RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

Transkrypt

1 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2010 Katowice 2011

2 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2010 Katowice 2011

3 Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Zastępca Dyrektora: Jolanta Pietrzak - Wolny Opracowanie autorskie: Mariola Rejdak Kierownik Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej Tablice statystyczne i wykresy przygotowali Pracownicy Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego Irena Biedal Jadwiga Bretner Anna Cembrzyńska Rafał Fularski Piotr Gniełka Beata Idkowiak Ewa Knapik Danuta Kowalska Halina Kosoń Adam Mędrecki Grażyna Pronobis Waldemar Sobczyk Skład komputerowy: Irena Biedal Przy publikowaniu danych Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej prosimy o podanie źródła. Wydawca: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej ul. Dworcowa Katowice

4 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska / - / zjawisko nie wystąpiło Zero /0/ - zjawisko zaistniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi Kropka /. / - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych Znak /X/ - wypełnienie pozycji ze względu na układ tablicy jest niecelowe W tym - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy

5 SPIS TREŚCI Wstęp... Tablice statystyczne (według Spisu Tablic)... Mapy i wykresy (według Spisu Map i Wykresów).... Str. I III V Kody Resortowe specjalności komórek organizacyjnych Przyczyny zgonów MSKCH i PZ ICD Przyczyny chorobowości hospitalizowanej MSKCH i PZ ICD Choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia wyodrębniane w rejestracji zachorowań.. 116

6

7 Wstęp RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2010 jest opracowaniem prezentującym zestaw najistotniejszych danych i informacji, obrazujących stan zdrowia mieszkańców regionu oraz funkcjonowanie wybranych elementów infrastruktury ochrony zdrowia na przestrzeni ostatnich lat. Publikacja zawiera dane w ujęciu tabelarycznym i graficznym Dane prezentowane w publikacji opracowano na podstawie: materiałów własnych, opartych na obowiązującej rocznej sprawozdawczości Ministra Zdrowia gromadzonych i opracowanych w oparciu o badania statystyczne realizowane na podstawie programów badań statystycznych statystyki publicznej, w części: Zdrowie i ochrona zdrowia, a także danych: Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że zakres prezentowanych danych i informacji jest uwarunkowany ich dostępnością w okresie przygotowania publikacji do druku, np. ostatnie dostępne dane o zachorowalności na nowotwory złośliwe dotyczą roku 2008, dane o umieralności według przyczyn roku Przekazując Czytelnikom niniejsze opracowanie, pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania, prosząc jednocześnie o przekazywanie uwag i sugestii, pozwalających na dostosowanie treści kolejnych opracowań do potrzeb i oczekiwań odbiorców. I

8 Wiedza o zjawiskach zdrowotnych występujących w danej populacji, ich nasileniach i zmianach, a także wiedza o zasobach ochrony zdrowia i poziomie ich wykorzystania jest niezbędna do właściwego zarządzania ochroną zdrowia oraz do kreowania polityki zdrowotnej, a przecież podejmowanie działań w tym zakresie stanowi obowiązek władz publicznych, zarówno administracji rządowej jak i samorządowej. Zdrowie jest najpierwszym dobrem, uroda drugim, a bogactwo trzecim - Platon Mariola Rejdak Oddział Analiz i Statystyki Medycznej II

9 SPIS TABLIC Województwo śląskie ważniejsze dane (2000, ).. 1 Ludność województwa śląskiego (2000, )... 2 Prognoza ludności w województwie śląskim w latach Ludność według powiatów i płci w woj. śląskim w 2010 r. Stan w dniu 31 XII.. Struktura ludności województwa śląskiego według wieku (2000, ). 5 Ruch naturalny ludności województwa śląskiego (2000, ) Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka (e o ) w województwie śląskim (2000, ). 11 Zgony według wieku i płci w województwie śląskim (2000, ) A. liczby bezwzględne.... B. wskaźnik struktury..... C. na ludności.. Nadumieralność mężczyzn w poszczególnych grupach wieku w Polsce i w województwie śląskim Współczynnik umieralności kobiet = Zgony według przyczyn w województwie śląskim ( ) Zgony niemowląt w województwie śląskim (2000, ) Zgony niemowląt według przyczyn w województwie śląskim (2000, ) Zatrudnienie kadry medycznej w jednostkach ochrony zdrowia w województwie śląskim (2000, ) Zatrudnienie lekarzy specjalistów w jednostkach ochrony zdrowia w województwie śląskim 26 (2000, ) Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Liczby bezwzględne ( ) Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Współczynniki na ludności ( ) Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej objętych opieką w podstawowej opiece zdrowotnej w województwie śląskim. Liczby bezwzględne ( ) Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej objętych opieką w podstawowej opiece zdrowotnej w województwie śląskim. 32 Współczynniki na ludności ( )..... Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna w województwie śląskim. Liczba udzielonych porad w ciągu roku ( ) Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna w województwie śląskim. Liczba udzielonych porad w ciągu roku ( ) Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim wybrane dane (2000, ) Stacjonarna opieka psychiatryczna w województwie śląskim wybrane dane (2000, ) Szpitale ogólne. Łóżka według oddziałów w województwie śląskim (2000, ) Zakłady psychiatrycznej opieki stacjonarnej. Łóżka według oddziałów w województwie śląskim (2000, ) str III

10 Mieszkańcy województwa śląskiego hospitalizowani według rozpoznania zasadniczego w szpitalach województwa śląskiego w latach Zachorowania na niektóre choroby zakaźne w województwie śląskim ( ) Gruźlica w województwie śląskim. Charakterystyka sytuacji epidemiologicznej (2000, ).. 58 Zachorowania na nowotwory złośliwe w województwie śląskim (2000, ) Zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w województwie śląskim. Wskaźnik struktury ( ) Chorzy leczeni w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie śląskim ( ) Osoby niepełnosprawne według kategorii niepełnosprawności w województwie śląskim (2002) 68 Osoby niepełnosprawne według kategorii niepełnosprawności w województwie śląskim (1996, 2002) Osoby niepełnosprawne według wieku w województwie śląskim (2002) Ludność i gęstość zaludnienia w Polsce według województw w latach Stan w dniu 31 XII 71 Struktura ludności według grup ekonomicznych w procentach (%) W Polsce według województw w latach Przyrost naturalny w Polsce według województw w latach Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw Zgony niemowląt w Polsce według województw latach Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka w Polsce według województw w latach Zatrudnienie pracowników medycznych cywilnej służby zdrowia w Polsce według województw Stan w dniu 31 XII w latach Zatrudnienie lekarzy specjalistów w Polsce według województw Stan w dniu 31 XII. 95 Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00-D09) w Polsce według województw w latach Zgony na nowotwory złośliwe (C00-C97) w Polsce według województw w latach Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w latach w Polsce według województw. 100 Zgony z powodu gruźlicy wszystkich postaci w latach w Polsce według województw 102 Szpitale ogólne. Łóżka w Polsce według województw. 104 IV

11 Spis map i wykresów Województwo śląskie podział administracyjny... 1 Struktura demograficzna ludności woj. śląskiego według wieku w 2010 roku 6 Ludność według płci i wieku Ludność według płci i wieku Przyrost naturalny w woj. śląskim w roku. Współczynnik na 1000 ludności Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka (e o ) w woj. śląskim według płci.. 11 Zgony ogółem w woj. śląskim w roku na ludności Zgony z powodu nowotworów (C00 D48) w woj. śląskim w roku. Na ludności. 16 Zgony z powodu chorób układu krążenia (I00 I99) w woj. śląskim w r. Na ludności Zgony z powodu zewnętrznych przyczyn zachorowania i zgonu (V01 Y98)w woj. śląskim w r. na ludności Zgony niemowląt w woj. śląskim według charakteru miejscowości Na 1000 urodzeń żywych Zgony niemowląt według powiatów na 1000 urodzeń żywych w woj. śląskim.. 20 Zgony niemowląt według wybranych przyczyn na urodzeń żywych.. 22 Personel służby zdrowia zatrudniony w woj. śląskim w latach Lekarze na ludności Personel służby zdrowia zatrudniony w woj. śląskim w latach Pielęgniarki na ludności Zatrudnienie lekarzy specjalistów w jednostkach ochrony zdrowia w województwie śląskim w 2010 r. wskaźnik struktury ( w %) Lekarze według niektórych specjalności w woj. śląskim w latach Wskaźnik na ludności Stan zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0 18 lat będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego). Współczynniki na ludności Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej pozostające pod opieką lekarza POZ (rodzinnego) według rozpoznania w woj. śląskim Współczynniki na ludności Ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna 37 Liczba udzielonych porad w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w woj. śląskim w r. Poradnie: chorób wewnętrznych razem ( ). Wskaźnik na ludności Liczba udzielonych porad w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w woj. śląskim w r. Poradnie: inne specjalności zachowawcze razem ( ) Wskaźnik na ludności.. 39 Liczba udzielonych porad w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w woj. śląskim w r. Poradnie: opieka nad matką i dzieckiem razem ( ) Wskaźnik na ludności.. 40 Liczba udzielonych porad w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w woj. śląskim w r. Poradnie: zabiegowe razem ( ) Wskaźnik na ludności Liczba udzielonych porad w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w woj. śląskim w r. Poradnie: stomatologiczne razem ( ) Wskaźnik na ludności.. 42 Szpitale ogólne. Łóżka ogółem. Wskaźnik łóżek ogółem Na ludności w roku.. 45 str. V

12 Struktura łóżek w szpitalach ogólnych w województwie śląskim (odsetki) w roku.. 48 Zakłady psychiatrycznej opieki stacjonarnej. Łóżka według oddziałów w woj. śląskim na10 000ludności Struktura łóżek w zakładach psychiatrycznych w woj. śląskim (odsetki) w Mieszkańcy woj. śląskiego hospitalizowani w szpitalach woj. śląskiego. Współczynnik na ludności Zachorowania na niektóre choroby zakaźne w województwie śląskim w roku. Wirusowe zapalenie wątroby (B15 B19).. 57 Zachorowania na nowotwory złośliwe w woj. śląskim Na ludności Zachorowania na nowotwory złośliwe. Ogółem. Według powiatów w r. Na ludności Zarejestrowane zachorowania na najczęstsze nowotwory złośliwe w woj. śląskim w r. Wskaźnik struktury Chorzy leczeni w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie śląskim w 2010 roku (odsetki) Chorzy leczeni w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie śląskim w 2009 roku (odsetki) Chorzy leczeni po raz pierwszy w jednostkach lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi według powiatów r. Na ludności Osoby niepełnosprawne według wieku w woj. śląskim w 2002 r. Na 1000 ludności w danej grupie wieku Gęstość zaludnienia w Polsce według województw w latach Struktura ludności według grup ekonomicznych w procentach (%) w Polsce według województw w latach Przyrost naturalny w Polsce według województw w latach Współczynniki na 1000 ludności Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw nowotwory (C00-D48) Na ludności Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw choroby układu krążenia (I00-I99) Na ludności Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw choroby układu oddechowego (J00-J98) Na ludności Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw choroby układu trawiennego (k00-k92) Na ludności Zgony według wybranych przyczyn w Polsce według województw zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89) Na ludności Zgony niemowląt w Polsce według województw latach Na urodzeń żywych.. 87 Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka w Polsce według województw w latach Zatrudnienie pracowników medycznych cywilnej służby zdrowia w Polsce według województw Lekarze i lekarze specjaliści Zatrudnienie pracowników medycznych cywilnej służby zdrowia w Polsce według województw Lekarze i lekarze specjaliści Zatrudnienie pracowników medycznych cywilnej służby zdrowia w Polsce według województw Lekarze i lekarze specjaliści Zatrudnienie pracowników medycznych cywilnej służby zdrowia w Polsce według województw Pielęgniarki Zachorowania na nowotwory złośliwe (C00-D09) w Polsce wg województw w latach Wskaźniki na ludności. 97 VI

13 Zgony na nowotwory złośliwe (C00-C97)w Polsce według województw w latach 2006, 2008 Wskaźniki na ludności. 99 Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w latach w Polsce według województw Współczynniki na ludności Zgony z powodu gruźlicy wszystkich postaci w latach w Polsce według województw Współczynniki na ludności Szpitale ogólne. Łóżka w Polsce według województw Wskaźnik łóżek na ludności VII

14

15 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE WAŻNIEJSZE DANE Wyszczególnienie Gęstość zaludnienia na 1km a Poziom bezrobocia w % 12,9 6,9 9,4 9,9 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej (zł.) 2066, , , ,19 a do przeliczeń przyjęto powierzchnię zgodnie z podziałem administracyjnym obowiązującym w dniu 31 XII 2002 r. Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY STAN W DNIU 31 XII 2010 ROK powiaty miasta na prawach powiatu 1 Będziński 18 Bielsko-Biała 2 Bielski 19 Bytom 3 Bieruńsko-Lędziński 20 Chorzów 4 Cieszyński 21 Częstochowa 5 Częstochowski 22 Dąbrowa Górnicza 6 Gliwicki 23 Gliwice 7 Kłobucki 24 Jastrzębie Zdrój 8 Lubliniecki 25 Jaworzno 9 Mikołowski 26 Katowice 10 Myszkowski 27 Mysłowice 11 Pszczyński 28 Piekary Śląskie 12 Raciborski 29 Ruda Śląska 13 Rybnicki 30 Rybnik 14 Tarnogórski 31 Siemianowice Śląskie 15 Wodzisławski 32 Sosnowiec 16 Zawierciański 33 Świętochłowice 17 Żywiecki 34 Tychy 35 Zabrze 36 Żory 1

16 LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Lata Ogółem Mężczyźni Kobiety w tysiącach Miasta Wieś Na 100 mężczyzn przypada kobiet Udział ludności miejskiej w % Ludność na 1 km ,9 2306,0 2453,0 3767,2 991,7 106,4 79,2 385, ,1 2244,9 2409,2 3647,2 1006,9 107,3 78,4 377, ,7 2239,9 2405,8 3635,1 1010,6 107,4 78,2 376, ,7 2237,1 2403,6 3624,4 1016,3 104,4 78,1 376, ,9 2234,2 2401,7 3613,7 1022,2 107,5 78,0 375,9 Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS. PROGNOZA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Wyszczególnienie w tysiącach OGÓŁEM lat lat lat i więcej Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS za 2009 rok. 2

17 3 LUDNOŚĆ WEDŁUG POWIATÓW I PŁCI W WOJ. ŚLĄSKIM W 2010 r. Stan w dniu 31 XII Województwa Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety Śląskie Bielsko-Biała Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Gliwice Jastrzębie-Zdrój Jaworzno Katowice Mysłowice Piekary Śląskie Ruda Śląska Rybnik Siemianowice Śląskie Sosnowiec Świętochłowice Tychy Zabrze Żory

18 4 LUDNOŚĆ WEDŁUG POWIATÓW I PŁCI W WOJ. ŚLĄSKIM W 2010 r. Stan w dniu 31 XII (dok.) Województwa Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś Razem Mężczyźni Kobiety Razem Mężczyźni Kobiety będziński bielski bieruńsko-lędziński cieszyński częstochowski gliwicki kłobucki lubliniecki mikołowski myszkowski pszczyński raciborski rybnicki tarnogórski wodzisławski zawierciański żywiecki Źródło: Opracowano na podstawie danych GUS.

19 STRUKTURA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG WIEKU Ludność Lata Ogółem w tym: w wieku: lat i więcej w liczbach bezwzględnych w % do ogółu ludności: ,1 28,7 28,7 16, ,4 30,8 29,6 19, ,0 30,9 29,3 19, ,7 30,9 29,0 20,5 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych US w Katowicach. RUCH NATURALNY LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Lata Urodzenia żywe ogółem Zgony w tym niemowląt Przyrost Naturalny liczby bezwzględne na 1000 ludności ,7 9,5 10,1-0, ,1 10,3 6,8-0, ,3 10,5 7,2-0, ,3 10,3 5,7 0,0 Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Katowicach. 5

20 STRUKTURA DEMOGRAFICZNA LUDNOŚCI (w %) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG WIEKU W 2010 roku. Stan w dniu 31XII

21 STRUKTURA DEMOGRAFICZNA LUDNOŚCI (w %) WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WEDŁUG WIEKU W 2010 roku. Stan w dniu 31XII (dok.) lat i więcej

22 LUDNOŚĆ WEDLUG PŁCI I WIEKU Stan w dniu 31 XII 2000 Mężczyźni nadwyżka liczby mężczyzn nad liczbą kobiet Polska 85 lat i więcej Kobiety nadwyżka liczby kobiet nad liczbą mężczyzn 2000 tys tys. Śląskie Mężczyźni 85 lat i więcej Kobiety nadwyżka liczby kobiet nad liczbą mężczyzn nadwyżka liczby mężczyzn nad liczbą tys tys. 8

23 LUDNOŚĆ WEDLUG PŁCI I WIEKU Stan w dniu 31 XII 2010 Mężczyźni nadwyżka liczby mężczyzn nad liczbą kobiet 85 lat i więcej Kobiety nadwyżka liczby kobiet nad liczbą mężczyzn 2000 tys tys. Mężczyźni nadwyżka liczby mężczyzn nad liczbą Śląskie 85 lat i więcej Kobiety nadwyżka liczby kobiet nad liczbą mężczyzn 250 tys tys. 9

24 PRZYROST NATURALNY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Współczynnik na 1000 ludności 10 kłobucki lubliniecki tarnogórski będziński gliwicki By tom Gliwice Chorzów pszczy ński cieszy ński częstochowski my szkowski Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński wodzisławski gliwicki Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski By tom cieszy ński bielski ży wiecki Chorzów zawierciański częstochowski my szkowski będziński Dąbrowa Górnicza Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński bielski ży wiecki 2009 wsp. na 1000 ludn. zawierciański -3,56 do -1,64-1,64 do -0,65-0,65 do 0,11 0,11 do 1,59 1,59 do 5,52 5,52 do 5, wsp. na 1000 ludn. -3,33 do -1,44-1,44 do -0,65-0,65 do 0,73 0,73 do 1,92 1,92 do 5,01 5,01 do 5,13 1 Żory 5,74 2 Pszczyński 5,52 3 Bieruńsko-lędziński 3,98 4 Rybnik 3,00 5 Bielski 2,98 6 Jastrzębie-Zdrój 2,72 7 Tychy 2,67 8 Mikołowski 2,32 9 Wodzisławski 1,63 10 Rybnicki 1,59 11 Cieszyński 0,98 12 Bielsko-Biała 0,85 13 Mysłowice 0,48 14 Zabrze 0,28 15 Gliwicki 0,20 16 Żywiecki 0,11 17 Lubliniecki -0,21 18 Tarnogórski -0,24 19 Gliwice -0,29 20 Jaworzno -0,49 21 RudaŚląska -0,50 22 Raciborski -0,65 23 PiekaryŚląskie -0,99 24 Kłobucki -1,02 25 Bytom -1,10 26 Częstochowa -1,15 27 DąbrowaGórnicza -1,54 28 Świętochłowice -1,64 29 Myszkowski -2,25 30 Częstochowski -2,29 31 Katowice -2,31 32 Chorzów -2,35 33 SiemianowiceŚląskie -2,48 34 Sosnowiec -2,79 35 Zawierciański -3,41 36 Będziński -3,56 Województwo Śląskie -0,15 1 Żory 5,13 2 Pszczyński 5,02 3 Bieruńsko-lędziński 3,55 4 Rybnik 3,05 5 Jastrzębie-Zdrój 2,95 6 Tychy 2,84 7 Rybnicki 2,69 8 Mikołowski 2,61 9 Cieszyński 2,29 10 Bielski 1,92 11 Wodzisławski 1,25 12 Żywiecki 1,21 13 Tarnogórski 1,07 14 Mysłowice 1,04 15 Gliwicki 0,97 16 Lubliniecki 0,90 17 Zabrze 0,73 18 Bielsko-Biała 0,32 19 Kłobucki 0,04 20 DąbrowaGórnicza -0,14 21 Raciborski -0,14 22 RudaŚląska -0,27 23 Gliwice -0,47 24 Jaworzno -0,59 25 PiekaryŚląskie -0,65 26 Świętochłowice -1,40 27 Bytom -1,44 28 SiemianowiceŚląskie -2,03 29 Katowice -2,10 30 Chorzów -2,14 31 Myszkowski -2,20 32 Częstochowa -2,30 33 Częstochowski -2,33 34 Będziński -2,75 35 Sosnowiec -3,14 36 Zawierciański -3,33 Województwo Śląskie 0,02

25 PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA (e o ) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Lata Przeciętne dalsze trwanie życia noworodka płci męskiej żeńskiej ,6 a 77,2 a ,7 78, ,9 78, ,0 79, ,6 79,7 a dane skorygowane cytowane według podanego źródła Źródło: Opracowano na podstawie danych US w Katowicach. PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA (e o ) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM wg PŁCI żeńskiej 77,2 78,5 78,8 78,8 78,9 79,1 79,7 męskiej 69,6 70,5 70,5 70,7 70,9 71,0 71,6 11

26 Grupy wieku ZGONY WEDŁUG WIEKU I PŁCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM A. Liczby bezwzględne Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Mężczyźni Mężczyźni Mężczyźni Kobiety Ogółem lat i więcej B. Wskaźnik struktury Grupy wieku Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem Mężczyźni Kobiety Ogółem ,7 1,3 1,4 1,1 1,3 0,9 1,0 1,2 0, ,3 4,3 1,7 3,0 4,3 1,5 2,8 4,2 1, ,7 26,1 12,5 19,5 25,5 12,8 19,3 25,4 12,4 60 lat i więcej 75,3 67,3 84,3 76,4 68,9 84,8 76,9 69,3 85,6 C. Na ludności Grupy wieku Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Mężczyźni Mężczyźni Mężczyźni Kobiety Ogółem 948,1 1024,1 876,4 1045,8 1151,4 947,4 1028,5 1132,5 931, ,1 71,7 49,8 58,7 70,6 46,1 49,5 62,6 35, ,3 163,6 54,7 101,4 154,1 47,6 93,8 145,7 40, ,3 926,5 384,4 691,8 984,3 414,6 680,7 977,7 399,0 60 lat i więcej 4402,8 5061,9 3951,0 4091,2 4798,6 3602,6 3924,6 4576,0 3472,1 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 12

27 13 NADUMIERALNOŚĆ MĘŻCZYZN W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH WIEKU W POLSCE I W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSPÓŁCZYNNIK UMIERALNOŚCI KOBIET = 100 Grupy wieku Polska Śląskie Ogółem 122,5 123,6 122,3 120,5 123,4 122,6 121,6 121, ,5 122,3 120,3 117,3 125,9 113,9 108,5 133, ,1 141,0 151,4 128,4 38,0 147,9 247,0 271, ,6 148,5 166,7 116,8 106,1 155,8 495,6 71, ,7 279,6 248,0 288,0 314,8 336,5 260,9 274, ,7 397,2 422,0 427,8 453,8 419,7 333,1 468, ,0 365,5 389,7 380,8 373,2 282,8 312,8 315, ,8 360,4 385,3 347,8 268,7 289,9 315,0 298, ,7 362,7 341,7 322,2 243,9 294,5 289,2 300, ,0 311,4 301,8 301,3 259,5 251,7 267,0 242, ,2 283,5 293,1 276,4 258,7 236,6 254,6 238, ,5 280,4 275,1 264,0 242,2 261,3 255,1 237, ,6 256,4 260,7 259,4 238,3 231,6 240,7 247, ,3 254,3 247,6 249,1 243,1 250,7 232,6 237, ,0 246,2 246,2 245,3 234,3 236,7 223,9 230,3 70 lat i więcej 1431,0 136,4 135,3 135,0 125,7 128,4 126,5 126,8 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS.

28 ZGONY OGÓŁEM W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Na ludności kłobucki lubliniecki tarnogórski będziński gliwicki By tom Gliwice Chorzów cieszy ński częstochowski my szkowski Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński kłobucki lubliniecki bielski ży wiecki tarnogórski będziński gliwicki By tom Gliwice Chorzów pszczy ński cieszy ński częstochowski my szkowski Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński wodzisławski bielski ży wiecki zawierciański wsp. na 100 ty s. ludn. zawierciański ,7 do 859,6 859,6 do 942,9 942,9 do 1 003, ,1 do 1 113, ,2 do 1 166, ,0 do 1 332, wsp. na 100 ty s. ludn. 655,4 do 899,4 899,4 do 958,1 958,1 do 1 039, ,9 do 1 138, ,7 do 1 266, ,6 do 1 321,3 1 Żory 600,7 2 Jastrzębie-Zdrój 724,3 3 Pszczyński 782,7 4 Bieruńsko-lędziński 816,7 5 Rybnik 837,6 6 Tychy 854,1 7 Bielski 859,6 8 Bielsko-Biała 913,5 9 Lubliniecki 918,8 10 Mikołowski 928,7 11 Cieszyński 933,2 12 Zabrze 933,5 13 Raciborski 942,9 14 Rybnicki 964,2 15 Tarnogórski 972,9 16 Wodzisławski 984,7 17 Gliwicki 992,5 18 Mysłowice 993,0 19 Jaworzno 1003,1 20 Gliwice 1020,6 21 Kłobucki 1045,9 22 Żywiecki 1069,4 23 Bytom 1069,6 24 Świętochłowice 1073,8 25 DąbrowaGórnicza 1113,2 26 RudaŚląska 1115,8 27 Częstochowa 1136,4 28 PiekaryŚląskie 1137,5 29 Katowice 1151,3 30 Sosnowiec 1160,8 31 Myszkowski 1166,0 32 SiemianowiceŚląskie 1188,7 33 Częstochowski 1230,3 34 Będziński 1281,0 35 Zawierciański 1325,4 36 Chorzów 1332,7 Województwo Śląskie 1032,5 1 Żory 655,4 2 Jastrzębie-Zdrój 770,2 3 Pszczyński 778,3 4 Bieruńsko-lędziński 820,1 5 Tychy 832,0 6 Rybnik 859,6 7 Bielski 899,4 8 Mikołowski 919,6 9 Raciborski 920,4 10 Zabrze 929,9 11 Rybnicki 942,0 12 Wodzisławski 958,1 13 Bielsko-Biała 969,1 14 Gliwice 978,1 15 Tarnogórski 996,7 16 Jaworzno 1011,7 17 Cieszyński 1018,0 18 Lubliniecki 1039,9 19 Kłobucki 1044,5 20 Mysłowice 1055,5 21 Gliwicki 1058,5 22 Żywiecki 1082,5 23 DąbrowaGórnicza 1095,6 24 Bytom 1101,8 25 Częstochowa 1107,2 26 RudaŚląska 1138,7 27 PiekaryŚląskie 1139,4 28 Katowice 1173,8 29 Sosnowiec 1180,2 30 Świętochłowice 1184,0 31 Częstochowski 1191,5 32 Myszkowski 1209,8 33 Zawierciański 1266,6 34 SiemianowiceŚląskie 1273,1 35 Będziński 1299,7 36 Chorzów 1321,3 Województwo Śląskie 1045,8 14

29 ZGONY WEDŁUG PRZYCZYN W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Przyczyny zgonów /według MSKCH i PZ, ICD - 10/ Liczby bezwzględne na ludności Ogółem (A00 -R99), (V01 - Y89) i (U01) ,5 1045,8 I. Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze (A00-B99) ,3 8,0 II. Nowotwory (C00-D48) ,9 271,7 III. IV. V. w tym :nowotwory złośliwe (C00-C97) ,7 257,3 Choroby krwi, narządów krwiotwórczych i niektóre inne choroby przebiegające z udziałem mechanizmów autoimmunologicznych (D50-D89) Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywiania i przemiany metabolicznej (E00-E90) ,7 1, ,9 25,1 w tym cukrzyca (E10-E14) ,8 23,6 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F01-F99) ,9 9,5 VI. Choroby układu nerwowego (G00- G99) ,2 17,6 IX. Choroby układu krążenia (I00-I99) ,9 468,7 w tym: choroba niedokrwienna serca (I20-I25) ,6 179,2 X. Choroby układu oddechowego (J00-J99) ,1 49,8 XI. Choroby układu trawiennego (K00-K93) ,7 55,6 XII. Choroby skóry i tkanki podskórnej (L00-L99) 3 6 0,1 0,1 XIII. Choroby układu kostno-stawowego, mięśni i tkanki łącznej (M00-M99) ,3 1,6 XIV. Choroby układu moczowo-płciowego (N00-N99) ,1 11,5 XV. Ciąża, poród, połóg (O00-O99) 2 1 0,04 0,02 XVI. XVII. XVIII. Niektóre stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym P00-P96) Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe (Q00-Q99) Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych i laboratoryjnych gdzie indziej niesklasyfikowane (R00-R99) ,0 4, ,0 3, ,3 51,9 XX. Zewnętrzne przyczyny zachorowań i zgonu (V01-Y98) ,1 65,3 w tym: wypadki komunikacyjne (V01 - V99) ,5 11,1 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS. 15

30 ZGONY Z POWODU NOWOTWORÓW (C00 D48) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Na ludności 16 kłobucki lubliniecki tarnogórski będziński gliwicki By tom Gliwice Chorzów pszczy ński cieszy ński częstochowski my szkowski Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński wodzisławski kłobucki lubliniecki bielski ży wiecki tarnogórski będziński gliwicki By tom Gliwice Chorzów pszczy ński cieszy ński częstochowski my szkowski Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński wodzisławski bielski ży wiecki zawierciański wsk. na 100 ty s. ludn. zawierciański ,5 do 219,3 219,3 do 236,0 236,0 do 245,3 245,3 do 272,7 272,7 do 298,6 298,6 do 349, wsk. na 100 ty s. ludn. 182,3 do 232,0 232,0 do 253,6 253,6 do 276,8 276,8 do 288,5 288,5 do 330,5 330,5 do 347,3 1 Żory 196,5 2 Bielski 196,6 3 Pszczyński 196,6 4 Bieruńsko-lędziński 204,6 5 Rybnik 207,1 6 Jastrzębie-Zdrój 219,3 7 Lubliniecki 226,4 8 Kłobucki 231,4 9 Mikołowski 236,0 10 Myszkowski 236,0 11 Zabrze 236,9 12 Bielsko-Biała 237,8 13 Tarnogórski 237,8 14 Żywiecki 239,0 15 Rybnicki 241,7 16 Cieszyński 245,3 17 Raciborski 247,9 18 Tychy 251,9 19 Mysłowice 255,6 20 Świętochłowice 259,8 21 Wodzisławski 263,6 22 Gliwicki 272,7 23 Częstochowski 275,9 24 DąbrowaGórnicza 277,7 25 Częstochowa 282,0 26 Gliwice 282,5 27 Bytom 286,4 28 Jaworzno 291,2 29 Sosnowiec 298,6 30 RudaŚląska 301,9 31 Będziński 307,7 32 PiekaryŚląskie 309,8 33 Katowice 309,9 34 Zawierciański 319,1 35 SiemianowiceŚląskie 340,4 36 Chorzów 349,0 Województwo Śląskie 264,9 1 Pszczyński 182,3 2 Żory 200,3 3 Bieruńsko-lędziński 215,6 4 Bielski 220,0 5 Tychy 223,6 6 Jastrzębie-Zdrój 232,0 7 Wodzisławski 240,0 8 Rybnik 241,4 9 Mikołowski 242,1 10 Żywiecki 244,5 11 Raciborski 246,2 12 Rybnicki 251,3 13 Gliwicki 253,6 14 Jaworzno 256,3 15 Kłobucki 259,1 16 Częstochowski 262,9 17 Lubliniecki 262,9 18 Myszkowski 263,9 19 Cieszyński 264,0 20 Zabrze 264,9 21 Tarnogórski 269,2 22 Bielsko-Biała 276,8 23 Gliwice 277,2 24 Świętochłowice 279,4 25 Bytom 279,9 26 PiekaryŚląskie 280,6 27 Częstochowa 288,5 28 Sosnowiec 288,8 29 Mysłowice 292,8 30 Zawierciański 292,8 31 DąbrowaGórnicza 300,8 32 SiemianowiceŚląskie 308,5 33 RudaŚląska 312,3 34 Katowice 330,5 35 Będziński 339,2 36 Chorzów 347,3 Województwo Śląskie 271,7

31 ZGONY Z POWODU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA (I00 I99) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Na ludności kłobucki lubliniecki tarnogórski będziński gliwicki By tom Gliwice cieszy ński Chorzów częstochowski my szkowski Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński kłobucki lubliniecki bielski ży wiecki tarnogórski będziński gliwicki By tom Gliwice Chorzów cieszy ński częstochowski my szkowski Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński bielski ży wiecki zawierciański wsk. na 100 ty s. ludn. zawierciański ,7 do 354,9 354,9 do 422,9 422,9 do 483,1 483,1 do 522,9 522,9 do 578,9 578,9 do 627, wsk. na 100 ty s. ludn. 264,4 do 345,0 345,0 do 401,7 401,7 do 451,9 451,9 do 504,9 504,9 do 551,8 551,8 do 624,8 1 Żory 223,7 2 Jastrzębie-Zdrój 246,7 3 Zabrze 354,9 4 Tychy 356,4 5 Rybnik 366,9 6 Bieruńsko-lędziński 371,9 7 Raciborski 391,8 8 Gliwice 401,0 9 Pszczyński 405,6 10 Wodzisławski 412,5 11 Bytom 422,9 12 Gliwicki 433,1 13 Jaworzno 441,5 14 Rybnicki 444,3 15 Mysłowice 448,6 16 Mikołowski 455,6 17 RudaŚląska 456,7 18 Cieszyński 461,4 19 Tarnogórski 464,6 20 Bielsko-Biała 470,4 21 Lubliniecki 483,1 22 Bielski 486,0 23 DąbrowaGórnicza 500,4 24 Katowice 504,6 25 SiemianowiceŚląskie 510,7 26 Świętochłowice 512,2 27 Sosnowiec 522,9 28 Częstochowa 525,2 29 Kłobucki 551,6 30 Myszkowski 552,4 31 PiekaryŚląskie 578,9 32 Chorzów 596,7 33 Zawierciański 597,8 34 Żywiecki 600,8 35 Będziński 610,0 36 Częstochowski 627,8 Województwo Śląskie 470,9 1 Żory 264,4 2 Jastrzębie-Zdrój 280,7 3 Zabrze 345,0 4 Raciborski 353,0 5 Wodzisławski 358,4 6 Tychy 361,8 7 Rybnicki 362,8 8 Bieruńsko-lędziński 364,1 9 Rybnik 376,2 10 Mikołowski 401,7 11 Gliwice 414,3 12 Tarnogórski 418,3 13 Pszczyński 423,9 14 Gliwicki 443,2 15 Bytom 451,9 16 RudaŚląska 461,4 17 DąbrowaGórnicza 471,5 18 Jaworzno 479,2 19 Mysłowice 481,8 20 Bielsko-Biała 488,0 21 Bielski 491,1 22 Częstochowa 504,9 23 Lubliniecki 507,4 24 Cieszyński 516,3 25 Katowice 522,4 26 Świętochłowice 524,0 27 Sosnowiec 527,6 28 Kłobucki 533,4 29 Zawierciański 544,3 30 Będziński 551,8 31 Myszkowski 557,0 32 SiemianowiceŚląskie 563,6 33 PiekaryŚląskie 569,7 34 Chorzów 572,7 35 Żywiecki 596,3 36 Częstochowski 624,8 Województwo Śląskie 468,7 17

32 ZGONY Z POWODU ZEWNĘTRZNYCH PRZYCZYN ZACHOROWANIA I ZGONU (VO1 Y98) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Na ludności kłobucki lubliniecki tarnogórski będziński gliwicki By tom Gliwice cieszy ński Chorzów częstochowski my szkowski Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński kłobucki lubliniecki bielski ży wiecki tarnogórski będziński gliwicki By tom Gliwice cieszy ński Chorzów częstochowski my szkowski Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński bielski ży wiecki zawierciański wsk. na 100 ty s. ludn. zawierciański ,8 do 52,4 52,4 do 62,2 62,2 do 71,7 71,7 do 77,2 77,2 do 90,2 90,2 do 97, wsk. na 100 ty s. ludn. 43,1 do 51,0 51,0 do 59,1 59,1 do 67,0 67,0 do 75,7 75,7 do 92,8 92,8 do 99,3 1 Lubliniecki 40,8 2 Raciborski 42,5 3 Żory 43,1 4 Tychy 49,2 5 Mikołowski 52,4 6 PiekaryŚląskie 54,2 7 Tarnogórski 56,0 8 Wodzisławski 56,4 9 Rybnik 56,5 10 Bielski 56,8 11 Cieszyński 58,0 12 Rybnicki 58,1 13 RudaŚląska 59,4 14 Gliwicki 62,2 15 Bielsko-Biała 63,3 16 Zabrze 64,0 17 Mysłowice 65,2 18 Pszczyński 65,2 19 Gliwice 65,5 20 Bieruńsko-lędziński 65,8 21 Jaworzno 66,8 22 Jastrzębie-Zdrój 71,7 23 Częstochowa 72,2 24 Sosnowiec 72,6 25 DąbrowaGórnicza 72,9 26 Kłobucki 74,8 27 Katowice 77,2 28 SiemianowiceŚląskie 78,1 29 Świętochłowice 80,5 30 Będziński 80,7 31 Żywiecki 82,3 32 Bytom 84,7 33 Częstochowski 85,0 34 Myszkowski 90,2 35 Chorzów 93,4 36 Zawierciański 97,5 Województwo Śląskie 68,1 1 Cieszyński 43,1 2 Raciborski 44,3 3 Gliwice 46,0 4 Rybnicki 48,4 5 Pszczyński 48,9 6 Mikołowski 51,0 7 Bieruńsko-lędziński 51,3 8 Jaworzno 52,3 9 Rybnik 52,9 10 Tychy 56,1 11 Bielsko-Biała 56,5 12 Tarnogórski 57,5 13 Częstochowa 59,1 14 Jastrzębie-Zdrój 59,3 15 Gliwicki 61,4 16 Zabrze 62,1 17 Bielski 63,4 18 Katowice 64,0 19 Żory 64,1 20 RudaŚląska 65,9 21 Lubliniecki 67,0 22 Mysłowice 69,2 23 Wodzisławski 70,4 24 DąbrowaGórnicza 71,7 25 Żywiecki 72,9 26 SiemianowiceŚląskie 75,7 27 Częstochowski 76,0 28 Będziński 78,8 29 Kłobucki 79,4 30 Zawierciański 80,1 31 Bytom 80,8 32 Sosnowiec 83,1 33 PiekaryŚląskie 86,7 34 Chorzów 92,8 35 Myszkowski 95,8 36 Świętochłowice 99,3 Województwo Śląskie 65,3 18

33 ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Lata Ogółem Miasta Gminy Ogółem Miasta Gminy Liczby bezwzględne na urodzeń żywych ,1 10,1 10, ,7 7,0 5, ,7 a 6,7 6,9 a ,2 7,4 6, ,7 5,8 5,5 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach. Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach a - dane skorygowane przez US w Katowicach ZGONY NIEMOWLĄT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WEDŁUG CHARAKTERU MIEJSCOWOŚCI Na 1000 urodzeń żywych Ogółem Miasta Gminy ,1 10,1 10, ,7 7 5, ,8 6,7 7, ,2 7,4 6, ,7 5,8 5,5 19

34 ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG POWIATÓW Na 1000 urodzeń żywych w województwie śląskim gliwicki Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski By tom cieszy ński Chorzów częstochowski my szkowski będziński Dąbrowa Górnicza Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński gliwicki Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski By tom cieszy ński Chorzów bielski ży wiecki częstochowski my szkowski będziński Dąbrowa Górnicza Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński bielski ży wiecki zawierciański zawierciański 2009 wsp. umier. 2,1 do 4,9 4,9 do 5,4 5,4 do 6,9 6,9 do 7,9 7,9 do 10,5 10,5 do 14, wsp. umier. 1,2 do 3,7 3,7 do 4,5 4,5 do 6,1 6,1 do 7,9 7,9 do 9,2 9,2 do 10,4 1 Tychy 2,1 2 Rybnicki 3,7 3 Lubliniecki 3,9 4 Jaworzno 4,3 5 Bielski 4,9 6 Bielsko-Biała 4,9 7 PiekaryŚląskie 4,9 8 Częstochowa 5,1 9 Częstochowski 5,4 10 Myszkowski 5,6 11 Pszczyński 5,7 12 RudaŚląska 5,7 13 DąbrowaGórnicza 5,8 14 Jastrzębie-Zdrój 6,1 15 Żywiecki 6,1 16 Wodzisławski 6,9 17 Będziński 7,0 18 Mysłowice 7,2 19 Bieruńsko-lędziński 7,3 20 Chorzów 7,3 21 Gliwicki 7,3 22 Rybnik 7,3 23 Zawierciański 7,9 24 SiemianowiceŚląskie 8,2 25 Tarnogórski 8,2 26 Katowice 8,3 27 Cieszyński 8,4 28 Kłobucki 8,7 29 Świętochłowice 9,0 30 Żory 9,1 31 Bytom 9,3 32 Sosnowiec 9,6 33 Gliwice 9,8 34 Zabrze 10,5 35 Raciborski 11,6 36 Mikołowski 14,1 Województwo Śląskie 7,2 1 Lubliniecki 1,2 2 Kłobucki 2,2 3 Pszczyński 2,2 4 Chorzów 2,6 5 Bieruńsko-lędziński 2,9 6 Rybnik 3,7 7 Sosnowiec 3,7 8 Częstochowa 4,1 9 Jaworzno 4,2 10 Zawierciański 4,5 11 Bielski 4,7 12 Tychy 4,7 13 Zabrze 4,9 14 Katowice 5,1 15 Częstochowski 5,2 16 Jastrzębie-Zdrój 5,2 17 Cieszyński 5,4 18 Gliwice 5,4 19 DąbrowaGórnicza 6,1 20 Tarnogórski 6,5 21 Żory 6,6 22 Świętochłowice 6,9 23 Wodzisławski 6,9 24 Żywiecki 6,9 25 PiekaryŚląskie 7,0 26 RudaŚląska 7,0 27 Rybnicki 7,1 28 Myszkowski 7,3 29 SiemianowiceŚląskie 7,3 30 Bielsko-Biała 7,9 31 Bytom 7,9 32 Raciborski 7,9 33 Gliwicki 8,3 34 Mikołowski 9,2 35 Mysłowice 10,0 36 Będziński 10,4 Województwo Śląskie 5,7 20

35 ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG PRZYCZYN W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wskaźnik na urodzeń żywych Klasy MSKCH i PZ Przyczyny zgonów Ogółem Miasto Wieś Ogółem 101,3 67,5 71,9 101,4 66,9 73,6 100,1 69,4 65,9 Choroby zakaźne i pasożytnicze 11,1 1,5 1,0 11,4 1,1 1,1 10,1 2,9 0,9 I w tym: biegunki posocznica 10,9 1,5 0,6 11,1 1,1 0,8 10,1 2,9 - II Nowotwory złośliwe 0,7 0,4 0,4 0,9 0,5 0, VI IX X XI XIV XVI XVII XVIII XX Choroby układu nerwowego i narządów zmysłów Choroby układu krążenia Choroby układu oddechowego w tym: zapalenie płuc Choroby układu pokarmowego Choroby układu moczowo-płciowego Niektóre stany powstające w okresie okołoporodowym Wady rozwojowe wrodzone Objawy i stany niedokładnie określone Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu 1,9 0,6 0,6 1,8 0,8 0,3 2,0-1,9 0,7 1,3 0,6-1,1 0,8 3,0 1,9-5,4 4,3 2,1 5,9 4,7 2,7 4,0 2,9-5,2 3,4 1,9 5,9 3,6 2,4 3,0 2,9-0,2 0,2 0,6-0,3 0, , , ,0 39,2 42,0 40,2 38,7 43,2 43,5 40, ,5 15,1 21,3 32,5 14, ,3 18,1 22,3 4,7 2,8 1,7 5,6 3,3 1,9 2,0 1,0 0,9 3,1 1,9 1,5 2,5 1,9 1,3 5,1 1,9 1,9 Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach. 21

36 ZGONY NIEMOWLĄT WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN Na urodzeń żywych ŚLĄSKIE Niektóre stany powstające w okresie okołoporod. 39,2 42,0 41,0 Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia i aberracje chromosomowe 15,1 21,3 31,5 Choroby układu oddechowego Objawy i stany niedokładnie określone 2,1 4,3 5,4 1,7 2,8 4,7 Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu 1,5 1,9 3,1 Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze 1,0 1,5 11,1 Choroby układu pokarmowego 0,6 0,2 0,2 Choroby układu krążenia 0,6 0,7 1,3 Choroby układu nerwowego Nowotwory złośliwe 0,6 0,6 1,9 0,4 0,4 0,

37 ZATRUDNIENIE KADRY MEDYCZNEJ W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wyszczególnienie liczby bezwzględne Lekarze Lekarze dentyści Pielęgniarki Położne na ludności Lekarze 24,4 22,2 21,9 22,4 22,3 Lekarze dentyści 3,2 3,4 3,4 3,2 3,2 Pielęgniarki 52,5 54,1 54,5 56,0 55,6 Położne 5,4 5,6 5,7 5,8 5,9 Uwaga: Zatrudnienie w osobach według podstawowego miejsca zatrudnienia. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-88 - sprawozdanie o zatrudnieniu wybranego personelu służby zdrowia. 23

38 PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA ZATRUDNIONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Lekarze na ludności Śląskie Katowice Bielsko-Biała Częstochowa Sosnowiec Chorzów Gliwice Bytom Piekary Śląskie Zabrze Jastrzębie- Zdrój Tychy Rybnik Dąbrowa Górnicza Jaworzno Cieszyński Tarnogórski Pszczyński Będziński Mysłowice Gliwicki Lubliniecki Raciborski Myszkowski Siemianowice Śląskie Zawierciański Ruda Śląska Żory Wodzisławski Żywiecki Mikołowski Bielski Świętochłowice Kłobucki Bieruńsko-lędziński Częstochowski Rybnicki 22,3 54,5 37,4 33,1 30,5 29,1 28,5 26,2 25,7 25,7 24,7 23,3 23,2 22,3 20,8 18,7 17,8 16,4 16,2 16,2 15,6 15,5 14,8 14,7 14,5 14,4 13,9 13,7 13,1 12,8 12,1 11,5 11,3 9,4 7,9 7,7 3,3 3,6 22,4 31,9 30,7 26,4 27,9 26,5 24,9 25,3 22,8 24,6 26,0 21,5 20,0 18,3 19,1 15,8 16,8 15,5 16,1 15,8 13,6 15,2 16,3 15,8 14,4 12,7 13,1 13,0 10,6 11,6 10,4 9,6 8,1 7,8 36, ,

39 PERSONEL SŁUŻBY ZDROWIA ZATRUDNIONY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Pielęgniarki na ludności Śląskie Katowice Rybnik Częstochowa Zabrze Piekary Śląskie Bielsko-Biała Sosnowiec Jastrzębie- Zdrój Bytom Chorzów Lubliniecki Tychy Cieszyński Gliwice Wodzisławski Dąbrowa Górnicza Jaworzno Raciborski Siemianowice Śląskie Gliwicki Tarnogórski Świętochłowice Zawierciański Myszkowski Ruda Śląska Pszczyński Żywiecki Będziński Mikołowski Żory Mysłowice Kłobucki Bielski Częstochowski Bieruńsko-lędziński Rybnicki 55,6 56,0 130,8 77,6 77,6 76,0 76,0 73,5 69,7 71,7 73,7 70,7 69,3 69,4 68,4 68,8 67,6 65,2 66,5 62,6 59,0 61,4 62,8 61,1 62,5 52,5 52,1 48,5 48,7 47,8 48,4 46,8 47,6 46,1 44,8 46,1 50,2 45,8 50,2 43,5 43,5 43,2 44,4 42,4 42,5 42,2 43,7 39,9 38,5 39,7 42,3 39,6 39,8 38,2 38,2 36,6 36,7 36,0 33,5 33,6 37,2 31,3 34,0 26,2 26,2 24,0 24,6 18,2 18,4 14,4 13,6 11,9 12,8 134, Uwaga: We wskaźnikach ujęto pielęgniarki łącznie z mgr pielęgniarstwa. 25

40 ZATRUDNIENIE LEKARZY SPECJALISTÓW W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Stan w dniu 31 XII Wyszczególnienie Liczby bezwzględne Wskaźnik struktury (w %) Ogółem specjaliści a % 100% 100% 100% w tym: specjaliści w zakresie Anestezjologii intensywnej terapii ,6 5,2 5,3 5,3 Radiologii b ,2 3,6 3,6 3,8 Chorób wewnętrznych ,2 19,1 18,8 18,9 Pediatrii ,5 9,3 9,0 8,8 Chorób płuc ,3 2,2 2,1 2,0 Chorób zakaźnych ,8 0,7 0,7 0,6 Psychiatrii c ,8 2,7 3,0 3,0 Dermatologii i wenerologii c ,4 2,0 1,9 2,0 Neurologii ce ,7 4,8 4,8 4,6 Chirurgii d ,1 12,6 12,6 12,5 w tym: Chirurgii klatki piersiowej ,1 0,2 0,1 0,1 Ortopedii i traumatologii ,7 4,2 3,9 4,0 Położnictwa i ginekologii ,6 7,6 7,3 6,9 Otolaryngologii cg ,1 3,2 3,1 3,2 Okulistyki ,5 4,2 4,1 4,3 Urologii c ,0 1,0 1,0 1,1 Kardiologii c ,9 2,4 2,9 2,9 Onkologii f ,1 0,4 0,5 0,6 Hematologii ,1 0,2 0,2 0,2 Medycyny rodzinnej ,8 5,2 5,5 5,5 a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej.c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, naczyniowej (od 2005r.), onkologicznej, plastycznej, szczękowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e łącznie ze specjalistami neuropatologii. f Specjaliści w zakresie onkologii, onkologii i hematologii dziecięcej. g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.) Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-89 - roczne sprawozdanie o zatrudnieniu lekarzy specjalistów: lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów i innych. ZATRUDNIENIE LEKARZY SPECJALISTÓW W JEDNOSTKACH OCHRONY ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2010 roku Stan w dniu 31 XII. Wskaźnik struktury (w %) 26

41 LEKARZE WEDŁUG NIEKTÓRYCH SPECJALNOŚCI W WOJ. ŚLĄSKIM W LATACH Wskaźnik na ludności Chorób wewnętrznych Chirurgii df Pediatrii Położnictwa i ginekologii Medycyny rodzinnej Anestezjologii i intensywnej terapii Neurologii ce Okulistyki Radiologii b Otolaryngologii cg Psychiatrii c Kardiologii c Chorób płuc Dermatologii i wenerologii c Urologii Chorób zakaźnych 0,82 0,78 0,79 0,73 0,69 0,67 0,61 0,60 0,60 0,57 0,57 0,50 0,56 0,54 0,45 0,37 0,40 0,40 0,38 0,36 0,38 0,20 0,19 0,19 0,12 0,14 0,12 1,67 1,70 1,72 1,32 1,38 1,40 1,05 1,04 0,97 1,02 1,01 0,96 0,88 0,91 0,88 2,38 2,39 2,33 3,61 3,57 3,54 Śląskie 2010 Śląskie 2009 Śląskie a Zatrudnieni według podstawowego miejsca pracy. b Specjaliści w zakresie radiodiagnostyki, radioterapii onkologicznej i radiologii dziecięcej. c Łącznie ze specjalistami dziecięcymi. d Specjaliści w zakresie: chirurgii ogólnej, dziecięcej, klatki piersiowej, onkologicznej, szczękowo-twarzowej, kardiochirurgii, neurochirurgii i neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii. e Łącznie ze specjalistami: neuropatologii. f łącznie ze specjalistami chirurgii naczyniowej, g łącznie ze specjalistami otorynolaryngologii (od 2006r.). 27

42 DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) Liczby bezwzględne Rozpoznanie ( kod rozpoznania wg ICD 10) Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem w tym: osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym Śląskie Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem w tym: osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym Nowotwory C00-C97, D00-D Niedokrwistość D50-D Choroby tarczycy E00-E Cukrzyca E10-E Niedożywienie E40-E Otyłość E65-E Zaburzenia odżywiania F Upośledzenie umysłowe F70-F Padaczka G Dziecięce porażenie mózgowie G Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H Choroba nadciśnieniowa I10-I Alergie Dychawica oskrzelowa J Pokarmowe K Skórne L Zniekształcenia kręgosłupa M40-M Choroby układu moczowego N00-N Wady rozwojowe układu nerwowego Q00-Q układu krążenia Q20-Q narządów płciowych Q50-Q aberracje chromoso. Q90-Q inne Zaburzenia rozwoju R w tym fizycznego R psychomotorycznego R Trwałe uszkodzenia narządu ruchu Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. 28

43 DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) Współczynniki na ludności a Rozpoznanie ( kod rozpoznania wg ICD 10) Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem w tym: osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym Śląskie Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem w tym: osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w okresie sprawozdawczym Nowotwory C00-C97, D00-D48 8,2 2,3 8,4 2,6 Niedokrwistość D50-D59 88,4 24,6 89,2 23,2 Choroby tarczycy E00-E07 38,6 8,1 36,4 7,7 Cukrzyca E10-E14 16,6 3,5 15,8 3,1 Niedożywienie E40-E46 42,5 6,5 39,1 6,1 Otyłość E65-E68 151,0 23,8 152,3 23,3 Zaburzenia odżywiania F50 3,2 0,7 2,3 0,5 Upośledzenie umysłowe F70-F79 37,7 4,0 33,9 3,9 Padaczka G40 40,2 5,4 38,8 5,3 Dziecięce porażenie mózgowie G80 20,4 1,9 18,7 1,5 Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52 398,0 39,5 368,8 36,2 Choroba nadciśnieniowa I10-I15 30,2 7,7 25,8 5,7 Alergie Dychawica oskrzelowa J45 264,0 37,6 285,7 41,7 Pokarmowe K ,5 20,2 112,8 19,8 Skórne L ,3 21,8 126,8 19,7 Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41 573,4 63,3 532,2 62,2 Choroby układu moczowego N00-N23 76,7 13,5 71,8 13,3 Wady rozwojowe układu nerwowego Q00-Q07 14,2 2,2 14,4 2,0 układu krążenia Q20-Q28 45,4 6,5 47,2 7,7 narządów płciowych Q50-Q56 9,9 2,0 10,9 2,3 aberracje chromoso. Q90-Q99 10,1 1,5 10,1 1,2 inne 16,1 3,0 14,3 3,6 Zaburzenia rozwoju R62 95,3 13,5 95,8 14,0 w tym fizycznego R ,3 7,2 54,6 6,9 psychomotorycznego R ,8 4,0 30,0 3,9 Trwałe uszkodzenia narządu ruchu 19,6 1,5 17,6 1,1 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 176,2 23,8 155,7 20,6 a- Obliczono dla ludności w wieku 0 19 lat Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. 29

44 w tym wady rozwojowe alergie DANE O STANIE ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 0 18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) Współczynniki na ludności Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem Nowotwory C00-C97, D00-D48 Niedokrwistość D50-D59 Choroby tarczycy E00-E07 Cukrzyca E10-E14 Niedożywienie E40-E46 Otyłość E65-E68 Zaburzenia odżywiania F50 Upośledzenie umysłowe F70-F79 Padaczka G40 Dziecięce porażenie mózgowie G80 Zaburzenia refrakcji i akomodacji oka H52 Choroba nadciśnieniowa I10-I15 Dychawica oskrzelowa J45 Pokarmowe K52.2 Skórne L27.2 Zniekształcenia kręgosłupa M40-M41 Choroby układu moczowego N00-N23 układu nerwowego Q00-Q07 układu krążenia Q20-Q28 narządów płciowych Q50-Q56 aberracje chromoso. Q90-Q99 inne Zaburzenia rozwoju R62 fizycznego R62.8 psychomotorycznego R62.0 Trwałe uszkodzenia narządu ruchu Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 8,4 8,2 89,2 88,4 36,4 38,6 15,8 16,6 39,1 42,5 152,3 151,0 2,3 3,2 33,9 37,7 38,8 40,2 18,7 20,4 25,8 30,2 112,8 114,5 126,8 132,3 71,8 76,7 14,4 14,2 47,2 45,4 10,9 9,9 10,1 10,1 14,3 16,1 95,8 95,3 54,6 56,3 30,0 30,8 17,6 19,6 155,7 176,2 285,7 264, ,8 398,0 532,2 573,

45 w tym STAN ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Liczby bezwzględne Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD10) Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym Gruźlica A15-A19, B Nowotwory C00-C97, D00-D Choroby tarczycy E00-E Cukrzyca E10-E w tym: leczeni insuliną Niedokrwistość D50-D Choroby obwodowego układu nerwowego G50-G Choroby układu krążenia I00-I przewlekła choroba reumatyczna I05-I choroba nadciśnieniowa I10-I choroby naczyń mózgowych I60-I69 niedokrwienna choroba serca I20-I w tym: przebyty zawał serca I25, Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47 Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej M00-M99 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania Mz-11- roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. 31

46 w tym STAN ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Współczynniki na ludności a Rozpoznanie (kod rozpoznania wg ICD10) Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym Osoby, u których stwierdzono schorzenia ogółem (stan w dniu 31 XII) w tym osoby, u których stwierdzono schorzenia po raz pierwszy w roku sprawozdawczym Gruźlica A15-A19, B90 5,6 1,1 5,7 1,0 Nowotwory C00-C97, D00-D48 87,8 14,3 94,3 18,5 Choroby tarczycy E00-E07 139,5 15,7 151,1 19,4 Cukrzyca E10-E14 386,7 37,2 402,0 39,3 w tym :leczeni insuliną 130,1 12,2 131,1 12,7 Niedokrwistość D50-D64 71,6 10,4 75,4 13,7 Choroby obwodowego układu nerwowego G50-G59 266,5 24,7 282,3 32,5 Choroby układu krążenia I00-I ,9 114,8 1478,9 121,2 przewlekła choroba reumatyczna I05-I09 25,8 3,1 25,6 3,2 choroba nadciśnieniowa I10-I15 904,5 71,4 968,2 75,0 choroby naczyń mózgowych I60-I69 niedokrwienna choroba serca I20-I25 w tym: przebyty zawał serca I25,2 Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47 Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej M00-M99 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 74,8 8,3 77,0 10,2 377,8 30,5 375,5 32,1 50,0 7,1 50,9 7,1 206,4 19,4 212,2 23,1 345,9 31,7 358,4 37,4 461,1 37,2 492,7 45,8 87,6 10,1 90,1 11,7 a Obliczono dla ludności w wieku 20 i więcej lat Uwaga. Liczba osób w wieku 19 lat i więcej, będących pod opieką lekarzy POZ (rodzinnych) w woj. śląskim w 2010 r. Źródło: Na podstawie sprawozdania o symbolu MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. 32

47 STAN ZDROWIA OSÓB W WIEKU 19 LAT I WIĘCEJ BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO) WEDŁUG ROZPOZNANIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Współczynniki na ludności Gruźlica A15-A19, B90 5,7 5,6 Nowotwory C00-C97, D00-D48 94,3 87,8 Choroby tarczycy E00-E07 151,1 139,5 Cukrzyca E10-E14 402,0 386,7 Niedokrwistość D50-D64 75,4 71,6 Choroby obwodowego układu nerwowego G50-G59 282,3 266,5 Choroby układu krążenia I00-I ,9 1414,9 Przewlekły nieżyt oskrzeli, dychawica oskrzelowa J40-J47 Przewlekłe choroby układu trawiennego K25-K93 212,2 206,4 358,4 345,9 Choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej M00-M99 492,7 461,1 Pacjenci z innymi schorzeniami wymagający opieki czynnej 90,1 87,

48 AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Liczba udzielonych porad w ciągu roku Kod resortowe a Wyszczególnienie liczba porad na ludności liczba porad na ludności liczba porad na ludności Choroby wewnętrzne - razem , , , Innych specjalności zachowawczych razem Opieki nad matką i dzieckiem razem , , , , , , Zabiegowe - razem , , , Stomatologiczne - razem , , ,4 a - według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2005 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz z póżn. zm.) Źródło: Sprawozdanie o działalności i zatrudnieniu w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej na formularzu MZ

49 AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Liczba poradni Liczba udzielonych porad w ciągu roku Kod resortowe poradni Nazwa poradni w liczbach bezwzględnych na ludności Choroby wewnętrzne - razem ,3 4953, alergologiczna ,4 753, diabetologiczna ,1 642, nefrologiczna ,0 146, kardiologiczna ,6 1441, medycyny nuklearnej ,7 13, Innych specjalności zachowawczych razem ,1 6019, dermatologiczna ,5 1487, neurologiczna ,5 2024, onkologiczna ,1 640, rehabilitacyjna ,0 683, chorób zakaźnych ,3 90, Opieki nad matką i dzieckiem razem ,5 3186, pediatryczna ,1 82, neonatologiczna ,0 2841, ginekologiczno - położnicza ,4 6027,0 35

50 AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH (dok.) Liczba poradni Liczba udzielonych porad w ciągu roku Kod resortowe poradni Nazwa poradni w liczbach bezwzględnych na ludności Zabiegowe - razem , , chirurgii ogólnej ,9 2434, chirurgii onkologicznej ,2 89, urazowo - ortopedyczna ,3 2445, okulistyczna ,4 2604, otolaryngologiczna ,9 1892, urologiczna ,3 669, Stomatologiczne - razem ,8 5385, ortodontyczne ,3 264, protetyki stomatologicznej chirurgii stomatologicznej ,7 48, ,5 100,2 36

51 Liczba porad na 1 mieszkańca AMBULATORYJNA SPECJALISTYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Liczba porad na 1 mieszkańca 3 2,5 2 2,4 2,7 2,5 2,8 2,8 2,9 2,7 2,4 2,4 2,5 1,5 1 0,6 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0, Poradnie specjalistyczne - razem (bez poradnii zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień) Stomatologiczne - razem 37

52 LICZBA UDZIELONYCH PORAD W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM PORADNIE: CHORÓB WEWNĘTRZNYCH RAZEM ( ) Wskaźnik na ludności gliwicki Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski cieszy ński częstochowski my szkowski będziński By tom Dąbrowa Górnicza Chorzów Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński bielski ży wiecki zawierciański 2009 wsk. na 10 ty s. ludn. 0,0 do 0,0 0,0 do 2 590, ,2 do 3 396, ,2 do 5 736, ,1 do , ,0 do ,9 1 Katowice 15194,9 2 Bielsko-Biała 10871,0 3 Zabrze 7322,1 4 Częstochowa 7103,8 5 Tychy 6430,1 6 Gliwice 6089,6 7 Rybnik 5736,1 8 Bytom 5011,4 9 Sosnowiec 4994,3 10 RudaŚląska 4576,7 11 Będziński 4290,8 12 Jaworzno 4252,7 13 DąbrowaGórnicza 4033,1 14 Myszkowski 3701,0 15 Mysłowice 3412,5 16 Tarnogórski 3396,2 17 Chorzów 3033,2 18 SiemianowiceŚląskie 2822,8 19 Zawierciański 2817,3 20 Żory 2644,6 21 Cieszyński 2598,5 22 Świętochłowice 2590,2 23 Pszczyński 2248,3 24 PiekaryŚląskie 2018,9 25 Bielski 1900,4 26 Żywiecki 1896,0 27 Wodzisławski 1887,6 28 Bieruńsko-lędziński 1794,6 29 Jastrzębie-Zdrój 1727,4 30 Gliwicki 1496,1 31 Lubliniecki 1351,0 32 Raciborski 1192,8 33 Mikołowski 1152,0 34 Częstochowski 886,0 35 Kłobucki 852,2 36 Rybnicki 0,0 Województwo Śląskie 4650,3 gliwicki Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski cieszy ński częstochowski my szkowski będziński By tom Dąbrowa Górnicza Chorzów Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński bielski ży wiecki zawierciański 2010 wsk. na 10 ty s. ludn. 0,0 do 0,0 0,0 do 2 758, ,7 do 4 247, ,8 do 5 960, ,3 do 8 980, ,9 do ,8 1 Katowice 16445,8 2 Bielsko-Biała 9155,3 3 Zabrze 8980,9 4 Częstochowa 6823,7 5 Tychy 6815,1 6 Gliwice 6525,9 7 Chorzów 5960,3 8 Rybnik 5444,9 9 Bytom 5239,6 10 Mysłowice 5095,7 11 RudaŚląska 4859,5 12 Sosnowiec 4683,0 13 Będziński 4382,2 14 Jaworzno 4247,8 15 DąbrowaGórnicza 3858,7 16 Myszkowski 3676,5 17 Tarnogórski 3497,1 18 SiemianowiceŚląskie 3261,6 19 Zawierciański 3049,7 20 Cieszyński 2993,1 21 Żory 2985,2 22 Pszczyński 2800,3 23 PiekaryŚląskie 2758,7 24 Mikołowski 2445,0 25 Świętochłowice 2420,0 26 Bieruńsko-lędziński 2296,7 27 Raciborski 2272,9 28 Żywiecki 2064,6 29 Bielski 2048,8 30 Wodzisławski 1893,7 31 Jastrzębie-Zdrój 1797,5 32 Lubliniecki 1555,3 33 Gliwicki 1394,8 34 Częstochowski 761,2 35 Kłobucki 731,2 36 Rybnicki 0,0 Województwo Śląskie 4953,8 38

53 LICZBA UDZIELONYCH PORAD W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM PORADNIE: INNE SPECJALNOŚCI ZACHOWAWCZE RAZEM ( ) Wskaźnik na ludności gliwicki Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski cieszy ński częstochowski my szkowski będziński By tom Dąbrowa Górnicza Chorzów Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński bielski ży wiecki zawierciański 2009 wsk. na 10 ty s. ludn. 247,1 do 2 752, ,6 do 3 952, ,1 do 5 318, ,1 do 6 762, ,0 do , ,8 do ,7 1 Gliwice 14566,7 2 Katowice 11216,1 3 Bielsko-Biała 10986,9 4 Częstochowa 10349,8 5 Sosnowiec 7883,0 6 Tychy 7820,8 7 Jaworzno 7780,7 8 Jastrzębie-Zdrój 7031,0 9 Żory 6762,0 10 DąbrowaGórnicza 6464,2 11 Rybnik 6060,7 12 Myszkowski 5855,2 13 Będziński 5814,7 14 RudaŚląska 5616,2 15 Chorzów 5459,8 16 Zawierciański 5318,1 17 Bytom 5054,4 18 SiemianowiceŚląskie 4861,5 19 Raciborski 4842,0 20 Pszczyński 4661,2 21 Zabrze 4337,6 22 Bieruńsko-lędziński 4322,1 23 Żywiecki 4152,2 24 Bielski 3952,1 25 Świętochłowice 3535,5 26 Tarnogórski 3418,0 27 Wodzisławski 3381,3 28 PiekaryŚląskie 3266,8 29 Cieszyński 3124,6 30 Lubliniecki 2752,6 31 Częstochowski 2117,7 32 Mysłowice 2081,1 33 Gliwicki 2021,2 34 Mikołowski 1230,6 35 Kłobucki 1213,5 36 Rybnicki 247,1 Województwo Śląskie 6029,1 gliwicki Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski cieszy ński częstochowski my szkowski będziński By tom Dąbrowa Górnicza Chorzów bielski ży wiecki zawierciański 2010 Katowice Jaworzno wsk. na 10 ty s. ludn. mikołowski Ry bnik 380,8 do 2 621,6 raciborski bieruńsko-lędziński 2 621,6 do 3 885,1 Żory 3 885,1 do 4 689,6 wodzisławski pszczy ński 4 689,6 do 6 165, ,2 do , ,5 do ,0 1 Gliwice 14672,0 2 Bielsko-Biała 12361,2 3 Katowice 11518,6 4 Częstochowa 11085,5 5 Sosnowiec 8813,0 6 Chorzów 7406,5 7 Rybnik 6987,5 8 Jastrzębie-Zdrój 6672,1 9 Tychy 6621,4 10 Jaworzno 6477,6 11 Żory 6165,2 12 Będziński 5302,5 13 Bytom 5268,3 14 Zawierciański 4993,1 15 Bieruńsko-lędziński 4991,2 16 DąbrowaGórnicza 4935,9 17 Raciborski 4689,6 18 SiemianowiceŚląskie 4437,5 19 Myszkowski 4346,7 20 RudaŚląska 4070,5 21 Świętochłowice 3910,7 22 Cieszyński 3907,8 23 Zabrze 3893,9 24 Bielski 3885,1 25 Pszczyński 3524,9 26 PiekaryŚląskie 3462,7 27 Mikołowski 3336,8 28 Tarnogórski 3279,6 29 Żywiecki 3054,1 30 Wodzisławski 3007,6 31 Mysłowice 2621,6 32 Częstochowski 2046,2 33 Lubliniecki 1962,9 34 Gliwicki 1910,5 35 Kłobucki 1128,9 36 Rybnicki 380,8 Województwo Śląskie 6019,4 39

54 LICZBA UDZIELONYCH PORAD W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM PORADNIE: OPIEKA NAD MATKĄ I DZIECKIEM RAZEM ( ) Wskaźnik na ludności 40 gliwicki Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski cieszy ński częstochowski my szkowski będziński By tom Dąbrowa Górnicza Chorzów Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński gliwicki Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski cieszy ński bielski ży wiecki częstochowski my szkowski będziński By tom Dąbrowa Górnicza Chorzów Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński bielski ży wiecki zawierciański wsk. na 10 ty s. ludn. zawierciański ,4 do 1 906, ,4 do 2 569, ,5 do 3 096, ,1 do 3 549, ,2 do 4 360, ,9 do 5 975, wsk. na 10 ty s. ludn. 656,7 do 1 783, ,6 do 2 234, ,1 do 2 785, ,6 do 3 514, ,8 do 4 272, ,1 do 6 504,4 1 Bielsko-Biała 5975,8 2 Częstochowa 5395,9 3 Jaworzno 4688,8 4 RudaŚląska 4529,7 5 Katowice 4360,9 6 Rybnik 3899,2 7 Tychy 3778,7 8 Chorzów 3740,5 9 Sosnowiec 3685,6 10 Jastrzębie-Zdrój 3557,4 11 Będziński 3549,2 12 DąbrowaGórnicza 3347,3 13 Gliwice 3335,3 14 Wodzisławski 3230,1 15 Cieszyński 3200,1 16 Bytom 3096,1 17 SiemianowiceŚląskie 2997,7 18 Zawierciański 2919,2 19 PiekaryŚląskie 2914,0 20 Myszkowski 2886,2 21 Zabrze 2819,8 22 Żory 2795,2 23 Bieruńsko-lędziński 2769,8 24 Lubliniecki 2644,7 25 Świętochłowice 2569,5 26 Tarnogórski 2487,8 27 Pszczyński 2418,4 28 Rybnicki 2301,1 29 Raciborski 2275,8 30 Gliwicki 2269,8 31 Mysłowice 2232,8 32 Częstochowski 2094,2 33 Bielski 1964,3 34 Żywiecki 1906,4 35 Kłobucki 1345,1 36 Mikołowski 937,4 Województwo Śląskie 3296,8 1 Bielsko-Biała 6504,4 2 Katowice 5251,1 3 Jaworzno 4721,7 4 Częstochowa 4656,7 5 Chorzów 4650,0 6 RudaŚląska 4272,1 7 Sosnowiec 3868,6 8 Rybnik 3726,6 9 Gliwice 3688,1 10 Jastrzębie-Zdrój 3642,9 11 Wodzisławski 3514,8 12 Będziński 3348,7 13 Bytom 3165,7 14 Zawierciański 3095,4 15 DąbrowaGórnicza 3085,4 16 Tychy 3061,9 17 Bieruńsko-lędziński 3044,9 18 Myszkowski 2925,7 19 Zabrze 2785,6 20 PiekaryŚląskie 2488,9 21 Świętochłowice 2453,5 22 Lubliniecki 2323,3 23 Rybnicki 2293,2 24 Raciborski 2234,1 25 Tarnogórski 2127,1 26 SiemianowiceŚląskie 2028,5 27 Cieszyński 2008,0 28 Gliwicki 1956,2 29 Żory 1935,9 30 Częstochowski 1927,7 31 Mysłowice 1925,8 32 Bielski 1913,0 33 Pszczyński 1783,6 34 Mikołowski 1415,3 35 Żywiecki 1062,2 36 Kłobucki 656,7 Województwo Śląskie 3186,5

55 LICZBA UDZIELONYCH PORAD W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM PORADNIE: ZABIEGOWE RAZEM ( ) Wskaźnik na ludności gliwicki Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski cieszy ński częstochowski my szkowski będziński By tom Dąbrowa Górnicza Chorzów Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński gliwicki Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski cieszy ński bielski ży wiecki częstochowski my szkowski będziński By tom Dąbrowa Górnicza Chorzów Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński bielski ży wiecki zawierciański 2009 wsk. na 10 ty s. ludn ,2 do 4 956, ,5 do 8 182, ,4 do , ,5 do , ,5 do , ,7 do ,9 zawierciański wsk. na 10 ty s. ludn ,6 do 5 213, ,9 do 7 494, ,8 do 9 142, ,8 do , ,0 do , ,4 do ,9 1 Bielsko-Biała 21949,9 2 Katowice 19492,8 3 Gliwice 15890,3 4 Sosnowiec 15071,7 5 Żory 13687,0 6 PiekaryŚląskie 13445,8 7 Jastrzębie-Zdrój 12504,6 8 Częstochowa 12409,3 9 Tychy 11942,7 10 Zawierciański 11560,4 11 Rybnik 11552,5 12 Myszkowski 11466,7 13 DąbrowaGórnicza 11454,9 14 Jaworzno 11309,3 15 Zabrze 11294,5 16 Chorzów 10781,2 17 Bieruńsko-lędziński 10048,5 18 Pszczyński 9243,4 19 Raciborski 9227,9 20 RudaŚląska 9032,1 21 Bytom 8693,0 22 SiemianowiceŚląskie 8262,9 23 Będziński 8182,4 24 Wodzisławski 6946,2 25 Tarnogórski 6743,1 26 Mysłowice 6666,9 27 Świętochłowice 6554,2 28 Żywiecki 6405,7 29 Lubliniecki 5871,2 30 Bielski 5826,3 31 Gliwicki 5659,7 32 Cieszyński 4956,5 33 Częstochowski 3467,4 34 Mikołowski 3253,9 35 Kłobucki 2621,1 36 Rybnicki 2284,2 Województwo Śląskie 10450,3 1 Katowice 22084,9 2 Bielsko-Biała 21061,7 3 Gliwice 17051,4 4 Chorzów 13932,7 5 Sosnowiec 13487,7 6 Żory 13296,8 7 Myszkowski 13125,6 8 PiekaryŚląskie 12637,6 9 Częstochowa 12622,2 10 Jastrzębie-Zdrój 12478,0 11 Zawierciański 11464,8 12 Tychy 11115,9 13 DąbrowaGórnicza 11057,8 14 Rybnik 10820,6 15 Raciborski 10770,2 16 Bytom 10103,0 17 Zabrze 9708,9 18 Bieruńsko-lędziński 9500,3 19 Jaworzno 9142,8 20 Pszczyński 8375,5 21 Będziński 7639,1 22 SiemianowiceŚląskie 7563,7 23 Mysłowice 7494,8 24 Żywiecki 7289,6 25 Świętochłowice 6867,4 26 RudaŚląska 6749,6 27 Wodzisławski 6713,4 28 Cieszyński 6257,0 29 Tarnogórski 6114,7 30 Bielski 5419,4 31 Lubliniecki 5366,4 32 Gliwicki 5213,9 33 Mikołowski 4265,2 34 Częstochowski 3907,0 35 Rybnicki 2197,6 36 Kłobucki 2164,8 Województwo Śląskie 10505,9 41

56 LICZBA UDZIELONYCH PORAD W AMBULATORYJNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM PORADNIE: STOMATOLOGICZNE RAZEM ( ) Wskaźnik na ludności 42 gliwicki Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski cieszy ński częstochowski my szkowski będziński By tom Dąbrowa Górnicza Chorzów Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński gliwicki Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski cieszy ński bielski ży wiecki częstochowski my szkowski będziński By tom Dąbrowa Górnicza Chorzów Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński bielski ży wiecki zawierciański wsk. na 10 ty s. ludn ,8 do 3 375, ,9 do 4 199, ,7 do 5 065, ,2 do 6 068, ,9 do 8 603, ,2 do ,4 zawierciański wsk. na 10 ty s. ludn ,3 do 3 088, ,3 do 3 853, ,6 do 5 085, ,6 do 5 898, ,2 do 7 288, ,8 do 9 933,9 1 Bytom 12465,4 2 Bielsko-Biała 9954,6 3 Częstochowa 9836,2 4 Myszkowski 8974,7 5 Gliwice 8633,9 6 DąbrowaGórnicza 8603,2 7 Będziński 7125,2 8 Lubliniecki 6727,5 9 Cieszyński 6647,3 10 Katowice 6524,3 11 Rybnik 6499,1 12 Tychy 6068,9 13 Bieruńsko-lędziński 5578,4 14 Żory 5518,1 15 Kłobucki 5237,0 16 Mikołowski 5172,1 17 Sosnowiec 5171,9 18 Częstochowski 5134,6 19 RudaŚląska 5065,2 20 Bielski 4723,6 21 Zawierciański 4632,2 22 Zabrze 4606,1 23 SiemianowiceŚląskie 4466,8 24 Wodzisławski 4428,9 25 Jaworzno 4199,7 26 Mysłowice 3968,4 27 Tarnogórski 3780,3 28 Żywiecki 3727,1 29 Chorzów 3626,5 30 PiekaryŚląskie 3548,4 31 Raciborski 3375,9 32 Rybnicki 3092,4 33 Pszczyński 2835,1 34 Gliwicki 2822,1 35 Świętochłowice 1943,3 36 Jastrzębie-Zdrój 1797,8 Województwo Śląskie 5920,8 1 Bytom 9933,9 2 DąbrowaGórnicza 9242,1 3 Będziński 8382,9 4 Gliwice 8175,5 5 Bielsko-Biała 7672,3 6 Mikołowski 7334,3 7 Częstochowa 7288,8 8 Rybnik 6183,2 9 Bieruńsko-lędziński 6039,7 10 Zabrze 5917,0 11 Katowice 5898,2 12 Cieszyński 5691,1 13 Żory 5576,8 14 Chorzów 5556,9 15 Sosnowiec 5552,4 16 Tychy 5438,8 17 RudaŚląska 5374,8 18 Kłobucki 5085,6 19 Zawierciański 4840,0 20 Lubliniecki 4824,5 21 Myszkowski 4149,8 22 Wodzisławski 3942,5 23 Częstochowski 3899,4 24 Jaworzno 3853,6 25 Bielski 3615,2 26 Gliwicki 3470,9 27 Tarnogórski 3459,8 28 Mysłowice 3108,3 29 SiemianowiceŚląskie 3088,3 30 Żywiecki 2638,9 31 Świętochłowice 2609,4 32 Rybnicki 2573,5 33 Raciborski 2499,7 34 PiekaryŚląskie 2204,6 35 Jastrzębie-Zdrój 2090,8 36 Pszczyński 1462,3 Województwo Śląskie 5385,4

57 STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WYBRANE DANE Wyszczególnienie Szpitale ogólne Liczba szpitali w tym niepubliczne Liczba łóżek ogółem w tym niepubliczne Liczba łóżek - na ludności 60,3 55,0 54,6 56,1 Chorzy leczeni na ludności 1482,7 1931,1 1911,9 1969,4 Średnie wykorzystanie łóżek w dniach 266,9 257,1 247,6 240,7 w % 73,1 70,4 67,8 66,0 Średnia długość pobytu 10,8 7,4 7,1 6,9 Liczba leczonych na 1 łóżko 24,6 34,9 34,8 35,0 Wskaźnik śmiertelności 3,1 2,5 2,5 2,4 Zakłady pielęgnacyjno - opiekuńcze i opiekuńczo lecznicze Liczba zakładów 9 50 a 57 a 60 a w tym niepubliczne Liczba miejsc w tym niepubliczne Liczba miejsc - na ludności 0,6 6,6 7,3 7,9 Chorzy leczeni Średnia długość pobytu 109,3 166,6 176,2 172,5 Hospicja Liczba zakładów (niepubliczne) Liczba miejsc na ludności 0,0 0,1 0,1 0,2 Chorzy leczeni na ludności 0,03 2,3 2,4 2,7 Średnia długość pobytu 17,4 17,7 19,8 20,4 Uwaga: Szpitale ogólne - w 2010 roku dane o liczbie łóżek łącznie z łóżkami w oddziałach neonatologicznych. a Łącznie z zakładami Zgromadzeń Zakonnych Źródło: Sprawozdania MZ-29 o działalności szpitala ogólnego, MZ-29 A o działalności zakładu długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej. 43

58 44 STACJONARNA OPIEKA PSYCHIATRYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WYBRANE DANE Wyszczególnienie ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ (razem) Liczba zakładów w tym niepublicznych Liczba łóżek na ludności 6,4 6,9 6,5 6,3 Chorzy leczeni na ludności 46,9 60,2 58,48 56,31 Średnie wykorzystanie łóżek w dniach 304,2 322,2 332,14 341,14 w % 83,3 88, Średnia długość pobytu 42,1 36,7 37,5 38 Liczba leczonych na 1 łóżko 7,2 8,8 8,9 9,0 SZPITALE PSYCHIATRYCZNE a Liczba zakładów w tym niepublicznych Liczba łóżek na ludności 5,4 5,7 5,4 5,1 Chorzy leczeni na ludności 39,0 49,8 49,3 46,6 Średnie wykorzystanie łóżek w dniach 297,7 318,8 331,2 341,2 w % 81,6 86, % Średnia długość pobytu 41,3 36,2 36,9 37,7 Liczba leczonych na 1 łóżko 7,3 8,7 9,0 9,1 OŚRODKI LECZENIA ODWYKOWEGO Liczba zakładów w tym niepublicznych Liczba łóżek na ludności 0,6 0,6 0,7 0,7 Chorzy leczeni na ludności 6,2 7,9 7,9 8,1 Średnie wykorzystanie łóżek w dniach 317,5 368,0 337,8 346,0 w % 87,0 100, % Średnia długość pobytu 29,7 26,7 29,5 29,6 Liczba leczonych na 1 łóżko 10,9 13,9 11,5 11,7 OŚRODEK REHABILITACYJNYDLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH Liczba zakładów w tym niepublicznych Liczba łóżek na ludności 0,5 0,6 0,4 0,4 Chorzy leczeni na ludności 1,8 2,5 1,3 1,6 Średnie wykorzystanie łóżek w dniach 357,8 311,4 335,1 333,0 w % 98,0 85, % Średnia długość pobytu 100,5 77,3 110,9 89,1 Liczba leczonych na 1 łóżko 3,6 4,1 3,0 3,7 a w tym oddział psychiatryczny w psychiatrycznym zakładzie opiekuńczo - leczniczym Źródło: Sprawozdania MZ-30 -zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej.

59 SZPITALE OGÓLNE. ŁÓŻKA OGÓŁEM. Wskaźnik łóżek ogółem na ludności 1 Katowice 108,2 2 Tarnogórski 87, kłobucki lubliniecki tarnogórski będziński gliwicki By tom Gliwice Chorzów pszczy ński cieszy ński częstochowski my szkowski Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński wodzisławski bielski ży wiecki zawierciański wsk. na 10 ty s. ludn. 0,0 do 0,0 0,0 do 38,2 38,2 do 45,0 45,0 do 63,0 63,0 do 70,1 70,1 do 108,2 3 Cieszyński 86,5 4 Bytom 85,5 5 Chorzów 75,1 6 Sosnowiec 70,1 7 Piekary Śląskie 69,6 8 Częstochowa 69,3 9 Zabrze 66,1 10 Jastrzębie-Zdrój 65,7 11 Bielsko-Biała 64,5 12 Tychy 63,0 13 Wodzisławski 54,6 14 Gliwice 50,4 15 Rybnik 50,2 16 Lubliniecki 47,4 17 Gliwicki 45,1 18 Pszczyński 45,0 19 Świętochłowice 44,7 20 Bielski 41,9 21 Będziński 39,7 22 Siemianowice Śląskie 39,6 23 Mikołowski 39,1 24 Jaworzno 38,2 25 Dąbrowa Górnicza 37,4 26 Raciborski 36,7 27 Mysłowice 34,3 28 Ruda Śląska 33,9 29 Zawierciański 33,4 30 Myszkowski 32,2 31 Żory 24,3 32 Żywiecki 22,9 33 Kłobucki 14,1 34 Częstochowski 13,1 35 Bieruńsko-lędziński 7,0 36 Rybnicki 0,0 Województwo Śląskie 54,6 kłobucki lubliniecki tarnogórski będziński gliwicki By tom Gliwice Chorzów pszczy ński cieszy ński częstochowski my szkowski Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński wodzisławski bielski ży wiecki zawierciański 2010 wsk. na 10 ty s. ludn. 0,0 do 0,0 0,0 do 38,8 38,8 do 46,8 46,8 do 66,0 66,0 do 84,7 84,7 do 114,5 1 Katowice 114,5 2 Tarnogórski 88,7 3 Cieszyński 86,5 4 Bytom 84,7 5 Chorzów 76,7 6 Sosnowiec 72,7 7 Piekary Śląskie 69,5 8 Bielsko-Biała 69,1 9 Jastrzębie-Zdrój 68,8 10 Tychy 68,3 11 Zabrze 66,1 12 Częstochowa 66,0 13 Rybnik 53,7 14 Wodzisławski 53,3 15 Gliwice 51,9 16 Świętochłowice 50,7 17 Lubliniecki 48,9 18 Gliwicki 47,5 19 Pszczyński 46,8 20 Siemianowice Śląskie 42,7 21 Mikołowski 41,7 22 Bielski 41,3 23 Jaworzno 40,6 24 Raciborski 39,3 25 Dąbrowa Górnicza 38,8 26 Mysłowice 36,3 27 Będziński 35,9 28 Zawierciański 35,5 29 Myszkowski 35,0 30 Ruda Śląska 32,1 31 Żory 30,5 32 Żywiecki 24,7 33 Częstochowski 14,4 34 Kłobucki 14,1 35 Bieruńsko-lędziński 7,0 36 Rybnicki 0,0 Województwo Śląskie 56,1 45

60 SZPITALE OGÓLNE Łóżka według oddziałów w województwie śląskim Liczba łóżek Wyszczególnienie Kod oddziału ogółem na ogółem na ogółem na Ogółem: , , ,1 w tym oddziały: Chorób wewnętrznych Chorób metabolicznych , , ,5 4008, ,1 93 0,2 44 0,1 Alergologiczne 4010, , ,4 52 0,1 Diabetologiczne ,0 17 0,0 14 0,0 Endokrynologiczne 4030, , , ,2 Gastroenterologiczne , , ,5 Geriatryczne , , ,5 Hematologiczne 4070, , , ,4 Kardiologiczne 4100, , , ,1 Intens.nadzoru kardiol. 4106, ,1 47 0,1 61 0,1 Angiologiczne Nefrologiczne 4130, , , ,7 Medycyny nuklearnej 4140, ,1 57 0,1 53 0,1 Toksykologiczne ,0 31 0,1 31 0,1 Przewlekle chorych ,1 99 0,2 36 0,1 Medycyny paliatywnej ,1 55 0,1 55 0,1 Dermatologiczne 4200, , , ,0 Neurologiczne 4220, , , ,8 Udarowe ,0 Onkologiczne , , ,4 Intensywnej terapii 4260, 4261, , , ,8 Gruźlicy i chorób płuc , , ,9 Reumatologiczne 4280, , , ,9 Rehabilitacyjne , , ,3 Zakaźne Dziecięce 4340, 4342, , 4403, , , , , , ,5 46

61 SZPITALE OGÓLNE Łóżka według oddziałów w województwie śląskim (dok.) Wyszczególnienie Kod oddziału ogółem na Liczba łóżek ogółem na ogółem na Neonatologiczne ,4 Intensywnej opieki noworodka Ginekologiczno - położnicze ,1 63 0, , , ,8 Chirurgii ogólnej , , ,5 Chirurgii dziecięcej , , ,7 Chirurgii przewodu pokarm. Chirurgii klatki piersiowej Chirurgii naczyniowej Chirurgii onkologicznej ,2 65 0,1 65 0, ,3 94 0,2 94 0, , , , , , ,4 Chirurgii plastycznej ,1 29 0,1 31 0,1 Oparzeniowe ,1 30 0,1 30 0,1 Kardiochirurgiczne 4560, 4561, , , ,4 Neurochirurgiczne 4570, , , ,6 Urazowo - ortopedyczne 4580, , , ,9 Okulistyczne 4600, , , ,6 Otolaryngologiczne 4610, , , ,5 Chirurgii szczękowo - twarz ,2 46 0,1 47 0,1 Urologiczne , , ,1 Transplantacji serca 4650, ,0 9 0,0 34 0,1 Psychiatryczne 4700, , , ,1 Chorób zawodowych brak kodu 43 0, Ratunkowe ,1 47 0,1 Źródło: Sprawozdanie MZ -29 z działalności szpitala ogólnego 47

62 48 STRUKTURA ŁÓŻEK W SZPITALACH OGÓLNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (ODSETKI) W LATACH

63 Kod oddziału ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ Łóżka według oddziałów w województwie śląskim Liczba łóżek Wyszczególnienie ogółem na ogółem na ogółem na Ogółem , , ,3 w tym oddziały Chorób wewnętrznych ,1 28 0,1 28 0,1 Neurologiczne ,2 68 0,1 68 0,1 Psychiatryczne , , ,9 Psychiatryczne rehabilitacyjne , ,3 Leczenia zaburzeń nerwicowych , Psychiatryczne dla dzieci i młodzieży Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży ,0 20 0,0 20 0, ,1 32 0,1 Psychosomatyczne ,1 64 0,1 30 0,1 Psychogeriatryczne(zamknięte) , Psychiatryczne dla chorych na gruźlicę ,1 50 0,1 50 0,1 Psychiatryczne dla przewlekle chorych , , ,2 Psychiatrii sądowej ,1 85 0, ,3 Psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu Psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży , , ,1 Odwykowy o wzmocnionym zabez ,1 30 0,1 Leczenia uzależnień ,1 Leczenia uzależnień dla dzieci i mł , Detoksykacji (alkoholowy) , ,3 99 0,2 Terapii uzależnienia od alkoholu , , ,7 Terapii uzależnienia od alkoholu dla dzieci i młodzieży ,1 Terapii uzależnienia od narkotyków , ,3 87 0,2 Detoksykacji(narkotyki,sub.psych) ,1 6 0,0 6 0,0 Rehabilitacyjny dla uzależnionych od środków psychoaktywnych Terapii dla uzal. od subst. psych. ze współist. zab , , ,1 - - Inne , Źródło: Opracowano na podstawie Rocznego Sprawozdania MZ-30 zakładu psychiatrycznej opieki stacjonarnej. 49

64 50 ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI STACJONARNEJ Łóżka według oddziałów w województwie śląskim w latach 2000, na ludności

65 STRUKTURA ŁÓŻEK W ZAKŁADACH PSYCHIATRYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (odsetki) W LATACH

66 52 MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI WEDŁUG ROZPOZNANIA ZASADNICZEGO W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LATACH Klasy wg ICD-10 liczby bezwzględne Wskaźnik struktury Współczynnik na mieszkańców liczby bezwzględne Wskaźnik struktury Współczynnik na mieszkańców OGÓŁEM % % I Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze A00-B % % 39.2 II Nowotwory C00-D % % III Choroby krwi i narz.krwiotwórczych D50-D % % 16.7 IV Zaburzenia wydz.wew.,st.odżyw.i przem.met E00-E % % 50.1 V Zaburzenia psychiczne i zab.zachowania F00-F % % 2.4 VI Choroby układu nerwowego G00-G % % 78.0 VII Choroby oka i przydatków oka H00-H % % 63.6 VIII Choroby ucha i wyrostka sutkowatego H60-H % % 12.0 IX Choroby układu krążenia I00-I % % X Choroby układu oddechowego J00-J % % XI Choroby układu trawiennego K00-K % % XII Choroby skóry i tkanki podskórnej L00-L % % 31.7 XIII Ch.ukł.kostno-stawowego,mięśn.i tk.łącznej M00-M % % XIV Choroby układu moczowo-płciowego N00-N % % XV Ciąża, poród i połóg O00-O % % XVI Niektóre st.rozpocz.się w okr.okołoporod P00-P % % 37.8 XVII Wady rozwojowe wrodzone, zniekształcenia Q00-Q % % 13.4 XVIII Objawy, cechy chorobowe R00-R % % 55.7 XIX Urazy, zatrucia i inne określone skutki S00-T % % XXI Czynniki wpływające na stan zdrowia Z00-Z % % Źródło: dane pochodzą z komputerowego systemu "Karta Statystyczna" obsługiwanego przez Dział Chorobowości Hospitalizowanej w wydziale Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

67 53 MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO HOSPITALIZOWANI W SZPITALACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Współczynnik na ludności kłobucki częstochow ski kłobucki częstochow ski kłobucki częstochowski lubliniecki myszkow ski zaw ierciański tarnogórski będziński gliw icki Bytom Gliw ice Chorzów Jaw orzno mikołow ski raciborski bieruńsko-lędziński w odzisław ski pszczyński lubliniecki myszkow ski zaw ierciański tarnogórski będziński gliw icki Bytom Gliw ice Chorzów Jaw orzno mikołow ski raciborski bieruńsko-lędziński w odzisław ski pszczyński lubliniecki my szkowski zawierciański tarnogórski będziński gliwicki By tom Gliwice Chorzów Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński wodzisławski pszczy ński cieszyński bielski żyw iecki cieszyński bielski żyw iecki cieszy ński bielski ży wiecki wsp. na 110 tys. ludn ,6 do 1 796, ,2 do 1 904, ,9 do 1 983, ,9 do 2 182, ,7 do 2 510,7 wsp. na 10 tys. ludn ,6 do 1 796, ,2 do 1 904, ,9 do 1 983, ,9 do 2 182, ,7 do 2 355,4 wsp. na 10 ty s. ludn ,8 do 1 796, ,2 do 1 904, ,9 do 1 983, ,9 do 2 182, ,7 do 2 255,7

68 54 ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wyszczególnienie ICD - 10 liczby bezwzględne 2008 a 2009 a 2010 b wskaźniki na ludności liczby bezwzględne wskaźniki na ludności liczby bezwzględne Dur brzuszny /A01.0/ wskaźniki na ludności Bakteryjne zatrucia pokarmowe /A02.0;A05/ , , ,7 Salmonelozy /A02.0-8/ , , ,5 Czerwonka bakteryjna /szigeloza/ /A03/ 3 0,1 5 0,1 1 0,02 Biegunki u dzieci do 2 lat /A04;A08;A09/ ,9 g ,7 g ,0 g Tężec /A33-A35/ 3 0,1 4 0,1 1 0,02 Krztusiec /A37/ 189 4, , ,6 Szkarlatyna /płonica/ /A38/ , , ,3 Choroba meningokokowa /A39/ 35 0,8 40 0,9 28 0,6 Legioneloza /A48.1-A48.2/ , ,6 Borelioza z Lyme /A69.2/ , , ,8 Styczność i narażenie na wściekznę/potrzeba szczepień /Z20.3/Z24.2/ , , ,9 Kleszczowe zapalenie mózgu /A84/ 1 0,02 3 0,06 6 0,1 Inne wirusowe zapalenie mózgu w tym: opryszczkowe /B00.4/ 4 0,1 3 0,1 1 0,02 inne określone c /A81.1;A83;85;B02.0/ , nie określone /A86/ 10 0,2 7 0,2 9 0,2 w innych chorobach objętych MZ ,2 3 0,1 2 0,04

69 55 ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (c.d.) Wyszczególnienie ICD - 10 Wirusowe zapalenie opon mózgowych liczby bezwzględne 2008 a 2009 a 2010 b wskaźniki na ludności liczby bezwzględne wskaźniki na ludności liczby bezwzględne w tym: enterowirusowe /A.87.0/ wskaźniki na ludności opryszczkowe /B00.3/ ,02 inne określone i nie określone /A87.1-9;B02.1/ 73 1,6 54 1,2 64 1,4 w innych chorobach objętych MZ ,02 2 0, Ospa wietrzna /B01/ , , ,4 Odra /B05/ 36 0,8 5 0,1 2 0,04 Różyczka /B06;P35.0/ , , ,6 Wirusowe zapalenie wątroby d w tym: ogółem /B15-B19/ , , ,1 typ B e /B16;B18,0-B18,1/ 172 3, , ,9 AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności) /B20-B24/ 21 0,5 13 0,3 20 0,4 Nowo wykryte zakażenia HIV /Z21/ 279 6, , ,3 Świnka (nagminne zapalenie przyusznicy) /B26/ 453 9, , ,9 Choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae (inwazyjna) w tym: zapalenia opon i/lub mózgu /B95.3/G04.2;G00.1/ 19 0,4 20 0,4 11 0,2

70 56 ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (dok.) Wyszczególnienie ICD - 10 Choroba wywołana przez Haemophilus influenzae typ B (inwazyjna) liczby bezwzględne 2008 a 2009 a 2010 b wskaźniki na ludności liczby bezwzględne wskaźniki na ludności liczby bezwzględne wskaźniki na ludności w tym: zapalenia opon i/lub mózgu /B96.3/G04.2;G00.0/ 5 0,1 2 0,04 1 0,02 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu w tym: w innych chorobach objętych MZ-56 /G01;G04.2;G05.0/ 7 0,2 10 0,2 12 0,3 inne określone /G00.2-8;G04.2/ 32 0,7 14 0,3 34 0,7 inne, nie określone /G00.9;G04.2/ 35 0,8 47 1,0 42 0,9 Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone /G03/ 36 0,8 66 1,4 81 1,7 Zapalenie mózgu inne i nie określone /G04.0,8-9/ 18 0,4 12 0,3 9 0,2 Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi f /J09/ Grypa f /J10;J11/ 9 0,2 409 b 8,8 b 22 0,5 w tym Grypa wywołana nowym wirusem A(H1N1) f b 6,8 b 18 0,4 SARS - Zespół ostrej niewydolności oddechowej f /U04/ Grypa wywołana nowym wirusem A(H1N1) f -.. x x 18 0,4 Uwaga: Zachorowania na grypę podane w tabeli są to wartości potwierdzone laboratoryjnie, natomiast stan wraz z podejrzeniami przedstawia się następująco: 2008r /670,3; 2009r /2196,4 (w tym przypadki grypy A/H1N1v); 2010r. - brak danych a dane wg biuletynów Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce". b dane wg Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej c dane z 2008r. występują bez /A81.1/ d WZW typu C obliczono wg definicji przypadku z roku 2005 e łącznie z zakażeniami mieszanymi HBV i HCV. f zachorowania potwierdzone laboratoryjnie g wskaźnik obliczono na ludności do 2 lat (dzieci w wieku lat: 0,1) stan faktyczny na 30.VI. Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdań MZ-56: roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz biuletynu Państwowego Zakładu Higieny "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce".

71 ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY (B15 B19) WZW typu C obliczono wg definicji z roku2005 kłobucki lubliniecki tarnogórski będziński gliwicki By tom Gliwice cieszy ński Chorzów częstochowski my szkowski Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński kłobucki lubliniecki bielski ży wiecki tarnogórski będziński gliwicki By tom Gliwice cieszy ński Chorzów częstochowski my szkowski Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński bielski ży wiecki zawierciański zawierciański 2009 wsk. na 10 ty s. ludn. 0,0 do 0,0 0,0 do 5,4 5,4 do 10,4 10,4 do 24,5 24,5 do 83,1 83,1 do 83, wsk. na 10 ty s. ludn. 0,0 do 0,0 0,0 do 2,3 2,3 do 6,3 6,3 do 14,0 14,0 do 68,6 68,6 do 68,6 1 Żywiecki 2,0 2 Tarnogórski 2,2 3 Mysłowice 2,7 4 Cieszyński 2,9 5 Mikołowski 3,2 6 Żory 3,2 7 Rybnik 3,5 8 Pszczyński 3,8 9 Katowice 4,2 10 Jastrzębie-Zdrój 4,3 11 Kłobucki 4,7 12 Tychy 5,4 13 Wodzisławski 5,8 14 Bielsko-Biała 6,8 15 Piekary Śląskie 6,8 16 Bielski 7,1 17 Bytom 7,1 18 Częstochowski 10,4 19 Myszkowski 11,2 20 Lubliniecki 11,8 21 Sosnowiec 11,8 22 Jaworzno 14,7 23 Zawierciański 14,7 24 Raciborski 16,3 25 Zabrze 17,0 26 Gliwicki 18,4 27 DąbrowaGórnicza 18,7 28 Będziński 24,5 29 Gliwice 28,0 30 Ruda Śląska 33,4 31 Częstochowa 35,0 32 Chorzów 38,9 33 Świętochłowice 83,1 34 Rybnicki - 35 Bieruńsko-lędziński - 36 Siemianowice Śląskie - Województwo Śląskie 12,9 1 Sosnowiec 0,5 2 Rybnik 0,7 3 Tarnogórski 0,7 4 Mikołowski 1,1 5 Bielski 1,3 6 Mysłowice 1,3 7 Rybnicki 1,3 8 Żywiecki 1,3 9 Żory 1,6 10 Bielsko-Biała 2,3 11 Bytom 2,7 12 Cieszyński 2,9 13 DąbrowaGórnicza 3,1 14 Tychy 3,1 15 Wodzisławski 3,2 16 Piekary Śląskie 3,4 17 Kłobucki 3,5 18 Siemianowice Śląskie 4,3 19 Częstochowski 4,5 20 Katowice 5,2 21 Jaworzno 5,3 22 Raciborski 6,3 23 Lubliniecki 7,8 24 Będziński 7,9 25 Zawierciański 9,8 26 Częstochowa 10,9 27 Gliwicki 14,0 28 Chorzów 14,2 29 Ruda Śląska 17,5 30 Myszkowski 18,2 31 Gliwice 22,0 32 Zabrze 23,5 33 Świętochłowice 68,6 34 Bieruńsko-lędziński - 35 Jastrzębie-Zdrój - 36 Pszczyński - Województwo Śląskie 7,1 57

72 GRUŹLICA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM - CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ Wyszczególnienie Zapadalność liczba zachorowań ogółem współczynnik na ludności 35,4 22,2 24,1 25,5 z tego: gruźlica układu oddechowego/płuc* współczynnik na ludności 34,3 20,5 22,7 23,9 gruźlica pozapłucna współczynnik na ludności 1,2 1,7 1,4 1,6 Współczynniki zapadalności na ludności Ogółem 35,4 22,2 24,1 25,5 Mężczyźni 51,8 34,2 35,3 38,6 Kobiety 20,0 11,1 13,6 13,2 Miasto 36,1 23,2 25,3 27,1 Wieś 33,1 18,5 19,7 19,8 Współczynniki zapadalności na ludności według grup wieku ,2 1,2 1,9 2, ,4 3,3 6,5 6, ,7 17,4 19,4 18, ,4 39,0 39,1 44, ,1 30,9 35,9 36,0 Chorobowość liczba chorych ogółem współczynnik na ludności 56,9.. Umieralność ogółem współczynnik na ludności 5,1 3,7 3,9. * Do 2001 r. gruźlica układu oddechowego. Od 2002r. gruźlica płuc Źródło: Opracowano na podstawie corocznych Biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie a- Dane skorygowane cytowane za opracowaniem Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2009r. IGiChP Warszawa 2009r. 58

73 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, 2006, 2007, 2008 Wyszczególnienie liczby bezwzględne Ogółem Mężczyźni Kobiety na ludności Ogółem 327,0 338,1 332,5 328,0 Mężczyźni 341,4 364,3 353,4 341,0 Kobiety 313,4 313,7 313,1 316,0 Źródło: Opracowano na podstawie danych zawartych w Biuletynie Statystycznym Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej Curie, Warszawa ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2000, Na ludności 59

74 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE. OGÓŁEM WEDŁUG POWIATÓW W LATACH Na ludności gliwicki Gliwice kłobucki lubliniecki tarnogórski cieszy ński częstochowski my szkowski będziński By tom Dąbrowa Górnicza Chorzów Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński kłobucki lubliniecki bielski ży wiecki tarnogórski będziński gliwicki By tom Gliwice cieszy ński Chorzów częstochowski my szkowski Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Ry bnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczy ński bielski ży wiecki zawierciański wsk. na 100 ty s. ludn. zawierciański ,7 do 260,0 260,0do 284,5 284,5 do 314,9 314,9 do 359,7 359,7 do 400,7 400,7 do 465, wsk. na 100 ty s. ludn. 227,8 do 258,1 258,1 do 303,0 303,0 do 330,4 330,4 do 365,5 365,5 do 397,5 397,5 do 408,0 1 Chorzów 465,1 2 Bielsko-Biała 429,1 3 Będziński 407,9 4 DąbrowaGórnicza 400,7 5 Sosnowiec 391,4 6 Jastrzębie-Zdrój 379,6 7 Katowice 376,1 8 Cieszyński 373,0 9 Bielski 371,8 10 PiekaryŚląskie 368,2 11 Gliwice 364,9 12 SiemianowiceŚląskie 359,7 13 Tarnogórski 350,5 14 Mikołowski 348,1 15 Gliwicki 343,5 16 Wodzisławski 332,8 17 Żywiecki 328,1 18 Bytom 314,9 19 Częstochowa 304,7 20 Mysłowice 298,7 21 Żory 293,8 22 Tychy 293,0 23 Lubliniecki 292,8 24 RudaŚląska 291,9 25 Rybnik 291,7 26 Jaworzno 288,7 27 Zabrze 287,4 28 Świętochłowice 285,0 29 Rybnicki 284,5 30 Kłobucki 276,1 31 Myszkowski 272,3 32 Zawierciański 271,7 33 Pszczyński 260,0 34 Raciborski 223,3 35 Częstochowski 221,7 36 Bieruńsko-lędziński 215,7 Województwo Śląskie 332,5 1 Chorzów 408,0 2 Bielsko-Biała 406,9 3 Cieszyński 398,4 4 Będziński 397,5 5 Katowice 374,4 6 DąbrowaGórnicza 373,4 7 Tychy 371,3 8 PiekaryŚląskie 370,0 9 Gliwicki 367,3 10 Gliwice 365,5 11 Mikołowski 349,4 12 SiemianowiceŚląskie 347,2 13 Jastrzębie-Zdrój 341,2 14 Żywiecki 338,1 15 Sosnowiec 334,1 16 Żory 330,4 17 Bielski 324,1 18 Bytom 323,3 19 Wodzisławski 317,9 20 Częstochowa 315,6 21 Bieruńsko-lędziński 312,4 22 Zabrze 311,6 23 Myszkowski 307,0 24 Świętochłowice 303,0 25 Tarnogórski 293,5 26 Pszczyński 292,3 27 Mysłowice 285,6 28 RudaŚląska 280,8 29 Jaworzno 278,9 30 Lubliniecki 277,6 31 Rybnicki 270,0 32 Zawierciański 264,1 33 Rybnik 258,1 34 Kłobucki 239,3 35 Częstochowski 233,7 36 Raciborski 227,8 Województwo Śląskie 328,0 60

75 ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wskaźnik struktury MSKCh i PZ X Rewizji Wyszczególnienie Liczby bezwzględne Wskaźnik struktury Kobiety Ogółem ,0 100,0 100,0 w tym : C16 Żołądek ,2 3,1 2,8 C18 Jelito grube ,4 6,6 5,9 C20 Odbytnica ,2 3,2 3,4 C25 Trzustka ,4 2,4 2,6 C34 Oskrzela i płuca ,9 8,0 7,7 C44 Inny nowotwór złośliwy skóry ,6 6,2 6,0 C50 Sutek ,0 22,3 21,5 C53 Szyjka macicy ,5 5,7 4,7 C54 Trzon macicy ,8 7,7 8,2 C56 Jajnik ,0 5,9 6,0 C64 Nerki ,1 3,0 3,0 C73 Tarczyca ,4 2,7 2,6 Mężczyźni Ogółem ,0 100,0 100,0 w tym : C16 Żołądek ,5 5,7 5,5 C18 Jelito grube ,9 6,2 6,5 C20 Odbytnica ,0 4,9 4,7 C25 Trzustka ,5 2,3 2,4 C32 Krtań ,2 3,4 3,6 C34 Oskrzela i płuca ,3 22,3 19,3 C44 Inny nowotwór złośliwy skóry ,0 6,3 5,7 C61 Gruczoł krokowy ,8 12,8 13,8 C64 Nerki ,2 3,8 4,4 C67 Pęcherz moczowy ,2 7,0 6,5 C71 Mózg ,2 1,8 1,8 Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Onkologii w Warszawie, Biuletyn Statystyczny, Warszawa

76 62 ZAREJESTROWANE ZACHOROWANIA NA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH Wskaźnik struktury

77 63 CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W WOJ. ŚLĄSKIM Wyszczególnienie Chorzy leczeni ogółem w tym po raz pierwszy Chorzy leczeni ogółem w tym po raz pierwszy liczby bezwzględne wskaźnik na ludności Ogółem ,6 3814,3 1080,5 1102,1 w tym: leczeni w poradniach psychologicznych - leczeni ogółem ,4 25,2 14,9 12,6 1 A. Z zaburzeniami psychicznymi - leczeni ogółem ,7 3149,5 746,4 785,7 w tym : organiczne zaburzenia niepsychotyczne (F00-F02,F04,F07-F09) ,6 175,7 34,1 37,0 organiczne zaburzenia psychotyczne (F03,F05,F06) ,2 336,5 57,6 62,9 schizofrenia (F20) ,8 396,8 44,4 42,0 inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe (F21-F29) ,1 130,1 20,2 17,7 epizody afektywne (F30 i F32) ,2 321,1 84,5 89,9 depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe (F31 i F33) ,4 281,6 39,2 45,8 inne zaburzenia nastroju ( afektywne ) (F34-F39) ,8 122,8 21,6 26,2 zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatoformiczne (F40 - F48) ,0 869,2 283,8 289,3 zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania (F50) ,6 17,3 6,7 7,9 inne zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fiz. (F51-F59) ,8 13,7 5,6 4,4 zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (F60-F69) ,9 104,9 30,2 34,8 w tym: patologiczny hazard (F63.0) ,6. 2,2 upośledzenie umysłowe (F70-F79) ,6 142,7 26,8 25,0 całościowe zaburzenia rozwojowe (F84) ,4 26,6 6,9 8,6 pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego (F80-F83, F88, F89) ,0 25,2 9,0 10,0 zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym (F90-F98) ,6 146,0 51,1 60,2 nieokreślone zaburzenia psychiczne (F99) ,8 15,1 12,5 12,4

78 64 CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI, OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU ORAZ INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W WOJ. ŚLĄSKIM. (dok.) Wyszczególnienie B. Obserwacja stanu psychicznego, rozpoznanie nieustalone, bez zaburzeń psychicznych i rozpoznania niepsychiatryczne Chorzy leczeni ogółem w tym po raz pierwszy Chorzy leczeni ogółem w tym po raz pierwszy liczby bezwzględne wskaźnik na ludności ,4 7,3 5,4 3,5 2 A. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu - leczeni ogółem ,8 475,1 221,4 217,6 w tym : ostre zatrucie (F10.0 ) ,3 17,5 9,5 7,5 używanie szkodliwe (F10.1) ,6 24,5 13,6 15,6 zespół uzależnienia (F10.2) ,6 409,9 186,9 184,8 zespół abstynencyjny bez majaczenia (F10.3) ,4 14,5 7,7 6,0 zespół abstynencyjny z majaczeniem (F10.4) ,0 1,3 0,7 0,5 zaburzenia psychotyczne bez majaczenia (F10.5) ,8 4,3 1,7 1,9 zespół amnestyczny (F10.6) ,8 0,5 0,2 0,3 inne zaburzenia psychiczne(f10.7, F10.8, F10.9) ,4 2,6 1,0 1,0 B. Współistniejące uzależnienia od środków psychoaktywnych (F11-F19) ,1 8,6 2,4 5,6 C. Współuzależnienia ,6 90,6 57,6 51,1 3 A. Zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych (F11-F19) - leczeni ogółem ,5 75,0 30,4 35,3 B. Współistniejące uzależnienia od alkoholu (F10) ,5 2,3 0,8 0,6 C. Współuzależnienia ,0 5,9 16,0 2,6 Źródło: Opracowano na podstawie sprawozdania na formularzu MZ-15 Roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego.

79 CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2010 ROKU (ODSETKI) 65

80 66 CHORZY LECZENI W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU (ODSETKI)

81 CHORZY LECZENI PO RAZ PIERWSZY W JEDNOSTKACH LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI WEDŁUG POWIATÓW W LATACH Na ludności gliwicki kłobucki lubliniecki Gliwice tarnogórski będziński Bytom Dąbrowa Górnicza cieszyński Chorzów częstochowski myszkowski Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Rybnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczyński gliwicki kłobucki lubliniecki Gliwice tarnogórski bielski żywiecki zawierciański będziński Bytom Dąbrowa Górnicza cieszyński Chorzów częstochowski myszkowski Katowice Jaworzno mikołowski raciborski Rybnik bieruńsko-lędziński Żory wodzisławski pszczyński bielski żywiecki zawierciański 2009 wsk. na 10 tys. ludn. 0,0 do 34,9 34,9 do 56,7 56,7 do 71,0 7,01 do 94,4 94,4 do 146,6 146,6 do 197, wsk. na 10 tys. ludn. 12,9 do 34,1 34,1 do 53,0 53,0 do 72,4 72,4 do 92,4 92,4 do 138,9 138,9 do 245,1 1 Częstochowski 11,9 2 Bielski 13,4 3 Bieruńsko-lędziński 16,4 4 Wodzisławski 16,6 5 Pszczyński 20,0 6 Rybnicki 22,2 7 Bytom 34,9 8 Sosnowiec 39,7 9 Mysłowice 42,4 10 Cieszyński 56,7 11 Lubliniecki 64,2 12 Świętochłowice 65,9 13 Żywiecki 67,4 14 Będziński 68,9 15 Jaworzno 71,0 16 Chorzów 72,3 17 DąbrowaGórnicza 72,6 18 Siemianowice Śląskie 72,9 19 Żory 72,9 20 Tarnogórski 73,1 21 Raciborski 78,3 22 Ruda Śląska 84,8 23 Zawierciański 87,0 24 Rybnik 94,4 25 Mikołowski 94,7 26 Tychy 94,7 27 Gliwicki 96,7 28 Zabrze 103,0 29 Katowice 104,2 30 Gliwice 111,5 31 Bielsko-Biała 117,3 32 Jastrzębie-Zdrój 119,8 33 Częstochowa 123,5 34 Piekary Śląskie 146,6 35 Myszkowski 197,4 36 Kłobucki - Województwo Śląskie 74,6 1 Częstochowski 12,9 2 Bielski 13,3 3 Rybnicki 17,3 4 Pszczyński 17,6 5 Bieruńsko-lędziński 18,1 6 Bytom 19,7 7 Wodzisławski 22,2 8 Mysłowice 34,1 9 Kłobucki 36,8 10 Żywiecki 40,6 11 Tarnogórski 53,6 12 DąbrowaGórnicza 55,3 13 Sosnowiec 58,8 14 Jaworzno 61,5 15 Lubliniecki 63,0 16 Zawierciański 72,4 17 Świętochłowice 73,9 18 Chorzów 75,1 19 Mikołowski 77,7 20 Zabrze 77,9 21 Gliwicki 81,8 22 Siemianowice Śląskie 81,9 23 Cieszyński 83,5 24 Będziński 84,7 25 Ruda Śląska 86,7 26 Żory 92,4 27 Raciborski 92,8 28 Tychy 104,6 29 Rybnik 106,8 30 Gliwice 119,6 31 Bielsko-Biała 121,0 32 Katowice 121,0 33 Częstochowa 138,9 34 Piekary Śląskie 142,3 35 Myszkowski 153,9 36 Jastrzębie-Zdrój 245,1 Województwo Śląskie 78,6 67

82 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE WEDŁUG KATEGORII NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2002 roku Kategorie niepełnosprawności O G Ó Ł E M w liczbach bezwzględnych Śląskie Niepełnosprawne prawnie - razem W wieku 16 lat i więcej o stopniu niepełnosprawności: Znacznym Umiarkowanym Lekkim Nieustalonym W wieku 0-15 lat z uprawnieniami do zasiłku pielęgnacyjnego Niepełnosprawne tylko biologicznie Odczuwające ograniczenie sprawności: Całkowite Poważne OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE WEDŁUG KATEGORII NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Kategorie niepełnosprawności 1996 a 2002 w tysiącach OGÓŁEM 490,4 560,7 Niepełnosprawni prawnie - razem 377,7 438,3 Niepełnosprawni tylko biologicznie 112,6 122,4 a województwo katowickie Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 68

83 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE WEDŁUG WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2002 roku Wiek Śląskie na 1000 ludności danej grupy wieku OGÓŁEM lat lat i więcej 395 nieustalony 63 Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE WEDŁUG WIEKU W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2002 roku Na 1000 ludności w danej grupie wieku

84 WYBRANE DANE O OCHRONIE ZDROWIA WSKAŹNIKI PRZEGLĄD WOJEWÓDZKI

85 LUDNOŚĆ I GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Stan w dniu 31 XII Ogółem Ludność na 1 km 2 Wyszczególnienie w tysiącach POLSKA 38135, , , ,1 122,2 Dolnośląskie 2877,1 2876,6 2877,8 144,2 144,2 144,3 Kujawsko-Pomorskie 2067,9 2069,1 2069,5 115,1 115,1 115,2 Lubelskie 2161,8 2157,2 2151,9 86,1 85,9 85,7 Lubuskie 1009,0 1010,0 1011,0 72,1 72,2 72,3 Łódzkie 2548,9 2541,8 2534,4 139,9 139,5 139,1 Małopolskie 3287,1 3298,3 3310,1 216,5 217,2 218,0 Mazowieckie 5204,5 5222,2 5242,9 146,4 146,9 147,4 Opolskie 1033,0 1031,1 1028,6 109,8 109,6 109,3 Podkarpackie 2099,5 2101,7 2103,5 117,7 117,8 117,9 Podlaskie 1191,5 1189,7 1188,3 59,0 58,9 58,9 Pomorskie 2219,5 2230,1 2240,3 121,2 121,8 122,4 Śląskie 4645,7 4640,7 4635,9 376,7 376,3 375,9 Świętokrzyskie 1272,8 1270,1 1266,0 108,7 108,5 108,1 Warmińsko-Mazurskie 1427,1 1427,1 1427,2 59,0 59,0 59,0 Wielkopolskie 3397,6 3408,3 3419,4 113,9 114,3 114,6 Zachodniopomorskie 1693,0 1693,2 1693,1 74,0 74,0 74,0 Źródło: Opracowano na podstawie publikacji "Rocznik Demograficzny" oraz danych Urzędu Statystycznego w Katowicach. 71

86 72 GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH

87 73 STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH W PROCENTACH (%) W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Wyszczególnienie wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny POLSKA 19,3 18,9 18,7 64,5 64,5 64,4 16,2 16,5 16,9 Dolnośląskie 17,8 17,5 17,4 65,9 65,8 65,6 16,3 16,7 17,1 Kujawsko-Pomorskie 20,0 19,6 19,4 64,7 64,7 64,6 15,3 15,7 16,0 Lubelskie 20,0 19,6 19,2 62,9 63,1 63,2 17,1 17,3 17,7 Lubuskie 19,7 19,4 19,1 65,9 65,8 65,7 14,5 14,8 15,2 Łódzkie 17,8 17,6 17,4 63,9 63,9 63,8 18,2 18,5 18,8 Małopolskie 20,4 20,0 19,7 63,5 63,7 63,7 16,1 16,3 16,6 Mazowieckie 18,8 18,7 18,6 63,8 63,7 63,6 17,4 17,6 17,8 Opolskie 17,7 17,2 16,8 65,6 65,7 65,8 16,7 17,0 17,4 Podkarpackie 21,0 20,4 19,9 63,5 63,8 64,1 15,5 15,7 16,0 Podlaskie 19,7 19,2 18,8 63,1 63,4 63,6 17,2 17,4 17,6 Pomorskie 20,6 20,3 20,1 64,6 64,5 64,4 14,8 15,1 15,5 Śląskie 17,6 17,4 17,2 65,5 65,4 65,2 16,9 17,2 17,7 Świętokrzyskie 19,0 18,5 18,2 63,4 63,5 63,6 17,7 17,9 18,3 Warmińsko-Mazurskie 20,8 20,4 20,0 65,0 65,2 65,2 14,1 14,4 14,8 Wielkopolskie 20,3 20,0 19,8 65,0 65,0 64,9 14,7 15,0 15,3 Zachodniopomorskie 19,1 18,8 18,5 65,9 65,8 65,7 15,0 15,4 15,8 Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie

88 74 STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG GRUP EKONOMICZNYCH W PROCENTACH (%) W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH

89 PRZYROST NATURALNY W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Wyszczególnienie współczynniki na 1000 ludności POLSKA 0,9 0,9 0,9 Dolnośląskie -0,2-0,4-0,1 Kujawsko-Pomorskie 1,6 1,3 1,0 Lubelskie -0,2-0,3-0,2 Lubuskie 1,8 1,7 1,4 Łódzkie -2,3-2,3-2,2 Małopolskie 2,2 2,3 2,3 Mazowieckie 1,1 1,0 1,4 Opolskie -0,6-0,4-0,7 Podkarpackie 1,9 1,8 1,8 Podlaskie 0,3 0,0 0,1 Pomorskie 3,6 3,4 3,4 Śląskie -0,2-0,2 0,0 Świętokrzyskie -0,9-0,8-1,2 Warmińsko-Mazurskie 2,5 2,3 2,0 Wielkopolskie 2,9 2,7 2,9 Zachodniopomorskie 1,1 0,9 0,5 Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. 75

90 PRZYROST NATURALNY W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Współczynniki na 1000 ludności POLSKA Pomorskie Wielkopolskie Małopolskie Warmińsko-Mazurskie Podkarpackie Mazowieckie Lubuskie Kujawsko-Pomorskie Zachodniopomorskie Podlaskie Śląskie Dolnośląskie Lubelskie Opolskie Świętokrzyskie Łódzkie

91 77 ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW 2005 Województw Ogółem Nowotwory (C00-D48) Choroby układu krążenia (I00-I99) Choroby układu oddechowego (J00-J98) Choroby układu trawiennego (K00-K92) Zewnętrzne przyczyny Zachorowania i zgonu (V01-Y89) na ludności Polska 965,1 242,0 440,8 48,6 43,3 66,5 Dolnośląskie 990,3 257,1 473,3 42,0 49,7 68,8 Kujawsko - pomorskie 937,8 254,9 415,7 49,6 37,7 59,2 Lubelskie 1058,4 221,4 526,7 45,3 38,6 55,2 Lubuskie 904,7 236,5 376,5 45,0 44,6 62,1 Łódzkie 1209,3 269,9 557,8 65,4 57,7 82,8 Małopolskie 891,9 225,5 434,1 45,5 34,0 59,6 Mazowieckie 1006,8 252,7 428,5 61,4 48,8 71,9 Opolskie 903,2 236,7 444,9 38,2 38,4 51,9 Podkarpackie 867,7 196,2 434,8 33,8 31,2 53,8 Podlaskie 984,5 233,6 366,8 57,1 40,9 81,0 Pomorskie 844,0 247,8 368,5 42,9 43,9 63,6 Śląskie 987,0 253,6 466,7 49,2 52,6 66,7 Świętokrzyskie 1051,4 235,2 502,2 61,3 38,4 72,3 Warmińsko -mazurskie 866,7 229,4 337,7 61,2 40,1 73,8 Wielkopolskie 898,8 237,8 402,0 35,6 37,0 66,7 Zachodniopomorskie 902,1 238,5 412,1 36,5 36,2 66,6 Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

92 78 ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW 2007 Województw Ogółem Nowotwory (C00-D48) Choroby układu krążenia (I00-I99) Choroby układu oddechowego (J00-J98) Choroby układu trawiennego (K00-K92) Zewnętrzne przyczyny Zachorowania i zgonu (V01-Y89) na ludności Polska 989,7 251,4 449,6 51,0 44,0 64,9 Dolnośląskie 1036,1 270,3 481,6 44,6 51,5 65,0 Kujawsko - pomorskie 983,7 271,2 434,5 57,2 39,3 62,0 Lubelskie 1072,1 231,8 522,0 46,2 40,3 55,2 Lubuskie 936,4 241,3 400,9 40,8 38,7 68,2 Łódzkie 1247,5 274,3 580,9 66,2 63,7 80,1 Małopolskie 902,7 229,5 438,5 45,5 34,5 54,7 Mazowieckie 1021,9 258,4 452,5 63,8 46,3 70,6 Opolskie 926,8 237,6 456,1 42,9 28,7 56,3 Podkarpackie 850,3 203,6 424,5 31,4 30,3 50,3 Podlaskie 980,6 240,9 426,6 55,5 40,1 73,7 Pomorskie 888,2 260,2 340,9 50,5 42,3 60,6 Śląskie 1023,8 265,9 473,7 52,4 56,0 65,2 Świętokrzyskie 1066,8 253,4 512,8 49,8 40,0 67,6 Warmińsko -mazurskie 903,7 237,4 350,2 73,1 38,6 69,5 Wielkopolskie 918,3 247,6 401,6 38,2 39,2 66,7 Zachodniopomorskie 935,4 253,3 413,6 44,8 41,0 71,2 Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

93 79 ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW 2008 Województw Ogółem Nowotwory (C00-D48) Choroby układu krążenia (I00-I99) Choroby układu oddechowego (J00-J98) Choroby układu trawiennego (K00-K92) Zewnętrzne przyczyny Zachorowania i zgonu (V01-Y89) na ludności Polska 995,4 250,6 453,7 50,6 44,8 66,5 Dolnośląskie 1059,7 268,9 508,3 42,3 54,1 65,2 Kujawsko - pomorskie 969,0 262,6 444,5 52,0 40,3 56,4 Lubelskie 1080,1 238,4 527,7 43,5 41,4 72,3 Lubuskie 948,0 245,5 401,3 37,5 42,4 63,1 Łódzkie 1232,4 274,9 568,5 66,7 61,5 81,7 Małopolskie 909,7 233,6 444,5 45,6 35,3 53,6 Mazowieckie 1026,4 258,0 472,1 68,2 46,9 72,8 Opolskie 949,5 237,9 466,9 42,1 36,4 56,7 Podkarpackie 865,2 204,9 422,8 34,8 29,6 54,8 Podlaskie 973,9 233,4 407,5 58,5 43,4 67,1 Pomorskie 885,2 248,7 318,3 54,2 40,2 60,4 Śląskie 1032,5 264,9 470,9 50,1 56,7 68,1 Świętokrzyskie 1084,5 251,9 523,3 56,1 41,5 68,9 Warmińsko -mazurskie 896,4 243,0 355,8 65,2 36,0 67,8 Wielkopolskie 919,5 245,4 401,7 35,5 38,4 68,6 Zachodniopomorskie 965,3 253,2 424,0 41,6 48,1 75,1 Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.

94 80 ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW 2009 Województw Ogółem Nowotwory (C00-D48) Choroby układu krążenia (I00-I99) Choroby układu oddechowego (J00-J98) Choroby układu trawiennego (K00-K92) Zewnętrzne przyczyny Zachorowania i zgonu (V01-Y89) na ludności Polska 1008,9 252,0 466,4 54,1 44,0 63,4 Dolnośląskie 1074,1 268,4 523,0 45,4 46,0 56,4 Kujawsko - pomorskie 985,5 277,5 442,0 64,3 39,2 52,3 Lubelskie 1094,9 238,4 533,7 50,8 41,1 68,9 Lubuskie 967,0 238,9 447,2 44,3 45,2 58,0 Łódzkie 1252,1 280,2 572,3 68,8 59,9 78,9 Małopolskie 909,9 231,3 455,4 42,4 34,5 52,5 Mazowieckie 1049,1 250,8 483,7 73,2 49,2 71,5 Opolskie 943,1 241,6 459,2 39,2 33,7 52,3 Podkarpackie 885,5 210,8 459,5 34,2 28,5 48,7 Podlaskie 1018,9 236,3 450,4 65,2 45,5 72,2 Pomorskie 884,7 254,4 330,5 56,3 39,9 63,6 Śląskie 1045,8 271,7 468,7 49,8 55,6 65,3 Świętokrzyskie 1079,8 244,2 604,5 55,6 35,5 45,1 Warmińsko -mazurskie 922,2 244,6 383,5 79,1 39,4 70,8 Wielkopolskie 931,6 247,3 400,9 41,5 40,7 65,7 Zachodniopomorskie 967,9 253,3 428,8 46,9 43,0 74,0 Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz obliczenia własne

95 ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Nowotwory (C00-D48) Na ludności Polska Łódzkie Kujawsko - pomorskie Śląskie Dolnośląskie Pomorskie Zachodniopomorskie Mazowieckie Wielkopolskie Warmińsko -mazurskie Świętokrzyskie Opolskie Lubuskie Lubelskie Podlaskie Małopolskie Podkarpackie

96 ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Choroby układu krążenia (I00-I99) Na ludności Polska Świętokrzyskie Łódzkie Lubelskie Dolnośląskie Mazowieckie Śląskie Podkarpackie Opolskie Małopolskie Podlaskie Lubuskie Kujawsko - pomorskie Zachodniopomorskie Wielkopolskie Warmińsko -mazurskie Pomorskie

97 ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Choroby układu oddechowego (J00-J98) Na ludności Polska Warmińsko -mazurskie Mazowieckie Łódzkie Podlaskie Kujawsko - pomorskie Pomorskie Świętokrzyskie Lubelskie Śląskie Zachodniopomorskie Dolnośląskie Lubuskie Małopolskie Wielkopolskie Opolskie Podkarpackie

98 84 ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Choroby układu trawiennego (K00-K92) Na ludności

99 ZGONY WEDŁUG WYBRANYCH PRZYCZYN W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu (V01-Y89) Na ludności Polska Łódzkie Zachodniopomorskie Podlaskie Mazowieckie Warmińsko -mazurskie Lubelskie Wielkopolskie Śląskie Pomorskie Lubuskie Dolnośląskie Małopolskie Opolskie Kujawsko - pomorskie Podkarpackie Świętokrzyskie

100 ZGONY NIEMOWLĄT W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W latach Województwa Na 1000 urodzeń żywych Polska 5,6 5,6 5,0 Dolnośląskie 7,4 6,5 6,1 Kujawsko-pomorskie 5,8 6,4 5,8 Lubelskie 6,4 4,9 4,7 Lubuskie 5,4 6,3 5,4 Łódzkie 5,3 5,4 4,0 Małopolskie 4,9 5,0 4,5 Mazowieckie 4,9 4,9 4,5 Opolskie 5,9 5,0 5,2 Podkarpackie 5,4 5,5 5,2 Podlaskie 5,3 4,7 4,5 Pomorskie 5,5 5,0 4,5 Śląskie 6,7 a 7,2 5,7 Świętokrzyskie 4,7 4,2 6,3 Warmińsko-mazurskie 5,1 5,0 4,8 Wielkopolskie 5,6 5,4 4,4 Zachodniopomorskie 5,1 6,7 5,2 Źródło: Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego a - dane skorygowane przez US w Katowicach 86

101 ZGONY NIEMOWLĄT W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW LATACH Na urodzeń żywych 87

102 PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Wyszczególnienie Mężczyźni Kobiety POLSKA 71,3 71,5 72,1 80,0 80,1 80,6 Dolnośląskie 70,4 70,9 71,7 79,0 79,4 80,2 Kujawsko-Pomorskie 71,0 71,4 71,4 79,6 79,5 79,8 Lubelskie 70,2 70,8 71,2 80,5 80,5 81,0 Lubuskie 70,5 70,7 71,5 79,3 79,5 80,1 Łódzkie 69,1 69,2 70,1 78,9 78,9 79,4 Małopolskie 72,9 73,1 73,7 80,9 81,1 81,4 Mazowieckie 71,7 71,8 72,6 80,6 80,4 81,0 Opolskie 71,9 72,7 73,0 80,0 80,5 80,4 Podkarpackie 73,1 73,2 73,7 81,3 81,1 81,8 Podlaskie 72,0 71,9 72,5 81,4 81,5 81,9 Pomorskie 72,1 72,5 73,0 79,9 80,1 80,8 Śląskie 70,9 71,0 71,6 78,9 79,1 79,7 Świętokrzyskie 71,2 71,7 71,8 80,7 81,1 80,9 Warmińsko-Mazurskie 70,6 70,7 71,3 79,8 79,8 80,4 Wielkopolskie 71,8 72,0 72,5 79,9 79,9 80,5 Zachodniopomorskie 70,6 71,0 71,3 79,6 79,5 80,1 Źródło: Opracowano na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Katowicach. 88

103 89 PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA NOWORODKA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH

104 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH CYWILNEJ SŁUŻBY ZDROWIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Stan w dniu 31 XII. W LATACH Województwo Lekarze Pielęgniarki a Lekarze Pielęgniarki a Lekarze Pielęgniarki a na ludności Polska 20,5 47,9 20,5 48,0 20,7 48,8 Dolnośląskie 20,2 49,9 20,5 50,0 19,1 49,7 Kujawsko - pomorskie 18,8 45,1 18,1 45,2 19,9 46,4 Lubelskie 22,2 54,1 23,6 54,7 23,8 55,0 Lubuskie 16,7 44,5 17,2 44,4 17,5 44,8 Łódzkie 23,2 47,0 23,9 47,0 24,1 49,8 Małopolskie 21,6 47,5 21,1 48,1 21,2 50,3 Mazowieckie 23,4 49,3 22,9 48,7 23,5 49,7 Opolskie 17,0 43,3 17,4 44,5 18,2 48,7 Podkarpackie 17,9 50,6 18,1 51,7 18,5 52,1 Podlaskie 22,6 51,6 22,6 51,4 23,6 52,6 Pomorskie 19,4 42,5 19,3 42,1 20,2 42,5 Śląskie 22,5 54,5 21,9 54,5 22,4 56,0 Świętokrzyskie 20,5 50,9 20,5 51,1 20,8 52,9 Warmińsko - mazurskie 15,7 41,5 16,1 43,8 16,5 44,0 Wielkopolskie 16,3 40,4 16,3 40,3 14,7 37,5 Zachodniopomorskie 20,5 43,0 20,6 42,4 21,4 43,0 a w tym mgr pielęgniarstwa Źródło: Opracowano na podstawie danych Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia Uwaga: W cytowanym źródle - dane o personelu bez zatrudnienia w praktykach prywatnych. 90

105 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH CYWILNEJ SŁUŻBY ZDROWIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Lekarze i lekarze specjaliści

106 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH CYWILNEJ SŁUŻBY ZDROWIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Lekarze i lekarze specjaliści Polska Łódzkie Lubelskie Mazowieckie Podlaskie Śląskie Małopolskie Zachodniopomorskie Świętokrzyskie Dolnośląskie Pomorskie Podkarpackie Kujawsko -pomorskie Opolskie Lubuskie Wielkopolskie Warmińsko -mazurskie Lekarze specjaliści Lekarze 92

107 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH CYWILNEJ SŁUŻBY ZDROWIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Lekarze i lekarze specjaliści

108 ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH CYWILNEJ SŁUŻBY ZDROWIA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Pielęgniarki a Polska Śląskie Lubelskie Świętokrzyskie Podlaskie Podkarpackie Małopolskie Łódzkie Mazowieckie Dolnośląskie Opolskie Kujawsko -pomorskie Lubuskie Warmińsko -mazurskie Zachodniopomorskie Pomorskie Wielkopolskie a w tym mgr pielęgniarstwa

109 ZATRUDNIENIE LEKARZY SPECJALISTÓW W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Stan w dniu 31 XII Lekarze specjaliści: Wyszczególnienie wskaźnik na ludności POLSKA 17,1 17,2 16,9 Dolnośląskie 16,4 16,6 16,1 Kujawsko-Pomorskie 15,3 15,1 16,6 Lubelskie 19,1 19,1 18,9 Lubuskie 14,3 14,9 15,2 Łódzkie 19,6 19,6 20,2 Małopolskie 16,9 17,6 16,6 Mazowieckie 18,8 19,1 18,3 Opolskie 15,3 15,0 14,9 Podkarpackie 15,5 15,7 15,8 Podlaskie 18,6 18,5 18,7 Pomorskie 15,7 15,1 15,4 Śląskie 18,5 a 18,5 19,0 Świętokrzyskie 17,3 17,4 17,9 Warmińsko-Mazurskie 13,5 13,9 13,8 Wielkopolskie 15,4 15,0 12,1 Zachodniopomorskie 17,2 17,0 18,0 a skorygowane dane Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach Uwaga: Dane o zatrudnieniu lekarzy specjalistów w osobach, według podstawowego miejsca pracy, dane nie zawierają informacji o lekarzach specjalistach zatrudnionych w uczelniach medycznych i w jednostkach administracji publicznej. Źródło: Opracowano na podstawie Biuletynu Statystycznego Ministerstwa Zdrowia. 95

110 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Ogółem Wyszczególnienie Wskaźniki na ludności Polska 330,5 338,1 343,9 Dolnośląskie 372,2 412,5 423,7 Kujawsko - pomorskie 332,7 343,4 375,8 Lubelskie 354,3 343,0 359,2 Lubuskie 290,8 315,7 332,8 Łódzkie 352,6 332,5 361,3 Małopolskie 324,3 329,3 338,2 Mazowieckie 299,3 315,4 311,3 Opolskie 314,7 335,2 351,2 Podkarpackie 325,2 334,2 343,9 Podlaskie 326,0 275,4 246,3 Pomorskie 334,0 348,2 329,3 Śląskie 338,1 332,5 328,0 Świętokrzyskie 367,8 358,6 383,9 Warmińsko -mazurskie 275,5 298,8 304,2 Wielkopolskie 355,0 376,5 381,7 Zachodniopomorskie 286,1 301,7 294,9 Źródło : Obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Onkologii w Warszawie. 96

111 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Wskaźniki na ludności 97

112 ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Ogółem Wyszczególnienie Wskaźniki na ludności POLSKA 240,3 243,8 244,2 Dolnośląskie 260,3 267,8 266,4 Kujawsko-pomorskie 253,5 266,5 257,7 Lubelskie 201,7 198,0 221,6 Lubuskie 214,0 230,8 238,7 Łódzkie 263,1 266,9 266,7 Małopolskie 224,1 218,0 224,5 Mazowieckie 251,5 252,3 254,0 Opolskie 233,5 234,2 232,8 Podkarpackie 198,4 200,8 201,6 Podlaskie 233,6 238,2 232,0 Pomorskie 257,7 256,3 243,2 Śląskie 248,4 258,2 256,7 Świętokrzyskie 230,6 240,8 240,4 Warmińsko-mazurskie 230,4 232,0 233,8 Wielkopolskie 244,8 245,1 241,5 Zachodniopomorskie 241,0 248,2 247,8 Źródło: Opracowano na podstawie danych w rocznikach statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego 98

113 ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE (C00-D09) W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW W LATACH Wskaźniki na ludności 99

114 ZAPADALNOŚĆ NA GRUŹLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W LATACH W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Województwa Współczynniki na ludności Polska 21,2 21,6 19,7 Dolnośląskie 20,2 22,7 20,2 Kujawsko - pomorskie 19,0 19,5 18,7 Lubelskie 30,6 34,3 30,0 Lubuskie 12,0 14,5 13,4 Łódzkie 28,1 29,4 31,9 Małopolskie 17,4 16,9 14,8 Mazowieckie 22,8 22,1 19,0 Opolskie 22,6 19,0 12,8 Podkarpackie 18,9 15,9 14,4 Podlaskie 17,0 15,2 13,3 Pomorskie 19,8 24,8 20,1 Śląskie 22,2 24,1 25,5 Świętokrzyskie 33,0 32,3 22,4 Warmińsko-mazurskie 17,2 20,5 18,2 Wielkopolskie 16,6 13,6 12,9 Zachodniopomorskie 19,1 17,0 15,4 Źródło: Opracowano na podstawie corocznych Biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. 100

115 ZAPADALNOŚĆ NA GRUŹLICĘ WSZYSTKICH POSTACI W LATACH W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Współczynniki na ludności Polska Łódzkie Lubelskie Śląskie Świętokrzyskie Dolnośląskie Pomorskie Mazowieckie Kujawsko - pomorskie Warmińsko-mazurskie Zachodniopomorskie Małopolskie Podkarpackie Lubuskie Podlaskie Wielkopolskie Opolskie

116 ZGONY Z POWODU GRUŹLICY WSZYSTKICH POSTACI W LATACH W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Województwa Współczynniki na ludności Polska 2,0 2,1 2,0 Dolnośląskie 1,9 2,3 2,0 Kujawsko - pomorskie 1,5 1,6 0,8 Lubelskie 1,8 2,0 2,1 Lubuskie 1,4 2,7 2,6 Łódzkie 3,0 3,6 2,4 Małopolskie 1,3 1,4 1,4 Mazowieckie 1,8 2,2 2,2 Opolskie 1,7 1,6 1,5 Podkarpackie 1,1 1,1 0,9 Podlaskie 1,3 1,6 1,0 Pomorskie 1,8 1,8 1,1 Śląskie 3,9 3,7 3,9 Świętokrzyskie 2,7 2,7 2,2 Warmińsko-mazurskie 1,5 1,3 2,4 Wielkopolskie 1,2 1,3 1,3 Zachodniopomorskie 1,0 1,1 1,4 Źródło: Opracowano na podstawie corocznych Biuletynów Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. 102

117 ZGONY Z POWODU GRUŹLICY WSZYSTKICH POSTACI W LATACH W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW Współczynniki na ludności 103

118 SZPITALE OGÓLNE. ŁÓŻKA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW a Wyszczególnienie Wskaźnik łóżek na ludności POLSKA 45,9 45,3 48,0 Dolnośląskie 45,6 44,3 48,3 Kujawsko-pomorskie 42,3 41,7 43,7 Lubelskie 50,7 50,0 53,2 Lubuskie 42,8 41,5 43,1 Łódzkie 51,6 51,0 53,6 Małopolskie 41,5 41,4 43,6 Mazowieckie 44,2 43,7 46,2 Opolskie 40,7 40,9 43,2 Podkarpackie 43,0 43,3 46,2 Podlaskie 49,8 49,5 52,4 Pomorskie 37,4 36,5 39,8 Śląskie b 56,3 55,0 57,4 Świętokrzyskie 44,4 45,5 49,7 Warmińsko-mazurskie 41,2 39,9 42,4 Wielkopolskie 45,5 44,4 46,7 Zachodniopomorskie 45,6 44,0 47,0 Uwaga: W 2009 roku łącznie z łóżkami i inkubatorami w oddziałach neonatologicznych. a bez filii szpitali b z filiami Źródło: Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia , Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 104

119 SZPITALE OGÓLNE. ŁÓŻKA W POLSCE WEDŁUG WOJEWÓDZTW a Wskaźnik łóżek na ludności POLSKA Śląskie b Łódzkie Lubelskie Podlaskie Świętokrzyskie Dolnośląskie Zachodniopomorskie Wielkopolskie Podkarpackie Mazowieckie Kujawsko-pomorskie Małopolskie Opolskie Lubuskie Warmińsko-mazurskie Pomorskie

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2013 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor:

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2006

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2006 RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2006 Śląskie Centrum Zdrowia publicznego Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Żyć zdrowiej na Śląsku Bilans statystyczny Katowice 2007 ŚLĄSKIE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM SYTUACJA ZDROWOTNA DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2 LICZBA LUDNOŚCI W 2010 ROKU 2010 województwo łódzkie miasto Łódź liczba ludności ogółem 2552000 737098 0 19 r.ż. 504576 (19,7) 117839 (15,9)

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 111536 111168 Mężczyźni 53130 52974 Kobiety 58406 58194 Wiek przedprodukcyjny 19024 18789 Wiek produkcyjny 69689 69139 Wiek

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 176587 177124 Mężczyźni 85250 85624 Kobiety 91337 91500 Wiek przedprodukcyjny 34177 33941

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU ŚWIĘTOCHŁOWICE. Świętochłowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 13 13 Ludność - 51494 50970 Mężczyźni 24755 24496 Kobiety 26739 26474 Wiek przedprodukcyjny 8645 8533 Wiek produkcyjny 32447 31726 Wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska

MIASTO NA PRAWACH POWIATU RUDA ŚLĄSKA. Ruda Śląska POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 78 78 Ludność - 140669 139844 Mężczyźni 68107 67685 Kobiety 72562 72159 Wiek przedprodukcyjny 24600 24487 Wiek produkcyjny 89373 87944 Wiek

Bardziej szczegółowo

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI

Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI Powiat Cieszyński POWIAT CIESZYŃSKI POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 730 730 Ludność - 177708 177562 Mężczyźni 86129 86195 Kobiety 91579 91367 Wiek przedprodukcyjny 33675 33498

Bardziej szczegółowo

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI. Powiat Częstochowski Częstochowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1521 1521 Ludność - 135760 135633 Mężczyźni 66509 66415 Kobiety 69251 69218 Wiek przedprodukcyjny 23365 23014 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice

MIASTO NA PRAWACH POWIATU KATOWICE. Katowice POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 165 165 Ludność - 307233 304362 Mężczyźni 146114 144716 Kobiety 161119 159646 Wiek przedprodukcyjny 44188 43740 Wiek produkcyjny 196063 192198

Bardziej szczegółowo

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI

Powiat Wodzisławski POWIAT WODZISŁAWSKI Wodzisławski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 287 287 Ludność - 158029 157831 Mężczyźni 76887 76830 Kobiety 81142 81001 Wiek przedprodukcyjny 28450 28272 Wiek produkcyjny 99369

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński

POWIAT BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKI. Powiat Bieruńsko - Lędziński Bieruńsko - Lędziński POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 158 158 Ludność - 58815 58973 Mężczyźni 29031 29092 Kobiety 29784 29881 Wiek przedprodukcyjny 11243 11319 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CHORZÓW. Chorzów POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 33 33 Ludność - 110337 109757 Mężczyźni 52456 52223 Kobiety 57881 57534 Wiek przedprodukcyjny 18659 18543 Wiek produkcyjny 67710 66975 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy

MIASTO NA PRAWACH POWIATU TYCHY. Tychy POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 82 82 Ludność - 128621 128444 Mężczyźni 62020 61938 Kobiety 66601 66506 Wiek przedprodukcyjny 21408 21626 Wiek produkcyjny 82684 81009 Wiek

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174370 173699 Mężczyźni 82238 81991 Kobiety 92132 91708 Wiek przedprodukcyjny 29361 29292 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski

POWIAT BIELSKI. Powiat Bielski Powiat Bielski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 459 459 Ludność - 161359 162128 Mężczyźni 78692 79139 Kobiety 82667 82989 Wiek przedprodukcyjny 30941 31008 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki

POWIAT ŻYWIECKI. Powiat Żywiecki Powiat Żywiecki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 1040 1040 Ludność - 153189 153047 Mężczyźni 74850 74774 Kobiety 78339 78273 Wiek przedprodukcyjny 29143 28763 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI

Powiat Rybnicki POWIAT RYBNICKI Powiat Rybnicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 224 224 Ludność - 77150 77431 Mężczyźni 38074 38164 Kobiety 39076 39267 Wiek przedprodukcyjny 14743 14794 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski

POWIAT MIKOŁOWSKI. Powiat Mikołowski Powiat Mikołowski POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 233 233 Ludność - 96107 96457 Mężczyźni 46790 46949 Kobiety 49317 49508 Wiek przedprodukcyjny 17920 18076 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa

MIASTO NA PRAWACH POWIATU CZĘSTOCHOWA. Częstochowa POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 160 160 Ludność - 230123 228179 Mężczyźni 108124 107205 Kobiety 121999 120974 Wiek przedprodukcyjny 34852 34511 Wiek produkcyjny 143075 139722

Bardziej szczegółowo

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI

Powiat Gliwicki POWIAT GLIWICKI Powiat Gliwicki POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 664 664 Ludność - 115128 115179 Mężczyźni 55845 55780 Kobiety 59283 59399 Wiek przedprodukcyjny 20208 20233 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE

Gliwice MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE MIASTO NA PRAWACH POWIATU GLIWICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 134 134 Ludność - 186210 185450 Mężczyźni 89750 89331 Kobiety 96460 96119 Wiek przedprodukcyjny 29076 28924

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2011 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA Śląski Urząd Wojewódzk i w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki

Bardziej szczegółowo

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14

DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), U KTÓRYCH STWIERDZONO CUKRZYCĘ E10-E14 CUKRZYCA DZIECI I MŁODZIEŻ W WIEKU 0-18 LAT BĘDĄCYCH POD OPIEKĄ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (RODZINNEGO), 2010 2012 2013 2014 2015 (stan w dniu 31.XII) liczby bezwzględne Polska 13999 13993

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH

ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH 2014 ZDROWIE MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W LICZBACH Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11

CZĘŚĆ II. DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 CZĘŚĆ II DANE OPRACOWANE NA PODSTAWIE BADANIA CHOROBOWOŚCI SZPITALNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM FORMULARZ KARTY SZPITALNEJ MZ/Szp-11 Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Spis tabel i wykresów: Hospitalizacje

Bardziej szczegółowo

Stacjonarna opieka zdrowotna

Stacjonarna opieka zdrowotna Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ Wybrane dane o stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

leczniczego leczniczego

leczniczego leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-32 Sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW za rok 2016 Termin przekazania: zgodnie z

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE

V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE V LECZNICTWO STACJONARNE W 2004 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 35 szpitali ogólnych, 3 szpitale psychiatryczne, 1 sanatorium przeciwgruźlicze oraz jeden zakład

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011

OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2011 KATOWICE 2012 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH - W LIKWIDACJI - OŚRODEK ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2007 Katowice 2008 Żyć zdrowiej na Śląsku

Bardziej szczegółowo

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej

Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej CZĘŚĆ IV CHARAKTERYSTYKA WOJEWODZTWA ŚLĄSKIEGO NA TLE POLSKI (LATA 2010 2013) DEMOGRAFICZNO SPOŁECZNA WYBRANE PROBLEMY ZDROWOTNE Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej SPIS TREŚCI Str. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała

MIASTO NA PRAWACH POWIATU BIELSKO-BIAŁA. Bielsko - Biała Bielsko - Biała POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ Stan w dniu 31 XII Powierzchnia w km 2 125 125 Ludność - 174503 174370 Mężczyźni 82236 82238 Kobiety 92267 92132 Wiek przedprodukcyjny 29361 29361 Wiek produkcyjny

Bardziej szczegółowo

DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK)

DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK) ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ DŁUGOTERMINOWA, STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W POLSCE I WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM (2011 ROK) Katowice, grudzień 2012 Dyrektor: Ireneusz

Bardziej szczegółowo

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia Śląski Urząd Wojewódzki Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. chorobowości hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2014 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Dyrektor Wydziału: Ireneusz

Bardziej szczegółowo

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627

w tym liczba przedsiębior stw /jednostek/ komórek liczba podmiotów ogólne - publiczne 41 40 38 38 publicznych - 37 10 557 10 632 11 277 10 870 10 627 Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2008-2012 Szpitale LICZBA SZPITALI podmiotów w tym przedsiębior stw /jednostek/ komórek LICZBA ŁÓŻEK 2008 2009 2010 2011 2012 2008

Bardziej szczegółowo

Choroby układu krążenia

Choroby układu krążenia Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Zespół ds. Chorobowości Hospitalizowanej Choroby układu krążenia Katowice 2013 Śląski Urząd

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło:

TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: TRZYLETNIE WSKAŹNIKI EWD 2008-2010 GIMNAZJA W WOJ. ŚLĄSKIM źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/ 1 Od 2006 roku zespół EWD udostępnia gimnazjom tzw. kalkulator EWD oraz materiały szkoleniowe pozwalające

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2017 ŁÓDŹ Październik 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2018 ŁÓDŹ Listopad 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2015 ŁÓDŹ LISTOPAD 2015 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

CUKRZYCA. Śląski Urząd Wojewódzki. Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej

CUKRZYCA. Śląski Urząd Wojewódzki. Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej Śląski Urząd Wojewódzki Oddział ds.chorobowości Hospitalizowanej Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział ds. Chorobowości Hospitalizowanej CUKRZYCA Katowice 2011 Śląski Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2013 KATOWICE 2014 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach OCENA ZABEZPIECZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014 KATOWICE 2015 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Dyrektor: Ireneusz Ryszkiel

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej

Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Raport o stanie zdrowia mieszkańców miasta Bielska-Białej Kraków 212 Zlecenie wykonane dla Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zgodnie z umową nr PS.812.2.212 2 Spis treści Spis wykresów...4 Spis tabel...9

Bardziej szczegółowo

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

MZ-11. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu leczniczego MZ- Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r.

INFORMATOR. Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku. Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. INFORMATOR Opieka zdrowotna w liczbach na obszarze województwa mazowieckiego w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ RAPORT O STANIE ZDROWIA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2009 Katowice 2010 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą MZ-11 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego I półrocze 2016 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega

Dodatkowo informujemy, że w związku z ww. problemami technicznymi zmianie ulega Informacja dla oferentów wypełniających oferty w związku z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2015 ŁÓDŹ LIPIEC 2016 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ W 2012 ROKU ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Katowicach WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ ODDZIAŁ ANALIZ I STATYSTYKI MEDYCZNEJ ZACHOROWANIA I ZGONY NA GRUŹLICĘ 2012 (wybrane dane) Katowice, 2013 ŚLĄSKI URZĄD

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r.

Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 UCHWAŁA NR 392/2013 RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH. z dnia 27 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 4900 Elektronicznie podpisany przez: IWONA ANDRUSZKIEWICZ; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W Data: 2013-07-09 14:39:14 UCHWAŁA NR 392/2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ- Nazwa i adres zakładu podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku

Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta Gliwice w 2009 roku Raport o stanie zdrowia mieszkańców Miasta w 2009 roku IBMed 2010 Spis treści Spis wykresów...3 Spis tabel...5 Wstęp...6 1 Stan ludności oraz ruch naturalny...6 2 Struktura ludności wg wieku, płci i grup

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii

Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Zadanie 3. Temat 1. Zbieranie danych, obliczanie współczynników wielorakich dla raka płuca; określenie rejonów endemii Prof. dr hab. n. med. B. Zemła Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2017 ŁÓDŹ czerwiec 2018 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2009

Wyszczególnienie. rok 2009 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających

UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających GRUŹLICA UWAGI WSTĘPNE Dane dotyczące zachorowalności z powodu gruźlicy w układzie terytorialnym prezentowane są według lokalizacji podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Dane o zgonach z powodu

Bardziej szczegółowo

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE

4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE 4. AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA POMOC DORAŹNA RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwagi ogólne - 59-1. Zestawienie danych obejmuje publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne oraz indywidualne

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej. Hospitalizacja - wiek podeszły

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej. Hospitalizacja - wiek podeszły ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej Hospitalizacja - wiek podeszły Katowice 2007 Dyrektor Śląskiego Centrum Dyrektor Śląskiego

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2012 (wybrane dane) Śląski Urząd Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE

V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE V LECZNICTWO STACJONARNE UZUPEŁNIENIE DEFINICJE: zachorowalność (ang. incidence new cases), zapadalność, to liczba nowo zarejestrowanych przypadków konkretnej choroby w przedziale czasu (roku) w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013

PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH WYDZIAŁ NADZORU NAD SYSTEMEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PERSONEL MEDYCZNY ZATRUDNIONY W OCHRONIE ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE Ś L Ą S K I M 2013 (wybrane dane) KATOWICE 2014 Śląski

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ IV STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 4.1 Podmioty lecznicze prowadzące działalność stacjonarną w latach 2007-2011 Szpitale LICZBA SZPITALI LICZBA ŁÓŻEK 2007 2008 2009

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia

I. KATOWICKI RYNEK PRACY. 1. Stopa bezrobocia I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec lutego 2004r. wyniosła 8,2% i w stosunku do lutego 2003r. zmalała o 0,2%. Natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego utrzymała

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2012. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO

DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI DZIAŁALNOŚĆ ZAKŁADÓW LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO województwa łódzkiego 2016 ŁÓDŹ LIPIEC 2017 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Konsultacje Elżbieta Nawrocka Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia Wszystkie prawa zastrzeżone. Przy publikowaniu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN STATYSTYCZNY

BIULETYN STATYSTYCZNY KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ ZDROWIA - KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO BIULETYN STATYSTYCZNY OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 ROKU Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. rok 2008

Wyszczególnienie. rok 2008 rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012 wskaźnik na 10 tys. mieszkańców Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011

INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 INFORMATOR LICZBOWY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO - 2011 (wybrane zagadnienia) Poznań, 2012 rok 61 285 Poznań, ul. Szwajcarska 5, tel. 61-877-90-11 /fax 61-877-99-99 www.wczp.poznan.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

7 LECZENIE UZALEŻNIEŃ Grupa powiatów centralnych

7 LECZENIE UZALEŻNIEŃ Grupa powiatów centralnych Oświadczenie z dnia 24 października 2018 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości z zakresu list oczekujących wersja 1.14 obowiązująca od 01.08.2010 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1001 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA

Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2 SYTUACJA ZDROWOTNA Rozdział 2. Sytuacja zdrowotna 1 Źródło danych statystycznych 1. Dane statystyczne o opiece profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą, o stanie zdrowia osób będących pod opieką

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r.

Stopa bezrobocia w Katowicach w poszczególnych miesiącach 2013r. oraz 2014r. I. KATOWICKI RYNEK PRACY 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia na koniec marca 2014r. wyniosła 5,7% i w stosunku do marca 2013r. zmalała o 0,1%. W stosunku do miesiąca poprzedniego stopa bezrobocia utrzymała

Bardziej szczegółowo

STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA

STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej STACJONARNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 ROKU (wybrane dane) STACJONARNA Katowice,

Bardziej szczegółowo

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010.

MZ-12. Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej Przekazać do 19 marca 2011 r. za rok 2010. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZ-12 Adresat Numer identyfikacyjny REGON Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej,

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego lipiec 2017 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej.

Sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej. MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej podmiotu

Bardziej szczegółowo

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r..

Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. Zadanie edukacyjne: Doskonalenie nauczycieli w województwie śląskim w 2014 r.. nformacja o wynikach przetargu nieograniczonego na przygotowanie i realizację szkoleń dla nauczycieli w ramach zadania edukacyjnego

Bardziej szczegółowo

Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim

Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim Analiza bazy łóżkowej na tle sytuacji demograficznej w województwie warmińsko-mazurskim Małgorzata Łowcewicz Warmińsko-Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie Województwo warmińsko-mazurskie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI... 3 Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Część II: Diagnoza do Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2010-2013 Załącznik 1: Diagnoza Stanu Zdrowia Mieszkańców Województwa Lubuskiego Zielona

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM DZIAŁ III AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Tab. 3.1 Działalność ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podstawowej i specjalistycznej w podmiotach leczniczych i praktykach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej

Sprawozdanie o pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-12 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących

Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących Słownik komórek organizacyjnych podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o listach oczekujących wersja obowiązująca od okresu sprawozdawczego kwiecień 2015 r. Komórki organizacyjne 1000 PORADNIA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski

Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat cieszyoski Obszar I grupa 1 - PP grupa 2 - PP grupa 3 - PP grupa 4 - PP grupa 5 - PP grupa 6 - PP grupa 7 - PP grupa 8 - PP grupa 9 - PP grupa 10 - PP Harmonogram szkoleo moduł psychologiczno-pedagogiczny powiat

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM EGZAMIN MATURALNY 2013 W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Jaworzno 2013 Strona 1 z 15 Strona 1 z 12 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO 4 2.1.

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring

Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Monitoring Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Monitoring PROGRAMU WOJEWÓDZKIEGO - STRATEGII POLITYKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2006 2013 Część II DIAGNOZA STANU ZDROWIA

Bardziej szczegółowo