TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU"

Transkrypt

1 Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL SZ01 TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU ROZLICZANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PODATKOWYCH W PODATKU CIT 2012 ORAZ PLANOWANE ZMIANY NA 2013 r. I. Rozliczenie przychodów podatkowych: 1. Jakie przychody uwzględnić w deklaracji CIT-8, a jakich nie należy wykazywać. 2. Przychody z działalności własnej podatnika, a przychody z udziału w spółkach osobowych (np. w spółce komandytowej). 3. Które zdarzenia gospodarcze występujące w trakcie roku podatkowego, przed rokiem podatkowym, jak i po roku podatkowym uwzględnić w przychodach deklaracji CIT-8 za dany rok. 4. Zasady dokonywania korekt przychodów wcześniej niewykazanych oraz przychodów wykazanych błędnie (korekta in plus i in minus). 5. Kiedy rozliczyć przychody na bieżąco w 2012 r., a kiedy korygować deklarację za lata poprzednie. 6. Ustalenie prawidłowego momentu powstania przychodów. 7. Wystawienie faktury, wydanie towaru wykonanie usługi lub zbycie prawa majątkowego kiedy decyduje każda z tych okoliczności przy rozpoznaniu przychodów. 8. Znaczenie dla rozpoznawania przychodów częściowego wykonania usługi. 9. Przychody z tytułu uregulowania należności. 10. Rozpoznawanie przychodów: przy usługach ciągłych, z refakturowania usług, z usług wynagradzanych prowizją wyrażoną w wartości stałej lub ustalonej jako procent od obrotów. 11. Bonusy i premie za współpracę jako przychody jak rozliczać, gdy wystawiono fakturę VAT, a jak gdy wystawiono notę księgową? 12. Opodatkowanie przychodów praw majątkowych, w tym za zbycia tych praw. 13. Rozpoznawanie przychodów ze świadczeń nieodpłatnych lub świadczeń częściowo odpłatnych. 14. Przychody w sytuacji: niedokonania zwrotu najemcy nakładów dokonanych przez niego na lokal lub budynek, przedawnienia zobowiązania, czy opóźnienia w wypłacie dywidendy. 15. Rozpoznawanie przychodów z: odszkodowań, kar umownych, kaucji, odsetek za nieterminową zapłatę należności, kwot podlegających zwrotowi przez pracownika, np. z tytułu kształcenia finansowanego przez pracodawcę. 16. Opodatkowanie przychodów z dywidend i innych dochodów kapitałowych. 17. Przychód podatkowy, a udzielenie rabatu, przyznanie premii pieniężnej lub towarowej. 18. Przychód podatkowy, a dokonanie zwrotu towaru lub rozwiązanie umowy. 19. Przychód podatkowy, a spory z kontrahentami i późniejsze wyroki sądów gospodarczych lub zawarcie ugody sądowej lub pozasądowej. II. Rozliczenie kosztów podatkowych:

2 1. Jakie koszty wolno uwzględnić w deklaracji CIT-8, a jakich nie? 2. Konsekwencje przyjętego przez podatnika sposobu wyodrębnienia kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich ). 3. Techniczne rozliczanie kosztów bezpośrednio związanych z przychodem danego roku znaczenie momentu poniesienia kosztu oraz daty sporządzenia sprawozdania finansowego lub złożenia zeznania rocznego albo upływu terminu do złożenia tego zeznania. 4. Techniczne rozliczanie kosztów pośrednich dotyczących danego roku. 5. Rozliczanie kosztów na podstawie faktur i innych dokumentów uzyskanych po zakończeniu roku podatkowego (koszty na przełomie lat). 6. Obowiązek rozliczania kosztów dotyczących okresu dłuższego niż rok proporcjonalnie do długości okresu, którego one dotyczą problemy z ustaleniem, czy wydatek dotyczy całego okresu umowy. 7. Kiedy należy dokonać korekty deklaracji ze względu na koszty podatkowe, a kiedy rozliczenie kosztów na bieżąco w 2012 r.. 8. Koszty zatrudnienia pracowników, zleceniobiorców i menedżerów. 9. Wydatki na zapewnienie świadczeń medycznych pracownikom. 10. Wydatki na reprezentację i reklamę oraz promocję i sponsoring - najważniejsze kwestie. 11. Wydatki na spotkania integracyjne dla pracowników. 12. Podatek VAT należny i naliczony, jako koszt uzyskania przychodów. 13. Koszty podatkowe przy cenach transferowych (szczególna dokumentacja podatkowa i porozumienia cenowe w tym koszty reklamy ponoszonej przez podmioty powiązane). 14. Wierzytelności nieściągalne jako koszty uzyskania przychodu. 15. Warunki spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty lub uznania za koszt odpisu aktualizującego. III. Różnice kursowe w przychodach i kosztach podatkowych metoda podatkowa i metoda bilansowa. 1. Jakie sytuacje wymagają rozliczania podatkowych różnic kursowych. 2. Jakie różnice kursowe nie mogą być rozliczone podatkowo. 3. Zasady stosowania właściwych kursów walut obcych przy ustalaniu różnic kursowych. 4. Szczególne sytuacje powstawania różnic kursowych, np. w odniesieniu do pochodnych instrumentów finansowych, czy uczestnictwa w systemie Cash poolingu. 5. Odmienność sposobów ustalania różnic kursowych według metody podatkowej i bilansowej, 6. Późniejsza zmiana warunków rozliczenia dawnych kontraktów, a różnice kursowe. 7. Zmiany przepisów wprowadzone od stycznia 2012 r., dotyczące rozliczania podatkowych różnic kursowych!!! IV. Zaniechane inwestycje, jako koszt podatkowy u podatników CIT. 1. Zaniechanie inwestycji, a jej likwidacja lub sprzedaż. 2. Warunki prawne przeprowadzania likwidacji inwestycji, uprawniające do rozliczenia kosztu. 3. Kiedy należy uznać likwidowaną inwestycję za koszt podatkowy i czy zawsze jednorazowo? 4. Wymogi dokumentacyjne związane z likwidacją inwestycji. 5. Sprzedaż zaniechanej inwestycji czy zysk jest istotny? V. Straty w środkach trwałych, a koszt podatkowy u podatników CIT. 1. Jakie straty w środkach trwałych mogą być kosztem podatkowym. 2. Strata w środku trwałym, a brak jego ujawnienia w ewidencji środków trwałych. 3. Jakie straty w środkach trwałych są objęte zakazem rozliczenia kosztów podatkowych? 4. Specyfika rozliczania strat w przypadku likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym. 5. Zwrot poniesionych wydatków, a rozliczanie straty w środkach trwałych.

3 VI. Straty w środkach obrotowych, a koszt podatkowy u podatników CIT. 1. Jakie straty w środkach obrotowych mogą być kosztem podatkowym, a jakie nie? 2. Straty w środkach obrotowych zawinione i straty niezawinione. 3. Znaczenie procedur wewnętrznych służących zapobieganiu powstawaniu strat, w tym element zaufania i kontroli wobec pracowników i osób współpracujących. 4. Uzyskanie odszkodowań, a prawo do rozliczenia strat w kosztach podatkowych. VII. Odszkodowania, kary i rekompensaty, jako koszt podatkowy w podatku CIT. VIII. Planowane zmiany w podatku CIT na 2013 r. SZ02 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W 2012 R. WYBRANE ZAGADNIENIA, INTERPRETACJE z uwzględnieniem najważniejszych projektowanych zmian na 2013 r. VAT 2012 Podatek należny wybrane zagadnienia 1. Zasady rozliczania czynności nieodpłatnych w podatku VAT zakres opodatkowania: a) nieodpłatna dostawa towarów jakie przekazania towarów podlegają VAT a jakie są w dalszym ciągu poza zakresem opodatkowania? b) warunki, które muszą być spełnione, aby darmowe przekazanie nie podlegało VAT; c) nieodpłatne świadczenie usług zakres i zasady opodatkowania nieodpłatnych usług; d) używanie majątku firmowego na potrzeby prywatne (np. samochody firmowe, komputery, telefony); e) świadczenia finansowane z ZFŚS (towarowe i usługowe) całkowicie lub częściowo nieodpłatne z VAT czy jednak bez? f) podstawa opodatkowania nieodpłatnej dostawy towarów; g) moment powstania obowiązku podatkowego. 2. Świadczenia złożone (kompleksowe) w VAT a refakturowanie a) jakie elementy decydują o uznaniu danej czynności jako świadczenia złożonego; b) jak prawidłowo opodatkować świadczenie złożone (ustalenie prawidłowej stawki VAT, momentu powstania obowiązku podatkowego); c) czy jest możliwe refakturowanie niektórych usług wykonywanych w ramach jednego świadczenia (np. refakturowanie usług ubezpieczeniowych w przypadku usług leasingu); d) wskazanie najczęściej występujących w praktyce przypadków świadczeń złożonych (kompleksowych). 3. Refakturowanie usług: a) co to oznacza w VAT refakturowanie usług? b) jaki jest zakres tego świadczenia? c) jakie powinny być zasady opodatkowywania refaktur: stosowanie stawek VAT i zwolnień, obowiązek podatkowy, terminy fakturowania; d) refakturowanie usług nieodpłatnych; e) prawo do odliczenia przy refakturach; miejsce opodatkowania refaktur. VAT 2012 Podatek naliczony wybrane zagadnienia 1. Zasady i warunki powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego: a) co to jest podatek naliczony? b) moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego a prawo do skorzystania z tego prawa;

4 c) podstawowe warunki formalne odliczenia podatku naliczonego (otrzymanie faktury, wykonanie usługi lub otrzymanie towaru, faktury zaliczkowe wyjątki od tych zasad); d) 5-letnie prawo do korekty podatku naliczonego. 2. Faktura jako podstawa prawa do odliczenia podatku naliczonego: a) faktury elektroniczne a faktury przesyłane drogą elektroniczną warunki, jakie należy spełnić, aby faktury przesyłać bądź udostępniać w formie elektronicznej; przechowywanie faktur przesłanych drogą elektroniczną; b) faktury zaliczkowe w VAT w jakich sytuacjach należy wystawić fakturę zaliczkową (definicja pojęcia zaliczki), w jakim terminie (zasady wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych), czy jest możliwe wystawienie faktury przed otrzymaniem zaliczki jakie skutki to wywołuje dla nabywcy i sprzedawcy. 3. Ograniczenia prawa do odliczenia: a) ustawowy katalog wyłączeń prawa do odliczenia (usługi gastronomiczne cateringowe, noclegowe, tzw. pusta faktura, wykazanie na fakturze podatku VAT w przypadku, gdy takiego podatku nie należy wykazywać, inne błędy formalne faktur); b) prawo do odliczenia w dyrektywie VAT a polskie przepisy. 4. Zniesienie istotnych ograniczeń prawa do odliczenia: a) wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów a prawo do odliczenia; b) odliczanie VAT w przypadku importu usług z tzw. rajów podatkowych ; c) zniesienie ograniczeń w odliczaniu podatku naliczonego w związku z wystawieniem faktury przez podmiot niezarejestrowany dla potrzeb VAT. 5. Faktury korygujące rodzaje, zasady wystawiania, faktury korygujące uproszczone dotyczące tzw. premii pieniężnych, moment rozliczenia podatku należnego lub naliczonego wynikającego z faktury korygującej wyrok ETS w sprawie Kraft Foods Polska. VAT 2013 Najważniejsze projektowane zmiany 1. Nowe reguły opodatkowania niektórych transakcji: a) zmiany dotyczące nieodpłatnych dostaw towarów; b) definicja terenów budowlanych. 2. Nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego: a) oderwanie zasad powstania obowiązku podatkowego od daty wydania towaru, wykonania usługi bądź otrzymania zaliczki (przedpłaty, zadatku, raty itp.); b) powstanie obowiązku podatkowego w związku z zakończeniem tzw. okresu rozliczeniowego; c) wykreślenie szczególnych zasad powstania obowiązku podatkowego (m.in. tzw. media, usługi budowlane, transport, najem, dzierżawa, leasing, sprzedaż praw, udzielanie licencji); d) zmiany zasad powstawania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć towarów. 3. Nowe zasady wystawiania faktur: a) nowy sposób określenia obowiązku wystawiania faktur; b) dane, które powinna zawierać faktura; c) faktury uproszczone; d) nowe terminy wystawiania faktur; e) faktury korygujące in minus korekty w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej; f) nowe zasady przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych brak wymogu pisemnej akceptacji, dowolność procedur weryfikacji autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury; g) nowe zasady ustalania kursu dla przeliczenia należności wykazywanej na fakturze.

5 4. Nowe zasady, warunki i terminy powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego: a) zrównanie momentu odliczenia podatku naliczonego i powstania obowiązku podatkowego; b) wykreślenie warunku otrzymania towaru lub wykonania usługi jako przesłanki powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego; c) nowe zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; d) zmiana ograniczeń w odliczaniu podatku naliczonego (zakaz odliczenia w przypadku dokonywania rozliczeń w imieniu i na rzecz kontrahenta, wykreślenie niektórych ograniczeń związanych z naruszeniem zasad wystawiania faktur); e) przedłużenie do 31 grudnia 2013 r. zakazu odliczania podatku naliczonego przy nabyciu (leasingu, wynajmie) samochodów z kratką i przy nabyciu paliw do tych samochodów. 4. Odpowiedzi na pytania konsultacje. SZ03 ZAMKNIĘCIE ROKU 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY I. Elementy sprawozdania finansowego. II. Obowiązek badania sprawozdań finansowych. III. Harmonogram prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego: a) wybór biegłego, b) inwentaryzacja składników aktywów i pasywów, c) zamkniecie ksiąg, d) archiwizacja ksiąg. IV. Nadrzędne zasady rachunkowości. V. Dozwolone uproszczenia przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. VI. Możliwości zastosowania KSR/MSR w przypadku prowadzenia ksiąg zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. VII. Szczególne wymogi dotyczące ksiąg prowadzonych w systemach informatycznych. VIII. Polityka Prowadzenia Rachunkowości. IX. Wybrane pojęcia z zakresu wyceny pozycji bilansowych: a) wartość księgowa, b) skorygowana cena nabycia, c) wartość godziwa, d) wartość odzyskiwana, e) wartość bieżąca, f) koszty wytworzenia wyrobów, a koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. X. Metody wyceny aktywów/pasywów dopuszczalne ustawą o rachunkowości. XI. Utrata wartości aktywów, a konieczność tworzenia odpisów aktualizujących. XII. Rezerwy, rozliczenia międzyokresowe bierne, zobowiązania warunkowe. XIII. Zdarzenia po dacie bilansu, korekty dotyczące lat ubiegłych. XIV. Zasady sporządzania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych. XV. Ustalanie odroczonego podatku dochodowego. XVI. Kontrakty długoterminowe studium przypadku. XVII. Leasing w ujęciu bilansowym i podatkowym. XVIII. Konsolidacja sprawozdań finansowych podstawowe zagadnienia. XIX. Omówienie najczęściej spotykanych błędów w sprawozdaniach finansowych.

6 SZ04 RÓŻNICE KURSOWE W ASPEKCIE RACHUNKOWYM I PODATKOWYM 1. Wycena transakcji wyrażonych w walutach obcych w ujęciu bilansowymuregulowania wynikające z: a) Ustawy o rachunkowości, b) Kodeksu Cywilnego, c) Prawa Dewizowego 2. Transakcje wyrażone w walutach obcych w świetle przepisów prawa podatkowego: a) Podatek dochodowy od osób prawnych, b) Podatek dochodowy od osób fizycznych, c) VAT. 3. Szczegółowe zagadnienia dotyczące wyceny transakcji w walutach obcych w tym m.i.n.: a) Leasing w walucie obcej, b) Import, export, WNT, WDT, c) Rabaty, skonta, prowizje, bonusy, d) Dywidenda wypłacana w walutach obcych, e) Kredyty, pożyczki udzielone w walutach obcych, f) Rozliczenie delegacji zagranicznych. 4. Wycena majątku trwałego, a różnice kursowe. 5. Różnice kursowe, a odroczony podatek dochodowy. 6. Odpowiedzi na pytania konsultacje. SZ05 PRAWO PRACY I CZAS PRACY W 2012 ROKU Zatrudnianie pracowników 1. Wybór prawnej podstawy świadczenia pracy (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne). 2. Zawieranie umowy o pracę. 3. Potwierdzanie zawarcia umowy o pracę. 4. Sporządzanie informacji przewidzianych w art Kodeksu pracy. 5. Sporządzanie oświadczeń pracownika związanych z uprawnieniami rodzicielskimi. 6. Umowa o zakazie konkurencji. 7. Obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu pracownika: a) dokumentacja pracownicza, b) szkolenia bhp. 8. Badania lekarskie pracowników, w tym użytkujących samochody w ramach obowiązków służbowych: a) badania lekarskie pracowników, b) badania lekarskie pracowników użytkujących w pracy samochody, c) badania lekarskie pracowników doraźnie wykorzystujący samochody w ramach obowiązków służbowych, d) skierowanie na badania lekarskie po r. Specyfika umowy o pracę na czas określony 1. Czas trwania umowy o pracę zawartej na czas określony, jej zmiana i wypowiadanie. 2. Stosowanie art Kodeksu pracy.

7 Zmiana treści umowy o pracę 1. Zmiana rodzaju umowy o pracę lub treści umowy o pracę na drodze porozumienia zmieniającego. 2. Wypowiedzenie zmieniające. 3. Zmiana pracodawcy w trybie art Kodeksu pracy. 4. Czasowe polecenie pracy innej niż określona w umowie o pracę. Rozwiązywanie stosunku pracy 1. Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę. 2. Konsultacja ze związkami zawodowymi w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego. 3. Wypowiadanie umów o pracę. 4. Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia. 5. Zwolnienia grupowe i indywidualne na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami z przyczyn niezależnych od pracowników. Wydawanie świadectw pracy 1. Tryb i termin wydania świadectwa pracy potwierdzającego zatrudnienie terminowe. 2. Wykładnia urzędowa dotycząca nowych zasad wydawania świadectw pracy. 3. Wydawanie świadectwa pracy na żądanie pracownika. 4. Zmiana treści świadectwa pracy po wydaniu dokumentu pracownikowi. 5. Sporządzanie odpisu świadectwa pracy wydanego pracownikowi. DZIEŃ II Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń należnych pracownikowi po ostatniej nowelizacji przepisów 1. Potrącenie a odliczenie. 2. Dokonywanie potrąceń za zgodą pracownika. 3. Rodzaje i granice potrąceń. 4. Kilka wypłat w jednym miesiącu, zatrudnienie przez część miesiąca i inne nietypowe sytuacje. 5. Zbieg tytułów egzekucyjnych. 6. Obowiązki pracodawcy związane z zajęciem wynagrodzenia pracownika po r.. 7. Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem/nawiązaniem stosunku pracy z pracownikiem, którego wynagrodzenie podlega zajęciu. 8. Sankcje i odpowiedzialność prawna związana z naruszeniem obowiązków pracodawcy. Regulacja czasu pracy Kodeksie pracy 1. Definicja czasu pracy, pracy zmianowej, doby rozliczeniowej oraz tygodnia. 2. Podróże służbowe po ostatnich zmianach i planowana regulacja. 3. Określenie osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. 4. Normy czasu pracy. 5. Wymiar czasu pracy. 6. Łączny tygodniowy wymiar czasu pracy. 7. Ustalanie normatywnego czasu pracy oraz wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym. 8. Okresy odpoczynku: dobowego, tygodniowego, w trakcie dniówki roboczej. 9. Systemy czasu pracy: o równoważnego czas pracy: o przerywanego czas pracy

8 o zadaniowego czas pracy o skróconego tygodnia pracy o pracy wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta 10. Praca w godzinach nadliczbowych. 11. Praca w porze nocnej. 12. Praca w niedziele i święta. 13. Czas pracy kadry kierowniczej. 14. Dyżur pracowniczy. 15. Tworzenie grafików pracy. 16. Ewidencja czasu pracy. 17. Dyskusja i konsultacje. SZ06 SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH :ZASIŁKI, SKŁADKI - AKTUALNE ZMIANY 1. Prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa oraz wynagrodzenia chorobowego, okres wyczekiwania, brak prawa do świadczeń: a) wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy, b) świadczenie rehabilitacyjne, c) zasiłek macierzyński, d) zasiłek opiekuńczy. 2. Wysokość świadczeń w razie choroby i macierzyństwa oraz wynagrodzenia chorobowego ze szczególnym uwzględnieniem wysokości, w jakiej przysługuje zasiłek chorobowy na przełomie roku za okres pobytu w szpitalu osobie, która skończyła 50 rok życia. 3. Okres, przez który przysługuje zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne, ustalanie okresu zasiłkowego (zasady postępowania w razie braku kodu A), a także w przypadku, gdy niezdolność do pracy przypada po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, zasady wystawiania zaświadczeń ZUS ZLA, kontrola wystawiania zaświadczeń lekarskich. 4. Zasiłek macierzyński okres przysługiwania, w tym w razie urodzenia dziecka na urlopie wychowawczym, szczególne przypadki przerwy w pobieraniu zasiłku, możliwość skrócenia okresu pobierania zasiłku, możliwość i warunki skorzystania przez pracownicę z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, przypadki, w których z dodatkowego urlopu może korzystać ojciec dziecka, możliwość podejmowania pracy w czasie urlopu dodatkowego, zmniejszanie wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu dodatkowego, otrzymywanie zasiłku chorobowego lub opiekuńczego w okresie urlopu dodatkowego, urlop ojcowski i zasiłek dla ojca, zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego na dziecko przysposobione. 5. Zasiłek opiekuńczy okres przysługiwania, ustalanie prawa w razie pracy zmianowej rodziców, dodatkowy zasiłek opiekuńczy na nowonarodzone dziecko w okresie pobytu matki w szpitalu, zasiłek opiekuńczy dla innego członka rodziny za okres pobytu matki dziecka w szpitalu. 6. Dokumenty wymagane do przyznania i wypłaty świadczeń określone rozporządzeniem MIPS z dnia 2 kwietnia 2012 r., zmienione zasady dokumentowania prawa do zasiłków, nowe wzory druków składanych do wypłaty zasiłków, zmienione zasady prowadzenia dokumentacji zasiłkowej. 7. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne w przypadku,

9 gdy niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wysokość, zasady ustalania prawa, niezbędne dokumenty. 8. Szczegółowe zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłków, w tym: a) okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana, b) definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru, wyłączania składników wynagrodzenia, c) uzupełnianie wynagrodzenie, w tym w przypadku osiągnięcia górnego pułapu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składniki wynagrodzenia nie podlegające uzupełnianiu, d) uwzględnianie składników przysługujących do określonego terminu, wliczanie wynagrodzenia z umów zlecenia zawartych z własnymi pracownikami, e) uwzględniania składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych, f) zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru zasiłku, w tym w przypadku składników za okresy dłuższe niż miesiąc, g) minimalna podstawa wymiaru. DZIEŃ II 1. Ubezpieczenia społeczne: a) ubezpieczenia społeczne obowiązkowe, dobrowolne, b) dobrowolność ubezpieczeń emerytalnego i rentowych od 1 stycznia 2013 r., c) zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń, d) zbiegi tytułów ubezpieczeń czyli kiedy składki obowiązkowe a kiedy dobrowolne? e) wysokość i finansowanie składek, f) rozliczanie składek za pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców oraz za osoby na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłki macierzyńskie, g) projekt zmian w ubezpieczeniach m.in. ubezpieczenia z tytułu urlopów wychowawczych dla przedsiębiorców. 2. Ubezpieczenie zdrowotne: a) podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, b) zgłaszanie i wyrejestrowywanie ubezpieczonych i członków rodziny, c) wysokość i finansowanie składki zdrowotnej, d) projekt zmiany ustawy zdrowotnej nowe zasady potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych oraz inne ważne zmiany. 3. Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe: Zmiana wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2012 r.: a) podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu, b) zasady różnicowania składki, c) informacje ZUS IWA. 4. Pozostałe zagadnienia związane z rozliczaniem składek: a) wymagane dokumenty ZUS za pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców, osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłki macierzyńskie praktyczne przykłady, b) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, zleceniobiorców, osób prowadzących pozarolniczą działalność czyli od czego opłacać składki oraz zwolnienia z opłacania składek, c) górna roczna podstawy wymiaru składek, d) korygowanie dokumentów w razie błędów oraz w przypadku przekroczenia 30-

10 krotności (przykłady), e) składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, 5. Dyskusja i konsultacje. SZ07 PŁACE OD A DO Z W 2012 ROKU LISTA PŁAC kontrowersje, najczęściej popełniane błędy i korekty 1. Technika naliczania z różnych umów a najczęściej popełniane błędy: a) umowa o pracę, b) umowa zlecenia, c) umowa o dzieło, d) 50% koszty uzyskania, e) opodatkowanie ryczałtowe umów cywilnoprawnych. 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne: a) przychody pracowników zwolnione od składek, b) przychody zleceniobiorców zwolnione od składek. 3. Zaliczka na podatek dochodowy - przychody pracownicze zwolnione od podatku. 4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę: a) kwota wolna od potrąceń, b) granice dokonywania potrąceń, c) potrącenia z zasiłków, d) potrącenia ze świadczeń z Funduszu Socjalnego nowe zasady, e) potrącenia z umów cywilnoprawnych. 5. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop: a) jakie składniki wchodzą do wynagrodzenia urlopowego? b) jakie składniki wchodzą do podstawy ekwiwalentowej? c) najczęściej popełniane błędy w zakresie uzupełniania podstawy ekwiwalentowej. 6. Świadczenia dla osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych opodatkowanie i składkowanie kontrowersje. 7. Jeden pracownik zatrudniony u kilku pracodawców problemy praktyczne. 8. Kilka list płac w jednym miesiącu u jednego pracodawcy. 9. Korekty list płac związane z nadpłatą wynagrodzenia. 10. Korekty list płac związane ze zwrotem składek ZUS. 11. Pytania i odpowiedzi. SZ08 ZAKŁAD PRACY PŁATNIKIEM PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2012 ROKU I. Przychody pracowników oraz osób uzyskujących przychody z działalności wykonywanej osobiście - obowiązki płatnika PIT. 1. Zasady przeliczania kwot w walucie obcej w przypadku m.in. pracowników i osób na umowach zlecania: przychodów, kosztów, dochodów, wydatków i podatku w walutach obcych na złote polskie. 2. Co jest przychodem a co nie jest przychodem kryteria rozpoznawania przychodu.

11 3. Kiedy mamy do czynienia z przychodem ze stosunku pracy, a kiedy z dochodami z innych źródeł, w tym jak kwalifikować przychody uzyskane przez przyszłego pracownika, czyli przed powstaniem stosunku pracy oraz po jego ustaniu)? 4. Kiedy i jak należy rozpoznawać przychody u pracowników ze świadczeń nieodpłatnych lub świadczeń częściowo odpłatnych. 5. Używanie służbowych samochodów i telefonów dla celów prywatnych ryzyka i możliwości przeciwdziałania. 6. Czy i kiedy pojawią się u pracownika przychody z dysponowania pieniędzmi pracodawcy (np. kartą elektroniczną umożliwiającą dokonywanie zakupów na koszt pracodawcy)? 7. Udostępnienie lokalu mieszkalnego lub pomieszczeń biurowych dla prywatnych potrzeb pracownika. 8. Zwrot pracownikowi kosztów usług dostępu do internetu w mieszkaniu pracownika. 9. Zapewnienie pracownikom hotelu lub kwater prywatnych na cele indywidualnego lub zbiorowego zakwaterowania. 10. Ekwiwalenty pieniężne za używanie samochodu prywatnego pracownika. 11. Ekwiwalenty za używanie na potrzeby pracodawcy innych rzeczy stanowiących własność pracownika. 12. Opłacenie pracownikom polisy ubezpieczenia na życie lub NNW, w tym w ramach podróży służbowej. 13. Opłacenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) członków zarządu i rad nadzorczych. 14. Zapewnienie pracownikom świadczeń medycznych. 15. Zapewnienie pracownikom świadczeń żywieniowych. 16. Zapłata przez pracodawcę z jego własnych środków podatku należnego od pracownika. 17. Opłacenie kształcenia pracowników kiedy zwolnienie od podatku, a kiedy opodatkowane jakie znaczenie ma posiadanie przez jednostkę szkolącą akredytacji kuratora oświaty. 18. Należności z tytułu podróży służbowej pracowników. 19. Opłata za przedszkole lub szkołę dla dzieci pracownika. 20. Zapewnienie świadczeń dla członków rodzin pracowników. 21. Opłacenie wstępu na imprezy kulturalne i sportowe, a także opłacenie korzystania z basenu i usług fitness. 22. Opłacenie kosztów wyjazdów zagranicznych. 23. Udzielanie pożyczek pracownikom z ZFŚS oraz ze środków bieżących. 24. Dokonywanie sprzedaży pracownikom towarów, usług, sprzętu, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych po korzystnych cenach. 25. Organizowanie imprez integracyjnych dla pracowników. 26. Opłacenie pracownikom kosztów dojazdu do pracy lub zapewnienie tych dojazdów. II. Obowiązki płatnika PIT pozostałe aspekty 1. Uregulowania dotyczące zwolnień od podatku w zakresie: dodatku za rozłąkę, zakwaterowania pracowników, stypendiów oraz świadczeń dla emerytów i rencistów od byłego pracodawcy. 2. Zasady opodatkowania ryczałtowego małych umów zlecenia (do 200 zł). 3. Zakaz odliczania w rozliczeniu podatkowym niektórych składek na ubezpieczenie społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne podatnika w szczególności w przypadku stosowania zwolnień od podatku lub zaniechania poboru podatku). 4. Pobór zaliczek w ciągu roku kiedy i jak wolno płatnikowi pomniejszyć zaliczki? 5. Obowiązki w zakresie dokumentów informacyjnych PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R. 6. Obowiązki związane z deklaracją roczną PIT 4R. 7. Obowiązki związane z rozliczeniem rocznym pracownika PIT Rozliczanie kosztów podatkowych ze stosunku pracy, zleceń i praw autorskich.

12 9. Zasady prawidłowej wyceny przez pracodawcę przychodów ze świadczeń niepieniężnych jak postąpić, gdy przepisy prawa nie przewidują właściwej metody wyceny lub nie można skutecznie zastosować wskazanej metody ustawowej (np. korzystanie z samochodów służbowych dla potrzeb prywatnych). 10. Jak postąpić, gdy w ciągu roku pracodawca opodatkował przychody, które są zwolnione od podatku albo gdy nie opodatkował przychodów mimo takiego obowiązku? 11. Zatrudnienia pracownika w kraju i za granicą znaczenie zapisów umów o pracę; kiedy jest to podróż służbowa, a kiedy oddelegowanie i jakie to rodzi skutki podatkowe? 12. Obowiązki płatnika w przypadku śmierci pracownika lub osoby uzyskującej dochody z innych tytułów. 13. Działania zabezpieczające przed przerzucaniem na płatnika odpowiedzialności za powstanie zaległości podatkowych. 14. Rozliczanie przychodów z praw autorskich po planowanej zmianie przepisów na 2013 r. jakie koszty podatkowe i kiedy koszty 50%? 15. Rozliczanie ulgi internetowej i ulgi na dzieci. III. Omówienie planowanych zmian w opodatkowaniu podatkiem PIT na 2013 r. IV. Pytania i odpowiedzi. SP1 WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE-KSZTAŁTOWANIE POSTAW Cel warsztatów: Celem warsztatu jest pomoc uczestnikom w ukształtowaniu postaw warunkujących poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy oraz jej wysoką efektywność. Kluczowym aspektem warsztatów będą praktyczne ćwiczenia, które mają na celu doskonalenie umiejętności psychospołecznych niezbędnych do skutecznego radzenia sobie ze stresem i adaptowania się do zmian, sprawnej komunikacji ze współpracownikami oraz wykazywania się kreatywnością. Szczegółowy program: 1. Czym są postawy oraz jakie mają znaczenie dla samorealizacji zawodowej? 2. W jaki sposób można kształtować pożądane postawy? 3. Jak zadbać o poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy? 4. Jak zwiększyć własną efektywność w pracy? Blok warsztatowy: Satysfakcja z pracy oraz poczucie kompetencji a) Pozytywna autoprezentacja b) Delektowanie się c) Sens, przyjemność i predyspozycje 5. Jak radzić sobie ze stresem w pracy i łatwiej adaptować się do zmian? 6. Jak zwiększyć swoją odporność na stres i presję otoczenia? Blok warsztatowy: Zarządzanie stresem i adaptacja do zmian a) Przywilej trudności b) Ćwiczenie ABC c) SPACE oraz techniki intencji i wyobrażeń implementacyjnych d) Ćwiczenie AID 7. Jak komunikować się ze współpracownikami? 8. Jak rozwiązywać konflikty ze współpracownikami? Blok warsztatowy: Komunikacja ze współpracownikami

13 a) Okazywanie wdzięczności b) Równoważenie c) SOFTEN 9. Jak doskonalić własną kreatywność? Blok warsztatowy: Kreatywne myślenie a) Prowokacyjna operacja b) Cztery kluczowe pytania c) Odwrócona rola SI 1 EXCEL W PRACY KSIĘGOWEGO -WARSZTATY 1. Przypomnienie podstawowych informacji o arkuszach kalkulacyjnych: a) budowa arkusza, pasku narzędzi, interface, b) drukowanie, konwertowanie do formatu PDF, c) edycja i formatowanie komórek, formatowanie arkusza, ukrywanie kolumn i wierszy, ukrywanie arkusza. 2. Planowanie kosztów osobowych: a) posługiwanie się arkuszami Excela, b) poszukiwanie wyniku. 3. Rejestrowanie zamówień od nabywców: a) tabele, b) formatowanie warunkowe, c) filtrowanie danych. 4. Wystawienie faktury: a) odwołanie do danych z innego arkusza, b) sumowanie warunkowe, c) makropolecenia. 5. Kontrola płatności spływających od klientów: a) importowanie obrotów z rachunku bankowego, b) sumowanie warunkowe ciąg dalszy, c) tabela przestawne. 6. Formuły: a) wprowadzanie formuł do komórek arkusza, b) biblioteka wbudowanych funkcji. 7. Operacje na danych: a) sortowanie, b) filtrowanie, c) wyszukiwanie, d) oznaczanie powtórzonych wpisów. 8. Importowanie danych: a) importowanie z plików TXT, CSV, b) pobieranie danych z innych plików Excela, c) pobieranie danych poprzez ODBC z programów zewnętrznych (np. z systemów FK i kadrowopłacowych). 9. Graficzna prezentacja danych: a) tworzenie wykresu,

14 b) rodzaje wykresów. 10. Przykładowe zastosowania: a) kredyty i odsetki, b) karta środka trwałego: odpisy amortyzacyjne, c) ocena projektów inwestycyjnych: wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu, d) obliczanie odsetek za zwłokę. 11. Pytania i odpowiedzi. SI1 EXCEL W PRACY KADROWCA -WARSZTATY 1. Przypomnienie podstawowych informacji o arkuszach kalkulacyjnych: a) budowa arkusza, pasku narzędzi, interface, b) drukowanie, konwertowanie do formatu PDF, c) edycja i formatowanie komórek, formatowanie arkusza, ukrywanie kolumn i wierszy, ukrywanie arkusza. 2. Przeliczanie wynagrodzenia netto na brutto (umowa o pracę): a) posługiwanie się arkuszami Excela, b) formuły, c) rozwijane listy wyboru, d) funkcje warunkowe, e) funkcja poszukiwanie wyniku. 3. Wyznaczanie średniego zatrudnienia dla celów PFRON: a) formuły, b) sumowanie i obliczanie średniej. 4. Budżetowanie kosztów osobowych: a) formatowanie warunkowe, b) makropolecenia. 5. Kontrola kosztów osobowych: a) sumowanie warunkowe, b) tabela przestawne. 6. Przykład przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych posługiwanie się formułami: a) biblioteka wbudowanych funkcji, b) wyszukiwanie wyniku. 7. Analiza absencji i kosztów zatrudnienia tabele przestawne: a) operacje na danych: sortowanie, filtrowanie, wyszukiwanie, b) importowanie danych: importowanie z plików TXT, CSV, przygotowanie danych do analizy w Excelu, denormalizacja danych, c) analiza danych w tabelach przestawnych. 8. Makra. 9. Pytania i odpowiedzi.

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113

TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia: 728113 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 TERMIN: Wzgórza Dylewskie 26-29.11.2013 r., Hotel SPA Dr Irena Eris**** kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI Od Wydawcy... 45 ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 47 1. Osoba fizyczna... 47 2. Gospodarstwo rolne definicja... 47 3. Działalność rolnicza definicja normatywna... 48 4. Dział

Bardziej szczegółowo

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT

Spis treści ROZDZIAŁ 1. Od autora 49. Wykaz skrótów 51. ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT ROZDZIAŁ 1 Od autora 49 Wykaz skrótów 51 ROZDZIAŁ 1 53 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT 1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1 53 1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych 2 53 2.

Bardziej szczegółowo

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ zus podatki prawo pracy dokumentacja Płacowo-Kadrowy P R Z E G L Ą D STYCZEŃ 2011 NR 27 ISSN 1898-6714 AKTUALNOŚCI Trzech Króli czy faktycznie będzie więcej wolnego dla pracowników? 1 Nowe druki ZUS ZLA

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU

MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-37 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2012 ROKU FORMULARZ JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie art.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51

Od autora... 47. Wykaz skrótów... 49. ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 ROZDZIAŁ 1 Od autora... 47 Wykaz skrótów... 49 ROZDZIAŁ 1 Zakres przedmiotowy ustawy o VAT... 51 1.1. Charakter podatku od towarów i usług (VAT) 1... 51 1.1.1. Podatek VAT a podatek od czynności cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

Broszura do PIT-36 STR. 1

Broszura do PIT-36 STR. 1 MINISTERSTWO FINANSÓW BROSZURA INFORMACYJNA DO ZEZNANIA PIT-36 O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W 2014 ROKU FORMULARZ PIT-36 JEST PRZEZNACZONY dla podatników, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33

SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SKŁADKI ZUS.. 33 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW 35 1. Osoby objęte ubezpieczeniem jako pracownik........ 35 1.1. Pojęcie pracownika....... 35 1.2. śona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo