Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r."

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu powiatu żarskiego. Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1592, z późn.zm.) oraz art.109 ust. 2 pkt 1,2; art. 110 i art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz.148 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn.zm., uchwala się co następuje: 1 I. DOCHODY ,- 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę : ,- Dz. 020 Leśnictwo ,- Rozdz Gospodarka leśna , otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,- Dz. 750 Administracja publiczna ,- Rozdz Pozostała działalność , na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,- Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,- Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw , Wpływy z opłat komunikacyjnych ,- Rozdz Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych ,- Dz. 758 Różne rozliczenia 682,- Rozdz Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 682, Subwencje ogólne państwa 682,- Dz. 803 Szkolnictwo wyższe ,- Rozdz Pomoc materialna dla studentów , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące

2 realizowane na postawie porozumień (umów) między j.s.t , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między j.s.t ,- Dz. 852 Pomoc społeczna ,- Rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t ,- Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,- Rozdz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wpływy z różnych dochodów ,- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,- Rozdz Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między j.s.t , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między j.s.t ,- 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę : ,- Dz. 600 Transport i łączność ,- Rozdz Drogi publiczne powiatowe , na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł , Dotacje celowe otrzymane państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów ,- Dz. 750 Administracja publiczna ,- Rozdz Starostwa powiatowe , Wpływy z opłat komunikacyjnych ,- 758 Różne rozliczenia ,- Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , Subwencje ogólne państwa ,- Dz. 803 Szkolnictwo wyższe ,- Rozdz Pomoc materialna dla studentów , na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,- Dz. 852 Pomoc społeczna ,- Rozdz Placówki opiekuńczo-wychowawcze , Wpływy z usług ,- Rozdz Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wpływy z różnych dochodów ,-

3 Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,- Rozdz Pomoc materialna dla uczniów , na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,- II. WYDATKI ,- 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę : ,- Dz. 020 Leśnictwo ,- Rozdz Gospodarka leśna , różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,- Dz. 600 Transport i łączność ,- Rozdz Drogi publiczne powiatowe , zakup usług remontowych ,- Dz. 750 Administracja publiczna ,- Rozdz Pozostała działalność , zakup materiałów i wyposażenia 5.000, zakup usług pozostałych ,- Dz. 801 Oświata i wychowanie ,- Rozdz Szkoły podstawowe specjalne ,- ZSSpecj.Żary , dodatkowe wynagrodzenie roczne , zakup usług remontowych 8.460,- Rozdz Gimnazja specjalne 9.301,- ZSSpecj.Żary 9.301, dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.301,- Rozdz Licea profilowane 2.039,- ZSE Żary 1.116, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.116,- ZSS Żary 923, dodatkowe wynagrodzenie roczne 923,- Rozdz Szkoły zawodowe ,- ZSB Żary 2.928, opłaty za usługi internetowe 2.928,- ZSE Żary , zakup usług remontowych , opłaty za usługi internetowe 5.856, różne opłaty i składki 120,- ZSS Żary 2.801, zakup usług remontowych 1.801, opłaty za usługi internetowe 1.000,-

4 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty : ,- ZDZ Jasień ,- Rozdz Inne formy kształcenia osobno niewymienione 279,- ZSSpecj. Żary 279, dodatkowe wynagrodzenie roczne 279,- Dz. 803 Szkolnictwo wyższe ,- Rozdz Pomoc materialna dla studentów , stypendia i zasiłki dla studentów ,- Dz. 852 Pomoc społeczna ,- Rozdz Rodziny zastępcze , świadczenia społeczne ,- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,- Rozdz Świetlice szkolne 896,- ZSSpecj. Żary 742, dodatkowe wynagrodzenie roczne 742,- SOSW Lubsko 154, dodatkowe wynagrodzenie roczne 154,- Rozdz Placówki wychowania pozaszkolnego 64,- MDK Żary 64, dodatkowe wynagrodzenie roczne 64,- Rozdz Pomoc materialna dla uczniów , stypendia dla uczniów ,- 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę : ,- Dz. 600 Transport i łączność ,- Rozdz Drogi publiczne powiatowe , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,- Dz. 758 Różne rozliczenia ,- Rozdz Rezerwy ogólne i celowe , rezerwa oświatowa ,- Dz. 801 Oświata i wychowanie ,- Rozdz Szkoły podstawowe specjalne ,- ZSSpecj.Żary , wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 300, wynagrodzenia osobowe pracowników , składki na ubezpieczenia społeczne 3.000, składki na Fundusz Pracy 400, zakup materiałów i wyposażenia 1.300,-

5 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200, zakup energii 1.300, zakup usług zdrowotnych 200, zakup usług pozostałych 200, różne opłaty i składki 200,- SOSW Lubsko , dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.298, składki na ubezpieczenia społeczne 5.000, zakup energii , zakup usług zdrowotnych 700, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.901,- OdDzWSiM Żary , zakup materiałów i wyposażenia ,- Rozdz Gimnazja specjalne ,- ZSSpecj.Żary , wynagrodzenia osobowe pracowników , składki na ubezpieczenia społeczne 1.900, składki na Fundusz Pracy 300,- SOSW Lubsko , dodatkowe wynagrodzenie roczne 373, składki na ubezpieczenia społeczne 5.000, zakup materiałów i wyposażenia 7.527, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , zakup usług zdrowotnych 700, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.000,- Rozdz Licea ogólnokształcące ,- ZSO Żary , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.000, składki na ubezpieczenia społeczne 3.598, składki na Fundusz Pracy 490, zakup materiałów i wyposażenia 5.000, zakup energii 8.574, zakup usług remontowych 3.000,- ZSOiE Lubsko , wynagrodzenia osobowe pracowników , składki na ubezpieczenia społeczne 6.148, składki na Fundusz Pracy 760,- ZSZ Żary , wynagrodzenia osobowe pracowników , składki na ubezpieczenia społeczne 3.238, składki na Fundusz Pracy 441, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.018,- ZSE Żary 6.753, wynagrodzenia osobowe pracowników 5.350, dodatkowe wynagrodzenie roczne 683, składki na ubezpieczenia społeczne 600, składki na Fundusz Pracy 120,-

6 ZSS Żary 88, dodatkowe wynagrodzenie roczne 88, dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty : ,- SLO Żary ,- ZDZ Żary ,- ZDZ Jasień ,- ZDZ Lubsko ,- Rozdz Licea profilowane 5.830,- ZSE Żary 5.830, wynagrodzenia osobowe pracowników 5.100, składki na ubezpieczenia społeczne 600, składki na Fundusz Pracy 130,- Rozdz Szkoły zawodowe ,- ZSOiE Lubsko , wynagrodzenia osobowe pracowników , składki na ubezpieczenia społeczne 5.234, składki na Fundusz Pracy 713,- ZSZ Żary , wynagrodzenia osobowe pracowników , składki na ubezpieczenia społeczne 3.238, składki na Fundusz Pracy 441, zakup materiałów i wyposażenia , zakup energii 4.700, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.018,- ZSB Żary , wynagrodzenia osobowe pracowników , składki na ubezpieczenia społeczne 5.582, składki na Fundusz Pracy 760, zakup usług pozostałych 2.928,- ZSR Lubsko , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , składki na ubezpieczenia społeczne 4.406, składki na Fundusz Pracy 600,- ZSE Żary , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.704, składki na ubezpieczenia społeczne 1.200, składki na Fundusz Pracy 600, zakup energii 3.500, zakup usług pozostałych 5.856,- ZSS Żary , wynagrodzenia osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.793, zakup energii , zakup usług pozostałych 1.000,-

7 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty : ,- ZDZ Żary ,- ZDZ Lubsko ,- Policealna Szkoła Detektywów Żary Rozdz Inne formy kształcenia osobno niewymienione 279,- ZSSpecj. Żary 279, wynagrodzenia osobowe pracowników 279,- Dz. 803 Szkolnictwo wyższe ,- Rozdz Pomoc materialna dla studentów , stypendia i zasiłki dla studentów ,- Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,- Rozdz Świetlice szkolne 7.843,- ZSSpecj. Żary 742, wynagrodzenia osobowe pracowników 742,- SOSW Lubsko 7.101, zakup materiałów i wyposażenia 5.981, zakup usług zdrowotnych 120, zakup usług pozostałych 1.000,- Rozdz Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,- OdDzWSiM Żary , zakup materiałów i wyposażenia , zakup środków żywności , zakup usług pozostałych ,- SOSW Lubsko , dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.254, składki na ubezpieczenia społeczne 5.000, zakup energii 5.000, zakup usług zdrowotnych 300, zakup usług pozostałych 1.000, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000,- Rozdz Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,- PPP Żary , wynagrodzenia osobowe pracowników 8.172, składki na ubezpieczenia społeczne 1.497, składki na Fundusz Pracy 200, zakup energii 1.000, zakup usług pozostałych 771,- PPP Lubsko , wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 500, wynagrodzenia osobowe pracowników 1.000, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.365, składki na ubezpieczenia społeczne 1.300, zakup materiałów i wyposażenia 2.635,-

8 4280 zakup usług zdrowotnych 600, zakup usług pozostałych 1.000, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.000,- Rozdz Placówki wychowania pozaszkolnego ,- MDK Żary , wynagrodzenia osobowe pracowników 6.014, składki na ubezpieczenia społeczne 1.082, składki na Fundusz Pracy 147, zakup materiałów i wyposażenia 3.600, zakup energii 1.721, zakup usług pozostałych 500,- Rozdz Internaty i bursy szkolne ,- OdDzWSiM Żary , zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług pozostałych 5.000,- Rozdz Pomoc materialna dla uczniów , stypendia dla uczniów ,- 2 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 do planu przychodów i rozchodów na 2005r. do Uchwały Rady Żarskiego Nr XXV/176/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. w ten sposób, że ustala się dochody budżetu na kwotę zł, wydatki budżetu na kwotę zł wg treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 13 do planu inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych na rok 2005, do Uchwały Rady Żarskiego Nr XXV/176/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. wg treści stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 13a do planu limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata , do Uchwały Rady Żarskiego Nr XXV/176/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. wg treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 5 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 11 do planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok, do Uchwały Rady Żarskiego Nr XXV/176/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. wg treści stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

9 6 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Żarach. Przewodnicząca Rady Irena Marciniak

10 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVII/182/2005 Rady Żarskiego z dnia 01 marca 2005 Przychody i rozchody na 2005 rok ( w złotych ) Paragraf III. Wyszczególnienie IV. Plan na 2005 r. 1 V. 2 VI Przychody ogółem Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2. Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych Przychody z tyt. innych rozliczeń krajowych 0 4. Z dochodów budżetowych Rozchody ogółem Wykup innych papierów wartościowych Spłata pożyczek Spłata kredytów Wydatki budżetu Stan środków na koniec roku 0

11 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/182/2005 Rady Żarskiego z dnia 01 marca 2005 r. Plan inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych na rok 2005 L p. Klasyfikacja Budżetowa Nazwa instytucji i opis zadania Modernizacja drogi 1080F - skrzyżowanie w Żarach Modernizacja drogi 1111F Trzebiel ul. Kościuszki Zakup pługa odśnieżnego dla Wydziału Dróg Zakup samochodu osobowego do Starostwa Powiatow. Zakup sprzętu do magazynu obrony cywilnej Okres realizacji Łączne inwestycyjne (wartość kosztorysowa) Dotychcza sowe Planowane wydatki w złotych rok 2005 Dotacje i kredyty Dofinans..UM Żary UW Dotacja z UW Zakup wyposażenia w DPS w Żarach Razem UW UM dotacja UW 5.000

12 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/182 Rady Żarskiego z dnia 01 marca 2005 r. Plan limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata Lp. Klasyf ikacja Budżet owa Nazwa instytucji i opis zadania Modernizacja dróg powiatowych - Lubomyśl Złotnik Etap C Modernizacja dróg powiatowych - Straszów - do drogi krajowej do granicy powiatu - Etap I Modernizacja dróg powiatowych - Lubomyśl Złotnik Etap B Modernizacja dróg powiatowych - Straszów - do drogi krajowej do granicy powiatu - Etap II Modernizacja dróg powiatowych - Gręzawa Tuplice Etap I Okres realizacji Łączne inwestycyjne (wartość kosztorys.) Dotychczasowe Planowane wydatki w złotych Dofinansow anie UW UW Dofinansow anie UW UW SAPARD Dofinansowan ie z budżetu Dofinansowanie Modernizacja dróg powiatowych - Gręzawa - Tuplice Etap II UW

13 Modernizacja dróg powiatowych - Budziechów - Białków Etap I Lp. Klasyf ikacja Budżet owa Nazwa instytucji i opis zadania Starostwo Powiatowe wymiana okien, remont pomieszczeń II i III piętra. Zakup radaru dla Komendy Powiatowej Policji w Żarach (8.000zł) Rozbudowa i modernizacja budynku strażnicy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Lubsku Okres realizacji Łączne inwesty cyjne (wartość kosztorys.) Dotychczasowe Planowane wydatki w złotych Dofinansow anie Dofinansow anie dotacja z MF Dofinansowan ie z budżetu Dofinansowanie ZSO w Żarach budowa hali sportowej ZSR w Żarach remont kotłowni ZSOiE w Lubsku remont kotłowni dotacja z MF dotacja z MF WFOŚiGW WFOŚiGW Ratownictwo medyczne adaptacja pomieszczeń przy KP PSP w Żarach na Centrum Powiadamiania Ratunkowego PDD w Łęknicy remont kotłowni WFOŚiGW DPS w Żarach remont kotłowni WFOŚiGW SOSW w Lubsku remont kotłowni

14 PPP w Lubsku remont kotłowni Lp. Klasyf ikacja Budżet owa Nazwa instytucji i opis zadania Okres realizacji Łączne inwestycyjne (wartość kosztorys.) Dotychczasowe WFOŚiGW WFOŚiGW Planowane wydatki w złotych Dofinansow anie Dofinansow anie Dofinansowan ie z budżetu Dofinansowanie MDK w Żarach remont kotłowni Obrona cywilna rozbudowa Centrum Zarządzania PFOŚiGW Wydział Dróg zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg Dotacja z MF DPS Żary rem.dachu, wymiana okien Zakup sprzętu medycznego dla NZOZ Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją w Ref, Transp. I Dróg Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicz. z funkcją ogranicz. skażeń chemicz.- ekol.dla KP PSP Żary Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółki PCU w Żarach Zakup zestawu komputerowego i wyposażenie stanowiska pracy w Wydz. Ochrony Środowiska PFOŚiGW PFOŚiGW PFOŚiGW w Starostwie DPS Lubsko - przebudowa kuchni i jadalni Modernizacja dróg powiatowych nrf1116 w miejscowości Sieniawa Żarska UW

15 Zakup wyposażenia do Referatu Transportu i Dróg Lp. Klasyf ikacja Budżet owa Nazwa instytucji i opis zadania Okres realizacji Łączne inwesty cyjne (wartość kosztorys.) Dotychczasowe Planowane wydatki w złotych Dofinansow anie Dofinansow anie Dofinansowan ie z budżetu Dofinansowanie Remont pomieszczeń w Refer. Transportu i Dróg Powiatowych Remont pomieszczeń Starostwa oraz budynku w podwórzu na archiwum i Wydz. Geodezji z WFZGiK ZSO Żary adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne przy ul. Podwale zł zakup sprzętu nagłaśniającego zł, Modernizacja drogi nr 1171F Jasień - Zabłocie ZSO Żary zakup ksera Modernizacja drogi 1076F Złotnik Etap A VIII. Ogółem : VII UW Dot.MF PFOŚiGW WFZGiK UW Dot.MF SAPARD UW WFOŚiGW

16 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/182/2005 Rady Żarskiego z dnia 01 marca 2005 r. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok Dział 900 Rozdział (w złotych) Paragra f IX. Wyszczególnienie X. Plan na XI. 2 XII Stan środków na początek roku Przychody ogółem Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych do dyspozycji: Wydatki ogółem Realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi, gospodarką odpadami, ochroną powietrza, wód oraz ochroną przed hałasem Wykonanie uproszczonych planów lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa Edukacja ekologiczna Udział w konferencjach i szkoleniach Budowa oczyszczalni ścieków dla DPS Miłowice Utylizacja eternitu falistego i rozbiórka obiektu byłej świniarni zlokalizowanej przy ul. Pszennej w Żarach na dz. nr 91/8 Modernizacja kotłowni warsztatów szkolnych w ZSB Żary Dofinansowanie zakupu wyposażenia samochodu ratownictwa technicznego z funkcją ograniczenia skażeń chemiczno ekologicznych dla KP PSP w Żarach Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem w zakresie ochrony środowiska, Stan środków na koniec roku 0

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0151-00322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU ZARZĄDZENIE NR OR.I.015100322/08 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 19 listopada 2008 ROKU w sprawie: zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2008

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR XLIII/262/2014. Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR XLIII/262/2014 Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA 2012 ROK MSZCZONÓW, MARZEC 2013 ROK 1 Budżet gminy na 2012 rok został zatwierdzony uchwałą Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki

Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 372/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 26.05.2009 r. Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki 1. Dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. ZARZĄDZENIE Nr 2185/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo