FORUM O bezdomności bez lęku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORUM O bezdomności bez lęku"

Transkrypt

1 FORUM O BEZDOMNOŒCI BEZ LÊKU 2010

2

3 FORUM O bezdomności bez lęku

4 Zwycięża bardzo nieznacznie i rzadko. Pełznie, kryje się, pełznie znowu na swej umięśnionej nodze i w historycznym krajobrazie, na dokumentach i granicach, między placami budowy i ruinami, w nawiedzanych przez przeciągi gmachach wiedzy, z dala od pięknie położonych teorii, na uboczu odwrotów i omijając niewydarzone rewolucje pozostawia swój szybko schnący płynny ślad. I co ty niby chcesz powiedzieć przez tego ślimaka? Ślimak to jest postęp. A postęp to niby co? Być troszkę szybszym od ślimaka... Günter Grass, Z dziennika ślimaka, tłum. Sławomir Błaut, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1991, s. 9. Quot homines, tot sententiae Bogactwo opinii nie wyklucza możliwości porozumienia, warunkiem jego osiągnięcia jest odnalezienie przestrzeni, która sprzyjać będzie szukaniu wspólnoty myśli. Świat antyczny posiadał przestrzeń publiczną, która w opozycji do sfery prywatnej stanowiła spoiwo miejskiej wspólnoty. Choć dziś trudno odnaleźć w jakimkolwiek mieście Forum, które pełniłoby funkcję taką, jak przed wiekami, to jednak potrzeba przestrzeni służącej uwspólnianiu silnie się zaznacza. Poniższe karty, w zamyśle wydawcy, stanowią przestrzeń umożliwiającą nieskrępowane wypowiadanie myśli, jednocześnie jest to miejsce poszukiwania jedności poprzez różnorodność; wspólnego wynajdywania najkrótszych ścieżek do celu majaczącego na horyzoncie.

5 FORUM O bezdomności bez lęku Rok II redakcja Łukasz Browarczyk Maciej Dębski Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Gdańsk 2010

6 Forum. O bezdomności bez lęku PULS strategia rozwoju partnerstwa społecznego w obszarze bezdomności Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie. Wyrażone na łamach publikacji poglądy i opinie prezentują punkt widzenia autorów i nie zawsze odzwierciedlają stanowisko wypracowane w ramach Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Wykorzystywanie w części lub całości materiałów zawartych w tym opracowaniu możliwe jest jedynie pod warunkiem podania źródła (zachowania reguł cytowania) Rok II Forum. O bezdomności bez lęku ISSN wydaje Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Gdańsk, ul. ks. J. Zator Przytockiego 4 tel./faks ; grafiki wykorzystane na okładce Marek Kłusek opracowanie graficzne i skład Anna Maciejewska i Maciej Ostoja-Lniski korekta językowa Joanna Śliwińska redakcja Łukasz Browarczyk, Maciej Dębski druk Drukarnia MISIURO Gdańsk, ul. Gdańska 29 tel./faks

7 SPIS TREŚCI Przedmowa... 7 Rozdział I Raport roczny Część I Zapobieganie bezdomności Piotr Olech, Zapobieganie bezdomności prewencja celowa, systemowa oraz profilaktyka. Raport roczny Rozdział II Doświadczenia krajowe Monika Oliwa-Ciesielska, Andrzej Przymeński, Zapobieganie bezdomności teoretyczne i praktyczne inspiracje Andrzej Trzeciecki, Dobre praktyki aktywizacji społeczno-zawodowej na obiektach budownictwa socjalnego sposobem zapobiegania wchodzeniu w bezdomność Anna Kurzeja, Pedagogika ulicy przeciw marginalizacji dzieci i młodzieży Rozdział III Doświadczenia pomorskie Aleksandra Dębska-Cenian, Marcin Kowalewski, Profilaktyka bezdomności doświadczenia w realizacji, inspiracje, kierunki dalszych działań na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni Aleksandra Dębska-Cenian, Realizacja kampanii społecznej jako przykład dobrej praktyki w obszarze profilaktyki bezdomności na przykładzie kampanii Werbel Demokracji

8 6 Forum. O bezdomności bez lęku Rozdział I Rozpoznanie, mierzenie fenomenu Część II Działania wobec bezdomności CARITAS Diecezji Kieleckiej, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Stowarzyszenie MONAR, Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Związek Organizacji Sieć Współpracy BARKA, Stanowisko wobec definicji oraz typologii bezdomności Maciej Dębski, Co nowego w badaniach socjodemograficznych? Wybrane aspekty na podstawie badań z 2009 roku Łukasz Browarczyk, Poszukiwania metody, czyli o mierzeniu zjawiska bezdomności Rozdział II Wobec polityki społecznej w polu bezdomności Małgorzata Duda, Bezdomni jako przedmiot posługi charytatywnej Kościoła Julia Wygnańska, Tworzenie krajowej strategii wobec bezdomności w Polsce: osiągnięcia i wyzwania Piotr Olech, Bezdomność zarys głównych problemów w Polsce oraz rekomendacje dla całościowej polityki społecznej Maciej Dębski, Analiza systemu pomocy osobom bezdomnym w województwie pomorskim. Od profilaktyki do wyjścia z bezdomności? Rozdział III Pod chmurką Magdalena Mostowska, Korzystanie z pomocy dla bezdomnych za granicą. Bezdomni Polacy w Brukseli Anna Kurzeja, Bezdomni Polacy w Paryżu profilaktyka i resocjalizacja Adam Koszutowski, Streetworking brakujące ogniwo pracy socjalnej. Korzyści i zagrożenia Żebracza kobieta Rozdział IV Postrzeganie Łukasz Browarczyk, Obudzeni dźwiękiem Werbla Demokracji Łukasz Browarczyk, Przemiany obrazu bezdomności w przekazach medialnych? Aneks Marta Papierowska, Marek Kłusek, Spis grafik

9 Przedmowa 7 Przedmowa O bezdomności można mówić na wiele sposobów. Równie zróżnicowane są drogi pomocy ludziom bez dachu nad głową. Można rozdawać posiłki, odzież, wypłacać stosowne, przewidziane ustawodawstwem zapomogi czy udzielać schronienia. Są to mocno zakorzenione w świadomości społecznej, ale również w głowach profesjonalistów niosących wsparcie, wyobrażenia dotyczące pomagania. Taki sposób wspierania stanowi praktyczne odzwierciedlenie pewnego etapu rozwoju refleksji nad niesieniem pomocy, oddaje tylko jeden z filarów polityki społecznej interwencję. Pozostałe profilaktyka i integracja są nieobecne bądź rozumiane z jej perspektywy. W takim schemacie myślowym można wyobrazić sobie sytuację, w której jeden z elementów integracji aktywizacja zawodowa, rozumiana jest jako przysposobienie pensjonariuszy placówki do pracy na rzecz miejsca, które udziela im schronienia. Nie dostrzega się zaś potrzeby takiego przygotowania osób, by mogły zaistnieć na rynku pracy. Przemyślanej polityki społecznej nie można realizować wybiórczo, tzn. pomijać niektórych z jej filarów. Niemniej, naturalnym wydaje, że jako pierwszy jej element jest realizowana praca w zakresie interwencji, dopiero po stworzeniu sytemu zabezpieczającego egzystencję rzeszy ludzi bez domu pojawiają się refleksje i działania dotyczące integracji inaczej mówiąc, odsyłania ludzi z powrotem do głównego nurtu życia społecznego. Jako przykład można przywołać zrealizowany kilka lat temu projekt 12 odważnych ludzi Podróż ku aktywności zawodowej i rozwojowi osobowemu ludzi bezdomnych. Jak się wydaje, równolegle do pojawiania się praktyk związanych z wychodzeniem z bezdomności, kiełkuje myślenie o zapobieganiu. W tej przestrzeni nie można nie wskazać na pionierski, gdyński program profilaktyki, z którym czytelnik może się zapoznać na kartach niniejszego tomu. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności obecne wydanie O bezdomności bez lęku postanowiło poświęcić właśnie tematowi zapobiegania. Ten z filarów polityki społecznej wydaje się najbardziej zaniedbany, często w ogóle nie istnieje w świadomości pracujących z ludźmi bez domu. Bardzo często towarzyszy mu intuicyjne (niewerbalizowane) jego rozumienie, dlatego też wydaje się właściwym przybliżyć, czym jest profilaktyka. Słowo wywodzi się z greckiego prophylaktikós, wyjaśniane jest jako wszelka działalność zapobiegająca zjawiskom szkodliwym *; do jego synonimów należą zapobieganie, prewencja. W ramach polityki społecznej *

10 8 Forum. O bezdomności bez lęku zagadnienie to jest bardzo szerokie, składa się na nie wiele wymiarów. W celu precyzyjnego wyrażania się na ten temat warto byłoby uporządkować sposób myślenia. Tu Piotr Olech, autor tekstu Zapobieganie bezdomności prewencja celowa, systemowa oraz profilaktyka proponuje interesującą kategoryzację. Wyróżnia trzy kategorie zapobiegania: prewencję celową, systemową oraz profilaktykę. Linię rozgraniczającą wytyczył m.in. poprzez zbieranie różnych sytuacji życiowych, w jakich mogą znaleźć się grupy ludzi, i łączenie różnych sposobów oddziaływań na nie. To trójdzielne uporządkowanie układa się w swego rodzaje kontinuum, od oddziaływania na całą populację do pracy skierowanej na osoby realnie i bezpośrednio zagrożone bezdomnością. Do profilaktyki zaliczyć można szerokie spektrum działań edukacyjnych (od kampanii społecznych, np. Werbel Demokracji, Dach nad Głową itp., do różnych form kształcenia wpisanego w system edukacji, np. lekcje poświęcone tematyce bezdomności, uzależnień itd.). Druga prewencja systemowa jest trudna do identyfikacji, bowiem zaliczają się do niej elementy polityki społecznej niekojarzone wprost z zapobieganiem, ale realnie pełniące taką funkcję. Wymienić można takie działania, jak tworzenie mieszkań łatwo dostępnych dla ludzi o niskich dochodach, skuteczną terapię uzależnień itp. Kategoria trzecia jest najłatwiejsza do identyfikacji, mówiąc ogólnie polega na podejmowaniu działań wobec osób, środowisk bezpośrednio zagrożonych bezdomnością. Wśród nich można wymienić np. redukowanie zadłużeń czy rozkładanie ich spłaty na możliwe do zaakceptowania dla obu stron raty. Temat zapobiegania bezdomności oraz przedstawione wyżej jego uporządkowanie wpłynęło na strukturę treści w publikacji. Całość podzielono na dwie części, z których pierwsza zatytułowana jest Zapobieganie bezdomności. Otwiera ją wspominany już wcześniej tekst o zapobieganiu, po nim następują artykuły bezpośrednio odwołujące się do tej tematyki. Warto tu wskazać przynajmniej dwa tytuły: Dobre praktyki aktywizacji społeczno-zawodowej na obiektach budownictwa socjalnego oraz Profilaktyka bezdomności doświadczenia w realizacji, inspiracje, kierunki dalszych działań. Oba ukazują bardzo ważne aspekty zapobiegania bezdomności, są przykładem prewencji celowej. Część druga, zatytułowana Działania wobec bezdomności, zawiera zamknięte w czterech rozdziałach materiały, których zaklasyfikowanie do tematyki zapobiegania niektórym mogłoby wydać się dyskusyjne. Jednak warto na nie spojrzeć z perspektywy owego trójdzielnego podziału profilaktyki i dokonać próby odniesienia ich do zagadnienia zapobiegania. Dokonując tego zabiegu będzie można, np. w materiale Stanowisko wobec definicji oraz typologii bezdomności, określić granicę między sytuacjami życiowymi wyznaczającymi zagrożenie utratą dachu nad głową (przynajmniej w kategorii sytuacji mieszkaniowej). Szczególnego polecenia wymaga materiał autorstwa Macieja Dębskiego, który powstał w oparciu o dane uzyskane w najnowszym badaniu pomorskiej populacji ludzi bezdomnych. Przypominam, że od 2001 r. co dwa lata w tym regionie realizowane jest badanie socjodemograficzne, którego celem jest ustalenie liczebności oraz scharakteryzowanie lokalnej społeczności ludzi bez domu. W tym roku po raz pierwszy autor tekstu zdającego sprawę z obecnego stanu bezdomności w regionie przeprowadził, w oparciu o narzędzia zaawansowanej statystyki, predykcje liczebności w poszczególnych kategoriach zjawiska na lata 2011 i Lektura tekstu pozwala czytelnikowi zobaczyć, jak na przestrzeni ostatnich lat kształtował się i jak mogą ewoluować w ciągu najbliższych czterech lat takie zmienne jak: przeciętny wiek osób bezdomnych, ich czas pozostawania w tym stanie, postrzeganie swego stanu zdrowia itp. Wspomnieć należy, że kilka tekstów powstało w ramach realizacji projektu PULS strategia rozwoju partnerstwa społecznego w obszarze bezdomności finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Chodzi o: Raport roczny, Zapobieganie

11 Przedmowa 9 bezdomności teoretyczne i praktyczne inspiracje, Bezdomni Polacy w Paryżu, Profilaktyka bezdomności oraz artykuł o kampanii społecznej Werbel Demokracji, oba materiały przygotowane przez Macieja Dębskiego, a także tekst Małgorzaty Dudy i Magdaleny Mostowskiej. Całość, jak w roku ubiegłym, została ożywiona grafikami przygotowanymi przez Martę Papierowską oraz Marka Kłuska. Zwracając uwagę na formę niniejszego wydawnictwa nie wolno zapomnieć o wkładzie Macieja Ostoja-Lniskiego odpowiedzialnego za łamanie tekstu (co w przypadku dużego nasycenia tabelami i wykresami jest zajęciem bardzo pracochłonnym) oraz Joanny Śliwińskiej, która zajmowała się korektą materiałów. Trud, który włożyła w wielokrotną wnikliwą lekturę publikacji ma nieoceniony wpływ na kształt Forum. Na koniec pozostaje mi jedynie życzyć inspirującej lektury. Łukasz Browarczyk

12 10 Home

13 11 Część I Zapobieganie bezdomności

14

15 Rozdział I Raport roczny

16

17 Piotr Olech Zapobieganie bezdomności prewencja celowa, systemowa oraz profilaktyka. Raport roczny Kontekst temat roczny 2009 Piotr Olech socjolog; pracownik socjalny; dyrektor biura Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, członek Rady Administracyjnej Europejskiej Federacji Krajowych Organizacji Pracujących z Bezdomnymi (FEANTSA). Ekspert w zakresie aktywnych narzędzi integracji osób wykluczonych społecznie. Szkoleniowiec, autor artykułów i raportów na temat bezdomności. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, widząc potrzebę większego skoncentrowania pracy wokół wybranego, jasno sprecyzowanego zagadnienia, od kilku lat ustanawia przewodni, główny temat swej rocznej działalności. Dotychczasowe doświadczenia funkcjonowania Partnerstwa wskazują, że aby móc adekwatnie ujmować problem bezdomności, w celu tworzenia skuteczniejszych programów przeciwdziałania jej oraz zwalczania tego zjawiska, należy skupiać uwagę na przepracowywaniu wybranego aspektu. Temat roczny wyznacza obszar merytorycznej działalności Pomorskiego Forum. Wybór tematyki ustalany jest podczas Walnego Zgromadzenia członków Patrnerstwa. Prewencja i profilaktyka bezdomności zostały wybrane na 2009 r. W ramach tematu rocznego zrealizowane zostały cztery seminaria, powstał niniejszy raport 1 tematyczny, prowadzona była praca grup eksperckich i zostanie zrealizowana konferencja podsumowująca (maj 2010 r.). Zrealizowane seminaria, ich tematyka, przebieg oraz powstałe w toku debaty rekomendacje w dużej mierze wyznaczają strukturę niniejszego raportu. W każdym z seminariów udział wzięło ponad 50 osób, staraliśmy się zapraszać na nie poza członkami Partnerstwa, ekspertów zewnętrznych, zgodnie z poruszaną problematyką. Tematyka seminariów podyktowana została potrzebami członków Pomorskiego Forum poruszenia wybranych zagadnień oraz wypracowania odpowiednich rekomendacji w kontekście prewencji. Każda z wybranych tematyk wydaje się ważna dla zapobiegania bezdomności, 1 Profilaktyka bezdomności kobiet i dzieci, Gdynia ; Mieszkalnictwo i zadłużenia, Słupsk ; Zatrudnienie i aktywizacja zawodowa osób wykluczonych jako element przeciwdziałania zjawisku bezdomności, Człuchów ; Profilaktyka i walka z uzależnieniem od alkoholu jako element przeciwdziałania bezdomności, Nowy Dwór Gdański Raport powstał w ramach projektu PULS strategia rozwoju partnerstwa społecznego w obszarze bezdomności finansowanego przez Unię Europejską w ramach europejskiego Funduszu Społecznego.

18 16 Zapobieganie bezdomności prewencja celowa, systemowa oraz profilaktyka. Raport roczny w opinii członków w tych właśnie obszarach istnieje najwięcej luk, brakuje spójnej polityki, a same problemy wpływ na skalę zjawiska bezdomności. Poniżej pozwalamy sobie uzasadnić dlaczego wybraliśmy konkretne zjawiska i problemy powiązane z przeciwdziałaniem bezdomności. Dlaczego prewencja bezdomności kobiet i dzieci? Ta grupa stanowi niemal 25% zbiorowości ludzi bezdomnych. Niemal 80% kobiet doświadcza jej z powodu przemocy domowej, wypędzenia i wymeldowania. Tylko niecałe 10% kobiet doświadcza bezdomności ulicznej. Kobiety i dzieci przebywają przede wszystkim w placówkach (schroniskach). Ich bezdomność jest zagadnieniem złożonym, jednocześnie proces wychodzenia i usamodzielniania tych osób dla służb polityki społecznej jest olbrzymim wyzwaniem. Pracochłonnym i ekonomicznie kosztownym. W opinii członków Forum należy uczynić więcej, aby zapobiegać bezdomności, szczególnie w obszarze zwalczania przemocy domowej oraz rozwiązywania konfliktów rodzinnych. Istnienie i funkcjonowanie placówek dla kobiet z dziećmi jest smutną koniecznością, natomiast wiele można uczynić, aby kobiety i dzieci lepiej chronić przed doświadczeniem bezdomności. Dlaczego mieszkalnictwo i zadłużenia? Trudna sytuacja, wykluczenie i deprywacja mieszkaniowa powiązane są bezpośrednio ze skalą bezdomności. Dostępność, struktura mieszkań, ich standard ma olbrzymi wpływ na liczbę osób potencjalnie zagrożonych utratą domu. Kwestia zadłużeń i ich regulowania w związku z tym, że ponad połowa ludzi bezdomnych ma różnego rodzaju zadłużenia, wydaje się także kwestią fundamentalną dla przeciwdziałania temu zjawisku. W opinii ekspertów Pomorskiego Forum brak spójnej polityki mieszkaniowej w Polsce ma bezpośredni wpływ na skalę i charakter zjawiska. Wierzymy jednak, że wprowadzanie innowacyjnych projektów mieszkaniowych, tworzenie systemów redukowania zadłużeń, inwestowanie w mieszkalnictwo publiczne i społeczne, wdrażanie odpowiedniej polityki eksmisyjnej przyczyni się do rozwiązywania problemu bezdomności. Dlaczego zatrudnienie i aktywizacja zawodowa osób wykluczonych jako element przeciwdziałania zjawisku bezdomności? Doświadczenie wielu organizacji i instytucji pokazuje, że praca i aktywność zawodowa jest z jednej strony kluczowym elementem procesu wychodzenia z bezdomności, ale także fundamentalną kwestią w zakresie jej przeciwdziałania. Dostępność pracy, jej jakość, dopasowanie charakteru do możliwości i aspiracji, w końcu samo wynagrodzenie i stabilność zatrudnienia jest kluczowym czynnikiem zapobiegającym kryzysom i sytuacjom, które w konsekwencji mogą prowadzić do bezdomności. Funkcjonowanie, dostępność i jakość wielu instrumentów rynku pracy odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu zjawiska. Pomimo progresu w rozwoju aktywnych instrumentów rynku pracy wiele można uczynić, aby dopasować szerokie wsparcie tak, by zapobiegać bezdomności ludzi, zarówno biernych, jak i aktywnych zawodowo. Dlaczego profilaktyka i walka z uzależnieniem od alkoholu jako element przeciwdziałania bezdomności? Realizowane od wielu lat przez Forum badania oraz doświadczenia wielu ekspertów pokazują, że uzależnienie, szczególnie od alkoholu, jest jednym z głównych powodów doświadczania sytuacji bezdomności. Problemy alkoholowe, w konsekwencji rozpad rodziny, zadłużenie i inne reperkusje mogą prowadzić wprost do utraty domu. Jest to jednocześnie jedną z głównych trudności w usamodzielnianiu się. Sprawny system, profesjonalne wsparcie, skuteczna i niekiedy długoterminowa terapia to kluczowe czynniki zapobiegania bezdomności wielu osób uzależnionych. Ponadto sama profilaktyka uzależnień, prowadzona poprzez działania edukacyjne i informa-

19 Piotr Olech 17 cyjne, ma niebagatelny wpływ na prewencję. W wielu sytuacjach odpowiednio reagując na sytuację uzależnienia, tworząc i usprawniając cały system walki z alkoholizmem bylibyśmy w stanie skuteczniej zapobiegać bezdomności. Mamy świadomość, że zagadnienia opisane powyżej, poruszane podczas seminariów, nie wyczerpują bogactwa problemów powiązanych z przeciwdziałaniem bezdomności. W trakcie całego roku nie udało się poruszyć i zgłębić wszystkich zagadnień. Problemy związane ze służbą zdrowia, systemem edukacji czy wymiarem sprawiedliwości mają wymierny wpływ na zjawisko bezdomności, jakkolwiek praca nad tymi obszarami będzie w ramach Forum kontynuowana. Niemniej jednak raport niniejszy poświęcony problematyce zapobiegania bezdomności w mniejszym lub większym zakresie porusza także zagadnienia spoza zainteresowań seminaryjnych, odnosząc się do innych, wcześniej wypracowanych przez Partnerstwo stanowisk czy istniejącej literatury. Podczas seminariów zapraszaliśmy do międzysektorowej i międzywydziałowej debaty o działaniach, które realnie mogą zapobiegać temu zjawisku. Pragnęliśmy wspólnie dyskutować o tym jakie instrumenty i narzędzia wykorzystywać do zmniejszania ryzyka bezdomności. Zebranie różnych perspektyw oraz opinii wymiernie pomogło przy formułowaniu rekomendacji systemowych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemu. Cieszymy się, że możemy zaprezentować niniejszy raport, zawierający diagnozę newralgicznych obszarów przyczyniających się do zwiększania skali bezdomności oraz precyzyjne rekomendacje i wskazówki do tworzenia systemu prewencji. Część I Zapobieganie i przeciwdziałanie bezdomności a polityka społeczna Bezdomność jest jedną z najskrajniejszych i najbrutalniejszych form wykluczenia społecznego. W województwie pomorskim jest ok osób bezdomnych. Problem ten jest fenomenem złożonym, a sam proces wychodzenia i usamodzielniania osób bezdomnych dla wielu służb polityki społecznej jest olbrzymim wyzwaniem, pracochłonnym i kosztownym ekonomicznie. Tymczasem niezagospodarowanym obszarem wydaje się zapobieganie czyli prewencja. Służby polityki społecznej w dalszym ciągu bardziej zajmują się walką ze skutkami braku domu. Polityka wokół bezdomności zorientowana jest na doraźne ratownictwo, działania osłonowe oraz interwencyjne. Profilaktyka jako zbiór skoordynowanych działań korzystnych społecznie, uzasadnionych etycznie oraz ekonomicznie opłacalnych wydaje się znacznie lepszym rozwiązaniem zarówno dla osób bezdomnych, obywateli, jak i całego systemu polityki społecznej. Oczywiście musimy mieć świadomość, że nawet świetnie skonstruowany, finansowany i skoordynowany plan zapobiegania bezdomności nie ustrzeże przed nią wszystkich potencjalnie zagrożonych. W związku ze swoją złożonością przyczyn i czynników w wielu wypadkach utrata domu może okazywać się nieuchronna, jakkolwiek odpowiednio skrojone programy prewencyjne mogą przyczyniać się do drastycznego zmniejszenia skali zagrożenia utratą domu. Polityka społeczna wobec problemu bezdomności może mieć różne paradygmaty. W krajach wschodniej i centralnej Europy istnieją systemy polityki społecznej, nakierowane bardziej na radzenie sobie z problemem. Ukierunkowane głównie na pomoc doraźną i zaopieko-

20 18 Zapobieganie bezdomności prewencja celowa, systemowa oraz profilaktyka. Raport roczny wanie się osobami bezdomnymi w dłuższej perspektywie czasowej nie rozwiązują problemu, co więcej przyczyniają się do utrzymywania i generowania zjawiska. Istnieją także systemy skuteczniejsze, ukierunkowane na rozwiązywanie problemu bezdomności, co przekłada się bezpośrednio na bardziej holistyczne działanie, obejmujące także szerszą grupę odbiorców. Stanowisko FEANTSA 2 Za przykład priorytetów strategii polityki społecznej ukierunkowanych na zwalczanie bezdomności mogą posłużyć następujące cele, na poszczególne kategorie osób pozbawionych dachu nad głową, wyróżnione zgodnie z typologią ETHOS 3. Celem pracy z ludźmi w obszarze bezdachowości (ETHOS 1) i bezmieszkaniowości jest: Aby już nikt nie mieszkał na ulicy Nikt nie powinien być zmuszony do spania na ulicy z powodu braku wysokiej jakości usług zaadaptowanych do jego/jej potrzeb i aspiracji. W dzisiejszej Europie, nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której ludzie muszą narażać swoje bezpieczeństwo, zdrowie i godność śpiąc na ulicy. Aby pobyt w placówkach interwencyjnego zakwaterowania ograniczony był tylko do sytuacji kryzysowej Nikt nie powinien pozostawać w placówce interwencyjnego (awaryjnego) zakwaterowania przez okres wykraczający poza sytuację kryzysową. Noclegownie są tylko tymczasowym rozwiązaniem złożonego problemu. Nie zostały zaprojektowane jako długoterminowe rozwiązania dla marginalizowanych ludzi i nie mogą zastąpić prawdziwych domów. Aby przejściowe zakwaterowaniu było tylko etapem na drodze do udanego wyjścia z bezdomności Formy przejściowego zakwaterowania schroniska, hostele dla bezdomnych, tymczasowe zakwaterowanie i przejściowe wspierane zakwaterowanie są tylko krótko i średnioterminowym etapem na drodze do długoterminowego mieszkalnictwa. Niestety niniejsze formy zakwaterowania mogą stać się bardziej permanentne niż być powinny, prowadząc do długoterminowego zamieszkiwania w nieodpowiedniej sytuacji 4. Z kolei punktem wyjścia do pracy w obszarze niezabezpieczonego i nieadekwatnego zamieszkiwania (ETHOS 3 i 4) staje się założenie, że nikt nie może być zmuszony do życia w wysoce niezabezpieczonym i/lub nieadekwatnym mieszkaniu z powodu braku właściwego socjalnego i/lub finansowego wsparcia oraz alternatywy adekwatnego zakwaterowania. Aby już nikt nie opuszczał instytucji bez opcji mieszkaniowej Nikt kto przebywa w instytucji szpitalu, placówce opiekuńczej czy więzieniu nie powinien być zwalniany bez odpowiedniego wsparcia oraz adekwatnych opcji mieszkaniowych. Młodzi ludzie opuszczający instytucje opiekuńcze, chorzy opuszczający szpitale oraz osoby wychodzące z wię European Federation of National Organisations Working with the Homeless Europejska Federacja Narodowych Organizacji Pracujących na rzecz Ludzi Bezdomnych. European Typology of Homelessness and housing exclusion Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego. FEANTSA, Materiał promocyjny kampanii: Rozwiązanie problemu bezdomności jest możliwe!, realizowanej w ramach Europejskiego roku walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym Dostępne:

21 Piotr Olech 19 zienia są często zagrożeni bezdomnością. Aby zapobiec sytuacji przejścia z instytucji opiekuńczej do bezdomności i z powrotem do opieki, ludzie ci mogą być wspierani poprzez odpowiednią pomoc i dobre propozycje mieszkaniowe. Aby żadna młoda osoba nie stała się bezdomna w rezultacie przejścia w niezależne życie Osoby wchodzące w samodzielne życie są szczególnie zagrożone bezdomnością. Młode osoby nie powinny stawać się bezdomne z powodu braku opcji mieszkaniowych, usług lub uprawnień do świadczeń podczas przejścia w niezależne życie. Można uczynić znacznie więcej by pomóc młodym ludziom żyć samodzielnie i zapewnić im odpowiednie warunki mieszkaniowe 5. Tak kompleksowe podejście do odbiorców działań systemu polityki społecznej w zakresie problematyki bezdomności niejako wymusza podjęcie w tym temacie szerokiego spektrum działań. Stąd też rozwiązania w zakresie skutecznej walki z tym zjawiskiem powinny obejmować zarówno: prewencję (profilaktykę) zawierającą również wczesną interwencję interwencję (social emergency) wraz z pomocą doraźną wsparcie długofalowe, ukierunkowane na integrację społeczną i zawodową Dzięki tak komplementarnemu podejściu, wyróżnić można trzy filary polityki społecznej w odniesieniu do problematyki bezdomności, którymi są: prewencja interwencja integracja Taki podział najważniejszych elementów strategii rozwiązywania problemu bezdomności postuluje FEANTSA: Metoda Wszechstronności Teza Zbyt często polityka wobec bezdomności skupiona jest na interwencji i pomocy doraźnej Wszechstronna metoda zwalczania bezdomności uwzględnia politykę zarówno w wymiarze interwencji kryzysowej oraz pomocy doraźnej, integracji społecznej i wychodzenia z bezdomności, jak i prewencji bezdomności: Usługi interwencyjne są decydującym pierwszym krokiem do przeciwdziałania sytuacji zamieszkiwania na ulicy przez dłuższy okres czasu. Integracja powinna być celem dla wszystkich ludzi bezdomnych i powinna być zaadaptowana do potrzeb i potencjału każdej poszczególnej osoby bezdomnej. Prewencja obie celowa prewencja (eksmisje, zwolnienia z instytucji) oraz systemowa prewencja (poprzez politykę rynku pracy, politykę mieszkaniową oraz edukację) są niezbędne 6. Filary prewencji, interwencji i integracji polityki społecznej wobec bezdomności posiadają także obszary (wymiary), które obejmują nie tylko pomoc społeczną, ale rynek pracy, mieszkalnictwo, służbę zdrowia, edukację i obszary innych polityk, tj. wymiar sprawiedliwości, system penitencjarny, instytucje bezpieczeństwa publicznego. Obszary polityki społecznej wobec tego zjawiska prezentuje poniższy wykres. 5 6 Ibidem. FEANTSA, Narzędzie do Tworzenia Zintegrowanych Strategii Zwalczania Bezdomności, tłum. P. Olech. Dostępne:

22 20 Zapobieganie bezdomności prewencja celowa, systemowa oraz profilaktyka. Raport roczny Rysunek nr 1. Wymiary polityki społecznej a bezdomność FEANTSA w cytowanym dokumencie wskazuje jako trzecią metodę wielowymiarowości jako niezbędną do skutecznego rozwiązywania problemu bezdomności. Metoda Wielowymiarowości Teza Zbyt często bezdomność uważana jest za problem pomocy społecznej Bezdomność uznawana jest za zjawisko wymagające rozwiązań opartych na wielowymiarowości metod uwzględniających: Zintegrowanie obszarów mieszkalnictwa, zdrowia, zatrudnienia, edukacji i treningu i innych perspektyw w ramach strategii wobec bezdomności, bowiem droga do i z bezdomności może być bardzo zróżnicowana. Między-agendową pracę i generalną współpracę z innymi sektorami jako zasadniczy komponent w każdej efektywnej strategii zwalczania bezdomności, bowiem bezdomność nie może zostać zwalczona w szerokim wymiarze przez jedynie działania sektora pomocy ludziom bezdomnym 7. Patrząc na zagadnienie systemu rozwiązywania problemu bezdomności i łagodzenia jej skutków można uznać, iż niekiedy trudno jest postawić granice pomiędzy sferami prewencji, integracji i interwencji (chociażby streetworking, choć jest w istocie instrumentem w zakresie interwencji może także realizować zadania integracji czy prewencji). Doświadczenia pokazują, że osiąganie trwałych rezultatów w dziedzinie zapobiegania temu zjawisku i inkluzji ludzi bezdomnych do społeczeństwa, wymaga sprzęgania ze sobą wszystkich powyższych elementów. Wzajemne powiązanie i przenikanie się oddziaływania na osoby bezdomne i zagrożone utratą domu w zależności od rodzaju przestrzeni, w jakiej przeżywają one swoją sytuację zostało w formie graficznej przedstawione poniżej. 7 Ibidem, s. 1.

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY MODEL GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMONŚCI STANDARDY USŁUG SPOŁECZNYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH W SZEŚCIU OBSZARACH: STREETWORKING, PRACA SOCJALNA, MIESZKALNICTWO I POMOC DORAŹNA, PARTNERSTWA

Bardziej szczegółowo

model gminny standard wychodzenia z bezdomności

model gminny standard wychodzenia z bezdomności model gminny standard wychodzenia z bezdomności model gminny standard wychodzenia z bezdomności Projekt systemowy Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu nr 4 w

Bardziej szczegółowo

FORUM O bezdomności bez lęku

FORUM O bezdomności bez lęku FORUM O bezdomności bez lęku Zwycięża bardzo nieznacznie i rzadko. Pełznie, kryje się, pełznie znowu na swej umięśnionej nodze i w historycznym krajobrazie, na dokumentach i granicach, między placami budowy

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa 2013 Spis treści Wstęp 3 Rozdział I Diagnoza ubóstwa

Bardziej szczegółowo

Piotr Olech. Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych

Piotr Olech. Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych Piotr Olech Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych Piotr Olech Aktywizacja zawodowa osób bezdomnych Warszawa 2006 a Spis treści Bezdomność w ujęciach definicyjnych 4 Skala i charakter bezdomności 7 Problem

Bardziej szczegółowo

o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia

o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia o p a r t n e r s t w a c h l o k a l n y c h i gm i n n y c h m o d e l a c h pilotażowe wdrożenia spis

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie Tezy i rekomendacje Warszawa, październik 2012 2 Spis treści Irena Lipowicz, RPO Wstęp... 5 Barbara Szatur-Jaworska Zasady polityk publicznych w starzejących

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

Zawodowa integracja oraz udzial w rynku pracy osób niepelnosprawnych

Zawodowa integracja oraz udzial w rynku pracy osób niepelnosprawnych Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami. Menschen mit Behinderungen. Eine deutsch - polnische Zeitschrift. Nr 2/2009 Zawodowa integracja oraz udzial w rynku pracy osób niepelnosprawnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

redakcja Katarzyna Sztop-Rutkowska

redakcja Katarzyna Sztop-Rutkowska redakcja Katarzyna Sztop-Rutkowska Białystok 2014 Redakcja: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska Recenzja naukowa: prof. dr hab. Małgorzata Halicka Korekta: Krzysztof Rutkowski Projekt graficzny i skład: Konrad

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Torunia z dnia.. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA 2007-2013 Wrzesień 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego RAPORT Z BADANIA ŁÓDŹ 2012 r. 1 Raport

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej Redakcja: Agnieszka Hryniewicka Warszawa 2011 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

MOC RELACJI. modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc

MOC RELACJI. modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc MOC RELACJI modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc Białystok 2014 1 Copyright by Fundacja Edukacji i Twórczości ISBN 978-83-918485-9-3

Bardziej szczegółowo

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

FORUM O bezdomności bez lęku

FORUM O bezdomności bez lęku FORUM O bezdomności bez lęku FORUM O bezdomności bez lęku Rok IV redakcja Łukasz Browarczyk Maciej Dębski Karolina Weiner Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Gdańsk 2011 Forum. O bezdomności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Jak. rodziny? wspierać. perspektywa organizacji perspektywa administracji dobro wspólne

Jak. rodziny? wspierać. perspektywa organizacji perspektywa administracji dobro wspólne Jak wspierać rodziny? perspektywa organizacji perspektywa administracji dobro wspólne Numer specjalny 2013/2014 Numer specjalny 2013/2014 OD REDAKCJI Marek Rymsza Praca z rodziną w Polsce od środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Jerzy Krzyszkowski Marek Skrzyński Łukasz Kutyło publikacja opracowana w ramach projektu TWOJA SZANSA Analiza efektywności

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Krzywdzenie dziecka w rodzinie. Sp ołeczne uwar unkowania i próby rozwiązań - na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych

Krzywdzenie dziecka w rodzinie. Sp ołeczne uwar unkowania i próby rozwiązań - na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych M A C I E J D Ę B S K I Krzywdzenie dziecka w rodzinie Sp ołeczne uwar unkowania i próby rozwiązań - na podstawie gdyńskich działań profilaktycznych Krzywdzenie dziecka w rodzinie Społeczne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo