Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorz Schetyna The conference is an accompanying event to the Polish Presidency of the Council of the European Union The conference has the honorary patronage of the President of the European Parliament Jerzy Buzek and the Marshal of the Polish Sejm Grzegorz Schetyna

2 PROGRAM RAMOWY PRELIMINARY PROGRAM środa, 14 września 2011 r. Lubelski Urząd Wojewódzki (ul. Spokojna 4) Uroczyste Otwarcie Konferencji Przerwa kawowa Sesja Otwierająca Założenia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Rozwiązywanie problemów mniejszościowych w stosunkach dwustronnych na przykładzie polsko-niemieckiego okrągłego stołu Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego Lunch I Sesja Plenarna Ochrona mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w Unii Europejskiej nowy model? Przerwa kawowa Posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Wednesday, September 14th, 2011 Voivod s Office of Lubelskie Building (4 Spokojna St.) 10:00 am Official Opening 11:30 am Coffee Break 12:00 pm Opening Session Priorities of Polish Presidency of the UE Council in 2011 Solving minority problems in bilateral relations. Case of Polish-German round table Poland s policy towards national and ethnic minorities and regional language 1:30 pm Lunch 2:30 pm First Plenary Session Protection of national, ethnic and language minorities in the EU emerging model? 4:00 pm Coffee Break 4:15 pm Meeting of the Parliamentary Commission on National and Ethnic Minorities in Poland 5:45 pm Meeting of the Joint Government and National and Ethnic Minorities Commission in Poland czwartek, 15 września 2011 r. Wydział Politologii UMCS (Plac Litewski 3) Sesje problemowe i okrągłe stoły Lunch Sesje problemowe i okrągłe stoły Przyjęcie wydane przez Dziekana Wydziału Politologii UMCS Thursday, September 15th, 2011 Political Science Faculty Building, UMCS (3 Litewski square) 9:00 am 1:30 pm Thematic sessions and round tables 1:30 pm Lunch 2:30 7:15 pm Thematic sessions and round tables 8:00 pm Reception hosted by the Dean of Political Science Faculty, UMCS piątek, 16 września 2011 r. Wydział Humanistyczny UMCS (Plac M. Curie-Skłodowskiej 4A) 9.00 Dyskusja Panelowa Europejscy Romowie pomiędzy standardami UE a polityką państw Przerwa kawowa II Sesja Plenarna Europejski wymiar wielokulturowości prognoza Uroczyste Zamknięcie Konferencji Lunch Friday, September 16th, 2011 Humanities Faculty Building, UMCS (4A M. Curie-Skłodowska square) 9:00 am Panel Discussion European Roma - between EU standards and national policies 11:00 am Coffee Break 11:30 am Second Plenary Session European dimensions of multiculturalism the prognosis 2:30 pm Closing of the Conference 3:00 pm Lunch 2 3

3 PROGRAM 14 września 2011, środa / September 14th, 2011, Wednesday Miejsce obrad: Lubelski Urząd Wojewódzki (ul. Spokojna 4) Venue: Blue Hall, Voivod s Office of Lubelskie Building (4 Spokojna St.) / 10:00 am Uroczyste Otwarcie Konferencji Official Opening Przewodniczący / Chairs: Grzegorz Janusz Grzegorz Kuprianowicz / 11:30 am Przerwa kawowa / Coffee Break / 12:00 pm Sesja otwierająca Opening session Przewodniczący / Chairs: Grzegorz Janusz Grzegorz Kuprianowicz Założenia polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Priorities of Polish Presidency of the European Union Council Jan Borkowski (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP / Secretary of State in the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland) Rozwiązywanie problemów mniejszościowych w stosunkach dwustronnych na przykładzie polsko-niemieckiego okrągłego stołu Solving minority problems in bilateral relations: Case of the Polish-German Round Table Tomasz Siemoniak (Minister Obrony Narodowej RP, współprzewodniczący polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu w latach / Minister of National Defence of the Republic of Poland, co-chair of the Polish-German Round Table in ) Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego Poland s policy towards national and ethnic minorities and regional language Włodzimierz Karpiński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji RP / Secreary of State in the Ministry of the Interior and Administration of the Republic of Poland) Artur Jabłoński (Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych / Co-chair of the Joint Commission of the Government and National and Ethnic Minorities) / 2:30 pm I Sesja Plenarna Ochrona mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w Unii Europejskiej nowy model? First Plenary Session Protection of national, ethnic and language minorities in the EU emerging model? Krzysztof Zyman (Sekretariat Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych, Rada Europy / Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, Council of Europe) Grzegorz Janusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin, Polska / Marie Curie-Skłodowska University, Lublin, Poland) Prawno-instytucjonalne gwarancje ochrony mniejszości w Unii Europejskiej / Legal and institutional guarantees of minority protection in the EU Tove Malloy (Europejskie Centrum ds. Mniejszości, Flensburg, Niemcy/ European Centre for Minority Issues, Flensburg, Germany) Discursive legacies and the future of national minority existence in Europe / Spuścizna dyskursu a przyszłość istnienia mniejszości narodowych w Europie Sławomir Łodziński (Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska / University of Warsaw, Warszawa, Poland) Europeizacja czy powrót do Europy? Instytucje międzynarodowe a rozwój ochrony mniejszości narodowych w krajach Europy Środkowej / Europeanization or back to Europe? International institutions and the development of the protection of national minorities in the states of Central Europe Panayote Dimitras (Grecka Grupa Helsińska, Ateny, Grecja / Greek Helsinki Group, Athens, Greece) On the effective implementation of human and minority rights in Europe / O skutecznej implementacji praw człowieka i praw mniejszości w Europie / 4:00 pm Przerwa kawowa / Coffee Break / 4:15 pm Posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP Meeting of the Parliamentary Commission on National and Ethnic Minorities in Poland / 5:45 pm Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Meeting of the Joint Government and National and Ethnic Minorities Commission in Poland / 1:30 pm Lunch 4 5

4 PROGRAM 15 września 2011, czwartek / September 15th, 2011, Thursday Miejsce obrad: Wydział Politologii UMCS (Plac Litewski 3) Venue: Political Science Faculty Building, UMCS (3 Litewski square) Sesje problemowe i okrągłe stoły Problem sessions and round tables Szczegółowy program sesji problemowych i okrągłych stołów s. 11 Detailed program of the problem sessions and round tables p / 9:00 am Sesja I/ Session I Doświadczenia historyczne mniejszości Historical experience of minorities Sesja IX / Session IX Romowie w społeczeństwach europejskich The Roma in European societies Sesja XV/ Session XV Mobilizacja polityczna mniejszości Political mobilization of minorities Sesja II / Session II Historia instytucji edukacyjnych, kulturalnych i organizacji obywatelskich mniejszości History of educational and cultural institutions and civic organizations of minorities Sesja XIII / Session XIII Mniejszości narodowe w państwach skandynawskich i bałtyckich National minorities in the Scandinavian and Baltic countries / 11:00 am Przerwa kawowa / Coffee Break / 11:30 pm Sesja V / Session V Polityka językowa w państwach UE Language policy in the EU states Okrągły stół III/ Round Table III Pełnomocnicy wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce Plenipotentiaries of Voivods for National and Ethnic Minorities in Poland Sesja XIV / Session XIV Mniejszości narodowe w Polsce National minorities in Poland Sesja VI/ Session VI Mniejszości narodowe a współczesne media National minorities and the contemporary media Sesja XI / Session XI Budowanie tożsamości mniejszościowej doświadczenia indywidualne i zbiorowe Constructing minority identity: individual and group experience / 1:30 pm Lunch / 2:30 pm Sesja XVI/ Session XVI Polityka narodowościowa w państwach UE National and ethnic policy in the EU states Okrągły stół I / Round Table I Polityka wobec mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w państwach Unii Europejskiej założenia i praktyka EU states policies towards national, ethnic and language minorities: Objectives and practice Sesja XVII/ Session XVII Polityka kulturowa i językowa wobec mniejszości w państwach UE Cultural and language policy towards minorities in the EU states Sesja IV / Session IV Język jako element tożsamości mniejszości Language as an element of minority identity Sesja VIII / Session VIII Mniejszości w społecznościach lokalnych Minorities in local communities / 4:30 pm Przerwa kawowa / Coffee Break 6 7

5 17.00 / 5:00 pm Sesja XII/ Session XII Międzynarodowe i unijne instrumenty ochrony mniejszości International and EU instruments of minority protection Okrągły stół II / Round Table II Mniejszości narodowe w państwach Partnerstwa Wschodniego National minorities in the Eastern Partnership states Sesja X / Session X Małe mniejszości i społeczności regionalne współczesnej Europy Small minorities and regional communities of the present-day Europe Sesja III / Session III Ewolucja języków mniejszościowych Evolution of minority languages Sesja VII / Session VII Mniejszości narodowe w badaniach kulturoznawczych National minorities in cultural studies / 8:00 pm Przyjęcie wydane przez Dziekana Wydziału Politologii UMCS Reception hosted by the Dean of Political Science Faculty, UMCS Dworek Kościuszków UMCS, ul. Sławinkowska 3 Kosciuszko Family Manor House UMCS, 3 Slawinkowska St. PROGRAM 16 września 2011, piątek / September 16th, 2011, Friday Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny UMCS (Plac M. Curie-Skłodowskiej 4A) Venue: Humanities Faculty Building, UMCS (4A M. Curie-Skłodowska square) 9.00 / 9:00 am Dyskusja panelowa Europejscy Romowie pomiędzy standardami UE a polityką państw Panel discussion European Roma between EU standards and national policies (współorganizowana przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE / co-organized by the Office for Democratic Institutions and Human Rights, OSCE) Andrzej Mirga (BIDiPC OBWE, Główny Doradca ds. Romów i Sinti / OSCE-ODIHR, Senior Advisor on Roma and Sinti ) Rita Izsák (Niezależny ekspert ds. mniejszości, Rada Praw Człowieka ONZ / Independent Expert on minority issues, Human Rights Council, UN ) Elena Marushiakova (Instytut Etnografii i Studiów nad Folklorem, Bułgarska Akademia Nauk, Sofia, Bułgaria / Institute of Ethnology and Folklor Studies, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria; Stowarzyszenie Studiów nad Mniejszościami Studii Romani / Minority Studies Society Studii Romani, Sofia, Bułgaria ) Will Guy (Centrum Badań nad Etnicznością i Obywatelstwem, Wydział Socjologii, Uniwersytet w Bristolu, Wielka Brytania / Centre for the Study of Ethnicity and Citizenship, Department of Sociology, University of Bristol, UK) Ivan Gabal (GAC Ltd., Praga, Republika Czeska / GAC Ltd., Praga, Czech Republic) Bernard Rorke (Dyrektor ds. rzecznictwa międzynarodowego i badań, Inicjatywa na Rzecz Romów, Instytut Społeczeństwa Otwartego, Budapeszt, Węgry / Director of International Advocacy and Research of OSI Roma Initiatives, Budapest, Hungary) Iulius Rostas (Uniwersytet Babes-Bolyai, Kluż, Rumunia / Babes-Bolyai University of Cluj, Romania) / 11:00 am Przerwa kawowa / Coffee Break Reception hosted by the Dean of Political Science Faculty, UMCS / 11:30 am II Sesja Plenarna Europejski wymiar wielokulturowości prognoza Second Plenary Session European dimensions of multiculturalism the prognosis Przewodniczący / Chairs: Panayote Dimitras Sławomir Łodziński Cor van der Meer (Centrum Badawcze Mercator, Akademia Fryzyjska, Holandia / Mercator Research Centre, Fryske Akademy, The Netherlands) Mercator: a gateway to Europe and beyond / Mercator: brama do Europy i dalej 8 9

6 Brigitte Beauzamy (Centrum Badań nad Stosunkami Etnicznymi, Szkoła Zdrowia i Nauk Społecznych, Uniwersytet Warwick, Wielka Brytania / Centre for Research on Ethnic Relations, School of Health and Social Sciences, University of Warwick, UK), Marie-Cécile Naves (Centrum Analiz Strategicznych Administracji Państwowej Francji, Paryż, Francja / Center for Strategic Analysis, French Government Administration, Paris, France) An anti-multiculturalism backlash in France? Debates on Islamophobia and the politicization of cultural diversity / Odwrót od wielokulturowości we Francji? Debata nad islamofobią a polityzacja różnorodności kulturowej Tomasz Wicherkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska / Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland) Regional/Collateral Languages in Europe a new (?) quality in language policy / Języki regionalne/pomocnicze w Europie nowa (?) jakość w polityce językowej Grzegorz Babiński (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska / Jagiellonian University, Kraków, Poland) Migracje najnowsze i przemiany mniejszości / Recent migrations and transformations of minorities Elena Marushiakova, Vesselin Popov (Instytut Etnografii i Studiów nad Folklorem, Bułgarska Akademia Nauk, Sofia, Bułgaria / Institute of Ethnology and Folklore Studies Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria) Dynamics of Roma identity in the new European dimension / Dynamika tożsamości Romów w nowym wymiarze europejskim / 2:30 pm Uroczyste Zamknięcie Konferencji Closing of the Conference / 3:00 pm Lunch Przewodniczący / Chairs: Grzegorz Janusz Grzegorz Kuprianowicz SESJE PROBLEMOWE i OKRĄGŁE STOŁY / PROBLEM SESSIONS AND ROUND TABLES 15 września 2011, czwartek / September 15th, 2011, Thursday Wydział Politologii UMCS (Plac Litewski 3) Political Science Faculty Building, UMCS (3 Litewski square) Sesja I / Session I Doświadczenia historyczne mniejszości Historical experience of minorities / 9:00-11:00 am Henryk Gmiterek (Lublin, Polska / Lublin, Poland) 1. Milica Majeriková-Molitoris (Banská Bystrica, Słowacja; Kraków, Polska / Banská Bystrica, Slovakia; Kraków, Poland), Powstanie słowackiej mniejszości narodowej w Polsce / Emergence of the Slovak national minority in Poland 2. Paweł Stefanek (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Historyczne uwarunkowania obecnej sytuacji mniejszości rosyjskojęzycznej w Republice Estońskiej / Historical background of the current situation of the Russian speaking minority in the Republic of Estonia 3. Dorota Michaluk (Toruń, Polska / Toruń, Poland), Pamięć historyczna Białorusinów w Polsce / Historical memory of Belarusians in Poland 4. Oleh Razyhrayev (Łuck, Ukraina / Lutsk, Ukraine), Policja wobec zagadnienia ukraińskiego na Wołyniu w świetle interpelacji poselskich w pierwszej połowie lat 20. XX wieku / The attitude of the Police towards the Ukrainian issue in Volyn in view of parliamentary inquiries in the 1st half of the 20th c. 5. Piotr Kowalski (Zielona Góra, Polska / Zielona Góra, Poland), Specyfika pochodzenia ludności województwa lubuskiego a ruchy migracyjne na tym terenie / The specificity of the ancestry of the Lubusz Voivodeship s population and migration movements within its territory in Irena Kurasz (Wrocław, Polska / Wrocław, Poland), Sytuacja mniejszości niemieckiej Dolnego Śląska w świetle przemian społeczno-politycznych w Europie po II wojnie światowej / The situation of the German minority in Lower Silesia in view of the social and political transformations in Europe after World War II 7. Nino Pirtskhalava (Tbilisi, Gruzja / Tbilisi, Georgia), The tracks of the Germans from Swabia in the culture and history of Georgia / Ślady Niemców ze Szwabii w kulturze i historii Gruzji 8. Jarosław Syrnyk (Wrocław, Polska / Wrocław, Poland), Kwestia mniejszości narodowych w czasie kryzysów politycznych w Polsce Ludowej / The issue of national minorities in the period of political crises in the Polish People s Republic Sesja II / Session II Historia instytucji edukacyjnych, kulturalnych i organizacji obywatelskich mniejszości History of educational and cultural institutions and civic organizations of minorities / 9:00-11:00 am Roman Drozd (Słupsk, Polska / Słupsk, Poland) 1. Antonina Mogylna (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Obraz studenterii polskiej w Ukrainie w latach 30. XX wieku na przykładzie Polskiego Instytutu Pedagogicznego w Kijowie / The image of Polish students in Ukraine in 1930s as exemplified by Polish Pedagogical Institute in Kyiv 10 11

7 2. Marcin Szydzisz (Wrocław, Polska / Wrocław, Poland), Szkolnictwo żydowskie na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej / Jewish schools in Lower Silesia after World War II 3. Hanna Bazhenova (Kijów, Ukraina; Lublin, Polska / Kyiv, Ukraine; Lublin, Poland), Rosyjski Uniwersytet w Warszawie: losy jego profesorów / Russian University in Warsaw and the fate of its professors 4. Natalija Katrenčíková (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Kongresy Kultury Polskiej na Obczyźnie: zachowanie tradycji oraz środek budowania alternatywnego wizerunku Polski i Polaków w świecie w czasach PRL / The Congresses of Polish Culture in Exile: Preserving the tradition and creating an alternative image of Poland and the Polish people under the Polish People s Republic 5. Ludomir Molitoris (Kraków, Polska / Kraków, Poland), Działalność Towarzystwa Czechów i Słowaków na Spiszu w latach / Activity of the Czech and Slovak Association in the Spiš region in Jacek Drozd (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Działalność przemyskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce w latach / Activity of the Przemyśl branch of the Association of Ukrainians in Poland in Iwona Hofman (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Problem mniejszości narodowych w archiwum Jerzego Giedrojcia / The issue of national minorities in Jerzy Giedroyc s archives Sesja III / Session III Ewolucja języków mniejszościowych Evolution of minority languages / 5:00-7:15 pm Petar Sotirov (Lublin, Polska / Lublin, Poland) 1. Marek Olejnik (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Sytuacja narodowościowa wschodniej Lubelszczyzny w świetle badań toponomastycznych / The ethnic situation in the eastern part of the Lublin Voivodeship in view of toponomastic research 2. Marcin Kojder (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Struktura narodowościowa dawnego starostwa hrubieszowskiego w świetle antroponimii historycznej / The ethnic structure of the former starostwo of Hrubieszów in view of historical anthroponymy 3. Piotr Złotkowski (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Ukształtowanie się i przemiany systemu antroponimicznego polsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza językowego na Podlasiu / Formation and transformation of the anthroponymic system of the Polish/ Eastern Slavic language border zone in Podlachia 4. Bożena Koszel-Pleskaczuk (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Wpływ polityki XIX wieku na współczesną gwarę mieszkańców Południowego Podlasia / The impact of the 19th century politics on the current dialect of the Southern Podlachia inhabitants 5. Sławomir Kowal (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Antroponimia Żydów chełmskich XVI- -XVIII wieku / Anthroponymy of the Chełm Jews in 16th 18th c. 6. Tymoteusz Król (Wilamowice, Polska / Wilamowice, Poland), Tomasz Wicherkiewicz (Poznań, Polska / Poznań, Poland), Wilamowski/wymysiöeryś lokalny język mniejszościowy w południowej Polsce / Vilamovian/wymysiöeryś as a local minotiry language in Southern Poland Sesja IV / Session IV Język jako element tożsamości mniejszości Language as an element of minority identity / 2:30-4:30 pm Janusz Mieczkowski (Szczecin, Polska / Szczecin, Poland) 1. Grair Magakian (Ostrowiec Świętokrzyski, Polska / Ostrowiec Świętokrzyski, Poland), Proces asymilacji Ormian w Polsce (wybrane zagadnienia) / The process of the Armenians assimilation in Poland: Selected issues 2. Helena Duć-Fajfer (Kraków, Polska / Kraków, Poland), Pomiędzy bukwą a literą język ojczysty w literaturze mniejszości wschodniosłowiańskich w Polsce / Between letter and spilit: mother tongue in the literatures of Eastern Slavic minorities in Poland 3. Tadeusz Karabowicz (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Tożsamość językowa ukraińskiej literatury w Polsce / The language identity of Ukrainian literature in Poland 4. Alina Burysz (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Sytuacja językowa mniejszości polskiej na Ukrainie (na przykładzie Drohobycza) / The language situation of the Polish minority in Ukraine as exemplified by the city of Drohobych 5. Katarzyna Litwin, Kamil Szpyt (Rzeszów, Polska / Rzeszów, Poland), Transliteracja imion i nazwisk Ukraińców w tłumaczeniach uwierzytelnionych problematyka uregulowania prawnego w Polsce jako państwie członkowskim Unii Europejskiej / Transliteration of Ukrainians names and surnames in certified s and the issue of its legal regulations in Poland as the EU member state 6. Andrzej Jekaterynczuk (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Język w procesie budowania tożsamości ludności prawosławnej na Południowym i Północnym Podlasiu / The language in the process of constructing the identity of the Orthodox population in Southern and Northern Podlachia Sesja V / Session V Polityka językowa w państwach UE Language policy in the EU states / am - 1:30 pm Tomasz Wicherkiewicz (Poznań, Polska / Poznań, Poland) 1. Natalie Wojtarowicz (Wiedeń, Austria / Vienna, Austria), The situation of Russian minorities in the European Union with regard to language policy / Sytuacja mniejszości rosyjskiej w Unii Europejskiej w aspekcie polityki językowej 2. Justyna Walkowiak (Poznań, Polska / Poznań, Poland), Litvo, ojčyzno moja! Spór o pisownię nazwisk Polaków litewskich: próba diagnozy / Lithuania, my fatherland! The conflict over the spelling of the surnames of Lithuanian Poles an attempt at diagnosis 3. Alfons Gregori i Gomis (Poznań, Polska / Poznań, Poland), Two forms of liberty?: Catalonian language policies basis in conflict / Dwie formy wolności? Konflikt podstawą katalońskiej polityki językowej 4. István Csernicskó, Viktoria Ferenc (Berehove, Ukraina; Węgry / Berehove, Ukraine; Hungary), Factors shaping the language policy of a minority university: the case of Hungarians in Ukraine / Czynniki kształtowania polityki językowej uniwersytetu mniejszości: przypadek Wegrów na Ukrainie 5. Petar Sotirov (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Europejskie języki narodowe językami mniejszościowymi w zjednoczonej Europie? / European national languages as minority languages in the united Europe? 12 13

8 6. Nicole Dołowy-Rybińska (Warszawa, Polska / Warsaw, Poland), Strategie zachowania i rewitalizacji języków mniejszościowych w Europie (przykład kaszubskiego i bretońskiego) / Strategies for preservation and revitalization of minority languages in Europe: Evidence from the Kashubian and Breton languages 7. Rafał Bartek (Gliwice, Polska / Gliwice, Poland), Dwujęzyczne tablice/nazwy miejscowości stan prawny a rzeczywistość / Bilingual place-name signs: Legal standart and the real state of affairs 8. Petra Lea Láncos (Budapeszt, Węgry / Budapest, Hungary), Enforceable Language Rights as Auxiliary Rights under European Law / Egzekwowalne prawa językowe jako prawa uzupełniające w świetle prawodawstwa europejskiego Sesja VI/ Session VI Mniejszości narodowe a współczesne media National minorities and the contemporary media / am - 1:30 pm Iwona Hofman (Lublin, Polska / Lublin, Poland) 1. Janusz Mieczkowski (Szczecin, Polska / Szczecin, Poland), Rola mediów mniejszości w kształtowaniu tożsamości etnicznej / The role of the minorities media in shaping ethnic identity 2. Dorota Kowalewska (Szczecin, Polska / Szczecin, Poland), Internet jako narzędzie mobilizacji członków organizacj mniejszości narodowych i etnicznych / Internet as a mobilization tool in national and ethnic minorities organizations 3. Oksana Kuzmenko (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Mniejszości narodowe i tożsamość w czasach kultury informacyjnej (kontekst polsko-ukraiński) / National minorities and identity in the age of information culture: Evidence from the Polish-Ukrainian context 4. Longin Graczyk (Warszawa, Polska / Warsaw, Poland), Tożsamość poza terytorium. Wirtualne społeczności Tatarów, Ormian, Karaimów / Identity beyond the territory. Virtual communities of Tatars, Armenians and Karaims 5. Łukasz Jasina (Chełm, Polska / Chełm, Poland), Obraz mniejszości narodowych w kinie polskim w kontekście kina europejskiego zarys tematu / The representation of national minorities in the Polish cinema in the context of European cinema: An outline of the issue 6. Adam Romejko (Gdańsk, Polska / Gdańsk, Poland), Sytuacja społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii w kontekście współczesnej twórczości filmowej / The situation of the Polish community in the UK in the context of contemporary cinema 7. Justyna Maguś (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Współczesne media społeczności polskiej we Lwowie / Contemporary media of the Polish community in Lviv 8. Piotr Tyma (Warszawa, Polska / Warsaw, Poland), Obraz relacji polsko-ukraińskich w polskich mediach i jego wpływ na postrzeganie mniejszości ukraińskiej / The image of Polish-Ukrainian relations in the Polish media and its impact on the perception of the Ukrainian minority Sesja VII / Session VII Mniejszości narodowe w badaniach kulturoznawczych National minoriries in cultural studies / 5:00-7:15 pm Krzysztof Stępnik (Lublin, Polska / Lublin, Poland) 1. Oleksandr Shevchuk (Równe, Ukraina / Rivne, Ukraine), Świat kulturowy mniejszości kulturowych w sytuacji pogranicza analiza kulturoznawcza / The cultural world of cultural minorities in frontier situation: A cultural studies analysis 2. Łukasz Radosław Węda (Studzianka, Polska / Studzianka, Poland), Zanikające kultury Tatarzy regionu bialskopodlaskiego / Vanishing cultures: The case of Tatars of the Biała Podlaska region 3. Agnieszka Caban (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Miejsce tradycji we współczesnym życiu społeczno-kulturalnym Romów / The place of tradition in the contemporary social and cultural life of the Roma 4. Anna Sulimowicz (Warszawa, Polska / Warsaw, Poland), Karaimskie czasopisma jako narzędzie w staraniach o zachowanie języka i kultury / Karaim periodicals as an instrument of preserving language and culture 5. Anna Szwed (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Problem polskiej mniejszości narodowej na terenie Unii Europejskiej w prasie narodowej / The issue of the Polish national minority in the EU states in national press 6. Aleksandra M. Różalska (Łódź, Polska / Łódź, Poland), Obrazy świata islamskiego i arabskiego w polskich mediach i ich wpływ na postrzeganie mniejszości muzułmańskiej w Polsce / Representations of the Islamie and Arabic world in the Polish media and their influence on the perceptron of the Muslim minority in Poland 7. Olga Demczuk (Wrocław, Polska / Wrocław, Poland), Działalność Stowarzyszenia Edukacyjnego Wieża Babel jako przykład edukacji międzykulturowej dla dorosłych / Activity of the Tower of Babel educational association as an example of intercultural adult education 8. Dmytro Shevchuk (Równe, Ukraina / Rivne, Ukraine), Mniejszości narodowe a problem tolerancji we współczesnej Europie / National minorities and the issue of tolerance in present-day Europe Sesja VIII / Session VIII Mniejszości w społecznościach lokalnych Minorities in local communities / 2:30-4:30 pm Stanisław Michałowski (Lublin, Polska / Lublin, Poland) 1. Małgorzata Ocytko (Białystok, Polska / Białystok, Poland), Świadomość narodowa współczesnych mieszkańców Sokólszczyzny (woj. podlaskie) a publiczny dyskurs o przeszłości historycznej regionu / The national consciousness of the present-day inhabitants of the Sokółka region (Podlaskie Voivodeship) and the public discourse concerning the historical past of the region 2. Renata Król-Mazur (Kraków, Polska / Kraków, Poland), Realizacja potrzeb edukacyjnych i oświatowych oraz wspieranie działalności kulturalnej mniejszości ormiańskiej na przykładzie środowiska krakowskiego / Satisfying the educational needs and supporting the cultural activity of the Armenian minority as exemplified by the Kraków community 14 15

9 3. Katarzyna Leśniewska (Łódź, Polska / Łódź, Poland), Polska mniejszość narodowa we współczesnym Wilnie / The Polish national minority in present-day Vilnius 4. Małgorzata Michalska (Wrocław, Polska / Wrocław, Poland), Obecność Polaków w przestrzeni publicznej wielokulturowej Pragi / The Polish presence in the public space of intercultural Prague 5. Maryana Kril (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Kim oni byli? Ukraińcy w pamięci mieszkańców gminy Hańsk powiatu włodawskiego woj. lubelskiego / Who were they? Ukrainians in the memory of inhabitants of Hańsk commune, Włodawa county in Lublin Voivodeship 6. Joanna Janiszewska (Wrocław, Polska / Wrocław, Poland), Nowe mniejszości narodowe w Polsce na podstawie badań wśród imigrantów we Wrocławiu / New national minorities in Poland as shown through the research of immigrants in Wrocław Sesja IX / Session IX Romowie w społeczeństwach europejskich The Roma in European societies / 9:00-11:00 am Elena Marushiakova (Sofia, Bułgaria / Sofia, Bulgaria) 1. Dagmara Mrozowska (Kraków, Polska/ Kraków, Poland), Romowie a przemiany doby postmodernistycznej zachodzące w modelach życia społecznego globalnej populacji / The Roma and transformations of the postmodern era in models of social life of the global population 2. Mateusz Babicki (Gdańsk, Polska / Gdańsk, Poland), Działania na rzecz społeczności romskiej w Polsce po roku 1989 w odniesieniu do rozwiązań stosowanych w pozostałych krajach Europy Środkowej / Activity for the benefit of the Roma community in Poland after 1989 as compared to solutions applied in other countries of Central Europe 3. Tatiana Tökölyová, Lucia Tuleková-Henčelová (Bratysława, Słowacja / Bratislava, Slovakia), Application of results of peer groups (youth groups) work to the practice of functioning Roma Community Centers in Slovakia (case study) / Zastosowanie wyników pracy w grupach rówiesniczych (grupach mlodzieżowych) w praktyce funkcjonowania Centrów Spoleczności Romskiej w Słowacji (studium przypadku) 4. Agata Anacik (Kraków, Polska / Kraków, Poland), Romskie kobiety współcześnie tożsamości, identyfikacje, wybory: badania jakościowe aktywności działaczek społecznych i liderek Bergitka Roma i Polska Roma z perspektywy przeobrażeń ich tożsamości etnicznej / The Romani women today: identities, identifications, and decision making. Qualitative research of Bergitka Roma and Polska Roma female leaders activity from the perspective of their ethnic identity transformation 5. Piotr Burgoński (Warszawa, Polska / Warsaw, Poland), Działania Unii Europejskiej na rzecz Romów w kierunku integralnego podejścia?/ The EU measures for the benefit of the Roma people: Towards the integral approach? 6. Sina Van den Bogaert (Heidelberg, Niemcy / Heidelberg, Germany), The contribution of the Racial Equality Directive and the EU Framework for National Roma Integration Strategies towards the de-segregation of Roma children in education in the EU / Wkład Dyrektywy o równym traktowaniu niezależnie od pochodzenia rasowego lub etnicznego i Unijnych Ram na rzecz krajowych strategii integracji Romów w desegregację romskich dzieci w systemach edukacyjnych w UE Sesja X / Session X Małe mniejszości i społeczności regionalne współczesnej Europy Small minorities and regional communities of the present-day Europe / 5:00-7:15 pm Grzegorz Babiński (Kraków, Polska / Kraków, Poland) 1. Ewa Nowicka (Warszawa, Polska / Warsaw, Poland), Bałkańscy Arumuni. Sytuacja narodu bez państwa w Unii Europejskiej / Balkan Aromanians. The situation of a stateless people in the European Union 2. Ewa Michna (Kraków, Polska / Kraków, Poland), Strategie walki o utrzymanie grup nie posiadających własnego państwa. Analiza porównawcza sytuacji Rusinów Karpackich na Ukrainie i Ślązaków w Polsce / Strategies of the struggle for retaining the stateless groups. The comparative analysis of the situation of the Carpathian Ruthenians in Ukraine and the Silesians in Poland 3. Sebastian Dubiel-Dmytryszyn (Poznań, Polska / Poznań, Poland), Sytuacja i możliwości rozwoju etnicznego grup karpackorusińskich / The present situation and the possibilities for ethnic development of the Carpatho-Ruthenian groups 4. Janusz Kowalczyk (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Współczesny ruch karpatoruski w Europie / The present-day Carpatho-Ruthenian movement in Europe 5. Bohdan Halczak (Zielona Góra, Polska / Zielona Góra, Poland), Łemkowie w XXI wieku bilans i perspektywy / The Lemka in the 21st century: balance and prospects 6. Arkadiusz Modrzejewski (Gdańsk, Polska / Gdańsk, Poland), Kaszubi wobec procesów narodowo- i państwotwórczych / The attitude of the Kashubians towards nation- and state building processes 7. Małgorzata Mieczkowska (Szczecin, Polska / Szczecin, Poland), Modele modernizacji instytucji serbołużyckich / The models of Sorbian institutions modernization 8. Mariola Abkowicz (Wrocław, Polska / Wrocław, Poland), Współczesne karaimskie życie społeczne / The prezent-day Karaims public life 9. Grażyna Baranowska, Joanna Łakomiec (Poznań, Polska / Poznań, Poland), Islamic education among the Polish Tatars after Religion as a carrier of ethnic identity / Islamska edukacja wśród Tatarów w Polsce po roku Religia jako nośnik tożsamości etnicznej Sesja XI / Session XI Budowanie tożsamości mniejszościowej doświadczenia indywidualne i zbiorowe Constructing minority identity: individual and group experience / 11:30 am - 1:30 pm Małgorzata Mieczkowska (Szczecin, Polska / Szczecin, Poland) 1. Jolanta Kociuba (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Tożsamość pogranicza w wielokulturowej Europie / The identity of the frontier in multicultural Europe 2. Urszula Kusio (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Etnocentryczna wielokulturowość czyli aktualność schematów swój-obcy / Ethnocentric multiculturalism, or The topicality of the us-them divisions 3. Dariusz Tokarz (Wrocław, Polska / Wrocław, Poland), Dekalog mniejszości czyli jakie warunki powinny spełniać mniejszości, żeby były uznawane, akceptowane i wspierane przez większość / The Decalogue of minority, or What conditions minorities must observe to be acknowledged, accepted and supported by the majority 4. Dariusz Niedźwiedzki (Kraków, Polska / Kraków, Poland), Migranci Europejscy. Europejczycy czy przedstawiciele mniejszości narodowych? / European migrants. Europeans or representatives of national minorities? 16 17

10 5. Katarzyna Warmińska (Kraków, Polska / Kraków, Poland), Etniczność między wyborem a przymusem. O zarządzaniu tożsamością kolektywną w kontekście Spisu Powszechnego / Ethnicity: between choice and compulsion. On managing the group identity in the context of the General Census 6. Bożena Pactwa (Katowice, Polska / Katowice, Poland), Pamięć o przeszłości jako element współczesnej tożsamości etnicznej mniejszości ukraińskiej w Polsce / Memory about the past as an element of the contemporary ethnic identity of the Ukrainian minority in Poland 7. Monika Ślęzak (Nowy Sącz, Polska / Nowy Sącz, Poland), Życie Ukraińca w Polsce studium przypadku / The life of a Ukrainian in Poland: A case study Sesja XII/ Session XII Międzynarodowe i unijne instrumenty ochrony mniejszości International and EU instruments of minority protection / 5:00-7:15 pm Sina Van den Bogaert (Heidelberg, Niemcy / Heidelberg, Germany) 1. Jarosław Sozański (Warszawa, Polska / Warsaw, Poland), Rozbieżności regulacji unijnych i krajowych praw mniejszości w Unii Europejskiej / Discrepancies between the EU and national regulations concerning minority rights in the European Union 2. Filip Radoniewicz, Monika Wędrychowicz (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Prawnokarna ochrona mniejszości narodowych i etnicznych w europejskich regulacjach o charakterze ponadnarodowym wybrane zagadnienia / Penal law protection of national and ethnic minorities in the EU supranational regulations: Selected issues 3. Julita Rybczyńska (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Ochrona mniejszości narodowych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wybrane zagadnienia / Protection of national minorities in the case law of the European Court of Human Rights: Selected issues 4. Damian Szacawa (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Komisarz RPMB ds. Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, w tym Praw Osób Należących do Mniejszości ( ) oraz Komisarz RPMB ds. Rozwoju Demokratycznego ( ): uwarunkowania, podstawy prawne i funkcjonowanie / CBSS Commissioner on Democratic Institutions and Human Rights, including the Rights of Persons belonging to Minorities ( ) and CBSS Commissioner on Democratic Development ( ): the background, legal basis, and functioning 5. Jakub Balicki (Warszawa, Polska / Warsaw, Poland), Ochrona prawna imigrantów w świetle prawa międzynarodowego dotyczącego ochrony mniejszości / Legal protection of immigrants in view of the international law concerning minority rights 6. Magdalena Lesińska-Staszczuk (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Zasada niedyskryminacji ze względu na pochodzenie rasowe i etniczne w regulajach prawnych Unii Europejskiej / The principle of non-discrimination on the grounds of racial and ethnic origin in the EU legal regulations Sesja XIII / Session XIII Mniejszości narodowe w państwach skandynawskich i bałtyckich National minorities in the Scandinavian and Balic countries / 9:00-11:00 am Agata Ziętek (Lublin, Polska / Lublin, Poland) 1. Monika Banaś (Kraków, Polska / Kraków, Poland), Polityka językowa krajów nordyckich nowe wyzwania, nowe rozwiązania / Language policies of the Nordic countries: New challenges, new solutions 2. Michał Łuszczuk (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Międzynarodowe znaczenie skandynawskich mniejszości etnicznych oraz ludów rdzennych na przykładzie unijnej polityki arktycznej / The international significance of Scandinavian ethnic minorities and indigenous peoples as exemplified by the EU Arctic Policy 3. Elżbieta Muciek (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Polacy w Szwecji jako mniejszość geneza, potencjał demograficzny, formy aktywności / The Polish in Sweden as a minority: the origins, demographic potential, and the forms of activity 4. Grzegorz Bonusiak (Rzeszów, Polska / Rzeszów, Poland), Definicje Saamów w systemach prawnych państw skandynawskich, ich społeczno-kulturowe uwarunkowania i konsekwencje / Definitions of the Sami people in the legal systems of the Scandinavian states, their social and cultural conditioning and consequences 5. Bogusz Bomanowski (Łódź, Polska / Łódź, Poland), Wielka mniejszość w małym kraju. Problematyka statusu mniejszości w prawodawstwie łotewskim od dyskryminacji do ochrony państwowości / A large minority in a small country. The problem of minority status in the Latvian legislation from discrimination to the protection of statehood 6. Małgorzata Stefanovic (Kraków, Polska / Kraków, Poland), Polityka Republiki Litewskiej wobec mniejszości narodowych po rozpadzie Związku Radzieckiego na przykładzie mniejszości polskiej / The Republic of Lithuania s policy towards national minorities after the collapse of the Soviet Union as exemplified by the Polish minority 7. Michał Erenz (Warszawa, Polska / Warsaw, Poland), Ochrona mniejszości narodowych w Republice Litewskiej ramy prawne i funkcjonowanie / Protection of national minorities in the Republic of Lithuania: the legal framework and functioning 8. Wojciech Śleszyński (Białystok, Polska / Białystok, Poland), Mniejszość polska w Litwie / The Polish minority in Lithuania Sesja XIV / Session XIV Mniejszości narodowe w Polsce National minorities in Poland / 11:30 am - 1:30 pm Grzegorz Janusz (Lublin, Polska/Lublin, Poland) 1. Tomasz Browarek (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Zmiany w działalności mniejszości narodowych w Polsce w pierwszych latach transformacji / Changes in the activity of national minorities in Poland in the first years of the transformation 2. Ewa Pogorzała (Zamość, Polska / Zamość, Poland), Polityka oświatowa państwa polskiego wobec mniejszości narodowych, etnicznych i językowych na tle europejskim / Educational policy of Poland towards national, ethnic and language minorities against the European background 3. Marzena Giedrojć (Szczecin, Polska / Szczecin, Poland), Rola i znaczenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP X i I kadencji w ewolucji polskiej 18 19

11 polityki narodowościowej / The role and significance of the Commission for National and Ethnic Minorities of the Tenth Term Sejm and First Term Sejm of the Republic of Poland in the evolution of the Polish national and ethnic policy 4. Olesya Malyugina (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Rosyjska mniejszość narodowa w Polsce po 2000 roku / The Russian national minority in Poland since Hanna Vasilevich (Praga, Czechy / Prague, Czech Republic), Belarusian minority in Poland: challenges and perspectives / Mniejszośc białoruska w Polsce: wyzwania i perspektywy 6. Tamara Włodarczyk (Wrocław, Polska / Wrocław, Poland), Sytuacja prawna mniejszości żydowskiej w Polsce po 1989 r. / The legal situation of the Jewish minority in Poland since Dariusz Kondrakiewicz (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Uchodźcy w Polsce po 1989 roku nowa kategoria mniejszości narodowych i etnicznych / Refugees in Poland since 1989: the new category of national and ethnic minorities 8. Katarzyna Wielgos (Rzeszów, Polska / Rzeszów, Poland), Rola Uniwersyteckich Poradni Prawnych w walce o prawa mniejszości narodowych, etnicznych i językowych wnioski de lege lata i de lege ferenda / The role of University Legal Aid Bureaus in the struggle for the rights of national, ethnic and language minorities: Conclusions de lege lata and de lege ferenda 9. Roman Drozd (Słupsk, Polska / Słupsk, Poland), Działania mniejszości ukraińskiej w Polsce na rzecz oceny prawnej i moralnej Akcji Wisła / The activity of the Ukrainian minority in Poland aiming at giving legal and moral evaluation of Operation Vistula Sesja XV/ Session XV Mobilizacja polityczna mniejszości Political mobilization of minorities / 9:00-11:00 am Robert Litwiński (Lublin, Polska/ Lublin, Poland) 1. Karol Bieniek (Kraków, Polska / Kraków, Poland), Polityczna mobilizacja tureckiej mniejszości narodowej w Bułgarii przykład Ruchu Praw i Wolności / Political mobilization of the Turkish minority in Bulgaria: Evidence from the Movement for Rights and Freedoms 2. Piotr Bajda (Warszawa, Polska / Warszawa, Poland), Miejsce węgierskiej mniejszości narodowej na słowackiej scenie politycznej i jej wpływ na oficjalne słowacko-węgierskie relacje dwustronne / The place of the Hungarian national minority on the Slovak political scene and its influence on the official bilateral relations between Slovakia and Hungary 3. Aneta Pastuszak (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Mniejszości narodowe we współczesnej Bułgarii / National minorities in present-day Bulgaria 4. Violetta Gul-Rechlewicz (Kielce, Polska / Kielce, Poland), Od multikulturalizmu do asymilacji? Integracja po holendersku / From multiculturalism to assimilation? The Dutch-style integration 5. Fr. Onufry (Gerard William Vaillant) (Groningen, the Netherlands / Groningen, Holandia), Minorities in the Netherlands mutual influencing / Mniejszości w Holandii wzajemne oddziaływanie 6. Iwona Jakimowicz-Ostrowska (Gdynia, Polska / Gdynia, Poland), Mniejszości narodowe w dzisiejszej Grecji / National minorities in present-day Greece 7. Krzysztof Koźbiał (Kraków, Polska / Kraków, Poland), Mniejszości narodowe w Niemczech. Stan obecny i perspektywy na przyszłość / National minorities in Germany. Current state and prospects for the future 8. Irina Korniliteva (Warszawa, Polska / Warsaw, Poland), Współpraca na poziomie europejskim organizacji rosyjskojęzycznych / Cooperation of Russian-speaking organizations on the European level 9. Paweł Nieczuja-Ostrowiski (Gdańsk, Polska / Gdańsk, Poland), Obraz aktywności społeczno-politycznej diaspory ormiańskiej w krajach Unii Europejskiej / The picture of the social and political activity of the Armenian diaspora in the EU countries Sesja XVI/ Session XVI Polityka narodowościowa w państwach UE National and ethnic policy in the EU states / 2:30-4:30 pm Piotr Bajda (Warszawa, Polska / Warszawa, Poland) 1. Iwona Jakimowicz-Ostrowska, Katarzyna Karnaszewska (Gdynia, Polska / Gdynia, Poland), Przykłady polityki migracyjnej w wybranych państwach UE przypadek Francji, Grecji i Polski / Examples of migration policy in selected EU states: the cases of France, Greece, and Poland 2. Agata Ziętek (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Sekurytyzacja procesów migracyjnych w wybranych państwach Unii Europejskiej / Securitization of migration processes in selected EU states 3. Łukasz Burski (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Status Korsyki w ustroju terytorialnym Francji / Corsica s status in the administrative division of France 4. Karolina Podgórska (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Zmierzch wielokulturowości ewolucja francuskiej polityki wobec new minorities / The twilight of multiculturalism: Evolution of the French policy towards the new minorities 5. Liliana Węgrzyn-Odzioba (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Sytuacja mniejszości węgierskiej w państwach Europy Środkowej / Situation of the Hungarian minority in Central European states 6. Martin Klatt (Sønderborg, Dania / Sønderborg, Denmark), The Schleswig Model end of a success story? / Model Szlezwicki koniec historii sukcesu? 7. Beata Popovych (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Zjawisko podwójnego obywatelstwa na przykładzie węgierskiej mniejszości na Ukrainie / The phenomenon of double sitizenship: Evidence from the Hungarian minority in Ukraine 8. Grzegorz Kuprianowicz (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Problem wiarygodności spisów powszechnych w zakresie problematyki narodowościowo-etnicznej na przykładzie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 w Polsce / The problem of censuses credibility regarding national and ethnic issues as exemplified by National Census of Population and Housing 2011 in Poland Sesja XVII/ Session XVII Polityka kulturowa i językowa wobec mniejszości w państwach UE Cultural and language policy towards minorities in the EU states / 2:30-4:30 pm Julita Rybczyńska (Lublin, Polska / Lublin, Poland) 1. Josep Soler Carbonell (Barcelona, Hiszpania San Diego, Stany Zjednoczone Ameryki / Barcelona, Spain San Diego, USA), Stateless and medium-sized state nations in Europe: A comparison between Catalonia and Estonia from a sociolinguistic perspective / Narody bezpaństwowe i narody państw średniej wielkości w Europie: porównanie Katalonii i Estonii w perspektywie socjolingwistycznej 2. Alena Chudžíková (Trnava, Słowacja / Trnava, Slovakia), Political discourse on the use of minority languages in Slovakia / Dyskurs polityczny w sprawie używania języków mniejszościowych we Słowacji 3. Paulina Szeląg (Kraków, Polska / Kraków, Poland), Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony i wspierania języków regionalnych i mniejszościowych / The EU policy for the 20 21

12 protection and support of regional and minority languages 4. Moria Paz (Stanford, Stany Zjednoczone Ameryki Stanford, USA), Linguistic Rights and Assimilation in Democratic Societies / Prawa językowe i asymilacja w spoleczeństwach demokratycznych 5. István Gergő Székely, Ágnes Kiss (Kluż-Napoka, Rumunia / Cluj-Napoca, Romania), The Issue of Cultural Autonomy in Romania and Serbia: A Comparative Analysis of Minority Visions and Divisions / Kwestia autonomii kulturowej w Rumunii i Serbii: analiza porównawcza poglądów i podzialów 6. Marta Jas-Koziarkiewicz (Warszawa, Polska / Warsaw, Poland), Modele polityki państw wobec mniejszości narodowych i etnicznych, a aktywność medialna mniejszości narodowych / The models of state policies towards national and ethnic minorities and the media activity of national minorities 7. Ewa Godlewska (Lublin, Polska / Lublin, Poland), Kwestia dwujęzycznych tablic o charakterze topograficznym w Republice Austrii prawo oraz jego realizacja / The issue of bilingual place-name signs in the Republic of Austria: the law and its implementation Okrągły stół I / Round Table I Polityka wobec mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w państwach Unii Europejskiej założenia i praktyka EU states policies towards national, ethnic and language minorities: Objectives and practice / 2:30-4:30 pm Krzysztof Zyman (Sekretariat Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych, Rada Europy / Secretariat of the Framework Convention for the Protection of National Minorities and of the DH-MIN, Council of Europe) of the Republic of Moldova, Chisinau, Moldova), Guaranteeing the cultural rights of the national minorities: experience of the Republic of Moldova / Gwarantowanie praw kulturowych mniejszości narodowych: doświadczenie Republiki Moldawii Ana Pashalishvili (Główny doradca Biura Rady Bezpieczeństwa Narodowego Gruzji, Departament Praw Człowieka, Mniejszości i Praworządnosci / Office of the National Security Council of Georgia, Department of Human Rights, Minorities and Rule of Law, Chief Adviser), Participation of minorities in democratic process in Georgia, their civic and political movement / Udział mniejszości w demokratycznych procesach w Gruzji, ich aktywność obywatelska i polityczna Volodymyr Yatsenkivskyi (Dyrektor Generalny Departamentu Diaspory Ukraińskiej oraz Kontaktów Kulturalno-Społecznych, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy / Director General of the Department of Ukrainian Diasporas, Cultural and Humanitarian Cooperation, Ministry of Foreign Affairs of Ukraine), The policy of Ukraine towards national minorities / Polityka Ukrainy wobec mniejszości narodowych Okrągły stół III/ Round Table III Pełnomocnicy wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce Plenipotentiaries of Voivods for National and Ethnic Minorities in Poland / 11:30 am - 1:30 pm Józef Różański (Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP / Director of Department for Denominations and National and Ethnic Minorities, Ministry of the Interior and Administration of Poland) Attila Marko (Sekretarz stanu, Departament ds. Relacji Międzyetnicznych, Rząd Rumunii / Secretary of State, Department of Interethnic Relations, Government of Romania) Björn Brodin (Biuro Rzecznika ds. Równości, Szwecja / Swedish Equality Ombudsman Office) Thomas Kassl (Biuro Słoweńskiej Wspólnoty Narodowej, Centrum Pełnomocne Urząd Dyrekcji Krajowej Koordynacja spraw grup narodowościowych, Austria / The Office of Slovenian National Community, State Directorate Coordination of National Groups Affairs, Austria) Vigen Kocharyan (Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji, Rada Europy / ECRI European Commission against Racism and Intolerance, Council of Europe) Dobiesław Rzemieniewski (Naczelnik Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP / Head of National and Ethnic Minorities Division, Ministry of the Interior and Administration of Poland) Okrągły stół II / Round Table II Mniejszości narodowe w państwach Partnerstwa Wschodniego National minorities in the Eastern Partnership states / 5:00-7:15 pm Mirosław Czech ( Gazeta Wyborcza, Warszawa, Polska / Warsaw, Poland) Elena Beleacova (Dyrektor Generalny Biura ds. Stosunków Międzyetnicznych Republiki Mołdawii, Kiszyniów, Mołdawia / General Director of the Bureau of Interethnic Relations 22 23

13 NOTATKI / NOTES 24

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.

KONFERENCJA NAUKOWA. Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci. KONFERENCJA NAUKOWA Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.PL ABSTRAKTY WYSTĄPIEŃ Strona: 1 / 40 SPIS TREŚCI: Katarzyna Andrejuk

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka International

Bardziej szczegółowo

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Redakcja naukowa Zbigniew Kruszewski TOM 1 Warszawa 2013 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy pod redakcją Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik edited by Maciej Fagasiński and Marta Szczepanik Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej From New Teaching Techniques to Virtual Education Poniedziałek, 12 czerwca 2006 Aula Lubrańskiego

Bardziej szczegółowo

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI

STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI STUDIA IURIDICA XLII/2003 KRONIKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI 2001 W Kronice... zwrócimy uwagę na niektóre aspekty życia Wydziału: badania naukowe, działalność dydaktyczną, uczestnictwo w życiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność Mobility i rozwijania kompetencji od juniora do seniora

as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność Mobility i rozwijania kompetencji od juniora do seniora Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora Mobility as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.12.2005 COM(2005) 669 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} PL PL SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Kontekst

Bardziej szczegółowo

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum Zaproszenie na Ósmą Konferencję Hanzeatycką Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum w dniach 6 + 7 czerwca 2013 r. w HAMBURGU Powitanie PARLAMENT HANZEATYCKI

Bardziej szczegółowo

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a :

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : 1. dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. PP, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 2. doc. dr inż. Paweł Błaszczyk,

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý

Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE. Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY W KRAKOWIE Redakcja naukowa / Editoři: Łukasz Tomczyk Štefan Chudý AKTYWNA STAROŚĆ W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNO- KULTUROWO-EDUKACYJNEJ SPOLEČENSKÉ,

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation:

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

Informacje o naborze artykułów i zasadach recenzowania znajdują się na stronie internetowej Wydawnictwa www.wydawnictwo.ue.wroc.pl

Informacje o naborze artykułów i zasadach recenzowania znajdują się na stronie internetowej Wydawnictwa www.wydawnictwo.ue.wroc.pl EKONOMIA ECONOMICS Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Redaktor Wydawnictwa: Aleksandra Śliwka Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor: Justyna Mroczkowska Łamanie:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO pod redakcją Ewy Komorowskiej, Agnieszki Szlachty, Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej

Bardziej szczegółowo

KULTURA FIZYCZNA XIII NR 1

KULTURA FIZYCZNA XIII NR 1 KULTURA FIZYCZNA XIII NR 1 RADA NAUKOWA Ryszard ASIENKIEWICZ (Uniwersytet Zielonogórski) Tomáš DOHNAL (Uniwersytet Techniczny w Libercu) Karol FEČ (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach) Elena

Bardziej szczegółowo

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Opracowanie publikacji: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Urząd Statystyczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty 1 Biuletyn Nabytków CBS 2015 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Biuletyn Nabytków CBS wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00

Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015. Sesja inauguracyjna. 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 1 Agenda Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2015 Sesja inauguracyjna 20 kwietnia 2015 r. 10.00-18.00 Trudna Europa Skutki kryzysu wciąż odbijają się na kondycji gospodarek i finansów publicznych wielu

Bardziej szczegółowo