UBEZPIECZENIE W PODRÓY POSIADACZY KART VISA BUSINESS GOLD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIE W PODRÓY POSIADACZY KART VISA BUSINESS GOLD"

Transkrypt

1 UBEZPIECZENIE W PODRÓY POSIADACZY KART VISA BUSINESS GOLD (Wycig z OWU Posiadaczy Bankowych Kart Płatniczych z uwzgldnieniem postanowie odmiennych) Na podstawie Umowy Nr 311/BUC/520/2001 PZU S.A. udziela ochrony osobom ubezpieczonym uytkownikom wanych kart VISA Business Gold, zwanym dalej Ubezpieczonymi, w okresie ich podróy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (RP) w zakresie: Lp. Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (PLN)* 1. mier w wyniku nieszczliwego wypadku Całkowite inwalidztwo Trwały uszczerbek na zdrowiu Koszty leczenia powypadkowego i nagłego zachorowania Opónienie bagau (powyej 6 godzin) Utrata bagau Opónienie odlotu Transport chorego do RP Transport zwłok Ubezpieczonego do kraju Wydanie dokumentów zastpczych *Suma ubezpieczenia dotyczca pkt. 1, 2, 3, 4 dla osób powyej 70-go roku ycia wynosi 50% podanej kwoty. Ubezpieczenie wane jest tylko poza granicami RP na terytorium wszystkich pastw wiata w okresie podróy Ubezpieczonego objtej ubezpieczeniem. DEFINICJE Okres podróy czas podróy i pobytu Ubezpieczonego za granic, trwajcy nie dłuej ni 60 dni od momentu opuszczenia terytorium RP, pod warunkiem, e podró odbywa si rodkiem transportu przewonika zawodowego lub wynajtym samochodem i została opłacona wan kart VISA Business Gold wystawion przez Bank Millennium S.A. na nazwisko Ubezpieczonego. Okres ubezpieczenia Posiadacza karty VISA Business Gold okres wanoci karty VISA Business Gold. Nagłe zachorowanie powstały w sposób nagły, po przekroczeniu granicy RP, stan chorobowy zagraajcy yciu lub zdrowiu osoby ubezpieczonej, wymagajcy udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej. Nieszczliwy wypadek nagłe zdarzenie powstałe poza granicami RP wywołane przyczyn zewntrzn, w nastpstwie którego Ubezpieczony niezalenie od swej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała lub zmarł. Za nieszczliwy wypadek nie uwaa si chorób zawodowych, tropikalnych oraz wszelkich chorób lub stanów chorobowych, nawet takich, które wystpuj nagle, jak zawał serca i udar mózgu. Całkowite trwałe inwalidztwo uszkodzenie ciała osoby ubezpieczonej spowodowane nieszczliwym wypadkiem objtym ubezpieczeniem, które stało si przyczyn całkowitej i trwałej niezdolnoci do wykonywania pracy zarobkowej w jakimkolwiek zawodzie, stwierdzone przez lekarza orzecznika ZUS nie póniej ni w cigu 365 dni od daty wypadku. Trwały uszczerbek na zdrowiu wymienione w Rozdziale I ust. 2 pkt. 3 i 4 rodzaje uszkodze ciała osoby ubezpieczonej spowodowane nieszczliwym wypadkiem objtym ubezpieczeniem. Wypadek samochodowy kolizja ubezpieczonego pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierztami, przedmiotami pochodzcymi z zewntrz, a take wywrócenie si pojazdu. Baga podróny walizy, paczki, nesesery, torby, wraz z ich zawartoci, któr stanowi odzie i rzeczy osobiste Ubezpieczonego bdce w jego posiadaniu podczas podróy za granic i słuce do uytku osobistego. Uprawniony osoba imiennie upowaniona przez Ubezpieczonego do otrzymania wiadczenia w razie mierci Ubezpieczonego; w przypadku niewskazania uprawnionego, wiadczenie przysługuje członkowi rodziny według nastpujcej kolejnoci: małonek, dzieci, rodzice, krewni powołani do dziedziczenia z ustawy. International Claim Center (zwany dalej ICC) midzynarodowe centrum likwidacji szkód, działajce w imieniu i z upowanienia PZU S.A. i APRI Insurance S.A. -1-

2 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIE NASTPSTW NIESZCZLIWYCH WYPADKÓW 1. Ochron ubezpieczeniow objte s trwałe nastpstwa nieszczliwych wypadków powstałych w okresie podróy Ubezpieczonego poza granicami RP, polegajce na uszkodzeniu ciała, powodujce całkowite trwałe inwalidztwo, trwały uszczerbek na zdrowiu lub mier Ubezpieczonego. 2. W ramach ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadków wypłaca si wiadczenie z tytułu: 1) mierci zaistniałej w wyniku nieszczliwego wypadku w wysokoci 100% sumy ubezpieczenia, 2) całkowitego trwałego inwalidztwa bdcego nastpstwem nieszczliwego wypadku w wysokoci 100 % sumy ubezpieczenia; warunkiem wypłaty wiadczenia jest orzeczenie całkowitej i trwałej niezdolnoci do wykonywania pracy zarobkowej w jakimkolwiek zawodzie przez lekarza orzecznika ZUS nie póniej ni w cigu 365 dni od daty wypadku, 3) trwałego uszczerbku na zdrowiu bdcego nastpstwem nieszczliwego wypadku, polegajcego na utracie jednej koczyny lub wzroku w jednym oku w wysokoci 50% sumy ubezpieczenia, 4) trwałego uszczerbku na zdrowiu bdcego nastpstwem nieszczliwego wypadku, polegajcego na utracie wicej ni jednej koczyny lub wzroku w obu oczach w wysokoci 100% sumy ubezpieczenia. 3. Suma ubezpieczenia stanowi górn granic odpowiedzialnoci PZU S.A. w okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o wypłacone wiadczenie a do całkowitego jej wyczerpania. wiadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub mierci Ubezpieczonego wypłaca si pod warunkiem, e trwały uszczerbek lub mier nastpiły w cigu 180 dni, liczc od daty wypadku objtego umow ubezpieczenia. ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA POWYPADKOWEGO I NAGŁEGO ZACHOROWANIA 1. Z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia gwarantowany jest zwrot niezbdnych z medycznego punktu widzenia kosztów leczenia Ubezpieczonego, który w okresie podróy musiał podda si leczeniu w zwizku z nagłym zachorowaniem lub nieszczliwym wypadkiem zaistniałym poza granicami RP, do wysokoci sumy ubezpieczenia. 2. Ochron ubezpieczeniow objte s nastpujce koszty: 1) wizyt lekarskich, 2) niezbdnych lekarstw, zabiegów ambulatoryjnych i rodków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, 3) bada przepisanych przez lekarza ( RTG, EKG, EEG, USG, RMN, itp.) niezbdnych do rozpoznania lub leczenia choroby, 4) pobytu w szpitalu, tj. leczenia, zabiegów i operacji, których przeprowadzenia nie mona było ze wzgldu na stan zdrowia Ubezpieczonego odłoy do czasu jego powrotu do RP, 5) leczenia stomatologicznego w wysokoci nie przekraczajcej równowartoci 100 USD, przy czym koszty te ograniczone s do jednego zachorowania w okresie ubezpieczenia Posiadacza Karty, 6) a take koszty: 7) transportu chorego karetk pogotowia z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do szpitala lub ambulatorium, 8) transportu chorego do kraju, 9) transportu zwłok Ubezpieczonego do kraju. ROZDZIAŁ III OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOCI W UBEZPIECZENIU NASTPSTW NIESZCZLIWYCH WYPADKÓW I KOSZTÓW LECZENIA 1. PZU S.A. nie odpowiada za koszty leczenia Ubezpieczonego, w stosunku do którego istniały udokumentowane przeciwwskazania do odbycia podróy zagranicznej ze wzgldów zdrowotnych. 2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoci, jeeli nieszczliwy wypadek lub nagłe zachorowanie zaistniały w zwizku z: 1) kierowaniem przez Ubezpieczonego pojazdem mechanicznym bez wymaganych prawem danego kraju uprawnie, a take w stanie nietrzewoci (tj. gdy procent alkoholu we krwi przewysza normy prawne ustalone dla kierowców pojazdów mechanicznych obowizujce w kraju, w którym Ubezpieczony przebywa), po zayciu leków, narkotyków lub innych rodków odurzajcych, 2) pilotowaniem, lotem, wsiadaniem / wysiadaniem z jakiegokolwiek statku powietrznego; nie dotyczy to pasaerów samolotu rejsowego pilotowanego przez uprawnionego pilota, 3) udziałem w zakładach, bójkach (z wyjtkiem działania w obronie koniecznej) oraz w zwizku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego przestpstwa, 4) umylnym spowodowaniem przez Ubezpieczonego wypadku lub rozstroju zdrowia oraz skutkami samobójstwa bd usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego, 5) spoyciem przez Ubezpieczonego alkoholu, zayciem leków, narkotyków lub innych rodków odurzajcych, zatruciem spowodowanym spoywaniem alkoholu, uywaniem leków, narkotyków lub innych rodków odurzajcych, 6) wystpieniem ataku epilepsji, zaburze nerwowych lub psychicznych, bez wzgldu na to, czy chodzi o zaburzenia psychiatryczne, stany depresyjne czy chorob umysłow, 7) wyczynowym uprawianiem wszystkich dyscyplin sportu oraz amatorskim uprawianiem sportów motorowych, powietrznych i wspinaczki wysokogórskiej, 8) działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami, 9) skaeniami jdrowymi, chemicznymi lub napromieniowaniem radioaktywnym, 10) epidemiami oraz katastrofami naturalnymi, -2-

3 11) wykonywaniem pracy za granic z wyjtkiem pracy podejmowanej w ramach obowizków słubowych zleconych Ubezpieczonemu przez pracodawc. 3. Ponadto z odpowiedzialnoci PZU S.A. wyłczone s koszty: 1) leczenia na terytorium RP, w tym kontynuacji leczenia rozpocztego za granic, 2) leczenia nie wynikajcego z nagłego zachorowania lub nieszczliwego wypadku, 3) wyjazdów w celu terapeutycznym, 4) leczenia chorób przewlekłych i chronicznych, schorze istniejcych przed dat pocztkow okresu ubezpieczenia Ubezpieczonego oraz ich powikła, bez wzgldu na to, czy Ubezpieczony zdawał sobie spraw z ich istnienia, czy te nie, 5) leczenia epilepsji, zaburze nerwowych lub psychicznych, bez wzgldu na to, czy chodzi o zaburzenie psychiatryczne, stany depresyjne czy chorob umysłow, 6) leczenia chorób przenoszonych drog płciow oraz chorób wynikajcych z zakaenia wirusem HIV, leczenia sanatoryjnego, profilaktyki, rehabilitacji, fizjoterapii i zabiegów estetycznych, 7) naprawy i zakupu okularów, protez w tym równie dentystycznych oraz przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego, 8) zwizane z ci i wszystkimi jej konsekwencjami i komplikacjami, przerywaniem ciy, porodem, poronieniem sztucznym lub naturalnym, 9) sztucznego zapłodnienia lub kadego innego leczenia bezpłodnoci oraz koszty zakupu rodków antykoncepcyjnych, 10) bada zbdnych do rozpoznania lub leczenia choroby, bada kontrolnych i szczepie profilaktycznych, 11) leczenia przekraczajcego zakres niezbdny dla przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umoliwiajcego powrót do RP, 12) leczenia we własnym zakresie oraz leczenia przez lekarza bdcego członkiem rodziny Ubezpieczonego, 13) leczenia, których zwrot przysługuje w zwizku ze zdarzeniem z innej umowy lub z innego tytułu. ROZDZIAŁ IV UBEZPIECZENIE BAGAU PODRÓNEGO 1. Ochron ubezpieczeniow objte s rzeczy Ubezpieczonego wchodzce w skład jego bagau podrónego, powierzone przez Ubezpieczonego zawodowemu przewonikowi do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego. Z tytułu utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagau PZU S.A. wypłaca odszkodowanie w złotych w kwocie odpowiadajcej rzeczywistej wysokoci szkody, jednake nie wicej ni do wysokoci kwoty stanowicej rónic pomidzy kwot odszkodowania pokryt przez zawodowego przewonika a wysokoci sumy ubezpieczenia, która stanowi górn granic odpowiedzialnoci. 2. W przypadku opónienia dostarczenia bagau, które wynosi wicej ni 6 godzin (z wyłczeniem okresu, na który powierzono te przedmioty przewonikowi za pokwitowaniem), PZU S.A. wypłaci Ubezpieczonemu kwot odpowiadajc sumie ubezpieczenia wynikajcej z umowy w przypadku, gdy opónienie bagau miało miejsce poza stałym miejscem zamieszkania Ubezpieczonego. Odszkodowanie nie przysługuje Ubezpieczonemu, gdy czasowe pozbawienie bagau wystpi po powrocie Ubezpieczonego do stałego miejsca zamieszkania. 3. PZU S.A. nie odpowiada za szkody wyrzdzone umylnie, wskutek racego niedbalstwa, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych rodków odurzajcych przez Ubezpieczonego bd osob, za któr Ubezpieczony ponosi odpowiedzialno, lub która pozostaje z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, bdce nastpstwem zwykłego zuycia rzeczy ubezpieczonej, samozapalenia, samozepsucia i wycieku, a odnonie rzeczy tłukcych si lub w opakowaniu szklanym potłuczenia lub utraty wartoci rzeczy uszkodzonej, powstałe wskutek trzsienia ziemi, działania energii jdrowej, działa wojennych, stanu wojennego, strajków, wewntrznych zamieszek i rozruchów oraz aktów terroryzmu, powstałe na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia przez organa celne lub inne władze, nie zgłoszone przewonikowi w cigu 24 godzin od stwierdzenia zaistnienia zdarzenia objtego ubezpieczeniem. Ponadto umow ubezpieczenia nie s objte przedmioty ze srebra, złota i platyny oraz biuteria, kamienie szlachetne, syntetyczne, szlachetne substancje organiczne (perły, bursztyny, korale), rkopisy i dokumenty, dzieła sztuki, rzeczy o wartoci naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej (np. znaczki, numizmaty i ich zbiory), pienidze i inne rodki płatnicze, papiery wartociowe, bony towarowe, ksieczki i bony oszczdnociowe, bilety na przejazdy rodkami komunikacji, bro wszelkiego rodzaju, paliwa napdowe oraz czci zamienne do samochodów, przedmioty, których ilo lub asortyment wskazuj na przeznaczenie handlowe, przedmioty słuce do prowadzenia działalnoci usługowo-produkcyjnej, sprzt komputerowy, sprzt pływajcy (np. pontony, rowery wodne, itp.), sprzt narciarski (np. narty biegowe lub zjazdowe), namioty i wiatrochrony. ROZDZIAŁ V UBEZPIECZENIE OPÓ NIENIA LOTU 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odszkodowanie wypłacane Ubezpieczonemu, który posiada wany bilet na rejsowy lot zagraniczny, w zwizku z opónieniem lotu o co najmniej 6 godzin w stosunku do jego planowanego odlotu. 2. Odszkodowanie wypłacane jest pod warunkiem, e opónienie lotu zostało spowodowane trudnymi warunkami atmosferycznymi, strajkami pracowników linii lotniczych lub usterkami samolotu. 3. Odszkodowanie z tytułu w/w zdarzenia wypłacane jest w złotych za kade 6 godzin opónienia w wysokoci 25% sumy ubezpieczenia okrelonej w umowie ubezpieczenia, maksymalnie do wyczerpania kwoty sumy ubezpieczenia. 4. PZU S.A. nie wypłaca wiadczenia w przypadku: 1) lotu czarterowego, 2) zaniedba ze strony przewonika (np. pomyłka, przeoczenie, niedobór rodków finansowych), 3) zaistnienia okolicznoci, które były znane przed zarezerwowaniem biletu przez Ubezpieczonego, a miały wpływ na -3-

4 opónienie, 4) nie przejcia przez Ubezpieczonego przez odpraw na lot w ogłoszonym zarezerwowanym czasie. ROZDZIAŁ VI UBEZPIECZENIE ASSISTANCE (wydanie dokumentów zastpczych) 1. W ramach ubezpieczenia Assistance PZU S.A. gwarantuje pokrycie wiadcze i usług zwizanych z wydaniem dokumentów zastpczych. 2. Jeeli Ubezpieczony podczas odbywanej podróy padł ofiar kradziey lub w inny sposób utracił wane dokumenty bezporednio zwizane z podró słubow i jej celem, PZU S.A. pokryje konieczne koszty zwizane z wydaniem dokumentów zastpczych do wysokoci sumy ubezpieczenia. Koszty wydania dokumentów zastpczych nie mog przekroczy kosztu fizycznego zastpienia utraconych dokumentów. 3. Warto obligacji oszczdnociowych, blankietów bankowych (czeki, czeki podróne, itp.) lub dokumentów o podobnym charakterze, jeli uległy utracie, nie podlega zwrotowi. ROZDZIAŁ VII POSTPOWANIE W RAZIE NAGŁEGO ZACHOROWANIA, NIESZCZLIWEGO WYPADKU, UTRATY BAGAU LUB OPÓ NIENIA LOTU I KORZYSTANIA Z USŁUGI ASSISTANCE 1. W przypadku koniecznoci poddania si leczeniu, skorzystania z transportu medycznego lub koniecznoci transportu chorego lub zwłok Ubezpieczonego do kraju, Ubezpieczony lub w jego imieniu inna osoba, przed podjciem kroków, maj moliwo nawizania kontaktu telefonicznego z International Claim Center (ICC) pod numerem telefonu: 1) z terytorium pastw Europy, Azji, Afryki i Oceanii (..49) (Niemcy), 2) z terytorium pozostałych pastw (..1) (USA). 2. Ubezpieczony lub w jego imieniu inna osoba zobowizana jest do podania nazwy banku (Bank Millennium S.A.), rodzaju karty, jej numeru i okresu wanoci, nazwiska osoby, na któr została wystawiona. Koszty leczenia i transportu, Ubezpieczony zobowizany jest pokry we własnym zakresie i w cigu 7 dni od dnia powrotu do kraju wystpi za porednictwem jednostki terenowej PZU S.A. najbliszej miejscu zamieszkania Ubezpieczonego o ich zwrot do PZU S.A. 3. W przypadku braku dowodów poniesionych kosztów, tj. oryginałów rachunków i oryginałów ich zapłaty, PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoci. 4. Zgłaszajc roszczenie z tytułu kosztów leczenia lub trwałych nastpstw nieszczliwych wypadków, Ubezpieczony zobowizany jest dokładnie wypełni formularz zgłoszenia szkody dołczajc: 1) numer karty VISA Business Gold wanej podczas pobytu Ubezpieczonego za granic, 2) dokumentacj niezbdn do ustalenia zasadnoci roszczenia i wysokoci wiadczenia: diagnoz choroby, oryginały dowodów zastosowanego leczenia, a w przypadku wystpienia z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadków dokumentacj medyczn stwierdzajc, e wypadek miał miejsce poza granicami RP, 3) oryginały rachunków wraz z oryginałami dowodów ich zapłaty, 4) oraz 5) umoliwi PZU S.A. zasignicie informacji o stanie jego zdrowia i przebiegu leczenia u lekarzy, którzy sprawowali lub nadal sprawuj opiek medyczn oraz wszelkich informacji odnoszcych si do okolicznoci wypadku, 6) podda si na danie PZU S.A. badaniu przez lekarzy wskazanych przez PZU S.A., 7) w razie mierci Ubezpieczonego osoba wyznaczona imiennie zobowizana jest przedłoy do wgldu wycig z aktu zgonu, a w przypadku braku osoby wyznaczonej imiennie wystpujcy o wypłat wiadczenia członek rodziny obowizany jest przedłoy dodatkowo dokument urzdu stanu cywilnego stwierdzajcy pokrewiestwo z Ubezpieczonym. 5. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub opónienia bagau powierzonego zawodowemu przewonikowi Ubezpieczony zobowizany jest: 1) powiadomi niezwłocznie przewonika o przypadku zaginicia bagau i uzyska pisemne potwierdzenie tego faktu z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów, 2) uy dostpnych mu rodków w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym bagau oraz w celu zabezpieczenia bezporednio zagroonego mienia, jak równie stara si o odzyskanie utraconych rzeczy, 3) zabezpieczy dowody zaistnienia szkody zarówno w przypadku utraty, zniszczenia oraz uszkodzenia, 4) w cigu 7 dni, liczc od dnia powrotu do kraju, zgłosi roszczenie do PZU S.A. za porednictwem jednostki terenowej PZU S.A. najbliszej miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, dokładnie wypełniajc formularz zgłoszenia szkody, załczajc: bilet, oryginał dowodu powierzenia bagau zawodowemu przewonikowi, numer karty VISA Business Gold wanej podczas pobytu Ubezpieczonego za granic, oryginały dowodów potwierdzajcych utrat, zniszczenie lub uszkodzenie lub opónienie bagau oraz informacj o wysokoci uzyskanego odszkodowania od przewonika. 6. W przypadku opónienia lotu ubezpieczony zobowizany jest: 1) powiadomi PZU S.A. o zaistnieniu zdarzenia w cigu 7 dni liczc od dnia powrotu do kraju, 2) złoy w PZU S.A. dowody, uzyskane od przewonika zawodowego, potwierdzajce opónienie lotu. 7. W przypadku korzystania z usługi Assistance Ubezpieczony zobowizany jest, przed podjciem jakichkolwiek kroków, skontaktowa si telefonicznie z ICC celem zorganizowania pomocy przy wydaniu dokumentów zastpczych. Ubezpieczony powinien poda nazw banku, numer karty wraz z nazwiskiem osoby, na któr została wystawiona, oraz dokładnie wyjani dyurujcemu pracownikowi ICC okolicznoci, w jakich si znajduje i jakiej pomocy potrzebuje. 8. Jeeli Ubezpieczony nie dopełnił któregokolwiek z obowizków wymienionych wyej, PZU S.A. ma prawo odmówi wypłaty wiadczenia / odszkodowania, zmniejszy je lub pokry do wysokoci takiej kwoty, jak poniósłby PZU S.A. w przypadku organizowania usług we własnym zakresie. -4-

5 9. Wszelkie roszczenia zgłoszone przez Ubezpieczonego bd rozpatrywane przez PZU S.A. tylko w przypadku, jeeli podczas pobytu za granic posiadał on wan kart i przedstawi: 1) numer karty VISA Business Gold, 2) dokument potwierdzajcy opłacenie kart VISA Business Gold biletu na podró odbywajc si rodkiem transportu zawodowego przewonika lub wynajmu samochodu, 3) dowód / dokument potwierdzajcy zasadno zgłaszanych roszcze i zapłat poniesionych kosztów ROZDZIAŁ VIII USTALENIE I WYPŁATA WIADCZENIA / ODSZKODOWANIA 1. PZU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłoonych dokumentów. 2. W przypadku zwrotu kosztów leczenia i wiadczenia z tytułu ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadków PZU S.A. zastrzega sobie prawo pozyskania wszelkich informacji medycznych od lekarzy, u których leczył si Ubezpieczony podczas pobytu za granic, jak równie lekarzy krajowych oraz lekarzy konsultantów PZU S.A. 3. wiadczenie / odszkodowanie wynikajce z umowy ubezpieczenia wypłaca si w złotych Ubezpieczonemu, a w razie jego mierci osobie uprawnionej. 4. Wypłaty wiadczenia / odszkodowania wynikajcego z umowy ubezpieczenia oraz zwrotu poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów podczas jego podróy zagranicznej, a wchodzcych w zakres odpowiedzialnoci PZU S.A., dokonuje si w złotych, nie wicej jednak ni do wysokoci sumy ubezpieczenia. 5. Podanie przez Ubezpieczonego nieprawdziwych danych dotyczcych okresu podróy, okolicznoci lub skutków zdarzenia bd uchylenie si od udzielenia wyjanie powoduje utrat prawa do korzystania z ochrony ubezpieczeniowej bd wypłaty wiadczenia. ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOCOWE 1. Powyszy wycig został opracowany na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia posiadaczy bankowych kart płatniczych zatwierdzonych uchwał Zarzdu PZU S.A. Nr UZ/73/98 z dnia roku z uwzgldnieniem postanowie odmiennych. 2. Pełny tekst Ogólnych warunków ubezpieczenia posiadaczy bankowych kart płatniczych wraz z postanowieniami odmiennymi udostpniany jest na yczenie Ubezpieczonego we wszystkich Oddziałach Banku Millennium S.A. -5-

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwane dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013 Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave Warszawa, Listopad 2013 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej WU) określają zasady

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem Nr 1/2009

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem Nr 1/2009 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem Nr 1/2009 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Kogo i co można ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA ORAZ PAKIET BEZPIECZNY PODRÓŻNIK

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA ORAZ PAKIET BEZPIECZNY PODRÓŻNIK Załącznik nr 1 do Zrzeszeniowej Umowy Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik z dnia 9.08.2007 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA ORAZ PAKIET BEZPIECZNY

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2012

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2012 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2012 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Kogo i co można ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie (dalej: WARTA) we współpracy z PKO Bank Polski S.A. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PAKIET UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ

PAKIET UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ PAKIET UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ Warunki ubezpieczenia dla posiadaczy kart kredytowych Segmentu Classic wydawanych przez Bank Millennium S.A. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TRAVEL PLUS (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej Elvia Travel Insurance Company Główny Oddział w Polsce Nr U010/2007 z dnia 16 lipca 2007 roku) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

Suma ubezpieczenia w PLN Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w PLN Zakres ubezpieczenia PAKIET UBEZPIECZENIE W PODRÓśY ZAGRANICZNEJ Warunki ubezpieczenia dla posiadaczy kart kredytowych Segmentu Gold i Platinum wydawanych przez Bank Millennium S.A. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia do kart płatniczych Kredyt Bank World, MasterCard

Warunki Ubezpieczenia do kart płatniczych Kredyt Bank World, MasterCard Załącznik nr 1 do umowy nr 132/06/2011 Warunki Ubezpieczenia do kart płatniczych Kredyt Bank World, MasterCard POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej WU) określają zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwanej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie (dalej: WARTA) we współpracy z PKO Bank Polski S.A. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Dobrze wiedzieć, że jest SIGNAL IDUNA. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE str 3 DEFINICJE str 3 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA str 6 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

Bardziej szczegółowo

3 Terminy oraz nazwy użyte w niniejszych OWU, polisie oraz innych dokumentach związanych z Umową ubezpieczenia oznaczają:

3 Terminy oraz nazwy użyte w niniejszych OWU, polisie oraz innych dokumentach związanych z Umową ubezpieczenia oznaczają: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO mdirect I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Turystycznego mdirect, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

ustalone Uchwałą Nr UZ/330/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

ustalone Uchwałą Nr UZ/330/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia klientów korporacyjnych użytkowników kart obciążeniowych wydawanych przez ING Bank Śląski S.A. PZU PAKIET PODRÓŻNY ustalone Uchwałą Nr UZ/330/2010 z dnia 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia HDI PODRÓŻ Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk niezbędnik turysty Bezpieczeństwo w podróży jest zawsze ważne warto więc pamiętać o kilku zasadach ZANIM WYJEDZIESZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW Polska TU Europa S.A. SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia wspólne dotyczące wszystkich ubezpieczeń 5 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

2 W porozumieniu z Ubezpieczającym do Umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU.

2 W porozumieniu z Ubezpieczającym do Umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO BRE Ubezpieczenia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Turystycznego mdirect, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH ALSOLIA MASTERCARD

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH ALSOLIA MASTERCARD WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH ALSOLIA MASTERCARD Credit Agricole Bank Polska S.A. DEFINICJE 1 Poniższe określenia mają następujące znaczenie: 1. Karta

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia HDI PODRÓŻ Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 Bezpieczeństwo w podróży jest zawsze ważne warto więc pamiętać o kilku zasadach ZANIM WYJEDZIESZ Pamiętaj! Wykup

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO ŚWIAT BEZ GRANIC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO ŚWIAT BEZ GRANIC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO ŚWIAT BEZ GRANIC I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Świat bez granic zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Grupa 1. Grupa 2. Grupa 3

Grupa 1. Grupa 2. Grupa 3 a) osoby: wykonujące pracę umysłową, pracę w rzemiośle ręcznym, niepracujące; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA NNW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Kogo i co możemy ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż Ogólne Warunki Ubezpieczenia Biznes & Podróż POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia. i następstw nieszczęśliwych wypadków za grani-

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia. i następstw nieszczęśliwych wypadków za grani- Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą ustalone uchwałą Zarządu PZU SA Nr UZ/409/2007 z dnia 26 lipca 2007 roku ze zmianami ustalonymi uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Podróż bez zmartwień I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE

OWU. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Podróż bez zmartwień I. POSTANOWIENIA WSPÓLNE UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International S.A. Oddział w Polsce U/044/2010 z dnia 26.11.2010 r.) Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

25. Szkoda rzeczowa szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia.

25. Szkoda rzeczowa szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL plus ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Kogo i co można ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (zwanych dalej OWU) oraz w zakresie

Bardziej szczegółowo