Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142 poz z późn. zm.), art.110, art.112, art. 116 ust. 1 i 2, art. 122, art. 124 ust. 1 3, art. 128 ust.2 i art.134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz ze zm.), Rada uchwala co następuje: 1 1. Ustala się dochody budżetu Żarskiego w wysokości zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust 1 obejmuje: 1) dotacje celowe otrzymane administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2) dotacje celowe otrzymane państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości zł jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 3) dotacje celowe otrzymane państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 4) dotacje celowe otrzymane państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości zł jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały 5) dotacje celowe otrzymane państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały 6) dotacje celowe otrzymane z powiatu i z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł jak w załączniku nr 7a do niniejszej uchwały

2 7) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskanych z innych źródeł w wysokości zł jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały 8) subwencję ogólną w wysokości zł z tego: część oświatową zł część wyrównawczą zł część równoważącą zł 8) udziały w podatku od osób fizycznych w wysokości zł 9) udziały w podatku od osób prawnych w wysokości zł 10) pozostałe dochody własne powiatu w wysokości zł 2 1. Ustala się wydatki budżetu Żarskiego w kwocie zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Z wydatków, o których mowa w ust 1 przeznacza się łącznie na: wydatki bieżące kwotę zł, w tym: - na wynagrodzenia i pochodne zł - na dotacje zł - obsługę długu zł wydatki majątkowe kwotę zł 3. Ogólna kwota wydatków określona w ust 1 obejmuje także: wydatki w kwocie zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, na podstawie porozumień oraz na realizację bieżących zadań własnych powiatu z tego: 1) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości zł jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości zł jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały 3) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały 4) na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości zł jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały

3 5) na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały 3 1. Deficyt budżetu w wysokości zł pokrywa się przychodami pochodzącymi z kredytu zaciągniętego przez Powiat w banku krajowym. 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zł w tym: spłaty obligacji zł spłaty kredytów zł 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł 2. Tworzy się rezerwę celową na zadania oświatowe w wysokości zł 3. Tworzy się rezerwę celową na zadania pomocy społecznej w wysokości zł 5 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2005 jak w załączniku nr 13a do niniejszej uchwały. 7. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały. Upoważnia się Zarząd do: 6 1. zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań, 2. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetowego do wysokości zł,

4 3. udzielania pożyczek oraz poręczeń w roku budżetowym do wysokości zł. 4. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesienia wydatków między działami 5. upoważnienia w drodze uchwały kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostek w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, 6. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu; 7 Ustala się łączną kwotę do wysokości zł, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 8 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodnicząca Rady Irena Marciniak

5 Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2005 Plan dochodów na rok 2005 ( w złotych) Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomośc

6 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie

7 2120 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Starostwa powiatowe Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z opłat za koncesje i licencje Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Komisje poborowe administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 715 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

8 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne państwa Różne rozliczenia Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne państwa Oświata i wychowanie

9 80102 Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budrzetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płacone za bezrobotnych administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płacone za wychowanków administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Domy pomocy społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie

11 Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 5

12 0970 Wpływy z różnych dochodów Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2708 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Razem Żary

13 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/177/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. Plan limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata Lp. Klasyf ikacja Budżet owa Nazwa instytucji i opis zadania Modernizacja dróg powiatowych - Lubomyśl Złotnik Etap C Modernizacja dróg powiatowych - Straszów - do drogi krajowej do granicy powiatu - Etap I Modernizacja dróg powiatowych - Lubomyśl Złotnik Etap B Modernizacja dróg powiatowych - Straszów - do drogi krajowej do granicy powiatu - Etap II Modernizacja dróg powiatowych - Gręzawa Tuplice Etap I Okres realizacji Łączne nakłady inwesty cyjne (wartość kosztorys.) Dotychczasowe nakłady Planowane wydatki w złotych Dofinansow anie ZPORR UW ZPORR UW Dofinansow anie ZPORR UW ZPORR UW SAPARD Dofinansowan ie z budżetu Dofinansowanie Modernizacja dróg powiatowych - Gręzawa - Tuplice Etap II ZPORR UW

14 Lp. Klasyf ikacja Budżet owa Modernizacja dróg powiatowych - Budziechów - Białków Etap I Nazwa instytucji i opis zadania Starostwo Powiatowe wymiana okien, remont pomieszczeń II i III piętra. Zakup radaru dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach (8.000zł) ZPORR Okres realizacji Łączne nakłady inwesty cyjne (wartość kosztorys.) Dotychczasowe nakłady Planowane wydatki w złotych Dofinansow anie Dofinansow anie Dofinansowan ie z budżetu Dofinansowanie Rozbudowa i modernizacja budynku strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lubsku dotacja z MF ZSO w Żarach budowa hali sportowej ZSR w Żarach remont kotłowni ZSOiE w Lubsku remont kotłowni dotacja z MF dotacja z MF ZPORR WFOŚiGW ZPORR WFOŚiGW Ratownictwo medyczne adaptacja pomieszczeń przy KP PSP w Żarach na Centrum Powiadamiania Ratunkowego PDD w Łęknicy remont kotłowni DPS w Żarach remont kotłowni SOSW w Lubsku remont kotłowni WFOŚiGW WFOŚiGW ZPORR WFOŚiGW

15 PPP w Lubsku remont kotłowni Lp. Klasyf ikacja Budżet owa Nazwa instytucji i opis zadania ZPORR WFOŚiGW Okres realizacji Łączne nakłady inwesty cyjne (wartość kosztorys.) Dotychczasowe nakłady Planowane wydatki w złotych Dofinansow anie Dofinansow anie Dofinansowan ie z budżetu Dofinansowanie MDK w Żarach remont kotłowni Obrona cywilna rozbudowa Centrum Zarządzania PFOŚiGW Wydział Dróg zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg Dotacja z MF DPS Żary rem.dachu, wymiana okien Zakup sprzętu medycznego dla NZOZ Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w Ref, Transp. I Dróg Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicz. z funkcją ogranicz. skażeń chemicz.- ekol.dla KP PSP Żary Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółki PCU w Żarach Zakup zestawu komputerowego i wyposażenie stanowiska pracy w Wydz. Ochrony Środowiska w Starostwie PFOŚiGW PFOŚiGW PFOŚiGW DPS Lubsko - przebudowa kuchni i jadalni Modernizacja dróg powiatowych nrf1116 w miejscowości Sieniawa Żarska ZPORR UW Zakup wyposażenia do Referatu

16 Transportu i Dróg Lp. Klasyf ikacja Budżet owa Nazwa instytucji i opis zadania Okres realizacji Łączne nakłady inwesty cyjne (wartość kosztorys.) Dotychczasowe nakłady Planowane wydatki w złotych Dofinansow anie Dofinansow anie Dofinansowan ie z budżetu Dofinansowanie Remont pomieszczeń w Refer. Transportu i Dróg Powiatowych Remont pomieszczeń Starostwa oraz budynku w podwórzu na archiwum i Wydz. Geodezji z WFZGiK ZSO Żary adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne przy ul. Podwale zł zakup sprzętu nagłaśniającego zł, Modernizacja drogi nr 1171F Jasień - Zabłocie ZSO Żary zakup ksera Modernizacja drogi 1076F Złotnik Etap A VIII. Ogółem : VII ZPORR UW Dot.MF PFOŚiGW WFZGiK ZPORR UW Dot.MF SAPARD ZPORR UW ZPORR WFOŚiGW ZPORR Żary, r.

17 Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2005 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w roku 2005 (w złotych) Dział Rozdz. & Nazwa Dochody Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomośc administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne Prace geodezyjne i kartograficzne

18 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące Opracowania geodezyjne i kartograf administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące Nadzór budowlany administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne Komisje poborowe administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

19 administracji rządowej oraz inne 715 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące Bezpieczeństwo publiczne Komendy powiatowe PSP administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne Obrona cywilna administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płacone za bezrobotnych administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego płacone za wychowanków

20 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki bieżące Razem Żary

21 Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na rok 2005 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej w roku 2005 (w złotych) Dział Rozdz. & Nazwa Dochody Wydatki 754 Bezpieczeństwo publiczne Obrona cywilna Dotacja celowa otrzymana państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wydatki inwestycyjne Razem Żary

22 Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2005 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w roku 2005 ( w złotych) Dział Rozdz. & Nazwa Dochody Wydatki 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne Komisje poborowe państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wydatki bieżące Żary

23 Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2005 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w roku 2005 (w złotych) Dział Rozdz. & Nazwa Dochody Wydatki 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne ogółem Żary

24 Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2005 Dochody i wydatki związane z dotacją celową na inwestycje realizowane na zadania własne przez powiat w roku 2005 (w złotych) Dział Rozdz. & Nazwa Dochody Wydatki 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Wydatki inwestycyjne Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Wydatki inwestycyjne ogółem Żary

25 Załącznik nr 7a do uchwały budżetowej na rok 2005 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2005 (w złotych) Dział Rozdz. & Nazwa Dochody Wydatki 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne Administracja publiczna Starostwa powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki bieżące ogółem Żary

26 Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2005 pozyskane na wydatki z innych źródeł w roku 2005 (w złotych) Dział Rozdz. & Nazwa Dochody Wydatki 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wydatki bieżące Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków 2708 województw, pozyskane z innych źródeł gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów Wydatki bieżące ogółem

27 Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej na rok 2005 Przychody i rozchody na 2005 rok ( w złotych ) Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2005 r Przychody ogółem Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych 0 4. Z dochodów budżetowych Rozchody ogółem Wykup innych papierów wartościowych Spłata pożyczek Spłata kredytów Żary Wydatki budżetu Stan środków na koniec roku 0

28 Przychody i wydatki Gospodarstw Pomocniczych na 2005 r. Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2005 Dział 801 Rozdział ( w złotych) Paragraf Nazwa Plan na 2005r I. Przychody ogółem w tym: dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych wpływy z usług wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych pozostałe odsetki wpływy z różnych dochodów II. Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym: nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń róż. wyd. na rzecz osób fiz wynagrodz. osob.pracown dodatkowe wynagr.roczne składki na ubezpiecz.społecz składki na Fundusz Pracy zakup materiałów i wyposaż zakup energia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe różne opłaty i składki odpisy na zakł. f.św.socjalny opłaty na rzecz budż.państ. 300 Wynik finansowy netto: (I-II) pieniężne na 31.XII Żary

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo