REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. Stan prawny na dzie r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. Stan prawny na dzie 10.02.2009r."

Transkrypt

1 Stan prawny na dzie r. REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2009 Polski Zwizek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

2 Art. 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Wycigowe Samochodowe Mistrzostwa Polski (zwane dalej WSMP) s własnoci Polskiego Zwizku Motorowego (zwanego dalej PZM) Regulamin niniejszy oparty jest o przepisy Midzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA w zakresie sportu wycigowego Wycigi samochodowe wpisane do ogólnopolskiego kalendarza winny by rozgrywane zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu Wycigi mog by zawodami krajowymi lub midzynarodowymi (w tym przypadku obowizuje zgłoszenie do kalendarza FIA) W wycigach samochodowych organizowanych na torach zamknitych nie obowizuj przepisy Prawo o Ruchu Drogowym Nadzór nad przebiegiem WSMP sprawuje Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM (zwana dalej GKSS), która zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jest jedyn władz upowanion do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbienoci i wtpliwoci, które mog powsta przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu i innych przepisów, w oparciu o które rozgrywane s WSMP, oraz do podejmowania decyzji, a ponadto do: a) ustalenia na dany sezon sportowy charakteru wycigów oraz tytułów i nagród regulaminowych, o które ubiega si mog kierowcy: b) ustalenia kalendarza wycigów ogólnopolskich, c) zatwierdzenia Regulaminu Uzupełniajcego zawodów, ich wyników oraz przyznawanie tytułów, d) ocen organizatorów zawodów wg odrbnego regulaminu. Art. 2. ORGANIZATOR 2.1. Organizatorem wycigów samochodowych moe by tylko Klub zrzeszony w PZM. W wyjtkowych wypadkach, na wniosek członka PZM, GKSS, ZG PZM moe przyzna prawo organizacji wycigu innej jednostce lub instytucji Organizator wycigu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie zawodów zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu. Art. 3. HOMOLOGACJA TRASY - TRASA 3.1. Wycigi mog odbywa si wyłcznie na trasie posiadajcej Licencj 2

3 Krajow PZM przy spełnionych wymogach homologacji Kadego dnia zawodów, przed ich rozpoczciem, władze zawodów dokonuj kontroli trasy i jej wyposaenia czynic stosown wzmiank w protokole. W przypadku odstpstwa od warunków homologacji i planu zabezpieczenia władze zawodów mog zada od kierownictwa spełnienia tych warunków pod grob odwołania zawodów. Art. 4. WYPOSAENIE TRASY WYCIGU 4.1. Wyposaenie trasy wycigu musi by zgodne z homologacj toru. Art. 5. WŁADZE I KIEROWNICTWO ZAWODÓW 5.1. Władze zawodów stanowi Zespół Sdziów Sportowych sdziujcy zgodnie z rozdziałem X Midzynarodowego Kodeksu Sportu. Do kompetencji ZSS naley: a) odbiór trasy wycigu przed zawodami, sprawdzenie zgodnoci z homologacj i planem zabezpieczenia, b) zatwierdzanie listy startowej i wyników, c) nakładanie kar na kierowców, do wykluczenia włcznie, d) rozpatrywanie protestów i odwoła od decyzji Kierownictwa zawodów, e) podejmowanie innych decyzji majcych wpływ na wyniki zawodów Podstawowy skład zespołu wynosi minimum 3 osoby (przewodniczcy + 2 członków). Skład ZSS zatwierdza GKSS. Członkowie GKSS mog zawsze uczestniczy w posiedzeniach ZSS jako doradcy bez prawa głosu przy głosowaniu Prawa i obowizki przewodniczcego ZSS - prowadzi posiedzenia ZSS wg cile wyznaczonego harmonogramu, - powołuje nadzwyczajne posiedzenia ZSS. ZSS urzduje kolegialnie pod kierownictwem przewodniczcego, który jest odpowiedzialny za ustalenie i przestrzeganie planu zebra, porzdku obrad i redakcj protokołów z posiedze. W przypadku równowagi głosów podczas głosowania głos przewodniczcego jest decydujcy Obserwator GKSS. GKSS wyznacza obserwatora na wszystkie rundy WSMP lub inn imprez ujt w oficjalnym kalendarzu sportowym PZM. Obserwator uczestniczy 3

4 w posiedzeniach ZSS na prawach opiniujcego prac organizatora i ZSS Delegat Techniczny i Kierownik BK. GKSS powołuje Delegata Technicznego, który bdzie kierownikiem sdziów technicznych na danych zawodach. W sprawach technicznych jego zdanie jest wice w zakresie oceny zgodnoci samochodów z przepisami technicznymi i bezpieczestwa. Za organizacj badania kontrolnego (BK) odpowiedzialny jest Organizator zawodów, który wyznacza Kierownika BK. Kierownik BK jest zobowizany do przygotowania właciwych protokółów i dostarczenia ich do ZSS zgodnie z harmonogramem zawodów Kierownictwo wycigu stanowi: a) Dyrektor Wycigu b) Dyrektor d/s Sportowych c) Asystent Dyrektora d/s Organizacyjnych d) Kierownik Trasy i jej zabezpieczenia e) Kierownik Komisji Oblicze f) Kierownik BK g) Asystent Dyrektora d/s kontaktów z kierowcami/zawodnikami. Organizator moe wyznaczy i poda do publicznej wiadomoci take inne osoby funkcyjne Osoby wymienione w pkt i 5.6. z wyjtkiem pkt. c) musz posiada uprawnienia sdziego sportowego stosownego stopnia i podlegaj zatwierdzeniu przez GKSS. Art. 6. DOKUMENTY OFICJALNE WYCIGU 6.1. Licencja trasy - wydana przez ZG PZM lub FIA na dany rok z planem zabezpieczenia zawodów Zezwolenie władz administracyjnych (dla torów okazjonalnych) i ubezpieczenie zawodów oraz dowód powiadomienia szpitala dyurnego Regulamin Uzupełniajcy zawodów i komunikaty Lista zgłosze z podziałem na klasy, opublikowana na 48 godzin przed zawodami Lista kierowców po odbiorze administracyjnym. 4

5 6.6. Protokół badania kontrolnego samochodów Lista kierowców dopuszczonych do treningu oficjalnego Wyniki treningów lista startowa Wyniki wycigów Protokoły z posiedze ZSS. Art. 7. ZEZWOLENIE - ODPOWIEDZIALNO - UBEZPIECZENIA 7.1. Na organizacj wycigu na drodze publicznej - organizator musi uzyska stosowne zezwolenie od właciwego terenowego organu administracji Oprócz zezwolenia organizator musi posiada pisemn zgod właciciela terenu, na którym odbywa si wycig, jeeli teren ten nie jest we władaniu organizatora Organizator jest odpowiedzialny za ubezpieczenie zawodów w zakresie OC na cały czas ich trwania. Podobnie w zakresie NW ubezpieczenie musz posiada wszystkie osoby funkcyjne Kady z uczestników zawodów bierze w nich udział na własn odpowiedzialno. Organizator nie bdzie ponosił adnej odpowiedzialnoci za zranienie lub uszkodzenie własnoci w stosunku do zawodników, kierowców, pomocników i osób trzecich. Kady klub/kierowca bdzie wyłcznie odpowiedzialny za swoje ubezpieczenie i musi posiada ubezpieczenie w zakresie NW( zalecane jest AC z ryzykiem sportowym) Podpisujc zgłoszenie do wycigu kady zawodnik/kierowca zrzeka si wszelkich praw do odszkodowa mogcych wynikn w zwizku z wypadkami, które mog si przytrafi zawodnikom/kierowcom lub ich pomocnikom podczas treningu lub wycigu albo podczas przejazdu z miejsca parkowania na tras i z powrotem. Zrzeczenie stosuje si do FIA, PZM, organizatora, rónych osób urzdowych oraz innych zawodników/kierowców lub ich pomocników. Art. 8. REGULAMIN UZUPEŁNIAJCY ZAWODÓW 8.1. Kady Regulamin Uzupełniajcy zawodów musi by zgodny z przepisami Kodeksu Sportu Samochodowego FIA wraz z załcznikami oraz powyszym regulaminem. Dotyczy to równie komunikatów wydawanych na zawodach Regulamin zawodów winien zawiera co najmniej: 5

6 - klauzul na czyje polecenie s organizowane, - okrelenie charakteru zawodów i ich nazw, - miejsce i termin, - podział samochodów na klasy, - terminarz czasowy i lokalizacj poszczególnych czynnoci zawodów Regulamin Uzupełniajcy zawodów musi by przedłoony GKSS do zatwierdzenia co najmniej 60 dni przed ich rozpoczciem, a rozesłany do zainteresowanych klubów minimum 30 dni przed zawodami. Dopuszcza si rozesłanie samego terminarza czasowego (programu wycigu). W tym przypadku pełny tekst regulaminu musi by co najmniej ogłoszony na tablicy informacyjnej zawodów Zatwierdzony przez GKSS Regulamin Uzupełniajcy w zasadzie nie moe by zmieniony bez jej zgody. Jednake w wyjtkowych przypadkach władze zawodów mog do niego wprowadzi zmiany (wzgldy bezpieczestwa, działanie siły wyszej itp.) po uzgodnieniu z prowadzcym dyscyplin z ramienia GKSS Wszystkie zmiany jak równie dodatkowe ustalenia winny zosta podane do wiadomoci uczestników tak szybko, jak tylko jest to moliwe, w formie numerowanych i datowanych komunikatów, które naley traktowa jako integraln cz regulaminu zawodów. Obowizek utrzymania kontaktu z Biurem Zawodów spada na kierowców, zatem wystarczajcym jest wywieszenie komunikatu na oficjalnej tablicy informacyjnej. Jeeli jest ona umieszczona w innym miejscu ni Biuro Zawodów i Park Maszyn - musi by to podane w regulaminie. Art. 9. ZAWODNIK I KIEROWCA 9.1. Zawodnikiem (zgłaszajcym) jest kada osoba fizyczna lub prawna posiadajca licencj zawodnika (zgłaszajcego) wydan przez ZG PZM lub inny ASN sfederowany w FIA (Art. 44 MKS) Kierowc moe by kada osoba fizyczna kierujca pojazdem w zawodach, która posiada licencj kierowcy (BC, B 1 C 1 ) lub inn stosown licencj wydan przez ASN sfederowany w FIA (Art. 45 MKS). Art. 10. ZGŁOSZENIA - LISTA ZGŁOSZE Do udziału w WSMP zostan dopuszczeni zgłaszajcy (zawodnicy) i kierowcy posiadajcy licencj okrelon regulaminem rozgrywek. Jednym z 6

7 warunków dopuszczenia do wycigu jest wysłanie w terminie na adres podany przez organizatora zgłoszenia do zawodów, prawidłowo wypełnionego oraz potwierdzonego przez macierzysty klub. Zgłoszenie jest wane wyłcznie z jednoczesnym dokonaniem wpłaty wpisowego. Wysoko wpisowego jest okrelana corocznym regulaminem rozgrywek. Jeeli zawodnik/kierowca zgłasza dwa samochody w jednej klasie konieczne jest wypełnienie drugiego zgłoszenia i wniesienie opłaty w wysokoci połowy obowizujcego wpisowego Zgłoszenie do wycigu winno zawiera: a) imi, nazwisko i adres kierowcy, nr i rodzaj licencji sportowej, nazwa zawodnika (zgłaszajcego) i nr licencji, b) dane techniczne samochodu: marka, pojemno skokowa silnika (turbo tak/nie) nr podwozia, nr homologacji sportowej samochodu, c) grup i klas, wg których samochód jest przygotowany, d) klauzul o znajomoci i podporzdkowaniu si obowizujcym regulaminom, e) numer startowy (w przypadku posiadania), f) dat, podpis kierowcy i wiz klubow Zgłoszenie spełniajce wymogi pkt i nie moe by przez organizatora odrzucone, natomiast nie spełniajce tych wymogów moe by odrzucone lub przyjte ale pod warunkiem opłacenia drugiego wpisowego. O nie przyjciu zgłoszenia kierowca musi by skutecznie powiadomiony przed zawodami. Organizator moe w Regulaminie Uzupełniajcym ustali dodatkowe warunki zgłoszenia si kierowców Termin wysłania zgłosze wraz z wpisowym upływa z kocem pitnastego dnia przed dniem badania kontrolnego. Dla przyjcia zgłoszenia decydujca jest data stempla pocztowego, dane czasowe dostarczonego a lub wiadomoci faksowej. Na siedem dni przed badaniem kontrolnym przypada 2 termin zamknicia listy zgłosze, po tym terminie organizator moe w wyjtkowym przypadku przyj zgłoszenie po wpłaceniu wpisowego w wysokoci okrelonej w Art Regulaminu Szczegółowego, ale nie póniej ni 3 dni przed badaniem kontrolnym Jeeli pojemno toru jest ograniczona, treningi stanowi eliminacje do wycigu. Kierowca, który nie zakwalifikował si do wycigu nie otrzyma zwrotu wpisowego. Wpisowe zostanie zwrócone w przypadku odrzucenia zgłoszenia przez organizatora, odwołania wycigu lub wycofania zgłoszenia w terminie 7 dni przed badaniem kontrolnym. 7

8 10.6. Po terminie zamknicia listy zgłosze moliwa jest zmiana samochodu, ale wyłcznie na samochód tej samej grupy i klasy. Jeeli zmiana ta nastpuje po badaniu kontrolnym - w gr moe wchodzi tylko samochód, który takie badania przeszedł. Zmiana samochodu moe nastpi tylko do momentu rozpoczcia procedury startowej (nie dotyczy przerwania wycigu na pierwszym okreniu) Najpóniej 48 godz. przed badaniem kontrolnym organizator opublikuje pełn list przyjtych zgłosze z podziałem na klasy Poprzez fakt podpisania zgłoszenia kierowca potwierdza znajomo i podporzdkowanie si regulaminom, rezygnujc z dochodzenia jakichkolwiek roszcze od organizatora i PZM na drodze sdowej lub innej ni ustalona przepisami sportowymi Nieusprawiedliwiona nieobecno na zawodach bdzie skutkowała wnioskiem do GKSS o ukaranie kierowcy. Usprawiedliwienie nieobecnoci musi mie form pisemn i by dostarczone (poczt, faksem, em lub osobicie) organizatorowi zawodów najpóniej do koca oficjalnego terminu odbioru administracyjnego okrelonego w Regulaminie Uzupełniajcym zawodów. Art. 11. NUMERY STARTOWE - REKLAMA Kierowcy sklasyfikowani na pierwszych 5 miejscach w ubiegłym sezonie MP maj numery zgodne z t klasyfikacj. Wszyscy pozostali bd mieli numery przydzielone przez organizatora po zamkniciu listy zgłosze. Organizator jest zobowizany zapewni numery startowe, które musz by zgodne z MKS Wymiary cyfr tworzcych numery startowe i ich rozmieszczenie okrela art. 207 MKS. Obowizuj numery na drzwiach przednich po kadej stronie oraz na przedniej pokrywie samochodu (nie dotyczy pucharów) Organizator moe zobowiza kierowców do umieszczenia na samochodach reklamy. Kierowca moe uwolni si od tego obowizku poprzez uiszczenie opłaty w wysokoci 2 x wpisowego. Umieszczenie reklamy na samochodzie powinno by zgodne z art. 209 MKS. Art. 12. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY NA ZAWODACH Kierowcy przedkładaj w Biurze Zawodów licencj sportow oraz ksik zdrowia celem identyfikacji i kontroli aktualnoci wpisów Ksika zdrowia musi zawiera aktualne badania lekarskie 8

9 wymagane dla sportu kwalifikowanego. Badania musz by wykonane w Sportowej Przychodni Lekarskiej i potwierdzone wpisem przez uprawnionego lekarza posiadajcego specjalizacj medycyny sportowej Wano wpisu w ksice zdrowia wynosi 6 miesicy, o ile lekarz nie okreli krótszego terminu. Licencja musi posiada przedłuenie na dany rok kalendarzowy. W WSMP wane s licencje i ksiki zdrowia wydane przez PZM oraz przez inne ASN zrzeszone w FIA W Biurze Zawodów deponowane s licencje i ksiki zdrowia, a zwracane po zawodach lub na polecenie Dyrektora - wczeniej Po kadej rundzie zawodnik/kierowca, lub upowaniony pisemnie przedstawiciel, zobowizany jest do odbioru wszystkich zdeponowanych dokumentów u organizatora podczas zawodów. Zwrot dokumentów w innym terminie nastpi po otrzymaniu przez organizatora potwierdzonego przelewu w wysokoci 100 złotych na jego rzecz Po pozytywnym odbiorze administracyjnym kierowca otrzymuje kart uprawniajc go do badania kontrolnego list zgłosze, program czasowy i niezbdne komunikaty. Art. 13. BADANIA LEKARSKIE Obowizkiem kierowcy jest poddanie si badaniom lekarskim, jeeli takie zarzdzenie zostało wydane przez organizatora w regulaminie zawodów lub komunikacie. Dotyczy to take bada na zawarto alkoholu, rodków odurzajcych i testów antydopingowych. Odmowa poddania si badaniu powoduje wykluczenie z zawodów Niedopuszczenie kierowcy do wycigu z uwagi na aktualny stan zdrowia, jest moliwe wyłcznie w oparciu o opini Lekarza Zawodów. Obecno rodków odurzajcych lub alkoholu we krwi zawodnika musi by jednoznacznie stwierdzona zgodnie z obowizujcymi przepisami o ruchu drogowym. Decyzj o niedopuszczeniu zawodnika podejmuje ZSS W przypadku kolizji, w wyniku której konieczna była interwencja medyczna, kierowca moe uczestniczy w dalszej czci zawodów wyłcznie po wydaniu opinii przez lekarza zawodów i udzieleniu przez niego zgody. Zgłoszenie si do lekarza w takim przypadku jest obowizkiem zawodnika/kierowcy Jeeli kolizja pocignła za sob pobyt w szpitalu ponad 10 dni - lekarz zawodów uczyni w ksieczce sportowo-lekarskiej adnotacj o wypadku, a kierowca bdzie zobowizany dokona bada w przychodni 9

10 sportowo-lekarskiej przed nastpnymi zawodami. Art. 14. BADANIA KONTROLNE SAMOCHODÓW Badania kontrolnego dokonuje Komisja Techniczna, która identyfikuje samochód z jego dokumentami (ksik samochodu sportowego, homologacj samochodu lub silnika), oraz spełnienie wymogów przepisów bezpieczestwa sportowego. Zgodno samochodu z przepisami technicznymi grupy i klasy deklaruje zawodnik/kierowca swoim zgłoszeniem Badanie kontrolne odbdzie si w miejscu i czasie podanym przez organizatora. Ponadto Komisja Techniczna ma prawo i obowizek dokonywa ogldzin samochodów w kadym miejscu i czasie zawodów. Badanie połczone z rozbiórk z urzdu lub wskutek protestu przeprowadza si wyłcznie po zakoczeniu biegu i za zgod ZSS Samochód musi odpowiada przepisom technicznym i bezpieczestwa w kadym czasie trwania zawodów tzn. poczwszy od BK1 do rozwizania Parku Zamknitego. Niezgodno z przepisami technicznymi klasy i grupy powoduje: podczas badania kontrolnego przed zawodami - niedopuszczenie do zawodów w zgłoszonej klasie i grupie, po badaniu kontrolnym - wniosek do władz zawodów (ZSS) o nałoenie kary za odstpstwa techniczne do wykluczenia włcznie Samochód do badania kontrolnego przed zawodami musi by przedstawiony w stanie gotowym do wycigu włcznie z obowizkowymi elementami ubioru kierowcy i kart homologacyjn samochodu W przypadku zarzdzonej rozbiórki samochodu, na kierowcy i jego serwisie ciy obowizek okazania BK danej czci. Nie poddanie samochodu zarzdzonemu badaniu - powoduje wykluczenie kierowcy za odstpstwa techniczne Samochód, który uległ kolizji w trakcie zawodów, moe bra udział w dalszej czci zawodów wyłcznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika BK. Obowizek zgłoszenia spoczywa na kierowcy Od decyzji Kierownika BK przysługuje kierowcy odwołanie do władz zawodów natychmiast po jej zakomunikowaniu, jeeli chodzi o zakwalifikowanie konkurenta do jego klasy - najpóniej w cigu 30 min od wywieszenia list startowych. ZSS na skutek odwołania kierowcy od decyzji 10

11 BK moe zarzdzi ponowne rozpatrzenie sprawy przez Kierownika BK lub jego decyzj podtrzyma Kierowca, który ukoczył wycig, ma prawo - w cigu 30 min. od ogłoszenia wyników prowizorycznych tego biegu - złoy protest na jednego ze swych konkurentów, jeeli uwaa, i samochód konkurenta nie odpowiada przepisom technicznym tej klasy Jeeli badanie kontrolne odbywa si wczeniej ni w dniu treningu, organizator uwzgldni w programie zawodów dodatkowe BK w dniu treningów. Organizator moe podzieli czas przeznaczony na badanie kontrolne na harmonogram badania poszczególnych klas. Moe take nakłada kary na kierowców, którzy nie podstawi samochodu w wyznaczonym czasie na badanie danej klasy, jednak nie moe odmówi badania samochodu jeeli został on przedstawiony do BK w czasie jego trwania. Poza tym czasem władze zawodów w przypadku, gdy spónienie spowodowane zostało sił wysz, mog wyznaczy dodatkowy termin badania kontrolnego Wystawienie wtórnika Ksiki Samochodu Sportowego skutkuje dodatkowym szczegółowym badaniem kontrolnym i opłat 350 PLN na rzecz ZG PZM wpłacon u organizatora zawodów. Art. 15. TRENING Warunkiem umieszczenia na licie startowej i polach startowych wycigu - jest ukoczenie przez kierowc treningu lub dopuszczenie przez władze zawodów w przypadkach opisanych poniej. Za ukoczenie treningu uwaa si przejechanie minimum 3 okre toru. Jeeli kierowca startuje w wicej ni jednej klasie - trening z innych klas zalicza si jako taki, lecz nie przenosi si z klasy do klasy uzyskanego czasu. W takim przypadku Dyrektor na prob zainteresowanego dopuci kierowc do startu z ostatniego pola. Jeeli kierowca nie wykonał wymaganej iloci okre, ale zaliczył minimum jedno pomierzone okrenie, za zgod władz zawodów moe by dopuszczony do wycigu z uzyskanym czasem treningu. Jeeli kierowca nie przejechał adnego okrenia, za zgod władz zawodów, biorc pod uwag znajomo toru przez kierowc, moe by dopuszczony do wycigu z ostatniego pola. W przypadku zmiany samochodu po treningu kierowca startuje z pola zgodnie z uzyskanym czasem treningowym Kady kierowca musi uzyska minimalny czas 1 okrenia równy 130% najlepszego wyniku w swojej klasie Start do treningów jest pojedynczy. O kolejnoci zajmowania pól 11

12 startowych do wycigu, decyduje najkrótszy czas jednego okrenia treningowego. Po treningach zostanie ustalona liczba kierowców posiadajcych najkrótsze czasy przejazdu a do iloci odpowiadajcej maksymalnej pojemnoci toru. Nastpni w kolejnoci stanowi rezerw i zostan dopuszczeni do wycigu jeeli który z kierowców mieszczcy si w limicie pojemnoci toru - nie zgłosi si na pole przedstartowe (pola zostaj wolne a rezerwa startuje z koca) Dyrektor zawodów moe przerwa trening kwalifikacyjny, jeli uzna to za niezbdne ze wzgldów bezpieczestwa. Po wznowieniu treningu nie ma obowizku przedłuenia go o pierwotny czas trwania. W przypadku przerwania treningu nie bdzie przyjty aden protest dotyczcy moliwego wpływu skutków przerwania treningu na kolejno kwalifikacji Po zakoczeniu treningów organizator ogłasza list startow. Jeeli dwóch lub wicej kierowców uzyska ten sam czas o kolejnoci zadecyduje nastpny najlepszy czas okrenia. Do 30 min. od wywieszenia listy mona składa wyjanienia na błdy rachunkowe. Art. 16. PRZEBIEG WYCIGU Procedura startu Czas odlicza si od podanej godziny startu danej klasy 1) 15 min. przed godzin startu wg regulaminu zawodów: sygnał dwikowy - otwarcie wyjazdu z boksów (z pól przedstartowych) na pola startowe. Jeeli kierowca chce przejecha dodatkowe okrenie, nie moe przejeda przez lini startu, ale z dozwolon prdkoci przejecha przez depot obok boksów. 2) 12 minut przed startem: sygnał dwikowy oznajmiajcy, e wyjazd z boksów (z pól przedstartowych) bdzie zamknity za 2 minuty. 3) 10 minut przed startem: sygnał dwikowy - zamknicie wyjazdu z pól przedstartowych. Kady samochód, który pozostał w boksach moe do wycigu startowa z depot tylko na sygnał sdziów. Samochody dołcz do wycigu, kiedy tylko kolumna samochodów po starcie minie wyjazd z depot. Wymiana kół na polach startowych jest dozwolona tylko do sygnału 5 minut, a uzupełnianie paliwa zabronione. 4) Zbliajcy si start jest sygnalizowany tablicami: 5 minut, 3 minuty, 1 minuta i 30 sekund przed startem do okrenia formujcego (zawsze z sygnałem dwikowym) 12

13 - tablica 5 minut : pocztek odliczania czasu - oznacza to obowizek wygaszenia silników oraz zamknicie wjazdu na pola startowe. Kierowca, który nie zdył wjecha na swoje pole startowe przed pokazaniem tablicy 5 minut moe starowa z ostatniego pola lub depot. Wszystkie samochody musz mie przymocowane koła. Zmiana kół nie jest dozwolona. Ogrzewacze opon mog by uywane tylko do sygnału 3 minuty. Wszystkie osoby oprócz kierowców, osób oficjalnych i personelu technicznego musz opuci pola startowe. - tablica 3 minuty - oznacza to sygnał do opuszczenia pól startowych przez wszystkie osoby oprócz mechaników. Wszystkie samochody musz sta na kołach. - tablica 1 minuta - jest to sygnał do uruchomienia silników i opuszczenia pól startowych przez mechaników, - tablica 30 sekund - po upływie 30 sekund od pokazania tej tablicy zostanie wywieszona zielona flaga, (lub zapalone zielone wiatło), co oznacza bdzie start do okrenia formujcego. 5) kady kierowca, który nie moe wystartowa musi ten fakt zasygnalizowa (poprzez podniesienie rki w Formule lub otwarcie drzwi). Po tym, jak pozostałe samochody rozpoczły okrenie formujce, jego mechanicy mog, pod nadzorem sdziów, pcha samochód po torze w celu uruchomienia silnika. Kierowca moe wtedy wykona okrenie formujce, ale zabronione jest wyprzedzanie innych kierowców. Jeeli samochód nie został uruchomiony po kilku próbach, musi zosta usunity do depot, gdzie po usuniciu usterki kierowca moe wystartowa do wycigu na sygnał sdziów. 6) w czasie okrenia formujcego na wszystkich punktach PO bdzie pokazana ółta flaga (wymachiwana), a ponadto: po sygnale startera zawodnicy zobowizani s do uformowania kolumny rzdem wg miejsc. przed dojazdem do pól startowych prowadzcy musi prowadzi cał kolumn praw stron toru. Przejazd na pola znajdujce si po lewej stronie dopuszczony jest z zachowaniem szyku dopiero na wysokoci ostatnich pól startowych. musi by zachowana taka kolejno, jak na polach startowych obowizuje zakaz wyprzedzania (samochody zdefektowane mona omija) samochód zdefektowany tzn. taki, który si zatrzymał lub sygnalizuje 13

14 defekt przy pomocy wiateł awaryjnych (podniesienie rki w Formule). szybko w czasie tego okrenia ustala kierowca, który startuje z pola nr 1, a samochody powinny porusza si w zwartym i cienionym szyku. zabronione jest wykonywanie prób startu. 7) po wykonaniu okrenia formujcego, jeeli starter stwierdzi, e wszystkie samochody s właciwie ustawione, pokazuje tablic "5 sekund", po upływie których włcza czerwone wiatło, które wieci si od 2 do 3 sekund. Wycig startuje w chwili zgaszenia czerwonych wiateł. 8) jeeli po wykonaniu okrenia formujcego i powrocie na pola startowe powstanie jakikolwiek problem, naley postpowa w nastpujcy sposób: a jeli problemem jest usterka techniczna samochodu, która moe spowodowa zagroenie podczas startu kierowca musi to natychmiast zasygnalizowa (podniesieniem rki/otwarciem drzwi), a sdzia na polu startowym musi da znak machaniem ółt flag. Jeeli Dyrektor zawodów podejmie decyzj o opónieniu startu, zostan zapalone ółte wiatła. Nastpnie zostan zapalone zielone wiatła i wystawiona tablica EXTRA FORMATION LAP (dodatkowe okrenie formujce), po czym wszystkie samochody pojad nastpne formujce okrenie. W tym czasie ekipa techniczna postpuje jak w pkt 5). Dystans wycigu zostanie zmniejszony o 1 okrenie. b - jeeli wystpi inny problem i Dyrektor zawodów podejmie decyzj o wstrzymaniu startu, zostan zapalone ółte wiatła i wystawiona tablica START DELAYED (start opóniony). Wszystkie silniki musz zosta wyłczone, a procedura startowa jest powtórzona od tablicy 5 minut. Dystans wycigu zostanie zmniejszony o 1 okrenie 9) kierowca, który podczas okrenia formujcego wypadł z szyku, ale dojechał do pól startowych przed pokazaniem tablicy "5 sekund" moe wystartowa do wycigu z ostatniego pola, w innym przypadku start musi nastpi z depot. 10) start z depot jest moliwy równie bez okrenia formujcego wyłcznie na znak sdziego Rozmieszczenie pól startowych na torze jest przemienne w dwóch kolumnach, pole nr 1 jest ustalone przy odbiorze danego toru Kierowcy zajmuj przyznane pola startowe wyłcznie w czasie i na zasadach okrelonych procedur startu. Nie zajte pole startowe zostaje 14

15 wolne, zajcie go przez innego kierowc traktowane jest na równi z falstartem Falstartem jest zarówno start "lotny" jak i wystartowanie przed sygnałem startu i to niezalenie od szeregu w którym znajduje si pole kierowcy. Od momentu zapalenia si czerwonego wiatła do jego zgaszenia jako wystartowanie rozumiane bdzie: - ruszenie do wycigu - ruszenie i zatrzymanie si Falstart karany bdzie kar "DRIVE THROUGH" (Art pkt 3.a) Stwierdzenie popełnienia falstartu ley w kompetencjach Dyrektora Wycigu lub jego zastpcy - Dyrektora d/s Sportowych Start lotny. W wycigach ze startem lotnym samochody podczas okrenia formujcego prowadzone s przez Samochód Pilotujcy obowizujca prdko km/h. W miar zbliania si do koca okrenia kierowcy powinni ustawi si w szyku dwójkowym i nie zmienia go a do sygnału startu. Miejsce formowania szyku bdzie sygnalizowane tablicami FORMATION / GRID wskazywanymi na PO. Przed kocem okrenia Samochód Pilotujcy zjeda z toru, a kierowca, który uzyskał pole position powinien jecha z t sam prdkoci, a inne samochody utrzymywa swoje pozycje, a do czasu dania sygnału startu (jednoczesne zgaszenie wiateł czerwonych i zapalenie wiateł zielonych). Jeeli szyk dwójkowy na kocu tego okrenia nie został zachowany, Dyrektor Wycigu nakazuje Samochodowi Pilotujcemu wykonanie jednego lub kilku dodatkowych okre formujcych. W takim przypadku za start do wycigu uwaa si koniec pierwszego okrenia formujcego Zwycizc biegu zostaje kierowca, który przejechał wymagan ilo okre i jako pierwszy przejechał lini mety. Nastpne miejsca zajmuj kierowcy, którzy przejechali lini mety za zwycizc w kolejnoci koczonego wycigu. Za ukoczenie biegu uwaa si przejechanie linii mety w czasie nie dłuszym ni 5 minut od momentu przejechania przez ni zwycizcy bez wzgldu na wykonan ilo okre. Aby kierowca został sklasyfikowany musi pokona w tym czasie 80% trasy. W przypadku połczenia klas sklasyfikowanie w klasie wolniejszej odnosi si do czasu najlepszego w jego klasie, jak i % okre odnosi si do zwycizcy tej 15

16 klasy. Regulamin ramowy Wycigowych Samochodowych Mistrzostw Polski Kierowcy, którzy zostali sklasyfikowani otrzymuj w zalenoci od zajtego miejsca punkty do klasyfikacji rocznej zgodnie z regulaminem szczegółowym na dany rok Organizator moe połczy w jednym biegu wycig dwóch lub wicej klas jeeli liczebno kierowców połczonych klas nie przekroczy pojemnoci toru Przerwanie wycigu. Przerwanie wycigu nastpuje wyłcznie flag czerwon na linii start-meta i równoczenie na kadym PO wokół toru. 1) w czasie 2 pierwszych okre. Start wg czasów treningów. Kary niezrealizowane anulowane. Dystans zmniejszony, 2) po przejechaniu przez lidera 2 okre start bdzie powtórzony wg miejsc zajtych na ostatnim okreniu przejechanym przez kierowców przed przerwaniem wycigu. Niezrealizowane kary bd egzekwowane po starcie do biegu powtórnego. Dystans zmniejszony Punktacja w przerwanym wycigu. Jeli z jakichkolwiek powodów nie mona dokoczy przerwanego wycigu, kierowcom bd przyznane punkty wg nastpujcych zasad: Gdy prowadzcy przejedzie: minimum 75% dystansu wycigu minimum 50% dystansu wycigu mniej ni 50% dystansu 100% punktów 50% punktów bez punktów Klasyfikacja bdzie taka, jak na linii mety ostatniego okrenia przed przerwaniem wycigu. Art.17. OBOWIZKI KIEROWCY NA TORZE Kierowca wyprzedzany, musi da drog wyprzedzajcemu (dotyczy to wyłcznie samochodów dublowanych lub uszkodzonych). Utrudnianie manewru wyprzedzania, zajedanie drogi lub blokowanie przez wyprzedzanego, spowoduje nałoenie kary do wykluczenia włcznie. Kierowca prowadzcy ma prawo wyboru toru jazdy chocia nie wolno mu jecha "wykiem". Kierowca dublowany musi wyprzedzajcemu usun si z toru jazdy w razie koniecznoci nawet zwalniajc Kierowca wyprzedzajcy, pod rygorem wykluczenia z biegu lub 16

17 innych kar, nie moe wjecha w lini toru jazdy samochodu kierowcy wyprzedzanego w sposób zagraajcy bezpieczestwu jazdy, podobnie nie wolno mu wjeda pomidzy krawd toru i samochód oraz pomidzy dwa samochody - o ile nie ma na to dostatecznego miejsca Kady samochód, który w czasie trwania wycigu, treningu czy okrenia formujcego, zatrzymał si na trasie - musi by z niej usunity przy zachowaniu wszelkich rodków ostronoci. Kierowca zobowizany jest podporzdkowa si poleceniom słub organizatora (zwłaszcza ma obowizek przejcia w miejsce bezpieczne) Korzystanie w czasie trwania wycigu (łcznie z okreniem formujcym) na trasie z obcej pomocy jest równoznaczne z wykluczeniem z wycigu. Jedynym miejscem, gdzie pomoc jest dozwolona jest depot (nie dotyczy procedury opisanej w Art punkt 5 i 8). Na trasie mona usuwa usterk, jednake kierowca zdany jest na własne siły. Osoby funkcyjne maj obowizek udzielania pomocy kierowcy, który wypadł z trasy, jednake nie wolno im wpycha samochodu na tras. Kierowca, jeeli moe jazd kontynuowa - musi na tras wróci samodzielnie zachowujc rodki ostronoci. Oddalenie si kierowcy na trasie od samochodu lub zdjcie kasku jest równoznaczne z rezygnacj z dalszej jazdy Zabrania si pod grob wykluczenia popychania samochodu na trasie. Jedyn sił napdow moe by silnik samochodu, a jedynym sposobem uruchomienia silnika - jego rozrusznik (nie dotyczy to depot, pól przedstartowych i procedury opisanej w Art punkt 5 i 8) Kada ch zatrzymania si kierowcy na trasie czy zjazdu z niej musi by przez niego sygnalizowana innym kierowcom w sposób widoczny i nie budzcy wtpliwoci (kierunkowskaz lub rka uniesiona w gór). Przed zmian linii jazdy kierowca zobowizany jest sprawdzi czy swoim manewrem nie zagraa innym jadcym za nim. Dotyczy to take powrotu na tras. Niedozwolone jest zatrzymywanie pojazdu w strefie zakrtu. Pojazd zdefektowany musi by natychmiast usunity poza stref zakrtu Kierowca jest zobowizany stosowa si w trakcie treningu i wycigu do polece sdziów, a w szczególnoci reagowa na pokazywane flagi i tablice pod rygorem kar a do wykluczenia wł cznie Samochód, z którego w czasie treningu lub wycigu wycieka olej, musi natychmiast opuci tor. Zabronione jest kontynuowanie jazdy w celu dojechania do boxów Park zamknity obowizuje po kadym treningu i wycigu (dotyczy równie samochodów zdefektowanych). W przypadku zmiany samochodów 17

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 09.07.2016 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL

REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL 1. USTALENIA OGÓLNE REGULAMIN PUCHARU BMW cup PL 1.1.Puchar BMW cup PL jest inicjatywą społeczną zawodników PZM zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kierowców BMW cup PL. Powstał w celu rozwijania i popularyzacji

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 7/2006 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego

Komunikat Nr 7/2006 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego Komunikat Nr 7/2006 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego Zgodnie z RSM rozdz. 3 pkt.3.3 podajemy ustalenia i zasady rozgrywek wycigów motocyklowych obowizujce w 2006 roku. 1. Rozgrywki 1.1.W roku 2006

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl

REGULAMIN RAMOWY. OSA Rally CUP 2010. Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl REGULAMIN RAMOWY OSA Rally CUP 2010 Opolskie Stowarzyszenie Automobilistów 45-265 OPOLE, Ul. Niemodlińska 19/27 www.osa.opole.pl 2 OSA Rally Cup 2010 SPIS TREŚCI 1 ORGANIZATOR I WŁADZE IMPREZY 2 2 PRZEBIEG

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4. i 5. Runda Rallycross Cup 26-28 lipca 2013r Toruń I. ZAWODY I ORGANIZATOR 1. Zawody stanowią 4. i 5. Rundę Rallycross Cup 2013 2. Niniejsze zawody organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYCIGI DŁUGODYSTANSOWE 2009 Regulamin

WYCIGI DŁUGODYSTANSOWE 2009 Regulamin WYCIGI DŁUGODYSTANSOWE 2009 Regulamin Art.1. Przepisy ogólne 1.1. W sezonie 2009 Długodystansowe Samochodowe Mistrzostwa Polski (zwane dalej DSMP) s zawodami otwartymi. 1.2. Rozgrywki odbd si wg zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Logo Automobilklubu. Nazwa Rajdu Załącznik nr 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Logo Automobilklubu Nazwa Rajdu Organizator: Nazwa Automobilklubu adres tel./fax. e-mail: www. -1- REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Runda Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 7/2008 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego

Komunikat Nr 7/2008 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego Komunikat Nr 7/2008 Głównej Komisji Sportu Motocyklowego Zgodnie z RSM rozdz. 3 pkt.3.3 podajemy ustalenia i zasady rozgrywek dla wycigów motocyklowych obowizujce w 2008 roku. 1. Rozgrywki 1.1.W roku 2008

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r.

Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. Regulamin Ramowy Mistrzostw Okręgu Lubelskiego w KJS w 2015 r. 1. Ustalenia wstępne 1.1 Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego w KJS Polskiego Związku Motorowego (w skrócie MOL KJS) organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 20 lutego 2012 REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2012 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin Ramowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006

REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006 I. Przepisy ogólne. 1. Definicje KJS. REGULAMIN RAMOWY REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006 1.1. Konkursow Jazd Samochodow zwan dalej KJS jest popularna impreza samochodowa, o charakterze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym Regulamin w sprawie warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sdziego zatwierdzony Uchwał Zarzdu Aeroklubu Polskiego Nr 222/4/XVI/2007 z dnia 13 lutego 2007r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2009 POLSKI ZWIZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2009 POLSKI ZWIZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2009 POLSKI ZWIZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTU SAMOCHODOWEGO 1 Spis Treci: Ustalenia ogólne... Kalendarz... Ogólne warunki dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 REGULAMIN RAMOWY PUCHARU KZK Mistrz Kierownicy w Okręgu Łódzkim 2015 ORGANIZATOR: Łódzki Związek Motorowy MOTOSPORTKLUB 94-002 Łódź ul. Sprinterów 7 m 40 www.motosportklub.pl biuro@motosportklub.pl 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010

REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 REGULAMIN RAMOWY KRYTERIUM SuperOES 2010 1. Organizator i kierownictwo imprezy: Organizatorami zawodów jest: Automobilklub Wielkopolski ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań. Władze zawodów stanowi ZSS oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP

Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP Regulamin Uzupełniający V Rundy 4Turbo Motul Cup 4 TURBO MOTUL CUP TEREN TORU WYŚCIGÓW KONYCH WARSZAWA SŁUŻEWIEC ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB POLSKI Warszawa Luty 2012 WSTĘP 4 TURBO MOTUL CUP zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice

REGULAMIN Rallysprint Sułkowice REGULAMIN Rallysprint Sułkowice Sułkowice 28.05.2011r. II RUNDA PUCHARU Motosport Myślenice WSTĘP Impreza sportowa, nie biorąca udziału w punktacji do licencji rajdowych. Zaliczająca się do cyklu zawodów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA

KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA KRYTERIUM DĄBROWA GÓRNICZA O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 13-09-2009 DĄBROWA GÓRNICZA WSTĘP Zawody samochodowe zostaną przeprowadzone zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda II REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI I WYŚCIGOWEGO PUCHARU POLSKI

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI I WYŚCIGOWEGO PUCHARU POLSKI Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 27 marca 2013 REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI I WYŚCIGOWEGO PUCHARU POLSKI 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Wiosenny Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Wiosenny Super Sprint Mikołajki 09.04.2011 WSTĘP PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń 17.03.2011 - Zamknięcie listy zgłoszeń 07.04.2011 godz. 20:00 Odbiór administracyjny 09.04.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2013 JACHRANKA 08.11.2013 Turystyczno Nawigacyjne Mistrzostwa Polski 1 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami następujących przepisów: - Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Żagań, 25/26 kwietnia 2015r.

REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY. Żagań, 25/26 kwietnia 2015r. REGULMIN UZUPELNIAJĄCY III/IV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W CROSS COUNTRY Żagań, 25/26 kwietnia 2015r. 1. Organizator Klub Stowarzyszenie Grupa 4x4 Adres klubu 33-300 Nowy Sącz, ul. Flisaków

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I SPRINT RALLY

REGULAMIN I SPRINT RALLY Klub MOTOSPORT Myślenice ul. Zdrojowa 9, 32-400 Myślenice, NIP: 681-202-38-10 REGON 121187648 tel. 606 757 359 e-mail: zarząd@mmotosport.pl www.mmotosport.pl REGULAMIN I SPRINT RALLY o Puchar Burmistrza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Super OS WALENTYNKI 2016 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Walentynki 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno 14.02.2016 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

9 Samochodowe Grand Prix WBS BANK 2015

9 Samochodowe Grand Prix WBS BANK 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 9 Samochodowe Grand Prix WBS BANK 2015 o Puchar Prezydenta Olsztyna Organizator Automobilklub Warmiński Współorganizator Automobilklub Warmińsko-Mazurski 20.12.2015r. OLSZTYN 1.

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint Sorry, taki mamy klimat w Lubawie

Rally Sprint Sorry, taki mamy klimat w Lubawie REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Sorry, taki mamy klimat w Lubawie Organizator Automobilklub Lubawski Kleina Team 14-260 Lubawa ul. Grunwaldzka 5 e-mail: andrzejfkleina@wp.pl numer licencji klubowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint. Św. Krzysztof. 3 Runda Rally Sprintów 10 Runda Mini Max Rally o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Warszawie

REGULAMIN. Rally Sprint. Św. Krzysztof. 3 Runda Rally Sprintów 10 Runda Mini Max Rally o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Warszawie REGULAMIN Rally Sprint Św. Krzysztof 3 Runda Rally Sprintów 10 Runda Mini Max Rally o Puchar Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Warszawie Data: 14.07.2013 Miejsce: Legionowo/Warszawa Impreza jest przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

STAR-OES I runda REGULAMIN KONKURSU

STAR-OES I runda REGULAMIN KONKURSU SAMOCHODOWY KONKURS SPORTOWEJ JAZDY SZYBKOŚCIOWO SPRAWNOŚCIOWEJ STAR-OES I runda STARACHOWICE 2016 REGULAMIN KONKURSU 1. CEL IMPREZY podnoszenie umiejętności jazdy i sprawności kierowania pojazdem, w warunkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jesienny Rallysprint 2014 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń Zamknięcie listy zgłoszeń Regulamin Uzupełniający Jesienny Rallysprint 2014 Mikołajki 18.10.2014 01.10.2014 17.10.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

REGULAMIN. Rally Sprint Andrychów 2015. 09 maja 2015 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE Rally Sprint Andrychów 2015 09 maja 2015 REGULAMIN SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE 6. REKLAMA 7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY 8. ZAPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV

Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV Puchar Podkarpacia Off Road 2016-Runda IV REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Przeworska Grupa Rajdowa PGR 4x4 2-3 wrzesień 2016 WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Puchar Podkarpacia Off Road 2015 - Runda 1 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator: Automobilklub Doliny Sanu WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Błotach II przy ulicy Wczasowej 215. 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY SuperOes WOŚP Rzeszów Galeria Nowy Świat REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rzeszów 10 stycznia 2016 Organizator Automobilklub Rzeszowski ul. Wyspiańskiego 2 35-111 Rzeszów Konkursowa Jazda Samochodem Super Oes WOŚP

Bardziej szczegółowo

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne

Wstęp. o Rozdanie nagród: 14 września 2014 r., godz. 18.30. 1. Ustalenia ogólne Wstęp Rajd Kobiet Babski Rajd Gdynia 2014 zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami: o o o Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Ustawy prawo o ruchu drogowym niniejszego Regulaminu uzupełniającego.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016

Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Międzynarodowe Mistrzostwa ŚLĄSKA I ZAOLZIA w motocrossie TOP AMATOR CUP 2016 Regulamin turnieju TOP AMATOR CUP 2016 Terminy zawodów: Czerwionka ( Polska ) I Runda 08.05.2016 r. III Runda 03.07.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011 REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW LUBELSZCZYZNY Sezon 2011 1. Organizator Klub Motorowy Cross Ekoklinkier ul. Rusałka 15/8, 20-103 Lublin tel./fax: 81 534 65 80, 722 080 088 info@zawodymx.pl www.zawodymx.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r.

Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r. Regulamin Uzupełniający III rundy Zawodów Supermoto o Puchar Polski Warszawa - Bemowo, 23-24.05.2009 r. 1. Organizator Organizatorem zawodów, na zlecenie Polskiego Związku Motorowego, jest Automobilklub

Bardziej szczegółowo

* Powyższe godziny mogą ulec zmianie, uzależnione jest to od liczby startujących zawodników

* Powyższe godziny mogą ulec zmianie, uzależnione jest to od liczby startujących zawodników I. WSTĘP Time Attack jest imprezą towarzyską mającą na celu podniesienie kwalifikacji kierowców amatorów i umiejętności bezpiecznego kierowania samochodu z elementami wzajemnej rywalizacji. Impreza jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2014"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2014 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2014" 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej Jeździe Samochodowej Super OeS 2014" zostaną przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Memoriał Ayrtona Senny 2015

Regulamin II Memoriał Ayrtona Senny 2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.. Każdy zawodnik weźmie udział w czterech sesjach kwalifikacyjnych. Na podstawie sumy czasów z trzech kwalifikacji ( najgorszy wynik zostanie odrzucony ) zawodnikom zostaną przydzielone

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint Samochodowe Pożegnanie Lata w Lubawie

Rally Sprint Samochodowe Pożegnanie Lata w Lubawie REGUAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Samochodowe Pożegnanie Lata w Lubawie Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych 59/S/2011 www.automiblklubnml.com

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2012 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów.

4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.1 Zawody odbywają się według harmonogramu podanego w regulaminie uzupełniającym ogłoszonym nie później niż 3 dni przed planowaną datą zawodów. 4.2 Każda eliminacja składa się z dwóch wyścigów dla każdej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016

REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016 2016 REGULAMIN RAMOWY RSMPo 2016 Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Gdańsku ul. Abrahama 7 80 307 Gdańsk Automobilklub Morski Klub Obywatelski ul. I Armii Wojska Polskiego 28 81 383 Gdynia Spis

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 29-30 sierpień 2015 r.

Szczecin, 29-30 sierpień 2015 r. REGULMIN UZUPELNIAJĄCY XIII i XIV RUNDY MISTRZOSTW STREFY POLSKI ZACHODNIEJ W MOTOCYKLOWYCH RAJDACH CROSS COUNTRY Szczecin, 29-30 sierpień 2015 r. 1. Organizator Klub Motorowy Szczecin Al. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Auto Sport Klub Przemyśl

Auto Sport Klub Przemyśl Przemyska Przeprawa V Runda Pucharu Podkarpacia Off-Road REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Organizator Auto Sport Klub Przemyśl Przemyśl, 04.10.2015 Wstęp Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Super OS Rajdowy Dzień Kobiet KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Rajdowy Dzień Kobiet REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno 08.03.2015 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Sylwestrowy 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Warszawa 09 01 2016 Organizator: Automobilklub Rzemieślnik Ul. Żytnia 46 01-198 Warszawa SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU POLSKI MOTOCITY IS CUP

REGULAMIN RAMOWY PUCHARU POLSKI MOTOCITY IS CUP Stan prawny z dnia 21 marca 2016 REGULAMIN RAMOWY PUCHARU POLSKI MOTOCITY IS CUP 2016 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Regulamin ramowy PUCHARU POLSKI

Bardziej szczegółowo

IV runda Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2011

IV runda Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2011 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY IV RALLYSPRINT SMS IV runda Samochodowych Mistrzostw Stargardu 2011 4.09.2011 Stargard WSTĘP IV RALLYSPRINT SMS 2011 zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Ramowym Samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2016"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2016 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2016" Automobilklubu Bieckiego ul. Kazimierza Wielkiego 31 38-340 Biecz 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint o Szutrowy Puchar Automobilklubu Warmińskiego

Rally Sprint o Szutrowy Puchar Automobilklubu Warmińskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint o Szutrowy Puchar Automobilklubu Warmińskiego Organizator Automobilklub Warmiński 10-162 Olsztyn ul. Nowowiejskiego 1 www.akwarminski.pl e-mail: biuro@akwarminski.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Mikołajki Super Cup 2011 Super Sprint

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Mikołajki Super Cup 2011 Super Sprint REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Mikołajki Super Cup 2011 Super Sprint Mikołajki 25.06.2011 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeo 15.06.2011 - Zamknięcie listy zgłoszeo 24.06.2011 godz. 20:00 Odbiór administracyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy. miejsce Logo klubu organizatora REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem Na rok 2013 Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy miejsce Organizator SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Piekary Śląskie

REGULAMIN. Piekary Śląskie REGULAMIN PIEKARSKIE KRYTERIUM KIEROWCÓW AMATORÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA Piekary Śląskie 04.04.2009r. Wiza nr: 7/RS/09 I RUNDA PUCHARU DELEGATURY AUTOMOBILKLUBU ŚLĄSKIEGO II RUNDA PUCHARU AUTOMOBILKLUBU

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI REGULAMIN TURYSTYCZNO-NAWIGACYJNYCH MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI REGULAMIN TURYSTYCZNO-NAWIGACYJNYCH MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI REGULAMIN TURYSTYCZNO-NAWIGACYJNYCH MISTRZOSTW POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WARSZAWA 2006 r. Art.1. 2 ORGANIZATOR 1.1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014 Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2014 1. Uczestnicy. www.paks.ak.szczecin.pl W Pucharze AUTO KLUB SZCZECIN kierowcy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. Organizator, władze i kierownictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2015"

REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO. w KJS Super OeS 2015 REGULAMIN RAMOWY MISTRZOSTW POWIATU GORLICKIEGO w KJS Super OeS 2015" 1. USTALENIA WSTĘPNE 1.1. Mistrzostwa Powiatu Gorlickiego w Konkursowej Jeździe Samochodowej Super OeS 2015" zostaną przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM Super OS Rajdowe Walentynki 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Krosno, 08.02.2015 r. WSTĘP SUPER OS RAJDOWE WALENTYNKI 2015 Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie

Bardziej szczegółowo

INKA CUP o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna

INKA CUP o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Automobilklub Warmiński * * Olsztyn 5 Samochodowe Grand Prix Olsztyna 2011 INKA CUP o Puchar Prezydenta Miasta Olsztyna Organizator Automobilklub Warmiński 11.12.2011 OLSZTYN 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r.

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r. Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 5 Rajd WRC Pleszew Pleszew 06-08.09.2013r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. RUNDA

YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. RUNDA YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3. RUNDA WSTĘP Youngtimer Party - Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/

REGULAMIN. Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ REGULAMIN Konkursu Bezpiecznej Jazdy Samochodem /KBJS/ 2011 KONKURS BEZPIECZNEJ JAZDY SAMOCHODEM BEZPIECZNIE NAM Impreza cykliczna Miejsce: Warszawa -1- WSTĘP Konkurs Bezpiecznej Jazdy Samochodem Bezpiecznie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Zał. 4 do Regulaminu ramowego KJS WZÓR REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO KJS (w przypadku organizacji Super KJS regulamin uzupełniający należy poprawić o zapisy dotyczące Super KJS zawarte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012

CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 STOWARZYSZENIE RAJDOWY PLESZEW CZŁONEK RZECZYWISTY PZM ul. Poznańska 57/3 e-mail: wrc-pleszew@wp.pl REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM TERENOWYM (KJST) CROSS COUNTRY PLESZEW 2012 02 wrzesień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VI Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. VI Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VI Runda Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w Motocrossie Klasy: Mistrzostwa Strefy Data zawodów: Miejsce zawodów: Dojazd: Droga szybkiego ruchu Droga krajowa Najbliższy szpital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY RAJDOWYCH MISTRZOSTW TORUNIA MODELI TERENOWYCH RC W SKALI 1:10 organizowanych przez Toruńską Ligę Rajdową

REGULAMIN RAMOWY RAJDOWYCH MISTRZOSTW TORUNIA MODELI TERENOWYCH RC W SKALI 1:10 organizowanych przez Toruńską Ligę Rajdową REGULAMIN RAMOWY RAJDOWYCH MISTRZOSTW TORUNIA MODELI TERENOWYCH RC W SKALI 1:10 organizowanych przez Toruńską Ligę Rajdową 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę do organizowania

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa

Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej (KJS) Konkursowa Jazda Samochodem Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy Konkursowa Jazda Sprawnościowa REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RADOM 24.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGÓW RÓWNOLEGŁYCH 1/8 mili AUTOMOBILKLUBU KIELECKIEGO 2015

REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGÓW RÓWNOLEGŁYCH 1/8 mili AUTOMOBILKLUBU KIELECKIEGO 2015 REGULAMIN RAMOWY WYŚCIGÓW RÓWNOLEGŁYCH 1/8 mili AUTOMOBILKLUBU KIELECKIEGO 2015 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Regulamin wyścigów równoległych (zwany dalej Regulaminem) jest dokumentem określającym zasady rozgrywek

Bardziej szczegółowo

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014

Samochodowy Puchar Automobilklubu Morskiego 2014 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rajd Walentynkowy 15-16 lutego 2014 r. USTALENIA OGÓLNE Konkursowa Jazda Samochodem zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu Sportowego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1. ZAWODY Nazwa zawodów: 3. i 4. runda Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski, 1. runda Endurance, 5. i 6. runda FIA Central European Zone Circuit Trophy, 2. runda cee d LOTOS

Bardziej szczegółowo

15 listopada 2009 roku Toruń

15 listopada 2009 roku Toruń REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2009 KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODOWA VII Runda Mistrzostw Okręgu Bydgoskiego PZM 15 listopada 2009 roku Toruń 1 Wstęp Konkursowa Jazda Samochodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2016

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Jesienny Rallysprint 2016 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Jesienny Rallysprint 2016 PROGRAM IMPREZY Otwarcie listy zgłoszeń Zamknięcie listy zgłoszeń Regulamin Uzupełniający Jesienny Rallysprint 2016 Mikołajki 12.11.2016 20.10.2016 12.11.2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLYSPRINT WRZOSY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLYSPRINT WRZOSY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLYSPRINT WRZOSY IV runda Samochodowych Mistrzostw Stargardu naszywki.pl 2012 16.09.2012 Stargard Szczeciński WSTĘP RALLYSPRINT WRZOSY 2012 zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie Ostrów Wlkp., 7 czerwca 2015r. I. Organizator Ostrowski Klub Motocrossowy, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Strzelecka 38, tel.

Bardziej szczegółowo

II RAJD ŻARNOWIECKI REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

II RAJD ŻARNOWIECKI REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY II RAJD ŻARNOWIECKI KONKURSOWA JAZDA SAMOCHODEM (KJS) REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Gniewino, 18 października 2009 r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN RALLY SPRINTU Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego 5 Runda o Puchar 5 Torów Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013

Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013 Regulamin Pucharu AUTO KLUBU SZCZECIN 2013 1. Uczestnicy. www.paks.ak.szczecin.pl W Pucharze AUTO KLUB SZCZECIN kierowcy startują w zawodach na własną odpowiedzialność ze świadomością istnienia ryzyka

Bardziej szczegółowo

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU 4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ŚWIATOWID 2011 OSIECK 30.09-01.10.2011 Nawigacyjne Samochodowe Mistrzostwa Polski Turystyczne Motorowe Mistrzostwa Polski Turystyczno-Nawigacyjne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 4 Rajd WRC Pleszew Pleszew 31.08 1.09.2012r.

Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 4 Rajd WRC Pleszew Pleszew 31.08 1.09.2012r. Regulamin uzupełniający Konkursowa Jazda Samochodowa 4 Rajd WRC Pleszew Pleszew 31.08 1.09.2012r. WSTĘP Konkursowa Jazda Samochodowa zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa sportowa Super Konkursowa Jazda Samochodem

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa sportowa Super Konkursowa Jazda Samochodem REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY I Zlot Mitsubishi Trasa sportowa Super Konkursowa Jazda Samochodem Organizator AUTOMOBILKLUB TOMASZOWSKI SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE... 2. ORGANIZACJA... 3. ZGŁOSZENIA... 4.

Bardziej szczegółowo

VI Rajd Bruegmann Polska KJS

VI Rajd Bruegmann Polska KJS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY VI Rajd Bruegmann Polska KJS XIV runda Puchar Polski Automobilklubów i Klubów PZM Włocławek, 12 października 2008 1 WSTĘP Regulamin Konkursowej Jazdy Samochodowej Konkursowa Jazda

Bardziej szczegółowo

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH LICENCJE Załącznik Nr 26 1. Posiadanie licencji na uprawienie określonej dyscypliny sportu stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Motorowy. Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE

REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE Tekst jednolity wg stanu prawnego z dnia 2 maja 2015 WYŚCIGOWE MISTRZOSTWA POLSKI KIA PICANTO REGULAMIN RAMOWY KIA LOTOS RACE 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo