serwisowania kabin WC firmy GLOBAL oraz transportu 4 szt. kabin WC.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "serwisowania kabin WC firmy GLOBAL oraz transportu 4 szt. kabin WC."

Transkrypt

1 1/ 15 ENOTICES_MPO-Ldz 22/03/2011- ID: Frmularz standardwy 2 PL Dtyczy: przetargu graniczneg na dstawę fabrycz nweg samchdu nśnści pwyżej 3500 kg. z mżliwścią zamntwania psiadaneg urządzenia d UNIA EUROPEJSKA serwiswania kabin WC firmy GLOBAL raz transprtu 4 szt. kabin WC. Publikacja Suplementu d Dziennika Urzędweg Unii Eurpejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) Infrmacje i frmularze n-line: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Adres pcztwy: ul. Tkarzewskieg 2 Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania - Łódź Sp. z.. Miejscwść: Łódź Kd pcztwy: Kraj: Punkt kntwy: Osba d kntów: Plska Rafał Krgulecki Tel.: Faks: Adres(y) internetwy(e) (jeżeli dtyczy) Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): Adres prfilu nabywcy (URL): Więcej infrmacji mżna uzyskać pd adresem: jak pdan wyżej dla punktu kntweg inny: prszę wypełnić załącznik A.I Specyfikacje i dkumenty ddatkwe (w tym dkumenty dtyczące dialgu knkurencyjneg raz Dynamiczneg Systemu Zakupów) mżna uzyskać pd adresem: jak pdan wyżej dla punktu kntweg inny: prszę wypełnić załącznik A.II Oferty lub wniski dpuszcze d udziału w pstępwaniu należy przesyłać na adres: jak pdan wyżej dla punktu kntweg inny: prszę wypełnić załącznik A.III

2 2/ 15 ENOTICES_MPO-Ldz 22/03/2011- ID: Frmularz standardwy 2 PL Dtyczy: przetargu graniczneg na dstawę fabrycz nweg samchdu I.2) nśnści RODZAJ INSTYTUCJI pwyżej 3500 ZAMAWIAJĄCEJ kg. z mżliwścią I GŁÓWNY zamntwania PRZEDMIOT LUB psiadaneg PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI urządzenia d serwiswania kabin WC firmy GLOBAL raz transprtu 4 szt. kabin WC. Ministerstw lub inny rgan krajwy lub federalny, w tym jednstki reginalne i lkalne Agencja/Urząd krajwy lub federalny Organ władzy reginalnej lub lkalnej Agencja/Urząd reginalny lub lkalny Pdmit prawa publiczneg Instytucja/agencja eurpejska lub rganizacja międzynardwa Inne (prszę kreślić): Ogólne usługi publiczne Obrna Prządek i bezpieczeństw publiczne Śrdwisk Sprawy gspdarcze i finanswe Zdrwie Budwnictw i biekty kmunalne Ochrna scjalna Rekreacja, kultura i religia Edukacja Inne (prszę kreślić): Instytucja zamawiająca dknuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

3 3/ 15 ENOTICES_MPO-Ldz 22/03/2011- ID: Frmularz standardwy 2 PL Dtyczy: przetargu graniczneg na dstawę fabrycz nweg samchdu SEKCJA nśnści II: PRZEDMIOT pwyżej 3500 ZAMÓWIENIA kg. z mżliwścią zamntwania psiadaneg urządzenia d serwiswania kabin WC firmy GLOBAL raz transprtu 4 szt. kabin WC. II.1) OPIS II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Dtyczy: przetargu graniczneg na dstawę fabrycz nweg samchdu ciężarweg samwyładwczeg z wywrtem trójstrnnym na pdwziu dwusiwym nśnści pwyżej 3500 kg. z mżliwścią zamntwania psiadaneg urządzenia d serwiswania kabin WC firmy GLOBAL raz transprtu 4 szt. kabin WC. II.1.2) Rdzaj zamówienia raz lkalizacja rbót budwlanych, miejsce realizacji dstawy lub świadczenia usług (Wybrać wyłącz jedną kategrię rbty budwlane, dstawy lub usługi która najbardziej dpwiada knkretnemu przedmitwi zamówienia lub zakupu) a) Rbty budwlane b) Dstawy c) Usługi Wykna Zaprjektwa i wykna Wykna, za pmcą dwlnych śrdków, biektu budwlaneg, dpwiadająceg wymgm kreślnym przez instytucję zamawiającą Główne miejsce lub lkalizacja rbót budwlanych Kupn Dzierżawa Najem Leasing Płącze pwyższych frm Główne miejsce realizacji dstawy Kd NUTS PL11 Kategria usługi: nr (dla usług kategrii 1-27 zb. załącznik II d dyrektywy 2004/18/ WE) Główne miejsce świadczenia usług II.1.3) Ogłsze dtyczy Zamówienia publiczneg Zawarcia umwy ramwej Utwrzenia dynamiczneg systemu zakupów (DSZ) II.1.4) Infrmacje na temat umwy ramwej (jeżeli dtyczy) Liczba Umwa ramwa z kilkma wyknawcami LUB, jeżeli dtyczy,maksymalna liczba uczestników planwanej umwy ramwej Umwa ramwa z jednym wyknawcą Czas trwania umwy ramwej: Okres w latach: lub miesiącach: Uzasad dla umwy ramwej, której czas trwania przekracza kres czterech lat: Szacunkwa całkwita wartść zakupów w całym kresie bwiązywania umwy ramwej (jeżeli dtyczy; pdać wyłącz dane liczbwe): Szacunkwa wartść bez VAT: Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: Częsttliwść raz wartść zamówień, które zstaną udzielne (jeżeli mżliwe d kreślenia)::

4 4/ 15 ENOTICES_MPO-Ldz 22/03/2011- ID: Frmularz standardwy 2 PL Dtyczy: przetargu graniczneg na dstawę fabrycz nweg samchdu II.1.5) nśnści Krótki pis pwyżej zamówienia 3500 lub kg. zakupu(ów) z mżliwścią zamntwania psiadaneg urządzenia d serwiswania kabin WC firmy GLOBAL raz transprtu 4 szt. kabin WC. Przedmitem zamówienia jest dstawa fabrycz nweg samchdu ciężarweg samwyładwczeg z wywrtem trójstrnnym na pdwziu dwusiwym nśnści pwyżej 3500 kg z mżliwścią zamntwania psiadaneg urządzenia d serwiswania kabin WC firmy GLOBAL raz transprtu 4 szt. kabin WC. Samchód pwin psiadać niską płytę pdłgwą raz za kabiną zamntwany żuraw d załadunku kabin WC.

5 5/ 15 ENOTICES_MPO-Ldz 22/03/2011- ID: Frmularz standardwy 2 PL Dtyczy: przetargu graniczneg na dstawę fabrycz nweg samchdu II.1.6) nśnści Wspólny pwyżej Słwnik Zamówień 3500 kg. (CPV) z mżliwścią zamntwania psiadaneg urządzenia d serwiswania kabin WC firmy GLOBAL raz transprtu 4 szt. kabin WC. Słwnik główny Słwnik uzupełniający (jeżeli dtyczy) Główny przedmit II.1.7) Zamówie jest bjęte Przumiem w sprawie zamówień rządwych (GPA) II.1.8) Pdział na części (w celu pdania infrmacji częściach zamówienia należy wykrzystać załącznik B w liczbie dpwiadającej liczbie części) Jeżeli, ferty należy składać w dsieniu d (zaznaczyć tylk jedn ple): tylk jednej części jednej lub więcej części wszystkich części II.1.9) Dpuszcza się składa fert wariantwych II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1) Całkwita wielkść lub zakres (w tym wszystkie części i pcje, jeżeli dtyczy) Jeżeli jest znana, szacunkwa wartść bez VAT (pdać wyłącz dane liczbwe): Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: II.2.2) Opcje (jeżeli dtyczy) Jeżeli, prszę pdać pis ich pcji: Jeżeli jest znany, wstępny harmngram dwłania się d tych pcji: w miesiącach: lub dniach: (d udzielenia zamówienia) Liczba mżliwych wznwień zamówienia (jeżeli dtyczy): lub Zakres: między Jeżeli jest znany, w przypadku dnawialnych zamówień na dstawy lub usługi, szacunkwe ramy czaswe klejnych zamówień: w miesiącach: lub dniach: (d udzielenia zamówienia) a II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI Okres w miesiącach: lub dniach: 30 (d udzielenia zamówienia) LUB Rzpczęcie Zakńcze (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr)

6 6/ 15 ENOTICES_MPO-Ldz 22/03/2011- ID: Frmularz standardwy 2 PL Dtyczy: przetargu graniczneg na dstawę fabrycz nweg samchdu SEKCJA nśnści III: INFORMACJE pwyżej 3500 O CHARAKTERZE kg. z mżliwścią PRAWNYM, zamntwania EKONOMICZNYM, psiadaneg FINANSOWYM urządzenia I d serwiswania TECHNICZNYM kabin WC firmy GLOBAL raz transprtu 4 szt. kabin WC. III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dtyczy) W przedmitwym pstępwaniu Oferta składana przez wyknawcę musi być zabezpieczna wadium w wyskści 9 000,00 zł (słw: dziewięć tysięcy zł) III.1.2) Główne warunki finanswania i uzgdnia płatnicze raz/lub dsie d dpwiednich przepisów je regulujących III.1.3) Frma prawna, jaką musi przyjąć grupa wyknawców, której zsta udzielne zamówie (jeżeli dtyczy) III.1.4) Inne szczególne warunki, którym pdlega realizacja zamówienia (jeżeli dtyczy) Jeżeli, pis szczególnych warunków III.2) WARUNKI UDZIAŁU III.2.1) Sytuacja pdmitwa wyknawców, w tym wymgi dtyczące wpisu d rejestru zawdweg lub handlweg Infrmacje i frmalnści kczne d dknania ceny spełniania wymgów: III.2.2) Zdlnść eknmiczna i finanswa Infrmacje i frmalnści kczne d dknania ceny spełniania wymgów: O zamówie mgą ubiegać się wyknawcy, którzy 6.3 znajdują się w sytuacji eknmicznej i finanswej zapewniającej wykna zamówienia. Minimalny pzim ewentual wymaganych standardów (jeżeli dtyczy): Każdy wyknawca musi wykazać, że psiada śrdki finanswe lub zdlnść kredytwą w wyskści min zł ( trzysta tysięcy zł). Każdy Wyknawca musi psiadać ubezpiecze d dpwiedzialnści cywilnej w zakresie prwadznej działalnści na kwtę mjszą niż zł ( trzysta tysięcy zł) przez cały kres bwiązywania umwy. Wyknawca, który psiada plisę ubezpieczeniwą na krótszy kres, dłączy świadcze, kntynuwaniu ubezpieczenia w przypadku uzyskania zamówienia publiczneg. III.2.3) Zdlnść techniczna Infrmacje i frmalnści kczne d dknania ceny spełniania wymgów: O zamówie mgą ubiegać się wyknawcy, którzy psiadają dpwiednią wiedzą i dświadcze zbędne d prawidłweg wyknania zamówienia. Minimalny pzim ewentual wymaganych standardów (jeżeli dtyczy): Zamawiający stawia warunek, że każdy wyknawca ubiegający się zamówie musi wykazać się wyknam w ciągu statnich trzech lat przed upływem terminu składania fert, a jeżeli kres prwadzenia działalnści jest krótszy t w tym kresie, dstaw przynajmj dwóch samchdów ciężarwych samwyładwczych wartści min zł brutt każdy. Na ptwierdze należyteg wyknania wykazanych dstaw należy załączyć dkumenty d zlecenidawców ptwierdzające należyte wykna dstaw.

7 7/ 15 ENOTICES_MPO-Ldz 22/03/2011- ID: Frmularz standardwy 2 PL Dtyczy: przetargu graniczneg na dstawę fabrycz nweg samchdu nśnści pwyżej 3500 kg. z mżliwścią zamntwania psiadaneg urządzenia d serwiswania III.2.4) Zamówienia kabin zastrzeżne WC firmy (jeżeli GLOBAL dtyczy) raz transprtu 4 szt. kabin WC. Zamówie jest zastrzeżne dla zakładów pracy chrninej Realizacja zamówienia jest zastrzeżna w ramach prgramów pracy chrninej

8 8/ 15 ENOTICES_MPO-Ldz 22/03/2011- ID: Frmularz standardwy 2 PL Dtyczy: przetargu graniczneg na dstawę fabrycz nweg samchdu III.3) nśnści SPECYFICZNE pwyżej WARUNKI 3500 DOTYCZĄCE kg. z mżliwścią ZAMÓWIEŃ zamntwania NA USŁUGI psiadaneg urządzenia d serwiswania kabin WC firmy GLOBAL raz transprtu 4 szt. kabin WC. III.3.1) Świadcze usługi zastrzeżne jest dla kreślneg zawdu Jeżeli,dsie d dpwiednich przepisów ustawwych, wyknawczych lub administracyjnych: III.3.2) Osby prawne pwinny wskazać nazwiska raz kwalifikacje zawdwe pracwników dpwiedzialnych za wykna usługi

9 9/ 15 ENOTICES_MPO-Ldz 22/03/2011- ID: Frmularz standardwy 2 PL Dtyczy: przetargu graniczneg na dstawę fabrycz nweg samchdu SEKCJA nśnści IV: PROCEDURA pwyżej 3500 kg. z mżliwścią zamntwania psiadaneg urządzenia d serwiswania kabin WC firmy GLOBAL raz transprtu 4 szt. kabin WC. IV.1) RODZAJ PROCEDURY IV.1.1) Rdzaj prcedury Otwarta Ograniczna Ograniczna przyspieszna Negcjacyjna Negcjacyjna przyspieszna Uzasad wybru prcedury przyspiesznej: Kandydaci zstali już zakwalifikwani Jeżeli, należy pdać w pkt VI.3) nazwy i adresy zakwalifikwanych już wyknawców Infrmacje Ddatkwe Uzasad wybru prcedury przyspiesznej: Dialg knkurencyjny IV.1.2) Ogranicze liczby wyknawców, którzy zstaną zaprszeni d składania fert lub d udziału (prcedura graniczna i negcjacyjna, dialg knkurencyjny) Przewidywana liczba wyknawców LUB Przewidywana minimalna liczba Obiektywne kryteria wybru granicznej liczby kandydatów: a, jeżeli właściwe, maksymalna liczba IV.1.3) Zmjsze liczby wyknawców pdczas negcjacji lub dialgu (prcedura negcjacyjna, dialg knkurencyjny) Zastswa prcedury etapwej w celu stpniweg zmjszania liczby mawianych rzwiązań lub negcjwanych fert

10 10/ 15 ENOTICES_MPO-Ldz 22/03/2011- ID: Frmularz standardwy 2 PL Dtyczy: przetargu graniczneg na dstawę fabrycz nweg samchdu IV.2) nśnści KRYTERIA pwyżej UDZIELENIA 3500 ZAMÓWIENIA kg. z mżliwścią zamntwania psiadaneg urządzenia d serwiswania kabin WC firmy GLOBAL raz transprtu 4 szt. kabin WC. IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (prszę zaznaczyć dpwied ple(a)) LUB Najniższa cena Oferta najkrzystjsza eknmicz z uwzględm kryteriów Kryteria kryteria kreślne pniżej (kryteria udzielenia zamówienia pwinny zstać pdane wraz z wagą lub w klejnści d najważjszeg d najmj ważneg, w przypadku gdy przedstawie wag jest mżliwe z czywistych przyczyn) kryteria kreślne w specyfikacji, w zaprszeniu d składania fert lub negcjacji lub w dkumencie piswym Waga Kryteria Waga IV.2.2) Wykrzystana będzie aukcja elektrniczna Jeżeli, prszę pdać ddatkwe infrmacje na temat aukcji elektrnicznej (jeżeli dtyczy) IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dtyczy) ZP/11/2011 IV.3.2) Pprzed publikacje dtyczące teg sameg zamówienia Jeżeli, Wstępne głsze infrmacyjne Ogłsze prfilu nabywcy Numer głszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr) Inne wcześjsze publikacje (jeżeli dtyczy) IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dkumentów ddatkwych (z wyjątkiem dynamiczneg systemu zakupów) lub dkumentu pisweg (w przypadku dialgu knkurencyjneg) Termin składania wnisków dtyczących uzyskania dkumentów lub dstępu d dkumentów Data: (dd/mm/rrrr) Gdzina: Dkumenty dpłatne Jeżeli, Cena (pdać wyłącz dane liczbwe): Warunki i spsób płatnści: Waluta:

11 11/ 15 ENOTICES_MPO-Ldz 22/03/2011- ID: Frmularz standardwy 2 PL Dtyczy: przetargu graniczneg na dstawę fabrycz nweg samchdu IV.3.4) nśnści Termin pwyżej składania fert 3500 lub kg. wnisków z mżliwścią dpuszcze zamntwania d udziału psiadaneg w pstępwaniu urządzenia d serwiswania kabin WC firmy GLOBAL raz transprtu 4 szt. kabin WC. Data: 09/05/2011 (dd/mm/rrrr) Gdzina: 11:00 IV.3.5) Data wysłania zaprszeń d składania fert lub d udziału zakwalifikwanym kandydatm (jeżeli mżliwe d kreślenia): (w przypadku prcedur granicznej i negcjacyjnej raz dialgu knkurencyjneg) Data: (dd/mm/rrrr) IV.3.6) Język(i), w których mżna sprządzać ferty lub wniski dpuszcze d udziału w pstępwaniu ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV BG GA RO inny: IV.3.7) Minimalny kres, w którym ferent będzie związany fertą (prcedura twarta) D: (dd/mm/rrrr) LUB Okres w miesiącach: IV.3.8) Warunki twarcia fert Data: 09/05/2011 (dd/mm/rrrr) Gdzina: 11:30 LUB dniach: 60 (d ustalnej daty składania fert) Miejsce (jeżeli dtyczy): Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania - Łódź spółka z.., Łódź, ul. Tkarzewskieg 2 Osby upważnine d becnści pdczas twarcia fert (jeżeli dtyczy)

12 12/ 15 ENOTICES_MPO-Ldz 22/03/2011- ID: Frmularz standardwy 2 PL Dtyczy: przetargu graniczneg na dstawę fabrycz nweg samchdu SEKCJA nśnści VI: INFORMACJE pwyżej 3500 UZUPEŁNIAJĄCE kg. z mżliwścią zamntwania psiadaneg urządzenia d serwiswania kabin WC firmy GLOBAL raz transprtu 4 szt. kabin WC. VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dtyczy) Jeżeli, przewidywany czas publikacji klejnych głszeń: VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Jeżeli, dsie d prjektów i/lub prgramów: VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dtyczy) VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1) Organ dpwiedzialny za prcedury dwławcze Oficjalna nazwa: Adres pcztwy: Krajwa Izba Odwławcza ul. Pstępu 17a Miejscwść: Warszawa Kd pcztwy: Kraj: Adres internetwy (URL): Tel.: Faks: Organ dpwiedzialny za prcedury mediacyjne (jeżeli dtyczy) Oficjalna nazwa: Adres pcztwy: Miejscwść: Kraj: Adres internetwy (URL): Kd pcztwy: Tel.: Faks: VI.4.2) Składa dwłań (prszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest t zbędne, pkt VI.4.3) Dkładne infrmacje na temat terminów składania dwłań:

13 13/ 15 ENOTICES_MPO-Ldz 22/03/2011- ID: Frmularz standardwy 2 PL Dtyczy: przetargu graniczneg na dstawę fabrycz nweg samchdu VI.4.3) nśnści Źródł, pwyżej gdzie mżna 3500 uzyskać kg. z infrmacje mżliwścią na temat zamntwania składania dwłań psiadaneg urządzenia d serwiswania kabin WC firmy GLOBAL raz transprtu 4 szt. kabin WC. Oficjalna nazwa: Adres pcztwy: Miejscwść: Kraj: Adres internetwy (URL): Kd pcztwy: Tel.: Faks: VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 22/03/2011 (dd/mm/rrrr)

14 14/ 15 ENOTICES_MPO-Ldz 22/03/2011- ID: Frmularz standardwy 2 PL Dtyczy: przetargu graniczneg na dstawę fabrycz nweg samchdu ZAŁĄCZNIK nśnści A pwyżej 3500 kg. z mżliwścią zamntwania psiadaneg urządzenia d serwiswania DODATKOWE ADRESY kabin I WC PUNKTY firmy KONTAKTOWE GLOBAL raz transprtu 4 szt. kabin WC. I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE Oficjalna nazwa: Adres pcztwy: Miejscwść: Kraj: Punkt kntwy: Osba d kntów: Adres internetwy (URL): Kd pcztwy: Tel.: Faks: II) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJE I DOKUMENTY DODATKOWE (W TYM DOKUMENTY DOTYCZĄCE DIALOGU KONKURENCYJNEGO I DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW) Oficjalna nazwa: Adres pcztwy: Miejscwść: Kraj: Punkt kntwy: Osba d kntów: Adres internetwy (URL): Kd pcztwy: Tel.: Faks: III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oficjalna nazwa: Adres pcztwy: Miejscwść: Kraj: Punkt kntwy: Osba d kntów: Adres internetwy (URL): Kd pcztwy: Tel.: Faks:

15 15/ 15 ENOTICES_MPO-Ldz 22/03/2011- ID: Frmularz standardwy 2 PL Dtyczy: przetargu graniczneg na dstawę fabrycz nweg samchdu ZAŁĄCZNIK nśnści B pwyżej (1) 3500 kg. z mżliwścią zamntwania psiadaneg urządzenia d serwiswania INFORMACJE O CZĘŚCIACH kabin WC ZAMÓWIENIA firmy GLOBAL raz transprtu 4 szt. kabin WC. CZĘŚĆ nr NAZWA 1) KRÓTKI OPIS 2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES Jeżeli jest znana, szacunkwa wartść bez VAT (pdać wyłącz dane liczbwe): Waluta: LUB Zakres: między a Waluta: 4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dtyczy) Okres w miesiącach: lub dniach: (d udzielenia zamówienia) LUB Rzpczęcie Zakńcze (dd/mm/rrrr) (dd/mm/rrrr) 5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 16 ENOTICES_GminaZloczew 18/08/2011- ID:2011-115672 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 18 ENOTICES_Fundusz1 16/07/2010- ID:2010-092905 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 17 ENOTICES_GminaCzarna 28/09/2010- ID:2010-128062 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:

inny: proszę wypełnić załącznik A. II Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 01-613. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1/ 21 ENOTICES_UMOstroda 25/05/2011- ID:2011-072801 Formularz standardowy 2 PL UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352)

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.35wg.mil.pl/przetargi-rk/2015 Kraków: Usługa szycia i dstarczenia umundurwania wyjściweg na miarę

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo