SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25"

Transkrypt

1 SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 I. POJ CIE RODKÓW TRWA YCH Definicja rodków trwa ych w ustawie o rachunkowo ci rodki trwa e w przepisach podatkowych Definicja rodków trwa ych sformu owana dla celów podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych Obiekt w budowie jako niestanowi cy rodka trwa ego Kompletne urz dzenie w budowanym obiekcie W asno rodków trwa ych Budynki i budowle wzniesione na cudzym gruncie Wspó w asno rodka trwa ego Przewidywany okres u ywania rodka trwa ego Sk adnik maj tku o warto ci powy ej z niezaliczony do rodków trwa ych Jaka metoda amortyzacji? Od 2009 roku ni sza stawka odsetek przy korekcie kosztów amortyzacji Odsetki z tytu u przekwalifikowania sk adnika maj tku na rodek trwa y kosztem uzyskania przychodów Przekwalifikowanie obiektu do rodków trwa ych przed up ywem 1 roku u ywania Przekwalifikowanie sk adników o warto ci nieprzekraczaj cej z Warto ciowe kryterium rodków trwa ych Lokal w obcym budynku W asny grunt rodkiem trwa ym Zakup gruntu na cele budowlane Meble i dywany Grunt w wieczystym u ytkowaniu rodki trwa e w spó ce cywilnej Obce sk adniki maj tku rodkami trwa ymi podatnika Inwestycje w obcych rodkach trwa ych Jak post pi ze sk adnikiem maj tku o warto ci nieprzekraczaj cej z? rodki trwa e ulepszone Wykorzystywanie rodka trwa ego w prowadzonej dzia alno ci gospodarczej Drukarka jako rodek trwa y Moment zaliczenia budowanego lokalu do rodków trwa ych Sk adniki maj tku wykorzystywane przez korzystaj cego na podstawie umowy leasingu rodki trwa e niepodlegaj ce amortyzacji rodki trwa e nieu ywane na skutek zawieszenia lub zaprzestania dzia alno ci Nabycie gruntu wraz z hal magazynow...49

2 6 Spis tre ci 34. Kolektor s oneczny zamontowany na budynku jako rodek trwa y Ogrodzenie i chodniki posesji sk adaj cej si z kilku budynków Przeno ne urz dzenie klimatyzacyjne jako rodek trwa y Zestaw, a nie jego pojedyncze elementy stanowi rodek trwa y...51 II. WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE Definicja warto ci niematerialnych i prawnych w ustawie o rachunkowo ci Warto ci niematerialne i prawne u podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Warto ci niematerialne i prawne w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych Prawa spó dzielcze Nak ady na spó dzielcze prawo do lokalu Prawo u ytkowania wieczystego gruntów Udzia w prawie u ytkowania wieczystego gruntu przy zakupie lokalu u ytkowego Autorskie prawa maj tkowe Umowa przeniesienia autorskich praw maj tkowych Pokrewne prawa maj tkowe Licencje i sublicencje Royality a warto pocz tkowa praw maj tkowych Nabycie licencji z rzeczowym materia em licencyjnym Licencja na wykonywanie transportu drogowego nie jest warto ci niematerialn i prawn Koncesja Prawa okre lone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w asno ci przemys owej Od kiedy znak towarowy podlega amortyzacji? Warto pocz tkowa i amortyzacja otrzymanych aportem praw ochronnych na znaki towarowe Programy komputerowe nieb d ce warto ciami niematerialnymi i prawnymi Programy komputerowe zaliczane do warto ci niematerialnych i prawnych Warto ci niematerialne i prawne (w tym licencje do programów komputerowych) nie mog by przedmiotem ulepszenia Oprogramowanie komputerowe wytworzone na w asne potrzeby Zaktualizowanie licencji na program antywirusowy Koszty zako czonych prac rozwojowych Know-how Koszty wdro enia oprogramowania komputerów stanowi cego warto niematerialn i prawn Koszty prac rozwojowych w wyja nieniach Ministerstwa Finansów Warto ci niematerialne i prawne wykorzystywane przez korzystaj cego na podstawie umowy leasingu Warto ci niematerialne i prawne niepodlegaj ce amortyzacji dla celów podatkowych Warto firmy Warto ci niematerialne i prawne nieu ywane na skutek zaprzestania dzia alno ci Koszty organizacji przy za o eniu lub pó niejszym rozszerzeniu spó ki akcyjnej Koszty wykonania strony internetowej nie stanowi warto ci niematerialnej i prawnej...86 III. RODZAJE RODKÓW TRWA YCH I ICH AMORTYZACJA Poj cie amortyzacji Sk adniki maj tku podlegaj ce amortyzacji podatkowej u podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych Sk adniki maj tku niepodlegaj ce amortyzacji u podatników podatku dochodowego od osób prawnych Sk adniki maj tku niepodlegaj ce amortyzacji u podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Klasyfikacja rodków trwa ych...90

3 Spis tre ci 7 6. Poj cie rodków trwa ych w Klasyfikacji rodków Trwa ych (K T) i jej uk ad Grunty Grupa 1 Budynki i lokale oraz spó dzielcze prawo do lokalu u ytkowego i spó dzielcze w asno- ciowe prawo do lokalu mieszkalnego Grupa 2 Obiekty in ynierii l dowej i wodnej Grupa 3 Kot y i maszyny energetyczne Grupa 4 Maszyny, urz dzenia i aparaty ogólnego zastosowania Grupa 5 Maszyny, urz dzenia i aparaty specjalistyczne Grupa 6 Urz dzenia techniczne Grupa 7 rodki transportu Grupa 8 Narz dzia, przyrz dy, ruchomo ci i wyposa enie, gdzie indziej niesklasyfikowane Grupa 9 Inwentarz ywy Wyposa enie nabyte do r. rodkami trwa ymi od 1995 r rodki trwa e oraz warto ci niematerialne i prawne nabyte nieodp atnie Kserokopiarka a grupa K T Sortownik do kruszyw mineralnych a K T Ewidencjonowanie i amortyzowanie poszczególnych sk adników maj tkowych tworz cych stacj paliw IV. WARTO POCZ TKOWA A. Warto pocz tkowa w razie odp atnego nabycia i wytworzenia we w asnym zakresie Warto pocz tkowa w razie odp atnego nabycia Warto pocz tkowa rodków trwa ych i warto ci niematerialnych i prawnych sfinansowanych dotacj, subwencj, dop atami Warto pocz tkowa rodków trwa ych i warto ci niematerialnych i prawnych nabytych cz ciowo odp atnie Kwota nale na zbywcy P atno kwoty nale nej Zakup z zastrze eniem prawa w asno ci Rabat, opust, bonifikata Zakup na raty Zakup na raty wed ug Izby Skarbowej Koszty powi kszaj ce kwot nale n sprzedaj cemu Koszty zwi zane z zakupem Koszty szkolenia pracowników Koszty delegacji kontrahenta zagranicznego Korekta warto ci pocz tkowej Zwrot wydatków a dokonanie korekty wed ug WSA Korekta ceny nale nej zbywcy wed ug Izby Skarbowej Korekta naliczenia odpisu na PFRON a korekta warto ci pocz tkowej Odsetki z tytu u nieterminowych p atno ci zobowi za Odsetki od kredytu bankowego Odsetki od kredytu bankowego wyja nienia Ministerstwa Finansów Odsetki od kredytu bankowego a zako czenie realizacji inwestycji Odsetki od zawieszonego kredytu bankowego Odsetki od kredytu zaci gni tego przed rozpocz ciem inwestycji Odsetki od po yczki Odsetki od po yczki a niedostateczna kapitalizacja Umorzony kredyt Umorzona po yczka z Fnduszu O igw...154

4 8 Spis tre ci 28. Koszty po rednictwa udzielenia kredytu Op aty zwi zane z uzyskaniem kredytu a warto pocz tkowa Koszty polisy ubezpieczenia na ycie i do ycie a warto pocz tkowa Rozliczenie odsetek na poszczególne inwestycje Dyskonto weksli a warto rodków trwa ych w budowie Op aty notarialne, skarbowe, s dowe i inne Podatek od czynno ci cywilnoprawnych od po yczki a warto pocz tkowa Korekta podatku od czynno ci cywilnoprawnych Koszty zabezpieczenia hipotecznego Sp ata zabezpieczenia hipotecznego Koszty zawarcia umowy kupna-sprzeda y Koszty ekspertyzy a warto pocz tkowa Ubezpieczenie a warto pocz tkowa Nak ady poniesione przed nabyciem rodka trwa ego wed ug WSA Op aty za u ytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomo ci a warto pocz tkowa Czynsz dzier awny a warto pocz tkowa Op aty za u ytkowanie a warto pocz tkowa Odst pne za przej cie praw i obowi zków z umowy dzier awy a warto pocz tkowa Cena nabycia ni sza od warto ci rynkowej rodka trwa ego Próba wytrzyma o ci gruntu a warto pocz tkowa rodków trwa ych Budynki nabyte wraz z gruntem ustalenie warto ci pocz tkowej Op aty za przekwalifikowanie gruntu rolnego na budowlany Warto budynku wybudowanego na cudzym gruncie Warto pocz tkowa rodka trwa ego nabytego za granic przy podwy szeniu jego warto ci celnej przez urz d celny Koszt wytworzenia a warto pocz tkowa Koszt wytworzenia wed ug WSA Alokacja kosztów wytworzenia Koszt audytu techniczno-prawnego a koszt wytworzenia rodków trwa ych Koszty biznes planu i us ug doradczych projektu inwestycyjnego Koszt wytworzenia inwestycji Premia dla wykonawcy a koszt wytworzenia Koszt wytworzenia a nak ady na media Op ata koncesyjna za budow autostrady wed ug NSA Kwalifikacja kosztów budowy nowego zak adu Koszty promocji projektu a koszt wytworzenia Koszty studium wykonalno ci a koszt wytworzenia Koszty delegacji prezesa spó ki Kary i sankcje a warto pocz tkowa Wynagrodzenie za odst pienie od umowy Op ata za korzystanie ze rodowiska a koszt wytworzenia Koszty opinii prawnych i doradztwa a koszt wytworzenia rodek trwa y wytworzony w wyniku w asnej produkcji (ksi gi rachunkowe) Koszt wytworzenia rodka trwa ego u podatników prowadz cych ksi g przychodów i rozchodów Op aty przy czeniowe Koszty wytworzenia a odzyski z likwidacji obiektów w zwi zku z budow Koszt likwidacji obiektu przeznaczonego do rozbiórki Likwidacja obiektów w zwi zku z budow koszt wytworzenia czy koszt uzyskania przychodu Koszt wytworzenia gruntu Warto w asnej pracy podatnika Wynagrodzenie pracownika a warto pocz tkowa...253

5 Spis tre ci Kosztorys a warto pocz tkowa Warto pocz tkowa (koszt wytworzenia) okre lana przez bieg ego Wycena wieloletniej budowy przez bieg ego Niepe na dokumentacja a koszt wytworzenia Koszt wytworzenia czy wycena rzeczoznawcy a warto pocz tkowa Wycena kosztu wytworzenia przez bieg ego wed ug WSA Jednoczesne stosowanie ró nych metod ustalania kosztu wytworzenia Utrata dokumentów a koszt wytworzenia Op ata za wycen bieg ego a warto pocz tkowa Lokal cena nabycia czy koszt wytworzenia Korekta ceny nabycia (kosztu wytworzenia) o ró nice kursowe Ró nice kursowe ustalane na podstawie art. 15a u.p.d.o.p. lub art. 24c u.p.d.o.f Ró nice kursowe od po yczki a warto pocz tkowa Ró nice kursowe od w asnych rodków Ró nice kursowe a zwrot wydatków Ró nice kursowe wed ug ustawy o rachunkowo ci Warto pocz tkowa okre lona w decyzji ostatecznej B. Aport, przedsi biorstwo, jego zorganizowana cz a warto pocz tkowa rodków trwa ych Przedsi biorstwo nabyte w drodze kupna a warto pocz tkowa sk adników maj tku Przekszta cenie, po czenie lub podzia podmiotów a warto pocz tkowa sk adników maj tku Warto pocz tkowa rodków trwa ych pozyskanych w drodze wk adu przez osob prawn Wk ad niestanowi cy przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci Wk ad stanowi cy przedsi biorstwo lub jego zorganizowan cz Aport osoby prawnej do spó ki osobowej do r. wed ug WSA Warto pocz tkowa rodków trwa ych wk ad wniesiony do spó ki nieb d cej osob prawn Wk ad niestanowi cy przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci Wk ad stanowi cy przedsi biorstwo lub jego zorganizowan cz Aport inwestycji nieprzekazanej na podwy szenie kapita u zak adowego Rok podatkowy rok kalendarzowy dla rozpoczynaj cych dzia alno przed r. a wycena aportu Podzia przedsi biorstwa na dwie zorganizowane cz ci Zorganizowana cz przedsi biorstwa powsta a poprzez wydzielenie Aport nieruchomo ci w spó kach cywilnych Przedsi biorstwo definicja Warto pocz tkowa firmy w razie kupna przedsi biorstwa (zorganizowanej cz ci) Warto c firmy wed ug Izby Skarbowej Nabycie przedsi biorstwa w drodze kupna wed ug Izby Skarbowej D ugi funkcjonalnie zwi zane z dzia alno ci wed ug NSA i WSA Przej te zobowi zania a warto pocz tkowa firmy, rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych Aport, powstanie dodatniej warto ci firmy i jej amortyzacja w spó ce z o.o Aport, powstanie dodatniej warto ci firmy i jej amortyzacja w spó ce cywilnej Warto pocz tkowa sk adników maj tkowych w razie nabycia przedsi biorstwa (zorganizowanej cz ci) w drodze spadku lub darowizny Warto pocz tkowa przedsi biorstwa nabytego w drodze spadku wed ug Izby Skarbowej Warto pocz tkowa przedsi biorstwa nabytego w drodze darowizny wed ug Izby Skarbowej Sk adniki maj tkowe otrzymane w zwi zku z likwidacj osoby prawnej Aport praw ochronnych Maj tek otrzymany w zwi zku z likwidacj osoby prawnej wed ug Izby Skarbowej...367

6 10 Spis tre ci C. Pozosta e zagadnienia zwi zane z warto ci pocz tkow Koszty wewn trzzak adowego przesuni cia rodka trwa ego a warto pocz tkowa Wspólna ewidencja kosztów rodków trwa ych w budowie a warto pocz tkowa poszczególnych rodków trwa ych Rozparcelowanie obiektu inwentarzowego a warto pocz tkowa poszczególnych rodków trwa ych Rozparcelowanie budynku Od czenie cz ci sk adowej lub peryferyjnej a zmiana warto ci pocz tkowej rodka trwa ego Trwa e wy czenie z eksploatacji odcinka sieci gazowej jako od czenie cz ci sk adowej gazoci gu Od czenie fragmentu linii energetycznej wed ug WSA Wy czenie odcinka kolektora Cz ciowa likwidacja budynku Lokal nie stanowi cz ci sk adowej budynku Warto pocz tkowa a wymiana rodka trwa ego w ramach gwarancji Odzyskanie uprzednio skradzionego rodka trwa ego a warto pocz tkowa Wspó w asno w spó ce cywilnej Wspó w asno a warto pocz tkowa Warto pocz tkowa rodków trwa ych stanowi cych wspó w asno ma e sk Ponowne wykorzystanie rodków trwa ych a ich warto pocz tkowa Przeniesienie rodków trwa ych mi dzy dzia alno ciami ma onków Zniesienie wspó w asno ci a warto pocz tkowa Zmiana ustroju maj tkowego a warto pocz tkowa Warto pocz tkowa inwestycji w obcym rodku trwa ym V. ZASADY I METODY AMORTYZACJI Podstawa naliczania odpisów amortyzacyjnych Cz stotliwo dokonywania odpisów amortyzacyjnych rodki i warto ci u ywane sezonowo Rozpocz cie naliczania odpisów amortyzacyjnych Rozpocz cie dokonywania odpisów od rodków oraz warto ci ujawnionych Termin rozpocz cia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od rodków trwa ych wniesionych aportem Zako czenie dokonywania odpisów amortyzacyjnych Okresy dokonywania (stawki) odpisów amortyzacyjnych warto ci niematerialnych i prawnych dla podatku dochodowego Metody amortyzowania rodków trwa ych dla potrzeb podatku dochodowego Stosowanie stawek amortyzacyjnych z wykazu stawek dla potrzeb podatku dochodowego Stosowanie stawek z wykazu podwy szonych, dla potrzeb podatku dochodowego Stosowanie stawek z wykazu obni onych Obni enie stawek uprzednio podwy szonych (art. 16 ust. 2 u.p.d.o.p.) Mo liwo zmiany stawki z wykazu Stosowanie metody degresywnej dla potrzeb podatku dochodowego Zmiana stawki w metodzie degresywnej Metoda degresywna amortyzacji a ulepszenia Stosowanie stawek ustalonych indywidualnie, dla potrzeb podatku dochodowego Taki sam rodek trwa y ró ne stawki i metody amortyzacji Stosowanie jednorazowego odpisu od warto ci pocz tkowej nie wi kszej ni z Jednorazowa amortyzacja dla ma ych i nowych podatników Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej a jednorazowa amortyzacja...454

7 Spis tre ci Jednorazowa amortyzacja w spó kach osobowych Miesi c zakupu/przyj cia do u ywania rodka trwa ego a jednorazowa amortyzacja Hala produkcyjna a jednorazowa amortyzacja Amortyzacja proporcjonalna do okresu umowy Zasada kontynuacji Zmiana stawki czy zmiana metody? Brak mo liwo ci zmiany metody amortyzacji Korekta b dnie zastosowanej metody/stawki Amortyzacja planowa (ustawa o rachunkowo ci) Zaniechanie odpisów amortyzacyjnych Udokumentowanie u ywania rodka trwa ego Zabytkowa kamienica u ywanym rodkiem trwa ym? VI. WARTO POCZ TKOWA A PODATEK DOCHODOWY A. Wydatki na nabycie rodków trwa ych (warto ci niematerialnych i prawnych) a koszty uzyskania przychodów Odp atne nabycie rodków trwa ych (warto ci niematerialnych i prawnych) a koszty uzyskania przychodu Grunt pod przysz inwestycj Grunt nabyty pod rozbudow warsztatu Budynek na cudzym gruncie Op aty za wieczyste u ytkowanie Dzie a sztuki i eksponaty muzealne Telefon komórkowy Koszty aktywacji telefonu komórkowego Kserokopiarka o warto ci powy ej z nabyta na krócej ni 1 rok Wydatki na zakup mebli Nabycie mebli wraz z nieruchomo ci Zakup urz dzenia w wersji demonstracyjnej Zakup formy do wibroprasy Forma wtryskowa do tworzyw sztucznych Nabycie rodka trwa ego przed planowanym wniesieniem przedsi biorstwa jako aportu Reklama wietlna rodkiem trwa ym Chodnik gminny i przy cze energetyczne wed ug Izby Skarbowej Budowa drogi w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Przebudowa obcej infrastruktury technicznej wed ug NSA Budowa infrastruktury drogowej na obcym gruncie Ogrodzenie przeno ne rodkiem trwa ym B. Ulepszenie i remont rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych Ulepszenie wyja nienie poj cia Warunki uznania wydatków na ulepszenie wed ug NSA Ulepszenie czy wytworzenie wed ug WSA Likwidacja czy ulepszenie wed ug WSA U ytkowanie maj tku a remont czy ulepszenie Istota remontu Remont, odbudowa wed ug prawa budowlanego Remont i ulepszenie a koszty uzyskania przychodów Poj cia remont, modernizacja, ulepszenie i rekonstrukcja Wykazanie ró nicy mi dzy remontem a ulepszeniem wymaga cz sto opinii bieg ego...548

8 12 Spis tre ci 32. Konieczno wyodr bnienia z wykonanych robót tych, które maj charakter remontowy i tych o charakterze ulepszeniowym Ulepszenie a remont wed ug organu skarbowego Warto u ytkowa rodka trwa ego (przy jego ulepszeniu) jest kategori techniczn Wymiana cz ci o warto ci wi kszej ni z remont czy ulepszenie Remont a ulepszenie konieczno uwzgl dniania post pu technicznego oraz korzystania z opinii bieg ego Korzystanie z opinii bieg ego przy ocenie charakteru robót Nowe kondygnacje budynku jako,,ulepszenie Wymiana instalacji centralnego ogrzewania Wymiana rur sieci ciep owniczej Wymiana zbiorników paliwowych Remont nawierzchni placu utwardzonego Adaptacja czy remont rodka trwa ego Adaptacja wed ug NSA Adaptacja jako zmiana funkcji Ustalenie warto ci rodka trwa ego po ulepszeniu a wycena bieg ego Nak ady w obcym rodku trwa ym remont a inwestycja wed ug Izby Skarbowej Ulepszenie rodka trwa ego, który zosta ca kowicie zamortyzowany Ulepszenie maj tku zamortyzowanego w 100% nie stanowi nowej warto ci pocz tkowej Czy zmiana miejsca u ytkowania rodków trwa ych jest ulepszeniem? Rusztowania i szalunki Ulepszenie czy remont rusztowania? Ulepszenie warto ci niematerialnych i prawnych Wydatki na roboty wyko czeniowe i modernizacyjne spó dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego Rozliczenie remontu generalnego Koszty remontu rozliczane w czasie Remont wed ug MSR i zasad podatkowych Data rozpoznania kosztu remontu Demonta wiaty od czeniem cz ci sk adowej? Wymiana dachu remontem C. Komputer i jego oprogramowanie Zakup komputera, oprogramowania i urz dze peryferyjnych Wymiana cz ci sk adowej komputera Komputer remont i modernizacja Cz sk adowa i peryferyjna. Zainstalowanie modemu faksu w komputerze a warto pocz tkowa rodka trwa ego Drukarka komputerowa rodkiem trwa ym Zakup oprogramowania warto niematerialna i prawna czy koszt? Modernizacja programu komputerowego Oprogramowanie pakiet p ace-kadry Modernizacja programu komputerowego wed ug Izby Skarbowej Sie komputerowa Wytworzenie systemu komputerowego Oprogramowanie us uga czy licencja Zakup oprogramowania i serwera do produkcji Urz dzenia informatyczne s u ce wiadczeniu us ug rodkiem trwa ym Komputery w firmie outsourcingowej...635

9 Spis tre ci 13 VII. SAMOCHÓD W DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ A. Samochód a rodki trwa e Poj cie samochodu osobowego w podatkach dochodowych obowi zuj ce od 1 kwietnia 2014 roku Pojazd samochodowy nieb d cy samochodem osobowym w podatkach dochodowych od 1 kwietnia 2014 roku Samochody osobowe nabyte przed dniem 1 stycznia 2007 roku Taksówka osobowa rodkiem trwa ym w rycza cie Zakup samochodu osobowego dla celów demonstracyjnych i testowych Zakup nowych samochodów do celów egzaminowania Samochód w ma e stwie a dzia alno gospodarcza Koszty u ywania samochodu osobowego nabytego na wspó w asno Warto pocz tkowa samochodu wykupionego po zako czeniu leasingu operacyjnego B. Warto pocz tkowa i ulepszenie samochodów Op aty zwi zane z rejestracj a warto pocz tkowa pojazdu Op ata cywilnoprawna Ubezpieczenie a warto pocz tkowa Koszty obs ugi kredytu na zakup samochodu osobowego Naprawa samochodu przed rejestracj Warto pocz tkowa nabytego uszkodzonego samochodu Prywatny samochód osobowy wprowadzony do ewidencji rodków trwa ych Prywatny samochód rodkiem trwa ym nabycie w inny nieodp atny sposób Wymiana skrzyni biegów w samochodzie remont czy ulepszenie? Remont (wymiana) skrzyni biegów w samochodzie a zmniejszenie warto ci pocz tkowej Monta alarmu, klimatyzacji, instalacji gazowej w samochodzie Monta instalacji gazowej w samochodzie prywatnym wed ug NSA Wydatki na przystosowanie samochodu do prowadzenia nauki jazdy Ulepszenie samochodu niewprowadzonego do ewidencji rodków trwa ych Zakup opon zimowych C. Wydatki eksploatacyjne samochodu a koszty uzyskania przychodu Odpisy amortyzacyjne od samochodu osobowego Odpisy amortyzacyjne od samochodu osobowego o warto ci powy ej euro a koszty uzyskania przychodów Zmiana homologacji samochodu ci arowego na osobowy Sk adki na ubezpieczenie samochodu kosztem uzyskania przychodu Moment rozpocz cia amortyzowania samochodu U ywanie prywatnego samochodu przez pracownika Prywatny samochód osobowy w a ciciela wykorzystywany na potrzeby dzia alno ci gospodarczej Prywatny samochód w a ciciela inny ni osobowy, wykorzystywany na potrzeby dzia alno ci gospodarczej Czynsz za najem samochodu osobowego podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów bez ograniczenia wynikaj cego z ewidencji przejechanych kilometrów Wydatki na eksploatacj samochodów osobowych testowych (demonstracyjnych) Wydatki na eksploatacj samochodu u yczonego Wydatki na eksploatacj samochodu o warto ci pocz tkowej do z D. Pozosta e zagadnienia dotycz ce samochodu w dzia alno ci gospodarczej Sprzeda samochodu firmy w komisie Koszty uzyskania przychodów przy sprzeda y samochodu...677

10 14 Spis tre ci 39. Rozliczenie ubezpieczenia samochodu po jego sprzeda y Czynno wykre lenia samochodu z ewidencji rodków trwa ych oraz wycofania z prowadzonej dzia alno ci gospodarczej i jego sprzeda Straty z tytu u powypadkowej likwidacji samochodu Koszty naprawy a autocasco problematyka przychodów i kosztów uzyskania przychodów Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat powsta ych w wyniku likwidacji b d napraw powypadkowych tramwajów i autobusów, gdy nie s obj te ubezpieczeniem dobrowolnym Wydatki na remont powypadkowy samochodu prowadzonego w stanie nietrze wo ci Kradzie samochodu Odpisy amortyzacyjne u u yczaj cego samochód U yczenie samochodu spó ce a przychód wspólników U yczenie samochodu przez cz onka rodziny a przychód z dzia alno ci gospodarczej Podatkowe skutki zawarcia umowy u yczenia samochodu przez ma onków, mi dzy którymi istnieje rozdzielno maj tkowa Udokumentowanie okresu u ywania samochodu Jednorazowy odpis amortyzacyjny w firmie transportowej Samochód nieb d cy osobowym amortyzowany jednorazowo przez ma ego podatnika Wniesienie samochodu jako aportu do spó ki jawnej Przyspieszona amortyzacja samochodu osobowego VIII. STRATY W MAJ TKU TRWA YM Straty w rodkach trwa ych a koszty uzyskania przychodów od 2001 roku A. Straty w inwestycjach w obcych rodkach trwa ych Niezamortyzowana inwestycja w obcych rodkach trwa ych kosztem uzyskania przychodów Niezamortyzowana cz inwestycji w obcym rodku trwa ym a umowa najmu Wypowiedzenie umowy przez wynajmuj cego a inwestycje w obcych rodkach trwa ych Wypowiedzenie umowy przez najemc a inwestycje w obcych rodkach trwa ych Zmiana miejsca prowadzenia dzia alno ci z przyczyn ekonomicznych a inwestycje w obcych rodkach trwa ych Definicja poj cia,,likwidacja wed ug WSA Likwidacja inwestycji w obcym rodku trwa ym a decyzja UOKiK Strata b d ca nast pstwem wiadomego dzia ania Likwidacja inwestycji w obcym obiekcie a kontynuacja dzia alno ci Niezamortyzowana cz inwestycji w obcym rodku trwa ym wed ug uchwa y NSA Likwidacja rodka trwa ego poprzez wykre lenie go z ewidencji i wyzbycie si go B. Pozosta e straty Strata w wyniku po aru Kradzie rodka trwa ego Dokumentowanie kradzie y rodka trwa ego Faktyczna likwidacja wed ug WSA Likwidacja czy sprzeda rodka trwa ego Zmiana rodzaju dzia alno ci a straty Utrata przydatno ci gospodarczej rodków trwa ych a straty Likwidacja rodka trwa ego ze wzgl dów ekonomicznych a koszty uzyskania przychodów Wyburzenie budynków a rodzaj prowadzonej dzia alno ci Wyburzenie bez zmiany rodzaju dzia alno ci Wyburzenie ze zmian rodzaju dzia alno ci Zmiana technologii a likwidacja rodków trwa ych...751

11 Spis tre ci Strata na sprzeda y zb dnych rodków trwa ych a koszt uzyskania przychodów Koszty likwidacji starych maszyn wymienianych na nowe Strata ca kowicie zamortyzowanego rodka trwa ego Strata w warto ciach niematerialnych i prawnych wed ug NSA Straty w rodkach trwa ych a ksi ga przychodów i rozchodów Straty w cz ciach sk adowych i peryferyjnych wed ug WSA Likwidacja zniszczonego rodka trwa ego oraz nabycie nowego sfinansowane odszkodowaniem Wniesienie aportu nie jest strat IX. U YCZENIE I NIEODP ATNE NABYCIE MAJ TKU TRWA EGO A. U yczenie i nieodp atne u ytkowanie maj tku trwa ego Nieodp atne u ywanie w ustawach podatkowych Nieodp atne wiadczenia w orzecznictwie NSA Korzystanie z cudzego mienia bez tytu u prawnego Nieodp atne udost pnienie samochodu pracownikowi wiadczenia wzajemne a odpisy amortyzacyjne Urz dzenia przekazywane do u ywania sprzedawcom U yczenie maj tku po rednikowi U yczenie urz dze do sprawdzania jako ci Nieruchomo ci oddane przez osob prawn do nieodp atnego u ywania Nieodp atne i cz ciowo odp atne wiadczenia a przychód u ywaj cego osoby prawnej Czynsz dzier awny a cena rynkowa U yczenie rodków trwa ych spó ce u yteczno ci publicznej z wy cznym udzia em jednostek samorz du terytorialnego Nieodp atne u ytkowanie cudzych urz dze technicznych przychodem wed ug NSA U yczenie lokalu spó ce z o.o U yczenie komputera wraz z oprogramowaniem U ytkowanie bezp atnego oprogramowania Nieruchomo ci oddane przez osob fizyczn do nieodp atnego u ywania U yczenie nieruchomo ci i maszyn wspólnikowi b d cemu cz onkiem rodziny U yczenie maj tku synowi Nieodp atne udost pnienie nieruchomo ci a przychód wspólnika spó ki osobowej Nieodp atne, cz ciowo odp atne wiadczenia a przychód u ywaj cego osoby fizycznej prowadz cej dzia alno gospodarcz U yczenie maj tku agentowi U yczenie maj tku pracodawcy U yczenie maj tku zwi zkom zawodowym B. Maj tek trwa y nabyty nieodp atnie i cz ciowo odp atnie Nabycie w inny nieodp atny sposób wed ug NSA Nak ady na obcy maj tek wed ug NSA Nieodp atne nabycie sk adników maj tku u osób fizycznych Nabycie w drodze zapisu windykacyjnego Zakup rodków trwa ych ze rodków ZFRON Refundacja z PFRON na zakup rodków trwa ych Refundacja z Funduszu Pracy na zakup rodków trwa ych Nieodp atne nabycie sk adników maj tku u osób prawnych Zasiedzenie nabyciem nieodp atnym Nagroda a moment powstania przychodu Darowizna wycofanego z dzia alno ci rodka trwa ego...817

12 16 Spis tre ci 36. Darowizna znaku towarowego Darowizna przedsi biorstwa rodek trwa y wycofany z ewidencji na potrzeby osobiste podatnika Cz ciowo odp atne nabycie maj tku trwa ego przez osoby fizyczne Cz ciowo odp atne nabycie maj tku trwa ego przez osoby prawne Projekty finansowane ze rodków bezzwrotnej pomocy zagranicznej Koszty wniosku o dofinansowanie Ró ne koszty wniosku o dofinansowanie Umorzona po yczka z FO Otrzymanie dotacji po nabyciu rodka trwa ego Otrzymanie dotacji a odpisy amortyzacyjne Dotacja otrzymywana w ratach Rozliczenie dofinansowania z Funduszu Spójno ci Dop aty w walutach obcych do rodków trwa ych X. SPRZEDA SK ADNIKÓW MAJ TKU TRWA EGO Sprzeda przez osob fizyczn rodka trwa ego nieb d cego nieruchomo ci, zwi zanego z dzia- alno ci gospodarcz Sprzeda sk adnika maj tku, który zosta wykre lony z ewidencji rodków trwa ych i przekazany na cele osobiste podatnika Sprzeda przez osob fizyczn nieruchomo ci zwi zanej z dzia alno ci gospodarcz Sprzeda nieruchomo ci zwi zanej z dzia alno ci gospodarcz, nieuj tej w ewidencji uchwa a NSA Sprzeda spó dzielczego prawa do lokalu u ytkowego uj tego w ewidencji Sprzeda pawilonu handlowego wybudowanego na wydzier awionej dzia ce przez osob fizyczn Sprzeda rodka trwa ego a ksi ga przychodów i rozchodów Sprzeda sk adników maj tku trwa ego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych Koszty uzyskania przychodów sprzeda nieodp atnie, cz ciowo nieodp atnie nabytych rzeczy i praw Sprzeda rodka trwa ego nabytego nieodp atnie ustalenie przychodu Sprzeda maj tku nabytego w drodze zasiedzenia Sprzeda rodka trwa ego obj tego ulg inwestycyjn Sprzeda rodków trwa ych s u cych dzia alno ci socjalnej Sprzeda domu wczasowego Sprzeda inwestycji w obcym rodku trwa ym przychód czy zwrot nak adów Sprzeda inwestycji w obcych rodkach trwa ych w a cicielowi rodka trwa ego Sprzeda inwestycji w obcych rodkach trwa ych innym podmiotom Sprzeda przedmiotu aportu wniesionego przez spó k nieb d c osob prawn Sprzeda maj tku przedsi biorstwa wniesionego aportem do/po 31 grudnia 2010 roku Sprzeda rodków trwa ych sfinansowanych cz ciowo z programu SPOT XI. AMORTYZACJA A PODATEK DOCHODOWY A. Amortyzacja i jej korekta Odpisy amortyzacyjne kosztem uzyskania przychodów MSR a koszty uzyskania przychodów Korekty amortyzacji Termin korekty amortyzacji po zwrocie rodków z RPO Zap ata zobowi za a korekta amortyzacji od 2013 roku Kupiony na raty rodek trwa y ustalenie wysoko ci odpisów amortyzacyjnych stanowi cych koszt uzyskania przychodu...897

13 Spis tre ci Przekroczenie limitu z na ulepszenie a korekta amortyzacji Odsetki od korekty kosztów uzyskania przychodów Korekta amortyzacji wed ug Izby Skarbowej Korekta zakupu korekta amortyzacji Amortyzacja jednorazowa a dotacja unijna Dotacja a korekta amortyzacji Rozliczenie zakupu rodków trwa ych oraz wyposa enia sfinansowanego dotacj z urz du pracy Korekta amortyzacji przez organ podatkowy B. W asno i u ytkowanie sk adników maj tku a amortyzacja Zastrze enie prawa w asno ci a amortyzacja Przew aszczenie na zabezpieczenie odpisy amortyzacyjne Zobowi zanie do przeniesienia w asno ci a amortyzacja Amortyzacja znak towarowy, prawo do znaku towarowego wed ug WSA Amortyzacja darowanego znaku towarowego, prawa do znaku towarowego Amortyzacja w spó ce cywilnej W asno a prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych wed ug NSA Postawienie w stan likwidacji a amortyzacja Amortyzacja rodków trwa ych uznanych za nieczynne po nabyciu Odpisy amortyzacyjne od zb dnych rodków trwa ych Brak umowy najmu/dzier awy a amortyzacja Odpisy amortyzacyjne przy zawieszeniu dzia alno ci a koszty uzyskania przychodów Zaprzestanie u ywania rodków trwa ych Likwidacja dotychczasowych miejsc eksploatacji rodków trwa ych Bezterminowe wstrzymanie wykorzystania instalacji a amortyzacja rodki trwa e przej te za zobowi zania a amortyzacja Amortyzacja rodka trwa ego czasowo wy czonego z u ywania z powodu remontu Czasowe nieu ywanie rodków trwa ych Nieczynno instalacji w stanie gotowo ci produkcyjnej Czasowe zawieszenie eksploatacji rodków trwa ych w zwi zku z decyzj urz du celnego Amortyzacja rodków trwa ych u ywanych sezonowo Czasowe zaprzestanie u ytkowania a amortyzacja wed ug NSA Amortyzacja a zmiana technologii produkcji Amortyzacja a zmiana klasyfikacji ksi gowej rodka trwa ego Amortyzacja rodka trwa ego b d cego uprzednio inwestycj w obcym rodku trwa ym C. Pozosta e zagadnienia dotycz ce amortyzacji rodek trwa y zamortyzowany w 100% Zakup zamortyzowanego w 100% rodka trwa ego Amortyzacja ulepszenia zamortyzowanego budynku Odpis amortyzacyjny raz w roku Obni enie stawki w metodzie degresywnej Amortyzacja tabletu Nabycie cz ci peryferyjnej do rodka trwa ego o warto ci pocz tkowej ni szej ni z Amortyzacja kas fiskalnych Amortyzacja rodków trwa ych sfinansowanych z ZFRON Odpisy amortyzacyjne a odszkodowanie Nagroda a odpis w koszty Odbiór dozoru technicznego a amortyzacja Rozpocz cie dokonywania odpisów amortyzacyjnych wed ug NSA Amortyzacja motocykla u,,ma ego podatnika...965

14 18 Spis tre ci 54. Amortyzacja ujawnionego rodka trwa ego a nierzetelna ewidencja Przepisy o cienkiej kapitalizacji uwzgl dniane tak e przy amortyzacji rodków trwa ych wyrok NSA XII. BUDYNKI I LOKALE A AMORTYZACJA A. Warto pocz tkowa, ulepszenie, remont budynków i lokali Ustalenie warto ci pocz tkowej budynków i lokali mieszkalnych Uproszczona metoda ustalenia warto ci pocz tkowej Budynki i lokale mieszkalne Spó dzielcze prawa do lokali i domów Uproszczona metoda ustalania warto ci pocz tkowej kamienicy wed ug Izby Skarbowej Inwestycja w obcym rodku trwa ym (budynku, lokalu) nabytym nast pnie na w asno Uproszczona metoda ustalenia warto ci pocz tkowej budynku a jego modernizacja Nak ady na adaptacj poddasza na cele mieszkaniowe w budynku amortyzowanym metod uproszczon Budynek nieb d cy rodkiem trwa ym Ustalenie warto ci pocz tkowej budynku w oparciu o wycen bieg ego Warto pocz tkowa lokalu mieszkalnego po modernizacji a wycena bieg ego Sposób ustalenia warto ci pocz tkowej nieruchomo ci w przypadku zniesienia wspó w asno ci Ulepszenie a prawa spó dzielcze do domów i lokali Remont budynku przed oddaniem go do u ywania Prace budowlane w budynku po oddaniu go do u ywania Remont w umowie najmu lokalu Najem budynku w stanie surowym Instalacje komputerowe, klimatyzacyjne i alarmowe we w asnym budynku Instalacje komputerowe, klimatyzacyjne i alarmowe w obcych budynkach Dobudowanie windy ulepszenie, remont czy odr bny rodek trwa y Obiekty pomocnicze obs uguj ce budynki Wydatki na zagospodarowanie terenu a warto pocz tkowa Problemy zwi zane z od czeniem od budynku cz ci sk adowej lub peryferyjnej Przekszta cenie budynku wybudowanego jako mieszkalny na u ytkowy a ustalenie jego warto ci pocz tkowej Zmiana przeznaczenia budynku w trakcie budowy z mieszkalnego na u ytkowy ustalenie warto- ci pocz tkowej B. Amortyzacja budynków i lokali Czy budynki i lokale mieszkalne podlegaj amortyzacji? Amortyzacja budynku (lokalu) na zasadach ogólnych Amortyzacja podatkowa lokalu mieszkalnego przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych Amortyzacja budynku lub lokalu od warto ci ustalonej metod,,uproszczon Amortyzacja budynku wybudowanego na cudzym gruncie Do amortyzacji budynku wybudowanego na cudzym gruncie nie stosuje si stawki indywidualnej Amortyzacja budynku i lokalu wed ug stawki indywidualnej Udowodnienie u ywania budynku niemieszkalnego w celu stosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej Amortyzacja budynku wybudowanego we w asnym zakresie Amortyzacja spó dzielczych praw do domów i lokali Ustanowienie w asno ci lokalu spó dzielczego a u ywane rodki trwa e

15 Spis tre ci Spó dzielnia amortyzuje wynajmowane lokale u ytkowe i zalicza odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów Brak decyzji o pozwoleniu na u ytkowanie obiektu a amortyzacja Kiedy budynek w stanie surowym mo na amortyzowa Samowola budowlana a amortyzacja Amortyzacja lokalu (budynku), ulgi mieszkaniowe a koszty uzyskania przychodów Amortyzacja wynajmowanego lokalu mieszkalnego w wyja nieniach Ministerstwa Finansów Przerwa w najmie lokalu a amortyzacja Winda jako odr bny od budynku rodek trwa y i jej jednorazowa amortyzacja Amortyzacja lokalu obj tego odr bn w asno ci po przekszta ceniu w asno ciowego prawa do lokalu Amortyzacja budynku cz ciowo oddanego do u ytkowania Niezamortyzowana warto budynku likwidowanego w zwi zku z budow nowego obiektu XIII. RODKI TRWA E I WARTO CI NIEMATERIALNE I PRAWNE A VAT I PCC Zasady rozliczania nadwy ki (ró nicy) podatku naliczonego nad nale nym w ustawie o VAT Przeniesienie ró nicy podatku do rozliczenia na nast pny okres danie zwrotu ró nicy podatków na rachunek bankowy prawo ograniczone jedynie terminem zwrotu Zasadniczy 60-dniowy termin zwrotu ró nicy podatku Zwrot ró nicy podatku w terminie 25 dni Likwidacja zakazu odliczenia podatku z uwagi na niemo no zaliczenia wydatków na nabycie towarów i us ug do kosztów uzyskania przychodów Korekta rozliczenia podatku VAT z tytu u zakupów rodków trwa ych s u cych sprzeda y opodatkowanej i zwolnionej po zako czeniu roku podatkowego Korekta podatku naliczonego w zwi zku z nabyciem rodków trwa ych w wyja nieniach Ministerstwa Finansów Korekta odliczonej kwoty podatku naliczonego w przypadku zbycia rodka trwa ego przed ko cem up ywu okresu korekty w wyja nieniach Ministerstwa Finansów Korekta odliczenia podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia towaru (us ugi), aport Korekta rozliczenia podatku naliczonego z tytu u zmiany przeznaczenia dobra inwestycyjnego o warto ci przekraczaj cej z Korekta rozliczenia podatku naliczonego z tytu u zmiany przeznaczenia dobra inwestycyjnego o warto ci nieprzekraczaj cej z oraz wyposa enia Korekta podatku naliczonego w przypadku zbycia przedsi biorstwa lub zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa obci a nabywc Korekta podatku naliczonego, gdy dobro inwestycyjne pierwotnie by o przeznaczone na dzia alno zwolnion od podatku Przedsi biorstwo wniesione w formie aportu do spó ki a korekta podatku naliczonego Zaniechanie inwestycji czy zachodzi konieczno korekty podatku odliczonego? Korekta podatku naliczonego a skutki w podatku dochodowym Wp yw daty przekazania rodka trwa ego do u ywania na dokonywanie korekty Wniesienie wk adów niepieni nych do spó ek a opodatkowanie VAT w wyja nieniach Ministra Finansów Podstawy prawne Ogólne zasady opodatkowania aportów Sposób opodatkowania Odliczenie i korekta podatku Dokumentowanie Podstawa opodatkowania VAT czynno ci wniesienia wk adu niepieni nego (aportu) do spó ki

16 20 Spis tre ci 21. Korekta podatku naliczonego od zakupu towarów wnoszonych aportem Aport przedsi biorstwa a VAT Zmiana umowy spó ki poprzez wniesienie aportu przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci a VAT i PCC Zasady odliczania podatku naliczonego od wydatków zwi zanych z nabywaniem i u ywaniem samochodów w okresie od 1 kwietnia 2014 roku Wst p Mo liwo odliczenia pe nego (w 100%) podatku naliczonego Kiedy mo na uzna, e pojazd samochodowy jest wykorzystywany wy cznie do dzia alno- ci gospodarczej podatnika Kiedy nie ma obowi zku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, a jest on uznawany za wykorzystywany wy cznie do dzia alno ci gospodarczej podatnika Konstrukcyjne uwarunkowania pojazdu samochodowego a prawo do pe nego odliczenia podatku System zabezpieczaj cy prawid owo korzystania z pe nego odliczenia Obowi zek z o enia informacji o pojazdach daj cych pe ne prawo odliczenia Obowi zek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu Mo liwo odliczenia do 50% podatku naliczonego Pojazdy samochodowe obj te ograniczonym prawem do odliczenia podatku Okre lenie róde podatku naliczonego, który mo e podlega odliczeniu w 50% Wydatki, od których podatek naliczony mo e podlega odliczeniu w 50% Wy czenie opodatkowania u ytku prywatnego Korekta podatku naliczonego spowodowana zmian wykorzystywania pojazdu samochodowego Odliczenie podatku od wydatków na monta towarów montowanych w pojazdach samochodowych Deregulacja w zakresie za wiadcze co do samochodów przywiezionych do Polski Regulacje przej ciowe i ko cowe Odst pienie od opodatkowania wykorzystywania na cele prywatne samochodów obj tych ograniczonym prawem do odliczenia Pojazdy posiadane przez podatnika na 1 kwietnia 2014 r. wykorzystywane wy czenie w dzia- alno ci gospodarczej a obowi zki ewidencyjno-informacyjne Zachowanie praw nabytych w zakresie pojazdów samochodowych b d cych przedmiotem umowy najmu, dzier awy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartych przed 1 kwietnia 2014 r Ograniczenie do 30 czerwca 2015 roku prawa odliczenia podatku z tytu u nabycia paliw do nap du pojazdów wykorzystywanych do celów tzw. mieszanych Zmiany w op acie skarbowej od 1 stycznia 2015 roku Obowi zuj ce od 1 kwietnia 2014 roku zasady odliczania VAT od wydatków zwi zanych z pojazdami samochodowymi wyja nienia Ministerstwa Finansów Pojazdy, których dotycz nowe zasady odliczania Wydatki, których dotycz nowe zasady odliczania Ogólna zasada ograniczenie do 50% odliczenia podatku naliczonego Wy czenia z zasady ogólnej odliczenie w 100% podatku naliczonego Pojazdy konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób cznie z kierowc Pojazdy wykorzystywane wy cznie do dzia alno ci gospodarczej podatnika Towary montowane w pojazdach samochodowych System zabezpieczaj cy Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wy cznie do dzia alno ci gospodarczej

17 Spis tre ci Kary za niewywi zywanie si lub nienale yte wywi zywanie si z obowi zku z o- enia informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wy cznie do dzia alno ci gospodarczej Zasady odliczania przy zmianie wykorzystywania pojazdów oraz zmianie przepisów System korekt Wy czenie opodatkowania u ytku prywatnego Zachowanie praw nabytych Odliczanie podatku VAT od nabywanych paliw Sprzeda u ywanych pojazdów samochodowych obj tych ograniczonym prawem do odliczenia podatku VAT Likwidacja za wiadcze VAT Podsumowanie XIV. EWIDENCJA I INWENTARYZACJA A. Ewidencja Ewidencja podatkowa ksi ga przychodów i rozchodów Ewidencja dowodem na ponoszenie kosztów amortyzacji wed ug NSA Wykaz rycza t ewidencjonowany Ewidencja w ksi gach rachunkowych Uj cie ksi gowe wybranych zdarze gospodarczych zwi kszenie warto ci maj tku trwa ego Uj cie ksi gowe wybranych zdarze gospodarczych zmniejszenie warto ci maj tku trwa ego Zamiana rzeczy i praw Ewidencja i amortyzacja zakupionych kas fiskalnych Inwestycje, rodki trwa e, maj tek obrotowy zasady kwalifikowania sk adników maj tkowych Ksi gowanie op aty licencyjnej Finansowanie z zak adowego fundusz rehabilitacji zakupu rodków trwa ych Skutki aktualizacji wyceny rodków trwa ych Jednorazowy odpis amortyzacyjny Uj cie w ewidencji sk adnika maj tku o warto ci do z Wyposa enie u prowadz cych ksi gi przychodów i rozchodów Przechowywanie dokumentów Dokumentowanie rodka trwa ego z maj tku prywatnego Ewidencjonowanie od czenia cz ci sk adowej B. Inwentaryzacja Cz stotliwo, terminy i metody inwentaryzacji Cz stotliwo inwentaryzacji przypadki szczególne rodki trwa e znajduj ce si na terenie strze onym Charakterystyka metod inwentaryzacji Wyniki inwentaryzacji XV. LEASING W PODATKU DOCHODOWYM Poj cie leasingu Rodzaje transakcji leasingowych Podmioty transakcji leasingowej Leasing w prawie cywilnym Poj cie umowy leasingu w podatkach dochodowych Strony podatkowej umowy leasingu Przedmiot podatkowej umowy leasingu

18 22 Spis tre ci 8. Podstawowy okres umowy Rzeczywista i hipotetyczna warto netto Sp ata warto ci pocz tkowej przedmiotu umowy Kryteria umowy leasingu rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych Kryteria umowy leasingu gruntów lub prawa wieczystego u ytkowania gruntów Kryteria umowy leasingu gruntów lub prawa wieczystego u ytkowania gruntów i podlegaj cych amortyzacji rodków trwa ych Leasing finansowy ogólne zasady kwalifikowania przychodów oraz kosztów Leasing operacyjny ogólne zasady kwalifikowania przychodów oraz kosztów Leasing gruntów lub prawa wieczystego u ytkowania gruntów zasady opodatkowania w podstawowym okresie umowy Leasing konsumencki Leasing jako ród o przychodów u osób fizycznych Przeniesienie wierzytelno ci z tytu u op at leasingowych umowa forfaitingu lub factoringu Moment zaliczenia do kosztów wst pnej op aty leasingowej w przypadku osób prawnych Moment zaliczenia do kosztów wst pnej op aty leasingowej w przypadku osób fizycznych Zaksi gowanie op aty wst pnej w leasingu operacyjnym i finansowym Nierówne raty leasingowe a koszty uzyskania przychodów Nieodp atne przeniesienie w asno ci przedmiotu umowy Warto pocz tkowa rodka trwa ego wykupionego po zako czeniu leasingu Zasady opodatkowania umów niespe niaj cych warunków podatkowej umowy leasingu najem i dzier awa Wydatki na doposa enie samochodu osobowego u ywanego na podstawie leasingu operacyjnego Zmiany unormowania leasingu w podatkach dochodowych w 2013 roku Prawo wieczystego u ytkowania gruntów jako przedmiot leasingu Skrócenie okresu leasingu nieruchomo ci Skutki zmiany stron umowy Warto przedmiotu ponownego leasingu Stosowanie nowych przepisów XVI. LEASING A VAT Leasing, w okre lonych warunkach dostaw towarów Rodzaje umów leasingu, które mog spe nia kryteria dostawy towarów Leasing dostaw, gdy umowa przewiduje przeniesienie w asno ci towaru na leasingobiorc Leasing operacyjny us ug Moment powstania obowi zku podatkowego oraz podstawa opodatkowania w leasingu b d cym dostaw Moment powstania obowi zku podatkowego oraz podstawa opodatkowania w leasingu nieb d cym dostaw Prawo finansuj cego do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu przedmiotu leasingu Leasing operacyjny rzeczy ruchomych jako wewn trzwspólnotowa us uga transgraniczna Us ugi leasingu rzeczy ruchomych wiadczone na rzecz podatników unijnych oraz pozaunijnych Us ugi leasingu wiadczone na rzecz podmiotów z kraju unijnego nieb d cych podatnikami Us ugi leasingu wiadczone na rzecz podmiotów z kraju trzeciego nieb d cych podatnikami Import us ug leasingu (najmu, dzier awy) a obowi zek podatkowy Leasing finansowy rodka transportu jako WDT lub WNT Leasing maszyn b d cy us ug a WDT i WNT Leasing finansowy a odliczenie podatku Ustalanie proporcji przez leasingodawc leasingu finansowego przy sprzeda y mieszanej Ubezpieczenie przedmiotu leasingu jest us ug odr bn od us ugi leasingu

19 Spis tre ci Skutki wyroku ETS w sprawie BG Leasing sp. z o.o. w interpretacji ogólnej Ministra Finansów Odliczenie VAT z faktury dokumentuj cej leasing operacyjny Odliczenie VAT z faktury zakupu samochodu osobowego po leasingu XVII. TEKSTY AKTÓW PRAWNYCH Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (wyci g) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (wyci g) Ustawa z dnia 29 wrze nia 1994 r. o rachunkowo ci (wyci g) Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (wyci g) Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej ksi gi przychodów i rozchodów (wyci g) Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi ganych przez osoby fizyczne (wyci g) Rozporz dzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych (wyci g)

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...23

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...23 SPIS TRE CI OD WYDAWCY...23 I. POJ CIE RODKÓW TRWA YCH...25 1. Definicja rodków trwa ych w ustawie o rachunkowo ci...25 2. rodki trwa e w przepisach podatkowych...26 3. Definicja rodków trwa ych sformu

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47

Spis tre ci. Rozdzia 3. Zapisy w ksi dze...47 1. Uwagi ogólne...47 2. Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach PKPiR...47 Spis tre ci Rozdzia 1. Rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej...11 1. Uwagi ogólne...11 2. Poj cie przedsi biorstwa, przedsi biorcy i firmy przedsi biorcy...11 3. Poj cie przedsi biorstwa...12 4. Wpis do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 I. POJ CIE RODKÓW TRWA YCH...27 1. Definicja rodków trwa ych w ustawie o rachunkowo ci...27 2. rodki trwa e w przepisach podatkowych...28 3. Definicja rodków trwa ych sformu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 198013 Temat: Przegląd podatkowy 2013 - VAT i CIT - nowelizacja ustaw i konsekwencje ich wprowadzenia 23-24 Maj Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 198013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT:

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 763311 Temat: Podatek VAT w 2012 roku - warsztaty praktyczne 24-25 Styczeń Wrocław, Centrum miasta, Kod szkolenia: 763311 Koszt szkolenia: 1150.00 + 23% VAT

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Danuta Małkowska 1111111111111I1111111111 10013968 Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Ujęcie podatkowe i rachunkowe Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z 0.0. Gdańsk 2002 Wstęp 7 Konta

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia Informacja dodatkowa za 2012 rok I 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Bilans z uwzgl dnieniem bufora

Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA - A Aktywa trwa e 0,00 0,00 - I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Leasing jako forma finansowania. W aspekcie bilansowym i podatkowym

Leasing jako forma finansowania. W aspekcie bilansowym i podatkowym Leasing jako forma finansowania W aspekcie bilansowym i podatkowym Definicje kodeks cywilny (art. 709.(1)) Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

S T A N D A R D V. 7

S T A N D A R D V. 7 S T A N D A R D V. 7 WYCENA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOśONYCH NA ZŁOśACH KOPALIN Przy określaniu wartości nieruchomości połoŝonych na złoŝach kopali rzeczoznawca majątkowy stosuje przepisy: - ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany

Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej; stan aktualny, projektowane zmiany 1. Omówienie proponowanych zmian przepisów dot. SKA; jak efektywnie przygotować się na zmiany, 2. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16-09-1982 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 1. Nieruchomość jako przedmiot praw rzeczowych... 13 1.1. Definicja nieruchomości... 13 1.1.1. Nieruchomości gruntowe... 13 1.1.1.1. Części składowe nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku

Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Informacja o sposobie gospodarowania zasobem nieruchomo ści Miasta w 2015 roku Maj ątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu o zasady okre ślone Uchwa łą Nr XXXI V/725/08

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Załącznik do broszury informacyjnej z dnia 17 lutego 2016 r. ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW........................................................................ (imię i nazwisko (firma))........................................................................

Bardziej szczegółowo

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług:

29.10.2014 - Podatkowe zamknięcie roku - przegląd wybranych zagadnień podatkowych: podatek dochodowy, podatek od towarów i usług: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 427714 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2014 29-30 Październik Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: 427714 Koszt szkolenia: 950.00

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17

Spis treści. ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17 Spis treści Wstęp... XI Preambuła... 3 ROZDZIAŁ I. Przedmiot... 13 Artykuł 1. Przedmiot... 15 ROZDZIAŁ II. Zakres stosowania (tytuł I dyrektywy 2006/112/WE)... 17 Artykuł 2. Wyłączenia z transakcji wewnątrzwspólnotowych...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Kiedy opłaty za program komputerowy nie będą ujęte w definicji należności licencyjnych?

Kiedy opłaty za program komputerowy nie będą ujęte w definicji należności licencyjnych? Kwestia ujęcia w definicji należności licencyjnych opłat za programy komputerowe nie jest tak oczywista, jak w przypadku przychodów za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego

Bardziej szczegółowo

OD WYDAWCY... 23 I... 25 1... 25 2... 26 3. trw p prawnych oraz podatku dochodowego... 27 4... 28 5... 29 6... 29 7. Budynki i budowle wzniesione na

OD WYDAWCY... 23 I... 25 1... 25 2... 26 3. trw p prawnych oraz podatku dochodowego... 27 4... 28 5... 29 6... 29 7. Budynki i budowle wzniesione na OD WYDAWCY... 23 I.... 25 1.... 25 2.... 26 3. trw p prawnych oraz podatku dochodowego... 27 4.... 28 5.... 29 6.... 29 7. Budynki i budowle wzniesione na cudzym gruncie... 31 8.... 32 9.... 33 10....

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

II. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU Z NOWYCH INWESTYCJI.

II. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU Z NOWYCH INWESTYCJI. REGULAMIN ROZLICZEŃ WKŁADÓW MIESZKANIOWYCH I BUDOWLANYCH ORAZ PRZENOSZENIA I USTANAWIANIA ODREBNEJ WŁASNOŚCI W SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ WOLSKA ŻELAZNA BRAMA Regulamin opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa

Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa Zasady odliczania VAT naliczonego od nabycia samochodu i paliwa Co do zasady podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r.

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r. Prawa i obowią zki podatnika w zakresie dokumentowania w świetle nowelizacji ustawy o VAT obowiązują cych od stycznia 2011r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważ niejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Z końcem 2008 r. uchwalono nową ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym 225. Akt ten jednocześnie zmodyfikował ustawy o podatkach dochodowych

Z końcem 2008 r. uchwalono nową ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym 225. Akt ten jednocześnie zmodyfikował ustawy o podatkach dochodowych 8. Partnerstwo publiczno-prywatne na gruncie podatków dochodowych Uwagi ogólne Z końcem 2008 r. uchwalono nową ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym 225. Akt ten jednocześnie zmodyfikował ustawy o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II)

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II) Dane do wniosku o kredyt uproszczona księgowość (księga przychodów i rozchodów, ryczałt) Informacja o majątku przedsiębiorstwa i źródłach finansowania WYSZCZEGÓLNIENIE 2011r. 2012r. 03.2013 06.2013 09.2013

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska.

- o zmianie ustawy o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta Polska. Druk nr 4058 Warszawa, 11 marca 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Komisja Infrastruktury INF-00-99-05 Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego Za rok 2009 1. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów. Środki trwałe o wartości początkowej w dniu przyjęcia do

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych

INFORMACJA. podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym. Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 rok 2,14% 97,86% podatnicy w I przedziale podatkowym podatnicy w II przedziale podatkowym ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UCHWA A intencyjna nr.../2014

UCHWA A intencyjna nr.../2014 UCHWA A intencyjna nr.../2014 podj ta w dniu... na zebraniu w cicieli lokali tworz cych Wspólnot Mieszkaniow nr..., której nieruchomo po ona jest w Tychach przy ul.... w sprawie: wyra enia woli przyst

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 526216 Temat: Przegląd podatkowy 2016 - VAT i CIT. Problemy praktyczne oraz planowane kierunki zmian. 30-31 Maj Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 526216

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I PROWADZENIA EWIDENCJI I REJESTRÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG W DLA CELÓW ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budŝetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budŝetowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo