III BIELSKI RAJD SYREN MAJA 2010 REGULAMIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III BIELSKI RAJD SYREN 22-23 MAJA 2010 REGULAMIN"

Transkrypt

1 III BIELSKI RAJD SYREN MAJA 2010 REGULAMIN

2 ORGANIZATOR Organizatorem III BIELSKIEGO RAJDU SYREN jest Syrena Bielsko Klub przy Automobilklubie Beskidzkim ( ) WŁADZE RAJDU Kierownictwo Rajdu: Dariusz Kucharski Mariusz Trębla Paweł Soszka Sędzia Trasy: Rafał Stasica PROGRAM RAJDU Otwarcie listy zgłoszeń: 01 marca 2010 Zamknięcie listy zgłoszeń: 04 maja 2010 (W szczególnych wypadkach istnieje moŝliwość zgłoszenia późniejszym terminie) Sobota 22 maja Zapisy uczestników parking OBR Bosmal ( Biuro Rajdu SYRENA BOSTO) Odprawa omówienie trasy Start pierwszej załogi do próby sprawnościowej (OBR) Start pierwszej załogi na trasę pierwszego etapu rajdu Zwiedzanie kolekcji zabytkowych samochodów traktorów oraz współczesnych maszyn rolniczych Obiad w restauracji w stylu PRLu Start pierwszej załogi na trasę drugiego etapu rajdu. 16,00-19:00 SARNI STOK - POKAZ POJAZDÓW, PRÓBA ZRĘCZNOŚCIOWA, KONKURSY, ZABAWY i inne syrenkowe atrakcje Meta. ORW PRZYSTAŃ ( Pod Górą śar, nad jeziorem - zakwaterowanie) Niedziela 23 maja Śniadanie ok Wyjazd pierwszej załogi do Bielska Białej ok Bielsko Biała - Plac Ratuszowy - Pokaz samochodów, prezentacja załóg, konkursy, Ŝurek z Syrenkowej kuchni polowej. 13:00 Ogłoszenie wyników, Uroczyste zakończenie Rajdu, rozdanie nagród i pamiątek. Po rozdaniu nagród dalszy ciąg zabaw i konkursów dla wytrwałych. 2

3 1. Definicja imprezy REGULAMIN III Bielskiego rajdu Syren III Bielski Rajd Syren (zwany dalej Rajdem) to ogólnodostępna impreza samochodowa mająca charakter Rajdu Turystycznego wg. ksiąŝki drogowej z elementami rywalizacji. Nie jest to impreza sportowa. 2. Władze rajdu 2.1. Na czele władz Rajdu stoi czteroosobowy organ nadzorujący, pełniący równieŝ funkcję Zespołu Sędziów (ZS), w skład którego wchodzą: Komandor Rajdu Dariusz Kucharski, Członkowie ZS Mariusz Trębla, Paweł Soszka, Sędzia Trasy Rajdu Rafał Stasica 2.2. ZS jest najwyŝszą władzą w czasie trwania imprezy, rozpatruje wszelkie sprawy podlegające kontroli organizacyjnej, protesty oraz zatwierdza wyniki imprezy Decyzje ZS są ostateczne i nieodwołalne, nie podlegają reklamacjom Władzą wykonawczą imprezy jest Komandor Rajdu. 3. Uczestnictwo 3.1. Do udziału w Rajdzie będą dopuszczeni kierowcy posiadający w dniu zawodów waŝne prawo jazdy kategorii "B". 4. Zgłoszenia i ich forma 4.1. Zgłoszenia załóg winny być składane: za pomocą poczty elektronicznej 4.2 Maksymalna liczba startujących załóg: W przypadku zgłoszenia więcej niŝ 30 załóg o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń. 4.4 W przypadku zgłoszenia do imprezy załogi biorącej udział w zawodach samochodem stanowiącym własność osoby trzeciej, wymagana jest pisemna zgoda właściciela/ współwłaściciela dołączona do zgłoszenia. 4.5 Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny. 4.6 Zwrot wpisowego moŝe nastąpić w przypadku odwołania rajdu lub w przypadku nie przyjęcia zgłoszenia. 4.7 W innych przypadkach nie ujętych niniejszym regulaminem wpisowe jest bezzwrotne. 3

4 5. Ubezpieczenie 5.1 Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC. 5.2 Zaleca się równieŝ aby uczestnicy dodatkowo zawarli ubezpieczenie NW 5.3 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak równieŝ spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich ich mienia. 6. Załoga 6.1 Załogę stanowi kierowca i pilot. 6.2 Dopuszcza się start w imprezie bez pilota po uprzednim poinformowania ZS 7. Obowiązki załóg 7.1 Przez podpisanie zgłoszenia do udziału w rajdzie załoga zobowiązuje się do całkowitego podporządkowania przepisom niniejszego regulaminu oraz poleceniom i instrukcjom wydawanym przez władze rajdu (równieŝ poprzez komunikaty). 7.2 Pod rygorem niedopuszczenia do startu załoga zobowiązana jest do obecności na odprawie. 7.3 Do obowiązków załogi naleŝy: Zamocowanie we własnym zakresie numerów startowych oraz reklam sponsorów rajdu w miejscach wyznaczonych przez organizatora Przejazd trasy w podanej przez organizatora kolejności i kierunku zgodnym z ksiąŝką drogową Odbycie wszystkich prób zręcznościowych w zapiętych pasach bezpieczeństwa, włączonymi światłami mijania i zamkniętymi szybami. Nieprzestrzeganie powyŝszych przepisów pociągnie za sobą karę do wykluczenia włącznie. 8. Pojazdy dopuszczone 8.1 Wszystkie samochody zgłoszone do imprezy muszą posiadać waŝne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych i spełniać wymogi regulaminowe Rajdu, tj.: do udziału w imprezie dopuszcza się wyłącznie samochody MARKI SYRENA. 8.2 Zezwala się na stosowanie na próbach sprawnościowych opon typu slick (zgodnych z załącznikiem V przepisów ogólnych FIA). 8.3 Zabrania się stosowania opon kolcowanych!!! 9. Klasyfikacja miejsce w klasyfikacji generalnej Rajdu 2. - miss publiczności 3. - najlepszy strój z epoki 4. - najdalszy dojazd 5. - mistrz druciarstwa 6. - konkurs wiedzy o samochodzie Syrena 7. - najsympatyczniejsza załoga 8. - miss zlotu 4

5 10. Badanie kontrolne BK i oznakowanie samochodów 10.1 Zgłoszone do Rajdu samochody muszą być przedstawione do BK-1 w miejscu i czasie podanym przez organizatora. ( podczas odbioru dokumentów ) Spóźnienie na BK-1 powyŝej 30 minut powoduje wykluczenie załogi z imprezy Samochód nie spełniający wymogów regulaminowych nie zostanie dopuszczony do startu Samochód przedstawiony do BK-1 musi być oznakowany numerami startowymi 10.5 Samochód musi być wyposaŝony zgodnie z Prawem o Ruchu Drogowym. Dopuszcza się do udziału w Rajdzie samochody z wyposaŝeniem dodatkowym mającym wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa Samochód musi być sprawny technicznie, a kierowca zobowiązany jest przedstawić wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu i dopuszczające pojazd do ruchu po drogach publicznych Samochód musi być czysty zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz oraz posiadać czystą komorę silnika. 11. Porządek i bezpieczeństwo w czasie Rajdu Uczestnicy Rajdu są normalnymi uŝytkownikami dróg publicznych RP i muszą przestrzegać obowiązujących na drogach publicznych RP zasad i przepisów. Za ich naruszenie odpowiada osobiście kierujący pojazdem W razie uczestniczenia w wypadku drogowym z ofiarami w ludziach, uczestnik Rajdu kierujący pojazdem obowiązany jest niezwłocznie zatrzymać pojazd, udzielić pomocy poszkodowanym, powiadomić Policję o zdarzeniu oraz pozostać na miejscu wypadku do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji. 12.Jazda sprawnościowa 12.1 Start do kaŝdej z prób odbywa się w kolejności numerów startowych, o przydziale których decyduje Organizator Po zakończeniu próby załoga zobowiązana jest do niezwłocznego udania się na kolejny etap rajdu według KsiąŜki Drogowej Po przejechaniu Mety Rajdu załoga jest zobowiązana niezwłocznie zanieść Kartę Drogową do Biura Rajdu i przekazać ją Komisji Obliczeń. 13. Próby sprawnościowe 13.1 Próby i sposób ich pokonywania zostaną szczegółowo omówione na odprawie uczestników Organizator udostępni rysunki prób oraz określi ich lokalizację Start do poszczególnych prób następuje przednimi kołami przed linią startu, meta stop z zatrzymaniem samochodu tak, aby linia mety znajdowała się między osiami samochodu Zadaniem załogi jest prawidłowe przejechanie wyznaczonej próby w jak najkrótszym czasie Do poruszania się samochodu na trasie Rajdu słuŝyć moŝe wyłącznie siła napędowa samochodu lub siła mięśni. 5

6 14. Pomiar czasu i kary 14.1 Pomiar czasu będzie dokonywany z dokładnością 0,01 sekundy Start do pierwszej próby niezgodnie z kolejnością numerów startowych wykluczenie z Rajdu Za kaŝdą 0,1s. trwania próby sportowej 0,1 pkt Zgubienie karty drogowej wykluczenie z Rajdu Za przewrócenie, potrącenie lub przesunięcie słupka (beczki, opony, szykany) 5 pkt Falstart 5 pkt. FALSTART jest to zarówno start lotny jak i wystartowanie przed sygnałem startera. Kierowcy i pojazd są podporządkowani poleceniom Startera od momentu podniesienia flagi do momentu jej opuszczenia. Ruchowi flagi moŝe towarzyszyć lub moŝe być on zastąpiony przez inny odpowiedni sygnał (np. podniesienie/ opuszczenie ręki Startera). Falstart istnieje wtedy, gdy kierowca podlegający poleceniom Startera porusza się do przodu lub poruszy się i zatrzyma z określonej pozycji przed podaniem właściwego sygnału startu. W przypadku wykonania falstartu kierowca zostaje ukarany doliczeniem 5 punktów karnych do czasu osiągniętego z pokonania wyznaczonej próby Nanoszenie własnych poprawek i notatek na kartę drogową z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych wykluczenie z Rajdu Przekroczenie linii mety spowoduje doliczenie 5 pkt. karnych do czasu całkowitego zatrzymania samochodu poza linią mety INTERPRETACJA METY STOP Kierowca obowiązany jest zatrzymać samochód w taki sposób, aby linia mety na próbie znalazła się między osiami samochodu Całkowite zatrzymanie samochodu jest to moment tzw. odbicia nadwozia samochodu znajdującego się na linii mety co powoduje zakończenie pomiaru czasu Przekroczenie linii mety spowoduje doliczenie 5 pkt. karnych do czasu całkowitego zatrzymania się samochodu poza linią mety Cofanie samochodu w celu poprawienia jego ustawienia na mecie próby, traktowane będzie jako cofanie w strefie i spowoduje doliczenie 10 pkt. Karnych Za nieprawidłowe wykonanie próby TARYFA (150% wyniku uzyskanego przez najlepszego zawodnika w klasie na danej próbie) JeŜeli zawodnik pomyli trasę próby sprawnościowej, lecz wróci tą samą drogą na właściwy tor jazdy a następnie będzie kontynuował pokonywanie próby zgodnie z mapką dostarczoną przez organizatora, wówczas taryfa nie zostanie mu przyznana W przypadku uzyskania czasu przejazdu gorszego niŝ 150% najlepszego wyniku w klasie na danej próbie, zawodnik otrzyma czas równy 150% najlepszego wyniku w klasie Za niesportowe zachowanie : kara czasowa wg uznania przez ZS do wykluczenia włącznie Ze względu na specyfikę prób sprawnościowych istnieje taka moŝliwość, iŝ nie wszystkie kary (w szczególności taryfy, potrącone słupki, beczki, opony, szykany) zostaną wpisane do karty drogowej załogi; karta drogowa ma dla zawodnika charakter informacyjny. 6

7 15. Protesty 15.1 Od chwili startu do Rajdu uczestnicy nie mogą powoływać się na jakiekolwiek działanie siły wyŝszej KaŜdy protest musi być złoŝony na piśmie na ręce Komandora Rajdu Protesty naleŝy składać bezzwłocznie po ukończeniu Rajdu Wyjaśnienie kar wyznaczonych przez obsługujących próby sportowe natychmiast po podjęciu decyzji o ukaraniu Prawo do złoŝenia protestu przysługuje wyłącznie zawodnikom, którzy ukończą imprezę Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 50zł. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez ZS. 16. Przepisy końcowe 16.1 Organizator zastrzega sobie prawo wyłącznej interpretacji regulaminu oraz prawo wydawania dodatkowych poleceń i zaleceń uzupełniających regulamin Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego odwołania Rajdu. Organizatorzy: Dariusz Kucharski, Mariusz Tręzla. Paweł Soszka 7

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015

REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Tekst jednolity wg stanu prawnego na dzień 9 kwietnia 2015 REGULAMIN KONKURSOWEJ JAZDY SAMOCHODEM 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Definicje KJS...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 4 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej Nowogard 20-21 czerwca 2015r. Organizator Automobilklub Koszaliński ul.gnieźnieńska 14, 75-736 Koszalin www.rajd.nowogard.pl info@rajd.nowogard.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS Wiosenny Super OeS REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 1 runda Mistrzostw Powiatu Gorlickiego w Super OeS-ie pod Patronatem Starosty Gorlickiego Pana Karola Górskiego Biecz 26 kwietnia 2015 r. Organizator: Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ. 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem NIEPODLEGŁOŚĆ 15.11.2014r. Nowe Miasto nad Pilicą SPIS TREŚCI: 1. USTALENIA OGÓLNE 2. ORGANIZACJA 3. ZGŁOSZENIA 4. UBEZPIECZENIE 5. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl

Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl KLUB SPORTOWY G4 Regulamin Uzupełniający Super KJS RALLY MASTERS Sobótka 2015.04.18 1 Runda ASMDŚl Klub Sportowy G4 spółka z o.o.. 55-020 Żórawina, Wojkowice ul. Rajdowa 4 tel. 71 3107 51 65 www. rallymasters.pl

Bardziej szczegółowo

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY PUCHAR WIOSNY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 2 runda Mistrzostw Okręgu Warszawskiego PZM w KJS 2 runda Pucharu Automobilklubu Polski 2015 18-19.04.2015r. Warszawa Organizator Automobilklub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowej Jazdy Samochodem na rok 2015 Konkursowa Jazda Samochodem 50 MONTE CALVARIA 2015 Góra Kalwaria Organizator Automobilklub Polski ul. Powstańców Śląskich 127 01-355 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY KJS NAMYSŁÓW 2015 REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem 1 runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2015 Namysłów 2 maja 2015r. Organizator: Automobilklub Opolski przy wsparciu Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY. Konkursowa Jazda Samochodem. Nazwa imprezy: Puchar Jesieni REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Konkursowa Jazda Samochodem Nazwa imprezy: Puchar Jesieni Miejsce: Lotnisko Nowe Miasto Organizator Automobilklub Polski 00-834 Warszawa Ul. Pańska 85 SPIS TREŚCI 1. USTALENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom

Automobilklub Radomski. Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes. 12.09.2015 r. Radom Automobilklub Radomski Regulamin uzupełniający II Popularnej Imprezy Samochodowej Superoes 12.09.2015 r. Radom WSTĘP Impreza zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami: Międzynarodowego Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint Automobilklubu Lubelskiego 9 sierpnia 2015 r. REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY Rally Sprint 4 runda Mistrzostw Okręgu Lubelskiego PZM w RS Biała Podlaska 9 sierpnia 2015 r. Rally Sprint zostanie przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego

4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY RALLY SPRINTU 4 Rally Sprint o Puchar Automobilklubu Nowomiejskiego Organizator Automobilklub Nowomiejski 13-300 Nowe Miasto Lubawskie ul. Grunwaldzka 3 Licencja sportów samochodowych

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015

PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Stan na dzień 25 Lutego 2015 PRZEPISY OGÓLNE TERENOWYCH IMPREZ SAMOCHODOWYCH 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy

Mistrzostwa Okręgu Polskiego Związku Motorowego Youngtimer Party 2015 Regulamin Ramowy YOUNGTIMER PARTY 2015 MISTRZOSTWA OKRĘGU PZM REGULAMIN RAMOWY 1 CHARAKTERYSTYKA I TERMIN IMPREZY 1.1 Impreza zorganizowana zostanie zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Sportowym FIA oraz jego załącznikami,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH

REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH Stan prawny na dzień 18 grudnia 2009 r. REGULAMIN RAJDOWE MISTRZOSTWA POLSKI SAMOCHODÓW TERENOWYCH 2010 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl 1. Ustalenia ogólne 1.1 Rajdowe

Bardziej szczegółowo

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY

4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY 4 RAJD POLSKI HISTORYCZNY V ELIMINACJA PUCHARU FIA W HISTORYCZNYCH RAJDACH NA REGULARNOŚĆ V ELIMINACJA PUCHARU POLSKI POJAZDÓW ZABYTKOWYCH W RAJDACH NA REGULARNOŚĆ REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY 3-8 WRZESIEŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2014 REGULAMIN RAMOWY GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2014 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 REGULAMIN RAJDOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Ustalenia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH

REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013 REGULAMINY SAMOCHODOWYCH WYŚCIGIÓW GÓRSKICH 2013 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: 1. Regulamin ramowy SWG... 3 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI

REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI REGULAMIN GÓRSKICH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NA ROK 2008 Polski Związek Motorowy www.pzm.pl Spis treści Regulamin Ramowy... 3 1. Załącznik 1 Regulamin techniczny 2008... 20 2. Załącznik 2 Regulamin

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne:

1 S t r o n a. Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015. I Postanowienia ogólne: Regulamin 1 st Business Economy Challenge 2015 I Postanowienia ogólne: 1. Organizatorem rajdu 1 st Business Economy Challenge zwanym dalej rajdem jest Rodan Event z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Opłotki

Bardziej szczegółowo

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE

Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Regulamin Sportu Motocyklowego Zasady Rozgrywek WYŚCIGI MOTOCYKLOWE sezon 2015 1 Spis treści: 0. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW... 5 1. ZASADY ROZGRYWEK...... 6 1.1. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015

Międzynarodowy Kodeks Sportowy 2015 Stan na dzień 1 stycznia 2015 MIĘDZYNARODOWY KODEKS SPORTOWY 2015 Polski Związek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Spis treści: Artykuł 1 Przepisy ogólne 3 Artykuł 2 Zawody Ogólne

Bardziej szczegółowo

XX Rajd Niepodległości TRASA MOTOROWA 15 listopada 2014 r.

XX Rajd Niepodległości TRASA MOTOROWA 15 listopada 2014 r. XX Rajd Niepodległości TRASA MOTOROWA 15 listopada 2014 r. I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE R E G U L A M I N Rajd jest imprezą turystyczno-krajoznawczą zorganizowaną dla realizacji następujących głównych celów

Bardziej szczegółowo

II POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OSP i PSP

II POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OSP i PSP II POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE Z ZAKRESU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OSP i PSP I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorami zawodów są: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu Ochotnicza Straż

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Japan Battle Time Attack

REGULAMIN Japan Battle Time Attack REGULAMIN Japan Battle Time Attack 1.1 Time Attack jest okrążeniem wyścigowym, w którym zawodnik pokonuje dystans okrążenia o określonej długości zdefiniowanej przez organizatorów. 1.2. W zawodach może

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships)

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) 1. Komitet Turnieju a) Komitetu Turnieju składa się z trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014

Kodeks sportowy FAI. Część 7B Klasa O PARALOTNIE. (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III. Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Kodeks sportowy FAI Część 7B Klasa O PARALOTNIE (z wyłączeniem celności lądowania) KLASA III Wydanie 2014 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 Wersja polska. W przypadku rozbieżności obowiązujący jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Aktywnym być, to dłużej żyć w cyklu Grand Prix PZK 2015

Aktywnym być, to dłużej żyć w cyklu Grand Prix PZK 2015 Aktywnym być, to dłużej żyć w cyklu Grand Prix PZK 2015 Stowarzyszenie Łódzki Klub Kajakowy Albatros zaprasza na VII OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY im. Sławomira Forysiaka PILICA 2015 w ramach projektu PZK

Bardziej szczegółowo