TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU"

Transkrypt

1 Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL SZ01 TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU ROZLICZANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PODATKOWYCH W PODATKU CIT 2012 ORAZ PLANOWANE ZMIANY NA 2013 r. I. Rozliczenie przychodów podatkowych: 1. Jakie przychody uwzględnić w deklaracji CIT-8, a jakich nie należy wykazywać. 2. Przychody z działalności własnej podatnika, a przychody z udziału w spółkach osobowych (np. w spółce komandytowej). 3. Które zdarzenia gospodarcze występujące w trakcie roku podatkowego, przed rokiem podatkowym, jak i po roku podatkowym uwzględnić w przychodach deklaracji CIT-8 za dany rok. 4. Zasady dokonywania korekt przychodów wcześniej niewykazanych oraz przychodów wykazanych błędnie (korekta in plus i in minus). 5. Kiedy rozliczyć przychody na bieżąco w 2012 r., a kiedy korygować deklarację za lata poprzednie. 6. Ustalenie prawidłowego momentu powstania przychodów. 7. Wystawienie faktury, wydanie towaru wykonanie usługi lub zbycie prawa majątkowego kiedy decyduje każda z tych okoliczności przy rozpoznaniu przychodów. 8. Znaczenie dla rozpoznawania przychodów częściowego wykonania usługi. 9. Przychody z tytułu uregulowania należności. 10. Rozpoznawanie przychodów: przy usługach ciągłych, z refakturowania usług, z usług wynagradzanych prowizją wyrażoną w wartości stałej lub ustalonej jako procent od obrotów. 11. Bonusy i premie za współpracę jako przychody jak rozliczać, gdy wystawiono fakturę VAT, a jak gdy wystawiono notę księgową? 12. Opodatkowanie przychodów praw majątkowych, w tym za zbycia tych praw. 13. Rozpoznawanie przychodów ze świadczeń nieodpłatnych lub świadczeń częściowo odpłatnych. 14. Przychody w sytuacji: niedokonania zwrotu najemcy nakładów dokonanych przez niego na lokal lub budynek, przedawnienia zobowiązania, czy opóźnienia w wypłacie dywidendy. 15. Rozpoznawanie przychodów z: odszkodowań, kar umownych, kaucji, odsetek za nieterminową zapłatę należności, kwot podlegających zwrotowi przez pracownika, np. z tytułu kształcenia finansowanego przez pracodawcę. 16. Opodatkowanie przychodów z dywidend i innych dochodów kapitałowych. 17. Przychód podatkowy, a udzielenie rabatu, przyznanie premii pieniężnej lub towarowej. 18. Przychód podatkowy, a dokonanie zwrotu towaru lub rozwiązanie umowy. 19. Przychód podatkowy, a spory z kontrahentami i późniejsze wyroki sądów gospodarczych lub zawarcie ugody sądowej lub pozasądowej. II. Rozliczenie kosztów podatkowych:

2 1. Jakie koszty wolno uwzględnić w deklaracji CIT-8, a jakich nie? 2. Konsekwencje przyjętego przez podatnika sposobu wyodrębnienia kosztów bezpośrednich i kosztów pośrednich ). 3. Techniczne rozliczanie kosztów bezpośrednio związanych z przychodem danego roku znaczenie momentu poniesienia kosztu oraz daty sporządzenia sprawozdania finansowego lub złożenia zeznania rocznego albo upływu terminu do złożenia tego zeznania. 4. Techniczne rozliczanie kosztów pośrednich dotyczących danego roku. 5. Rozliczanie kosztów na podstawie faktur i innych dokumentów uzyskanych po zakończeniu roku podatkowego (koszty na przełomie lat). 6. Obowiązek rozliczania kosztów dotyczących okresu dłuższego niż rok proporcjonalnie do długości okresu, którego one dotyczą problemy z ustaleniem, czy wydatek dotyczy całego okresu umowy. 7. Kiedy należy dokonać korekty deklaracji ze względu na koszty podatkowe, a kiedy rozliczenie kosztów na bieżąco w 2012 r.. 8. Koszty zatrudnienia pracowników, zleceniobiorców i menedżerów. 9. Wydatki na zapewnienie świadczeń medycznych pracownikom. 10. Wydatki na reprezentację i reklamę oraz promocję i sponsoring - najważniejsze kwestie. 11. Wydatki na spotkania integracyjne dla pracowników. 12. Podatek VAT należny i naliczony, jako koszt uzyskania przychodów. 13. Koszty podatkowe przy cenach transferowych (szczególna dokumentacja podatkowa i porozumienia cenowe w tym koszty reklamy ponoszonej przez podmioty powiązane). 14. Wierzytelności nieściągalne jako koszty uzyskania przychodu. 15. Warunki spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty lub uznania za koszt odpisu aktualizującego. III. Różnice kursowe w przychodach i kosztach podatkowych metoda podatkowa i metoda bilansowa. 1. Jakie sytuacje wymagają rozliczania podatkowych różnic kursowych. 2. Jakie różnice kursowe nie mogą być rozliczone podatkowo. 3. Zasady stosowania właściwych kursów walut obcych przy ustalaniu różnic kursowych. 4. Szczególne sytuacje powstawania różnic kursowych, np. w odniesieniu do pochodnych instrumentów finansowych, czy uczestnictwa w systemie Cash poolingu. 5. Odmienność sposobów ustalania różnic kursowych według metody podatkowej i bilansowej, 6. Późniejsza zmiana warunków rozliczenia dawnych kontraktów, a różnice kursowe. 7. Zmiany przepisów wprowadzone od stycznia 2012 r., dotyczące rozliczania podatkowych różnic kursowych!!! IV. Zaniechane inwestycje, jako koszt podatkowy u podatników CIT. 1. Zaniechanie inwestycji, a jej likwidacja lub sprzedaż. 2. Warunki prawne przeprowadzania likwidacji inwestycji, uprawniające do rozliczenia kosztu. 3. Kiedy należy uznać likwidowaną inwestycję za koszt podatkowy i czy zawsze jednorazowo? 4. Wymogi dokumentacyjne związane z likwidacją inwestycji. 5. Sprzedaż zaniechanej inwestycji czy zysk jest istotny? V. Straty w środkach trwałych, a koszt podatkowy u podatników CIT. 1. Jakie straty w środkach trwałych mogą być kosztem podatkowym. 2. Strata w środku trwałym, a brak jego ujawnienia w ewidencji środków trwałych. 3. Jakie straty w środkach trwałych są objęte zakazem rozliczenia kosztów podatkowych? 4. Specyfika rozliczania strat w przypadku likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym. 5. Zwrot poniesionych wydatków, a rozliczanie straty w środkach trwałych.

3 VI. Straty w środkach obrotowych, a koszt podatkowy u podatników CIT. 1. Jakie straty w środkach obrotowych mogą być kosztem podatkowym, a jakie nie? 2. Straty w środkach obrotowych zawinione i straty niezawinione. 3. Znaczenie procedur wewnętrznych służących zapobieganiu powstawaniu strat, w tym element zaufania i kontroli wobec pracowników i osób współpracujących. 4. Uzyskanie odszkodowań, a prawo do rozliczenia strat w kosztach podatkowych. VII. Odszkodowania, kary i rekompensaty, jako koszt podatkowy w podatku CIT. VIII. Planowane zmiany w podatku CIT na 2013 r. SZ02 PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W 2012 R. WYBRANE ZAGADNIENIA, INTERPRETACJE z uwzględnieniem najważniejszych projektowanych zmian na 2013 r. VAT 2012 Podatek należny wybrane zagadnienia 1. Zasady rozliczania czynności nieodpłatnych w podatku VAT zakres opodatkowania: a) nieodpłatna dostawa towarów jakie przekazania towarów podlegają VAT a jakie są w dalszym ciągu poza zakresem opodatkowania? b) warunki, które muszą być spełnione, aby darmowe przekazanie nie podlegało VAT; c) nieodpłatne świadczenie usług zakres i zasady opodatkowania nieodpłatnych usług; d) używanie majątku firmowego na potrzeby prywatne (np. samochody firmowe, komputery, telefony); e) świadczenia finansowane z ZFŚS (towarowe i usługowe) całkowicie lub częściowo nieodpłatne z VAT czy jednak bez? f) podstawa opodatkowania nieodpłatnej dostawy towarów; g) moment powstania obowiązku podatkowego. 2. Świadczenia złożone (kompleksowe) w VAT a refakturowanie a) jakie elementy decydują o uznaniu danej czynności jako świadczenia złożonego; b) jak prawidłowo opodatkować świadczenie złożone (ustalenie prawidłowej stawki VAT, momentu powstania obowiązku podatkowego); c) czy jest możliwe refakturowanie niektórych usług wykonywanych w ramach jednego świadczenia (np. refakturowanie usług ubezpieczeniowych w przypadku usług leasingu); d) wskazanie najczęściej występujących w praktyce przypadków świadczeń złożonych (kompleksowych). 3. Refakturowanie usług: a) co to oznacza w VAT refakturowanie usług? b) jaki jest zakres tego świadczenia? c) jakie powinny być zasady opodatkowywania refaktur: stosowanie stawek VAT i zwolnień, obowiązek podatkowy, terminy fakturowania; d) refakturowanie usług nieodpłatnych; e) prawo do odliczenia przy refakturach; miejsce opodatkowania refaktur. VAT 2012 Podatek naliczony wybrane zagadnienia 1. Zasady i warunki powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego: a) co to jest podatek naliczony? b) moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego a prawo do skorzystania z tego prawa;

4 c) podstawowe warunki formalne odliczenia podatku naliczonego (otrzymanie faktury, wykonanie usługi lub otrzymanie towaru, faktury zaliczkowe wyjątki od tych zasad); d) 5-letnie prawo do korekty podatku naliczonego. 2. Faktura jako podstawa prawa do odliczenia podatku naliczonego: a) faktury elektroniczne a faktury przesyłane drogą elektroniczną warunki, jakie należy spełnić, aby faktury przesyłać bądź udostępniać w formie elektronicznej; przechowywanie faktur przesłanych drogą elektroniczną; b) faktury zaliczkowe w VAT w jakich sytuacjach należy wystawić fakturę zaliczkową (definicja pojęcia zaliczki), w jakim terminie (zasady wystawiania faktur zaliczkowych i końcowych), czy jest możliwe wystawienie faktury przed otrzymaniem zaliczki jakie skutki to wywołuje dla nabywcy i sprzedawcy. 3. Ograniczenia prawa do odliczenia: a) ustawowy katalog wyłączeń prawa do odliczenia (usługi gastronomiczne cateringowe, noclegowe, tzw. pusta faktura, wykazanie na fakturze podatku VAT w przypadku, gdy takiego podatku nie należy wykazywać, inne błędy formalne faktur); b) prawo do odliczenia w dyrektywie VAT a polskie przepisy. 4. Zniesienie istotnych ograniczeń prawa do odliczenia: a) wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów a prawo do odliczenia; b) odliczanie VAT w przypadku importu usług z tzw. rajów podatkowych ; c) zniesienie ograniczeń w odliczaniu podatku naliczonego w związku z wystawieniem faktury przez podmiot niezarejestrowany dla potrzeb VAT. 5. Faktury korygujące rodzaje, zasady wystawiania, faktury korygujące uproszczone dotyczące tzw. premii pieniężnych, moment rozliczenia podatku należnego lub naliczonego wynikającego z faktury korygującej wyrok ETS w sprawie Kraft Foods Polska. VAT 2013 Najważniejsze projektowane zmiany 1. Nowe reguły opodatkowania niektórych transakcji: a) zmiany dotyczące nieodpłatnych dostaw towarów; b) definicja terenów budowlanych. 2. Nowe zasady powstawania obowiązku podatkowego: a) oderwanie zasad powstania obowiązku podatkowego od daty wydania towaru, wykonania usługi bądź otrzymania zaliczki (przedpłaty, zadatku, raty itp.); b) powstanie obowiązku podatkowego w związku z zakończeniem tzw. okresu rozliczeniowego; c) wykreślenie szczególnych zasad powstania obowiązku podatkowego (m.in. tzw. media, usługi budowlane, transport, najem, dzierżawa, leasing, sprzedaż praw, udzielanie licencji); d) zmiany zasad powstawania obowiązku podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć towarów. 3. Nowe zasady wystawiania faktur: a) nowy sposób określenia obowiązku wystawiania faktur; b) dane, które powinna zawierać faktura; c) faktury uproszczone; d) nowe terminy wystawiania faktur; e) faktury korygujące in minus korekty w przypadku braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej; f) nowe zasady przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych brak wymogu pisemnej akceptacji, dowolność procedur weryfikacji autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury; g) nowe zasady ustalania kursu dla przeliczenia należności wykazywanej na fakturze.

5 4. Nowe zasady, warunki i terminy powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego: a) zrównanie momentu odliczenia podatku naliczonego i powstania obowiązku podatkowego; b) wykreślenie warunku otrzymania towaru lub wykonania usługi jako przesłanki powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego; c) nowe zasady odliczania podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów; d) zmiana ograniczeń w odliczaniu podatku naliczonego (zakaz odliczenia w przypadku dokonywania rozliczeń w imieniu i na rzecz kontrahenta, wykreślenie niektórych ograniczeń związanych z naruszeniem zasad wystawiania faktur); e) przedłużenie do 31 grudnia 2013 r. zakazu odliczania podatku naliczonego przy nabyciu (leasingu, wynajmie) samochodów z kratką i przy nabyciu paliw do tych samochodów. 4. Odpowiedzi na pytania konsultacje. SZ03 ZAMKNIĘCIE ROKU 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY I. Elementy sprawozdania finansowego. II. Obowiązek badania sprawozdań finansowych. III. Harmonogram prac związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego: a) wybór biegłego, b) inwentaryzacja składników aktywów i pasywów, c) zamkniecie ksiąg, d) archiwizacja ksiąg. IV. Nadrzędne zasady rachunkowości. V. Dozwolone uproszczenia przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. VI. Możliwości zastosowania KSR/MSR w przypadku prowadzenia ksiąg zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. VII. Szczególne wymogi dotyczące ksiąg prowadzonych w systemach informatycznych. VIII. Polityka Prowadzenia Rachunkowości. IX. Wybrane pojęcia z zakresu wyceny pozycji bilansowych: a) wartość księgowa, b) skorygowana cena nabycia, c) wartość godziwa, d) wartość odzyskiwana, e) wartość bieżąca, f) koszty wytworzenia wyrobów, a koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. X. Metody wyceny aktywów/pasywów dopuszczalne ustawą o rachunkowości. XI. Utrata wartości aktywów, a konieczność tworzenia odpisów aktualizujących. XII. Rezerwy, rozliczenia międzyokresowe bierne, zobowiązania warunkowe. XIII. Zdarzenia po dacie bilansu, korekty dotyczące lat ubiegłych. XIV. Zasady sporządzania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych. XV. Ustalanie odroczonego podatku dochodowego. XVI. Kontrakty długoterminowe studium przypadku. XVII. Leasing w ujęciu bilansowym i podatkowym. XVIII. Konsolidacja sprawozdań finansowych podstawowe zagadnienia. XIX. Omówienie najczęściej spotykanych błędów w sprawozdaniach finansowych.

6 SZ04 RÓŻNICE KURSOWE W ASPEKCIE RACHUNKOWYM I PODATKOWYM 1. Wycena transakcji wyrażonych w walutach obcych w ujęciu bilansowymuregulowania wynikające z: a) Ustawy o rachunkowości, b) Kodeksu Cywilnego, c) Prawa Dewizowego 2. Transakcje wyrażone w walutach obcych w świetle przepisów prawa podatkowego: a) Podatek dochodowy od osób prawnych, b) Podatek dochodowy od osób fizycznych, c) VAT. 3. Szczegółowe zagadnienia dotyczące wyceny transakcji w walutach obcych w tym m.i.n.: a) Leasing w walucie obcej, b) Import, export, WNT, WDT, c) Rabaty, skonta, prowizje, bonusy, d) Dywidenda wypłacana w walutach obcych, e) Kredyty, pożyczki udzielone w walutach obcych, f) Rozliczenie delegacji zagranicznych. 4. Wycena majątku trwałego, a różnice kursowe. 5. Różnice kursowe, a odroczony podatek dochodowy. 6. Odpowiedzi na pytania konsultacje. SZ05 PRAWO PRACY I CZAS PRACY W 2012 ROKU Zatrudnianie pracowników 1. Wybór prawnej podstawy świadczenia pracy (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne). 2. Zawieranie umowy o pracę. 3. Potwierdzanie zawarcia umowy o pracę. 4. Sporządzanie informacji przewidzianych w art Kodeksu pracy. 5. Sporządzanie oświadczeń pracownika związanych z uprawnieniami rodzicielskimi. 6. Umowa o zakazie konkurencji. 7. Obowiązki pracodawcy po zatrudnieniu pracownika: a) dokumentacja pracownicza, b) szkolenia bhp. 8. Badania lekarskie pracowników, w tym użytkujących samochody w ramach obowiązków służbowych: a) badania lekarskie pracowników, b) badania lekarskie pracowników użytkujących w pracy samochody, c) badania lekarskie pracowników doraźnie wykorzystujący samochody w ramach obowiązków służbowych, d) skierowanie na badania lekarskie po r. Specyfika umowy o pracę na czas określony 1. Czas trwania umowy o pracę zawartej na czas określony, jej zmiana i wypowiadanie. 2. Stosowanie art Kodeksu pracy.

7 Zmiana treści umowy o pracę 1. Zmiana rodzaju umowy o pracę lub treści umowy o pracę na drodze porozumienia zmieniającego. 2. Wypowiedzenie zmieniające. 3. Zmiana pracodawcy w trybie art Kodeksu pracy. 4. Czasowe polecenie pracy innej niż określona w umowie o pracę. Rozwiązywanie stosunku pracy 1. Porozumienie rozwiązujące umowę o pracę. 2. Konsultacja ze związkami zawodowymi w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego. 3. Wypowiadanie umów o pracę. 4. Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia. 5. Zwolnienia grupowe i indywidualne na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami z przyczyn niezależnych od pracowników. Wydawanie świadectw pracy 1. Tryb i termin wydania świadectwa pracy potwierdzającego zatrudnienie terminowe. 2. Wykładnia urzędowa dotycząca nowych zasad wydawania świadectw pracy. 3. Wydawanie świadectwa pracy na żądanie pracownika. 4. Zmiana treści świadectwa pracy po wydaniu dokumentu pracownikowi. 5. Sporządzanie odpisu świadectwa pracy wydanego pracownikowi. DZIEŃ II Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i innych świadczeń należnych pracownikowi po ostatniej nowelizacji przepisów 1. Potrącenie a odliczenie. 2. Dokonywanie potrąceń za zgodą pracownika. 3. Rodzaje i granice potrąceń. 4. Kilka wypłat w jednym miesiącu, zatrudnienie przez część miesiąca i inne nietypowe sytuacje. 5. Zbieg tytułów egzekucyjnych. 6. Obowiązki pracodawcy związane z zajęciem wynagrodzenia pracownika po r.. 7. Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem/nawiązaniem stosunku pracy z pracownikiem, którego wynagrodzenie podlega zajęciu. 8. Sankcje i odpowiedzialność prawna związana z naruszeniem obowiązków pracodawcy. Regulacja czasu pracy Kodeksie pracy 1. Definicja czasu pracy, pracy zmianowej, doby rozliczeniowej oraz tygodnia. 2. Podróże służbowe po ostatnich zmianach i planowana regulacja. 3. Określenie osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. 4. Normy czasu pracy. 5. Wymiar czasu pracy. 6. Łączny tygodniowy wymiar czasu pracy. 7. Ustalanie normatywnego czasu pracy oraz wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym. 8. Okresy odpoczynku: dobowego, tygodniowego, w trakcie dniówki roboczej. 9. Systemy czasu pracy: o równoważnego czas pracy: o przerywanego czas pracy

8 o zadaniowego czas pracy o skróconego tygodnia pracy o pracy wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta 10. Praca w godzinach nadliczbowych. 11. Praca w porze nocnej. 12. Praca w niedziele i święta. 13. Czas pracy kadry kierowniczej. 14. Dyżur pracowniczy. 15. Tworzenie grafików pracy. 16. Ewidencja czasu pracy. 17. Dyskusja i konsultacje. SZ06 SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH :ZASIŁKI, SKŁADKI - AKTUALNE ZMIANY 1. Prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa oraz wynagrodzenia chorobowego, okres wyczekiwania, brak prawa do świadczeń: a) wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy, b) świadczenie rehabilitacyjne, c) zasiłek macierzyński, d) zasiłek opiekuńczy. 2. Wysokość świadczeń w razie choroby i macierzyństwa oraz wynagrodzenia chorobowego ze szczególnym uwzględnieniem wysokości, w jakiej przysługuje zasiłek chorobowy na przełomie roku za okres pobytu w szpitalu osobie, która skończyła 50 rok życia. 3. Okres, przez który przysługuje zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne, ustalanie okresu zasiłkowego (zasady postępowania w razie braku kodu A), a także w przypadku, gdy niezdolność do pracy przypada po okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, zasady wystawiania zaświadczeń ZUS ZLA, kontrola wystawiania zaświadczeń lekarskich. 4. Zasiłek macierzyński okres przysługiwania, w tym w razie urodzenia dziecka na urlopie wychowawczym, szczególne przypadki przerwy w pobieraniu zasiłku, możliwość skrócenia okresu pobierania zasiłku, możliwość i warunki skorzystania przez pracownicę z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, przypadki, w których z dodatkowego urlopu może korzystać ojciec dziecka, możliwość podejmowania pracy w czasie urlopu dodatkowego, zmniejszanie wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu dodatkowego, otrzymywanie zasiłku chorobowego lub opiekuńczego w okresie urlopu dodatkowego, urlop ojcowski i zasiłek dla ojca, zasady przyznawania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego na dziecko przysposobione. 5. Zasiłek opiekuńczy okres przysługiwania, ustalanie prawa w razie pracy zmianowej rodziców, dodatkowy zasiłek opiekuńczy na nowonarodzone dziecko w okresie pobytu matki w szpitalu, zasiłek opiekuńczy dla innego członka rodziny za okres pobytu matki dziecka w szpitalu. 6. Dokumenty wymagane do przyznania i wypłaty świadczeń określone rozporządzeniem MIPS z dnia 2 kwietnia 2012 r., zmienione zasady dokumentowania prawa do zasiłków, nowe wzory druków składanych do wypłaty zasiłków, zmienione zasady prowadzenia dokumentacji zasiłkowej. 7. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne w przypadku,

9 gdy niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wysokość, zasady ustalania prawa, niezbędne dokumenty. 8. Szczegółowe zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłków, w tym: a) okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana, b) definicja wynagrodzenia przyjmowanego do podstawy wymiaru, wyłączania składników wynagrodzenia, c) uzupełnianie wynagrodzenie, w tym w przypadku osiągnięcia górnego pułapu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składniki wynagrodzenia nie podlegające uzupełnianiu, d) uwzględnianie składników przysługujących do określonego terminu, wliczanie wynagrodzenia z umów zlecenia zawartych z własnymi pracownikami, e) uwzględniania składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych, f) zmiana wymiaru czasu pracy a podstawa wymiaru zasiłku, w tym w przypadku składników za okresy dłuższe niż miesiąc, g) minimalna podstawa wymiaru. DZIEŃ II 1. Ubezpieczenia społeczne: a) ubezpieczenia społeczne obowiązkowe, dobrowolne, b) dobrowolność ubezpieczeń emerytalnego i rentowych od 1 stycznia 2013 r., c) zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń, d) zbiegi tytułów ubezpieczeń czyli kiedy składki obowiązkowe a kiedy dobrowolne? e) wysokość i finansowanie składek, f) rozliczanie składek za pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców oraz za osoby na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłki macierzyńskie, g) projekt zmian w ubezpieczeniach m.in. ubezpieczenia z tytułu urlopów wychowawczych dla przedsiębiorców. 2. Ubezpieczenie zdrowotne: a) podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu, b) zgłaszanie i wyrejestrowywanie ubezpieczonych i członków rodziny, c) wysokość i finansowanie składki zdrowotnej, d) projekt zmiany ustawy zdrowotnej nowe zasady potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych oraz inne ważne zmiany. 3. Zasady ustalania składki na ubezpieczenie wypadkowe: Zmiana wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 kwietnia 2012 r.: a) podleganie ubezpieczeniu wypadkowemu, b) zasady różnicowania składki, c) informacje ZUS IWA. 4. Pozostałe zagadnienia związane z rozliczaniem składek: a) wymagane dokumenty ZUS za pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców, osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłki macierzyńskie praktyczne przykłady, b) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, zleceniobiorców, osób prowadzących pozarolniczą działalność czyli od czego opłacać składki oraz zwolnienia z opłacania składek, c) górna roczna podstawy wymiaru składek, d) korygowanie dokumentów w razie błędów oraz w przypadku przekroczenia 30-

10 krotności (przykłady), e) składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, 5. Dyskusja i konsultacje. SZ07 PŁACE OD A DO Z W 2012 ROKU LISTA PŁAC kontrowersje, najczęściej popełniane błędy i korekty 1. Technika naliczania z różnych umów a najczęściej popełniane błędy: a) umowa o pracę, b) umowa zlecenia, c) umowa o dzieło, d) 50% koszty uzyskania, e) opodatkowanie ryczałtowe umów cywilnoprawnych. 2. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne: a) przychody pracowników zwolnione od składek, b) przychody zleceniobiorców zwolnione od składek. 3. Zaliczka na podatek dochodowy - przychody pracownicze zwolnione od podatku. 4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę: a) kwota wolna od potrąceń, b) granice dokonywania potrąceń, c) potrącenia z zasiłków, d) potrącenia ze świadczeń z Funduszu Socjalnego nowe zasady, e) potrącenia z umów cywilnoprawnych. 5. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop: a) jakie składniki wchodzą do wynagrodzenia urlopowego? b) jakie składniki wchodzą do podstawy ekwiwalentowej? c) najczęściej popełniane błędy w zakresie uzupełniania podstawy ekwiwalentowej. 6. Świadczenia dla osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych opodatkowanie i składkowanie kontrowersje. 7. Jeden pracownik zatrudniony u kilku pracodawców problemy praktyczne. 8. Kilka list płac w jednym miesiącu u jednego pracodawcy. 9. Korekty list płac związane z nadpłatą wynagrodzenia. 10. Korekty list płac związane ze zwrotem składek ZUS. 11. Pytania i odpowiedzi. SZ08 ZAKŁAD PRACY PŁATNIKIEM PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2012 ROKU I. Przychody pracowników oraz osób uzyskujących przychody z działalności wykonywanej osobiście - obowiązki płatnika PIT. 1. Zasady przeliczania kwot w walucie obcej w przypadku m.in. pracowników i osób na umowach zlecania: przychodów, kosztów, dochodów, wydatków i podatku w walutach obcych na złote polskie. 2. Co jest przychodem a co nie jest przychodem kryteria rozpoznawania przychodu.

11 3. Kiedy mamy do czynienia z przychodem ze stosunku pracy, a kiedy z dochodami z innych źródeł, w tym jak kwalifikować przychody uzyskane przez przyszłego pracownika, czyli przed powstaniem stosunku pracy oraz po jego ustaniu)? 4. Kiedy i jak należy rozpoznawać przychody u pracowników ze świadczeń nieodpłatnych lub świadczeń częściowo odpłatnych. 5. Używanie służbowych samochodów i telefonów dla celów prywatnych ryzyka i możliwości przeciwdziałania. 6. Czy i kiedy pojawią się u pracownika przychody z dysponowania pieniędzmi pracodawcy (np. kartą elektroniczną umożliwiającą dokonywanie zakupów na koszt pracodawcy)? 7. Udostępnienie lokalu mieszkalnego lub pomieszczeń biurowych dla prywatnych potrzeb pracownika. 8. Zwrot pracownikowi kosztów usług dostępu do internetu w mieszkaniu pracownika. 9. Zapewnienie pracownikom hotelu lub kwater prywatnych na cele indywidualnego lub zbiorowego zakwaterowania. 10. Ekwiwalenty pieniężne za używanie samochodu prywatnego pracownika. 11. Ekwiwalenty za używanie na potrzeby pracodawcy innych rzeczy stanowiących własność pracownika. 12. Opłacenie pracownikom polisy ubezpieczenia na życie lub NNW, w tym w ramach podróży służbowej. 13. Opłacenie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) członków zarządu i rad nadzorczych. 14. Zapewnienie pracownikom świadczeń medycznych. 15. Zapewnienie pracownikom świadczeń żywieniowych. 16. Zapłata przez pracodawcę z jego własnych środków podatku należnego od pracownika. 17. Opłacenie kształcenia pracowników kiedy zwolnienie od podatku, a kiedy opodatkowane jakie znaczenie ma posiadanie przez jednostkę szkolącą akredytacji kuratora oświaty. 18. Należności z tytułu podróży służbowej pracowników. 19. Opłata za przedszkole lub szkołę dla dzieci pracownika. 20. Zapewnienie świadczeń dla członków rodzin pracowników. 21. Opłacenie wstępu na imprezy kulturalne i sportowe, a także opłacenie korzystania z basenu i usług fitness. 22. Opłacenie kosztów wyjazdów zagranicznych. 23. Udzielanie pożyczek pracownikom z ZFŚS oraz ze środków bieżących. 24. Dokonywanie sprzedaży pracownikom towarów, usług, sprzętu, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych po korzystnych cenach. 25. Organizowanie imprez integracyjnych dla pracowników. 26. Opłacenie pracownikom kosztów dojazdu do pracy lub zapewnienie tych dojazdów. II. Obowiązki płatnika PIT pozostałe aspekty 1. Uregulowania dotyczące zwolnień od podatku w zakresie: dodatku za rozłąkę, zakwaterowania pracowników, stypendiów oraz świadczeń dla emerytów i rencistów od byłego pracodawcy. 2. Zasady opodatkowania ryczałtowego małych umów zlecenia (do 200 zł). 3. Zakaz odliczania w rozliczeniu podatkowym niektórych składek na ubezpieczenie społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne podatnika w szczególności w przypadku stosowania zwolnień od podatku lub zaniechania poboru podatku). 4. Pobór zaliczek w ciągu roku kiedy i jak wolno płatnikowi pomniejszyć zaliczki? 5. Obowiązki w zakresie dokumentów informacyjnych PIT-11, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R. 6. Obowiązki związane z deklaracją roczną PIT 4R. 7. Obowiązki związane z rozliczeniem rocznym pracownika PIT Rozliczanie kosztów podatkowych ze stosunku pracy, zleceń i praw autorskich.

12 9. Zasady prawidłowej wyceny przez pracodawcę przychodów ze świadczeń niepieniężnych jak postąpić, gdy przepisy prawa nie przewidują właściwej metody wyceny lub nie można skutecznie zastosować wskazanej metody ustawowej (np. korzystanie z samochodów służbowych dla potrzeb prywatnych). 10. Jak postąpić, gdy w ciągu roku pracodawca opodatkował przychody, które są zwolnione od podatku albo gdy nie opodatkował przychodów mimo takiego obowiązku? 11. Zatrudnienia pracownika w kraju i za granicą znaczenie zapisów umów o pracę; kiedy jest to podróż służbowa, a kiedy oddelegowanie i jakie to rodzi skutki podatkowe? 12. Obowiązki płatnika w przypadku śmierci pracownika lub osoby uzyskującej dochody z innych tytułów. 13. Działania zabezpieczające przed przerzucaniem na płatnika odpowiedzialności za powstanie zaległości podatkowych. 14. Rozliczanie przychodów z praw autorskich po planowanej zmianie przepisów na 2013 r. jakie koszty podatkowe i kiedy koszty 50%? 15. Rozliczanie ulgi internetowej i ulgi na dzieci. III. Omówienie planowanych zmian w opodatkowaniu podatkiem PIT na 2013 r. IV. Pytania i odpowiedzi. SP1 WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE-KSZTAŁTOWANIE POSTAW Cel warsztatów: Celem warsztatu jest pomoc uczestnikom w ukształtowaniu postaw warunkujących poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy oraz jej wysoką efektywność. Kluczowym aspektem warsztatów będą praktyczne ćwiczenia, które mają na celu doskonalenie umiejętności psychospołecznych niezbędnych do skutecznego radzenia sobie ze stresem i adaptowania się do zmian, sprawnej komunikacji ze współpracownikami oraz wykazywania się kreatywnością. Szczegółowy program: 1. Czym są postawy oraz jakie mają znaczenie dla samorealizacji zawodowej? 2. W jaki sposób można kształtować pożądane postawy? 3. Jak zadbać o poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy? 4. Jak zwiększyć własną efektywność w pracy? Blok warsztatowy: Satysfakcja z pracy oraz poczucie kompetencji a) Pozytywna autoprezentacja b) Delektowanie się c) Sens, przyjemność i predyspozycje 5. Jak radzić sobie ze stresem w pracy i łatwiej adaptować się do zmian? 6. Jak zwiększyć swoją odporność na stres i presję otoczenia? Blok warsztatowy: Zarządzanie stresem i adaptacja do zmian a) Przywilej trudności b) Ćwiczenie ABC c) SPACE oraz techniki intencji i wyobrażeń implementacyjnych d) Ćwiczenie AID 7. Jak komunikować się ze współpracownikami? 8. Jak rozwiązywać konflikty ze współpracownikami? Blok warsztatowy: Komunikacja ze współpracownikami

13 a) Okazywanie wdzięczności b) Równoważenie c) SOFTEN 9. Jak doskonalić własną kreatywność? Blok warsztatowy: Kreatywne myślenie a) Prowokacyjna operacja b) Cztery kluczowe pytania c) Odwrócona rola SI 1 EXCEL W PRACY KSIĘGOWEGO -WARSZTATY 1. Przypomnienie podstawowych informacji o arkuszach kalkulacyjnych: a) budowa arkusza, pasku narzędzi, interface, b) drukowanie, konwertowanie do formatu PDF, c) edycja i formatowanie komórek, formatowanie arkusza, ukrywanie kolumn i wierszy, ukrywanie arkusza. 2. Planowanie kosztów osobowych: a) posługiwanie się arkuszami Excela, b) poszukiwanie wyniku. 3. Rejestrowanie zamówień od nabywców: a) tabele, b) formatowanie warunkowe, c) filtrowanie danych. 4. Wystawienie faktury: a) odwołanie do danych z innego arkusza, b) sumowanie warunkowe, c) makropolecenia. 5. Kontrola płatności spływających od klientów: a) importowanie obrotów z rachunku bankowego, b) sumowanie warunkowe ciąg dalszy, c) tabela przestawne. 6. Formuły: a) wprowadzanie formuł do komórek arkusza, b) biblioteka wbudowanych funkcji. 7. Operacje na danych: a) sortowanie, b) filtrowanie, c) wyszukiwanie, d) oznaczanie powtórzonych wpisów. 8. Importowanie danych: a) importowanie z plików TXT, CSV, b) pobieranie danych z innych plików Excela, c) pobieranie danych poprzez ODBC z programów zewnętrznych (np. z systemów FK i kadrowopłacowych). 9. Graficzna prezentacja danych: a) tworzenie wykresu,

14 b) rodzaje wykresów. 10. Przykładowe zastosowania: a) kredyty i odsetki, b) karta środka trwałego: odpisy amortyzacyjne, c) ocena projektów inwestycyjnych: wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu, d) obliczanie odsetek za zwłokę. 11. Pytania i odpowiedzi. SI1 EXCEL W PRACY KADROWCA -WARSZTATY 1. Przypomnienie podstawowych informacji o arkuszach kalkulacyjnych: a) budowa arkusza, pasku narzędzi, interface, b) drukowanie, konwertowanie do formatu PDF, c) edycja i formatowanie komórek, formatowanie arkusza, ukrywanie kolumn i wierszy, ukrywanie arkusza. 2. Przeliczanie wynagrodzenia netto na brutto (umowa o pracę): a) posługiwanie się arkuszami Excela, b) formuły, c) rozwijane listy wyboru, d) funkcje warunkowe, e) funkcja poszukiwanie wyniku. 3. Wyznaczanie średniego zatrudnienia dla celów PFRON: a) formuły, b) sumowanie i obliczanie średniej. 4. Budżetowanie kosztów osobowych: a) formatowanie warunkowe, b) makropolecenia. 5. Kontrola kosztów osobowych: a) sumowanie warunkowe, b) tabela przestawne. 6. Przykład przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych posługiwanie się formułami: a) biblioteka wbudowanych funkcji, b) wyszukiwanie wyniku. 7. Analiza absencji i kosztów zatrudnienia tabele przestawne: a) operacje na danych: sortowanie, filtrowanie, wyszukiwanie, b) importowanie danych: importowanie z plików TXT, CSV, przygotowanie danych do analizy w Excelu, denormalizacja danych, c) analiza danych w tabelach przestawnych. 8. Makra. 9. Pytania i odpowiedzi.

ZAMKNIĘCIE ROKU 2009 PRAKTYCZNE ASPEKTY

ZAMKNIĘCIE ROKU 2009 PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAMKNIĘCIE ROKU 2009 PRAKTYCZNE ASPEKTY Termin szkolenia: 06 stycznia 2010 roku, MIKRO i Małe przedsiębiorstwa 20% 57,08 zł. 228,31 zł. 285,39 zł. Średnie przedsiębiorstwa 30% 85,62 zł. 199,77 zł. 285,39

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRACY PŁATNIKIEM PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2010 ROKU ROCZNE OBLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2009 ROK

ZAKŁAD PRACY PŁATNIKIEM PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2010 ROKU ROCZNE OBLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2009 ROK ZAKŁAD PRACY PŁATNIKIEM PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2010 ROKU ROCZNE OBLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2009 ROK Termin szkolenia: 22 lutego 2010 roku, Cena szkolenia Wartość dofinansowania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRACY PŁATNIKIEM PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2009 i 2010 ROKU ROCZNE OBLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2009 ROK

ZAKŁAD PRACY PŁATNIKIEM PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2009 i 2010 ROKU ROCZNE OBLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2009 ROK ZAKŁAD PRACY PŁATNIKIEM PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2009 i 2010 ROKU ROCZNE OBLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO ZA 2009 ROK Termin szkolenia: 11 stycznia 2010 roku, Wartość szkolenia MIKRO i Małe

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

ZASAD OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I.

ZASAD OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I. Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 515109 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2009 26-29 Styczeń Zakopane, Hotel Crocus, Kod szkolenia: 515109 Koszt szkolenia: 2650.00

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2009 ROKU

OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2009 ROKU OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W 2009 ROKU Termin szkolenia: 23 października 2009 roku, Miejsce szkolenia: ŁÓDŹ, Hotel Polonia Palast, ul. ul. Narutowicza 38 wykłady odbywają

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego.

II. PIT. zasady ustalania współczynnika sprzedaży, obrót wyłączony z obliczania współczynnika. 22. Korekta podatku naliczonego. PROGRAM SZKOLENIA Akademia Podatków. I. VAT 1. Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT - praktyczne wykorzystanie w pracy zawodowej: źródła prawa krajowego oraz prawa unijnego, indywidualne interpretacje

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów

Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów Szkolenie portalu TaxFin.pl Bilansowe i podatkowe zakończenie roku na tle CIT oraz VAT w kontekście nowelizacji przepisów 16-17 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Cel szkolenia: Koniec roku kalendarzowego

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 323411 Temat: AKCJA BILANS. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2011 29 Listopad - 2 Grudzień Zakopane, Hotel Litwor*****, Kod szkolenia: 323411 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Program szkolenia 1. Przychody z działalności gospodarczej: - przychody należne za sprzedaż rzeczy, usług i praw - rozpoznawane

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych

Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych Spis treści Wykaz autorów Wykaz skrótów Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach 1. Zasady rachunkowości określone ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 529616 Temat: Naliczanie wynagrodzeń oraz nowości w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń pieniężnych w 2016r. 10-13 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski,

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2011

Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2011 Konferencja portalu TaxFin.pl Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2011 6 7 grudnia, Hotel Mercure, Poznań Partner zy: Prowadzący: Edyta Maciorowksa, kierownik w dziale Audytu kancelarii Roedl & Partner

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 392814 Temat: VI Forum Rachunkowości i Podatków. Roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych. Podatkowe

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul.

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 29.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 6 maj 2016 r. 12 maj 2016 r. 1 czerwiec 2016 r. godz. 10:00 MIEJSCE: KATOWICE

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2011 r. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 325911 Temat: AKCJA BILANS. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2011 24-26 Październik Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 325911 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 128315 Temat: Certyfikowany kurs specjalisty w zakresie VAT po nowelizacji ustawy w 2015. Warsztaty praktyczne 20 Maj - 2 Czerwiec Poznań, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 226215 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII Część I Zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach oświatowych... 1 Rozdział I. Podstawy prawne ewidencji księgowej w jednostkach oświatowych Izabela Świderek...

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h):

BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): BLOK I Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej (6h): Działalność jednoosobowa, działalność w formie spółki osobowej, zarządzanie podmiotem w oparciu o umowę na kontrakt menadżerski: 1. Omówienie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 108013 Temat: Podatki 2013 - CIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku. Rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej. 22-23

Bardziej szczegółowo

ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych

ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych ODW-Kurs kadrowo - płacowy od podstaw z obsługą programu PŁATNIK Kurs weekendowy - 70 godzin dydaktycznych Kod szkolenia: 362114 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 2850.00 zł Program I.

Bardziej szczegółowo

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.09.2015 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 17 wrzesień 2015 r. 24 wrzesień 2015 r. 5 październik 2015 r. godz. 10:00 MIEJSCE:

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło (Marek Rotkiewicz)... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy zlecenia

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 824016 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2016. 25-26 Październik Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 824016 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Obowiązki służb płacowo-kadrowych

Obowiązki służb płacowo-kadrowych Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Obowiązki służb płacowo-kadrowych Wykładowca: Data: Koszt: Renata Soszyńska - ekspert prawa podatkowego i gospodarczego. Praktyk prawa gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7659/10642 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 578116 Temat: Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 4-19 Luty Katowice,

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Nota autorska... Wykaz skrótów...

Nota autorska... Wykaz skrótów... Nota autorska... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT i CIT przez podatników.

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT i CIT przez podatników. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 175914 Temat: Podatki 2014 - VAT, CIT - aktualności oraz najnowsze zmiany 25-28 Sierpień Zakopane, Hotel Belvedere Resort and Spa ****, Kod szkolenia: 175914

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte jednodniowe Temat szkolenia Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe Streszczenie tematyki Szkolenie podatkowe poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z zamknięciem roku na gruncie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY

PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY PRAWO PRACY W PRAKTYCE PO ZMIANACH W 2016 R. - WARSZTATY Informacje o usłudze Numer usługi 2016/10/04/5815/19601 Cena netto 1 955,00 zł Cena brutto 1 955,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 20915 Temat: VAT, CIT, PIT 2015 - nowelizacja ustaw podatkowych 23-26 Marzec Krynica Zdrój, Hotel Czarny Potok Resort and SPA, Kod szkolenia: 20915 Koszt

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych:

Sprawozdanie finansowe wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 393315 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2015 23-25 Listopad Wrocław, Wrocław - Centrum miasta, Kod szkolenia: 393315 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 016/08/17/905/1576 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 17,70 zł Cena netto za ę 0,00 zł Cena brutto za ę 0,00 Usługa z możliwością dofinansowania

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (kod według klasyfikacji zawodu 121101) PROGRAM NAUCZANIA

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (kod według klasyfikacji zawodu 121101) PROGRAM NAUCZANIA KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (kod według klasyfikacji zawodu 121101) PROGRAM NAUCZANIA Kurs obejmuje pięć modułów dydaktycznych: Moduł VI Zaawansowana rachunkowość finansowa z elementami

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 9 maja 14 czerwca 2014r. (64 godz. zajęć - 10 spotkań) 1. Adresaci: osoby zainteresowane zdobyciem nowego zawodu, podjęciem pracy w działach

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki.

Zawiera również wzory pism związanych z funkcjonowaniem spółki, które niewątpliwie będą pomocne w działalności spółki. Spółka z o.o. Kompendium podatkowe. Skutki podatkowe związane z funkcjonowaniem spółki z o.o. z uwzględnieniem interpretacji i orzecznictwa. Rafał Styczyński Publikacja niezbędna nie tylko dla osób profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Autor Elżbieta Młynarska-Wełpa specjalista

Bardziej szczegółowo

Bilans 2016 i Podatki 2016/2017 - przygotowanie firm do zamknięcia roku

Bilans 2016 i Podatki 2016/2017 - przygotowanie firm do zamknięcia roku Instytut Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego w Opolu 45-368 Opole, ul. Ozimska 48 lok. 51 (II piętro) Zapraszamy do udziału w następującym szkoleniu: Bilans 2016 i Podatki 2016/2017 - przygotowanie firm do

Bardziej szczegółowo

Bilans 2016 i Podatki 2016/2017 - przygotowanie firm do zamknięcia roku

Bilans 2016 i Podatki 2016/2017 - przygotowanie firm do zamknięcia roku Instytut Szkolenia Ekonomiczno-Prawnego w Opolu 45-368 Opole, ul. Ozimska 48 lok. 51 (II piętro) Zapraszamy do udziału w następującym szkoleniu: Bilans 2016 i Podatki 2016/2017 - przygotowanie firm do

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Finansowe zamknięcie roku 2011. Termin. Cele szkolenia. Miejsce szkolenia. Język. Grupa docelowa

Zaproszenie. Szkolenie: Finansowe zamknięcie roku 2011. Termin. Cele szkolenia. Miejsce szkolenia. Język. Grupa docelowa Zaproszenie Szkolenie: Finansowe zamknięcie roku 2011 Termin 12 / 01 / 2012 (9.30 15.00) Miejsce szkolenia Gliwice / Sala konferencyjna AHK Polska / Rynek 6 Język Polski Grupa docelowa Seminarium adresowane

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych:

Sprawozdanie finansowe wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 391015 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2015 24-27 Listopad Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś, Hotel SPA dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 574214 Temat: odw-budżet: PRAKTYCZNY KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ DLA ZAAWANSOWANYCH - ZAGADNIENIA WYBRANE 12-13 Luty Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego.

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 919214 Temat: Kompendium podatkowe (VAT, PIT, CIT)-Omówienie zmian w podatkach na 2015 rok 29-30 Styczeń Częstochowa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 919214

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok

ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2010 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1 520 780 1 520 780 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 474 474 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH

UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Jacek Kalinowski (red.) UPROSZCZONE FORMY EWIDENCJI PODATKOWYCH Autorzy: Monika Kalinowska Jacek Kalinowski Tomasz Miłek Mikołaj Turzyński Łódź 2009 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 9 WSTĘP...10 CZĘŚĆ I: PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

11.12.2013 - Sprawozdanie finansowe wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych:

11.12.2013 - Sprawozdanie finansowe wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 729713 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2013 11-13 Grudzień Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 729713 Koszt szkolenia: 1560.00

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.01.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3

Biuro Audytorskie FK-Bad sp. z o.o. 31-956 Kraków, os. Słoneczne 3 ROZLICZENIE PODATKOWE W SP ZOZ za 2008 rok A. podatkowe bilansowe 1. Przychody bilansowe niżej wymienione 1470374,38 1470374,4 1) Przychody ze sprzedaży usług zdrowotnych 1 393 245,33 2) Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo