REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. Stan prawny na dzie r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. Stan prawny na dzie 10.02.2009r."

Transkrypt

1 Stan prawny na dzie r. REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2009 Polski Zwizek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego

2 Art. 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Wycigowe Samochodowe Mistrzostwa Polski (zwane dalej WSMP) s własnoci Polskiego Zwizku Motorowego (zwanego dalej PZM) Regulamin niniejszy oparty jest o przepisy Midzynarodowego Kodeksu Sportowego FIA w zakresie sportu wycigowego Wycigi samochodowe wpisane do ogólnopolskiego kalendarza winny by rozgrywane zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu Wycigi mog by zawodami krajowymi lub midzynarodowymi (w tym przypadku obowizuje zgłoszenie do kalendarza FIA) W wycigach samochodowych organizowanych na torach zamknitych nie obowizuj przepisy Prawo o Ruchu Drogowym Nadzór nad przebiegiem WSMP sprawuje Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM (zwana dalej GKSS), która zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jest jedyn władz upowanion do rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich rozbienoci i wtpliwoci, które mog powsta przy stosowaniu i interpretacji niniejszego regulaminu i innych przepisów, w oparciu o które rozgrywane s WSMP, oraz do podejmowania decyzji, a ponadto do: a) ustalenia na dany sezon sportowy charakteru wycigów oraz tytułów i nagród regulaminowych, o które ubiega si mog kierowcy: b) ustalenia kalendarza wycigów ogólnopolskich, c) zatwierdzenia Regulaminu Uzupełniajcego zawodów, ich wyników oraz przyznawanie tytułów, d) ocen organizatorów zawodów wg odrbnego regulaminu. Art. 2. ORGANIZATOR 2.1. Organizatorem wycigów samochodowych moe by tylko Klub zrzeszony w PZM. W wyjtkowych wypadkach, na wniosek członka PZM, GKSS, ZG PZM moe przyzna prawo organizacji wycigu innej jednostce lub instytucji Organizator wycigu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie zawodów zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu. Art. 3. HOMOLOGACJA TRASY - TRASA 3.1. Wycigi mog odbywa si wyłcznie na trasie posiadajcej Licencj 2

3 Krajow PZM przy spełnionych wymogach homologacji Kadego dnia zawodów, przed ich rozpoczciem, władze zawodów dokonuj kontroli trasy i jej wyposaenia czynic stosown wzmiank w protokole. W przypadku odstpstwa od warunków homologacji i planu zabezpieczenia władze zawodów mog zada od kierownictwa spełnienia tych warunków pod grob odwołania zawodów. Art. 4. WYPOSAENIE TRASY WYCIGU 4.1. Wyposaenie trasy wycigu musi by zgodne z homologacj toru. Art. 5. WŁADZE I KIEROWNICTWO ZAWODÓW 5.1. Władze zawodów stanowi Zespół Sdziów Sportowych sdziujcy zgodnie z rozdziałem X Midzynarodowego Kodeksu Sportu. Do kompetencji ZSS naley: a) odbiór trasy wycigu przed zawodami, sprawdzenie zgodnoci z homologacj i planem zabezpieczenia, b) zatwierdzanie listy startowej i wyników, c) nakładanie kar na kierowców, do wykluczenia włcznie, d) rozpatrywanie protestów i odwoła od decyzji Kierownictwa zawodów, e) podejmowanie innych decyzji majcych wpływ na wyniki zawodów Podstawowy skład zespołu wynosi minimum 3 osoby (przewodniczcy + 2 członków). Skład ZSS zatwierdza GKSS. Członkowie GKSS mog zawsze uczestniczy w posiedzeniach ZSS jako doradcy bez prawa głosu przy głosowaniu Prawa i obowizki przewodniczcego ZSS - prowadzi posiedzenia ZSS wg cile wyznaczonego harmonogramu, - powołuje nadzwyczajne posiedzenia ZSS. ZSS urzduje kolegialnie pod kierownictwem przewodniczcego, który jest odpowiedzialny za ustalenie i przestrzeganie planu zebra, porzdku obrad i redakcj protokołów z posiedze. W przypadku równowagi głosów podczas głosowania głos przewodniczcego jest decydujcy Obserwator GKSS. GKSS wyznacza obserwatora na wszystkie rundy WSMP lub inn imprez ujt w oficjalnym kalendarzu sportowym PZM. Obserwator uczestniczy 3

4 w posiedzeniach ZSS na prawach opiniujcego prac organizatora i ZSS Delegat Techniczny i Kierownik BK. GKSS powołuje Delegata Technicznego, który bdzie kierownikiem sdziów technicznych na danych zawodach. W sprawach technicznych jego zdanie jest wice w zakresie oceny zgodnoci samochodów z przepisami technicznymi i bezpieczestwa. Za organizacj badania kontrolnego (BK) odpowiedzialny jest Organizator zawodów, który wyznacza Kierownika BK. Kierownik BK jest zobowizany do przygotowania właciwych protokółów i dostarczenia ich do ZSS zgodnie z harmonogramem zawodów Kierownictwo wycigu stanowi: a) Dyrektor Wycigu b) Dyrektor d/s Sportowych c) Asystent Dyrektora d/s Organizacyjnych d) Kierownik Trasy i jej zabezpieczenia e) Kierownik Komisji Oblicze f) Kierownik BK g) Asystent Dyrektora d/s kontaktów z kierowcami/zawodnikami. Organizator moe wyznaczy i poda do publicznej wiadomoci take inne osoby funkcyjne Osoby wymienione w pkt i 5.6. z wyjtkiem pkt. c) musz posiada uprawnienia sdziego sportowego stosownego stopnia i podlegaj zatwierdzeniu przez GKSS. Art. 6. DOKUMENTY OFICJALNE WYCIGU 6.1. Licencja trasy - wydana przez ZG PZM lub FIA na dany rok z planem zabezpieczenia zawodów Zezwolenie władz administracyjnych (dla torów okazjonalnych) i ubezpieczenie zawodów oraz dowód powiadomienia szpitala dyurnego Regulamin Uzupełniajcy zawodów i komunikaty Lista zgłosze z podziałem na klasy, opublikowana na 48 godzin przed zawodami Lista kierowców po odbiorze administracyjnym. 4

5 6.6. Protokół badania kontrolnego samochodów Lista kierowców dopuszczonych do treningu oficjalnego Wyniki treningów lista startowa Wyniki wycigów Protokoły z posiedze ZSS. Art. 7. ZEZWOLENIE - ODPOWIEDZIALNO - UBEZPIECZENIA 7.1. Na organizacj wycigu na drodze publicznej - organizator musi uzyska stosowne zezwolenie od właciwego terenowego organu administracji Oprócz zezwolenia organizator musi posiada pisemn zgod właciciela terenu, na którym odbywa si wycig, jeeli teren ten nie jest we władaniu organizatora Organizator jest odpowiedzialny za ubezpieczenie zawodów w zakresie OC na cały czas ich trwania. Podobnie w zakresie NW ubezpieczenie musz posiada wszystkie osoby funkcyjne Kady z uczestników zawodów bierze w nich udział na własn odpowiedzialno. Organizator nie bdzie ponosił adnej odpowiedzialnoci za zranienie lub uszkodzenie własnoci w stosunku do zawodników, kierowców, pomocników i osób trzecich. Kady klub/kierowca bdzie wyłcznie odpowiedzialny za swoje ubezpieczenie i musi posiada ubezpieczenie w zakresie NW( zalecane jest AC z ryzykiem sportowym) Podpisujc zgłoszenie do wycigu kady zawodnik/kierowca zrzeka si wszelkich praw do odszkodowa mogcych wynikn w zwizku z wypadkami, które mog si przytrafi zawodnikom/kierowcom lub ich pomocnikom podczas treningu lub wycigu albo podczas przejazdu z miejsca parkowania na tras i z powrotem. Zrzeczenie stosuje si do FIA, PZM, organizatora, rónych osób urzdowych oraz innych zawodników/kierowców lub ich pomocników. Art. 8. REGULAMIN UZUPEŁNIAJCY ZAWODÓW 8.1. Kady Regulamin Uzupełniajcy zawodów musi by zgodny z przepisami Kodeksu Sportu Samochodowego FIA wraz z załcznikami oraz powyszym regulaminem. Dotyczy to równie komunikatów wydawanych na zawodach Regulamin zawodów winien zawiera co najmniej: 5

6 - klauzul na czyje polecenie s organizowane, - okrelenie charakteru zawodów i ich nazw, - miejsce i termin, - podział samochodów na klasy, - terminarz czasowy i lokalizacj poszczególnych czynnoci zawodów Regulamin Uzupełniajcy zawodów musi by przedłoony GKSS do zatwierdzenia co najmniej 60 dni przed ich rozpoczciem, a rozesłany do zainteresowanych klubów minimum 30 dni przed zawodami. Dopuszcza si rozesłanie samego terminarza czasowego (programu wycigu). W tym przypadku pełny tekst regulaminu musi by co najmniej ogłoszony na tablicy informacyjnej zawodów Zatwierdzony przez GKSS Regulamin Uzupełniajcy w zasadzie nie moe by zmieniony bez jej zgody. Jednake w wyjtkowych przypadkach władze zawodów mog do niego wprowadzi zmiany (wzgldy bezpieczestwa, działanie siły wyszej itp.) po uzgodnieniu z prowadzcym dyscyplin z ramienia GKSS Wszystkie zmiany jak równie dodatkowe ustalenia winny zosta podane do wiadomoci uczestników tak szybko, jak tylko jest to moliwe, w formie numerowanych i datowanych komunikatów, które naley traktowa jako integraln cz regulaminu zawodów. Obowizek utrzymania kontaktu z Biurem Zawodów spada na kierowców, zatem wystarczajcym jest wywieszenie komunikatu na oficjalnej tablicy informacyjnej. Jeeli jest ona umieszczona w innym miejscu ni Biuro Zawodów i Park Maszyn - musi by to podane w regulaminie. Art. 9. ZAWODNIK I KIEROWCA 9.1. Zawodnikiem (zgłaszajcym) jest kada osoba fizyczna lub prawna posiadajca licencj zawodnika (zgłaszajcego) wydan przez ZG PZM lub inny ASN sfederowany w FIA (Art. 44 MKS) Kierowc moe by kada osoba fizyczna kierujca pojazdem w zawodach, która posiada licencj kierowcy (BC, B 1 C 1 ) lub inn stosown licencj wydan przez ASN sfederowany w FIA (Art. 45 MKS). Art. 10. ZGŁOSZENIA - LISTA ZGŁOSZE Do udziału w WSMP zostan dopuszczeni zgłaszajcy (zawodnicy) i kierowcy posiadajcy licencj okrelon regulaminem rozgrywek. Jednym z 6

7 warunków dopuszczenia do wycigu jest wysłanie w terminie na adres podany przez organizatora zgłoszenia do zawodów, prawidłowo wypełnionego oraz potwierdzonego przez macierzysty klub. Zgłoszenie jest wane wyłcznie z jednoczesnym dokonaniem wpłaty wpisowego. Wysoko wpisowego jest okrelana corocznym regulaminem rozgrywek. Jeeli zawodnik/kierowca zgłasza dwa samochody w jednej klasie konieczne jest wypełnienie drugiego zgłoszenia i wniesienie opłaty w wysokoci połowy obowizujcego wpisowego Zgłoszenie do wycigu winno zawiera: a) imi, nazwisko i adres kierowcy, nr i rodzaj licencji sportowej, nazwa zawodnika (zgłaszajcego) i nr licencji, b) dane techniczne samochodu: marka, pojemno skokowa silnika (turbo tak/nie) nr podwozia, nr homologacji sportowej samochodu, c) grup i klas, wg których samochód jest przygotowany, d) klauzul o znajomoci i podporzdkowaniu si obowizujcym regulaminom, e) numer startowy (w przypadku posiadania), f) dat, podpis kierowcy i wiz klubow Zgłoszenie spełniajce wymogi pkt i nie moe by przez organizatora odrzucone, natomiast nie spełniajce tych wymogów moe by odrzucone lub przyjte ale pod warunkiem opłacenia drugiego wpisowego. O nie przyjciu zgłoszenia kierowca musi by skutecznie powiadomiony przed zawodami. Organizator moe w Regulaminie Uzupełniajcym ustali dodatkowe warunki zgłoszenia si kierowców Termin wysłania zgłosze wraz z wpisowym upływa z kocem pitnastego dnia przed dniem badania kontrolnego. Dla przyjcia zgłoszenia decydujca jest data stempla pocztowego, dane czasowe dostarczonego a lub wiadomoci faksowej. Na siedem dni przed badaniem kontrolnym przypada 2 termin zamknicia listy zgłosze, po tym terminie organizator moe w wyjtkowym przypadku przyj zgłoszenie po wpłaceniu wpisowego w wysokoci okrelonej w Art Regulaminu Szczegółowego, ale nie póniej ni 3 dni przed badaniem kontrolnym Jeeli pojemno toru jest ograniczona, treningi stanowi eliminacje do wycigu. Kierowca, który nie zakwalifikował si do wycigu nie otrzyma zwrotu wpisowego. Wpisowe zostanie zwrócone w przypadku odrzucenia zgłoszenia przez organizatora, odwołania wycigu lub wycofania zgłoszenia w terminie 7 dni przed badaniem kontrolnym. 7

8 10.6. Po terminie zamknicia listy zgłosze moliwa jest zmiana samochodu, ale wyłcznie na samochód tej samej grupy i klasy. Jeeli zmiana ta nastpuje po badaniu kontrolnym - w gr moe wchodzi tylko samochód, który takie badania przeszedł. Zmiana samochodu moe nastpi tylko do momentu rozpoczcia procedury startowej (nie dotyczy przerwania wycigu na pierwszym okreniu) Najpóniej 48 godz. przed badaniem kontrolnym organizator opublikuje pełn list przyjtych zgłosze z podziałem na klasy Poprzez fakt podpisania zgłoszenia kierowca potwierdza znajomo i podporzdkowanie si regulaminom, rezygnujc z dochodzenia jakichkolwiek roszcze od organizatora i PZM na drodze sdowej lub innej ni ustalona przepisami sportowymi Nieusprawiedliwiona nieobecno na zawodach bdzie skutkowała wnioskiem do GKSS o ukaranie kierowcy. Usprawiedliwienie nieobecnoci musi mie form pisemn i by dostarczone (poczt, faksem, em lub osobicie) organizatorowi zawodów najpóniej do koca oficjalnego terminu odbioru administracyjnego okrelonego w Regulaminie Uzupełniajcym zawodów. Art. 11. NUMERY STARTOWE - REKLAMA Kierowcy sklasyfikowani na pierwszych 5 miejscach w ubiegłym sezonie MP maj numery zgodne z t klasyfikacj. Wszyscy pozostali bd mieli numery przydzielone przez organizatora po zamkniciu listy zgłosze. Organizator jest zobowizany zapewni numery startowe, które musz by zgodne z MKS Wymiary cyfr tworzcych numery startowe i ich rozmieszczenie okrela art. 207 MKS. Obowizuj numery na drzwiach przednich po kadej stronie oraz na przedniej pokrywie samochodu (nie dotyczy pucharów) Organizator moe zobowiza kierowców do umieszczenia na samochodach reklamy. Kierowca moe uwolni si od tego obowizku poprzez uiszczenie opłaty w wysokoci 2 x wpisowego. Umieszczenie reklamy na samochodzie powinno by zgodne z art. 209 MKS. Art. 12. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY NA ZAWODACH Kierowcy przedkładaj w Biurze Zawodów licencj sportow oraz ksik zdrowia celem identyfikacji i kontroli aktualnoci wpisów Ksika zdrowia musi zawiera aktualne badania lekarskie 8

9 wymagane dla sportu kwalifikowanego. Badania musz by wykonane w Sportowej Przychodni Lekarskiej i potwierdzone wpisem przez uprawnionego lekarza posiadajcego specjalizacj medycyny sportowej Wano wpisu w ksice zdrowia wynosi 6 miesicy, o ile lekarz nie okreli krótszego terminu. Licencja musi posiada przedłuenie na dany rok kalendarzowy. W WSMP wane s licencje i ksiki zdrowia wydane przez PZM oraz przez inne ASN zrzeszone w FIA W Biurze Zawodów deponowane s licencje i ksiki zdrowia, a zwracane po zawodach lub na polecenie Dyrektora - wczeniej Po kadej rundzie zawodnik/kierowca, lub upowaniony pisemnie przedstawiciel, zobowizany jest do odbioru wszystkich zdeponowanych dokumentów u organizatora podczas zawodów. Zwrot dokumentów w innym terminie nastpi po otrzymaniu przez organizatora potwierdzonego przelewu w wysokoci 100 złotych na jego rzecz Po pozytywnym odbiorze administracyjnym kierowca otrzymuje kart uprawniajc go do badania kontrolnego list zgłosze, program czasowy i niezbdne komunikaty. Art. 13. BADANIA LEKARSKIE Obowizkiem kierowcy jest poddanie si badaniom lekarskim, jeeli takie zarzdzenie zostało wydane przez organizatora w regulaminie zawodów lub komunikacie. Dotyczy to take bada na zawarto alkoholu, rodków odurzajcych i testów antydopingowych. Odmowa poddania si badaniu powoduje wykluczenie z zawodów Niedopuszczenie kierowcy do wycigu z uwagi na aktualny stan zdrowia, jest moliwe wyłcznie w oparciu o opini Lekarza Zawodów. Obecno rodków odurzajcych lub alkoholu we krwi zawodnika musi by jednoznacznie stwierdzona zgodnie z obowizujcymi przepisami o ruchu drogowym. Decyzj o niedopuszczeniu zawodnika podejmuje ZSS W przypadku kolizji, w wyniku której konieczna była interwencja medyczna, kierowca moe uczestniczy w dalszej czci zawodów wyłcznie po wydaniu opinii przez lekarza zawodów i udzieleniu przez niego zgody. Zgłoszenie si do lekarza w takim przypadku jest obowizkiem zawodnika/kierowcy Jeeli kolizja pocignła za sob pobyt w szpitalu ponad 10 dni - lekarz zawodów uczyni w ksieczce sportowo-lekarskiej adnotacj o wypadku, a kierowca bdzie zobowizany dokona bada w przychodni 9

10 sportowo-lekarskiej przed nastpnymi zawodami. Art. 14. BADANIA KONTROLNE SAMOCHODÓW Badania kontrolnego dokonuje Komisja Techniczna, która identyfikuje samochód z jego dokumentami (ksik samochodu sportowego, homologacj samochodu lub silnika), oraz spełnienie wymogów przepisów bezpieczestwa sportowego. Zgodno samochodu z przepisami technicznymi grupy i klasy deklaruje zawodnik/kierowca swoim zgłoszeniem Badanie kontrolne odbdzie si w miejscu i czasie podanym przez organizatora. Ponadto Komisja Techniczna ma prawo i obowizek dokonywa ogldzin samochodów w kadym miejscu i czasie zawodów. Badanie połczone z rozbiórk z urzdu lub wskutek protestu przeprowadza si wyłcznie po zakoczeniu biegu i za zgod ZSS Samochód musi odpowiada przepisom technicznym i bezpieczestwa w kadym czasie trwania zawodów tzn. poczwszy od BK1 do rozwizania Parku Zamknitego. Niezgodno z przepisami technicznymi klasy i grupy powoduje: podczas badania kontrolnego przed zawodami - niedopuszczenie do zawodów w zgłoszonej klasie i grupie, po badaniu kontrolnym - wniosek do władz zawodów (ZSS) o nałoenie kary za odstpstwa techniczne do wykluczenia włcznie Samochód do badania kontrolnego przed zawodami musi by przedstawiony w stanie gotowym do wycigu włcznie z obowizkowymi elementami ubioru kierowcy i kart homologacyjn samochodu W przypadku zarzdzonej rozbiórki samochodu, na kierowcy i jego serwisie ciy obowizek okazania BK danej czci. Nie poddanie samochodu zarzdzonemu badaniu - powoduje wykluczenie kierowcy za odstpstwa techniczne Samochód, który uległ kolizji w trakcie zawodów, moe bra udział w dalszej czci zawodów wyłcznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika BK. Obowizek zgłoszenia spoczywa na kierowcy Od decyzji Kierownika BK przysługuje kierowcy odwołanie do władz zawodów natychmiast po jej zakomunikowaniu, jeeli chodzi o zakwalifikowanie konkurenta do jego klasy - najpóniej w cigu 30 min od wywieszenia list startowych. ZSS na skutek odwołania kierowcy od decyzji 10

11 BK moe zarzdzi ponowne rozpatrzenie sprawy przez Kierownika BK lub jego decyzj podtrzyma Kierowca, który ukoczył wycig, ma prawo - w cigu 30 min. od ogłoszenia wyników prowizorycznych tego biegu - złoy protest na jednego ze swych konkurentów, jeeli uwaa, i samochód konkurenta nie odpowiada przepisom technicznym tej klasy Jeeli badanie kontrolne odbywa si wczeniej ni w dniu treningu, organizator uwzgldni w programie zawodów dodatkowe BK w dniu treningów. Organizator moe podzieli czas przeznaczony na badanie kontrolne na harmonogram badania poszczególnych klas. Moe take nakłada kary na kierowców, którzy nie podstawi samochodu w wyznaczonym czasie na badanie danej klasy, jednak nie moe odmówi badania samochodu jeeli został on przedstawiony do BK w czasie jego trwania. Poza tym czasem władze zawodów w przypadku, gdy spónienie spowodowane zostało sił wysz, mog wyznaczy dodatkowy termin badania kontrolnego Wystawienie wtórnika Ksiki Samochodu Sportowego skutkuje dodatkowym szczegółowym badaniem kontrolnym i opłat 350 PLN na rzecz ZG PZM wpłacon u organizatora zawodów. Art. 15. TRENING Warunkiem umieszczenia na licie startowej i polach startowych wycigu - jest ukoczenie przez kierowc treningu lub dopuszczenie przez władze zawodów w przypadkach opisanych poniej. Za ukoczenie treningu uwaa si przejechanie minimum 3 okre toru. Jeeli kierowca startuje w wicej ni jednej klasie - trening z innych klas zalicza si jako taki, lecz nie przenosi si z klasy do klasy uzyskanego czasu. W takim przypadku Dyrektor na prob zainteresowanego dopuci kierowc do startu z ostatniego pola. Jeeli kierowca nie wykonał wymaganej iloci okre, ale zaliczył minimum jedno pomierzone okrenie, za zgod władz zawodów moe by dopuszczony do wycigu z uzyskanym czasem treningu. Jeeli kierowca nie przejechał adnego okrenia, za zgod władz zawodów, biorc pod uwag znajomo toru przez kierowc, moe by dopuszczony do wycigu z ostatniego pola. W przypadku zmiany samochodu po treningu kierowca startuje z pola zgodnie z uzyskanym czasem treningowym Kady kierowca musi uzyska minimalny czas 1 okrenia równy 130% najlepszego wyniku w swojej klasie Start do treningów jest pojedynczy. O kolejnoci zajmowania pól 11

12 startowych do wycigu, decyduje najkrótszy czas jednego okrenia treningowego. Po treningach zostanie ustalona liczba kierowców posiadajcych najkrótsze czasy przejazdu a do iloci odpowiadajcej maksymalnej pojemnoci toru. Nastpni w kolejnoci stanowi rezerw i zostan dopuszczeni do wycigu jeeli który z kierowców mieszczcy si w limicie pojemnoci toru - nie zgłosi si na pole przedstartowe (pola zostaj wolne a rezerwa startuje z koca) Dyrektor zawodów moe przerwa trening kwalifikacyjny, jeli uzna to za niezbdne ze wzgldów bezpieczestwa. Po wznowieniu treningu nie ma obowizku przedłuenia go o pierwotny czas trwania. W przypadku przerwania treningu nie bdzie przyjty aden protest dotyczcy moliwego wpływu skutków przerwania treningu na kolejno kwalifikacji Po zakoczeniu treningów organizator ogłasza list startow. Jeeli dwóch lub wicej kierowców uzyska ten sam czas o kolejnoci zadecyduje nastpny najlepszy czas okrenia. Do 30 min. od wywieszenia listy mona składa wyjanienia na błdy rachunkowe. Art. 16. PRZEBIEG WYCIGU Procedura startu Czas odlicza si od podanej godziny startu danej klasy 1) 15 min. przed godzin startu wg regulaminu zawodów: sygnał dwikowy - otwarcie wyjazdu z boksów (z pól przedstartowych) na pola startowe. Jeeli kierowca chce przejecha dodatkowe okrenie, nie moe przejeda przez lini startu, ale z dozwolon prdkoci przejecha przez depot obok boksów. 2) 12 minut przed startem: sygnał dwikowy oznajmiajcy, e wyjazd z boksów (z pól przedstartowych) bdzie zamknity za 2 minuty. 3) 10 minut przed startem: sygnał dwikowy - zamknicie wyjazdu z pól przedstartowych. Kady samochód, który pozostał w boksach moe do wycigu startowa z depot tylko na sygnał sdziów. Samochody dołcz do wycigu, kiedy tylko kolumna samochodów po starcie minie wyjazd z depot. Wymiana kół na polach startowych jest dozwolona tylko do sygnału 5 minut, a uzupełnianie paliwa zabronione. 4) Zbliajcy si start jest sygnalizowany tablicami: 5 minut, 3 minuty, 1 minuta i 30 sekund przed startem do okrenia formujcego (zawsze z sygnałem dwikowym) 12

13 - tablica 5 minut : pocztek odliczania czasu - oznacza to obowizek wygaszenia silników oraz zamknicie wjazdu na pola startowe. Kierowca, który nie zdył wjecha na swoje pole startowe przed pokazaniem tablicy 5 minut moe starowa z ostatniego pola lub depot. Wszystkie samochody musz mie przymocowane koła. Zmiana kół nie jest dozwolona. Ogrzewacze opon mog by uywane tylko do sygnału 3 minuty. Wszystkie osoby oprócz kierowców, osób oficjalnych i personelu technicznego musz opuci pola startowe. - tablica 3 minuty - oznacza to sygnał do opuszczenia pól startowych przez wszystkie osoby oprócz mechaników. Wszystkie samochody musz sta na kołach. - tablica 1 minuta - jest to sygnał do uruchomienia silników i opuszczenia pól startowych przez mechaników, - tablica 30 sekund - po upływie 30 sekund od pokazania tej tablicy zostanie wywieszona zielona flaga, (lub zapalone zielone wiatło), co oznacza bdzie start do okrenia formujcego. 5) kady kierowca, który nie moe wystartowa musi ten fakt zasygnalizowa (poprzez podniesienie rki w Formule lub otwarcie drzwi). Po tym, jak pozostałe samochody rozpoczły okrenie formujce, jego mechanicy mog, pod nadzorem sdziów, pcha samochód po torze w celu uruchomienia silnika. Kierowca moe wtedy wykona okrenie formujce, ale zabronione jest wyprzedzanie innych kierowców. Jeeli samochód nie został uruchomiony po kilku próbach, musi zosta usunity do depot, gdzie po usuniciu usterki kierowca moe wystartowa do wycigu na sygnał sdziów. 6) w czasie okrenia formujcego na wszystkich punktach PO bdzie pokazana ółta flaga (wymachiwana), a ponadto: po sygnale startera zawodnicy zobowizani s do uformowania kolumny rzdem wg miejsc. przed dojazdem do pól startowych prowadzcy musi prowadzi cał kolumn praw stron toru. Przejazd na pola znajdujce si po lewej stronie dopuszczony jest z zachowaniem szyku dopiero na wysokoci ostatnich pól startowych. musi by zachowana taka kolejno, jak na polach startowych obowizuje zakaz wyprzedzania (samochody zdefektowane mona omija) samochód zdefektowany tzn. taki, który si zatrzymał lub sygnalizuje 13

14 defekt przy pomocy wiateł awaryjnych (podniesienie rki w Formule). szybko w czasie tego okrenia ustala kierowca, który startuje z pola nr 1, a samochody powinny porusza si w zwartym i cienionym szyku. zabronione jest wykonywanie prób startu. 7) po wykonaniu okrenia formujcego, jeeli starter stwierdzi, e wszystkie samochody s właciwie ustawione, pokazuje tablic "5 sekund", po upływie których włcza czerwone wiatło, które wieci si od 2 do 3 sekund. Wycig startuje w chwili zgaszenia czerwonych wiateł. 8) jeeli po wykonaniu okrenia formujcego i powrocie na pola startowe powstanie jakikolwiek problem, naley postpowa w nastpujcy sposób: a jeli problemem jest usterka techniczna samochodu, która moe spowodowa zagroenie podczas startu kierowca musi to natychmiast zasygnalizowa (podniesieniem rki/otwarciem drzwi), a sdzia na polu startowym musi da znak machaniem ółt flag. Jeeli Dyrektor zawodów podejmie decyzj o opónieniu startu, zostan zapalone ółte wiatła. Nastpnie zostan zapalone zielone wiatła i wystawiona tablica EXTRA FORMATION LAP (dodatkowe okrenie formujce), po czym wszystkie samochody pojad nastpne formujce okrenie. W tym czasie ekipa techniczna postpuje jak w pkt 5). Dystans wycigu zostanie zmniejszony o 1 okrenie. b - jeeli wystpi inny problem i Dyrektor zawodów podejmie decyzj o wstrzymaniu startu, zostan zapalone ółte wiatła i wystawiona tablica START DELAYED (start opóniony). Wszystkie silniki musz zosta wyłczone, a procedura startowa jest powtórzona od tablicy 5 minut. Dystans wycigu zostanie zmniejszony o 1 okrenie 9) kierowca, który podczas okrenia formujcego wypadł z szyku, ale dojechał do pól startowych przed pokazaniem tablicy "5 sekund" moe wystartowa do wycigu z ostatniego pola, w innym przypadku start musi nastpi z depot. 10) start z depot jest moliwy równie bez okrenia formujcego wyłcznie na znak sdziego Rozmieszczenie pól startowych na torze jest przemienne w dwóch kolumnach, pole nr 1 jest ustalone przy odbiorze danego toru Kierowcy zajmuj przyznane pola startowe wyłcznie w czasie i na zasadach okrelonych procedur startu. Nie zajte pole startowe zostaje 14

15 wolne, zajcie go przez innego kierowc traktowane jest na równi z falstartem Falstartem jest zarówno start "lotny" jak i wystartowanie przed sygnałem startu i to niezalenie od szeregu w którym znajduje si pole kierowcy. Od momentu zapalenia si czerwonego wiatła do jego zgaszenia jako wystartowanie rozumiane bdzie: - ruszenie do wycigu - ruszenie i zatrzymanie si Falstart karany bdzie kar "DRIVE THROUGH" (Art pkt 3.a) Stwierdzenie popełnienia falstartu ley w kompetencjach Dyrektora Wycigu lub jego zastpcy - Dyrektora d/s Sportowych Start lotny. W wycigach ze startem lotnym samochody podczas okrenia formujcego prowadzone s przez Samochód Pilotujcy obowizujca prdko km/h. W miar zbliania si do koca okrenia kierowcy powinni ustawi si w szyku dwójkowym i nie zmienia go a do sygnału startu. Miejsce formowania szyku bdzie sygnalizowane tablicami FORMATION / GRID wskazywanymi na PO. Przed kocem okrenia Samochód Pilotujcy zjeda z toru, a kierowca, który uzyskał pole position powinien jecha z t sam prdkoci, a inne samochody utrzymywa swoje pozycje, a do czasu dania sygnału startu (jednoczesne zgaszenie wiateł czerwonych i zapalenie wiateł zielonych). Jeeli szyk dwójkowy na kocu tego okrenia nie został zachowany, Dyrektor Wycigu nakazuje Samochodowi Pilotujcemu wykonanie jednego lub kilku dodatkowych okre formujcych. W takim przypadku za start do wycigu uwaa si koniec pierwszego okrenia formujcego Zwycizc biegu zostaje kierowca, który przejechał wymagan ilo okre i jako pierwszy przejechał lini mety. Nastpne miejsca zajmuj kierowcy, którzy przejechali lini mety za zwycizc w kolejnoci koczonego wycigu. Za ukoczenie biegu uwaa si przejechanie linii mety w czasie nie dłuszym ni 5 minut od momentu przejechania przez ni zwycizcy bez wzgldu na wykonan ilo okre. Aby kierowca został sklasyfikowany musi pokona w tym czasie 80% trasy. W przypadku połczenia klas sklasyfikowanie w klasie wolniejszej odnosi si do czasu najlepszego w jego klasie, jak i % okre odnosi si do zwycizcy tej 15

16 klasy. Regulamin ramowy Wycigowych Samochodowych Mistrzostw Polski Kierowcy, którzy zostali sklasyfikowani otrzymuj w zalenoci od zajtego miejsca punkty do klasyfikacji rocznej zgodnie z regulaminem szczegółowym na dany rok Organizator moe połczy w jednym biegu wycig dwóch lub wicej klas jeeli liczebno kierowców połczonych klas nie przekroczy pojemnoci toru Przerwanie wycigu. Przerwanie wycigu nastpuje wyłcznie flag czerwon na linii start-meta i równoczenie na kadym PO wokół toru. 1) w czasie 2 pierwszych okre. Start wg czasów treningów. Kary niezrealizowane anulowane. Dystans zmniejszony, 2) po przejechaniu przez lidera 2 okre start bdzie powtórzony wg miejsc zajtych na ostatnim okreniu przejechanym przez kierowców przed przerwaniem wycigu. Niezrealizowane kary bd egzekwowane po starcie do biegu powtórnego. Dystans zmniejszony Punktacja w przerwanym wycigu. Jeli z jakichkolwiek powodów nie mona dokoczy przerwanego wycigu, kierowcom bd przyznane punkty wg nastpujcych zasad: Gdy prowadzcy przejedzie: minimum 75% dystansu wycigu minimum 50% dystansu wycigu mniej ni 50% dystansu 100% punktów 50% punktów bez punktów Klasyfikacja bdzie taka, jak na linii mety ostatniego okrenia przed przerwaniem wycigu. Art.17. OBOWIZKI KIEROWCY NA TORZE Kierowca wyprzedzany, musi da drog wyprzedzajcemu (dotyczy to wyłcznie samochodów dublowanych lub uszkodzonych). Utrudnianie manewru wyprzedzania, zajedanie drogi lub blokowanie przez wyprzedzanego, spowoduje nałoenie kary do wykluczenia włcznie. Kierowca prowadzcy ma prawo wyboru toru jazdy chocia nie wolno mu jecha "wykiem". Kierowca dublowany musi wyprzedzajcemu usun si z toru jazdy w razie koniecznoci nawet zwalniajc Kierowca wyprzedzajcy, pod rygorem wykluczenia z biegu lub 16

17 innych kar, nie moe wjecha w lini toru jazdy samochodu kierowcy wyprzedzanego w sposób zagraajcy bezpieczestwu jazdy, podobnie nie wolno mu wjeda pomidzy krawd toru i samochód oraz pomidzy dwa samochody - o ile nie ma na to dostatecznego miejsca Kady samochód, który w czasie trwania wycigu, treningu czy okrenia formujcego, zatrzymał si na trasie - musi by z niej usunity przy zachowaniu wszelkich rodków ostronoci. Kierowca zobowizany jest podporzdkowa si poleceniom słub organizatora (zwłaszcza ma obowizek przejcia w miejsce bezpieczne) Korzystanie w czasie trwania wycigu (łcznie z okreniem formujcym) na trasie z obcej pomocy jest równoznaczne z wykluczeniem z wycigu. Jedynym miejscem, gdzie pomoc jest dozwolona jest depot (nie dotyczy procedury opisanej w Art punkt 5 i 8). Na trasie mona usuwa usterk, jednake kierowca zdany jest na własne siły. Osoby funkcyjne maj obowizek udzielania pomocy kierowcy, który wypadł z trasy, jednake nie wolno im wpycha samochodu na tras. Kierowca, jeeli moe jazd kontynuowa - musi na tras wróci samodzielnie zachowujc rodki ostronoci. Oddalenie si kierowcy na trasie od samochodu lub zdjcie kasku jest równoznaczne z rezygnacj z dalszej jazdy Zabrania si pod grob wykluczenia popychania samochodu na trasie. Jedyn sił napdow moe by silnik samochodu, a jedynym sposobem uruchomienia silnika - jego rozrusznik (nie dotyczy to depot, pól przedstartowych i procedury opisanej w Art punkt 5 i 8) Kada ch zatrzymania si kierowcy na trasie czy zjazdu z niej musi by przez niego sygnalizowana innym kierowcom w sposób widoczny i nie budzcy wtpliwoci (kierunkowskaz lub rka uniesiona w gór). Przed zmian linii jazdy kierowca zobowizany jest sprawdzi czy swoim manewrem nie zagraa innym jadcym za nim. Dotyczy to take powrotu na tras. Niedozwolone jest zatrzymywanie pojazdu w strefie zakrtu. Pojazd zdefektowany musi by natychmiast usunity poza stref zakrtu Kierowca jest zobowizany stosowa si w trakcie treningu i wycigu do polece sdziów, a w szczególnoci reagowa na pokazywane flagi i tablice pod rygorem kar a do wykluczenia wł cznie Samochód, z którego w czasie treningu lub wycigu wycieka olej, musi natychmiast opuci tor. Zabronione jest kontynuowanie jazdy w celu dojechania do boxów Park zamknity obowizuje po kadym treningu i wycigu (dotyczy równie samochodów zdefektowanych). W przypadku zmiany samochodów 17

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY

POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY Przepisy s"dziowania gimnastyki sportowej m"#czyzn 2009-2012 Opracowanie i t!umaczenie Adam Koperski, Adam Jaroszewski Gda$sk 2009 Spis tre"ci Cz#"$ I 1. Zadania i cele przepisów.....

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA oraz jego załącznikami,

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY 4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY V ELIMINACJA PUCHARU FIA W HISTORYCZNYCH RAJDACH NA REGULARNOŚĆ V ELIMINACJA PUCHARU POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W RAJDACH NA REGULARNOŚĆ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3-8 WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut Warszawa, 4 grudnia 2006 Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce krótkie opracowanie dotyczce zagadnie podatkowych zwizanych z wykorzystywaniem pojazdów w prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU 4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo