UBEZPIECZENIE W PODRÓY POSIADACZY KART VISA BUSINESS GOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIE W PODRÓY POSIADACZY KART VISA BUSINESS GOLD"

Transkrypt

1 UBEZPIECZENIE W PODRÓY POSIADACZY KART VISA BUSINESS GOLD (Wycig z OWU Posiadaczy Bankowych Kart Płatniczych z uwzgldnieniem postanowie odmiennych) Na podstawie Umowy Nr 311/BUC/520/2001 PZU S.A. udziela ochrony osobom ubezpieczonym uytkownikom wanych kart VISA Business Gold, zwanym dalej Ubezpieczonymi, w okresie ich podróy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (RP) w zakresie: Lp. Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (PLN)* 1. mier w wyniku nieszczliwego wypadku Całkowite inwalidztwo Trwały uszczerbek na zdrowiu Koszty leczenia powypadkowego i nagłego zachorowania Opónienie bagau (powyej 6 godzin) Utrata bagau Opónienie odlotu Transport chorego do RP Transport zwłok Ubezpieczonego do kraju Wydanie dokumentów zastpczych *Suma ubezpieczenia dotyczca pkt. 1, 2, 3, 4 dla osób powyej 70-go roku ycia wynosi 50% podanej kwoty. Ubezpieczenie wane jest tylko poza granicami RP na terytorium wszystkich pastw wiata w okresie podróy Ubezpieczonego objtej ubezpieczeniem. DEFINICJE Okres podróy czas podróy i pobytu Ubezpieczonego za granic, trwajcy nie dłuej ni 60 dni od momentu opuszczenia terytorium RP, pod warunkiem, e podró odbywa si rodkiem transportu przewonika zawodowego lub wynajtym samochodem i została opłacona wan kart VISA Business Gold wystawion przez Bank Millennium S.A. na nazwisko Ubezpieczonego. Okres ubezpieczenia Posiadacza karty VISA Business Gold okres wanoci karty VISA Business Gold. Nagłe zachorowanie powstały w sposób nagły, po przekroczeniu granicy RP, stan chorobowy zagraajcy yciu lub zdrowiu osoby ubezpieczonej, wymagajcy udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej. Nieszczliwy wypadek nagłe zdarzenie powstałe poza granicami RP wywołane przyczyn zewntrzn, w nastpstwie którego Ubezpieczony niezalenie od swej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała lub zmarł. Za nieszczliwy wypadek nie uwaa si chorób zawodowych, tropikalnych oraz wszelkich chorób lub stanów chorobowych, nawet takich, które wystpuj nagle, jak zawał serca i udar mózgu. Całkowite trwałe inwalidztwo uszkodzenie ciała osoby ubezpieczonej spowodowane nieszczliwym wypadkiem objtym ubezpieczeniem, które stało si przyczyn całkowitej i trwałej niezdolnoci do wykonywania pracy zarobkowej w jakimkolwiek zawodzie, stwierdzone przez lekarza orzecznika ZUS nie póniej ni w cigu 365 dni od daty wypadku. Trwały uszczerbek na zdrowiu wymienione w Rozdziale I ust. 2 pkt. 3 i 4 rodzaje uszkodze ciała osoby ubezpieczonej spowodowane nieszczliwym wypadkiem objtym ubezpieczeniem. Wypadek samochodowy kolizja ubezpieczonego pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierztami, przedmiotami pochodzcymi z zewntrz, a take wywrócenie si pojazdu. Baga podróny walizy, paczki, nesesery, torby, wraz z ich zawartoci, któr stanowi odzie i rzeczy osobiste Ubezpieczonego bdce w jego posiadaniu podczas podróy za granic i słuce do uytku osobistego. Uprawniony osoba imiennie upowaniona przez Ubezpieczonego do otrzymania wiadczenia w razie mierci Ubezpieczonego; w przypadku niewskazania uprawnionego, wiadczenie przysługuje członkowi rodziny według nastpujcej kolejnoci: małonek, dzieci, rodzice, krewni powołani do dziedziczenia z ustawy. International Claim Center (zwany dalej ICC) midzynarodowe centrum likwidacji szkód, działajce w imieniu i z upowanienia PZU S.A. i APRI Insurance S.A. -1-

2 ROZDZIAŁ I UBEZPIECZENIE NASTPSTW NIESZCZLIWYCH WYPADKÓW 1. Ochron ubezpieczeniow objte s trwałe nastpstwa nieszczliwych wypadków powstałych w okresie podróy Ubezpieczonego poza granicami RP, polegajce na uszkodzeniu ciała, powodujce całkowite trwałe inwalidztwo, trwały uszczerbek na zdrowiu lub mier Ubezpieczonego. 2. W ramach ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadków wypłaca si wiadczenie z tytułu: 1) mierci zaistniałej w wyniku nieszczliwego wypadku w wysokoci 100% sumy ubezpieczenia, 2) całkowitego trwałego inwalidztwa bdcego nastpstwem nieszczliwego wypadku w wysokoci 100 % sumy ubezpieczenia; warunkiem wypłaty wiadczenia jest orzeczenie całkowitej i trwałej niezdolnoci do wykonywania pracy zarobkowej w jakimkolwiek zawodzie przez lekarza orzecznika ZUS nie póniej ni w cigu 365 dni od daty wypadku, 3) trwałego uszczerbku na zdrowiu bdcego nastpstwem nieszczliwego wypadku, polegajcego na utracie jednej koczyny lub wzroku w jednym oku w wysokoci 50% sumy ubezpieczenia, 4) trwałego uszczerbku na zdrowiu bdcego nastpstwem nieszczliwego wypadku, polegajcego na utracie wicej ni jednej koczyny lub wzroku w obu oczach w wysokoci 100% sumy ubezpieczenia. 3. Suma ubezpieczenia stanowi górn granic odpowiedzialnoci PZU S.A. w okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o wypłacone wiadczenie a do całkowitego jej wyczerpania. wiadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub mierci Ubezpieczonego wypłaca si pod warunkiem, e trwały uszczerbek lub mier nastpiły w cigu 180 dni, liczc od daty wypadku objtego umow ubezpieczenia. ROZDZIAŁ II UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA POWYPADKOWEGO I NAGŁEGO ZACHOROWANIA 1. Z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia gwarantowany jest zwrot niezbdnych z medycznego punktu widzenia kosztów leczenia Ubezpieczonego, który w okresie podróy musiał podda si leczeniu w zwizku z nagłym zachorowaniem lub nieszczliwym wypadkiem zaistniałym poza granicami RP, do wysokoci sumy ubezpieczenia. 2. Ochron ubezpieczeniow objte s nastpujce koszty: 1) wizyt lekarskich, 2) niezbdnych lekarstw, zabiegów ambulatoryjnych i rodków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, 3) bada przepisanych przez lekarza ( RTG, EKG, EEG, USG, RMN, itp.) niezbdnych do rozpoznania lub leczenia choroby, 4) pobytu w szpitalu, tj. leczenia, zabiegów i operacji, których przeprowadzenia nie mona było ze wzgldu na stan zdrowia Ubezpieczonego odłoy do czasu jego powrotu do RP, 5) leczenia stomatologicznego w wysokoci nie przekraczajcej równowartoci 100 USD, przy czym koszty te ograniczone s do jednego zachorowania w okresie ubezpieczenia Posiadacza Karty, 6) a take koszty: 7) transportu chorego karetk pogotowia z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do szpitala lub ambulatorium, 8) transportu chorego do kraju, 9) transportu zwłok Ubezpieczonego do kraju. ROZDZIAŁ III OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOCI W UBEZPIECZENIU NASTPSTW NIESZCZLIWYCH WYPADKÓW I KOSZTÓW LECZENIA 1. PZU S.A. nie odpowiada za koszty leczenia Ubezpieczonego, w stosunku do którego istniały udokumentowane przeciwwskazania do odbycia podróy zagranicznej ze wzgldów zdrowotnych. 2. PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoci, jeeli nieszczliwy wypadek lub nagłe zachorowanie zaistniały w zwizku z: 1) kierowaniem przez Ubezpieczonego pojazdem mechanicznym bez wymaganych prawem danego kraju uprawnie, a take w stanie nietrzewoci (tj. gdy procent alkoholu we krwi przewysza normy prawne ustalone dla kierowców pojazdów mechanicznych obowizujce w kraju, w którym Ubezpieczony przebywa), po zayciu leków, narkotyków lub innych rodków odurzajcych, 2) pilotowaniem, lotem, wsiadaniem / wysiadaniem z jakiegokolwiek statku powietrznego; nie dotyczy to pasaerów samolotu rejsowego pilotowanego przez uprawnionego pilota, 3) udziałem w zakładach, bójkach (z wyjtkiem działania w obronie koniecznej) oraz w zwizku z popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przez Ubezpieczonego przestpstwa, 4) umylnym spowodowaniem przez Ubezpieczonego wypadku lub rozstroju zdrowia oraz skutkami samobójstwa bd usiłowania popełnienia samobójstwa przez Ubezpieczonego, 5) spoyciem przez Ubezpieczonego alkoholu, zayciem leków, narkotyków lub innych rodków odurzajcych, zatruciem spowodowanym spoywaniem alkoholu, uywaniem leków, narkotyków lub innych rodków odurzajcych, 6) wystpieniem ataku epilepsji, zaburze nerwowych lub psychicznych, bez wzgldu na to, czy chodzi o zaburzenia psychiatryczne, stany depresyjne czy chorob umysłow, 7) wyczynowym uprawianiem wszystkich dyscyplin sportu oraz amatorskim uprawianiem sportów motorowych, powietrznych i wspinaczki wysokogórskiej, 8) działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami, 9) skaeniami jdrowymi, chemicznymi lub napromieniowaniem radioaktywnym, 10) epidemiami oraz katastrofami naturalnymi, -2-

3 11) wykonywaniem pracy za granic z wyjtkiem pracy podejmowanej w ramach obowizków słubowych zleconych Ubezpieczonemu przez pracodawc. 3. Ponadto z odpowiedzialnoci PZU S.A. wyłczone s koszty: 1) leczenia na terytorium RP, w tym kontynuacji leczenia rozpocztego za granic, 2) leczenia nie wynikajcego z nagłego zachorowania lub nieszczliwego wypadku, 3) wyjazdów w celu terapeutycznym, 4) leczenia chorób przewlekłych i chronicznych, schorze istniejcych przed dat pocztkow okresu ubezpieczenia Ubezpieczonego oraz ich powikła, bez wzgldu na to, czy Ubezpieczony zdawał sobie spraw z ich istnienia, czy te nie, 5) leczenia epilepsji, zaburze nerwowych lub psychicznych, bez wzgldu na to, czy chodzi o zaburzenie psychiatryczne, stany depresyjne czy chorob umysłow, 6) leczenia chorób przenoszonych drog płciow oraz chorób wynikajcych z zakaenia wirusem HIV, leczenia sanatoryjnego, profilaktyki, rehabilitacji, fizjoterapii i zabiegów estetycznych, 7) naprawy i zakupu okularów, protez w tym równie dentystycznych oraz przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego, 8) zwizane z ci i wszystkimi jej konsekwencjami i komplikacjami, przerywaniem ciy, porodem, poronieniem sztucznym lub naturalnym, 9) sztucznego zapłodnienia lub kadego innego leczenia bezpłodnoci oraz koszty zakupu rodków antykoncepcyjnych, 10) bada zbdnych do rozpoznania lub leczenia choroby, bada kontrolnych i szczepie profilaktycznych, 11) leczenia przekraczajcego zakres niezbdny dla przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umoliwiajcego powrót do RP, 12) leczenia we własnym zakresie oraz leczenia przez lekarza bdcego członkiem rodziny Ubezpieczonego, 13) leczenia, których zwrot przysługuje w zwizku ze zdarzeniem z innej umowy lub z innego tytułu. ROZDZIAŁ IV UBEZPIECZENIE BAGAU PODRÓNEGO 1. Ochron ubezpieczeniow objte s rzeczy Ubezpieczonego wchodzce w skład jego bagau podrónego, powierzone przez Ubezpieczonego zawodowemu przewonikowi do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego. Z tytułu utraty, zniszczenia lub uszkodzenia bagau PZU S.A. wypłaca odszkodowanie w złotych w kwocie odpowiadajcej rzeczywistej wysokoci szkody, jednake nie wicej ni do wysokoci kwoty stanowicej rónic pomidzy kwot odszkodowania pokryt przez zawodowego przewonika a wysokoci sumy ubezpieczenia, która stanowi górn granic odpowiedzialnoci. 2. W przypadku opónienia dostarczenia bagau, które wynosi wicej ni 6 godzin (z wyłczeniem okresu, na który powierzono te przedmioty przewonikowi za pokwitowaniem), PZU S.A. wypłaci Ubezpieczonemu kwot odpowiadajc sumie ubezpieczenia wynikajcej z umowy w przypadku, gdy opónienie bagau miało miejsce poza stałym miejscem zamieszkania Ubezpieczonego. Odszkodowanie nie przysługuje Ubezpieczonemu, gdy czasowe pozbawienie bagau wystpi po powrocie Ubezpieczonego do stałego miejsca zamieszkania. 3. PZU S.A. nie odpowiada za szkody wyrzdzone umylnie, wskutek racego niedbalstwa, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych rodków odurzajcych przez Ubezpieczonego bd osob, za któr Ubezpieczony ponosi odpowiedzialno, lub która pozostaje z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, bdce nastpstwem zwykłego zuycia rzeczy ubezpieczonej, samozapalenia, samozepsucia i wycieku, a odnonie rzeczy tłukcych si lub w opakowaniu szklanym potłuczenia lub utraty wartoci rzeczy uszkodzonej, powstałe wskutek trzsienia ziemi, działania energii jdrowej, działa wojennych, stanu wojennego, strajków, wewntrznych zamieszek i rozruchów oraz aktów terroryzmu, powstałe na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia przez organa celne lub inne władze, nie zgłoszone przewonikowi w cigu 24 godzin od stwierdzenia zaistnienia zdarzenia objtego ubezpieczeniem. Ponadto umow ubezpieczenia nie s objte przedmioty ze srebra, złota i platyny oraz biuteria, kamienie szlachetne, syntetyczne, szlachetne substancje organiczne (perły, bursztyny, korale), rkopisy i dokumenty, dzieła sztuki, rzeczy o wartoci naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej (np. znaczki, numizmaty i ich zbiory), pienidze i inne rodki płatnicze, papiery wartociowe, bony towarowe, ksieczki i bony oszczdnociowe, bilety na przejazdy rodkami komunikacji, bro wszelkiego rodzaju, paliwa napdowe oraz czci zamienne do samochodów, przedmioty, których ilo lub asortyment wskazuj na przeznaczenie handlowe, przedmioty słuce do prowadzenia działalnoci usługowo-produkcyjnej, sprzt komputerowy, sprzt pływajcy (np. pontony, rowery wodne, itp.), sprzt narciarski (np. narty biegowe lub zjazdowe), namioty i wiatrochrony. ROZDZIAŁ V UBEZPIECZENIE OPÓ NIENIA LOTU 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odszkodowanie wypłacane Ubezpieczonemu, który posiada wany bilet na rejsowy lot zagraniczny, w zwizku z opónieniem lotu o co najmniej 6 godzin w stosunku do jego planowanego odlotu. 2. Odszkodowanie wypłacane jest pod warunkiem, e opónienie lotu zostało spowodowane trudnymi warunkami atmosferycznymi, strajkami pracowników linii lotniczych lub usterkami samolotu. 3. Odszkodowanie z tytułu w/w zdarzenia wypłacane jest w złotych za kade 6 godzin opónienia w wysokoci 25% sumy ubezpieczenia okrelonej w umowie ubezpieczenia, maksymalnie do wyczerpania kwoty sumy ubezpieczenia. 4. PZU S.A. nie wypłaca wiadczenia w przypadku: 1) lotu czarterowego, 2) zaniedba ze strony przewonika (np. pomyłka, przeoczenie, niedobór rodków finansowych), 3) zaistnienia okolicznoci, które były znane przed zarezerwowaniem biletu przez Ubezpieczonego, a miały wpływ na -3-

4 opónienie, 4) nie przejcia przez Ubezpieczonego przez odpraw na lot w ogłoszonym zarezerwowanym czasie. ROZDZIAŁ VI UBEZPIECZENIE ASSISTANCE (wydanie dokumentów zastpczych) 1. W ramach ubezpieczenia Assistance PZU S.A. gwarantuje pokrycie wiadcze i usług zwizanych z wydaniem dokumentów zastpczych. 2. Jeeli Ubezpieczony podczas odbywanej podróy padł ofiar kradziey lub w inny sposób utracił wane dokumenty bezporednio zwizane z podró słubow i jej celem, PZU S.A. pokryje konieczne koszty zwizane z wydaniem dokumentów zastpczych do wysokoci sumy ubezpieczenia. Koszty wydania dokumentów zastpczych nie mog przekroczy kosztu fizycznego zastpienia utraconych dokumentów. 3. Warto obligacji oszczdnociowych, blankietów bankowych (czeki, czeki podróne, itp.) lub dokumentów o podobnym charakterze, jeli uległy utracie, nie podlega zwrotowi. ROZDZIAŁ VII POSTPOWANIE W RAZIE NAGŁEGO ZACHOROWANIA, NIESZCZLIWEGO WYPADKU, UTRATY BAGAU LUB OPÓ NIENIA LOTU I KORZYSTANIA Z USŁUGI ASSISTANCE 1. W przypadku koniecznoci poddania si leczeniu, skorzystania z transportu medycznego lub koniecznoci transportu chorego lub zwłok Ubezpieczonego do kraju, Ubezpieczony lub w jego imieniu inna osoba, przed podjciem kroków, maj moliwo nawizania kontaktu telefonicznego z International Claim Center (ICC) pod numerem telefonu: 1) z terytorium pastw Europy, Azji, Afryki i Oceanii (..49) (Niemcy), 2) z terytorium pozostałych pastw (..1) (USA). 2. Ubezpieczony lub w jego imieniu inna osoba zobowizana jest do podania nazwy banku (Bank Millennium S.A.), rodzaju karty, jej numeru i okresu wanoci, nazwiska osoby, na któr została wystawiona. Koszty leczenia i transportu, Ubezpieczony zobowizany jest pokry we własnym zakresie i w cigu 7 dni od dnia powrotu do kraju wystpi za porednictwem jednostki terenowej PZU S.A. najbliszej miejscu zamieszkania Ubezpieczonego o ich zwrot do PZU S.A. 3. W przypadku braku dowodów poniesionych kosztów, tj. oryginałów rachunków i oryginałów ich zapłaty, PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoci. 4. Zgłaszajc roszczenie z tytułu kosztów leczenia lub trwałych nastpstw nieszczliwych wypadków, Ubezpieczony zobowizany jest dokładnie wypełni formularz zgłoszenia szkody dołczajc: 1) numer karty VISA Business Gold wanej podczas pobytu Ubezpieczonego za granic, 2) dokumentacj niezbdn do ustalenia zasadnoci roszczenia i wysokoci wiadczenia: diagnoz choroby, oryginały dowodów zastosowanego leczenia, a w przypadku wystpienia z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadków dokumentacj medyczn stwierdzajc, e wypadek miał miejsce poza granicami RP, 3) oryginały rachunków wraz z oryginałami dowodów ich zapłaty, 4) oraz 5) umoliwi PZU S.A. zasignicie informacji o stanie jego zdrowia i przebiegu leczenia u lekarzy, którzy sprawowali lub nadal sprawuj opiek medyczn oraz wszelkich informacji odnoszcych si do okolicznoci wypadku, 6) podda si na danie PZU S.A. badaniu przez lekarzy wskazanych przez PZU S.A., 7) w razie mierci Ubezpieczonego osoba wyznaczona imiennie zobowizana jest przedłoy do wgldu wycig z aktu zgonu, a w przypadku braku osoby wyznaczonej imiennie wystpujcy o wypłat wiadczenia członek rodziny obowizany jest przedłoy dodatkowo dokument urzdu stanu cywilnego stwierdzajcy pokrewiestwo z Ubezpieczonym. 5. W przypadku utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub opónienia bagau powierzonego zawodowemu przewonikowi Ubezpieczony zobowizany jest: 1) powiadomi niezwłocznie przewonika o przypadku zaginicia bagau i uzyska pisemne potwierdzenie tego faktu z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów, 2) uy dostpnych mu rodków w celu zmniejszenia szkody w ubezpieczonym bagau oraz w celu zabezpieczenia bezporednio zagroonego mienia, jak równie stara si o odzyskanie utraconych rzeczy, 3) zabezpieczy dowody zaistnienia szkody zarówno w przypadku utraty, zniszczenia oraz uszkodzenia, 4) w cigu 7 dni, liczc od dnia powrotu do kraju, zgłosi roszczenie do PZU S.A. za porednictwem jednostki terenowej PZU S.A. najbliszej miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, dokładnie wypełniajc formularz zgłoszenia szkody, załczajc: bilet, oryginał dowodu powierzenia bagau zawodowemu przewonikowi, numer karty VISA Business Gold wanej podczas pobytu Ubezpieczonego za granic, oryginały dowodów potwierdzajcych utrat, zniszczenie lub uszkodzenie lub opónienie bagau oraz informacj o wysokoci uzyskanego odszkodowania od przewonika. 6. W przypadku opónienia lotu ubezpieczony zobowizany jest: 1) powiadomi PZU S.A. o zaistnieniu zdarzenia w cigu 7 dni liczc od dnia powrotu do kraju, 2) złoy w PZU S.A. dowody, uzyskane od przewonika zawodowego, potwierdzajce opónienie lotu. 7. W przypadku korzystania z usługi Assistance Ubezpieczony zobowizany jest, przed podjciem jakichkolwiek kroków, skontaktowa si telefonicznie z ICC celem zorganizowania pomocy przy wydaniu dokumentów zastpczych. Ubezpieczony powinien poda nazw banku, numer karty wraz z nazwiskiem osoby, na któr została wystawiona, oraz dokładnie wyjani dyurujcemu pracownikowi ICC okolicznoci, w jakich si znajduje i jakiej pomocy potrzebuje. 8. Jeeli Ubezpieczony nie dopełnił któregokolwiek z obowizków wymienionych wyej, PZU S.A. ma prawo odmówi wypłaty wiadczenia / odszkodowania, zmniejszy je lub pokry do wysokoci takiej kwoty, jak poniósłby PZU S.A. w przypadku organizowania usług we własnym zakresie. -4-

5 9. Wszelkie roszczenia zgłoszone przez Ubezpieczonego bd rozpatrywane przez PZU S.A. tylko w przypadku, jeeli podczas pobytu za granic posiadał on wan kart i przedstawi: 1) numer karty VISA Business Gold, 2) dokument potwierdzajcy opłacenie kart VISA Business Gold biletu na podró odbywajc si rodkiem transportu zawodowego przewonika lub wynajmu samochodu, 3) dowód / dokument potwierdzajcy zasadno zgłaszanych roszcze i zapłat poniesionych kosztów ROZDZIAŁ VIII USTALENIE I WYPŁATA WIADCZENIA / ODSZKODOWANIA 1. PZU S.A. zastrzega sobie prawo weryfikacji przedłoonych dokumentów. 2. W przypadku zwrotu kosztów leczenia i wiadczenia z tytułu ubezpieczenia nastpstw nieszczliwych wypadków PZU S.A. zastrzega sobie prawo pozyskania wszelkich informacji medycznych od lekarzy, u których leczył si Ubezpieczony podczas pobytu za granic, jak równie lekarzy krajowych oraz lekarzy konsultantów PZU S.A. 3. wiadczenie / odszkodowanie wynikajce z umowy ubezpieczenia wypłaca si w złotych Ubezpieczonemu, a w razie jego mierci osobie uprawnionej. 4. Wypłaty wiadczenia / odszkodowania wynikajcego z umowy ubezpieczenia oraz zwrotu poniesionych przez Ubezpieczonego kosztów podczas jego podróy zagranicznej, a wchodzcych w zakres odpowiedzialnoci PZU S.A., dokonuje si w złotych, nie wicej jednak ni do wysokoci sumy ubezpieczenia. 5. Podanie przez Ubezpieczonego nieprawdziwych danych dotyczcych okresu podróy, okolicznoci lub skutków zdarzenia bd uchylenie si od udzielenia wyjanie powoduje utrat prawa do korzystania z ochrony ubezpieczeniowej bd wypłaty wiadczenia. ROZDZIAŁ IX POSTANOWIENIA KOCOWE 1. Powyszy wycig został opracowany na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia posiadaczy bankowych kart płatniczych zatwierdzonych uchwał Zarzdu PZU S.A. Nr UZ/73/98 z dnia roku z uwzgldnieniem postanowie odmiennych. 2. Pełny tekst Ogólnych warunków ubezpieczenia posiadaczy bankowych kart płatniczych wraz z postanowieniami odmiennymi udostpniany jest na yczenie Ubezpieczonego we wszystkich Oddziałach Banku Millennium S.A. -5-

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PODRÓY EASYJET POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PODRÓY EASYJET POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PODRÓY EASYJET POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ELVIA TRAVEL INSURANCE Główny Oddział zwany dalej ELVIA moe udzieli ochrony

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART PKO VISA BUSINESS ELECTRON

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART PKO VISA BUSINESS ELECTRON INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART PKO VISA BUSINESS ELECTRON POSTANOWIENIA OGÓLNE I. Niniejsza informacja o warunkach ubezpieczenia dotyczy posiadaczy kart PKO VISA BUSINESS ELECTRON

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie (dalej: WARTA) we współpracy z PKO Bank Polski S.A. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013

Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa SA Ubezpieczenie NNW Studentów Uniwersytetu Łódzkiego na rok 2012/2013 Program powstał przy współpracy NAU S.A. oraz PZU S.A. Cel prezentacji 1. Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uytkownika karty kredytowej VISA Gold Raiffeisen Bank Polska S.A.

Informacja dla uytkownika karty kredytowej VISA Gold Raiffeisen Bank Polska S.A. Informacja dla uytkownika karty kredytowej VISA Gold Raiffeisen Bank Polska S.A. AIG POLSKA Towarzystwo Ubezpiecze S.A., zwane dalej Towarzystwem, wystawia Polis Główn nr 0202008047 na rzecz Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016 Pełna treść ww.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia podstawowe

Świadczenia podstawowe Oferta PZU dla Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie na rok szkolny 2014/2015 Wariant II, suma ubezpieczenia (SU): 11.000 zł- składka 49 zł, polisa nr... Świadczenia podstawowe i dodatkowe Świadczenia podstawowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA ORAZ PAKIET BEZPIECZNY PODRÓŻNIK

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA ORAZ PAKIET BEZPIECZNY PODRÓŻNIK Załącznik nr 1 do Zrzeszeniowej Umowy Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik z dnia 9.08.2007 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA ORAZ PAKIET BEZPIECZNY

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 3 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków są życie i zdrowie Ubezpieczonego. Warunki ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych EKSTRAKONTO w Banku Zachodnim WBK S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z ubezpieczeniem bagażu podróżnego dla posiadaczy rachunków bankowych

Warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z ubezpieczeniem bagażu podróżnego dla posiadaczy rachunków bankowych Warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z ubezpieczeniem bagażu podróżnego dla posiadaczy rachunków bankowych zatwierdzone uchwałą Zarządu PZU SA Nr UZ/216/2001z dnia 17 lipca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PAKIET BEZPIECZNA KARTA WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO UYCIA KARTY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH

PAKIET BEZPIECZNA KARTA WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO UYCIA KARTY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH PAKIET BEZPIECZNA KARTA WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEUPRAWNIONEGO UYCIA KARTY DLA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH Ubezpieczycielem, uprawniony do otrzymania Odszkodowania w przypadku powstania Zdarzenia 6. Transakcja

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE DZIECI I MŁODZIEŻY OD NASTĘSTW NIESZCZEŚLIWYCH WYPADKÓW ROK SZKOLNY 2012/2013 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy.. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoci

Nr sprawy.. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoci Nr sprawy.. WNIOSEK w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami! Dane wnioskodawcy:..., dnia... Nazwisko

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013

UBEZPIECZENIE NNW. Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013 Porównanie ofert Pakiet Szkoła 2013 UBEZPIECZENIE NNW Podstawowe odstpstwa/rónice midzy ofertami przedstawionymi przez Zakłady Ubezpiecze: Concordia Polska TUW Signal Iduna Polska TU S.A. PZU S.A. wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie w roku szkolnym 2012-2013

Zakres ubezpieczenia NNW uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie w roku szkolnym 2012-2013 Zakres ubezpieczenia NNW uczniów Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Kiełczowie w roku szkolnym 2012-2013 Ubezpieczyciel: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia,

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej dla placówek oświatowych prowadzonych prze Miasto Ostrołęka, realizowany przez PZU SA warunki obowiązujące w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w szkołach i innych zakładach UBEZPIECZENIE NNW Jest to szczególna oferta opracowana z myślą

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD

MENU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WNIOSEK UBEZPIECZENIOWY LIKWIDACJA SZKÓD SZANOWNI PAŃSTWO, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu praktyczny przewodnik GRUPOWEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, który mamy nadzieję okaże się znaczącym źródłem wiedzy na temat tego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Kielce r. Suma Ubezpieczenia: zł. Składka za ucznia: 37,00 zł. szkoła ; 29,00 zł. - przedszkole

Kielce r. Suma Ubezpieczenia: zł. Składka za ucznia: 37,00 zł. szkoła ; 29,00 zł. - przedszkole Kielce 01.09.2016r. Szanowni Państwo, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ma przyjemność poinformować Państwa, ze w roku szkolnym 2016/2017 dzieci uczęszczające do Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie (dalej: WARTA) we współpracy z PKO Bank Polski S.A. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci

Tym samym, to Państwo tworzycie zakres ochrony dla swoich dzieci Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy Państwu informacje dotyczące propozycji ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży na rok szkolny 2015/2016. Przedstawiony program

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Zakres ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Zakres Przedmiot PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial Union Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

Informacja o ubezpieczeniach do kart BGK-VISA Business 1

Informacja o ubezpieczeniach do kart BGK-VISA Business 1 Informacja o ubezpieczeniach do kart BGK-VISA Business 1 Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uprzejmie informuje Posiadaczy/Użytkowników kart BGK-VISA Business, BGK-VISA Business Officium, BGK-VISA Business

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ

PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ PORÓWNANIE UBEZPIECZENIA DZIECI W FIRMACH PZU S.A. oraz ALLIANZ Ubezpieczenie z KLASĄ Ubezpieczenie obowiązuje 24 h na dobę zarówno w placówce jak i poza nią. Ubezpieczenie obowiązuje od 1 października

Bardziej szczegółowo

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy

Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy Ochrona ubezpieczeniowa bez przerwy UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY W ZESPOLE SZKÓŁ W SIEMIATYCZACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Indywidualną obsługę placówki gwarantuje: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża

Szkoła Podstawowa w Stróży, ul. Akacjowa 2A, 23-206 Stróża Zakres Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w jednostkach oświatowych Gminy Kraśnik. Rok szkolny 2015 / 2016 oraz 2016

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli

Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Wyłączenia ubezpieczenia NNW pracowników u przykładowych ubezpieczycieli Rodzaj wyłączenia Następstwa wszelkich chorób lub stanów chorobowych PTU S.A. Hestia Compensa UNIQA PZU S.A. Gerling 1 Commercial

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoła Podstawowa w Idzikowicach, Idzikowice 30 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Felicja Kmita, tel. 501-516-601 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami!

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami! Nr sprawy... Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawnoci Uwaga : wszystkie punkty formularza naley dokładnie wypełni duymi drukowanymi literami!..., data... Nazwisko dziecka i imi (imiona)... Data

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013 Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave Warszawa, Listopad 2013 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej WU) określają zasady

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zespół Placówek Oświatowych Policzna, POLICZNA, Żeromskiego 44 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Osoba odpowiedzialna za kontakt: Monika Sowińska, tel. 503-127-647 Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

ad 5. ad 6. Dodatkowe uwarunkowania - śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku.

ad 5. ad 6. Dodatkowe uwarunkowania - śmierć nastąpiła w ciągu dwóch lat od daty nieszczęśliwego wypadku. OPIS UBEZPIECZENIA UWAGI I INFORMACJE DODATKOWE DO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘSLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH OFEROWANEGO PRZEZ INTERRISK TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ

OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831, NIP: 526-025-10-49, kapitał zakładowy 86.352.300 zł wpłacony

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL z dnia 16 czerwca 2003 r. zmienione aneksem Nr 1 (TEKST JEDNOLITY) 1 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Kogo i co można ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY EDU PLUS PROGRAM OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ PERSONELU PLACÓWKI OŚWIATOWEJ - SZKOŁY OSOBY ZWOLNIONE Z OPŁATY SKŁADKI: 10% ubezpieczonych OKRES UBEZPIECZENIA: 12 miesięcy ZAKRES UBEZPIECZENIA:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujcych wykonawc

FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujcych wykonawc , dnia r. Piecz wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagielloska 26 03-719 Warszawa Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujcych wykonawc działajc

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ INFORMACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie: ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwane dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OPOLU OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OPOLU OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 UBEZPIECZENIE UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OPOLU OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW NA ROK SZKOLNY 2011/2012 OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2011 R. ZAWARLIŚMY W PZU SA - INSPEKTORAT W OPOLU, ul. OZIMSKA

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO Poz. 3 Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIKU OPIEKUCZEGO Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie prawa do specjalnego zasiku opiekuczego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU FILAR S.A. Nr 119/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego następstw nieszczęśliwych wypadków mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM",

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO Ubezpieczenie podstawowe (główne)

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYPADKU UBEZPIECZENIOWEGO Ubezpieczenie podstawowe (główne) Wyciągi z OWU : DOMUNETY SKŁADANE W PRZYPADKU ZAJSCIA ZDARZENIA WYPŁATA ŚWIADCZENIA 23. OWU Towarzystwo wypłaca świadczenie niezwłocznie, najpóźniej w okresie do 30 dni od dnia otrzymania dokumentów uzasadniających

Bardziej szczegółowo

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów.

Druki zgłoszenia szkody prosimy przesyłać po skompletowaniu wszystkich dokumentów. Szanowni Państwo, Likwidacja szkód będzie prowadzona zgodnie z postanowieniami OWU Benefit Complex Plus, oraz postanowieniami dodatkowymi lub odmiennymi od OWU Benefit Complex Plus do niniejszej Umowy.

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Grupowe Ubezpieczenie PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

Karta Produktu Grupowe Ubezpieczenie PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu Grupowe Ubezpieczenie PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Posiadaczem Karty będąca Posiadaczem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem Nr 1/2009

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem Nr 1/2009 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem Nr 1/2009 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Kogo i co można ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Okres ubezpieczenia: 01 października 2015 r - 30 września 2016 r. Zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH

WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2009/2010 okres ubezpieczenia suma

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/086/04/2016 WARUNKI DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny 2016/17,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załcznik nr.1 do Uchwały Zarzdu Banku BS. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN WIADCZENIA USŁUG BANKU INTERNETOWEGO Banku Spółdzielczym w PUCKU PUCK 2005. 1 I. Postanowienia ogólne 1 Przez uyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Polisy nr...

Załącznik nr... do Polisy nr... Załącznik nr... do Polisy nr... POSTANOWIENIA ODMIENNE do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wojażer ustalonych Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2012

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2012 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA TRAVEL TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2012 ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Kogo i co można ubezpieczyć? 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY

Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY Ubezpieczenie turystyczne W PODRÓŻY EKUZ Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego Polacy przebywający w innych krajach UE uzyskują bezpłatną pomoc lekarską na takiej samej podstawie i w takim samym zakresie

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z propozycją ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW W CZASIE ICH PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW W CZASIE ICH PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CUDZOZIEMCÓW W CZASIE ICH PRZEBYWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1/2009 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ

BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ 1 BEZPIECZNA DEKADA PRESTIŻ Indywidualne ubezpieczenie i na życiei 1 Bezpieczna Dekada Prestiż - ogólny zarys produktu 2 Ogólny zarys produktu Wiek przystąpienia liczba ukończonych pełnych lat życia Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO

Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO OFERTA UBEZPIECZEŃ DLA SZKÓŁ Oferta ubezpieczenia dla szkoły STO Indywidualną obsługę Państwa placówki gwarantuje: Stanisław Humiński Numer telefonu: 601751260 Adres e-mail: shuminski@agentpzu.pl Powszechny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA

WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA WARUNKI UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze warunki ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta, (zwane dalej WU), mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Zakres ochrony i wysokości świadczeń

Zakres ochrony i wysokości świadczeń Zakres ochrony i wysokości świadczeń Zakres ochrony Zgon wskutek NNW i / lub zdarzenia objętego ochroną Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku i/lub zdarzenia objętego ochroną z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo