Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70, Warszawa, REGON , zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług NIP reprezentowaną przez:......, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.z siedzibą w..przy ul., zarejestrowanym pod Nr w.., posiadającym NIP oraz REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty EURO, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawarto umowę o następującej treści: Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: a) okresowe przeglądy pogwarancyjne; b) usługi serwisowe i naprawy wynikające z przeglądów; c) bieżące naprawy niezbędne do zachowania właściwego stanu technicznego samochodów wraz z wymianą uszkodzonych części zamiennych, w tym materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów gumowych; d) przeglądów klimatyzacji samochodowych * dotyczy zadania nr 2; w samochodach marki Fiat/Skoda* będących własnością Zamawiającego. 2. Szczegółowy wykaz samochodów zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w wykazie samochodów, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym zmiany ilości samochodów objętych przeglądami i naprawami. Zmiany powyższe nie naruszają postanowień 3 umowy oraz nie stanowią zmian umowy wymagającej sporządzenia aneksu. W przypadku dokonania zmiany w wykazie samochodów Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz zmodyfikowany, za potwierdzeniem odbioru* dotyczy zadania nr Przeglądy będą wykonywane zgodnie z częstotliwością i zakresem wynikającym z Warunków eksploatacji i przeglądów okresowych dla każdego samochodu określonym przez producenta w dokumentacji technicznej pojazdu. Wykonawca zna warunki eksploatacji i wykonywania przeglądów okresowych. 5. Naprawy i konserwacje będą wykonywane zgodnie z zakresem, każdorazowo określanym przez pracownika Zamawiającego, który dostarczy samochód do stacji obsługi. Przeglądy i naprawy będą dokonywane w stacji serwisowej mieszczącej się w... przy ul Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do nieodpłatnego holowania pojazdu w przypadku braku możliwości skorzystania przez Zamawiającego z usługi Assistance w ramach posiadanego ubezpieczenia AC samochodu, z miejsca wskazanego przez pracownika 1

2 Zamawiającego (w obrębie woj. zachodniopomorskiego) do miejsca naprawy, bądź do bezzwłocznego pokrycia kosztów naliczonych przez ubezpieczyciela za holowanie pojazdu, u którego pojazd jest ubezpieczony Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje: kadrę pracowniczą oraz odpowiednio wyposażoną stację obsługi pojazdów, w tym niezbędne do wykonania przedmiotu umowy maszyny i urządzenia. 2. Podczas realizacji umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe, rzetelne i kompetentne wykonywanie przedmiotu umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia przy użyciu odpowiednich technologii, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów, w sposób gwarantujący prawidłowe użytkowanie pojazdów. 4. Wszystkie usługi, o których mowa w 1 będą wykonywane w serwisie, który spełnia normy technologiczne producenta samochodów marki Fiat/Skoda*, posiadającym wyposażenie i oprogramowanie diagnostyczne pozwalające na prawidłową i pełną diagnostykę pojazdów marki Fiat/Skoda*, zapewniające wysoką jakość wykonania usługi będących przedmiotem umowy. 5. Strony ustalają, że powierzenie wykonania przedmiotu umowy lub jego części podwykonawcom wymaga wskazania Zamawiającemu listy podwykonawców ze wskazaniem: nazw (firm) i adresów podwykonawców oraz części zamówienia powierzonej podwykonawcy. Lista podwykonawców, w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy(om), stanowić będzie załącznik do umowy. W przypadku zmiany podwykonawcy Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do zgłoszenia tego faktu pisemnie ze wskazaniem nazwy (firmy) i adresu nowego podwykonawcy oraz wskazania części zamówienia, którą zamierza mu powierzyć. 6. W przypadku, gdy stosownie do postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu umowy, Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy bądź jego części podwykonawcom, odpowiada za działanie bądź zaniechanie tych osób jak za swoje własne. 7. Wykonawca nie ma prawa do posługiwania się podwykonawcami przy realizowaniu tych części zamówienia, co do których Wykonawca nie zastrzegł w swojej ofercie powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy oraz naliczenia przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % wartości łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust. 1 umowy. 3. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony i będzie obowiązywała: -zadanie nr 1 dla samochodu marki Fiat od dnia podpisania, tj r., do dnia wykorzystania maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust. 1 umowy, nie dłużej jednak niż do dnia r. (12 m-cy od dnia podpisania umowy)* -zadanie nr 2 dla samochodów marki Skoda nie wcześniej niż od r. do dnia wykorzystania maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust. 1 umowy, nie dłużej jednak niż do dnia. 2015r. (12 miesięcy od dnia r.)* Przeglądy i naprawy poszczególnych samochodów będą wykonywane w terminach uzgodnionych każdorazowo przez strony, jednak nie dłuższym niż 5 dni roboczych, przy czym termin przyjęcia samochodu na przegląd, naprawę nie może być dłuższy niż trzy dni od daty zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego w dowolnej formie (telefonicznej, faksem, em lub osobiście). 2. Dostarczenie samochodu przez Zamawiającego do stacji obsługi i jego odbiór przez Wykonawcę zostanie potwierdzone w dokumencie Zlecenie usługi, który zostanie wydany Zamawiającemu. W dokumencie tym strony określają zakres i termin wykonania przeglądu lub naprawy, oraz przewidywane, szacunkowe koszty naprawy. 2

3 3. Właściwym do kontaktów w sprawie wykonania przeglądów lub napraw jest: a) ze strony Zamawiającego : tel..fax. .. lub osoba zastępująca, lub inna osoba upoważniona przez Zamawiającego. b) ze strony Wykonawcy: tel...fax Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonywania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z technologią, warunkami i zaleceniami technicznymi oraz specyfikacjami ustalonymi przez producenta samochodów. 2) przedstawienia w Zleceniu usługi, wstępnej kalkulacji kosztów wykonania przeglądu lub naprawy przy przyjęciu samochodu. Pracownik Zamawiającego po analizie zatwierdzi kalkulację i przekaże Wykonawcy do realizacji (osobiście, mailem lub faksem). Zamawiający zastrzega wymóg sporządzenia dodatkowej kalkulacji i jej akceptacji wg wyżej określonych zasad, w przypadku rozszerzenia zakresu naprawy lub przekroczenia planowanych kosztów naprawy. 3) wykonania przeglądów i napraw w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, zgodnie z 4 ust. 1 niniejszej umowy, 4) w przypadku, gdy termin, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy przekroczy 5 dni roboczych, Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się do bezzwłocznego i bezpłatnego zapewnienia na zlecenie Zamawiającego samochodu zastępczego o porównywalnych parametrach użytkowych i tej samej klasy z pełnym zbiornikiem paliwa. W takim przypadku Zamawiający odstępuje od naliczania kar umownych określonych w 8 ust. 1 pkt 2 umowy, a po dokonaniu naprawy Zamawiający zwróci samochód zastępczy z pełnym zbiornikiem paliwa. 5) w razie konieczności holowania pojazdu i braku możliwości skorzystania przez Zamawiającego z usługi Assistance w ramach posiadanego ubezpieczenia AC samochodów Zamawiającego, dokonania nieodpłatnie usługi holowania z miejsca wskazanego przez pracownika Zamawiającego / w obrębie woj. zachodniopomorskiego / do miejsca naprawy samochodu określonego w 1 ust. 5 umowy, bądź bezzwłocznie pokrycia kosztów naliczonych za holowanie pojazdu przez ubezpieczyciela, u którego pojazd jest ubezpieczony. 6) stosowania przy przeglądach i naprawach, nowych nieregenerowanych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, stosowania przy przeglądach i naprawach, części zamiennych spełniających normy zalecane przez producenta samochodu oraz posiadających wymagane prawem polskim i europejskim świadectwa jakości i certyfikaty, w tym bezpieczeństwa. 7) wystawiania faktury VAT dla danego samochodu obejmującej: ilość roboczogodzin przypadających na wykonanie usługi, cenę roboczogodziny i użyte części i materiały eksploatacyjne do wykonania usługi ich ceny jednostkowe zgodne z ofertą Wykonawcy lub cennikiem Wykonawcy obowiązującym w dniu wykonania usługi z wyjątkiem usług i części objętych gwarancją. 8) nieprzekraczania przy wykonywaniu usług norm czasowych, wynikających z katalogu norm czasowych wyznaczonych przez producenta samochodu lub aktualnie obowiązujących u Wykonawcy. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia aktualnych katalogów norm czasowych dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji czasochłonności usługi serwisowej wykonanej przez Wykonawcę. Weryfikacja polegać będzie na tym, że Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić szczegółowy kosztorys naprawy samochodu zawierający normy czasowe wykonanej usługi. W przypadku nie udostępnienia norm czasowych Zamawiającemu, Zamawiający wstrzymuje płatność faktury. Do czasu przedstawienia katalogów norm czasowych, termin płatności nie biegnie. 2. Każdorazowe wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy wymaga potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w 4 ust. 3 umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru samochodu bez uwag i zastrzeżeń. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 3

4 3. W przypadku nienależytego wykonania przeglądu lub naprawy, Zamawiający wskaże zastrzeżenia w protokole odbioru, a Wykonawca po uznaniu reklamacji zobowiązuje się do dokonania ponownego przeglądu lub naprawy na własny koszt w terminie określonym przez Zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały eksploatacyjne oraz części zamienne stosowane przy przeglądach i naprawach są wolne od wad prawnych, fabrycznie nowe, nieregenerowane. 5. W razie użycia części wadliwej, lub nieodpowiadającej warunkom określonym w niniejszej umowie Wykonawca dokona na swój koszt wymiany na części wolne od wad w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia. 6. Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na wykonane usługi, a na zastosowane części zamienne i materiały eksploatacyjne zgodnie z gwarancją przewidzianą przez producenta. 7. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru samochodu i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 8. W ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie w sposób i terminach określonych w niniejszej umowie i dokonać wymiany materiałów eksploatacyjnych albo części zamiennych na wolne od wad. 9. Zamawiający może zgłaszać wady materiałów eksploatacyjnych lub części zamiennych niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 10. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. 11. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują wobec Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi Za wykonanie przeglądów, napraw samochodów na podstawie niniejszej umowy wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty zł (słownie złotych: ) w tym należny podatek od towarów i usług VAT %. 2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu składa się wynagrodzenie brutto za jednostkowe przeglądy i wynikające z nich naprawy, oraz naprawy związane z awarią i obejmuje koszty usług serwisowych, roboczogodziny oraz koszty niezbędnych materiałów i części zamiennych z uwzględnieniem ust. 3 niniejszego paragrafu. 3. Strony ustalają, że koszty przeglądów pogwarancyjnych, usług serwisowych, napraw oraz koszty materiałów i części zamiennych będą ustalane wg poniższych zasad: 1) jednostkowa cena brutto usług serwisowych (wykonanie przeglądów, diagnostyka komputerowa, regulacja geometrii kół), części zamiennych określonych w formularzu ofertowym, w tym należny podatek VAT %, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 2) cena jednej roboczogodziny za wykonywanie napraw, usług serwisowych i przeglądów klimatyzacji* (dotyczy zadania nr 2) nie ujętych w formularzu ofertowym wynosi brutto...zł (słownie złotych:...), w tym należny podatek od towarów i usług VAT..%. Ceny brutto określone w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu nie będą podlegały zmianie w całym okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem zmiany urzędowej stawki podatku VAT. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do umowy. 3) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania każdorazowo rabatu na części zamienne, materiały eksploatacyjne i akcesoria gumowe, użyte do napraw w wysokości % od cen materiałów i części zamiennych wskazanych w ofercie oraz w przypadku części, materiałów nie ujętych w ofercie od cen obowiązujących w cenniku Wykonawcy. 4. W przypadku, gdy czas trwania danej usługi serwisowej, za wyjątkiem usług określonych w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu, podany w niepełnych roboczogodzinach, kwota należna Wykonawcy z tytułu robocizny będzie obliczana po przeliczeniu na ilość roboczych minut. 5. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy określona w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem jej przedmiotu, w tym między innymi: holowanie samochodów na terenie województwa zachodniopomorskiego i zapewnienie samochodu zastępczego w okolicznościach, w których mowa w 5 ust. 1 pkt 4 i 5 umowy. 4

5 7. 1. Z zastrzeżeniem 5 ust.1 pkt 8 Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia tylko za prawidłowo wykonane przeglądy i naprawy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w prawidłowo wystawionej fakturze VAT w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru samochodu, podpisany przez Strony bez zastrzeżeń, zgodnie z 5 ust. 2 niniejszej umowy. 2. Nabywcą jest: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, Warszawa, REGON nr , NIP Fakturę VAT należy doręczyć do Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Szafera 10, Szczecin. 3. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego W przypadku, gdy Wykonawca: 1) nie przyjmie samochodu na przegląd lub do naprawy w terminie określonym w 4 ust. 1 umowy, 2) nie wykona przeglądu lub naprawy w terminie określonym zgodnie z 4 ust. 1 umowy, lub nie wykona holowania samochodu do stacji obsługi Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w 5 ust.1 pkt 5 w celu usunięcia awarii, 3) nie dostarczy samochodu zastępczego, zgodnie z 5 ust. 1 pkt 4, 4) nie wykona ponownego przeglądu lub naprawy w terminie i okolicznościach określonych zgodnie z 5 ust. 3 umowy, - Zamawiającemu przy wystąpieniu każdego zdarzenia przysługuje kara umowna w wysokości 0,5 % kwoty brutto stanowiącej wynagrodzenie maksymalne Wykonawcy, określonej w 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 2. Jeżeli zwłoka Wykonawcy w wykonaniu usługi, o której mowa ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 niniejszego paragrafu przekroczy 14 dni, bądź stwierdzona zostanie 3-krotna nieprawidłowość w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może, bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od umowy oraz zażądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % kwoty brutto, stanowiącej wynagrodzenie maksymalne Wykonawcy, określonej w 6 ust. 1, niezależnie od kar wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 3. Jeżeli zwłoka Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt 4 przekroczy 14 dni, Zamawiający po bezskutecznym upływie tego terminu może według własnego wyboru dokonać zastępczego powierzenia przeglądu lub naprawy samochodu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub dokonać zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi lub odstąpić od umowy w całości oraz zażądać z tego tytułu kary umownej w wysokości 5 % łącznej kwoty brutto, stanowiącej wynagrodzenie maksymalne Wykonawcy, określonej w 6 ust. 1, niezależnie od kar wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstanie u Zamawiającego szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę, Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 5. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia wszelkich kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku braku wymagalności naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania należnego wynagrodzenia Wykonawcy w granicach naliczonych a niewymagalnych kar umownych w celu dokonania ich potrącenia Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami, a także w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w umowie. 5

6 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanych a nieopłaconych lub zleconych już usług serwisowych, napraw. 3. Przy wykonaniu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa do zatrudniania w charakterze pracowników lub podwykonawców osób zatrudnionych u Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz zapłaty kary umownej w wysokości 20% łącznej kwoty brutto, stanowiącej wynagrodzenie maksymalne Wykonawcy, określonej w 6 ust. 1 umowy Zakazuje się, pod rygorem nieważności, istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych możliwości dokonania zmian przez Zamawiającego, których warunki określono w niniejszej umowie. 2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 4. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd w Szczecinie. 5. Strony zgodnie postanawiają, co następuje: a) wszelka korespondencja między stronami umowy będzie kierowana na następujące adresy: - do Wykonawcy:... fax do Zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny ul. Szafera 10, Szczecin, fax nr , b) korespondencja wysłana listem poleconym, elektronicznie na podane wyżej adresy uważana jest za doręczoną, c) o każdej zmianie danych wskazanych w pkt. a) powyżej strona jest zobowiązana powiadomić skutecznie niezwłocznie drugą stronę pisemnie, d) niedopełnienie obowiązku określonego w pkt. c) powyżej skutkuje uznaniem korespondencji wysłanej na poprzednio wskazane adresy za doręczoną. 11. Integralnymi załącznikami do niniejszej umowy są: 1. Załącznik nr 1 oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 2. Załącznik nr 2 wykaz samochodów służbowych eksploatowanych przez Zachodniopomorski Oddział Regionalny, objętych świadczeniem usług będących przedmiotem umowy. 3. Załącznik nr 3 protokół odbioru samochodu. 12. Umowa może być w każdym czasie rozwiązana za porozumieniem stron. 13. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego. WYKONAWCA... * niepotrzebne skreślić ZAMAWIAJĄCY 6

7 Zadanie nr 2 Załącznik nr 2 do umowy Wykaz samochodów służbowych eksploatowanych przez Zachodniopomorski Oddział Regionalny, objętych świadczeniem usług będących przedmiotem umowy. Lp Marka, model, typ Pojemność silnika w [ccm] Nr rejestracyjny Moc silnika w [kw] Rok produkcji Przebieg w [km] na dzień r. Objęty gwarancją Fiat Albea 1,4 Fresh WI 4119H nie Skoda Octavia 1,6 Tour WI 0079H nie Skoda Octavia 1,6 Tour WI 4593K nie Skoda Octavia 1,6 Tour WI 4736K nie Nr zadania Zadanie nr 1 4. Skoda Octavia II 1, WI 5706K nie 7

8 Załącznik nr 3 do umowy Protokół odbioru samochodu (nazwa Wykonawcy) reprezentowany przez:. Przekazuje samochód marki o numerze rejestracyjnym po wykonaniu usługi polegającej na: (opis wykonanej usługi) i oświadcza, że do wykonania usługi zastosował: 1. części, akcesoria i materiały po cenach zawartych w formularzu ofertowym wykonawcy i cennikiem obowiązującym u Wykonawcy w dniu dokonania czynności. 2. normy czasowe określone w katalogu norm czasowych obecnie obowiązujących u Wykonawcy, a. w imieniu i na rzecz Zamawiającego, tj. ( imię i nazwisko pracownika) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego przyjmuje wykonanie usługi. Uwagi.. (miejscowość, data) ze strony Zamawiającego: ze strony Wykonawcy:.. 8

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4B do SIWZ Zadanie nr 2

Załącznik nr 4B do SIWZ Zadanie nr 2 Załącznik nr 4B do SIWZ Zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2010 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ... (pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawców) załącznik nr 6 do umowy nr../../2014 UMOWA Nr... / p r o j e kt / zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy Skarbem Państwa Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Zamówienie jest w części współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 oraz Pomocy Technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12

WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12 WZÓR UMOWY Nr ZT- I-241/97/2/12 PO-II-379/ZZP-2/64/12 zawarta w dniu.. maja 2012 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, 70-207 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy RGZ UMOWA

Znak sprawy RGZ UMOWA UMOWA Nr /2013 Zawarta w dniu. 2013 r. w Szczecinie, pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Straż Miejska w Szczecinie, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-417 Szczecin, NIP 851 23 95 017, reprezentowaną przez: p. Leona

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez: UMOWA Nr... /2010 zawarta w dniu.. pomiędzy : Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 957, NIP 739 30 33 097, REGON : 510884205 reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/..

Postępowanie nr: BZP JS. Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron. Pieczęć Wykonawcy PROJEKT. UMOWA nr SZ/.. Postępowanie nr: BZP.243.1.2014.JS Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ strona z ogólnej liczby stron UMOWA nr SZ/.. PROJEKT zawarta w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą przy pl.

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 1. Na podstawie protokołu z przetargu nieograniczonego z dnia Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pod nazwą: Świadczenie usług badań technicznych,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów NIP 123 08 80 904 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Załącznik nr 4 do SIWZ U M O W A Nr.. zawarta w dniu... w Dłutowie pomiędzy: GMINĄ DŁUTÓW z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów reprezentowaną przez Grażynę Maślankę-Olczyk Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../... /MK/.../2012

UMOWA NR.../... /MK/.../2012 ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../... /MK/.../2012 Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miasta Gdyni Miasta na prawach powiatu, z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 62/ZP/2016

U M O W A NR 62/ZP/2016 U M O W A NR 62/ZP/2016 Wzór umowy załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu...2016 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Jacka Bielawę Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, zwanym dalej Zamawiającym, a ...

Jacka Bielawę Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, zwanym dalej Zamawiającym, a ... - Wzór - zał. nr 7 UMOWA Zawarta w dniu.. w Katowicach, pomiędzy: Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40-055) przy ulicy Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 000332245, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWA NR Zawarta w dniu... zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

BDG/02/2015/PN zał. nr 7 - Wzór umowy -

BDG/02/2015/PN zał. nr 7 - Wzór umowy - BDG/02/2015/PN zał. nr 7 - Wzór umowy - zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy: Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, NIP: 634-10-87-040, zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy:

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Załącznik nr 4a Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice z siedzibą ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą

UMOWA NR. zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym a firmą. a) prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta

/ załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / o wykonanie robót budowlanych zawarta / załącznik nr 6 - wzór umowy / UMOWA NR. / 2016 o wykonanie robót budowlanych zawarta W dniu.. w Krakowie, pomiędzy : Spółdzielnią Mieszkaniową "Dom dla Młodych" w Krakowie, ul.turniejowa 65, wpisaną

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10)

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10) ZP/UR/122/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKTY UMÓW Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania oraz licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

UMOWA NR./I-3/2015. zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: ------------------------------ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA UMOWA NR./I-3/2015 Zawarta w dniu... 2015 roku w Gdańsku - Oliwie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa: 1.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

UMOWA NR./2014. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Załącznik Nr 3 UMOWA NR./2014 W dniu... w Dąbrowie k/bartoszyc, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11 200 Bartoszyce NIP 7431646963, REGON 510750580 zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

(Wzór umowy na dostawę aparatury z gwarancją)

(Wzór umowy na dostawę aparatury z gwarancją) (Wzór umowy na dostawę aparatury z gwarancją) UMOWA NR. zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z siedzibą: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011

Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 zawarta w dniu...2011 r. pomiędzy: Wzór umowy - UMOWA Nr S-2710-3/2011 Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Zdrojowa Góra z siedzibą w Pile, Aleja Poznańska 126, 64-920 Piła, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

(Projekt) UMOWA NR. W wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gmina Kołaczkowo (Projekt) UMOWA NR zawarta w Kołaczkowie w dniu 2015 roku pomiędzy: Gminą Kołaczkowo Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

... Przy kontrasygnacie.. Zwanym w treści umowy Zamawiającym a: ... z siedzibą... NIP... reprezentowanym przez: Zwanym w treści umowy Wykonawcą

... Przy kontrasygnacie.. Zwanym w treści umowy Zamawiającym a: ... z siedzibą... NIP... reprezentowanym przez: Zwanym w treści umowy Wykonawcą Wzór umowy Umowa nr FZP.262.1..2016 Zawarta w dniu... roku w Płońsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku z siedzibą w Płońsku

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl

44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl Rybnik, 31.03.2015 r. 44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17 tel.: 032 429 48 60, 0324226036, fax: 0324294889 www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl DZP.1120.0002.2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW dot. przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia.

UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. UMOWA nr zawarta w Żytkiejmach dnia. pomiędzy: Fundacją Puszczy Rominckiej z siedzibą w Żytkiejmach - Żytkiejmy, ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez Pana Jaromira

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ Stosownie do zapisów art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Utrzymanie i konserwację terenów zieleni miejskiej miasta

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.271.29.2012

UMOWA Nr ZP.271.29.2012 UMOWA Nr ZP.271.29.2012 zawarta w dniu.. roku w Tłuszczu pomiędzy: Gminą Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10, NIP: 125-133-48-45, REGON: 550668166, reprezentowaną przez: Burmistrza Tłuszcza Pawła

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr..

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr.. UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy: Gminą Stawiski z siedzibą w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, 18 520 Stawiski, reprezentowaną przez Burmistrza Stawisk Marka Waszkiewicza zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE

UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../2010 O PRACE PROJEKTOWE Zawarta w dniu...2010 r. w Strzyżowie pomiędzy: Powiatem Strzyżowskim z siedzibą przy ul. Przecławczyka 15, 38 100 Strzyżów, telefaks (017) 2765000, REGON

Bardziej szczegółowo