DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX r. [ ](2013) XXX draft DOKUMT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI Wytyczne dotyczące dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE Arykuł 5: Wzorcowa rola budynków instytucji publicznych COURTESY TRANSLATION OF SWD(2013) 445 FINAL PL PL

2 SPIS TREŚCI A. Wprowadzenie... 1 B. Zakres obowiązków... 1 C. Ustalanie podstawy obliczania wartość docelowej (wykaz lub podejście alternatywne)... 2 D. Przykłady wariantów prowadzących do osiągnięcia docelowego wskaźnika renowacji na poziomie 3 %... 5

3 ARTYKUŁ 5: WZORCOWA ROLA BUDYNKÓW INSTYTUCJI PUBLICZNYCH A. WPROWADZIE 1. W art. 5 dyrektywy 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej 1 ( dyrektywa EED lub dyrektywa ) zobowiązuje się państwa członkowskie do zapewnienia, aby od dnia 1 stycznia 2014 r. 3 % całkowitej powierzchni ogrzewanych lub chłodzonych budynków będących własnością instytucji rządowych oraz przez nie zajmowanych co roku poddawano renowacji w celu spełnienia minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej, które każde państwo członkowskie ustaliło w zastosowaniu art. 4 dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków ( dyrektywa EPBD ) 2. Wdrażanie art. 5 dyrektywy EED opiera się zatem na prawidłowej transpozycji dyrektywy EPBD. Oprócz tego głównego obowiązku określonego w ust. 1 5 w artykule tym przewidziano również podejście alternatywne (ust. 6). Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie państwom członkowskim wytycznych dotyczących stosowania art. 5 dyrektywy EED. Dokument wyraża poglądy służb Komisji, nie zmienia on skutków prawnych dyrektywy i nie narusza wiążącej interpretacji art. 5 określonej przez Trybunał Sprawiedliwości. B. ZAKRES OBOWIĄZKÓW 2. W art. 2 pkt 9 dyrektywy EED instytucje rządowe definiuje się jako wszelkie jednostki administracyjne, których właściwość obejmuje całe terytorium państwa członkowskiego. Stosując tę definicję w praktyce, państwa członkowskie mogą korzystać z następujących źródeł: załącznika IV do dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (2004/18/WE 3 ), który zawiera wykaz centralnych organów rządowych wszystkich państw członkowskich; danych dotyczących rachunków publicznych, które gromadzone są przez Eurostat na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 4. W wytycznych dotyczących rozporządzenia Rady nr 479/2009/WE, ESA95 5 (europejski system rachunków narodowych i regionalnych), w pkt S.1311 zawarta jest następująca definicja instytucji rządowych na poziomie centralnym : wszystkie ministerstwa i inne instytucje centralne, których kompetencje obejmują zwykle całe obszary gospodarcze, 1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2010/8/WE i 2006/32/WE, Dz.U. L 315 z , s Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona), Dz.U. L 153 z , s Dz.U. L 134 z , s Dz.U. L 145 z , s

4 z wyjątkiem zarządzania funduszami zabezpieczenia społecznego. Do podsektora S.1311 zaliczone są te instytucje nienastawione na przynoszenie dochodu, które podlegają kontroli i są głównie finansowane przez rząd oraz których kompetencje obejmują cały obszar gospodarczy.. Definicja ta różni się od definicji zawartej w dyrektywie EED, gdyż ta ostatnia nie odnosi się wprost do instytucji centralnych i nie wyłącza zarządzania funduszami zabezpieczenia społecznego. Państwa członkowskie mogłyby więc zasadniczo stosować wykaz centralnych organów rządowych sporządzony do celów rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 jako podstawę do ustalenia, które instytucje objęte są zakresem stosowania art. 5 dyrektywy EED z uwzględnieniem wspomnianych wyżej różnic. 3. Jak wskazano wyżej, w wytycznych Komisji dotyczących rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 wyjaśnia się, że do celów tego rozporządzenia do instytucji rządowych na poziomie centralnym zalicza się te instytucje nienastawione na przynoszenie dochodu, które podlegają kontroli rządu i są głównie finansowane przez rząd oraz których kompetencje obejmują cały obszar gospodarczy. Instytucje rządowe na poziomie centralnym nie ograniczają się więc do ministerstw, lecz obejmują jednostki, które są od nich bezpośrednio zależne pod względem zwierzchnictwa (tj. nie są w pełni autonomiczne) i finansowania. W rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2009 i towarzyszących mu wytycznych określa się kryteria możliwe do zastosowania przez państwa członkowskie w celu ustalenia zakresu instytucji rządowych na poziomie centralnym w kontekście dyrektywy EED, lecz w żadnym razie nie są to kryteria wiążące, gdyż dyrektywa EED nie zawiera odniesienia do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 ani do załącznika IV do dyrektywy w sprawie zamówień publicznych w kontekście definicji instytucji rządowych. 4. Państwa członkowskie, określając zakres obowiązku ciążącego na nich na mocy art. 5 dyrektywy EED, powinny uwzględnić motyw 17 dyrektywy EED, który stanowi, że obowiązek renowacji powierzchni pomieszczeń w budynkach instytucji rządowych dotyczy jednostek administracyjnych, których właściwość rozciąga się na całe terytorium państwa członkowskiego. Jeżeli w danym państwie członkowskim i w przypadku danego uprawnienia nie istnieje odpowiednia jednostka administracyjna, której właściwość obejmowałaby całe terytorium państwa, obowiązek ten powinien dotyczyć tych jednostek administracyjnych, których właściwość łącznie obejmuje całe terytorium państwa. Motyw ten uwzględnia federalną strukturę niektórych państw członkowskich i dotyczy tych państw członkowskich, w których w odniesieniu do określonych uprawnień (takich jak uprawnienia w dziedzinie zdrowia czy edukacji) nie istnieją centralne organy rządowe, które sprawowałyby kontrolę lub zapewniały główne źródło finansowania. C. USTALANIE PODSTAWY OBLICZANIA WARTOŚĆ DOCELOWEJ (WYKAZ LUB PODEJŚCIE ALTERNATYWNE) 5. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 5 państwa członkowskie mają do wyboru jedną z dwóch metod. Główny obowiązek określony jest w art. 5 ust. 1, a podejście alternatywne / obowiązek alternatywny w art. 5 ust. 6. Oczekuje się, że wypełnienie jednego z tych obowiązków doprowadzi do równoważnej docelowej poprawy charakterystyki energetycznej budynków, a wybrane podejście określi zasadniczo tylko sposób osiągnięcia tej wartości docelowej.

5 6. Na mocy głównego obowiązku (podejście podstawowe ) charakterystyka energetyczna i powierzchnia wszystkich budynków 6, do których art. 5 ma zastosowanie, będą musiały zostać określone w wykazie podanym do wiadomości publicznej zgodnie z art. 5 ust. 5, z wyłączeniem budynków zwolnionych zgodnie z art. 5 ust. 2. Realizację tego zadania ułatwi fakt, że już obecnie na mocy art. 12 dyrektywy EPBD od państw członkowskich wymaga się, aby wydawały świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków zajmowanych przez organy publiczne i często odwiedzanych przez obywateli. Wspomniany wymóg wynikający z dyrektywy EPBD ma zastosowanie od dnia 9 stycznia 2013 r. do budynków o całkowitej powierzchni użytkowej powyżej 500 m 2 oraz od dnia 9 lipca 2015 r. do budynków o całkowitej powierzchni użytkowej powyżej 250 m 2. Zgodnie z art. 11 dyrektywy EPBD świadectwa charakterystyki energetycznej muszą zawierać: charakterystykę energetyczną budynku oraz wartości referencyjne, takie jak minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej, aby umożliwić właścicielom lub najemcom budynku lub modułu budynku dokonanie porównania i oceny jego charakterystyki energetycznej; zalecenia dotyczące optymalnej pod względem kosztów lub opłacalnej ekonomicznie poprawy charakterystyki energetycznej budynku lub modułu budynku. 7. Świadectwa charakterystyki energetycznej pozwolą zatem państwom członkowskim ustalić, które budynki nie spełniają minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej i jakie środki należy podjąć w celu doprowadzenia tych budynków do wymaganego poziomu efektywności. 8. Dwa przepisy dyrektywy dopuszczają elastyczność przy stosowaniu głównego obowiązku (podejście podstawowe ): art. 5 ust. 3 umożliwia państwu członkowskiemu, które dokonało renowacji więcej niż 3 % całkowitej powierzchni budynków instytucji rządowych w danym roku, zaliczenie nadwyżki na poczet rocznego wskaźnika renowacji za dowolny rok z trzech poprzednich lub z trzech następnych lat; art. 5 ust. 4 umożliwia państwom członkowskim zaliczenie w poczet rocznego wskaźnika renowacji budynków instytucji rządowych: o nowych budynków zajmowanych przez nie i będących ich własnością w zamian za konkretne budynki instytucji rz¹dowych rozebrane w dowolnym z dwóch poprzednich lat lub o budynków sprzedanych, zburzonych lub wycofanych z użycia w dowolnym z dwóch poprzednich lat z uwagi na intensywniejsze wykorzystanie innych budynków. 9. Zgodnie z podejściem alternatywnym / obowiązkiem alternatywnym, określonym w art. 5 ust. 6, wartość docelową w zakresie oszczędności energii można oszacować na podstawie odpowiednich standardowych wartości zużycia energii wyrażonych w kwh lub innych jednostkach energii w referencyjnych budynkach instytucji rządowych przed renowacją i po renowacji oraz zgodnie z oszacowaną powierzchnią ich zasobów. Oszczędność energii osiągniętą w ramach podejścia alternatywnego można kumulować, co oznacza, że państwa członkowskie są zobowiązane osiągnąć łączne roczne oszczędności 6 W niniejszym dokumencie konsultacyjnym słowo powierzchnia zostało użyte jako równoznaczne z wyrażeniem całkowita powierzchnia użytkowa. Faktyczna definicja powierzchni do celów tego artykułu musi zostać sformułowana w sposób zapewniający spójność ze świadectwami charakterystyki energetycznej stosowanymi w danym państwie członkowskim lub regionie.

6 przez cały okres Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 6 wszystkie oszczędności muszą być osiągnięte w budynkach instytucji rządowych. 10. Główna zasada określona w dyrektywie przewiduje, że wielkość oszczędności energii osiągnięta w ramach podejścia alternatywnego musi odpowiadać wielkości oszczędności energii osiągniętej poprzez wskaźnik renowacji wynoszący 3 % (podejście podstawowe ). W dyrektywie dopuszcza się oszacowanie oszczędności energii osiągniętych w ramach podejścia podstawowego przy zastosowaniu wartości standardowych. Chociaż sporządzenie wykazu budynków należących do instytucji rządowych i zajmowanych przez te instytucje nie jest obowiązkowe w ramach podejścia alternatywnego, należy zauważyć, że najlepszym sposobem zapewnienia równoważności jest zastosowanie wykazu, o którym mowa w art. 5 ust. 5, jako podstawy do obliczenia alternatywnej wartości docelowej (tj. wyrażonej w postaci zaoszczędzonej energii, a nie pod względem powierzchni poddanej renowacji), ponieważ w ten sposób zapewnia się większą dokładność niż poprzez ustalanie wartości docelowej na podstawie danych szacunkowych. W związku z tym państwa członkowskie mogą sporządzić i stosować wykaz niezależnie od tego, czy zdecydują się na osiągnięcie wartości docelowej w ramach podejścia alternatywnego czy też w ramach podejścia podstawowego. 11. Jeżeli jednak państwa członkowskie zdecydują się na zastosowanie standardowych wartości do celów obliczania»alternatywnej«wartości docelowej w zakresie oszczędności energii zgodnie z art. 5 ust. 6 akapit drugi, mogą one zastosować elementy określone w dyrektywie EPBD oraz związaną z nimi metodę obliczania poziomów optymalnych pod względem kosztów 7, a mianowicie: rodzaje budynków referencyjnych; wartości referencyjne dotyczące zużycia energii w poszczególnych rodzajach budynków referencyjnych przed renowacją; wartości referencyjne dotyczące optymalnego pod względem kosztów zużycia energii w każdym rodzaju budynków referencyjnych, wobec których zastosowano zdefiniowane środki w zakresie efektywności energetycznej. 12. W ramach metody obliczania poziomów optymalnych pod względem kosztów do zdefiniowanych środków w zakresie efektywności energetycznej zalicza się tylko te środki, które dotyczą przegród zewnętrznych, elementów budynków i systemów technicznych. W związku z tym oszczędności wynikające ze zmiany zachowań będą mierzone/szacowane z zastosowaniem innych wiarygodnych metod, takich jak badana oszczędność lub mierzona oszczędność. 13. Podejście alternatywne pozwala na łączenie różnych sposobów zmniejszania zużycia energii w budynkach instytucji rządowych (zmiany zachowań, gruntowne renowacje, powierzchowne renowacje itp.). 14. Dyrektywa EED przewiduje, że państwa członkowskie mogą zastosować pewne mechanizmy elastyczności określone w art. 5 ust. 3 i 4 do celów osiągnięcia docelowego wskaźnika renowacji (podejście podstawowe ).. Art. 5 ust. 6 stanowi, że stosując podejście alternatywne, państwa członkowskie będą musiały do 2020 r. osiągnąć wartość 7 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 244/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. uzupełniające dyrektywę 2010/31/UE i ustanawiające ramy metodologii porównawczej do celów obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków, Dz.U. L 81 z , s. 18.

7 oszczędności energii, która jest przynajmniej równa wartości osiąganej poprzez uzyskanie wskaźnika renowacji na poziomie 3 % zgodnie z art. 5 ust. 1. Oznacza to, że tak samo jak na podstawie art. 5 ust. 3 na poczet wartości docelowej w odniesieniu do danego roku można zaliczyć nadwyżkę oszczędności z poprzednich lub następnych lat. Podobnie, ponieważ w ramach podejścia alternatywnego wartość docelowa zostanie ustalona pod względem energii, mechanizmy elastyczności określone w art. 5 ust. 4 (zastępowanie nieefektywnych energetycznie budynków budynkami efektywnymi oraz przenoszenie personelu do budynków o mniejszej powierzchni) będą prowadziły do zmniejszenia zużycia energii i w ten sposób de facto będą także dostępne w tym przypadku. 15. Państwa członkowskie, które wybrały podejście alternatywne, będą musiały powiadomić Komisję do dnia 31 grudnia 2013 r. o alternatywnych środkach, które planują przedsięwziąć, określając sposób, w jaki zamierzają uzyskać równoważną poprawę charakterystyki energetycznej budynków stanowiących własność ich instytucji rządowych. Jeżeli chodzi o metody powiadamiania, państwa członkowskie powinny przekazać informacje o swoich przepisach prawnych transponujących dyrektywę do prawa krajowego za pomocą bazy danych dotyczącej uchybień. Aby zapewnić sprawne przekazywanie informacji, należy zachęcać do stosowania bazy danych dotyczącej uchybień w odniesieniu do innych powiadomień wymaganych na mocy dyrektywy, takich jak te określone w art. 5 ust. 6. D. PRZYKŁADY WARIANTÓW PROWADZĄCYCH DO OSIĄGNIĘCIA DOCELOWEGO WSKAŹNIKA ROWACJI NA POZIOMIE 3 % 16. Poniższe przykłady mają na celu praktyczne zilustrowanie możliwego sposobu ustalenia i osiągnięcia wskaźnika renowacji na poziomie 3 % w ramach podejścia podstawowego i podejścia alternatywnego, które określone są w art. 5 dyrektywy EED. Zawarte w przykładach symbole i dane mają charakter wyłącznie ilustracyjny. 17. Przykład 1. Podejście podstawowe z zastosowaniem różnych mechanizmów elastyczności 18. Obliczanie wartości docelowej Budynki Powier zchnia (w m 2 ) Klasa Budynki poniżej minimum w przyp adku nowych budynków / ważniejszych reno wacji (uznawane za należące do klasy B) Całkowita powierzch nia budynków poniżej minimum B C v D v B E v A

8 7 300 E v E v Ogółem: W tym przykładzie wartość docelowa dla danego jednego roku wynosi: 3% * = 1425 m Zgodnie z art. 5 ust. 1 akapit piąty państwa członkowskie muszą zapewnić priorytetowe traktowanie renowacji budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej, jeżeli jest to opłacalne i technicznie wykonalne. Opłacalność należy co do zasady zapewnić poprzez fakt, że zgodnie z dyrektywą EPBD docelowy poziom charakterystyki energetycznej może zostać oparty na metodzie obliczania poziomów optymalnych pod względem kosztów. 20. W ramach scenariusza przedstawionego w przykładzie 1 oznacza to, że budynki nr 5 i 7 należy potraktować priorytetowo. Jednocześnie zgodnie z art. 5 ust. 4 państwa członkowskie mogą jednak zaliczyć w poczet ich rocznego wskaźnika renowacji nowe budynki zajmowane przez nie i będące ich własnością w zamian za konkretne budynki instytucji rządowych rozebrane w dowolnym z dwóch poprzednich lat lub budynki sprzedane, zburzone lub wycofane z użycia w dowolnym z dwóch poprzednich lat z uwagi na intensywniejsze wykorzystanie innych budynków. Zakładając, że budynek nr 4 został zbudowany w zamian za konkretny budynek instytucji rządowej rozebrany w dowolnym z dwóch poprzednich lat, jego powierzchnia może zostać zaliczona na poczet wartości docelowej. Zakładając, że budynek nr 8 został sprzedany w dowolnym z dwóch poprzednich lat oraz że jego personel został przeniesiony do jednego z budynków nr 1 7, powierzchnia tego budynku może także zostać zaliczona na poczet wartości docelowej. Zaliczenie powierzchni tych dwóch budynków oznaczać będzie, że do osiągnięcia wartości docelowej w danym roku pozostało 225 m 2 [1425 ( )]. 21. Powstają więc dwa następujące warianty prowadzące do osiągnięcia wartości docelowej: wariant 1: renowacja budynku nr 7. Roczna wartość docelowa zostanie osiągnięta; wariant 2: renowacja budynku nr 5. Biorąc pod uwagę powierzchnię tego budynku, możliwe jest obliczenie oszczędności wynikających z tej renowacji w tym roku oraz kolejnych trzech latach. 22. Przykład 2. Obowiązek alternatywny/ podejście alternatywne: obliczanie wartości docelowej w zakresie oszczędności energii przy użyciu oszacowań i wartości standardowych oraz warianty prowadzące do jej osiągnięcia 23. Obliczanie wartości docelowej a. Rodzaje publicznych b. Zużycie energii c. Optymalne pod względem d. Szacowana całkowita Oszczędność energii ogółem 8 W tym przykładzie zakłada się, że budynek 8 został sprzedany w dwóch poprzednich latach przez centralne organy rządowe, dlatego jego powierzchni nie wlicza się do mianownika (całkowita powierzchnia posiadana i zajmowana przez instytucje rządowe na dzień 1 stycznia niespełniająca minimalnych wymagań dyrektywy EPBD).

9 budynków referencyjnych kosztów zużycie energii z zastosowaniem zdefiniowanych środków w zakresie efektywności energetycznej powierzchnia danej kategorii budynków, wyrażona w tys. m 2 (GWh) Wzór obliczenia: (b-c)*d/1000 Biura Budynki oświatowe i szpitale Budynki mieszkalne Inne Mianownik w ramach podejścia alternatywnego Wynik: w tym przykładzie roczna wartość docelowa wynosi: 3 % * GWh = GWh (szacowana ilość zaoszczędzonej energii przy założeniu, że 3 % budynków instytucji rządowych zostałoby poddanych renowacji w celu osiągnięcia optymalnych pod względem kosztów poziomów zużycia energii). 24. Zgodnie z pkt 3 niniejszego dokumentu państwa członkowskie mogą uznać za stosowne skorzystanie z wykazu, aby ustanowić alternatywną wartość docelową. W takim przypadku stosuje się następujący wzór podobny do wzoru przedstawionego w powyższej tabeli: gdzie: b oznacza zużycie energii w każdym budynku niespełniającym wymogów dyrektywy EPBD; c oznacza minimalne zużycie wymagane na mocy dyrektywy EPBD; d oznacza powierzchnię każdego budynku niespełniającego wymogów dyrektywy EPBD. 25. Podwariant pierwszy w ramach podejścia alternatywnego: osiągnięcie wartości docelowej poprzez wykorzystanie pełnego potencjału opłacalnego oszczędzania dzięki gruntownym renowacjom a. Rodzaje publicznych budynków referencyjnych b. Zużycie energii c. Zużycie energii po wykorzystaniu pełnego potencjału opłacalnego oszczędzania d. Powierzchnia poddana renowacji (w tys. m 2 ) Energia zaoszczędzona ogółem (GWh) Wzór obliczenia: (b-c)*d/1000

10 Biura Budynki oświatowe i szpitale Obiekty sportowe Inne Wartość docelowa 2970 Wynik: roczną wartość docelową osiągnięto dzięki przeprowadzeniu renowacji około 1 % powierzchni pomieszczeń (kolumna d w tabeli pierwszej w przykładzie 2 podzielona przez kolumnę d w tabeli drugiej w przykładzie 2) przy zużyciu energii na poziomie niemal zerowym (w tym przypadku założono, że wynosi ono 20 kwh/m 2 ). 26. Podwariant drugi w ramach podejścia alternatywnego: osiągnięcie wartości docelowej poprzez zmiany zachowań a. Rodzaje publicznych budynków referencyjnych b. Zużycie energii c. Zużycie energii po wprowadzeniu zmian zachowań d. Powierzchnia budynków wymagająca wprowadzenia zmian zachowań (w tys. m 2 ) Biura Budynki oświatowe i szpitale Obiekty sportowe Inne Wartość docelowa 2970 Energia zaoszczędzona ogółem (GWh) Wzór obliczenia: (b-c)*d/1000 Wynik: zakładając, że zmiany zachowań prowadzą do zmniejszenia zużycia energii średnio o 10 %, należy wprowadzić je w około 10 % budynków będących własnością instytucji rządowych oraz przez nie zajmowanych (kolumna d w tabeli pierwszej w przykładzie 2 podzielona przez kolumnę d w tabeli trzeciej w przykładzie 2). Powyższe przykłady osiągania wartości docelowej w ramach podejścia alternatywnego nie są wyczerpujące, ponieważ możliwe jest wypełnienie obowiązku poprzez dowolne połączenie renowacji o różnych poziomach intensywności, zmian zachowań lub sposobów zarządzania budynkami, które ma wpływ na zużycie energii i prowadzi do oszczędności równoważnych z tymi, które zostałyby osiągnięte poprzez przeprowadzenie renowacji 3 % odpowiednich budynków w celu spełnienia minimalnych wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej ustalonych w zastosowaniu dyrektywy EPBD.

Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE

Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE Podtytuł prezentacji Edward Kolbusz Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

COURTESY TRANSLATION OF SWD(2013) 446 FINAL

COURTESY TRANSLATION OF SWD(2013) 446 FINAL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia XXX r. [ ](2013) XXX draft DOKUMENT ROBOCZY SŁUŻB KOMISJI Wytyczne dotyczące dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki

Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna w budownictwie a wdrażanie dyrektyw Tomasz Gałązka Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl

mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia i kierunek dalszych prac legislacyjnych mib.gov.pl mib.gov.pl mib.gov.pl Stan przepisów dot. projektowania budynków. Zamierzenia mib.gov.pl i kierunek dalszych Tomasz Gałązka Departament Budownictwa Prawo krajowe Prawo europejskie Krajowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Stan wdrożenia RECASTU Dyrektywy EPBD w Polsce. Krajowy Plan działań mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii

Stan wdrożenia RECASTU Dyrektywy EPBD w Polsce. Krajowy Plan działań mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Stan wdrożenia RECASTU Dyrektywy EPBD w Polsce Krajowy Plan działań mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii Szymon Firląg, sfirlag@nape.pl PLAN Sporządzanie świadectw Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r.

Dyrektywa weszła w życie 8 lipca 2010 r. ( 20 dni po opublikowaniu). Warunkowość ex ante - Dyrektywa 2010/31/UE. Kraków, 5-6 lipca 2012 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej Ministry of Transport, Construction and Maritime Economy Efektywność energetyczna oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Zielone zamówienia w kontekście efektywności energetycznej. Marcin Skowron Łowicz, 2015 r.

Zielone zamówienia w kontekście efektywności energetycznej. Marcin Skowron Łowicz, 2015 r. Zielone zamówienia w kontekście efektywności energetycznej Marcin Skowron Łowicz, 2015 r. OBLIGATORYJNE ZIELONE ZAMÓWIENIA Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycznia

Bardziej szczegółowo

Uregulowania prawne związane z budownictwem energooszczędnym. Kraków, 26 marca 2015 r.

Uregulowania prawne związane z budownictwem energooszczędnym. Kraków, 26 marca 2015 r. Uregulowania prawne związane z budownictwem energooszczędnym Kraków, 26 marca 2015 r. Plan prezentacji Podstawowe akty prawne Najważniejsze zmiany Krajowy Plan Działań Podsumowanie Podstawowe akty prawne

Bardziej szczegółowo

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości. 73 Forum NFOŚiGW Energia Efekt Środowisko Katowice, 10.06.2015 r. Efektywność

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 października 2017 r. (OR. en) 12781/17 SAN 336 STATIS 55 SOC 613 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 2 października 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: D052679/02

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii

Prezentacja projektu Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii Prezentacja projektu Krajowego Planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii VII Konferencja dla Budownictwa, 14-15.04.2015 r. Upoważnienie do opracowania Art. 39

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna budynków w Polsce i w Niemczech. Aktualny stan prawny w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie

Efektywność energetyczna budynków w Polsce i w Niemczech. Aktualny stan prawny w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie Efektywność energetyczna budynków w Polsce i w Niemczech Aktualny stan prawny w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie Warszawa, 22.11.2016 r. Tomasz Gałązka Departament Budownictwa Aktualny

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej

Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Spotkanie Grupy Roboczej Platformy PPP ds. efektywności energetycznej Cele i zadania zespołu ds. opracowania krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje

Podstawowe definicje Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne i organizacyjne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2015 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 lipca 2015 r. (OR. en) 10588/15 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 1 lipca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: MI 444 ENT 133 COMPET 333 DELACT 84 Sekretarz Generalny Komisji

Bardziej szczegółowo

Jak ograniczyć wpływ budownictwa na środowisko?

Jak ograniczyć wpływ budownictwa na środowisko? Jak ograniczyć wpływ budownictwa na środowisko? W Unii Europejskiej budownictwo odpowiada za ponad 40% końcowego zużycia energii. Jednak wpływ budynków na środowisko nie ogranicza się tylko do zużycia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 30.11.2016 r. COM(2016) 761 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności

Bardziej szczegółowo

Formalno prawne aspekty budownictwa niskoenergetycznego w prawodawstwie Polski i Unii Europejskiej dr Justyna Kownacka

Formalno prawne aspekty budownictwa niskoenergetycznego w prawodawstwie Polski i Unii Europejskiej dr Justyna Kownacka Studia Podyplomowe EFEKTYWNE UŻYTKOWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ w ramach projektu Śląsko-Małopolskie Centrum Kompetencji Zarządzania Energią Formalno prawne aspekty dr Justyna Kownacka dr Justyna Kownacka

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. uchylająca decyzję 2010/401/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze

Zalecenie DECYZJA RADY. uchylająca decyzję 2010/401/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.5.2016 r. COM(2016) 295 final Zalecenie DECYZJA RADY uchylająca decyzję 2010/401/UE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu na Cyprze PL PL Zalecenie DECYZJA RADY

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 10 czerwca 2008 r. (11.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 10 czerwca 2008 r. (11.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 10 czerwca 2008 r. (11.06) (OR. en) 10575/08 ENV 365 PISMO PRZEWODNIE od: Komisja Europejska data otrzymania: 9 czerwca 2008 r. do: Sekretariat Generalny Rady Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty i świadectwa energetyczne

Certyfikaty i świadectwa energetyczne Certyfikaty i świadectwa energetyczne W chwili podjęcia decyzji o zakupie wymarzonego domu lub mieszkania dla większości z nas głównym kryterium jest cena, rozumiana jako ogólny koszt nabycia nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.9.2013 COM(2013) 639 final 2013/0313 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.6.2015 r. C(2015) 3759 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 10.6.2015 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) 7529/17 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 20 marca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: MI 258 ENT 76 COMPET 201 DELACT 55 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW Projekt, z dnia 29 sierpnia 2012 r. PROJEKT ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WYROBACH BUDOWLANYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW I. WPROWADZENIE Z dniem 24 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska

Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Efektywność energetyczna kluczowym narzędziem wzrostu gospodarczego i ochrony środowiska Instrumenty poprawy efektywności energetycznej polskiej gospodarki MINISTERSTWO GOSPODARKI Andrzej Guzowski, Departament

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 maja 2015 r. (OR. en) 8813/15 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 11 maja 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: AGRI 257 AGRIORG 27 AGRIFIN 42 DELACT 50 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.11.2014 r. COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY określające jednolite warunki stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku mieszkalnego nr: Budynek Zeroenergetyczny 1 Ważne do: Budynek oceniany: Dom jednorodzinny wolnostojący "Budynek ZERO" Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok

Bardziej szczegółowo

W stronę budownictwa niskoenergetycznego. Nowa charakterystyka energetyczna budynków

W stronę budownictwa niskoenergetycznego. Nowa charakterystyka energetyczna budynków W stronę budownictwa niskoenergetycznego. Nowa charakterystyka energetyczna budynków Katarzyna Grecka Bałtycka Agencja Poszanowania Energii Sp. z o.o. kgrecka@bape.com.pl Pakiet 20-20-20 do 2020 Obecny

Bardziej szczegółowo

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM

AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM AUDYTY TERMOMODERNIZACYJNE A STOSOWANIE AKTUALNYCH NORM Piotr Kukla Opracowanie w ramach realizacji projektu Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA-BoS-14/171 PL Wytyczne dotyczące metody opartej na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski

Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Efektywność energetyczna trwałym elementem polityki energetycznej Polski Edward Słoma, Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki MINISTERSTWO GOSPODARKI Polityka energetyczna Polski do 2030 r. Priorytet

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji

DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie Autonomicznej Walencji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.5.2015 r. COM(2015) 209 final Embargo vista Zalecenie DECYZJA RADY w sprawie nałożenia na Hiszpanię grzywny za manipulowanie danymi dotyczącymi deficytu we Wspólnocie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ZAŁĄCZNIKI KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.7.2014 r. COM(2014) 520 final ANNEXES 1 to 3 ZAŁĄCZNIKI do KOMUNIKATU KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Efektywność energetyczna i jej wkład w bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej

Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej jako przykład efektywności wykorzystania i poszanowania energii w budynkach użyteczności publicznej Dr inż. Piotr LIS Prof.

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną ¹ Dla budynku mieszkalnego nr: 260/2009 1 Ważne do: 24 sierpnia 2019 Budynek oceniany: Budynek mieszkalno-usługowy ISKRA III w Warszawie Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwa charakterystyki energetycznej Świadectwa charakterystyki energetycznej Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 191, poz. 1373) wdraża postanowienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2015 r. C(2015) 4625 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 9.7.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 33/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 26 listopada 2015 r. OŚ PRIORYTETOWA III RPO WO 2014-2020 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa III Gospodarka

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków. Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny klucz do optymalnej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Krzysztof Szczotka PRZEDSIĘWZIĘCIA DLA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa 3 EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA. Nie dotyczy. Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny) Tak Nie

Oś priorytetowa 3 EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA. Nie dotyczy. Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium (informacja o zasadach oceny) Tak Nie KRYTERIA MERYTORYCZNE Oś priorytetowa 3 EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA Działanie 3.2. Efektowość energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach (PI 4b) (Tryb konkursowy) Ocena kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym

Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym BAZA LOKALOWA 12 Certyfikaty energetyczne - zmiany w Prawie budowlanym W dniu 15 października 2009 weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane. Do ustawy bazowej z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Wdrażanie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej wytyczne Komisji

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Wdrażanie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej wytyczne Komisji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.11.2013 COM(2013) 762 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Wdrażanie dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej wytyczne Komisji {SWD(2013)

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY 13.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 73/5 III (Akty przygotowawcze) EUROPEJSKI BANK CENTRALNY OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 19 października 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. dotyczący

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. dotyczący KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 214 final 2012/0011 (COD) KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nowa Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Mapa drogowa efektywne energetycznie niskoemisyjne budynki

Nowa Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Mapa drogowa efektywne energetycznie niskoemisyjne budynki Nowa Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Mapa drogowa efektywne energetycznie niskoemisyjne budynki Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl 1 Tytułem przypomnienia Dyrektywa w sprawie charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Podtytuł prezentacji 14 kwietnia 2016 r. Szkolenie dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014 2020 Poddziałania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zalecenie dotyczące: DECYZJI RADY. w sprawie istnienia w Polsce nadmiernego deficytu. (przedstawione przez Komisję)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zalecenie dotyczące: DECYZJI RADY. w sprawie istnienia w Polsce nadmiernego deficytu. (przedstawione przez Komisję) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 24.6.2004 SEC(2004) 827 końcowy Zalecenie dotyczące: DECYZJI RADY w sprawie istnienia w Polsce nadmiernego deficytu (przedstawione przez Komisję) PL PL UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2011 KOM(2011) 909 wersja ostateczna 2011/0444 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

II POSIEDZENIE ZESPOŁU

II POSIEDZENIE ZESPOŁU Posiedzenie zespołu ds. opracowania projektu krajowego planu mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii oraz optymalizacji zasad ich finansowania II POSIEDZENIE ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna a budownictwo energooszczędne. Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl

Gospodarka niskoemisyjna a budownictwo energooszczędne. Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl Gospodarka niskoemisyjna a budownictwo energooszczędne Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl Gospodarka niskoemisyjna a budownictwo energooszczędne wprowadzenie Wprowadzenie - dom niezależny energetycznie, domy

Bardziej szczegółowo

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Ujednolicony dokument legislacyjny 11.12.2012 EP-PE_TC1-COD(2012)0049 ***I STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. w celu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.8.2013 C(2013) 5405 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 21.8.2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011

Bardziej szczegółowo

o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011

o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 Obowiązki dla gmin wynikające z ustawy o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w KAPE S.A. 2012-07-19 Krajowa Agencja Poszanowania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU WPŁYW FOTOWOLTAIKI NA KLASĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU Adam Hernas Warszawa 21 luty 2013 r. www.solartime.pl PRZYCZYNY PODJĘCIA TEMATU Osiągnięcie 20 % oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii do 2020

Bardziej szczegółowo

Publikujemy zestawienie najważniejszych zapisów dyrektywy BRRD dotyczących zwolnień IPS z niektórych wymogów i restrykcji. Wyróżnienia w tekście red.

Publikujemy zestawienie najważniejszych zapisów dyrektywy BRRD dotyczących zwolnień IPS z niektórych wymogów i restrykcji. Wyróżnienia w tekście red. UPORZĄDKOWANA LIKWIDACJA BANKÓW WYJĄTKI DLA IPS W DYREKTYWIE BRRD 15 maja 2014 r. opublikowany został tekst dyrektywy BRRD, dotyczącej reguł restrukturyzacji banków oraz określenia kluczowych zasad finansowania

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmiany w Dyrektywie EPBD? - Certyfikaty energetyczne budynków

Dlaczego zmiany w Dyrektywie EPBD? - Certyfikaty energetyczne budynków Dlaczego zmiany w Dyrektywie EPBD? - Certyfikaty energetyczne budynków Na posiedzeniu Rady Europejskiej w marcu 2007 r. podkreślono konieczność poprawy efektywności energetycznej we Wspólnocie, tak aby

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKU WAŻNE DO 6 maj 2020 NUMER ŚWIADECTWA BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU ADRES BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU ROK ZAKOŃCZENIA BUDOWY ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 21 marca 2017 r. (OR. en) 7528/17 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 20 marca 2017 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: MI 257 ENT 75 COMPET 200 DELACT 54 Sekretarz Generalny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. w sprawie wydatków EFRG. System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.3.2017 r. COM(2017) 156 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wydatków EFRG System wczesnego ostrzegania nr 1-3/2017 PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1

Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład liczbowy dla Poddziałania 1.3.1 Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu nr POIS.1.3.1/1/2015 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE oraz przykład

Bardziej szczegółowo

Głęboka Termomodernizacja

Głęboka Termomodernizacja Głęboka Termomodernizacja Polska Mapa Drogowa 2050 Koszty optymalne Dan Staniaszek Buildings Performance Institute Europe Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dyrektywa) zawiera

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.1.2017 r. COM(2017) 31 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wspólnego przeglądu realizacji Umowy między Unią Europejską a Stanami

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r.

Zalecenie DECYZJA RADY. stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.11.2013 r. COM(2013) 907 final Zalecenie DECYZJA RADY stwierdzająca, że Polska nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 21 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) Uwe CORSEPIUS, Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 czerwca 2015 r. (OR. en) 10044/15 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 10 czerwca 2015 r. Do: Nr dok. Kom.: Dotyczy: FSTR 34 FC 36 REGIO 48 SOC 419 EMPL 273 RECH 198

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2011 KOM(2011) 911 wersja ostateczna 2011/0447 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ DOTYCZĄCY CY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (EEAP) 2007

KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ DOTYCZĄCY CY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (EEAP) 2007 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA KRAJOWY PLAN DZIAŁAŃ DOTYCZĄCY CY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa tel. +48 (34)

Bardziej szczegółowo

Nowa regulacja Unii Europejskiej przekształcenie Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków - wymagania do roku 2020

Nowa regulacja Unii Europejskiej przekształcenie Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków - wymagania do roku 2020 Nowa regulacja Unii Europejskiej przekształcenie Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków - wymagania do roku 2020 Aleksander Panek Narodowa Agencja Poszanowania Energii apanek@nape.pl

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE KOMISJI. z 13.1.2010

ZALECENIE KOMISJI. z 13.1.2010 PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.1.2010 K(2010)19 wersja ostateczna ZALECENIE KOMISJI z 13.1.2010 w sprawie bezpiecznej elektronicznej wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY

Zalecenie DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.5.2017 r. COM(2017) 218 final Zalecenie DECYZJA RADY upoważniająca Komisję do rozpoczęcia negocjacji dotyczących umowy ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i

Bardziej szczegółowo

Uwagi Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii - do przepisów ustawy

Uwagi Stowarzyszenia ds. Rozliczania Energii - do przepisów ustawy Stowarzyszenie ds. Rozliczania Energii Załącznik Nr 1 www.irkom.org.pl Porównanie postanowień Dyrektywy 2012/27/UE oraz Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. efektywności energetycznej ( w zakresie nowelizującym

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE

Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekty generujące dochód w perspektywie finansowej 2014-2020 WPROWADZENIE Projekt hybrydowy, jeśli spełnia stosowne warunki określone w art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 roku (dalej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Informacja dotycząca systemu świadectw efektywności energetycznej

Załącznik nr 1. Informacja dotycząca systemu świadectw efektywności energetycznej Załącznik nr 1 Informacja dotycząca systemu świadectw energetycznej System świadectw energetycznej cel w zakresie energetycznej Art 7 dyrektywy 2012/27/UE zobowiązuje Państwa Członkowskie UE do ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Przywidz, dn r. RO.Z ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Przywidz, dn r. RO.Z ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ RO.Z 271.5.2012 Przywidz, dn. 16.04.2012r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuje,

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.8.2012 r. COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie przydziału kontyngentów taryfowych mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 2009/2120(DEC) 3.2.2010 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ Dla budynku nr: 24/09/2014/ŁD 1 Ważne do: Budynek oceniany: Budynek portierni - budynek C Rodzaj budynku Adres budynku Całość/Część budynku Rok zakończenia budowy/rok oddania do użytkowania Rok budowy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące traktowania ekspozycji na ryzyko rynkowe i na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w standardowej formule

Wytyczne dotyczące traktowania ekspozycji na ryzyko rynkowe i na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w standardowej formule EIOPA-BoS-14/174 PL Wytyczne dotyczące traktowania ekspozycji na ryzyko rynkowe i na ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta w standardowej formule EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 grudnia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 grudnia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 grudnia 2016 r. (OR. en) 15465/16 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 9 grudnia 2016 r. Do: Nr dok. Kom.: D045998/04 Dotyczy: Sekretariat Generalny

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Wytyczne końcowe EBA/GL/2017/02 11/07/2017

Wytyczne końcowe EBA/GL/2017/02 11/07/2017 EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Wytyczne końcowe w sprawie wzajemnych powiązań dotyczących kolejności umorzenia i konwersji między dyrektywą w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 120/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.5.2013 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 397/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

Zalecenie DECYZJA RADY. uchylająca decyzję 2009/415/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Grecji

Zalecenie DECYZJA RADY. uchylająca decyzję 2009/415/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Grecji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.7.2017 r. COM(2017) 380 final Zalecenie DECYZJA RADY uchylająca decyzję 2009/415/WE w sprawie istnienia nadmiernego deficytu w Grecji PL PL Zalecenie DECYZJA RADY uchylająca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 134/32 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 21.11.2013 2013/0165(COD) PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław

ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ. Budynek mieszkalny jednorodzinny. Aleja Platynowa 7, 05-500 Józefosław Dla budynku mieszkalnego nr: 464/2010 1 Ważne do: 26 lutego 2020 Budynek oceniany: Osiedle domów jednorodzinnych Willa Diamond Budynek Cc Rodzaj budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny Adres budynku Całość/Część

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej. Katowice, marzec 2016 r. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej Katowice, marzec 2016 r. Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja Rada Zapewnienie poszanowania praworządności I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo