Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r."

Transkrypt

1 Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600), zwanej dalej ustawą, zgodnie z którą minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, zobligowany został do określenia, w drodze rozporządzenia: 1) szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania badania lekarskiego; 2) zakresu: a) badań lekarskich, b) konsultacji u lekarzy specjalistów, c) pomocniczych badań diagnostycznych; 3) jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3 5 oraz w art. 79 ust. 4 i 5 ustawy; 4) wzorów stosowanych dokumentów oraz wzoru pieczątki uprawnionego lekarza; 5) dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy; 6) podmiotów uprawnionych do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowego programu ich szkolenia; 7) wysokości opłat: a) za badanie lekarskie, przy czym maksymalna jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł, b) za wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy, przy czym nie może ona przekroczyć 50 zł. Przepisy projektowanego rozporządzenia wdrażają postanowienia: 1) dyrektywy Komisji 2009/112/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/439/EWG w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 223 z r., str. 26), zwanej dalej dyrektywą 2009/112/WE ; 2) dyrektywy Komisji 2009/113/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 223 z , str. 31), zwanej dalej dyrektywą 2009/113/WE. Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. 51

2 w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 133 ), zwane dalej dotychczasowym rozporządzeniem. Stosownie do art. 137 ustawy, dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień określonych w ww. ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 19 lipca 2014 r. W porównaniu z dotychczasowym rozporządzeniem w projektowanym rozporządzeniu: 1) nie uregulowano kwestii dotyczącej wzorów skierowań oraz sposobu kierowania, w drodze decyzji administracyjnej, na badania lekarskie przez organ kontroli ruchu drogowego, w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, osób o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, z uwagi na fakt, iż powyższe kwestie zostały uregulowane w przepisach rozdziału 15 ustawy, dotyczącego nadzoru nad kierującymi; 2) wprowadzono jako załącznik nr 1 oświadczenie, w formie ankiety dotyczącej stanu zdrowia kierowcy, pod rygorem odpowiedzialności karnej, które osoba podlegająca badaniu lekarskiemu zobowiązana będzie wypełnić przed przystąpieniem do badania; 3) w 4 ust. 1, dotyczącym oceny stanu zdrowia osoby badanej, zmieniono nazewnictwo zgodnie z obowiązującą terminologią medyczną, rezygnując z wyrażenia choroby oraz zmianę następujących wyrażeń: narząd ruchu na układ ruchu oraz zaburzenia psychiczne na stan psychiczny. Ponadto rozszerzono zakres badania lekarskiego o układ oddechowy ; 4) przepis 4 ust. 2a dotychczasowego rozporządzenia, dotyczący ubytku słuchu, został dostosowany do pkt 7 załącznika nr III dyrektywy 2009/113/WE i określony w załączniku nr 3; 5) kwestia dotycząca wyznaczenia przez uprawnionego lekarza daty ponownego badania w przypadku zastrzeżeń, co do stanu zdrowia kandydata na kierowcę i kierowcy została uregulowana w ustawie; 6) w części paragrafowej projektowane rozporządzenie dostosowano do postanowień dyrektywy 2009/113/WE, wprowadzając obligatoryjną konsultację u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki w odniesieniu do osób ubiegających się lub posiadających prawo 52

3 jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, po 12 miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania jednooczności lub diplopii. W przypadku osób, o których mowa w 6 ust. 3 pkt 1 4, badanie okulistyczne zostało poszerzone o wrażliwość na kontrast; 7) biorąc pod uwagę, że badania pracownicze objęte są regulacją ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), zrezygnowano z obowiązku kierowania osoby posiadającej prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E lub T, kierującej pojazdem w ramach obowiązków służbowych, na badania w celu wykonania konsultacji okulistycznej oraz przeprowadzenia badania oceniającego widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia; 8) nie uregulowano kwestii przeprowadzania badania lekarskiego w trybie odwoławczym z uwagi na fakt, że przepisy te zostały przeniesione do materii ustawowej (art. 79 ustawy); 9) nie uregulowano kwestii dotyczącej obowiązku nałożonego na uprawnionych lekarzy prowadzenia rejestru orzeczeń lekarskich, wydawanych na postawie badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, z uwagi na fakt, że przedmiotowa kwestia powinna zostać uregulowana w ustawie, a nie w akcie wykonawczym; 10) nie uregulowano wymagań dla uzyskania przez lekarza uprawnień w zakresie przeprowadzania badań lekarskich i orzekania w zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów z uwagi na fakt, że obecnie zagadnienia te zostały przeniesione do materii ustawowej (art. 77 i art. 80 ustawy); 11) wprowadzono nową stawkę opłaty za: a) badanie lekarskie oraz ponowne badanie lekarskie w trybie, o którym mowa w art. 79 ust. 4 ustawy w wysokości 200 zł, b) wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy w wysokości 50 zł odpowiadającą wysokości rzeczywistych kosztów związanych z przeprowadzeniem badania lekarskiego, obejmujących zarówno konsultacje u lekarzy posiadających specjalizację w określonej dziedzinie medycyny lub psychologa oraz pomocniczych badań diagnostycznych, czas wykonywania badania lekarskiego, jak i amortyzację sprzętu medycznego; 12) wprowadzono nowe wzory orzeczeń lekarskich, stanowiące załącznik nr 7 i 8, stwierdzających brak/istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami; 53

4 13) załącznik nr 2 dotyczący szczegółowych warunków badania lekarskiego w zakresie narządu wzroku, dostosowano do wymagań określonych w dyrektywie 2009/113/WE w zakresie badania ostrości wzroku, pola widzenia, widzenia stereoskopowego i wrażliwości na kontrast; 14) załącznik nr 3 projektowanego rozporządzenia dotyczący szczegółowych warunków badania lekarskiego w zakresie słuchu i równowagi dostosowano do wymagań określonych w dyrektywie 2009/113/WE, nie ograniczając osobom z całkowitym lub częściowym ubytkiem słuchu możliwości uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami. W przypadku osób, o których mowa w ust. 2 załącznika nr 3, wprowadzono konieczność zachowania możliwości swobodnego porozumiewania się na drodze słuchowej, co oznacza rozumienie mowy wymawianej szeptem z odległości nie mniejszej niż 1 metr w uchu lepiej słyszącym, w tym przy zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu słuchowego. W przypadku badania stanu narządu równowagi ustalono, że wymagana jest czynnościowa sprawność układu równowagi oraz brak zaburzeń widzenia spowodowanych uszkodzeniami narządu równowagi, potwierdzone prawidłowymi wynikami prób statyczno-dynamicznych np. próby Romberga i Unterbergera lub próby Romberga i Fukudy oraz testem dynamicznej ostrości wzroku; 15) w załączniku nr 4 określono szczegółowe warunki przeprowadzania badania lekarskiego w zakresie układu ruchu, układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego, czynności nerek, stanu psychicznego, objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie, objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie oraz stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami, w tym m.in. poprzez wskazanie nieprawidłowości oraz przeciwskazań do kierowania pojazdami u osób cierpiących na: choroby układu ruchu, układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego, w szczególności na nadciśnienie tętnicze, chorobę niedokrwienną serca oraz zaburzenia psychiczne, uzależnienie od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu (również w przeszłości); 16) w załączniku nr 5 oraz nr 6 zrezygnowano z obowiązku nałożonego na lekarzy powiadamiania organu wydającego prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych osób ubiegających się o prawo jazdy lub posiadających prawo 54

5 jazdy, u których stwierdzono przypadek wystąpienia padaczki lub epizodu ciężkiej hipoglikemii. Ponadto biorąc pod uwagę, że badania lekarskie dotyczą osób ubiegających się o uzyskanie prawa jazdy oraz kierowców, za niecelowe uznano wskazywanie niezdolności osób chorujących na padaczkę lub cukrzycę do kierowania pojazdami w ramach obowiązków służbowych. Załącznik nr 5 uzupełniono dodatkowo o zaburzenia osób badanych w zakresie układu nerwowego. Wprowadzono ponadto regulacje dotyczące wskazania, iż w przypadku schorzeń neurologicznych może być wymagana opinia lekarza neurologa, w przypadku zaś padaczki opinia lekarza neurologa jest konieczna. Określono dodatkowo warunki badania lekarskiego wykonywanego przez lekarza neurologa w przypadku: innej utraty świadomości, zaburzenia świadomości lub napadowych zaburzeń ruchowych o symptomatologii padaczkowej, strukturalnej zmiany śródmózgowej lub śródczaszkowej, wystąpienia pierwszego lub pojedynczego nieprowokowanego napadu o symptomatologii padaczkowej oraz prowokowanego napadu padaczkowego wywołanego rozpoznawalnym czynnikiem prowokującym, którego wystąpienie podczas kierowania pojazdami jest mało prawdopodobne. W załączniku nr 6 zrezygnowano ze wskazywania wartości stężenia przy ciężkiej hipoglikemii oraz przy nieświadomości hipoglikemii przyjęto wartość (< 70 mg/dl, tj. < 3,9 mmol/l) jako definiującą hipoglikemię zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego; 17) karta badania lekarskiego została usystematyzowana zgodnie z szczegółowymi warunkami przeprowadzania badania lekarskiego w zakresie narządu słuchu i równowagi oraz poprawiona redakcyjnie; 18) wprowadzono przepis przejściowy ( 14 projektu) dotyczący: a) postępowań w sprawie wydania orzeczenia lekarskich wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, które przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów, b) orzeczeń lekarskich wydanych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, które zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. 55

6 Wprowadzenie powyższego przepisu przejściowego uzasadnia fakt, że na projektodawcy ciąży obowiązek starannego uwzględnienia za pomocą powszechnie przyjętych technik stanowienia prawa, ze szczególnym uwzględnieniem technik przepisów przejściowych, ochrony praw słusznie nabytych ochrony interesów będących w toku (orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 marca 1993 r., K 9/92, wyrok z dnia 25 listopada 1997 r., K 26/97). Projektodawca chcąc pozostawać w zgodzie z klauzulą demokratycznego państwa prawnego i wynikających z niego zasad: bezpieczeństwa prawnego i pewności prawa, stanowiących istotne elementy zasady ochrony zaufania obywatela do państwa i do stanowionego przez niego prawa, musi uwzględniać przy kolejnych modyfikacjach stanu prawnego konsekwencje faktyczne i prawne, jakie powoduje wejście w życie nowych uregulowań. Ponieważ w demokratycznym państwie prawnym chroni się zaufanie obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa, projektodawca, dokonując kolejnych zmian stanu prawnego, nie może tracić z pola widzenia interesów podmiotów, jakie ukształtowały się przed dokonaniem zmiany stanu prawnego (wyroki z dnia: 8 kwietnia 1998 r., K 10/97, 5 stycznia 1999 r., K 27/98, 30 marca 2005 r., K 19/02, 27 czerwca 2006 r., K 16/05, 18 lipca 2006 r., P 6/05 i 18 września 2006 r., SK 15/05). Mając na uwadze powyższe wypowiedzi oraz orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego za zasadne uważa się zachowanie praw nabytych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie odnoszącym się do uzyskanego na podstawie dotychczasowych przepisów orzeczenia lekarskiego, jak również osób, które rozpoczęły postępowanie orzecznicze w celu uzyskania takiego orzeczenia. Powyższe rozwiązanie znajduje również uzasadnienie w fakcie, że dokonując zmiany w zakresie przeprowadzania badań lekarskich, umiejscawiając je w ustawie o kierujących pojazdami ustawodawca utrzymał w mocy przez okres 18 miesięcy przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 123 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jako właściwe do przeprowadzania badań lekarskich przy realizacji obowiązków wynikających z ustawy o kierujących pojazdami. Termin wejścia w życie rozporządzenia został określony na dzień 20 lipca 2014 r. jako ostateczny termin wynikający z przepisu art. 137 ustawy, zachowującego w mocy dotychczasowe rozporządzenie. Ponadto termin ten został skorelowany także z terminem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na 56

7 stanowisku kierowcy. Projektowana regulacja nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597). Przedmiot projektowanego rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej stosowanie do stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych zawartego przy piśmie z dnia 23 czerwca 2014 r. znak: DPUE /bc/8. 57

8 OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja Projektowane rozporządzenie będzie miało wpływ na osoby, o których mowa w art. 75 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 60 i art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600), kierowców wykonujących przewóz drogowy i przedsiębiorców lub inne osoby osobiście wykonujące przewóz drogowy, o których mowa w art. 39k i art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.), uprawnionych lekarzy wykonujących badania lekarskie, podmioty wykonujące badania lekarskie w trybie odwoławczym, marszałków województw, oraz podmioty, o których mowa w art. 76 ust. 3 5 ww. ustawy. 2. Konsultacje społeczne Projektowana regulacja została ponownie skonsultowana z następującymi podmiotami: 1) Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi; 2) Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie; 3) Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu; 4) Instytutem Transportu Samochodowego w Warszawie; 5) Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej w Warszawie; 6) Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; 7) Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej w Warszawie; 8) Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych; 9) Forum Związków Zawodowych; 10) Polskim Towarzystwem Psychologicznym; 11) Stowarzyszeniem Psychologów Transportu w Polsce; 12) Stowarzyszeniem Psychologów Praktyków; 13) NSZZ Solidarność ; 14) Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych; 15) Naczelną Radą Lekarską; 16) Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej; 17) Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych; 18) Business Centre Club; 19) Krajową Izbą Gospodarczą; 58

9 20) Konsultantem krajowym w dziedzinie Medycyny Pracy; 21) Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie ; 22) Federacją Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej; 23) Izbą Lecznictwa Polskiego; 24) Związkiem Pracodawców Służby Zdrowia w Łodzi; 25) Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego; 26) Polskim Związkiem Głuchych; 27) Polskim Związkiem Diabetologicznym; 28) Rzecznikiem Praw Pacjenta; 29) Konsultantami krajowymi w dziedzinie: neurologii, okulistyki, diabetologii i otolaryngologii. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projektowane rozporządzenie zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. Nie zgłoszono zainteresowania pracami nad projektowanym rozporządzeniem w tym trybie. W ramach konsultacji społecznych trwających od grudnia 2013 r. do maja 2014 r. uwagi do projektowanego rozporządzenia zgłosili: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w: Łodzi, Białymstoku, Kielcach, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Włocławku, Kędzierzynie Koźlu, Szczecinie, Płocku, Zielonej Górze, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, konsultanci krajowi w dziedzinie medycyny pracy, okulistyki, nefrologii, neurologii oraz psychiatrii, Naczelna Izba Lekarska, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Instytut Psychologii, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi w Opolu, Porozumienie Zielonogórskie, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny, Związek Województw RP, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Województwa Pomorskiego, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, Federacja Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Urząd Miasta Łódź, Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej oraz Polski Związek Głuchych. Pozostali adresaci konsultacji społecznych, do których projektowane rozporządzenie zostało 59

10 skierowane, nie zgłosili uwag. Uwzględniono uwagi dotyczące: 1) uszczegółowienia w 4 i 5 projektowanego rozporządzenia szczegółowych warunków dokonywania oceny stanu zdrowia osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierowców, poprzez wprowadzenie jednostek chorobowych, wymienionych enumeratywnie w załączniku nr III do dyrektywy 2009/112/WE i dyrektywy 2009/113/WE w zakresie wzroku, słuchu, narządu ruchu, chorób układu narządu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, schorzeń neurologicznych, zaburzeń psychicznych, leków i produktów leczniczych oraz zaburzeń funkcji nerek. Do wdrożenia powyższych zaleceń Rzeczpospolita Polska jest zobligowana w związku z ratyfikacją przedmiotowej dyrektywy; 2) załącznika nr 5: w zakresie wprowadzenia minimalnych wymagań zdrowotnych, o których mowa w załączniku nr III dyrektywy 2009/112/WE i dyrektywy 2009/113/WE; 3) wprowadzenia w 10 ust. 2 projektowanego rozporządzenia wymogu przedstawienia przez osobę skierowaną na badania lekarskie, decyzją starosty, w celu przywrócenia uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (art. 99 ust. 2 pkt 1 lit. c). Przedstawienie orzeczenia będzie stanowić warunek przeprowadzenia badania lekarskiego; 4) wprowadzenia w 10 i 11 zasady, zgodnie z którą osoby badane będą zobowiązane do zgłaszania się na badania do wojewódzkich ośrodków medycyny pracy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania, w celu uniknięcia dublowania orzeczeń lekarskich stwierdzających brak lub istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami; 5) wprowadzenia w załączniku nr 4 pkt 3 regulacji, że u osób z wszczepionym stymulatorem serca, chorobą niedokrwienną serca lub cierpiących na nadciśnienie tętnicze decyzję o możliwości kierowania pojazdem uprawniony lekarz podejmuje na podstawie oceny powikłań narządowych, które mogłyby stworzyć zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz pod warunkiem poddawania się regularnym kontrolom lekarskim. U osób cierpiących na chorobę niedokrwienną serca uwzględnia się występowanie dolegliwości w spoczynku oraz w sytuacjach stresowych; 6) wskazania w załączniku nr 2, że osoby ubiegające się o wydanie lub posiadające: prawo 60

11 jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, osoby podlegające badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, osoby występujące o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia, oraz osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, powinny mieć ostrość wzroku dla oka gorzej widzącego nie mniej niż 0,5 D (a nie 0,1 D) po korekcji; 7) wprowadzenia w załączniku nr 3 dotyczącym szczegółowych warunków badań lekarskich w zakresie narządu słuchu i równowagi zmian polegających na uszczegółowieniu zawartej w punkcie 3 kwestii wskazań lekarskich dotyczących kodów i subkodów określających konieczność używania aparatów słuchowych przez osoby ubiegające się o wydanie lub posiadające prawo jazdy. Ponadto umożliwiono osobom głuchym prowadzenie pojazdów kategorii C, Cl, D, Dl, C+E, Cl+E, D+E, Dl+E pod warunkiem zachowania możliwości swobodnego porozumiewania się na drodze słuchowej, co oznacza rozumienie mowy wymawianej szeptem z odległości nie mniejszej niż 1 metr w uchu lepiej słyszącym, w tym przy zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu słuchowego; 8) zmian redakcyjnych w projektowanym rozporządzeniu. Nie uwzględniono uwag dotyczących: 1) wprowadzenia przepisów wykraczających poza upoważnienie określone w art. 81 ust. 1 ustawy oraz dotyczących m.in. podwyższenia opłaty za badania lekarskie oraz takich, które były niezgodne z upoważnieniem ustawowym, w tym zrównania badania kodeksowego z badaniem lekarskim wykonywanym na rzecz kandydatów na: instruktora, egzaminatora oraz instruktora techniki jazdy, jak również propozycji powielania w projekcie rozporządzenia przepisów określonych w przepisach rangi ustawowej np. wskazania lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny pracy i medycyny transportu jako uprawnionych do wykonywania przedmiotowych badań; 2) przywrócenia wzorów skierowań na badania lekarskie oraz sposobu kierowania, w drodze decyzji administracyjnej, na badania lekarskie przez organ kontroli ruchu drogowego, w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o istnieniu lub braku 61

12 przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, osób o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, z uwagi na fakt, iż powyższe zostało uregulowane w przepisach rozdziału 15 ustawy dotyczącym nadzoru nad kierującymi; 3) wprowadzenia przepisu, zobowiązującego uprawnionego lekarza do prowadzenia zbiorczej dokumentacji medycznej orzeczeń wydanych na podstawie badań lekarskich, przeprowadzonych na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy, ponieważ wykraczałoby to poza zakres upoważnienia ustawowego. Ponadto obowiązki należy nakładać w drodze przepisów rangi ustawowej; 4) wskazania maksymalnej stawki za badania oraz wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym opłata za badanie lekarskie nie obejmuje dodatkowych konsultacji i pomocniczych badań diagnostycznych; 5) przywrócenia badania słuchu szeptem dla osób ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii AM, Al, A2, BI, B, B+E lub T, uznając, iż badanie to jest bezprzedmiotowe. 3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego Wejście w życie projektowanego rozporządzenia będzie miało wpływ na budżety jednostek samorządu województw, w tym przypadku na budżety urzędów marszałkowskich, z uwagi na fakt pobierania opłaty za wpis przez marszałka województwa do ewidencji uprawnionych lekarzy. Ewidencję uprawnionych lekarzy prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, który wpisuje, w drodze decyzji administracyjnej, do ewidencji, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą określone warunki. Opłata ta, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód samorządu województwa. Zaproponowana wysokość opłaty za badanie lekarskie wynika ze stawek określonych w ustawie. 4. Wpływ regulacji na rynek pracy Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na rynek pracy. 5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 62

13 6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny Wejście w życie rozporządzenia nie wpłynie na sytuację i rozwój regionalny. 7. Wpływ regulacji na zdrowie społeczeństwa Stosowanie przepisów rozporządzenia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaproponowane w projektowanym przepisie rozporządzenia szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badań lekarskich, jak i zakres badań do wykonania przez kierowców lub osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami, gwarantują skuteczne i prawidłowe orzekanie o braku i istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez te osoby. 8. Wpływ regulacji na środowisko Regulacje zaproponowane w projektowanym rozporządzenia nie będą miały wpływu na środowisko. 63

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Tekst pierwotny: Dz.U.2014.949 Wersja z dnia: 2014-10-29 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania i kierowców

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 2004-01-07 (Dz.U. 2004 Nr 2, poz. 15) Na podstawie art. 123 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2247

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2247 Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2247 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU Załącznik nr 5 Załącznik nr 5 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU NERWOWEGO, SZCZEGÓŁOWE W WARUNKI TYM PADACZKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU NERWOWEGO, W TYM PADACZKI 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE CUKRZYCY

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE CUKRZYCY Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE CUKRZYCY 1. Określenie: 1) ciężka hipoglikemia oznacza spadek stężenia glukozy powodujący konieczność pomocy innej osoby w celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Ruch Obywatelski Miłośników Broni romb.org.pl strona 1

Ruch Obywatelski Miłośników Broni romb.org.pl strona 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz. U. Nr 79, poz. 898, Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA CUKRZYCĘ W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI

SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA CUKRZYCĘ W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI Załącznik nr 3 SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA CUKRZYCĘ W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI 1. Określenie: 1) ciężka hipoglikemia oznacza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie Dz. U. Nr 79, poz. 898, na broń. 2001-04-01 zm

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1. z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1. z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 03.12.2012r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1 z dnia... 2012 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600)

(tekst pierwotny: Dz. U r. Nr 30 poz. 151) (tekst jednolity: Dz. U r. poz. 600) Tekst pierwotny: Dz.U.2011.30.151 Tekst jednolity: Dz.U.2014.600 Wersja z dnia: 2014-08-24 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst pierwotny: Dz. U. 2011 r. Nr 30 poz. 151) (tekst

Bardziej szczegółowo

d) uzyskiwania uprawnień przez lekarzy przeprowadzających badania lekarskie; 2) dodatkowe kwalifikacje lekarzy przeprowadzających badania lekarskie;

d) uzyskiwania uprawnień przez lekarzy przeprowadzających badania lekarskie; 2) dodatkowe kwalifikacje lekarzy przeprowadzających badania lekarskie; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004r. Nr 2, poz. 15, ze zmianami Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 7 września 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 7 września 2000 r. Dz.U.2000.79.898 2002.06.21 zm. Dz.U.2002.68.630 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5379 Poz. 503 503 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Poz. 250

Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Poz. 250 Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Poz. 250 OBWIESZCZENIE ministra ZdrOWIa z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Poz. 250 OBWIESZCZENIE. z dnia 16 stycznia 2017 r.

Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Poz. 250 OBWIESZCZENIE. z dnia 16 stycznia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Poz. 250 OBWIESZCZENIE ministra zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Obecny stan prawny

UZASADNIENIE. Obecny stan prawny UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest przede wszystkim nowelizacja: art. 176 Kodeksu pracy w kierunku prawidłowej transpozycji przepisów dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 949 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 949 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 949 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549) zarządza się, co następuje: Tekst ujednolicony ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz. U. Nr 79, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 855 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 855 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 855 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkolenia na asystenta rodziny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkolenia na asystenta rodziny Projekt z dnia 11 sierpnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkolenia na asystenta rodziny Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski. Szanowni Państwo

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski. Szanowni Państwo Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź, KKMP 1 /11 Telefon: (42) 631 47 26

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA PADACZKĘ W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI

SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA PADACZKĘ W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI Załącznik nr 4 Załącznik nr 4b SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA PADACZKĘ W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI 1. Padaczka oznacza chorobę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 7 września 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 7 września 2000 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. (Dz. U. z dnia 22 września 2000 r.) Na

Bardziej szczegółowo

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2013 Aneks 2 Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Opracowano we współpracy z dr.

Bardziej szczegółowo

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski. Szanowni Państwo

Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski. Szanowni Państwo Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź, KKMP 2 /11 Telefon: (42) 631 47 26

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Projekt 30.09.08 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej produktów leczniczych weterynaryjnych Na podstawie art. 65 ust. 10 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

Okres próbny Art. 91.

Okres próbny Art. 91. Okres próbny Art. 91. 1. Okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B, trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument. 2. W okresie próbnym kierowca

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia I. Dane osoby podlegającej badaniu lekarskiemu Nazwisko: Imię: Adres zamieszkania:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa Na

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO WZÓR... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Data badania dzień miesiąc rok Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok

Bardziej szczegółowo

zdrowotne (np. prace przy obsłudze pulpitów sterowniczych, sygnalizatorów, w centrach kontroli), praca na wysokości 3m,

zdrowotne (np. prace przy obsłudze pulpitów sterowniczych, sygnalizatorów, w centrach kontroli), praca na wysokości 3m, 91-348 Łódź, ul. Św. Teresy 8 h t t p : / / w w w. i m p. l o d z. p l t e l. + 4 8 4 2 6 3 1 4 5 0 2 f a x + 4 8 4 2 6 5 6 8 3 3 1 m a i l i m p x @ i m p. l o d z. p l Łódź, 25.04.2016r. W związku z

Bardziej szczegółowo

Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 Art. 15a ust. 2. Art. 15a ust. 3. Art. 15a ust. 4. Art. 15b ust. 1

Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 Art. 15a ust. 2. Art. 15a ust. 3. Art. 15a ust. 4. Art. 15b ust. 1 Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 15a 2 Badania lekarskie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń lub osoby posiadającej pozwolenie na broń, zwanej dalej "osobą ubiegającą się", obejmują: 1)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 522 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 3 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 522 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 3 kwietnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 kwietnia 2015 r. Poz. 522 ROZPORZĄDZENIE MINISTRa infrastruktury i rozwoju 1) z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Mając na uwadze powyższe, w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym, w niniejszym rozporządzeniu wprowadza się następujące zmiany:

Uzasadnienie. Mając na uwadze powyższe, w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym, w niniejszym rozporządzeniu wprowadza się następujące zmiany: Projekt z dnia 28 czerwca 2013 r. Uzasadnienie Obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23,

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy.

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania. Data urodzenia. Płeć 1) Rok uzyskania uprawnienia do. kierowania pojazdami kod pocztowy. (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania Dzień Miesiąc Rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 949

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 949 Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 949 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców 2)

Bardziej szczegółowo

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późń. zm.) wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 949 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 949 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 949 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 949 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 949 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 949 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Uwaga nieuwzględniona. Konsultant Krajowy w Departament podjął prace dziedzinie Medycyny

Bardziej szczegółowo

WZÓR.... (pieczątka podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie) SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE...

WZÓR.... (pieczątka podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie) SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE... 6... (pieczątka podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie) WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2013 r. (poz. ) Załącznik nr 1... (data, miejscowość) SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 186 6 Kodeksu pracy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2067 Warszawa, 2 czerwca 2009 r.

Druk nr 2067 Warszawa, 2 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-71-09 Druk nr 2067 Warszawa, 2 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 299 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 323 Warszawa, 6 marca 2008 r.

Druk nr 323 Warszawa, 6 marca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-29-08 Druk nr 323 Warszawa, 6 marca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego Projekt z dnia 4 maja 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dotyczącego okresu pobierania stypendium sportowego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana ustawa będzie oddziaływać na: 1) przedsiębiorców wykonujących zarobkowo krajowy i międzynarodowy transport

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami. Warszawa, 5 września 2011 r.

Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami. Warszawa, 5 września 2011 r. Nadzór nad kierującymi Ustawa o kierujących pojazdami Warszawa, 5 września 2011 r. Zakres nadzoru Starosta sprawuje nadzór w zakresie spełniania wymagań określonych dla uzyskania i posiadania dokumentu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia. 2008 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2008 r. w sprawie udzielania zezwolenia oraz zgody na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i tranzyt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2323 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2323 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2323 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających

Bardziej szczegółowo

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora.

Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. Wpisywanie i wykreślanie instruktorów z ewidencji oraz przedłużanie ważności legitymacji instruktora. I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie Wydział Komunikacji i Transportu Krosno

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-49-10 Druk nr 3019 Warszawa, 28 kwietnia 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 293 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 16 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 293 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 16 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lutego 2017 r. Poz. 293 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r.

Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-124-10 Druk nr 4145 Warszawa, 27 kwietnia 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Projekt z dnia 28.08.2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001 r. -

Bardziej szczegółowo

Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 Art. 15 ust. 3. Art. 15 ust. 4

Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 Art. 15 ust. 3. Art. 15 ust. 4 15 2 ust. 4 Do 30 listopada 2015 Po 30 listopada 2015 15 Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń lub zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawia właściwemu organowi Policji

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 26 lipca 2011 r. UZASADNIENIE

Projekt z dnia 26 lipca 2011 r. UZASADNIENIE Projekt z dnia 26 lipca 2011 r. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru okrętowego i postępowania rejestrowego, zwanego dalej projektem

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Projekt z dnia 9 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali Na podstawie art. 102 ust. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR (format A-4) (strona przednia) ZEZWOLENIE NR.. na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy*

WZÓR (format A-4) (strona przednia) ZEZWOLENIE NR.. na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy* Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia. 2013 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WZÓR (format A-4) (strona przednia) Godło Państwa RZECZPOSPOLITA POLSKA (PL) oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2014 r. Poz. 937 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedmiotowy projekt ustawy stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r., SK 16/06 (Dz. U. Nr 119, poz. 771), tym samym wypełnia obowiązek dostosowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 Status: Akt obowiązujący Wersja na dzień 1 stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1 z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wymagań zdrowotnych, badań lekarskich i psychologicznych

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania dzień Miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imiona i nazwisko Data urodzenia Płeć 1) dzień miesiąc

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Konieczność dokonania zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny Projekt z dnia 2 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. Projekt z dnia 18 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 2)

Bardziej szczegółowo

Do druku nr 716 Warszawa, 29 czerwca 2006 r.

Do druku nr 716 Warszawa, 29 czerwca 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-64-06 Do druku nr 716 Warszawa, 29 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1)

KARTA BADANIA LEKARSKIEGO. 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok. Płeć 1) ... (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie) KARTA BADANIA LEKARSKIEGO Data badania rok miesiąc rok 1. DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY BADANEJ Imię i nazwisko Data urodzenia Dzień Miesiąc Rok Płeć 1)

Bardziej szczegółowo

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy.

Żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem w trybie tej ustawy. UZASADNIENIE Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r. Projekt z dnia 21 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku

Bardziej szczegółowo

Druk nr 108 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 108 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 108 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ROK 2009 2010 2011. wpływy KFD 1 041 046 000 1 111 939 000 1 175 429 000 w tym ze sprzedaży winiet

ROK 2009 2010 2011. wpływy KFD 1 041 046 000 1 111 939 000 1 175 429 000 w tym ze sprzedaży winiet Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie opłat za przejazd po drogach krajowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 151, poz. 1089) stanowi wykonanie delegacji zawartej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Projekt 29.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyŝszym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia. Projekt z dnia 19.10.2011 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2011 r. Projekt 15.12.2011r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2011 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych oraz sposobu i trybu wykonywania prawomocnych orzeczeń

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z TERENU (pełna nazwa województwa)

ZBIORCZE SPRAWOZDANIE Z TERENU (pełna nazwa województwa) Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2013 r. (poz. 81) WZÓR ZBIORCZEGO SPRAWOZDANIA Z TERENU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI PRZEZ STAROSTÓW ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 66 4219 Poz. 349 349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie badań niezbędnych do otrzymania świadectwa maszynisty oraz zachowania jego ważności 2)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. Dz.U.2005.69.622 2007.10.12 zm. Dz.U.2007.178.1264 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Na podstawie art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2011 r. PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2011 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt i dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej oraz wzorów tej ewidencji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek

Bardziej szczegółowo

Zgodność z prawem Unii Europejskiej Problematyka regulowana przez projekt ustawy nie jest objęta przepisami prawa Unii Europejskiej.

Zgodność z prawem Unii Europejskiej Problematyka regulowana przez projekt ustawy nie jest objęta przepisami prawa Unii Europejskiej. UZASADNIENIE Zgodnie z art. 15b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, jednorazowa zapomoga z tytułu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia.. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia.. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 1) Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. projekt z dnia 1 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia..2010 r. w sprawie postępowania dotyczącego przyznawania odszkodowań i zwrotu kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne dla

Bardziej szczegółowo

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie

Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie. krajowego transportu drogowego osób. Licencja na wykonywanie UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy o transporcie drogowym wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego niektórych przepisów wynikających z pakietu trzech rozporządzeń Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100aa ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Głównym założeniem nowelizacji ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, z późn. zm.) jest wprowadzenie nowego, bardziej

Bardziej szczegółowo

Badanie trwa ok. 1,5 godziny. Czas ten jest oczywiście uzależniony od aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia oraz wieku.

Badanie trwa ok. 1,5 godziny. Czas ten jest oczywiście uzależniony od aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia oraz wieku. Jak długo trwa badanie? Badanie trwa ok. 1,5 godziny. Czas ten jest oczywiście uzależniony od aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia oraz wieku. Co należy zabrać ze sobą na badania? - Dokument tożsamości,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... Projekt, z dnia 13 czerwca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z odpadów komunalnych 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r. Projekt z dnia 27 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2009 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA KOMISJI 2009/113/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy

DYREKTYWA KOMISJI 2009/113/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy 26.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 223/31 DYREKTYWA KOMISJI 2009/113/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy KOMISJA

Bardziej szczegółowo

Projekt, 07.03.2014 R. z dnia..2014 r.

Projekt, 07.03.2014 R. z dnia..2014 r. Projekt, 07.03.2014 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia..2014 r. w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających uprzedniej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. projekt z dnia 6 maja 2010 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie rodzajów i wykazu stanowisk, na których pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej są zatrudniani na zasadach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 2010 r. /projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r./ zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Podstawa prawna

UZASADNIENIE. Podstawa prawna UZASADNIENIE Podstawa prawna Projektowane rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw rodziny zawartego w art. 116 ustawy

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy Projekt z dnia 19 sierpnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ n z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 14 sierpnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia... 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu

Bardziej szczegółowo