Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2"

Transkrypt

1 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70, Warszawa, REGON , zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług NIP reprezentowaną przez:......, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.z siedzibą w..przy ul., zarejestrowanym pod Nr w.., posiadającym NIP oraz REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty EURO, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawarto umowę o następującej treści: Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: a) okresowe przeglądy pogwarancyjne; b) usługi serwisowe i naprawy wynikające z przeglądów; c) bieżące naprawy niezbędne do zachowania właściwego stanu technicznego samochodów wraz z wymianą uszkodzonych części zamiennych, w tym materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów gumowych; d) przeglądów klimatyzacji samochodowych * dotyczy zadania nr 2; w samochodach marki Fiat/Skoda* będących własnością Zamawiającego. 2. Szczegółowy wykaz samochodów zawiera Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w wykazie samochodów, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym zmiany ilości samochodów objętych przeglądami i naprawami. Zmiany powyższe nie naruszają postanowień 3 umowy oraz nie stanowią zmian umowy wymagającej sporządzenia aneksu. W przypadku dokonania zmiany w wykazie samochodów Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz zmodyfikowany, za potwierdzeniem odbioru* dotyczy zadania nr Przeglądy będą wykonywane zgodnie z częstotliwością i zakresem wynikającym z Warunków eksploatacji i przeglądów okresowych dla każdego samochodu określonym przez producenta w dokumentacji technicznej pojazdu. Wykonawca zna warunki eksploatacji i wykonywania przeglądów okresowych. 5. Naprawy i konserwacje będą wykonywane zgodnie z zakresem, każdorazowo określanym przez pracownika Zamawiającego, który dostarczy samochód do stacji obsługi. Przeglądy i naprawy będą dokonywane w stacji serwisowej mieszczącej się w... przy ul Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do nieodpłatnego holowania pojazdu w przypadku braku możliwości skorzystania przez Zamawiającego z usługi Assistance w ramach posiadanego ubezpieczenia AC samochodu, z miejsca wskazanego przez pracownika 1

2 Zamawiającego (w obrębie woj. zachodniopomorskiego) do miejsca naprawy, bądź do bezzwłocznego pokrycia kosztów naliczonych przez ubezpieczyciela za holowanie pojazdu, u którego pojazd jest ubezpieczony Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje: kadrę pracowniczą oraz odpowiednio wyposażoną stację obsługi pojazdów, w tym niezbędne do wykonania przedmiotu umowy maszyny i urządzenia. 2. Podczas realizacji umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe, rzetelne i kompetentne wykonywanie przedmiotu umowy. 3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia przy użyciu odpowiednich technologii, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów, w sposób gwarantujący prawidłowe użytkowanie pojazdów. 4. Wszystkie usługi, o których mowa w 1 będą wykonywane w serwisie, który spełnia normy technologiczne producenta samochodów marki Fiat/Skoda*, posiadającym wyposażenie i oprogramowanie diagnostyczne pozwalające na prawidłową i pełną diagnostykę pojazdów marki Fiat/Skoda*, zapewniające wysoką jakość wykonania usługi będących przedmiotem umowy. 5. Strony ustalają, że powierzenie wykonania przedmiotu umowy lub jego części podwykonawcom wymaga wskazania Zamawiającemu listy podwykonawców ze wskazaniem: nazw (firm) i adresów podwykonawców oraz części zamówienia powierzonej podwykonawcy. Lista podwykonawców, w przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy(om), stanowić będzie załącznik do umowy. W przypadku zmiany podwykonawcy Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do zgłoszenia tego faktu pisemnie ze wskazaniem nazwy (firmy) i adresu nowego podwykonawcy oraz wskazania części zamówienia, którą zamierza mu powierzyć. 6. W przypadku, gdy stosownie do postanowień ust. 5 niniejszego paragrafu umowy, Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy bądź jego części podwykonawcom, odpowiada za działanie bądź zaniechanie tych osób jak za swoje własne. 7. Wykonawca nie ma prawa do posługiwania się podwykonawcami przy realizowaniu tych części zamówienia, co do których Wykonawca nie zastrzegł w swojej ofercie powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy oraz naliczenia przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % wartości łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust. 1 umowy. 3. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony i będzie obowiązywała: -zadanie nr 1 dla samochodu marki Fiat od dnia podpisania, tj r., do dnia wykorzystania maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust. 1 umowy, nie dłużej jednak niż do dnia r. (12 m-cy od dnia podpisania umowy)* -zadanie nr 2 dla samochodów marki Skoda nie wcześniej niż od r. do dnia wykorzystania maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w 6 ust. 1 umowy, nie dłużej jednak niż do dnia. 2015r. (12 miesięcy od dnia r.)* Przeglądy i naprawy poszczególnych samochodów będą wykonywane w terminach uzgodnionych każdorazowo przez strony, jednak nie dłuższym niż 5 dni roboczych, przy czym termin przyjęcia samochodu na przegląd, naprawę nie może być dłuższy niż trzy dni od daty zgłoszenia przez pracownika Zamawiającego w dowolnej formie (telefonicznej, faksem, em lub osobiście). 2. Dostarczenie samochodu przez Zamawiającego do stacji obsługi i jego odbiór przez Wykonawcę zostanie potwierdzone w dokumencie Zlecenie usługi, który zostanie wydany Zamawiającemu. W dokumencie tym strony określają zakres i termin wykonania przeglądu lub naprawy, oraz przewidywane, szacunkowe koszty naprawy. 2

3 3. Właściwym do kontaktów w sprawie wykonania przeglądów lub napraw jest: a) ze strony Zamawiającego : tel..fax. .. lub osoba zastępująca, lub inna osoba upoważniona przez Zamawiającego. b) ze strony Wykonawcy: tel...fax Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wykonywania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z technologią, warunkami i zaleceniami technicznymi oraz specyfikacjami ustalonymi przez producenta samochodów. 2) przedstawienia w Zleceniu usługi, wstępnej kalkulacji kosztów wykonania przeglądu lub naprawy przy przyjęciu samochodu. Pracownik Zamawiającego po analizie zatwierdzi kalkulację i przekaże Wykonawcy do realizacji (osobiście, mailem lub faksem). Zamawiający zastrzega wymóg sporządzenia dodatkowej kalkulacji i jej akceptacji wg wyżej określonych zasad, w przypadku rozszerzenia zakresu naprawy lub przekroczenia planowanych kosztów naprawy. 3) wykonania przeglądów i napraw w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, zgodnie z 4 ust. 1 niniejszej umowy, 4) w przypadku, gdy termin, o którym mowa w 4 ust. 1 umowy przekroczy 5 dni roboczych, Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się do bezzwłocznego i bezpłatnego zapewnienia na zlecenie Zamawiającego samochodu zastępczego o porównywalnych parametrach użytkowych i tej samej klasy z pełnym zbiornikiem paliwa. W takim przypadku Zamawiający odstępuje od naliczania kar umownych określonych w 8 ust. 1 pkt 2 umowy, a po dokonaniu naprawy Zamawiający zwróci samochód zastępczy z pełnym zbiornikiem paliwa. 5) w razie konieczności holowania pojazdu i braku możliwości skorzystania przez Zamawiającego z usługi Assistance w ramach posiadanego ubezpieczenia AC samochodów Zamawiającego, dokonania nieodpłatnie usługi holowania z miejsca wskazanego przez pracownika Zamawiającego / w obrębie woj. zachodniopomorskiego / do miejsca naprawy samochodu określonego w 1 ust. 5 umowy, bądź bezzwłocznie pokrycia kosztów naliczonych za holowanie pojazdu przez ubezpieczyciela, u którego pojazd jest ubezpieczony. 6) stosowania przy przeglądach i naprawach, nowych nieregenerowanych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych, stosowania przy przeglądach i naprawach, części zamiennych spełniających normy zalecane przez producenta samochodu oraz posiadających wymagane prawem polskim i europejskim świadectwa jakości i certyfikaty, w tym bezpieczeństwa. 7) wystawiania faktury VAT dla danego samochodu obejmującej: ilość roboczogodzin przypadających na wykonanie usługi, cenę roboczogodziny i użyte części i materiały eksploatacyjne do wykonania usługi ich ceny jednostkowe zgodne z ofertą Wykonawcy lub cennikiem Wykonawcy obowiązującym w dniu wykonania usługi z wyjątkiem usług i części objętych gwarancją. 8) nieprzekraczania przy wykonywaniu usług norm czasowych, wynikających z katalogu norm czasowych wyznaczonych przez producenta samochodu lub aktualnie obowiązujących u Wykonawcy. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia aktualnych katalogów norm czasowych dla Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji czasochłonności usługi serwisowej wykonanej przez Wykonawcę. Weryfikacja polegać będzie na tym, że Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić szczegółowy kosztorys naprawy samochodu zawierający normy czasowe wykonanej usługi. W przypadku nie udostępnienia norm czasowych Zamawiającemu, Zamawiający wstrzymuje płatność faktury. Do czasu przedstawienia katalogów norm czasowych, termin płatności nie biegnie. 2. Każdorazowe wykonanie usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy wymaga potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w 4 ust. 3 umowy poprzez podpisanie protokołu odbioru samochodu bez uwag i zastrzeżeń. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 3

4 3. W przypadku nienależytego wykonania przeglądu lub naprawy, Zamawiający wskaże zastrzeżenia w protokole odbioru, a Wykonawca po uznaniu reklamacji zobowiązuje się do dokonania ponownego przeglądu lub naprawy na własny koszt w terminie określonym przez Zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały eksploatacyjne oraz części zamienne stosowane przy przeglądach i naprawach są wolne od wad prawnych, fabrycznie nowe, nieregenerowane. 5. W razie użycia części wadliwej, lub nieodpowiadającej warunkom określonym w niniejszej umowie Wykonawca dokona na swój koszt wymiany na części wolne od wad w terminie 2 dni roboczych od daty powiadomienia. 6. Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na wykonane usługi, a na zastosowane części zamienne i materiały eksploatacyjne zgodnie z gwarancją przewidzianą przez producenta. 7. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru samochodu i podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń. 8. W ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie w sposób i terminach określonych w niniejszej umowie i dokonać wymiany materiałów eksploatacyjnych albo części zamiennych na wolne od wad. 9. Zamawiający może zgłaszać wady materiałów eksploatacyjnych lub części zamiennych niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 10. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. 11. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują wobec Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi Za wykonanie przeglądów, napraw samochodów na podstawie niniejszej umowy wynagrodzenie brutto Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty zł (słownie złotych: ) w tym należny podatek od towarów i usług VAT %. 2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu składa się wynagrodzenie brutto za jednostkowe przeglądy i wynikające z nich naprawy, oraz naprawy związane z awarią i obejmuje koszty usług serwisowych, roboczogodziny oraz koszty niezbędnych materiałów i części zamiennych z uwzględnieniem ust. 3 niniejszego paragrafu. 3. Strony ustalają, że koszty przeglądów pogwarancyjnych, usług serwisowych, napraw oraz koszty materiałów i części zamiennych będą ustalane wg poniższych zasad: 1) jednostkowa cena brutto usług serwisowych (wykonanie przeglądów, diagnostyka komputerowa, regulacja geometrii kół), części zamiennych określonych w formularzu ofertowym, w tym należny podatek VAT %, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 2) cena jednej roboczogodziny za wykonywanie napraw, usług serwisowych i przeglądów klimatyzacji* (dotyczy zadania nr 2) nie ujętych w formularzu ofertowym wynosi brutto...zł (słownie złotych:...), w tym należny podatek od towarów i usług VAT..%. Ceny brutto określone w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu nie będą podlegały zmianie w całym okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem zmiany urzędowej stawki podatku VAT. W takim przypadku zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do umowy. 3) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania każdorazowo rabatu na części zamienne, materiały eksploatacyjne i akcesoria gumowe, użyte do napraw w wysokości % od cen materiałów i części zamiennych wskazanych w ofercie oraz w przypadku części, materiałów nie ujętych w ofercie od cen obowiązujących w cenniku Wykonawcy. 4. W przypadku, gdy czas trwania danej usługi serwisowej, za wyjątkiem usług określonych w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu, podany w niepełnych roboczogodzinach, kwota należna Wykonawcy z tytułu robocizny będzie obliczana po przeliczeniu na ilość roboczych minut. 5. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy określona w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem jej przedmiotu, w tym między innymi: holowanie samochodów na terenie województwa zachodniopomorskiego i zapewnienie samochodu zastępczego w okolicznościach, w których mowa w 5 ust. 1 pkt 4 i 5 umowy. 4

5 7. 1. Z zastrzeżeniem 5 ust.1 pkt 8 Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia tylko za prawidłowo wykonane przeglądy i naprawy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w prawidłowo wystawionej fakturze VAT w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru samochodu, podpisany przez Strony bez zastrzeżeń, zgodnie z 5 ust. 2 niniejszej umowy. 2. Nabywcą jest: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Al. Jana Pawła II 70, Warszawa, REGON nr , NIP Fakturę VAT należy doręczyć do Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Szafera 10, Szczecin. 3. Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego W przypadku, gdy Wykonawca: 1) nie przyjmie samochodu na przegląd lub do naprawy w terminie określonym w 4 ust. 1 umowy, 2) nie wykona przeglądu lub naprawy w terminie określonym zgodnie z 4 ust. 1 umowy, lub nie wykona holowania samochodu do stacji obsługi Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w 5 ust.1 pkt 5 w celu usunięcia awarii, 3) nie dostarczy samochodu zastępczego, zgodnie z 5 ust. 1 pkt 4, 4) nie wykona ponownego przeglądu lub naprawy w terminie i okolicznościach określonych zgodnie z 5 ust. 3 umowy, - Zamawiającemu przy wystąpieniu każdego zdarzenia przysługuje kara umowna w wysokości 0,5 % kwoty brutto stanowiącej wynagrodzenie maksymalne Wykonawcy, określonej w 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 2. Jeżeli zwłoka Wykonawcy w wykonaniu usługi, o której mowa ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 niniejszego paragrafu przekroczy 14 dni, bądź stwierdzona zostanie 3-krotna nieprawidłowość w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający może, bez wyznaczania dodatkowego terminu odstąpić od umowy oraz zażądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % kwoty brutto, stanowiącej wynagrodzenie maksymalne Wykonawcy, określonej w 6 ust. 1, niezależnie od kar wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 3. Jeżeli zwłoka Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt 4 przekroczy 14 dni, Zamawiający po bezskutecznym upływie tego terminu może według własnego wyboru dokonać zastępczego powierzenia przeglądu lub naprawy samochodu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub dokonać zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi lub odstąpić od umowy w całości oraz zażądać z tego tytułu kary umownej w wysokości 5 % łącznej kwoty brutto, stanowiącej wynagrodzenie maksymalne Wykonawcy, określonej w 6 ust. 1, niezależnie od kar wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstanie u Zamawiającego szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę, Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 5. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty, przy czym Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia wszelkich kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W przypadku braku wymagalności naliczonych przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania należnego wynagrodzenia Wykonawcy w granicach naliczonych a niewymagalnych kar umownych w celu dokonania ich potrącenia Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami, a także w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w umowie. 5

6 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanych a nieopłaconych lub zleconych już usług serwisowych, napraw. 3. Przy wykonaniu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie ma prawa do zatrudniania w charakterze pracowników lub podwykonawców osób zatrudnionych u Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz zapłaty kary umownej w wysokości 20% łącznej kwoty brutto, stanowiącej wynagrodzenie maksymalne Wykonawcy, określonej w 6 ust. 1 umowy Zakazuje się, pod rygorem nieważności, istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych możliwości dokonania zmian przez Zamawiającego, których warunki określono w niniejszej umowie. 2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 4. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd w Szczecinie. 5. Strony zgodnie postanawiają, co następuje: a) wszelka korespondencja między stronami umowy będzie kierowana na następujące adresy: - do Wykonawcy:... fax do Zamawiającego: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorski Oddział Regionalny ul. Szafera 10, Szczecin, fax nr , b) korespondencja wysłana listem poleconym, elektronicznie na podane wyżej adresy uważana jest za doręczoną, c) o każdej zmianie danych wskazanych w pkt. a) powyżej strona jest zobowiązana powiadomić skutecznie niezwłocznie drugą stronę pisemnie, d) niedopełnienie obowiązku określonego w pkt. c) powyżej skutkuje uznaniem korespondencji wysłanej na poprzednio wskazane adresy za doręczoną. 11. Integralnymi załącznikami do niniejszej umowy są: 1. Załącznik nr 1 oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 2. Załącznik nr 2 wykaz samochodów służbowych eksploatowanych przez Zachodniopomorski Oddział Regionalny, objętych świadczeniem usług będących przedmiotem umowy. 3. Załącznik nr 3 protokół odbioru samochodu. 12. Umowa może być w każdym czasie rozwiązana za porozumieniem stron. 13. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego. WYKONAWCA... * niepotrzebne skreślić ZAMAWIAJĄCY 6

7 Zadanie nr 2 Załącznik nr 2 do umowy Wykaz samochodów służbowych eksploatowanych przez Zachodniopomorski Oddział Regionalny, objętych świadczeniem usług będących przedmiotem umowy. Lp Marka, model, typ Pojemność silnika w [ccm] Nr rejestracyjny Moc silnika w [kw] Rok produkcji Przebieg w [km] na dzień r. Objęty gwarancją Fiat Albea 1,4 Fresh WI 4119H nie Skoda Octavia 1,6 Tour WI 0079H nie Skoda Octavia 1,6 Tour WI 4593K nie Skoda Octavia 1,6 Tour WI 4736K nie Nr zadania Zadanie nr 1 4. Skoda Octavia II 1, WI 5706K nie 7

8 Załącznik nr 3 do umowy Protokół odbioru samochodu (nazwa Wykonawcy) reprezentowany przez:. Przekazuje samochód marki o numerze rejestracyjnym po wykonaniu usługi polegającej na: (opis wykonanej usługi) i oświadcza, że do wykonania usługi zastosował: 1. części, akcesoria i materiały po cenach zawartych w formularzu ofertowym wykonawcy i cennikiem obowiązującym u Wykonawcy w dniu dokonania czynności. 2. normy czasowe określone w katalogu norm czasowych obecnie obowiązujących u Wykonawcy, a. w imieniu i na rzecz Zamawiającego, tj. ( imię i nazwisko pracownika) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego przyjmuje wykonanie usługi. Uwagi.. (miejscowość, data) ze strony Zamawiającego: ze strony Wykonawcy:.. 8

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy:

UMOWA nr / /2013/E. zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: UMOWA nr / /2013/E zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy: Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Michalczyka 23, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową)

Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy na wynajem krótkoterminowy samochodów osobowych (zwana dalej umową) zawarta w Warszawie w dniu... roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt)

Załącznik nr 4 do SIWZ. UMOWA ZR-04/2014 (projekt) ZR-04/2014 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA ZR-04/2014 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji UMOWA NR.. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego ssąco-płuczącego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji zawarta w dniu... roku w Jeleniej Górze, zwana dalej Umową, pomiędzy: Przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. umowa numer

WZÓR UMOWY. umowa numer Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY umowa numer zawarta w dniu..... 2010r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH zawarta w... w dniu..., pomiędzy:... zwaną dalej Zamawiającym ; a... zwanym dalej Wykonawcą o treści następującej: 1 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/35/2014 Warszawa, dn. 14.11.2014 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:,,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez minimum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo