Z kolei na podstawie porozumień z gminami przewidziane zostały wydatki na: urządzenie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obrębie Józefin, gmina Kamień, finansowane dotacją celową z budżetu gminy Kamień zł, zagospodarowanie poscaleniowe na obrębie Leonów, gmina Rejowiec finansowane dotacją celową z budżetu gminy Rejowiec zł. Dział Leśnictwo Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo" zaplanowane zostały na poziomie 57,8% przewidywanego wykonania w roku 2010, tj. w kwocie zł. Na finansowanie omawianych wydatków w roku 2011 przewidziane są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości zł i dochody własne powiatu w kwocie zł. Wydatki w omawianym dziale zaplanowane zostały na realizację zadań własnych w rozdziałach: Gospodarka leśna" zł, Nadzór nad gospodarką leśną" zł. Gospodarka leśna W danym rozdziale w ramach środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano wypłaty ekwiwalentów z tytułu prowadzenia upraw leśnych. Ekwiwalenty wypłacane są 23 właścicielom upraw leśnych, którzy w latach 2002 i 2003 zalesili własne grunty o powierzchni 93,7751 ha. Przeciętny miesięczny ekwiwalent na rok 2010 w przeliczeniu na 1 ha wynosi 171,42 zł. Do kalkulacji wydatków na ten cel w roku 2011 założono wzrost ekwiwalentu o prognozowaną inflację. Nadzór nad gospodarką leśną W rozdziale tym przewidziane zostały wydatki na: - zakup druków wniosków o cechowanie drewna i świadectw legalności pozyskania drewna, niezbędnych do wykonywania czynności związanych z legalizacją drewna w lasach niepaństwowych zł, - przekwalifikowanie zalesionych użytków rolnych na grunty leśne zł. 13

14 W roku 2011 kwotę zł planuje się wydatkować na czynności związane z przeklasyfikowaniem gruntów zalesionych w latach o powierzchni 80 ha. Obowiązek przekwalifikowania przez starostę zalesionych, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, gruntów wynika z ustawy o lasach. Dział Transport i łączność Na wydatki związane z zarządzaniem drogami powiatowymi, utrzymaniem tych dróg i ich budową zaplanowano kwotę zł, co stanowi 25,2% ogółu wydatków budżetu powiatu na 2011 rok. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w roku 2010, planowana na rok 2011 kwota stanowi 102,1%. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości zł, stanowi to 86,3% przewidywanego wykonania w roku Na kwotę wydatków bieżących składają się: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, - wydatki na realizację zadań statutowych zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł. Natomiast na wydatki inwestycyjne przewidziano kwotę zł, czyli o 9,3% nominalnie więcej niż w 2010 r. W ramach wydatków ogółem w kwocie zł finansowane będą: - wydatki na zadania własne zł, - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zł. Zaplanowaną kwotę wydatków na rok 2011 w dziale Transport i łączność przewiduje się wydatkować na: - koszty utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie zł, - utrzymanie dróg powiatowych zł, - przebudowy i budowy dróg powiatowych i chodników zł, Wydatki na utrzymanie Zarządu Dróg Powiatowych w Chełmie i Obwodu Drogowego w Sielcu obejmują: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł, - pozostałe wydatki bieżące zł. W ramach wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane będą: - wynagrodzenia osobowe pracowników zł, - wynagrodzenia bezosobowe zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zł. Do kalkulacji wydatków na wynagrodzenia osobowe na rok 2010 przyjęto wynagrodzenia dla 20 etatów oraz wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na czas określony w wyniku umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie. Ponadto przewidziane zostały wydatki na wypłatę 6 nagród jubileuszowych na kwotę zł. 14

15 W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych przewidziano wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Na pozapłacowe koszty utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych zaplanowano zł i obejmują one: - zakup materiałów, w tym paliwa do samochodu osobowego, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych zł, - zakup energii elektrycznej zł, - zakup usług szkoleniowych zł, - zakup usług zdrowotnych (usługi medycyny pracy) zł, - zakup usług pozostałych, w tym, usługi pocztowe, bankowe, informatyczne zł, - zakup usług dostępu do sieci Internet zł, - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej zł, - wydatki na wyjazdy służbowe krajowe zł, - różne opłaty, w tym opłaty za ubezpieczenie pojazdów sprzętowo -transportowych oraz ubezpieczenie dróg zł, - opłaty i podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, opłata za dozór techniczny zł, - odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. Na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych zaplanowano w roku 2011 kwotę zł. W ramach wydatków na utrzymanie dróg planuje się sfinansować : 1) zakup materiałów związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg zł, w tym: - masy mineralno - asfaltowej do stosowania na zimno, - masy mineralno - asfaltowej do stosowania na gorąco, - emulsji asfaltowej, - gruzu ceglano - betonowego, - kruszywa - kliniec frakcja 0-31 mm, - grysów bazaltowych, - znaków drogowych, słupków, cementu, - farby do malowania pasów na jezdni, - paliwa do środków transportowych, - części zamiennych do śr. transportowych i sprzętu, - piasku i soli do zimowego utrzymania dróg 2) zakup usług remontowych zł, w tym: - remonty przepustów wraz z rowami odwadniającymi, - remonty środków transportowych, 15

16 - remonty dróg powiatowych, 3) zakup usług pozostałych zł, w tym: - koszenie poboczy dróg powiatowych, - frezowanie poboczy, - usługi związane z transportem materiałów drogowych, - wynajem sprzętu typu walec, równiarka, koparka, - przeglądy techniczne środków transportowych, usługi wulkanizacyjne, - zakup usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg. W ramach wydatków przewidzianych na utrzymanie dróg powiatowych finansowane będą w kwocie zł zadania własne powiatu z zakresu ochrony środowiska dotyczące konserwacji i bieżącego utrzymania rowów przydrożnych oraz poboczy, w tym frezowania poboczy, udrożnienia rowów przydrożnych. W budżecie powiatu na 2011 rok w wydatkach na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przewidziano znaczne kwoty na zakup materiałów do remontów dróg i bieżących napraw dróg oraz na zakup usług związanych miedzy innymi z transportem materiałów drogowych. Wynika to z rozszerzenia zakresu wykonywanych robót siłami własnymi przez pracowników Zarządu Dróg Powiatowych, zatrudnionych w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie. Zaplanowane w kwocie zł wydatki na inwestycje w dziale,,transport i łączność przewiduje się sfinansować ze środków własnych powiatu w wysokości zł, z wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez gminy w kwocie zł i z budżetu środków europejskich w wysokości zł. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych planuje się realizację zadania pn.,,zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na głównej osi komunikacyjnej powiatu chełmskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1839L. Zadanie realizowane będzie w partnerstwie z Miastem Chełm oraz gminami: Kamień, Leśniowice, Chełm, Wojsławice. Planowany koszt zadania wynosi zł. Zadanie w 50% finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa i w 50% z budżetu powiatu. Udział własny powiatu w kwocie zł finansowany będzie w wysokości zł ze środków własnych powiatu, a zł stanowić będzie pomoc finansowa wymienionych jednostek samorządu terytorialnego. Termin realizacji planowanej inwestycji to wrzesień 2011 r. Wydatki w kwocie zł zaplanowano na finansowanie w 2011 r. zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata W kwietniu 2009 r. powiat podpisał porozumienie z innymi powiatami województwa lubelskiego na wspólną realizację projektu pn.,,poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich tj. na zadania 16

17 ,,Budowa drogi powiatowej Nr 1807L w miejscowości Chojno Nowe zwiększającej dostępność do drogi krajowej Nr 12 i,,poprawa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogami wojewódzkimi Nr 844 i Nr 816 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 1852L relacji Dryszczów - Holendry - Dubienka. Całkowita wartość projektu wynosi ,43 zł. W budżecie powiatu na 2010 rok na realizację tych zadań przewidziano ,88 zł, z czego kwota ,31 zł przewidziana jest do refundacji ze środków unijnych, a wkład własny powiatu stanowi kwotę ,57 zł. Na finansowanie zadań objętych projektem w roku 2011 zaplanowano w budżecie powiatu wydatki w wysokości zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie zł (85,1%), a wkład własny powiatu stanowić będzie kwotę zł (14,9%). Kolejne zadanie pn.,,poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów przygranicznych powiatu chełmskiego i rejonów lubomelskiego i kowelskiego poprzez realizację skoordynowanych działań planistycznych i inwestycyjnych zamierza się realizować w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina , Priorytet 1: Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego, Działanie:1.3: Poprawa dostępności regionu z udziałem środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Wartość projektu to kwota ,62 zł, z czego wysokość dofinansowania to kwota ,96 zł ( 90 %), a wkład własny powiatu , 66 zł (10%). W 2011 roku zaplanowano do realizacji zakres robót o wartości zł, z czego dofinansowanie wyniesie zł ( 90%), a wkład własny powiatu zł (10%). Projekt przeszedł ocenę formalną i jest na etapie oceny merytorycznej. W celu realizacji zadań inwestycyjnych założonych do wykonania w 2011 roku planuje się wykonanie projektów budowlanych niezbędnych do ich realizacji. Na ten cel w budżecie powiatu przewidziano zł. Zgodnie z,,procedurą prowadzenia przez Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie zadań z zakresu infrastruktury drogowej finansowanych przez powiat chełmski z udziałem pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego przewiduje się do realizacji zadanie pn.,,budowa chodnika w miejscowości Strachosław, Kamień, Kamień Kolonia w ciągu drogi powiatowej Nr 1842 L. Wartość zadania wynosi zł, z tego wkład własny powiatu zł i pomoc finansowa gminy Kamień zł. Dział 630 Turystyka Wydatki na finansowanie zadań w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości zł, tj. na poziomie 11,4% przewidywanego wykonania w roku W ramach działu,,turystyka w roku 2010 powiat chełmski jako partner w projekcie,,oznakowanie turystyczne województwa lubelskiego planował przekazać samorządowi województwa lubelskiego kwotę zł w formie dotacji celowej na udział własny. W związku z tym, że umowa o dofinansowanie projektu ze środków RPOWL na lata nie zostanie podpisana, w planie wydatków na 2011 rok nie ujęto kwoty dotacji na realizację tego projektu wynikającej z podpisanej umowy partnerskiej. 17

18 Kwota zł stanowić będzie rezerwę celową w budżecie powiatu, z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu turystyki, zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym. Dział Gospodarka mieszkaniowa W dziale,,gospodarka mieszkaniowa określona została kwota zł na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu. Wydatki te stanowią 34,1% przewidywanego wykonywania w roku W ramach ogólnej kwoty wydatków finansowane będą: - zadania z zakresu administracji rządowej zł, - zadania własne powiatu zł. Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa przewidziano wydatki w kwocie zł, tj. w wysokości dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa. Wydatki te zostały ustalone na poziomie 25% planu z roku Zaplanowaną kwotę przewiduje się przeznaczyć na: - wynagrodzenia osobowe pracownika Starostwa realizującego zadania z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zł, - zakup usług związanych z zabezpieczeniem i ochroną zakładu drzewnego w Zawadówce, odprowadzaniem ścieków z budynku mieszkalnego w Marysinie, wznowieniem granic działek leśnych, szacowaniem gruntów w celu aktualizowania opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd, podziałami geodezyjnymi w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości, ogłoszeń prasowych dot. przetargów zł, - zakup energii elektrycznej dostarczanej do nieruchomości Skarbu Państwa w Zawadówce zł, - pokrycie kosztów postępowania sądowego zł, - podatek od towarów i usług (VAT) zł. Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu przewidziano w budżecie na 2011 rok kwotę zł. Wydatki te zostały zaplanowane na poziomie 102,1% przewidywanego wykonania w roku 2010 i przeznaczone zostaną na: - opłacenie wniosków złożonych w Sądach Rejonowych w Chełmie i Krasnymstawie w celu ujawnienia w księgach wieczystych własności Powiatu chełmskiego oraz trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości stanowiących drogi powiatowe, - opłaty za wykonanie operatorów szacunkowych działek gruntu przewidzianych do nabycia przez Powiat Chełmski, - opłaty za akty notarialne, - opłaty za łączenie i podziały nieruchomości. 18

19 Dział Działalność usługowa Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie zł (363,7% przewidywanego wykonania w roku 2010) przeznaczone są na finansowanie zadań: - z zakresu administracji rządowej zł, - własnych powiatu zł. Z ogólnej kwoty wydatków na wydatki bieżące przypada kwota zł, a wydatki majątkowe stanowią zł. Znaczny wzrost, w porównaniu do roku 2010, wydatków w dziale Działalność usługowa wiąże się z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 r. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i przejęciem zadań finansowanych dotychczas ze środków tego Funduszu do budżetu powiatu. Wydatki realizowane będą w rozdziałach: ,,Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zł, ,,Nadzór budowlany zł, Pozostała działalność zł. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Na finansowanie prac geodezyjnych i kartograficznych realizowanych w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa, przeznaczono kwotę zł. Wydatki te planuje się na przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla wybranych obrębów powiatu chełmskiego w celu dostosowania istniejącej ewidencji do wymagań określonych w rozporządzeniu MRGiB z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454). Do modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków w 2011 r. wytypowano obręby: Ruda Kolonia i Miłosław w gminie Ruda Huta. Od 1 stycznia 2011 r. z budżetu powiatu finansowane będą zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na realizację tych wydatków w ramach dochodów własnych powiatu przewidziano kwotę zł, w tym na: - zakładanie i modernizację map numerycznych, zakładanie osnów, - modernizację ewidencji gruntów i zakładanie ewidencji budynków obrębów powiatu chełmskiego, - dostosowanie map do nowych standardów, - kontrole terenowe, kontrole robót geodezyjnych, - prostowanie błędów w dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego, - skanowanie i archiwizację zasobu. 19

20 Nadzór budowlany Wydatki na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie finansowane dotacją z budżetu państwa, zaplanowane zostały na poziomie 102,5% przewidywanego wykonania w roku 2010, tj. w kwocie zł. W danym rozdziale realizowane będą w całości wydatki bieżące. Wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane wyniosą zł, z tego: - wynagrodzenia osobowe (7,25 etatów) zł, - wynagrodzenia bezosobowe zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne zł, - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zł. W porównaniu do roku 2010 wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi są wyższe o 2,2%. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp przewidziane zostały wydatki w kwocie 600 zł. Na realizację zadań statutowych w jednostce zaplanowano zł, co stanowi 104,7% przewidywanego wykonania w roku 2010., z przeznaczeniem na: - zakup materiałów i wyposażenia, w tym paliwa do samochodu służbowego, materiałów biurowych, tonerów i tuszy zł, - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż zł, - zakup usług, w tym usług pocztowych, bankowych i informatycznych, prawnych zł, - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł, - zakup usług remontowych zł, - zakup usług zdrowotnych zł, - szkolenia pracowników zł, - opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego zł, - zakup usług dostępu do sieci Internet zł, - koszty wyjazdów w ramach czynności kontrolnych zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. Pozostała działalność W danym rozdziale finansowane będą wydatki związane z funkcjonowaniem, wyposażeniem oraz utrzymaniem w należytym stanie zasobu geodezyjnego. Szczegółowy katalog wydatków określa ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240; poz z późn. zm.). Na rok 2011 na omawiane wydatki zaplanowano zł, z tego: - wydatki bieżące zł, - wydatki majątkowe zł. W ramach wydatków bieżących planuje się finansować: 20

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo WYDATKI 440.038.791 zł Wydatki budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok wynoszą 440.038.791 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo