Zakup wysoko-pokładowego autokaru klasy lux i samochodu 9-osobowego typu bus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakup wysoko-pokładowego autokaru klasy lux i samochodu 9-osobowego typu bus"

Transkrypt

1 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Informacje i formularze on-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Opera Śląska Adres pocztowy: ul. Moniuszki 21/23 Miejscowość: Bytom Kod pocztowy: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Polska Tel.: Agszka Kubik, Janusz Parys Faks: Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres profilu nabywcy (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontowego inny: proszę wypełnić załącznik A.III 1 / 22 SIMAP2_operabytom :59 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

2 I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne Agencja/Urząd krajowy lub federalny Organ władzy regionalnej lub lokalnej Agencja/Urząd regionalny lub lokalny Podmiot prawa publicznego Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa Inne (proszę określić): Instytucja Kultury Ogólne usługi publiczne Obrona Porządek i bezpieczeństwo publiczne Środowisko Sprawy gospodarcze i finansowe Zdrowie Budownictwo i obiekty komunalne Ochrona socjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (proszę określić): Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających 2 / 22 SIMAP2_operabytom :59 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

3 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Zakup wysoko-pokładowego autokaru klasy lux i samochodu 9-osobowego typu bus II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategorię roboty budowlane, dostawy lub usługi która najbardziej odpowiada konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu) a) Roboty budowlane b) Dostawy c) Usługi Wykona Zaprojektowa i wykona Wykona, za pomocą dowolnych środków, obiektu budowlanego, odpowiadającego wymogom określonym przez instytucję zamawiającą Kupno Dzierżawa Najem Leasing Połącze powyższych form Kategoria usług: nr (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/WE) Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych II.1.3) Ogłosze dotyczy Zamówienia publicznego Główne miejsce realizacji dostawy Opera Śląska Bytom, ul. Moniuszki 21/23 Kod NUTS PL228 Główne miejsce świadczenia usług Zawarcia umowy ramowej Utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami Liczba, LUB, jeżeli dotyczy, maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej Umowa ramowa z jednym wykonawcą Czas trwania umowy ramowej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat: Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli dotyczy; podać wyłącz dane liczbowe): Szacunkowa wartość bez VAT: LUB Zakres: między a Waluta: Waluta: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone(jeżeli możliwe do określenia): : 3 / 22 SIMAP2_operabytom :59 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

4 II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) Przedmiotem zamówienia jest dostawa autokaru wysokopokładowego turystycznego, fabrycz nowy, rok produkcji 2008 klasy lux, spełniającego wymogi EURO IV oraz zakup samochodu typu bus 9-osobowego, fabrycz nowy rok produkcji Zamawiający dopuszcza składa ofert częściowych. 4 / 22 SIMAP2_operabytom :59 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

5 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty II.1.7) Zamówie jest objęte Porozumiem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części) Jeżeli,oferty należy składać w odsieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole): tylko jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dopuszcza się składa ofert wariantowych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) zada nr 1 - zakup autokaru wysokopokładowego turystycznego, fabrycz nowy, rok produkcji 2008 klasy lux, spełniającego wymogi EURO IV zada nr 2 - zakup busa 9-osobowego, fabrycz nowy rok produkcji Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącz dane liczbowe): LUB Zakres: między a Waluta: PLN Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy) Jeżeli, proszę podać opis ich opcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli dotyczy): lub Zakres: między a Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień: w miesiącach: lub dniach: (od udzielenia zamówienia) II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: lub dniach: 14 (od udzielenia zamówienia) LUB Rozpoczęcie (dd/mm/rrrr) 5 / 22 SIMAP2_operabytom :59 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

6 Zakończe (dd/mm/rrrr) 6 / 22 SIMAP2_operabytom :59 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

7 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy) Zamawiający przewiduje wsie wadium: Ustala sie wadium dla: zadania nr PLN zadania nr PLN III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnia płatnicze oraz/lub odsie do odpowiednich przepisów je regulujących 1.Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na jego rachunek bankowy w termi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury oraz dokumentu potwierdzającego realizowa dostawy ( protokół odbioru). III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zosta udzielone zamówie (jeżeli dotyczy) Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspól. Wykonawcy występujący wspól ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy) Jeżeli, opis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udziele zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a)posiadają uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ich uprawń; b)posiadają zbędną wiedzę i doświadcze oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykona zamówienia; d) podlegają wykluczeniu z postępowania o udziele zamówienia. Ocena spełnia warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń o których mowa w rozdz. VI. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacz, iż Wykonawca spełnił w/w warunki. Zamawiający przy oce spełnia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/ spełnia. Niespeł chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgod z treścią art. 24 ust. 4 ustawy. VI. Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnia warunków udziału w postępowaniu: 1.Sporządzony przez Wykonawcę według instrukcji w załączniku nr 1 do siwz formularz oferty; 2.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz, podlega wykluczeniu na postawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych Wykonawca określonego w rozdz. V pkt.1a siwz zobowiązany jest do złożenia: - aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia albo składania ofert; - aktualnego zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca zalega z opłacam podatków i opłat, lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwol z podatków i opłat, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności, lub zaświadcze o wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione wcześj, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. - aktualnego zaświadczenia właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca zalega z opłacam składek na ubezpiecze zdrowotne lub społeczne i opłat, lub zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwol z składek lub opłat, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności, lub zaświadcze o wstrzymaniu w całości wykonania decyzji 7 / 22 SIMAP2_operabytom :59 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

8 właściwego organu wystawione wcześj, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu. - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia. - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej wcześj niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu o udziele zamówienia. 3.W celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę zbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w rozdz. V pkt.1 b oraz rozdz. V pkt.2a siwz i Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów: a) wykazu wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rówż wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udziele zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podam ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. b) Informacji na temat posiadanych stacji ASO z podam dokładnego adresu i informacji na temat sieci serwisowych "Serwis 24H" na tere UE 4.W celu potwierdzenia Zamawiającemu, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykona zamówienia, określonego w rozdz. V pkt.1c i rodz. Vi pkt 2b siwz Zamawiający wymaga pisemnej informacji z banku w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy lub z spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzający wysokość posiadanych środkow finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy określa się minimum 7 ( siedmio) cyfrową. Informacja może być wystawiona wcześj niż 3 miesiące od upływu terminu składania ofert. 5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2 - składa dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) otwarto likwidacji ani ogłoszono upadłości, b) zalega z uiszczam podatków, opłat, składek na ubezpiecze społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwol, odrocze lub rozłoże na raty zaległych płatności lub wstrzyma całości wykonania decyzji właściwego organu, c) orzeczono wobec go zakazu biegania sie o zamówie; d) składa zaświadcze właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 5 lit. a,c,d,siwz zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadcze złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedgo kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty o których mowa w pkt 5 siwz powinny być wystawione wcześj niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, z wyjątkiem dokumentu określonego w pkt 5b siwz, który powin być wystawiony wcześj niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. 6.Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. a) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarial poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożenia przez Wykonawcę kopia dokumentu jest czytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości; b) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. 7.Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśń, jeżeli osoba podpisującą jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 2 - w oryginale lub poświadczone notarial lub opatrzone adnotacją za zgodność z oryginałem pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w pkt. 2 oraz jej podpisem. 8.Kopie dowodu wpłaty wadium. 9.Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgod z art. 22 ust. 1 i podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy ( w przypadku oferty składa wspól przez kilku Wykonawców, oświadcze składa każdy wykonawca). 10.Zamawiający działając w oparciu o przepisy art 26 ust.3 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców, którzy w wyznaczonym termi złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających speł warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do uzupełnia tych oświadczeń lub dokumentów. 11.Wykonawcy występujący wspól muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowie pełnomocnika powin zawierać wskaza postępowania o zamówie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się o wspólne udziele zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania że oświadcze o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykona lub należyte wykona zamówienia. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się o wspólne zamówie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione w właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarial. Rozliczenia dokonywane będą wyłącz z podmiotem występującym jako pełnomocnik. III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa 8 / 22 SIMAP2_operabytom :59 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

9 Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a)w zakresie warunków wskazanych w pkt 1 lit. c siwz wymagane jest potwierdze, że Wykonawca aktual jak i w okresie ostatnich 3 miesięcy ma zgromadzone środki finansowe lub zdolność kredytowa Wykonawcy określa się minimum kwotą 7 (siedmio) cyfrową. Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): III.2.3) Zdolność techniczna Informacje i formalności koczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a)w zakresie warunku wskazanego w pkt. 1b siwz wymagane jest posiada zbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie realizacji poszczególnych zadań. Zada nr 1 - wymaga się aby Wykonawca wykonał co najmj dostawy jednego nowego autokaru o wysokim pokładzie pasażerskim, w okresie ostatnich trzech lat przed dm wszczęcia postępowania o udziele zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością stanowiącą przedmiot zamówienia; - ponadto producent autokaru win posiadać przynajmj jedną stację ASO oddaloną od siedziby zamawiającego więcej niż 100 km, jak rówż win posiadać sieć serwisową "Serwis 24H" na tere UE. zada nr 2 - wymaga aby Wykonawca wykonał co najmj dostawę jednego nowego samochodu 9-osobowego typu bus, w okresie ostatnich trzech lat przed dm wszczęcia postępowania o udziele zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością stanowiącą przedmiot zamówienia; - ponadto producent autokaru win posiadać przynajmj jedną stację ASO oddaloną od siedziby zamawiającego więcej niż 100 km, jak rówż win posiadać sieć serwisową "Serwis 24H" na tere UE. Minimalny poziom ewentual wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): 9 / 22 SIMAP2_operabytom :59 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

10 III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy) Zamówie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1) Świadcze usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Jeżeli,odsie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników odpowiedzialnych za wykona usługi 10 / 22 SIMAP2_operabytom :59 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

11 SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rodzaj procedury Otwarta Ograniczona Ograniczona przyspieszona Negocjacyjna Negocjacyjna przyspieszona Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Kandydaci zostali już zakwalifikowani Jeżeli, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców Informacje Dodatkowe Uzasad wyboru procedury przyspieszonej: Dialog konkurencyjny IV.1.2) Ogranicze liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Przewidywana liczba wykonawców LUB Przewidywana minimalna liczba a, jeżeli właściwe, maksymalna liczba Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: IV.1.3) Zmjsze liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu(procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) Zastosowa procedury etapowej w celu stopniowego zmjszania liczby omawianych rozwiązań lub negocjowanych ofert 11 / 22 SIMAP2_operabytom :59 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

12 IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowied pole(a)) Najniższa cena LUB Oferta najkorzystjsza ekonomicz z uwzględm kryteriów kryteria określone poniżej(kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w kolejności od najważjszego do najmj ważnego, w przypadku gdy przedstawie wag jest możliwe z oczywistych przyczyn) kryteria określone w specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym Kryteria Waga Kryteria Waga 1. cena moc silnika w KM IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Jeżeli, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy) IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy) GK /08 IV.3.2) Poprzed publikacje dotyczące tego samego zamówienia Jeżeli, Wstępne ogłosze informacyjne Ogłosze o profilu nabywcy Numer ogłoszenia w Dz.U.: /S - z dnia (dd/mm/rrrr) Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dotyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów Data: (dd/mm/rrrr) Godzina: Dokumenty odpłatne Jeżeli, Cena (podać wyłącz dane liczbowe): Waluta: Warunki i sposób płatności: 12 / 22 SIMAP2_operabytom :59 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

13 13 / 22 SIMAP2_operabytom :59 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

14 IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszcze do udziału w postępowaniu Data: 06/11/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: (dd/mm/rrrr) IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszcze do udziału w postępowaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV inny: IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta) Do: (dd/mm/rrrr) LUB Okres w miesiącach: lub dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8) Warunki otwarcia ofert Data: 06/11/2008 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:30 Miejsce (jeżeli dotyczy): Opera Śląska, Bytom ul. Moniuszki 21/23 Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) 14 / 22 SIMAP2_operabytom :59 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

15 SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy) Jeżeli, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, odsie do projektów i/lub programów: VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy) VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: Al. Szlucha 2/4 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: 48/ Faks: 48/ Adres internetowy (URL): Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Faks: Adres internetowy (URL): Kod pocztowy: Tel.: 15 / 22 SIMAP2_operabytom :59 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

16 VI.4.2) Składa odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to zbędne, pkt VI.4.3) Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Odwoła wnosi się do Prezesa Urzędu w termi 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protesu,jednocześ przekazując jego kopię zamawiającemu. Złoże odwołania w pacówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wsiem do Prezesa Urzędu. 2.Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześ wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wsienia protestu, późj jednak niż w termi 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postepowaniu odwoławczym. 3.Wykonawca może zgłosić przystąpie do postepowania odwoławczego najpóźj do czasu otwarcia posiedzenia zespołu arbitrów, wskazując swój interes prawny w przystapieniu i stronę, do ktorej przystępuje. Zgłosze przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwoła. 4.Czynności wykonawcy, który przystapił do postępowania odowławczego, mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami srony, do której przystapił. 5.Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postepowa odwoławcze przysługuje skarga do sądu. Dokładne informacje dotyczące składania odwołań zawiera dział Vi rozdz. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 16 / 22 SIMAP2_operabytom :59 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

17 VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: Al. Szlucha 2/4 Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: Kraj: Polska Tel.: 48/ Faks: 48/ Adres internetowy (URL): VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 22/09/2008 (dd/mm/rrrr) 17 / 22 SIMAP2_operabytom :59 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

18 ZAŁĄCZNIK A DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Kod pocztowy: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW) Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Kod pocztowy: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oficjalna nazwa: Adres pocztowy: Miejscowość: Kraj: Punkt kontowy: Osoba do kontów: Kod pocztowy: Tel.: Faks: Adres internetowy (URL): 18 / 22 SIMAP2_operabytom :59 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

19 ZAŁĄCZNIK B (1) INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ nr 1 NAZWA zakup wysokopokładowego autokaru klasy lux 1) KRÓTKI OPIS Zakup fabrycz nowego wysoko-pokładowego, 2 osiowego autokaru turystycznego klasy lux spełniającego wymogi min. Euro IV 1.Silnik stojący min. Euro IV o mocy powyżej 420 KM 2.Parametry techniczne: max. wys m, szerokość 2.55 m i max. długość m 3.Skrzynia 6- biegowa manualna 4.Skrzynia biegów i silnik tego samego producenta 5.PLD z tempomatem 6.Układ podnoszenia i opuszczania nadwozia 7.EPS- elektroniczny system stabilności pojazdu- montowany seryj 8.Koło zapasowe 9.Stabilizator tylnej osi 10.Retarder 11.System ABS, ASR, EBS 12.Hamulce tarczowe; z przodu i z tyłu 13.Drzwi sterowane pneumatycz, jednoskrzydłowe, o szerokości standardowej 14.Klapy luków bagażowych montowane na zawiasach otwierane do góry 15.Klimatyzacja dachowa min. 32 kw 16.Zegar sterujący dodatkowym ogrzewam 17.Dzienny wskaźnik zużycia paliwa 18.Akustyczny czujnik cofania 19.Podwójne szyby, przyciemniane ( szare) 20.Lusterka zewnętrzne ( prawe- lewe) sterowane elektrycz, podgrzewane 21.Chlapacze przed i tylne 22.Pneumatyczne opuszcza nadwozia o co najmj 5 cm. 23.Dodatkowa górna wycieraczka 24.Zamontowane CB radio 25. Imobilajzer w kluczyku 26.Lakierowa jednobarwne akrylowe w kolorze białym ( włącz ze zderzakami i lusterkami zewnętrznymi i osłonami kolektora klimatyzacji). 27.Kołpaki kół w kolorze srebrnym 28.Barierka za fotelem kierowcy i pilota 29. Komplet syntetycznych mat dywanowych w wejściu, przejściu i na podeście kierowcy 30.Zasłonki boczne i tylne przy każdym siedzisku (za wyjątkiem siedzenia pilota i kierowcy) 31.Liczba siedzeń: (pilot) + 1 ( kierowca), tapicerka siedzeń - ciemny kolor; 32.Lapy materiałowe jako zagłówki 33.Fotele bez popielniczek 34.Stoliki w siedziskach rozkładane z otworem na standardowy kubek 35.Regulowane podnóżki dla pasażerów min. 42 sztuki punktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkich siedziskach 37.Podwójny, zależny fotel dla pilota 38.Fotel dla kierowcy ogrzewany 39.Podłokietnik lewy i prawy kierowcy 40.Boczna żaluzja przeciwsłoneczna dla kierowcy 41.Roleta przeciwsłoneczna szyby czołowej sterowana elektronicz 42.Zamykana na klucz szafka, po lewej stro, nad kierowcą o poj. Min. 15 l 43.Klakson na sprężone powietrze 44.Chowany mikrofon dla pilota 45.Tachograf cyfrowy 46.Centralny zamek luku bagażowego 47.Kuchnia pokładowa zintegrowana z toaletą 48.Toaleta przy środkowym wejściu ( otwiera drzwi z cockpitu kierowcy) 49.Lodówka zabudowana w przedj konsoli o poj. min. 50l 50.Indywidualne oświetle do czytania dla pasażerów, wyłączane central 51.Wyświetlacz cyfrowy (godzina i stan zajęcia toalety) 52.Radioodtwarzacz CD oraz odtwarzacz DVD 53.2x monitory 15 płaski w przedj części składany z napędem elektrycznym, drugi zamontowany na stałe nad wejściem środkowym 54.Kabina sypialna dla kierowcy 1 osobowa, oświetlona, wentylowana, ogrzewana z interkomem do porozumiewania się z kierowcą prowadzącym pojazd 55.Sejf pokładowy zamykany na klucz, w schodach przy wejściu koło kierowcy 56.Luki dachowe sterowane elektrycz 57.Miarka oleju 58.Lampka dla pilota halogenowa 59.Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa 60.Odległość między siedzeniami min. 75 cm 61.Obowiązkowo obsługa techniczna co minimum km 62.Blacha i nadwozie ze stali rdzewnej, konserwowane metodą kataforezy 63. Gwarancja min. 3 lata lub przejechanych km- speł jednego z warunków powoduje utratę gwarancji 64. Rok produkcji W okresie gwarancyjnym w ramach ceny autobusu 3 przeglądy techniczne z bezpłatną wymianą oleju, filtrów i płynów 66.LOGO na boku autokaru -,,Opera Śląska zaprasza strona tel.032/ Dokładny wzór w załączeniu ( zał nr 5 do siwz) 67.System GPS z mapą Polski i Europy 68.Komputer typu Notebook: Procesor: Inter core 2 Duo T8100 ( 2.1 GHz, 3 MB, L2 Cache, 800 MHz FSB). Twardy dysk: 250 GB SATA 5400rpm. Ram: 2048MB DDR2 667MHz. Napęd: nagrywarka DVD+/- RW DL lub model równoważny. Oprogramowa do odczytywania tachografów. 69.Dodatkowy komplet opon Michelin ( 6 szt) 70.Przeszkole 2 osób w zakresie obsługi tachografu, bezpiecznej i ekonomicznej jazdy. 71.Posiada aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu obowiązujące na tere Polski lub urzędowe zwol z obowiązku posiadania iej homologacji. Nie speł chociażby jednego z wyżej wymienionych warunków specyfikacji powoduje odrzuce oferty. 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy) Główny przedmiot Dodatkowe przedmioty ) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES 19 / 22 SIMAP2_operabytom :59 PM MEST- ID: Formularz standardowy 2 PL

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_GminaZloczew 18/08/2011- ID:2011-115672 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 21 ENOTICES_UMOstroda 25/05/2011- ID:2011-072801 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres pocztowy: Ul. Sportowa 29 Miejscowość: Kwidzyn Kod pocztowy: 82-500 Państwo: Punkt kontaktowy: Tel.: +48 552793319

Adres pocztowy: Ul. Sportowa 29 Miejscowość: Kwidzyn Kod pocztowy: 82-500 Państwo: Punkt kontaktowy: Tel.: +48 552793319 1/ 19 ENOTICES_PWKKwidzyn 04/11/2011- ID:2011-153368 Formularz standardowy 5 PL Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 00-834 UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:152638-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych 2014/S 087-152638 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo