Ocena wpływu nowej błony zaporowej dla sterowanej regeneracji tkanek na aktywność płytek krwi w osoczu bogato płytkowym*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena wpływu nowej błony zaporowej dla sterowanej regeneracji tkanek na aktywność płytek krwi w osoczu bogato płytkowym*"

Transkrypt

1 PROT. STOM., 2005, LV, 4 Ocena wpływu nowej błony zaporowej dla sterowanej regeneracji tkanek na aktywność płytek krwi w osoczu bogato płytkowym* Evaluation of novel GBR barrier membrane influence to platelet rich plasma trombocyte activity Marcin Kozakiewicz 2, Henryka Bodek 1 Od kilku lat intensywnie promuje się użycie osocza bogato płytkowego (ang. platelet rich plasma PRP) w sterowanej regeneracji tkanek. Z tego względu zdecydowano się ocenić aktywność nowo stworzonej błony barierowej w kierunku stymulacji płytek krwi zawartych w PRP. Z płytek krwi spośród licznych czynników wzrostu w najwyższych stężeniach wydzielane są po aktywacji PDGF-AB i TGF-beta1. Pobrano krew od 12 zdrowych ochotników. Przeprowadzono separację osocza bogato płytkowego (PRP) według procedury proponowanej przez Curasan. Do PRP wprowadzano trójwarstwową błonę alginianowo-chitozanowo-alginianową o wymiarach 2 mm 2 mm, zamykano hermetycznie próbówki i inkubowano przez 60 minut w temperaturze 37 o C. Te 24 próbki stanowiły grupę doświadczalną. Drugą referencyjną serię 24 probówek z PRP inkubowano w tych samych warunkach, ale bez kontaktu z błoną. Po inkubacji stwierdzono zmniejszenie stężenia TGF-beta1 i brak zmian zawartości PDGF-AB w PRP. Nowa trójwarstwowa błona dla sterowanej regeneracji tkanek stabilizuje aktywność osteoindukcyjną PRP poprzez protekcyjny wpływ w stosunku do uwalniania PDGF- -AB i TGF-beta1 z płytek krwi. HASŁA INDEKSOWE: błona barierowa, osocze bogato płytkowe, czynniki wzrostu For a few years PRP is intensively investigated in oral implantologic procedures, and that is why we decided to evaluate the novel GBR barrier membrane in field of PRP platelet activity. After trombocyte activation, PDGF-AB and TGF-beta1 are released in the highest concentration among the number of other growth factors. Fourty eight blood samples from 12 healthy volunteers were included into this study. PRP was obtained according to Curasan s procedure. In one series PRP samples were incubated (60 min. 37 o C) with trilayer alginate-chitosan-alginate membrane (2 mm 2 mm). These samples established experimental group. Reference group was composed of remained series of 24 PRP samples which were incubated without contact to the membrane in the same conditions. After the incubation, concentrations of investigated growth factors were performed. TGF-beta1 level was decreased and concentration PDGF-AB was not altered in PRP. Concluding, the novel GBR membrane stabilized the osteogenic activity of PRP by the protective influence to the concentration of PDGF-AB and TGF-beta1. KEY WORDS: barrier membrane, platelet rich plasma, growth factors Z Zakładu Farmacji Aptecznej, UM w Łodzi 1 Kierownik dr hab. n. farm. H. Bodek Z Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej ICh, UM w Łodzi 2 Kierownik: prof. dr hab. n. med. P. Arkuszewski Wieloletnia współpraca autorów pracy zaowocowała opatentowaniem licznych błon przeznaczonych dla implantologii stomatologicznej (9-17). Jednym z aspektów oceny przydatności stworzo- Adres autorów: Łódź, ul. Kopcińskiego 22 *Praca finansowana z tematu badań własnych:

2 M. Kozakiewicz, H. Bodek nych produktów medycznych jest ich walidacja w typowych zastosowaniach klinicznych. Od kilku lat intensywnie promuje się użycie osocza bogato płytkowego (ang. platelet rich plasma PRP) w sterowanej regeneracji tkanek (8, 24, 25, 29, 31). Z tego względu zdecydowano się ocenić aktywność nowo stworzonej błony barierowej w kierunku stymulacji płytek krwi zawartych w PRP. Z badań Weibric i wsp. wynika, że z płytek krwi spośród licznych czynników wzrostu w najwyższych stężeniach wydzielane są po aktywacji płytko-pochodny czynnik wzrostu PDGF-AB i transformujący czynnik wzrostu TGF-beta1 (30). Dla tego też zdecydowano się na badanie tych właśnie peptydów. Cel pracy Ocena wpływu trójwarstwowej błony barierowej alginianowo-chitozanowo-alginianowej na zmiany stężenia PDGF-AB i TGF-beta1 we własnopochodnym osoczu bogato płytkowym. Materiał i metoda Pobrano krew od 12 zdrowych ochotników. Przeprowadzono separację osocza bogato płytkowego według schematu: I wirowanie 8 ml krwi z przyspieszeniem 900 g (2400 obr./min. przez 10 min.), II wirowanie supernatantu z przyspieszeniem 2000 g (3600 obr./min. przez 15 min.) usuwano supernatant pozostawiając na dnie próbówki 0,5 ml osocza bogato płytkowego. Do tej objętości PRP wprowadzano trójwarstwową błonę alginianowo-chitozanowo-alginianową (Alg-MkCh-Alg) o wymiarach 2 mm 2 mm, zamykano hermetycznie próbówki i inkubowano przez 60 minut w temperaturze 37 o C. Te 24 próbki stanowiły grupę doświadczalną (12 oznaczono M_PDGF-AB i 12 oznaczono M_TGF-beta1). Drugą referencyjną serię 24 probówek z PRP, po 0,5 ml każda, inkubowano w tych samych warunkach, ale bez kontaktu z błoną. Te próbki oznaczono C_PDGF-AB (12 szt.) i C_TGF-beta1 (12 szt.). Próbki PRP po inkubacji wirowano z przyspieszeniem 1000g przez 10 minut, nadsącz zbierano i zamrażano w temperaturze -75 o C do czasu wykonania oznaczeń. Po zebraniu wszystkich próbek rozmrażano je i oznaczano stężenie czynników wzrostu metodą Elisa korzystając z zestawów firmy R&D. Ze względu na brak rozkładów normalnych w porównywanych grupach zastosowano test W Mann-Whitney (Wilcoxon) dla porównania median oraz test K-S Kołmogorowa-Smirnowa dla porównania rozkładów stężenia badanych czynników wzrostu. Wyniki Obie zastosowane metody oceny statystycznej wyników przyniosły potwierdzenie braku różnic pomiędzy stężeniami PDGF-AB po 60 minutach inkubacji z błoną i bez niej (W=75, p=0,3012; K-S=0,7559, p=0,6172). Porównanie stężenia TGF-beta1 w PRP po oddziaływaniu błony zaporowej wskazało na znaczne obniżenie jego stężenia po 60 minutach w stosunku do grupy referencyjnej. Obie zastosowane metody statystyczne z bardzo wysoką znamiennością potwierdziły to działanie (W=2, p=0,0001; K-S=2,1320, p=0,0002). Wyniki przedstawiono w tabeli I na wykresach 1 i 2. T a b e l a I. Wpływ błony barierowej Alg-MkCh-Alg na stężenie badanych czynników wzrostu w osoczu bogato płytkowym (PRP). C_PDGF-AB pg/ml M_PDGF-AB pg/ml C_TGF-beta1 pg/ml M_TGF-beta1 pg/ml Średnia± s.d. 300,30±253,96 179,57±112,27 389,01±81,72 167,55±48,97 Mediana 204,83 199,25 389,01 158,90 Użyte skróty: C_PDGF-AB stężenie PDGF-AB w grupie referencyjnej, M_PDGF-AB stężenie PDGF-AB po kontakcie z błoną alginianowo-chitozanowo-alginianową, C_TGF-beta1 stężenie TGF-beta1 w grupie referencyjnej, M_TGF-beta1 stężenie TGF-beta1 po kontakcie z błoną alginianowo-chitozanowo-alginianową. * różnica statystycznie znacząca dla p<0,

3 Regeneracja tkanek Ryc. 1. Rozkład oznaczonego stężenia PDGF-AB w badanych grupach po 60 minutach inkubacji w temperaturze 37 o C. C linia niebieska oznacza grupę referencyjną, M linia czerwona oznacza grupę doświadczalną. Na osi poziomej oznaczono stężenie czynnika wzrostu w pg/ml PRP. Ryc. 2. Rozkład oznaczonego stężenia TGF-beta1 w badanych grupach po 60 minutach inkubacji w temperaturze 37 o C. C linia niebieska oznacza grupę referencyjną, M linia czerwona oznacza grupę doświadczalną. Na osi poziomej oznaczono stężenie czynnika wzrostu w pg/ml PRP. Dyskusja Użycie własnopochodnego osocza bogato płytkowego (PRP) jest obecnie szeroko badane w zastosowaniach dla implantologii stomatologicznej jako metoda przyspieszająca dojrzewanie tkanki kostnej w szczęce i żuchwie (3, 5). Na pewno PRP jest źródłem czynników wzrostu, w którym w największym stężeniu występują PDGF-AB i TGF-beta1 (30). Poza wysokim stężeniem, ich pozytywna rola w dojrzewaniu tkanek miękkich i twardych jest udokumentowana (5). Ponadto wiadomo, że PDGF wpływa na przyspieszenie migracji i proliferacji mezenchymalnych osteogennych komórek prekursorowych pochodzenia szpikowego, a mediatorem jest kinaza białkowa (6). W badanym materiale zaobserwowano dużą zmienność poziomów PDGF-AB, czego skutkiem było zatarcie różnic pomiędzy grupą referencyjną, a doświadczalną. Taka zmienność może być wynikiem aktywnych procesów biologicznych zmieniających stężenie badanego czynnika wzrostu. Peptydy z rodziny TGF-β są najsilniejszymi czynnikami inicjującymi osteogenezę i regulującymi proces regeneracji kości (20, 28). Odgrywają one ważną rolę w kształtowaniu szkieletu, gojeniu złamań kości oraz remodelingu kości (7, 18, 19, 21). TGF-β jest obecny we wszystkich tkankach, ale jego najwyższe stężenie występuje w kości i płytkach krwi. Podobne receptory dla tego czynnika wzrostu ujawniono na prawie każdym rodzaju komórek, jednak najwyższe jego stężenie jest na osteoblastach (1, 2). Te dwa fakty nakreślają jak bardzo istotny jest to czynnik wzrostu dla metabolizmu i regeneracji kości (23, 26). Podobnie jak PDGF, TGF-β jest najwcześniej uwalniany z płytek krwi do ubytku kostnego po wypełnieniu go krwią. Pewna jego część jest aktywowana przez działanie plazminy na ściany ubytku kostnego w czasie tworzenia skrzepu (32). Cząstki uwolnionego wcześniej TGF-β są wiązane w przestrzeni międzykomórkowej z siarczanem heparanu tworząc formę latentną (4). Uwolnienie tego czynnika wzrostu z tego magazynu umożliwia istnienie długofalowego procesu regeneracji i remodelingu kości (27). Być może zastosowana błona staje się też rezerwuarem latentnego TGF-beta1. Ze względu na nie w pełni poznany mechanizm działania PRP (6) trudne jest do wyjaśnienia to działanie badanej błony i przewidzenie biologicznych skutków tej cechy. W ciągu pierwszej godziny po kontakcie PRP z błoną zaobserwowano niską aktywność płytek krwi. Niezbędna jest dalsza ocena tej błony zarówno w innym horyzoncie czasowym, jak i w porównaniu z wpływem jej na pełną krew. 281

4 M. Kozakiewicz, H. Bodek Wnioski Nowa trójwarstwowa błona dla sterowanej regeneracji tkanek stabilizuje aktywność osteoindukcyjną PRP poprzez protekcyjny wpływ w stosunku do uwalniania PDGF-AB i TGF-beta1 z płytek krwi. Piśmiennictwo 1. Beck L. S., Amento E. P., Xu Y., Deguzman L., Lee W. P., Nguyen T., Gillet N. A.: TGF-β induces bone closure of skull defects: temporal dynamics of bone formation in defects exposed to rh-tgf-β. J. Bone Min. Res., 1993, 8, Beck L. S., Ammann A. J., Aufdemorte T. B., Deguzman L., Xu Y., Lee W. P., McFatrige L. A., Chen T. L.: In vivo induction of bone recombinant human transforming growth factor beta. J. Bone Min. Res., 1991, 6, Carlson N. E., Roach R. B. Jr: Platelet-rich plasma: clinical applications in dentistry. J. Am. Dent. Assoc., 2002, 133, Centrella M., McCarthy T. L., Canalis E.: Skeletal tissue and transforming growth factor-β. FASEB J., 1988, 2, Gonshor A.: Technique for producing platelet-rich plasma and platelet concentrate: background and process. Int. J. Periodontics Restorative Dent., 2002, 22, Gruber R., Karreth F., Kandler B., Fuerst G., Rot A., Fischer M. B., Watzek G.: Platelet-released supernatants increase migration and proliferation, and decrease osteogenic differentiation of bone marrow-derived mesenchymal progenitor cells under in vitro conditions. Platelets 2004, 15, Iwasaki M., Nakahara H., Nakata K., Nakaże T., Kiura T., Ono K.: Regulation of proliferation and osteochondrogenic differentiation of periosteum-derived cells by transforming growth factor-beta and basic fibroblast growth factor. J. Bone J. Surg., 1995, 77-A, Kovacs K., Velich N., Huszar T., Szabo G., Semjen G., Reiczigel J., Suba Z.: Comparative study of beta-tricalcium phosphate mixed with platelet-rich plasma versus beta-tricalcium phosphate, a bone substitute material in dentistry. Acta Vet. Hung., 2003, 51, 4, Kozakiewicz M., Bodek K. H.: Fizykochemiczne właściwości membran do sterowanej regeneracji tkanek opartych na bazie chitozanu. Czas. Stomat., 2003, 56, Kozakiewicz M., Bodek K. H.: Membrana chitozanowa z dodatkiem niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Mag. Stomat., 2000, 109, Kozakiewicz M., Bodek K. H.: Membrana polimleczanowo-chitozanowa do sterowanej regeneracji tkanek. Mag. Stomat., 2000, 111, Kozakiewicz M., Bodek K. H.: Sposób wykonywania membran barierowych i membrana wykonana tym sposobem, Biuletyn Urzędu Patentowego, 2002, 11, 741, Kozakiewicz M., Bodek K. H.: Sposób wykonywania trójwarstwowych złożonych membran barierowych i trójwarstwowa membrana barierowa wykonana tym sposobem, Biuletyn Urzędu Patentowego, 2002, 11, 741, Kozakiewicz M., Bodek K. H.: Sposób wykonywania wielowarstwowych złożonych membran barierowych i wielowarstwowa membrana barierowa wykonana tym sposobem, Biuletyn Urzędu Patentowego, 2002, 11, 741, Kozakiewicz M., Bodek K. H.: Sposób wykonywania rozpuszczalnych membran barierowych modyfikowanych lekami, Biuletyn Urzędu Patentowego, 2002, 11, 741, Kozakiewicz M., Bodek K. H.: Sposób wykonywania złożonych membran barierowych i membrana barierowa wykonana tym sposobem, Biuletyn Urzędu Patentowego, 2002, 11, 741, Kozakiewicz M., Bodek K. H.: Własna membrana chitozanowo-metylocelulozowa do sterowanej regeneracji kości. Ocena zastosowania u szczurów. Czas. Stomat., 2004 w druku. 18. Lind M.: Growth factors: possible new clinical tool. Acta Orthop. Scand., 1996, 67, Long M. W., Robinson J. A., Ashcraft E. A., Mann K. G.: Regulation of human bone-derived osteoprogenitor cells by osteogenic growth factors. J. Clin. Invest., 1995, 95, Morrisey W. M., Cipolle M. D., Pasquale M. D., Cline J., Gottlund K., Simon N., Arangio G. A.: Effects of systemic administration of TGF-β2 on callus area in rat tibia fracture model. Surg. Forum, 1997, 48, Massaque J.: The transforming growth factor-β family. Ann. Rev. Cell. Biol., 1990, 6, Ross R., Raines E. W., Bowen-Pope D. F.: The biology of platelet-derived growth factor. Cell, 1986, 46, Rowe N. M., Steibrech D. S., Mehrara B. J., Saadeh P. B., Dudziak M. E., Paccione M. F., Gittes G. K., Longaker M. T.: Gene expression of VEGF, TGF- 3, collagen II, and TIMP-1: molecules important to rat membranous bone repair. Surg. Forum, 1999, 50, Schlegel K. A., Kloss F. R., Schultze-Mosgau S., Neukam F. W., Wiltfang J.: Tierexperimentelle Untersuchung zum Einfluss verschiedener Thrombozytenkonzentrate auf die Defektregeneration mit autogenem Knochen und Kombinationen von autogenem Knochen und Knochenersatzmaterialien (Biogran und Algipore). Mund. Kiefer Gesichtschir. 2003, 7, 2, Sonnleitner,-D; Huemer,- 282

5 Regeneracja tkanek P; Sullivan D. Y: A simplified technique for producing platelet-rich plasma and platelet concentrate for intraoral bone grafting techniques: a technical note. Int. J. Oral Maxillofac. Implants., 2000, 15, 6, Sporn M. B., Roberts A. B.: Handbook of Experimental Pharmacology: Peptide growth factors. 1. The multifunctional nature of growth factors. New York, Springer Verlag Steibrech D. S., Mehrara B. J., Rowe N. M., Dudziak M. E., Luchs J. S., Saadeh P. B., Gittes G. K., Longaker M. T.: gene expression of TGFbeta, TGF-beta receptor, and extracellular matrix proteins during membranous bone healing in rats. Plast. Reconstr. Surg., 2000, 105, Sumner D. R., Turner T. M., Gombotz W. R., Urban R. M., Galante J. O.: Enchancement of bone ingrowth by transforming growth factor-β. J. Bone J. Surg., 1995, 77-A, Velich N., Kovacs K., Huszar T., Semjen G., Reiczigel J., Szabo G., Suba Z.: Platelet-rich plasma (thrombocyta-koncentratum) hatasa a csontkepzodesre oszteokonduktiv csontpotloval (beta-trikalcium-foszfat) torteno egyuttes alkalmazaskor Beagle kutyakon. Fogorv. Sz. 2004, 97, 1, Weibric G., Buch R. S., Kleis W. K., Hafner G., Hitzler W. E., Wagner W.: Quantification of thrombocyte growth factors in platelet concentrates produced by discontinuous cell separation. Growth Factors, 2002, 20, 2, Wiltfang J., Schlegel K. A., Schultze-Mosgau S., Nkenke E., Zimmermann R., Kessler P.: Sinus floor augmentation with beta-tricalciumphosphate (beta- TCP): does platelet-rich plasma promote its osseous integration and degradation? Clin. Oral Implants Res., 2003, 14, 2, Yehualaeshet T., O Connor R., Green-Johnson J., Mai S., Silverstein R., Murphy- Urlich J. E., Khalil B.: Activation of rat alveolar macrophage-derived latent transforming growth factor beta- 1 by plasmin requires interaction with trombospondin- 1 and its cell surface receptor, CD36. Am. J. Pathol., 1999, 155, Otrzymano: 21.X.2004 r. 283

Polimerowe nośniki czynników angiogennych. Cz. I. Membrana chitozanowo-alginianowa jako nośnik PDGF-AB i TGF-β

Polimerowe nośniki czynników angiogennych. Cz. I. Membrana chitozanowo-alginianowa jako nośnik PDGF-AB i TGF-β Polimerowe nośniki czynników angiogennych. Cz. I. Membrana chitozanowo-alginianowa jako nośnik PDGF-AB i TGF-β MARTA MICHALSKA 1, MARCIN KOZAKIEWICZ 2, KAZIMIERA HENRYKA BODEK 3 1 Katedra Chemii Farmaceutycznej

Bardziej szczegółowo

Osocze bogatopłytkowe w ginekologii estetycznej

Osocze bogatopłytkowe w ginekologii estetycznej Osocze bogatopłytkowe w ginekologii estetycznej Michał Barwijuk 1. Centralny Szpital Kliniczny MSW, Warszawa Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej 2. NZOZ Medifem, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania PRP i PRF w sterowanej regeneracji tkanek w chirurgii stomatologicznej

Możliwości zastosowania PRP i PRF w sterowanej regeneracji tkanek w chirurgii stomatologicznej Możliwości zastosowania PRP i PRF w sterowanej regeneracji tkanek w chirurgii stomatologicznej The opportunities of PRP and PRF application in GTR i oral surgery Autorzy_ Maja Chmielewska, Krzysztof Chmielewski,

Bardziej szczegółowo

Doktorantka: Żaneta Lewandowska

Doktorantka: Żaneta Lewandowska Doktorantka: Żaneta Lewandowska Główny opiekun naukowy: Dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej, Wydział Chemii Dodatkowy opiekun naukowy: Prof. dr hab. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Medycyna Regeneracyjna. Leczenie schorzeń ortopedycznych osoczem bogatopłytkowym PRP

Medycyna Regeneracyjna. Leczenie schorzeń ortopedycznych osoczem bogatopłytkowym PRP Medycyna Regeneracyjna Leczenie schorzeń ortopedycznych osoczem bogatopłytkowym PRP Od niedługiego czasu w wielu placówkach leczniczo weteranaryjnych istnieje możliwość skorzystania z najnowocześniejszej

Bardziej szczegółowo

Klinika Ortopedii Dziecięcej Katedry Ortopedii Dziecięcej UM w Lublinie

Klinika Ortopedii Dziecięcej Katedry Ortopedii Dziecięcej UM w Lublinie 1 Szymon Skwarcz Klinika Ortopedii Dziecięcej Katedry Ortopedii Dziecięcej UM w Lublinie Wpływ aktywowanego autologicznego osocza bogatopłytkowego (PRP) oraz fosforanu trójwapniowego hydroksyapatytu na

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie żelu bogatopłytkowego PRP w medycynie

Zastosowanie żelu bogatopłytkowego PRP w medycynie Zastosowanie żelu bogatopłytkowego PRP w medycynie dr n.med. Marcin Drygalski PRP koncentrat autologicznych płytek ludzkiej krwi w niewielkiej ilości osocza, w którym stężenie wynosi 1 mln płytek na mm

Bardziej szczegółowo

Onkogeneza i zjawisko przejścia nabłonkowomezenchymalnego. Gabriel Wcisło Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego, CSK MON, Warszawa

Onkogeneza i zjawisko przejścia nabłonkowomezenchymalnego. Gabriel Wcisło Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego, CSK MON, Warszawa Onkogeneza i zjawisko przejścia nabłonkowomezenchymalnego raka jajnika Gabriel Wcisło Klinika Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego, CSK MON, Warszawa Sześć diabelskich mocy a komórka rakowa (Gibbs

Bardziej szczegółowo

P R A C E O R Y G I N A L N E O R I G I N A L P A P E R S Borgis

P R A C E O R Y G I N A L N E O R I G I N A L P A P E R S Borgis Postępy Nauk Medycznych, t. XXVII, nr 12B, 2014 P R A C E O R Y G I N A L N E O R I G I N A L P A P E R S Borgis *Lena Bielawska 1, Przemysław Kopczyński 2, Paulina Szubińska 3, Aleksandra Baszczuk 1,

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne po usunięciu zębiaka złożonego żuchwy opis przypadku

Leczenie implantoprotetyczne po usunięciu zębiaka złożonego żuchwy opis przypadku PROT. STOM., 2005, LV, 5 Leczenie implantoprotetyczne po usunięciu zębiaka złożonego żuchwy opis przypadku Implantoprosthetic treatment of patient after composed odontoma a case report Wojciech Kiewlicz,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki włóknienia nerek

Wskaźniki włóknienia nerek Wskaźniki włóknienia nerek u dzieci z przewlekłą chorobą nerek leczonych zachowawczo Kinga Musiał, Danuta Zwolińska Katedra i Klinika Nefrologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich

Bardziej szczegółowo

PORESORB -TCP PORESORB -TCP - SPECYFIKACJA: BIBLIOGRAFIA

PORESORB -TCP PORESORB -TCP - SPECYFIKACJA: BIBLIOGRAFIA pl_finale.qxd 9.2.2007 11:23 StrÆnka 2 - SPECYFIKACJA: Rozmiar (mm): 0,16-0,3 Numer katalogowy: 31.2 Opakowanie: 1,0 g (1,0 ml) Numer katalogowy: 32.2 Opakowanie: 0,5 g (0,5 ml) Rozmiar (mm): 0,3-0,6 Numer

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu zawarte w osoczu bogatopłytkowym jako autogennym materiale stymulującym procesy gojenia tkanki kostnej

Czynniki wzrostu zawarte w osoczu bogatopłytkowym jako autogennym materiale stymulującym procesy gojenia tkanki kostnej Czas. Stomatol., 2006, LIX, 7, 510-517 Organ Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego http://www.czas.stomat.net Czynniki wzrostu zawarte w osoczu bogatopłytkowym jako autogennym materiale stymulującym

Bardziej szczegółowo

alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Polska Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych

alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Polska Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych alveoprotect Gąbka kolagenowa do ochrony zębodołów Zapobiega resorpcji kości w obszarach poekstrakcyjnych Ochrona zębodołów Badania naukowe dowodzą, iż: do znacznych ubytków tkanki kostnej najczęściej

Bardziej szczegółowo

U N I V E R S I T Ä T IS L O D Z I E N S I S FOLIA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA 15, 2001

U N I V E R S I T Ä T IS L O D Z I E N S I S FOLIA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA 15, 2001 ACTA U N I V E R S I T Ä T IS L O D Z I E N S I S FOLIA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA 15, 2001 Joanna Saluk-Juszczak, Paweł Nowak, Jacek Golański, Barbara Wachowicz, Wiesław Kaca EKSPRESJA P-SELEKTYNY NA POWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania projektu badawczego:

Sprawozdanie z wykonania projektu badawczego: Sprawozdanie z wykonania projektu badawczego: ODDZIAŁYWANIE POLA MAGNETYCZNEGO GENEROWANEGO PRZEZ STYMULATOR ADR NA CZYNNOŚĆ LUDZKICH KOMÓREK IMMUNOKOMPETENTNYCH in vitro Celem przeprowadzonych badań była

Bardziej szczegółowo

Orthogen GmbH. Department of Radiology and Microtherapy University of Witten/Herdecke, Germany

Orthogen GmbH. Department of Radiology and Microtherapy University of Witten/Herdecke, Germany Orthogen GmbH Biologiczne podstawy stosowania metody Irap IL-1 IL-1 IL-1Ra Podstawy działania Irap IL-1 Ra! TGF-β! PDGF! IGF! HGF! Przygotowywanie autologicznej kondycjonowanej surowicy (ACS) proces Irap

Bardziej szczegółowo

Biologiczne podstawy radioterapii Wykład 4 podstawy radioterapii

Biologiczne podstawy radioterapii Wykład 4 podstawy radioterapii Biologiczne podstawy radioterapii Wykład 4 podstawy radioterapii czyli dlaczego komórki nowotworowe są bardziej wrażliwe na działanie promieniowania jonizującego od komórek prawidłowych? A tumor is a conglomerate

Bardziej szczegółowo

JANINA CZURYSZKIEWICZ-CYRANA

JANINA CZURYSZKIEWICZ-CYRANA ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 2, 86 92 JANINA CZURYSZKIEWICZ-CYRANA PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI REGENERACJI TKANEK PRZYZĘBIA PO ZASTOSOWANIU

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIA OGÓLNA DLA ODDZIAŁU STOMATOLOGII. Procesy naprawcze

PATOLOGIA OGÓLNA DLA ODDZIAŁU STOMATOLOGII. Procesy naprawcze PATOLOGIA OGÓLNA DLA ODDZIAŁU STOMATOLOGII Procesy naprawcze Możliwości naprawcze uszkodzonych tkanek ustroju! Regeneracja (odrost, odnowa)! Organizacja (naprawa, gojenie) Regeneracja komórek, tkanek,

Bardziej szczegółowo

Tkanka kostna. Kość jest tkanką w której zachodzą stale dwa procesy pozostające ze sobą w stanie dynamicznej równowagi:

Tkanka kostna. Kość jest tkanką w której zachodzą stale dwa procesy pozostające ze sobą w stanie dynamicznej równowagi: Tkanka kostna Kość jest tkanką w której zachodzą stale dwa procesy pozostające ze sobą w stanie dynamicznej równowagi: Osteogeneza (kościotworzenie) - przeważa do 25-30 lat tzn. do osiągnięcia szczytowej

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny charakter badań równoważności biologicznej produktów leczniczych

Interdyscyplinarny charakter badań równoważności biologicznej produktów leczniczych Interdyscyplinarny charakter badań równoważności biologicznej produktów leczniczych Piotr Rudzki Zakład Farmakologii, w Warszawie Kongres Świata Przemysłu Farmaceutycznego Łódź, 25 VI 2009 r. Prace badawczo-wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

TROMBOELASTOMETRIA W OIT

TROMBOELASTOMETRIA W OIT TROMBOELASTOMETRIA W OIT Dr n. med. Dominika Jakubczyk Katedra i Klinika Anestezjologii Intensywnej Terapii Tromboelastografia/tromboelastometria 1948 - Helmut Hartert, twórca techniki tromboelastografii

Bardziej szczegółowo

dr hab. prof. AWF Agnieszka Zembroń-Łacny DOPING GENOWY 3 CIEMNA STRONA TERAPII GENOWEJ

dr hab. prof. AWF Agnieszka Zembroń-Łacny DOPING GENOWY 3 CIEMNA STRONA TERAPII GENOWEJ dr hab. prof. AWF Agnieszka Zembroń-Łacny DOPING GENOWY 3 CIEMNA STRONA TERAPII GENOWEJ KOMÓRKI SATELITARNE (ang. stem cells) potencjał regeneracyjny mięśni HIPERTROFIA MIĘŚNI University College London,

Bardziej szczegółowo

Rak stercza oporny na kastrację. leczenie ukierunkowane na przerzuty do kości

Rak stercza oporny na kastrację. leczenie ukierunkowane na przerzuty do kości Rak stercza oporny na kastrację leczenie ukierunkowane na przerzuty do kości Nowotwór Częstość przerzutów do kości Rak piersi 65 75% Rak stercza 65 75% Niedrobnokomórkowy rak płuca 30 40% Coleman RE. Cancer

Bardziej szczegółowo

Przedprotetyczne postępowanie chirurgiczne z wykorzystaniem autologicznych preosteoblastów hodowanych in vitro

Przedprotetyczne postępowanie chirurgiczne z wykorzystaniem autologicznych preosteoblastów hodowanych in vitro Przedprotetyczne postępowanie chirurgiczne z wykorzystaniem autologicznych preosteoblastów hodowanych in vitro Preprosthetic surgical procedure using autologous preosteoblasts cultured in vitro Autorzy

Bardziej szczegółowo

ALGALTOXKIT F Procedura testu

ALGALTOXKIT F Procedura testu ALGALTOXKIT F Procedura testu 1 PRZYGOTOWANIE STANDARDOWEJ POŻYWKI A B C D - KOLBKA MIAROWA (1 litr) - FIOLKI Z ROZTWORAMI POŻYWEK A (2 fiolki), B, C, D - DESTYLOWANA (lub dejonizowana) WODA 2 A PRZENIEŚĆ

Bardziej szczegółowo

Biologiczna ocena wyrobów medycznych Testy in vitro

Biologiczna ocena wyrobów medycznych Testy in vitro Specjalistyczne metody badań materiałów, 2014 Biologiczna ocena wyrobów medycznych Testy in vitro Bogdan Walkowiak Zakład Biofizyki IIM PŁ in vitro vs in vivo i ex vivo http://sexymammy.fotolog.pl/in-vitro-wedlug-disy,1370470

Bardziej szczegółowo

Materiał kościozastępczy

Materiał kościozastępczy Materiał kościozastępczy Bezpieczny i przyjazny dla użytkownika. Bezpieczny i przyjazny dla użytkownika materiał kościozastępczy. ossceram nano jest w pełni systetycznym, dwufazowym fosforanem wapnia składającym

Bardziej szczegółowo

Radiologiczna ocena zastosowania materiału Dexon Mesh w leczeniu ubytków kości na drodze sterowanej regeneracji tkanek u szczurów*

Radiologiczna ocena zastosowania materiału Dexon Mesh w leczeniu ubytków kości na drodze sterowanej regeneracji tkanek u szczurów* Czas. Stomatol., 2006, LIX, 12, 849-858 2006 Polish Stomatological Association http://www.czas.stomat.net Radiologiczna ocena zastosowania materiału Dexon Mesh w leczeniu ubytków kości na drodze sterowanej

Bardziej szczegółowo

Ocena zmian gęstości optycznej nakładkowych przeszczepów kości własnopochodnej z bródki zastosowanych dla zmiany cech podłoża protetycznego*

Ocena zmian gęstości optycznej nakładkowych przeszczepów kości własnopochodnej z bródki zastosowanych dla zmiany cech podłoża protetycznego* PROTET. STOMATOL., 2006, LVI, 6, 436-443 Ocena zmian gęstości optycznej nakładkowych przeszczepów kości własnopochodnej z bródki zastosowanych dla zmiany cech podłoża protetycznego* Densitometric evaluation

Bardziej szczegółowo

Biological aspect of platelet-rich plasma concentrate application in healing soft and hard periodontal tissues review of literature

Biological aspect of platelet-rich plasma concentrate application in healing soft and hard periodontal tissues review of literature J Stoma 2011, 64, 12: 929-946 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Biological aspect of platelet-rich plasma concentrate application in healing soft and hard periodontal tissues review

Bardziej szczegółowo

Molekuły Miłości. Borys Palka Katarzyna Pyzik. www.agh.edu.pl

Molekuły Miłości. Borys Palka Katarzyna Pyzik. www.agh.edu.pl Molekuły Miłości Borys Palka Katarzyna Pyzik www.agh.edu.pl Zakochanie Przyczyną Hormonalnych Zmian Grupa zakochanych, 24 osoby (12 mężczyzn, 12 kobiet ) Grupa kontrolna, 24 osoby (12 mężczyzn, 12 kobiet)

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny.

Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny. 1 Sposób otrzymywania białek o właściwościach immunoregulatorowych Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania fragmentów witellogeniny. Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym i

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE. PRP (Platelet Rich Plasma)

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE. PRP (Platelet Rich Plasma) OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE PRP (Platelet Rich Plasma) Przełomowa technologia PRP z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego stosowana jest w różnych dziedzinach medycyny i budzi coraz większe zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska Dane mikromacierzowe Mateusz Markowicz Marta Stańska Mikromacierz Mikromacierz DNA (ang. DNA microarray) to szklana lub plastikowa płytka (o maksymalnych wymiarach 2,5 cm x 7,5 cm) z naniesionymi w regularnych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału fibryny bogatopłytkowej (PRF) w stomatologii wieku rozwojowego

Wykorzystanie potencjału fibryny bogatopłytkowej (PRF) w stomatologii wieku rozwojowego PRACE POGLĄDOWE REVIEW PAPERS Borgis Nowa Stomatol 2015; 20(1): 35-39 DOI: 10.5604/14266911.1154080 Renata Pazera 1, *Joanna Szczepańska 2 Wykorzystanie potencjału fibryny bogatopłytkowej (PRF) w stomatologii

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Specjalna Terapia Szyi i Dekoltu. DTS MG Co., Ltd.

Specjalna Terapia Szyi i Dekoltu. DTS MG Co., Ltd. Specjalna Terapia Szyi i Dekoltu DTS MG Co., Ltd. Objawy starzenia się skóry szyi i dekoltu Podwójny podbródek Głębokie zmarszczki Pigmentacja Fotostarzenie Odwodnienie i suchość Powody starzenia się okolic

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Zmienianie przyszłości. Nowy standard GBR

Zmienianie przyszłości. Nowy standard GBR Zmienianie przyszłości Nowy standard GBR Etyka. Bezpieczeństwo. Osteokonduktywność. Piętnastoletnie doświadczenie dla korzyści chirurgii ustnej. Co to jest? Dlaczego kość końska? Etyka Bezpieczeństwo Osteokonduktywność

Bardziej szczegółowo

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp

BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXLIII (2002) ZENON GRZEŚ BADANIA RZECZYWISTYCH KOSZTÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ NOWOCZESNYCH KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH Z Instytutu Inżynierii Rolniczej Akademii Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Fizjologia, biochemia

Fizjologia, biochemia 50 Fizjologia, biochemia sportu Krioterapia powoduje lepszą krążeniową i metaboliczną tolerancję oraz opóźnia narastanie zmęczenia w trakcie wykonywania pracy mięśniowej przez zawodników sportów wytrzymałościowych.

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej MedTrends 2016 Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia Zabrze, 18-19 marca 2016 r. Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański Katedra i Klinika

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA.

LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. LADDEC STERYLNY HETEROGENNY SUBSTYTUT KOŚCI POCHODZENIA BYDLĘCEGO. INFORMACJE TECHNICZNE ORAZ INSTRUKCJA UŻYCIA. DOSTĘPNE POSTACIE Laddec jest dostępny pod różnymi postaciami: bloki lub granulat o średniej

Bardziej szczegółowo

PRACE KAZUISTYCZNE. Zastosowanie masy bogatopłytkowej w regeneracji mnogich ubytków kostnych przyzębia opis przypadku

PRACE KAZUISTYCZNE. Zastosowanie masy bogatopłytkowej w regeneracji mnogich ubytków kostnych przyzębia opis przypadku PRACE KAZUISTYCZNE Dent. Med. Probl. 2005, 42, 1, 165 170 ISSN 1644 387X MARZENA DOMINIAK, DOROTA MIERZWA DUDEK Zastosowanie masy bogatopłytkowej w regeneracji mnogich ubytków kostnych przyzębia opis przypadku

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja odcinka bocznego szczęki augmentacja, implantacja oraz mukodystrakcja horyzontalna

Rehabilitacja odcinka bocznego szczęki augmentacja, implantacja oraz mukodystrakcja horyzontalna Implantoprotetyka 2008, tom IX, nr 2 (31) Krzysztof Tomasz śliwowski Rehabilitacja odcinka bocznego szczęki augmentacja, implantacja oraz mukodystrakcja horyzontalna Streszczenie Celem pracy jest pokazanie

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 1055 1059 Aneta Kościołek 1, Magdalena Hartman 2, Katarzyna Spiołek 1, Justyna Kania 1, Katarzyna Pawłowska-Góral 1 OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 17 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 17 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 17 SECTIO D 2004 Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu* Zakład Pielęgniarstwa Ginekologiczno - Położniczego Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie biomateriałów

Zastosowanie biomateriałów Zastosowanie biomateriałów Opis: Małe granulki tkanki kostnej kortykalnej i gąbczastej lub miksu kortykalno - gąbczastego o rozmiarach od 0,5 do 1mm. Czysta kość końska Reakcja biologiczna: Umieszczony

Bardziej szczegółowo

Nanostrukturalne materiały hybrydowe dla potrzeb regeneracyjnej terapii ortopedycznej

Nanostrukturalne materiały hybrydowe dla potrzeb regeneracyjnej terapii ortopedycznej Nanostrukturalne materiały hybrydowe dla potrzeb regeneracyjnej terapii ortopedycznej Streszczenie Lidia Libowicz-Nadobny Promotorzy: Prof. dr hab. Maria Nowakowska Prof. dr hab. med. Tadeusz Niedźwiedzki

Bardziej szczegółowo

KOAGULOLOGIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice.

KOAGULOLOGIA. Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. KOAGULOLOGIA POBIERANIE KRWI ŻYLNEJ Pobieranie krwi żylnej przy pomocy systemu otwartego: Przed każdym pobieraniem krwi należy umyć ręce i nałożyć rękawice. Wyszukać żyłę odpowiednią do pobrania krwi.

Bardziej szczegółowo

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL PL 218025 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218025 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391493 (51) Int.Cl. A61K 6/027 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

Informacje o produkcie

Informacje o produkcie Informacje o produkcie MIS Corporation. All Rights Reserved. System Zarządzania Jakością MIS zgodny jest z międzynarodowymi standardami jakości ISO 13485:2003 - System Zarządzani Jakością, dla Wyrobów

Bardziej szczegółowo

dr hab. prof. AWF Agnieszka Zembroń-Łacny DOPING GENOWY 4 CIEMNA STRONA TERAPII GENOWEJ

dr hab. prof. AWF Agnieszka Zembroń-Łacny DOPING GENOWY 4 CIEMNA STRONA TERAPII GENOWEJ dr hab. prof. AWF Agnieszka Zembroń-Łacny DOPING GENOWY 4 CIEMNA STRONA TERAPII GENOWEJ AVASTIN modulacja ekspresji VEGF IRESSA modulacja ekspresji EGFR ERBITUX modulacja ekspresji EGF TERAPIA GENOWA

Bardziej szczegółowo

PRACE ORYGINALNE. , Monika Jodko. Leczenie defektów tkanki kostnej szczęk z wykorzystaniem autologicznych preosteoblastów na nośniku allogenicznym*

PRACE ORYGINALNE. , Monika Jodko. Leczenie defektów tkanki kostnej szczęk z wykorzystaniem autologicznych preosteoblastów na nośniku allogenicznym* PRACE ORYGINALNE Dent. Med. Probl. 2013, 50, 1, 20 29 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Andrzej Wojtowicz 1, A E, Jan Perek 1, A, B, D, Elżbieta Urbanowska

Bardziej szczegółowo

Budowa i rodzaje tkanek zwierzęcych

Budowa i rodzaje tkanek zwierzęcych Budowa i rodzaje tkanek zwierzęcych 1.WskaŜ prawidłową kolejność ukazującą stopniowe komplikowanie się budowy organizmów. A. komórka tkanka organizm narząd B. organizm narząd komórka tkanka C. komórka

Bardziej szczegółowo

Jak definiujemy leki generyczne?

Jak definiujemy leki generyczne? Jak definiujemy leki generyczne? Definicja leku generycznego wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Lek generyczny jest pełno wartościowym produktem farmaceutycznym stanowiącym odpowiednik (zamiennik)

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Unieruchomienie szczękowo-żuchwowe z zastosowaniem przezwyrostkowych śrub bikortykalnych

Unieruchomienie szczękowo-żuchwowe z zastosowaniem przezwyrostkowych śrub bikortykalnych Czas. Stomat., 2005, LVIII, 12 Unieruchomienie szczękowo-żuchwowe z zastosowaniem przezwyrostkowych śrub bikortykalnych Maxillomandibular transalveolar fixation using bicortical screws Tomasz Piętka, Wojciech

Bardziej szczegółowo

WPŁYW APLIKOWANIA DO ZĘBODOŁU LINKOMYCYNY NA NOŚNIKU TCP NA PROCES GOJENIA RANY PO CHIRURGICZNYM USUNIĘCIU ZĘBA MĄDROŚCI

WPŁYW APLIKOWANIA DO ZĘBODOŁU LINKOMYCYNY NA NOŚNIKU TCP NA PROCES GOJENIA RANY PO CHIRURGICZNYM USUNIĘCIU ZĘBA MĄDROŚCI ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2009, 55, 2, 59 64 IZABELA WIŚNIEWSKA, ANNA SLÓSARCZYK 1, LESZEK MYŚLIWIEC, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK WPŁYW APLIKOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGENERIS. instrukcja użytkowania

REGENERIS. instrukcja użytkowania REGENERIS instrukcja użytkowania ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: PROBÓWKI DO UZYSKIWANIA OSOCZA BOGATOPŁYTKOWEGO ORAZ AKTYWATORA FIBRYNOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZESTAW REGENERIS ZAWIERA: 1 LUB 2 PROBÓWKI OPATRZONE

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18419 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.06.06 06769014.9 (13) (1) T3 Int.Cl. C12N /00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

I WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

I WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Wysoki potencjał naukowo-badawczy 898 pracowników naukowo-dydaktycznych 179 samodzielnych samodzielnych pracowników nauki 2010

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie skutecznej metody regeneracji ubytków kości jest jednym z ważnych celów medycyny regeneracyjnej. Aktualnie stosowane metody klinicznego zaop

Uzyskanie skutecznej metody regeneracji ubytków kości jest jednym z ważnych celów medycyny regeneracyjnej. Aktualnie stosowane metody klinicznego zaop Streszczenie Kwas mlekowy jest udokumentowanym czynnikiem wpływającym stymulująco na syntezę kolagenu zarówno przez komórki tkanki łącznej in vivo, jak i przez wybrane komórki hodowane w warunkach laboratoryjnych.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZEBIEGU MECHANICZNEGO DOJU KRÓW NA ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH W MLEKU PRZY ZMIENNEJ SILE NACIĄGU GUM STRZYKOWYCH W KUBKU UDOJOWYM

WPŁYW PRZEBIEGU MECHANICZNEGO DOJU KRÓW NA ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH W MLEKU PRZY ZMIENNEJ SILE NACIĄGU GUM STRZYKOWYCH W KUBKU UDOJOWYM Inżynieria Rolnicza 4(122)/2010 WPŁYW PRZEBIEGU MECHANICZNEGO DOJU KRÓW NA ZAWARTOŚĆ KOMÓREK SOMATYCZNYCH W MLEKU PRZY ZMIENNEJ SILE NACIĄGU GUM STRZYKOWYCH W KUBKU UDOJOWYM Aleksander Krzyś, Józef Szlachta,

Bardziej szczegółowo

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 Zofia Kruczkiewicz

Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0  Zofia Kruczkiewicz Testy jednostkowe - zastosowanie oprogramowania JUNIT 4.0 http://www.junit.org/ Zofia Kruczkiewicz 1. Aby utworzyć test dla jednej klasy, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie Projects na wybraną

Bardziej szczegółowo

Elektrochemia i implanty

Elektrochemia i implanty Wykład 9 Elektrochemia i implanty Bogdan Walkowiak Zakład Biofizyki Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka 16 października 2015 Biofizyka 1 Wprowadzenie Jak wiadomo, nawet najdłużej i najczęściej

Bardziej szczegółowo

Jubileuszowy Świąteczny Wieczór Implantologiczny

Jubileuszowy Świąteczny Wieczór Implantologiczny Jubileuszowy Świąteczny Wieczór Implantologiczny Patronat: prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Dziekan Wydziału Lekarsko Dentystycznego WUM, prezydent Akademii Pierre Faucharda Naukowe dowody i biologiczne

Bardziej szczegółowo

cellular matrix Przełamuje cykl degeneracyjny choroby zwyrodnieniowej stawów

cellular matrix Przełamuje cykl degeneracyjny choroby zwyrodnieniowej stawów cellular matrix Przełamuje cykl degeneracyjny choroby zwyrodnieniowej stawów Cellular Matrix synergia działania i komplementarne efekty kliniczne kwasu hialuronowego (HA) i autologicznego osocza bogatopłytkowego

Bardziej szczegółowo

BADANIA KLINICZNE. A 12-year Retrospective Analytic Study of the Implant Survival Rate in 177 Consecutive Maxillary Sinus Augmentation

BADANIA KLINICZNE. A 12-year Retrospective Analytic Study of the Implant Survival Rate in 177 Consecutive Maxillary Sinus Augmentation Luis Naval-Gías, MD, DMD, PhD 3 12-letnie retrospektywne badanie analityczne odsetka przetrwania implantów w 177 kolejnych zabiegach augmentacji dna zatoki szczękowej A 12-year Retrospective Analytic Study

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego ubytków blaszki zbitej trzonu żuchwy w modelu in vitro

Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego ubytków blaszki zbitej trzonu żuchwy w modelu in vitro Czas. Stomat., 2005, LVIII, 4 Cyfrowa analiza obrazu rentgenowskiego ubytków blaszki zbitej trzonu żuchwy w modelu in vitro X-ray digital analysis of lesions in the cortical bone of the mandibular body

Bardziej szczegółowo

Stem Cells Spin S.A. Debiut na rynku NewConnect 24 sierpnia 2011

Stem Cells Spin S.A. Debiut na rynku NewConnect 24 sierpnia 2011 Stem Cells Spin S.A. Debiut na rynku NewConnect 24 sierpnia 2011 Spółka biotechnologiczna zawiązana w lutym 2009r. Cel Spółki - komercjalizacja wynalazków wyprowadzanie, sposób hodowli i zastosowanie komórek

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju DYCHTO Rafał 1 PIETRUSZEWSKI Robert 2 Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju WSTĘP W Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej prowadzone są badania, których

Bardziej szczegółowo

Pierwsze noszone na ciele urządzenie leczące łuszczycę

Pierwsze noszone na ciele urządzenie leczące łuszczycę Key BlueControl Content Pierwsze noszone na ciele urządzenie leczące łuszczycę Fototerapia niebieskim światłem LED bez promieniowania UV Dlaczego właśnie niebieskie światło LED? Diody elektroluminescencyjne

Bardziej szczegółowo

Dr hab. med. Aleksandra Szlachcic Kraków, Katedra Fizjologii UJ CM Kraków, ul. Grzegórzecka 16 Tel.

Dr hab. med. Aleksandra Szlachcic Kraków, Katedra Fizjologii UJ CM Kraków, ul. Grzegórzecka 16 Tel. Dr hab. med. Aleksandra Szlachcic Kraków, 10.08.2015 Katedra Fizjologii UJ CM 31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 16 Tel.: 601 94 75 82 RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ Recenzja pracy doktorskiej mgr Michała Stanisława

Bardziej szczegółowo

Testy nieparametryczne

Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne możemy stosować, gdy nie są spełnione założenia wymagane dla testów parametrycznych. Stosujemy je również, gdy dane można uporządkować według określonych kryteriów

Bardziej szczegółowo

Podniesienie dna zatoki szczękowej technika umożliwiająca wprowadzenie implantów dentystycznych w bocznym odcinku szczęki

Podniesienie dna zatoki szczękowej technika umożliwiająca wprowadzenie implantów dentystycznych w bocznym odcinku szczęki PRACE POGLĄDOWE Dent. Med. Probl. 2005, 42, 1, 137 141 ISSN 1644 387X JAN K. PIETRUSKI, MAŁGORZATA D. PIETRUSKA Podniesienie dna zatoki szczękowej technika umożliwiająca wprowadzenie implantów dentystycznych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Paweł Ramos, Barbara Pilawa, Maciej Adamski STRESZCZENIE Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego

Bardziej szczegółowo

Stabilizacja pierwotna wszczepu podstawą sukcesu w implantologii

Stabilizacja pierwotna wszczepu podstawą sukcesu w implantologii Stabilizacja pierwotna wszczepu podstawą sukcesu w implantologii Autor _ dr n. med. Jaros aw Pospiech Ryc. 1_Powierzchnia SBM, powi kszenie 200 x. 28 I _Wstęp Współczesna implantologia oferuje pacjentom

Bardziej szczegółowo

Mgr Mayank Chaturvedi

Mgr Mayank Chaturvedi Mgr Mayank Chaturvedi Dziedzina: nauki biologiczne Dyscyplina: biologia Otwarcie: 12.04.2013 r. Temat: Nanoparticles mediated delivery of Tissue Inhibitor of Matrix Metalloproteinases -1 (TIMP-1) to the

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność na próchnicę zębów dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1978-2003*

Zachorowalność na próchnicę zębów dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1978-2003* Czas. Stomat., 2006, LIX, 1 Zachorowalność na próchnicę zębów dzieci 12-letnich w województwie łódzkim w latach 1978-2003* Prevalence of caries in 12-year-old children in the region of Łódź between 1978-2003

Bardziej szczegółowo

Techniki oznaczania aktywności cytotoksycznej związków chemioterapeutycznych in vitro

Techniki oznaczania aktywności cytotoksycznej związków chemioterapeutycznych in vitro Fizjologiczne techniki badań Techniki oznaczania aktywności cytotoksycznej związków chemioterapeutycznych in vitro Wstęp: Oznaczanie cytotoksyczności związków chemioterapeutycznych wobec komórek w hodowlach

Bardziej szczegółowo

Analiza badań kosmetologicznych preparatu Empire (kolagen) pod kątem pielęgnacji skóry naczynkowej

Analiza badań kosmetologicznych preparatu Empire (kolagen) pod kątem pielęgnacji skóry naczynkowej Małopolska Wyższa Szkoła im. J. Dietla Analiza badań kosmetologicznych preparatu Empire (kolagen) pod kątem pielęgnacji skóry Data sporządzenia analizy: 2014-06-23 Spis treści Metodyka... 3 Wyniki badań

Bardziej szczegółowo

Ocena stężenia PDGF-AB oraz sp-selektyny w odniesieniu do liczby płytek we krwi chorych na raka jelita grubego przed operacją i po operacji

Ocena stężenia PDGF-AB oraz sp-selektyny w odniesieniu do liczby płytek we krwi chorych na raka jelita grubego przed operacją i po operacji Ocena stężenia PDGF-AB oraz sp-selektyny w odniesieniu do liczby płytek we krwi chorych na raka jelita grubego przed operacją i po operacji Maria Mantur 1, Olga Koper 2, Jadwiga Snarska 3, Anna Sidorska

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera erbowego w chirurgii stomatologicznej opis przypadków

Zastosowanie lasera erbowego w chirurgii stomatologicznej opis przypadków Zastosowanie a erbowego w chirurgii stomatologicznej opis przypadków The application of Erbium in dental surgery Autorka_Kinga Grzech-Leśniak Streszczenie: W chirurgii stomatologicznej szerokie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada

1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada 1.weekend, Implantologia w teorii i praktyce, radiologia. lek. stom. B. Kalmuk, dr n.med. A. Zawada Podstawowe definicje i prawa w implantologii stomatologicznej. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

Bardziej szczegółowo

Novabeads Food DNA Kit

Novabeads Food DNA Kit Novabeads Food DNA Kit Novabeads Food DNA Kit jest nowej generacji narzędziem w technikach biologii molekularnej, umożliwiającym izolację DNA z produktów spożywczych wysoko przetworzonych. Metoda oparta

Bardziej szczegółowo

Technologia 3D w leczeniu implantologicznym przy deicycie wysokości wyrostka zębodołowego opis przypadku

Technologia 3D w leczeniu implantologicznym przy deicycie wysokości wyrostka zębodołowego opis przypadku _CBCT Technologia 3D w leczeniu implantologicznym przy deicycie wysokości wyrostka zębodołowego opis przypadku Vertical alveolar bone atrophy in implant treatment possible 3D solutions case report Autor_

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174023

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174023 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174023 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302164 (22) Data zgłoszenia: 08.02.1994 (51) IntCl6: G01N 33/50 (54)

Bardziej szczegółowo

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku

Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku Czas. Stomat., 2005, LVIII, 11 Stan pierwszych zębów trzonowych stałych studentów medycyny i stomatologii Akademii Medycznej w Białymstoku The dental status of permanent first molars in students of Dental

Bardziej szczegółowo