DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA WYKONAWCZA"

Transkrypt

1 Stadium Nazwa i adres obiektu DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Odbudowa i oczyszczenie zniszczonych rowów melioracyjnych przy ul. Mickiewicza w Ropczycach - rów k/ Motohurt) (dz. nr ewid. 180/9; 763/4; 737) - rów b/n przy Posterunku Energetycznym Zleceniodawca Gmina Ropczyce Autor Roman Bieniasz UAN I-7342/ 459 /94 Weryfikacja inż. Tadeusz Kozioł UAN 8346 / 36 / 87 Data : kwiecień 2011

2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP Przedmiot planowanego remontu Cel opracowania Podstawy opracowania ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lokalizacja robót remontowych Istniejące obiekty budowlane Stan prawny nieruchomości Opis techniczny planowanych robót WSTĘP 1.1. Przedmiot planowanego remontu Przedmiotem planowanego remontu są dwa rowy melioracyjne zlokalizowane w rejonie ul. Mickiewicza. - rów k/ Motohurtu na dz. nr ewid. 180/9; 763/4; 737 w Rpopczycach, - rów b/n na dz. nr ewid.1150/2 przy Posterunku Energetycznym w Ropczycach W ubiegłych latach 2009 i 2010 podczas nawalnych opadów powodujących powodzie, doszło do rozmycia koryt cieków oraz zniszczenia istniejących ubezpieczeń Cel opracowania 2

3 Celem opracowania jest udokumentowanie opisowo-graficzne, istniejącego złego stanu technicznego przedmiotowych rowów oraz rozmiaru planowanego remontu.. Niniejsza dokumentacja posłuży do przedstawienia planowanego rozmiaru i kosztów robót remontowych, jakie Gmina Ropczyce zamierza zlecić do wykonania. Wynika to z obowiązku normalizacji sytuacji w rejonie dotkniętym powodzią a w tym przypadku w korytach przedmiotowych rowów. Rozmiar i koszty związane z remontem przekraczają możliwości finansowe miejscowej spółki wodnej. Stąd obowiązek ten przejęła jednostka samorządowa. Wynika to z przepisów jakie spoczywają na samorządzie gminnym w kwestii potrzeby zapewnieniu bezpieczeństwa ludności. W tym celu została zlecona dokumentacja, którą poprzedziły stosowne przeglądy, pomiary, obliczenia. Umożliwiło to wykonanie dokumentacji składającej się z części graficznej, opisowej oraz przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego. Dokumentacja ta umożliwi Inwestorowi przeprowadzenie przetargu. oraz wyłonienie wykonawcy. Na etapie wykonania robót, posłuży do ich nadzorowania, a następnie odbioru i rozliczenia zgodnie z zawartą umową Podstawy opracowania Wizja terenowa, pomiary niwelacyjne, mapa zasadnicza z trasami rowów; Protokoły komisji przeprowadzających przeglądy szkód powodziowych; Uzgodnienia z przedstawicielami użytkowników przyległych gruntów; miasta Ropczyce; Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. z 2004r Nr 202, poz 2072) Fachowa literatura, rysunki typowych umocnień; 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2.1. Lokalizacja robót remontowych Zadanie remontowe realizowane będzie w obrębie istniejących koryt rowów: - rów k/ Motohurtu na dz. nr ewid. 180/9; 763/4; 737 w Ropczycach, - rów b/n na dz. nr ewid.1150/2 przy Posterunku Energetycznym w Ropczycach Dojazd na miejsce robót za pośrednictwem ul. Mickiewicza, połączonej z drogą krajową Nr 4. 3

4 2.2. Istniejące obiekty budowlane Na skarpach rowu (Motohurt) zlokalizowane są wyloty sieci drenarskiej, administrowane przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Ropczycach. Na trasie cieków występują też skrzyżowania z mediami infrastruktury technicznej, prowadzone pod dnem. Na załączonej mapie zasadniczej, zakolorowano miejsca poszczególnych skrzyżowań. Pozwoli to na właściwe przygotowanie i rozplanowanie przebiegu robót, w celu uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z ewentualnym uszkodzeniem mediów. Roboty remontowe w miejscach przebiegu gazociągów, wodociągów, telekomunikacji, sieci elektroenergetycznej, itp. będą wykonywane ręcznie. Na odcinkach przyległych do dróg publicznych, zalecana będzie dodatkowa ostrożność i odpowiednie oznakowanie zajętych pasów technologicznych. Inwestor podczas realizacji przedsięwzięcia, poprzez wyznaczony nadzór dopilnuje przestrzegania przez wykonawcę nałożonych warunków Stan prawny nieruchomości Koryta remontowanych cieków, znajduje się na działkach nr ewid. 180/9; 763/4; 737 i 1150/2 należących do inwestora. Nie mniej jednak poruszanie się sprzętu mechanicznego (koparki, samochody, dźwig) wymusza korzystanie z pasa technologicznego. Pas technologiczny stanowić będą przyległe do krawędzi skarp rowów, pobocza drogi gminnej a lokalnie grunt prywatny. Na czasowe zajęcie pasa technologicznego nie przewiduje się utrudnień, gdyż mieszkańcy wielokrotnie zwracali się oni z prośbą o podjęcie robót remontowych. Ponadto zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, nie można utrudniać dostępu do wód a tym bardziej w okresie prowadzenia robót w ich korytach Opis techniczny planowanych robót W pierwszej fazie zaplanowano roboty przygotowawcze, które polegać będą na rozebraniu, segregowaniu oraz wywiezieniu pozostałości zniszczonych ubezpieczeń. Roboty ziemne będą prowadzone z użyciem sprzętu ( koparek, żurawi samojezdnych, dźwigów samochodowych) wyposażonych w układ jezdny kołowy. Podyktowane jest to potrzebą uniknięcia zniszczeń nawierzchni asfaltowej przyległych dróg. Część robót ziemnych wykonywane będzie ręcznie, co dotyczy miejsc skrzyżowań z mediami infrastruktury technicznej, głównie przyłączy do budynków. Nie przewiduje się potrzeby zmian w posadowieniu tych urządzeń, z tego względu, że planowany remont nie zmienia dotychczasowego ukształtowania terenu oraz parametrów koryt rowów z 4

5 okresu przed powodzią. W przypadku rowu k/ Posterunku Energetycznego w celu uzyskania wymaganego profilu i przekroju koryta, należy wykonać wykopy ręczne. Wprowadzenie sprzętu mechanicznego jest tu utrudnione ze względu na brak dostępu. Podobnie sytuacja nastąpi przy robotach ubezpieczeniowych, które wymagać będą dużej operatywności wykonawcy. Zwłaszcza uciążliwe będzie dostarczenie i układanie prefabrykatów betonowych (koryta typ KS) zastosowanych do ubezpieczenia dna cieku. Przyjęte rozwiązania techniczne to odbudowa zdeformowanych i zniszczonych podczas powodzi ubezpieczeń z prefabrykatów betonowych oraz faszynowych. Podczas robót przewiduje się typowe utrudnienia, wynikające z potrzeby utrzymania dostatecznego przepływu wód w korycie. Wbudowane materiały powinny posiadać stosowne świadectwa jakościowe przydatności do stosowania w robotach inżynierii wodnej. Sprawą ważną będzie potrzeba przestrzegania przepisów bhp i oznakowania miejsca prowadzonych robót. W okresach zajmowania części pasa drogowego, wykonawca rozlokuje odpowiednie oznakowania, informujące o utrudnieniach komunikacyjnych. Czynności te należy uprzednio zgłosić właścicielowi (administratorowi drogi), który szczegółowo określi sposób oznaczenia i czas prowadzenia robót. Powyższe przedsięwzięcie nie powoduje naruszenia stosunków wodnych oraz własności przyległych działek. Planowany remont nie jest zaliczony do przedsięwzięć mogących mieć negatywny wpływ na środowisko. Inwestor zadba o prawidłowy nadzór aby zastosowane materiały posiadały odpowiednie atesty, świadczące o ich przydatności do tego rodzaju robót zgodnie z normą. W obrębie zadania nie występują obiekty podlegające opiece Konserwatora Zabytków. 5

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne PROJEKT JR USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE S.C. Eugeniusz KOLANOWSKI i Józef ŚWIERCZEK 44-200 RYBNIK ul. 3-go Maja tel./fax.:0-32/7558834, 4228162 w.383 e-mail: projektjr@wp.pl nr ident.: P-272158078 NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Lp. Budowa krytej strzelnicy garnizonowej typu B w Powidzu, kompleks 6015, jednostka wojskowa 3293 SPIS TREŚCI WYKAZ SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Numer specyfikacji Nazwa specyfikacji Strona

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Piotr Czyszczoń, Renata Półtorak S.C. 28-136 Nowy Korczyn, ul. Farna 6 tel./fax 41 377-11-53 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych BranŜa SANITARNA Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATU-ZAPLECZA TECHNICZNEGO STRAŻNICY KP PSP W GŁUBCZYCACH PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 Opole, maj 2013 1 SPIS TREŚCI WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap.

Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. SPECYFIIKACJA TECHNIICZNA OBIEKT: Sieć wod kan Dąbie Boćwinka, gmina Gołdap. ADRES: Gmina Gołdap, działki o numerach geodezyjnych: Obręb Główka: 171/27; 18/4; 168/20; 171/26; 27; 25; 16/1; 15/3; 26/6;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OBIEKT: Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Krzemianka-Prudziszki, Gmina Jeleniewo Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Szelment-Leszczewo-Suchodoły-Prudziszki-Suwałki, Gmina Jeleniewo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno UŜytkowy

Program Funkcjonalno UŜytkowy Program Funkcjonalno UŜytkowy dla zadania: Wykonanie umocnienia skarpy drogowej oraz ubezpieczenia rowu melioracyjno przydroŝnego S 3 w pasie drogowym ul. Paderewskiego po stronie północnej na odcinku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo