PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE"

Transkrypt

1 Spis treści Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka... 5 Foreword by the Genral Editor of the Journal of Social Security Department, University of Warsaw, Social Security. Theory. Law. Practice... 7 STUDIA I PROBLEMY József Hajdú, Dóra Janiné Lados Recent changes in the Hungarian pension system... 9 Bernd Schulte The situation of Polish citizens in the German social security system Aleksandra Wiktorow System emerytalny w latach Mirosław Księżopolski Możliwości poszerzenia wolności wyboru w polskim systemie ubezpieczenia emerytalnego PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE Uzasadnienia i opinie w procesie legislacyjnym ustawy o zmianie zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych Sylwia Daniłowska Zmiany w duńskim systemie emerytalnym w kontekście reform polityki rynku pracy Małgorzata Osowska Koncepcja zarządzania wiekiem jako instrument zatrudnienia starszych pracowników oraz utrzymania ich w dotychczasowym miejscu pracy SPRAWY MIĘDZYNARODOWE (UE, MOP, RE) Aktualne prace Międzynarodowej Organizacji Pracy w obszarze zabezpieczenia społecznego Paweł Kaleta Aktualne działania Unii Europejskiej w zakresie zabezpieczenia społecznego (dyrektywa o pracowniczych programach emerytalnych) Nowe regulacje Unii Europejskiej w zakresie delegowania pracowników Realizacja przez Polskę postanowień Europejskiej karty społecznej z 1961 r ORZECZNICTWO Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawach swobodnego przepływu pracowników Wyroki Sądu Najwyższego z zakresu zabezpiecznia spolecznego , Charakter prawny umowy na czas określony RECENZJE Krzysztof Janek Leokadia Oręziak, OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce , Anna Wilmowska-Pietruszyńska (red. nauk.), Rehabilitacja zawodowa. Stan aktualny i proponowane zmiany 114 Magdalena Dobrzyńska (red. nauk.), Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego. 118 ROZMOWY Z EKSPERTAMI O przyczynach reform otwartych funduszy emerytalnych. Rozmowa z prof. Leokadią Oręziak ze Szkoły Głównej Handlowej 122 KRONIKA WYDARZEŃ Debaty studencko-eksperckie Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW oraz Studenckiego Koła Naukowego Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Solidaritatis NOWOŚCI WYDAWNICZE Marta Witek Przegląd krajowych i zagranicznych nowości wydawniczych

2 STUDIA I PROBLEMY Table of Contens Foreword by the General Editor of the Journal of Social Security Department, University of Warsaw, Social Security. Theory. Law. Practice... 7 STUDIES AND PROBLEMS József Hajdú, Dóra Janiné Lados Recent changes in the Hungarian pension system... 9 Bernd Schulte The situation of Polish citizens in the German social security system Aleksandra Wiktorow The pension system in the years Mirosław Księżopolski The possibility to enlarge freedom of choice in the Polish pension insurance system RESEARCH AND INFORMATION Justifications and opinions in the legislative process of act of changing the rules for pension payments from the Open Pension Funds Sylwia Daniłowska Changes in the Danish pension system in the context of the labour market policy reforms Małgorzata Osowska Age management concept as a tool of employing older workers and maintaining them in their place of work INTERNATIONAL AFFAIRES (EU, ILO, CE) Works of International Labour Organization in the field of social security Paweł Kaleta Current activities of the European Union in the field of social security (directive on occupational pension schemes) 87 New European Union regulations on the posting of workers The report on the performance of the European Social Charter of 1961 by Poland CASE-LAW Current case law of the European Court of Justice - the right to free movement of workers Judgments of the Supreme Court on the social security issues , The legal nature of a fixed-term empolyment contract BOOK REVIEWS Krzysztof Janek Leokadia Oręziak, Open Pension Founds: Disaster of the Pension Privatization in Poland , Anna Wilmowska-Pietruszyńska (eds.), Vocational Rehabilitation. Current status and proposed changes Magdalena Dobrzyńska (eds.), Labour Law. Reflections and Searches. The Book of Jubilee Professor Jerzy Wratny INTERVIEWS WITH EXPERTS The reasons for reforms of Open Pension Funds. An interview with Professor Leokadia Oręziak from Warsaw School of Economics THE CHRONICLE OF EVENTS Students and experts debate organized by the Department of Social Security Institute of Social Policy University of Warsaw and the Students Association of Labour and Social Security Solidaritatis NEW PUBLICATIONS Marta Witek Review of Polish and foreign new publications

3 Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka GERTRUDA UŚCIŃSKA Instytut Polityki Społecznej UW Oddajemy do rąk Czytelników drugi numer Zeszytów Naukowych Zakładu Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Jego zakres przedmiotowy obejmuje zagadnienia teoretyczne, prawne i praktyczne szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego. Wpisuje się on w kontekst aktywności akademickiej podejmowanej i realizowanej w takiej formie w innych obszarach naukowych na Uniwersytecie Warszawskim. Obecny numer czasopisma został przygotowany i opracowany na podstawie ostatnio podejmowanych działań prawnych i pozaprawnych w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej dotyczących zabezpieczenia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień emerytalnych. Zgodnie bowiem z przyjętą koncepcją w każdym numerze podejmuje się wiodący temat badawczy. W zakresie systemów emerytalnych dokonują się istotne zmiany w krajach Unii Europejskiej, a także w podejściu unijnym, które przywołuje się często w dyskursie publicznym. W celu pełnego przedstawienia niektórych z tych zmian w numerze znajduje się artykuł poświęcony reformom systemu emerytalnego na Węgrzech oraz wynikającym z nich konsekwencjom. Jestem przekonana, że artykuł ten będzie przydatny do prac naukowych i dyskusji o tych zmianach. W związku z dokonanymi w ostatnim czasie modyfikacjami w polskim systemie emerytalnym w numerze zawarto kilka opracowań podejmujących tę tematykę. Podjęto również zagadnienia dotyczące kwestii wolności w systemie ubezpieczeń społecznych. Redakcja przyjęła, że teksty zawarte w tym numerze czasopisma powinny zwiększać wiedzę na temat zmian w systemie emerytalnym w Polsce i w innych krajach oraz przedstawiać analizę prawną, społeczną i ekonomiczną dotyczącą tych systemów. W dziale Studia i Problemy omawiamy podjęte przez autorów ekspertów w dziedzinie zabezpieczenia społecznego ważne zagadnienia teoretyczne, prawne i praktyczne dotyczące systemów emerytalnych. Teksty te odnoszą się do sytuacji w Polsce i w krajach europejskich oraz regulacji UE z tego zakresu. W dziale tym zawarto również opracowanie na temat sytuacji obywateli polskich w niemieckim systemie społecznym, który jest pierwszą taką publikacją w Polsce. Autor podejmuje bardzo ważne sprawy wpisujące się w kontekst badań nad skutkami prawnymi i społecznymi migracji i reemigracji. Temat ten będzie kontynuowany na łamach naszego pisma. W dziale Sprawy Międzynarodowe zostały przedstawione aktualne zagadnienia, którymi zajmuje się obecnie Unia Europejska, Międzynarodowa Organizacja Pracy i Rada Europy, ze szczególnym uwzględnieniem systemów emerytalnych. 5

4 STUDIA I PROBLEMY Analizy prawne wymagają przedstawienia oceny ich funkcjonowania, dokonanej przez sądy krajowe i międzynarodowe. Ważnym działem naszego czasopisma naukowego jest analiza orzecznictwa, w którym prezentowane są wyroki sądów polskich i europejskich z zakresu zabezpieczenia społecznego i ich wpływ na praktykę stosowania prawa zabezpieczenia społecznego (dział Orzecznictwo). W tym numerze prezentowana jest analiza orzecznictwa podejmującego sprawy dotyczące prawa do swobodnego przemieszczania się i ochrony socjalnej. W części wywiady, rozmowy z ekspertami polskimi zaprezentowano rozmowę z przedstawicielem środowiska akademickiego na temat przyczyn reform otwartych funduszy emerytalnych. Z kolei w dziale Nowości Wydawnicze publikujemy informacje o nowych książkach, a także artykułach publikowanych w czasopismach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw zagranicznych. Czasopismo prowadzi współpracę z ekspertami z zagranicznych ośrodków akademickich. W związku z tym uznano, że niektóre teksty i opracowania będą publikowane także w języku angielskim. W tym numerze pisma zamieszczamy teksty prof. J. Hajdú oraz jego doktorantki D. J. Lados z Uniwersytetu w Szeged na Węgrzech oraz prof. B. Schulte z Research Fellow at the Max Planck Institute for Foreign and International Social Law na temat zagadnień dotyczących systemów emerytalnych. Mając na celu jak najszerszą integrację rodziny europejskiej specjalizującej się w problematyce zabezpieczenia społecznego w aspektach prawnych i pozaprawnych, zachęcamy do współpracy studentów, doktorantów i wyższą kadrą akademicką uczelni polskich i zagranicznych. 6

5 Marian Gertruda Wojewódka Uścińska Tryb wyłonienia Foreword i rola by the reprezentacji General Editor pracowników of the Journal w tworzeniu of the pracowniczych Department of programów Social Security emerytalnych Foreword by the General Editor of the Journal of Social Security Department, University of Warsaw, Social Security. Theory. Law. Practice GERTRUDA UŚCIŃSKA Instytut Polityki Społecznej UW We are glad to present the third issue of the Journal issued by the Social Security Department of the University of Warsaw, entitled Social Security. Theory. Law. Practice, which covers in its scope the theoretical, legal and practical aspects of social security. This Journal results from the engagement and initiative on the part of students, graduates, Ph.D. students and social security scholars postulating the need for a broad and complex approach to social security in its different aspects and dimensions. It is important to underline that this Journal is mostly the result of academic activity and research undertaken by young persons, supported here by more experienced scholars and experts in the field. The Journal follows similar projects at the University of Warsaw and hopes to offer valuable content in the field of academic research on social security legislation, theory and practice. The main focus of the third issue of the Journal is on the topic of old-age pension in its legal and social aspects. It is inspired by a number of legal and extra-legal initiatives and activities recently undertaken both in Poland and in the European Union at large, which address the broad problem of old-age pension. The problem of social security for the elderly and the provision of old-age pension continue to be the subject of debate, reform, readjustment and study across the EU, and in order to reflect these ongoing transformations a study on Hungarian old-age pension scheme is included in the present issue of the Journal, which contains the discussion on the consequences of the recent pension reform in Hungary. In light of the reforms introduced in the Polish old-age pension scheme, in turn, several articles address also these recent changes. The editorial board of the Journal wishes to increase the awareness and improve knowledge on old-age pension schemes in different target groups, to present legal, social and economic analytical studies on its different aspects and enable the exchange of information on current developments in the area. The academic part of this Journal follows the steps and decisions, both legal and outside legislative process, in the area of old-age pension in Poland and Europe, with an emphasis on the developments in Poland and other EU Member States. The problems discussed are of vital importance for the society and should be examined, as we believe, not only in their national dimension, but also from the European and global perspective. The Studies and Problems section includes important theoretical and legal problems in the field of old-age pension raised by prominent European experts and scholars as well as students and graduates. The papers address both the current situation in Poland and the broader European 7

6 perspective. An article on the situation of Polish migrants in German social security scheme is included, for instance, which is the first publication on this important issue in Poland. The author discusses a number of problems connected with the legal and social consequences of migration and remigration. This subject will be continued in the following issues of the Journal. Since the aim of the Journal is also to update readers on the current international developments, the International Affairs section focuses on the issues that are currently addressed by the European Commission, International Labour Organization and the Council of Europe, with a special focus on the old-age pensions. Legal studies demand that the evaluations and interpretations of law made by Courts and Tribunals be presented and interpreted. Analyzing case-law is an important part of this Journal and the Case-Law section focuses on the impact of current jurisprudence on old-age pension schemes. To fulfill the task of informing students and scholars, the New Books section informs on new titles (both books and articles in academic journals) in the field, with a focus on foreign titles. From the point of view of dissemination of knowledge and information, this section is an important element of our project. It appears to us that an important part of this Journal that deserves attention is formed by the interviews with accomplished experts from the field, both Polish and European. We wish to present their opinions on current policy issues as well as academic cooperation and research in the field of social security. In the present issue, the subject of old age pension will be discussed. The initiative to start a new title in the field of social security studies has been supported by numerous experts and acclaimed scholars all over Europe, who generously agreed to cooperate on different levels, also by contributing articles that will be published here in English. In this third issue of the Journal, we include an article by Professor B. Schulte, a Research Fellow at the Max Planck Institute for Foreign and International Social Law. An article by Proffesor J. Hajdú, written with his PhD student, D. J. Lados, is also included. Moreover, all the articles published in the Journal are followed by their summaries in English. The present Journal is open for cooperation with students, academic staff and scholars in Poland and abroad. We aim at integrating the European community of people interested in social security policies and schemes, their legal and social aspects. We invite commentaries, proposals and contributions and we hope to further develop and improve our academic Journal. 8

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Powitanie i otwarcie konferencji. prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Powitanie i otwarcie konferencji. prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Powitanie i otwarcie konferencji prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych Informacja o projekcie FreSsco prof. Gertruda Uścińska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy pod redakcją Macieja Fagasińskiego i Marty Szczepanik edited by Maciej Fagasiński and Marta Szczepanik Między wsparciem a ograniczaniem. Odpowiedzi na wyzwania migracji XXI wieku w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents Spis treści Contents Od Redakcji Letter from the Editor (Barbara Sosińska-Kalata)... 7 ROZPRAWY. BADANIA. M ATERIAŁY THESES. R ESEARCH. MATERIALS Barbara Sosińska-Kalata Obszary badań współczesnej informatologii

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation:

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680}

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 21.12.2005 COM(2005) 669 końcowy KOMUNIKAT KOMISJI Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji {SEC(2005) 1680} PL PL SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1. Kontekst

Bardziej szczegółowo

Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii

Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo konkurencji na rynkach nowych technologii Pod redakcją Dawida Miąsika Tadeusza Skocznego Małgorzaty Surdek Warszawa 2008 Sprawa Microsoft studium przypadku Prawo

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents Spis treści Contents ROZPRAWY. BADANIA. M ATERIAŁY THESES. R ESEARCH. MATERIALS Mieczysław Muraszkiewicz, Jan Szmidt, Krzysztof Zaremba SYNAT i ΩΨR ku ekosystemowi wsparcia informacyjnego nauki i uczelni

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

dr hab. Gertruda Uścińska Professor Gertruda Uścińska

dr hab. Gertruda Uścińska Professor Gertruda Uścińska POWITANIE I OTWARCIE SEMINARIUM OPENING OF THE SEMINAR AND WELCOME BY: dr hab. Gertruda Uścińska Ekspert projektu ze strony polskiej Professor Gertruda Uścińska National Expert SOCIAL INSURANCE INSTITUTION,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność Mobility i rozwijania kompetencji od juniora do seniora

as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność Mobility i rozwijania kompetencji od juniora do seniora Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora Mobility as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Opracowanie publikacji: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Urząd Statystyczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 STUDIA I ANALIZY STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO pod redakcją Ewy Komorowskiej, Agnieszki Szlachty, Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo