RACE NAUKOWE. Problemy gospodarki światowej. Redaktorzy naukowi. Marian Noga Magdalena Stawicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACE NAUKOWE. Problemy gospodarki światowej. Redaktorzy naukowi. Marian Noga Magdalena Stawicka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej"

Transkrypt

1 Nr 1191 RACE NAUKOWE Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Problemy gospodarki światowej Redaktorzy naukowi Marian Noga Magdalena Stawicka Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław 2008

2 Spis treści Wstęp 13 Franciszek Adamczuk: Polsko-niemieckie stosunki gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem obszaru pogranicza v..-.-.; 15 Piotr Białowąs: Wybrane problemy wprowadzania przedsiębiorstw na Giełdę Papierów Wartościowych w kontekście wzrostu efektywności ich działania oraz maksymalizacji wartości 22 Marcin Brol: Globalne dobra publiczne 33 Anna Całek: Systemowe rozwiązania służące ochronie środowiska naturalnego w wybranych krajach Unii Europejskiej na przykładzie zużytych baterii i akumulatorów 41 Barbara Chmielewska: Wpływ cen i dopłat bezpośrednich na poziom dochodów gospodarstw rolnych po akcesji Polski do Unii Europejskiej 52 Joanna Czech-Rogosz: Chiny - sukces gospodarczy a deficyty rozwojowe 61 Sławomir Czetwertyński: Wpływ gospodarki opartej na układach sieciowych na rozwój innowacyjności 72" Krzysztof Ćwikliński: Makroekonomiczne znaczenie rozwoju handlu zagranicznego i jego wpływ na transformacje systemów gospodarczych średnio i nisko rozwiniętych (na przykładzie Polski) 82 Renata Gabryszak: Globalna ekspansja przedsiębiorstw indyjskich 93 Tomasz Galewski: Funkcjonowanie elektronicznych zamówień publicznych na przykładzie Polskiej Platformy Przetargowej 101 Małgorzata Gasz: Czynniki ograniczające udział polskiej gospodarki w korzyściach płynących z globalizacji 112 Ewa Gubernat: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania migracji na europejskim rynku pracy 119 Bożena Gulbicka: Bezpieczeństwo żywnościowe krajów rozwijających się 130 Adam Hetmańczuk: Polityka pieniężna u progu XXI wieku. Ekspozycja problemu 141 Agnieszka Jakubowska: Znaczenie wiedzy w małych i średnich przedsiębiorstwach 154 Wacław Jarmołowicz, Dawid Piątek: Gospodarowanie pracą oraz innymi czynnikami produkcji w przedsiębiorstwie okresu transformacji gospodarczej 165 Maria Jaworska: Sfera B + R jako element systemu innowacyjnego w gospodarce opartej na wiedzy 180

3 Jarosława Kaczmarek-Wysocka, Jolanta Świderska: Rodzaje systemów opieki zdrowotnej a wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej 190 Magdalena Kąkol: Prokonkurencyjne zmiany w polityce pomocy państwowej w Unii Europejskiej 198 Maria Klonowska-Matynia, Beata Granosik: Edukacja i informatyzacja społeczeństwa jako czynniki kształtujące gospodarkę opartą na wiedzy - implikacje dla Polski 213 Irena Kociszewska, Monika Kamińska: Uwarunkowania napływu kapitału zagranicznego do Polski 226 Dominik Konieczny: Chińska polityka surowcowa w Afryce 240 Zofia Krokosz-Krynke: Ryzyko w działalności międzynarodowej polskich przedsiębiorstw 252 Anna Krug: Relacje inwestorskie jako narzędzie budowania zaufania uczestników rynku kapitałowego 265 Iwona Ładysz: Czynniki konkurencyjności gospodarki chińskiej - wybrane aspekty 279 Emil Łobodziński: Łączenie się giełd w procesie globalizacji 287 Janusz Łyko: Szacowanie bezzatrudnieniowego wzrostu gospodarczego na podstawie liniowego modelu ekonometrycznego 297 Lidia Mesjasz: Rola sektora oficjalnego w restrukturyzacji długu państwowego 304 Małgorzata Miki ta: Problem nadzoru nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej 316 Urszula Mleczko: Wpływ zmian norm ostrożnościowych na konsolidację sektora bankowego w Polsce 325 Mirosław Mrówka: Polsko-amerykańskie stosunki gospodarcze w świetle inwestycji bezpośrednich w polskich strefach ekonomicznych 337 Bogumiła Mucha-Leszko: Pozycja strefy euro w gospodarce światowej Krzysztof Natalii, Maciej Szczepanik: Dyskryminacja kobiet w sferze bezrobocia w Polsce w latach Marian Noga: Logika monetarystyczno-liberalna w badaniach rzeczywistości gospodarczej 377 Anna Nowak: Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na kształtowanie środowiska ekonomicznego Polski - aspekty teoretyczne 386 Anna Odrobina: Zjawisko delokalizacji a rozszerzenie Unii Europejskiej Agnieszka Parkitna: Wpływ czynników makroekonomicznych na kondycję finansową przedsiębiorstw w Polsce-przyczynek do dyskusji 406 Artur Paździor: Wpływ czynników niematerialnych na wartość rynkową przedsiębiorstw 414 Wanda Pelka: Rola offshoringu w rozwoju potencjału innowacyjnego gospodarki na przykładzie krajów azjatyckich i Europy Środkowo-Wschodniej 424

4 Bogdan Piątkowski, Jerzy Stelmach: Uwagi o globalnej polityce ekonomicznej Międzynarodowego Funduszu Walutowego 435 Jacek Pietrucha: Determinanty niezależności banku centralnego w krajach transformacji 444 Stanisław Piocha, Renata Beata Dylkiewicz: Znaczenie organizacji wirtualnych w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem 454 Elżbieta Pohulak-Żołędowska: Miejsce innowacji w klastrach przedsiębiorstw 464 Adriana Politaj: Sytuacja kobiet na unijnym rynku pracy - diagnoza stanu 473 Maciej Popławski: Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie w latach > 481 Alicja Pultowicz: Bariery inwestowania w energetykę wiatrową w Polsce Zdzisław W. Puślecki: Unia Europejska w wielobiegunowej perspektywie rozwoju gospodarki światowej 502 Jerzy Rembeza, Grzegorz Przekota: Powiązania między stopami procentowymi w Polsce, USA i strefie euro 514 Jerzy Rembeza, Katarzyna Waraksa: Asymetria w transmisji cen między polskim a międzynarodowym rynkiem paliw płynnych 524 Magdalena Rękas: Opodatkowanie pracy w Polsce i wybranych krajach OECD - problem klina podatkowego 536 Janusz Rosiek: Funkcjonowanie rynku instrumentów pochodnych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 545 Irena Rumianowska: Ekologiczny wymiar niedoskonałości rynku a polityki makroekonomiczne 556 Wiktor Rybka: Kierunki inwestycji polskich przedsiębiorstw na Ukrainie 566 Grażyna Rzeszotarska: Globalizacja, regionalizacja, integracja - oddziaływania i reperkusje.., 577 Izabela Seredocha: Innowacyjność polskich przedsiębiorstw na tle Unii Europejskiej 588 Jan Skonieczny, Adam Świda: Innowacyjność jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionu 602 Dariusz Sobotkiewicz: Ekspansja zagraniczna koncernu Volkswagen 611 Jerzy Sokołowski: Wysokość obciążeń podatkowych a przerzucalność podatków j 622 Magdalena Stawicka: Transformacja gospodarcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej a handel zagraniczny tych państw 628 Jolanta Szapiel: Problem agenta a przeobrażenia instytucjonalne dotyczące wynagradzania menedżerów zagranicznych i polskich spółek giełdowych 639 Elżbieta Szymańska: Konkurencyjność produkcji wieprzowiny w Polsce na tle największych producentów na świecie 656 Jolanta Świderska: Rozwój działalności placówek niepublicznych w sektorze ochrony zdrowia 668

5 8 Sylwia Talar: Rola innowacyjności w proeksportowej restrukturyzacji polskiego przemysłu 675 Dariusz Wesołowski: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polski sektor tytoniowy 686 Grażyna Węgrzyn: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw a jakość miejsc pracy 695 Maria Wierzbińska, Agata Surówka: Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski Wschodniej v 706 Artur Więznowski: Czy poziom bezrobocia w Polsce zależy od zmian podaży pieniądza? 717 Edyta Wojtyla: Globalizacja a interesy państw rozwijających się 728 Summaries Franciszek Adamczuk: Polish-German economic relations with particular stress on frontier area 21 Piotr Białowąs: The chosen problems of issuance of shares on stock market in the context of increasing the efficiency and maximizing value of factories 32 Marcin Brol: Global public goods 40 Anna Całek: Waste batteries and accumulators in the globalization era. The solutions of selected EU countries 50.Barbara Chmielewska: Prices and direct payment impact on agricultural households after Poland's accession to the EU 60 Joanna Czech-Rogosz: China - economic success and development gap Sławomir Czetwertyński: The influence of network based economy on the development of innovations 81 Krzysztof Ćwikliński: The macroeconomic meaning of foreign trading for transformation process in average and Iow developed countries (for example of Poland) 92 Renata Gabryszak: Global expansion of the Indian companies 100 Tomasz Galewski: Functioning of electronic public procurement on the example of the Polish Procurement Platform 111 Małgorzata Gasz: Factors that reduce the participation of Polish economy in globalization benefits 118 Ewa Gubernat: Economic factor of migration in the european labour market 129 Bożena Gulbicka: The food security of the developing countries 139 Adam Hetmańczuk: Monetary policy at beginning of the 21st century - an introduction 152

6 Agnieszka Jakubowska: The meaning of knowledge in smali and medium enterprises 164 Wacław Jarmołowicz, Dawid Piątek: Managing of labour and other factors of production in enterprises during transition 178 Maria Jaworska: R&D zone as an element of the innovating system in the economy based on knowledge 189 Jarosława Kaczmarek-Wysocka, Jolanta Świderska: The types of health care systems in relation to expenses on health care in some European countries 197 Magdalena Kąkol: Pro-competitive changes in state aid policy in the European Union 211 Maria Klonowska-Matynia, Beata Granosik: Education and information society als factors influencing the knowledge-based economy - implications for Poland ' 225 Irena Kociszewska, Monika Kamińska: Factors determining the inflow of foreign capital to Poland 239 Dominik Konieczny: Chinese energy-sources policy in Africa 250 Zofia Krokosz-Krynke: International activity risk in Polish enterprises Anna Krug: Investor relations as a tool in building trust among the investment community 278 Iwona Ładysz: Competitiveness of China - selected aspects 286 Emil Łobodziński: Mergers of stock exchanges in the process of globalization 296 Janusz Łyko: Estimation of unemployment economic growth applying linear econometrical model 303 Lidia Mesjasz: Role of the official sector in sovereign debt restructuring...,315 Małgorzata Mikita: The problem of financial supervision in the European Union 324 Urszula Mleczko: Impact of changes in circumspection standards on consolidation of banking sector in Poland 336 Mirosław Mrówka: Poland-American economic relations in the light of direct investments in Polish enterprise zones 347 Bogumiła Mucha-Leszko: Positionof the euro areain the world economy 362 Krzysztof Natalii, Maciej Szczepanik: Discrimination against women connected with unemployment in Poland between 2000 and Marian Noga: Monetary and liberał logie in economic researche 385 Anna Nowak: The influence of foreign direct investment (FDI) on building economic environment in Poland - theoretical aspects 393 Anna Odrobina: Delocalization and the European Union enlargement Agnieszka Parkitna: The influence of macroeconomic factors on financial conditions of companies in Poland - the contribution to the discussion 413 9

7 10 Artur Paździor: Influence of the intangible factors on the market value of companies 422 Wanda Pełka: The role of offshoring in development of economy's innovative performance in Asian countries and Central and Eastern Europę Bogdan Piątkowski, Jerzy Stelmach: Notes on global economic policy of MF 443 Jacek Pietrucha: Determinants of central bank independence in transition countries ; 453 Stanisław Piocha, Renata Beata Dylkiewicz: The significance of virtual organizations in the enterprises' modern management 463 Elżbieta Pohulak-Żołędowska: Innovation position in cluster company Adriana Politaj: The situation of women in the european labour market - the diagnosis of status 480 Maciej Popławski: The inflow of foreign direct investments in the world between 1980 and Alicja Pultowicz: Wind power investment barriers in Poland 501 Zdzisław W. Puślecki: The European Union in the multipolarity perspective of the world economy development 513 Jerzy Rembeza, Grzegorz Przekota: Linkages among interest rates in Poland, the USA and in the euro area 523 Jerzy Rembeza, Katarzyna Waraksa: Asymmetric price transmission between Polish and international gasoline market 535 Magdalena Rękas: Taxation of labour in Poland and in selected OECD countries - problem tax wedge 544 Janusz Rosiek: Workings of derivative instruments market on Warsaw Stock Exchange 555 Irena Rumianowska: Ecological scope of market imperfections within macroeconomic policies 565 Wiktor Rybka: The trends in Polish enterprises' investments 576 Grażyna Rzeszotarska: Globalization regionalization integration - interactions and repercussions 587 Izabela Seredocha: The innovation of the Polish enterprises set in the EU 601 Jan Skonieczny, Adam Świda: Innovative activity as a progressive component of region's competitiveness 610 Dariusz Sobotkiewicz: Foreign expansion of the Volkswagen concern Jerzy Sokołowski: The level of taxation and tax incidence 627 Magdalena Stawicka: The economic transformation in Central-Eastern European countries and foreign trade in these states 638 Jolanta Szapiel: Agent problem and changes of institutions relating to the salary of managers of foreign and Polish stock market companies 655 Elżbieta Szymańska: Competitiveness of pork production in Poland in comparison with biggest producers in the World 667

8 Jolanta Świderska: The development of non-public medical institutions in health care system in Poland 674 Sylwia Talar: The role of innovation in pro-export restructuring of Polish industry 685 Dariusz Wesołowski: Influence of foreign direct investment in the Polish tobacco sector 694 Grażyna Węgrzyn: Innovation activity of enterprises and the ąuality of jobs 705 Maria Wierzbińska, Agata Surówka: Research on investment attractiveness ineastern Poland '/...-.: 716 Artur Więznowski: Is unemployment in Poland dependent on money supply changes? 727 Edyta Wojtyla: Globalization and the interests of developing countries

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi

Zarządzanie fina 0-K. isami firm - teoria i praktyka. Bogumił Bernaś Adam Kopińsks. Redaktorzy naukowi ( Zarządzanie fina 0-K isami firm - teoria i praktyka Redaktorzy naukowi Bogumił Bernaś Adam Kopińsks Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 15 Część I. Finanse

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work

Imię i nazwisko/ Name and surname. E-mail Zainteresowania badawcze The current focus of scholarly work Imię i nazwisko/ Name and surname Prof. Witold T. Bielecki Prof. Krystyna Cholewicka-Goździk Prof. Jerzy Cieślik Prof. Dorota Dobija Prof. Lechosław Garbarski E-mail Zainteresowania badawcze The current

Bardziej szczegółowo

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Rynek finansowy. Redaktor naukowy Krzysztof Jajuga

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Rynek finansowy. Redaktor naukowy Krzysztof Jajuga Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki Rynek finansowy Redaktor naukowy Krzysztof Jajuga Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2011 Spis treści Wstęp 11 Część 1. Analiza segmentów

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami. Redaktorzy naukowi Edward Nowak Maria Nieplowicz

Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami. Redaktorzy naukowi Edward Nowak Maria Nieplowicz Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami Redaktorzy naukowi Edward Nowak Maria Nieplowicz Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2010 Spis treści Wstęp 11 Piotr Bednarek: Audyt jako

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 346 Finanse publiczne Redaktorzy naukowi Jerzy Sokołowski Michał Sosnowski Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia

Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 298 Budowa gospodarki opartej na wiedzy w Polsce modele i doświadczenia Redaktorzy naukowi Mieczysław

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 10 (59) 2013 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 369 Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach Tom 1 Redaktorzy naukowi Jan

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ECONOMICS 4(21) 2012

EKONOMIA ECONOMICS 4(21) 2012 EKONOMIA ECONOMICS 4(21) 2012 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2012 Redaktor Wydawnictwa: Joanna Świrska-Korłub Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor: Marcin Orszulak

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM;

DOKUMENTY PRACOWNICZE; DOKUMENTY PRACOWNICZE - FORMULARZE I WZORY PISM; PRACA - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - FORMULARZE I WZORY PISM; 1. B.111639 1939-1945 Pro Memoria / [komitet redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego przewodniczący Janusz Witkowski ; Główny Urząd Statystyczny]. - Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2015. - 42 s.

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 360 Agrobiznes 2014 Problemy ekonomiczne i społeczne Redaktorzy naukowi Anna Olszańska Joanna

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne. Jerzy Sokołowski Arkadiusz Żabiński

Finanse publiczne. Jerzy Sokołowski Arkadiusz Żabiński PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 306 Finanse publiczne Redaktorzy naukowi Jerzy Sokołowski Arkadiusz Żabiński Wydawnictwo Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 10 (XXV) Zeszyt 2 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 Wiesława Lizińska 1 Katedra Polityki Gospodarczej i

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Artykuły naukowe 1. F.44

Artykuły naukowe 1. F.44 Artykuły naukowe 1. F.44 Administracyjne tytuły wykonawcze w sądowym postępowaniu egzekucyjnym / Joanna Misztal-Konecka // Państwo i Prawo 2015, vol. 70, nr 3, s. 57-71. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE (PRAWO

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia tendencje światowe a rynek polski Redaktorzy naukowi Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Nr 14 PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling. Redaktor naukowy. Edward Nowak

Nr 14 PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Rachunkowość a controlling. Redaktor naukowy. Edward Nowak Nr 14 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Rachunkowość a controlling Redaktor naukowy Edward Nowak Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2008 Komitet Redakcyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku

Spis treści. Wstęp... 9. I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku Spis treści Wstęp.... 9 I. Specyfika powiązań regionalnych w Azji i Pacyfiku Paweł Szwiec: Integracja w Azji Wschodniej geneza, przejawy, skutki, perspektywy... 13 Zbigniew Olesiński: Mechanizm organizacyjny

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - POLSKA; ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA BIZNESU - STUDIA PRZYPADKÓW; 1. B.104157 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu. Cz.2 / red. Natalia Ćwik, Marcin Grzybek, Beata Saracyn. - [Warszawa] : Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2012. - 105 s. ; 24 cm.

Bardziej szczegółowo