PROJEKT GRUNDTVIG AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT GRUNDTVIG 2010-2012 AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT"

Transkrypt

1 PROJEKT GRUNDTVIG AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SOCIALNO EDUKACYJNY KLUCZEM DO INTEGRACJI AKOMPANIAMENT

2

3 EDITO «Klucz do integracji» Niniejsza broszura zawiera kilka «dobrych praktyk», które wybraliśmy. Jest odzwierciedleniem naszej chęci dzielenia się codzienną pracą każdego i dotyczy «integracji imigrantów» w Europie zbudowanej przez nas wszystkich... Do Włoch, Francji, Polski, Portugalii i czterech stowarzyszeń, które zdecydowały się włączyć do europejskiego programu «Grundtvig», który umożliwił wzajemne uczenie się w kontekście, ciepło i entuzjastycznie, przekroczenie wymiany codziennych praktyk naznaczonych przez konceptualizację i przekazanie nabytych owocnych sukcesow i nadziei. Ta praca wymiany «narzędzi» nie była łatwa, ale czas doprowadził nas do przezwyciężenia trudności w zrozumieniu, czasami związanego z językiem, istotnym czynnikiem... Ta wymiana pozwoliła nam zrozumieć, dzielić się, po to aby lepiej określić skąd pochodzimy, w jakim społecznym i politycznym kontekście pracujemy podczas odkrywania i wzbogacania nas przez prace naszych europejskich partnerów. Lewis Carroll mówi: «Alicja jest kluczem, który wykorzysta, wejdzie ona w wyimaginowany świat, przeżyje wiele prób... i wyrośnie... na zewnątrz.» Nasze dyskusje nie skupiają się na wyimaginowanym świecie, ale na dążeniu do poprawy życia tych, którzy pochodzą ze społeczeństwa, które staramy się budować razem. Madame Pauco Michèle Présidente Association Acceuil Travail Emploi Le 23 Mai 2012

4

5 SPIS TREŚCI Prezentacja projektu SEA GRUNDTVIG...6 ORGANIZACJE PARTNERSKIE...8 ACCUEIL TRAVAIL EMPLOI - Francja...8 INTERCULTURANDO - WŁOCHY...8 EMIGRANT - Polska...9 COMPETIR - Portugalia...9 WIZYTY STUDYJNE...10 WE WŁOSZECH W POLSCE W PORTUGALII WE FRANCJI DETEKTOR KULTURALNY...17 PRAKTYKI...18 WŁOCHY...18 Polska...20 Portugalia...22 Francja...24 WŁOCHY...26 Portugalia...28 LISTA DOBRYCH PRAKTYK...30 SŁOWA KLUCZE...31 PODSUMOWANIE...33 PODZIĘKOWANIA...35

6 SEA SEA PROJEKT GRUNDTVIG AKOMPANIAMENT SOCIALNO-EDUKACYJNY: KLUCZEM DO NTEGRACJI SEA GRUNDTVIG to spotkanie czterech organizacji: ATE - Francja / INTERCULTURANDO - Włochy / Emigrant - Polska / COMPETIR - Portugalia. Wszystko na różnych poziomach, praca w społeczno edukacyjnym akompaniamencie z migrantami. Partnerstwo to ma na celu zidentyfikowanie różnic edukacyjnych i instruktażowych realizowanych praktyk przy społecznym wsparciu osób mieszkających w danej społeczności, po to by rozwiązać problemy migrantów oraz odkryć konteksty różnych działań oraz po to aby móc lepiej zidentyfikować określone procedury przesiedlenia i móc skorzystać z wiedzy każdego z nas.. W szczególności, te profesjonalne wymiany, GRUNDTVIG SEA mają na celu przyczynić się do wzbogacenia odpowiednich metod, znaleźć nowy sens działań przez otwarcie się na Europę i stworzyć podwaliny do stworzenia wspólnej tematyki przyszłej współpracy w dłuższej perspektywie. Projekt ten wspiera utworzony na Facebook-u «blog» Spotkanie tych różnych wizji i wspólnych działań na wszystkich seminariach przerodziło się w stworzenie tej publikacji, której tematem jest społeczno-edukacyjne wsparcie dla migrantów. 6 I dlaczego nie Europa? Studenci mają program Erasmus. A specjaliści? A jeśli podzielimy się naszym knowhow? Grundtvig? Kim on jest? On jest ojcem koncepcji uczenia się przez całe życie. Jest to także nazwa europejskiego programu, który umożliwił wymianę pomiędzy specjalistami na temat ich praktyk. Zaczynajmy!

7 SEA SOCIO EDUCATIONAL ACCOMPANIMENT : KEY FOR INTEGRATION GRUNDTVIG Educative Partnership SEA GRUNDTVIG is the meeting between four organizations: ATE - France / INTERCULTURANDO - Italy / EMIGRANT - Poland / COMPETIR - Portugal. All at different levels, work in socio educational accompaniment with migrant s public. This partnership aims to identify the various educational and instructional practices implemented in the social support of people accommodated, to help resolve their problems, to discover the contexts of intervention and be able to have better identification of the reassignment procedure, to draw on expertise of each. And why not Europe? Students have Erasmus. program. And professionals? And if we share our know-how? Grundtvig? Who is he? He is the father of life long learnigng concept. It s also the name of the european program wich allow exchange between professionals on their practices. Specifically, these professional exchanges, GRUNDTVIG SEA wish to contribute to the enrichment of the respective methods, find a new meaning to interventions through the opening to Europe and lay out the groundwork for the creation of a common subject of future cooperation in the longer term. This project is supporting the creation of a «blog» Facebook common type The meeting of these different visions and collaborative work in all the seminars gave birth to this publication whose theme is the socio-educational support to migrants. Let s go! 7

8 S E A Misją ATE jest wspomaganie integracji przez Accueil Travail Emploi ATE FRANCE Association loi 1901 à but non lucratif fondée en 1953 społeczny akompaniament poprzez: nauczanie języka francuskiego, poradnictwo zawodowe, znalezienie własnego mieszkania i zapewnienie dostępu do porad prawnych. Dzisiaj ATE działa w trzech obszarach: socjalne centrum zakwaterowania dla azylantów i uchodźców politycznych (CADA), 2 socjalne budynki zamieszkałe przez pracowników migrujących; w obszarze szkolenia językowego i społeczno-edukacyjnego. Ten ostatni zajmuje się migrantami i dyskryminowaną ludnością Nicei, oferując zwłaszcza usługi szkolenia językowego i pomoc w znalezieniu pracy ATE s mission is to help integration by social accompaniement through : learning the French language, professional insertion, finding private accomodation and access to laws. Today, ATE manages three areas: a community and accommodation center for Asylum Seekers and political Refugees (CADA), 2 social residences accommodating migrant workers, an area of language training and socioeductional area. The latter intercedes with migrants and discriminated population of Nice, offering notably linguistic trainings and employement accompaniement service. INTERCULTURANDO - ITALIE Coopérative sociale à but non lucratif fondée en 2001 Podstawowe zadania INTERCULTURANDO to kształtowanie i promowanie międzykulturowości. Zakres INTERCULTURANDO dotyka wszystkie sektory edukacji, animacji, mediacji międzykulturowej oraz ogólnie komunikacji, itp.. Bierze także udział w licznych międzynarodowych projektach (projekt «Women Relay», etc.); INTERCULTURANDO zatrudnia i współpracuje z migrantami. The basic tasks of INTERCULTURANDO are to foster and promote interculturalism. The scope of INTERCULTURANDO affects all sectors of education, animation, intercultural mediation andcommunication in general, etc.. It also participates in numerous transnational projects (project «Women Relay», etc..); INTERCULTURANDO employs and works with migrant audiences. 8

9 EMIGRANT POLOGNE Association à but non lucratif, fondée en 2006 EMIGRANT to stowarzyszenie utworzone przez imigrantów. Odbiorcy pochodzą z krajów byłego Związku Radzieckiego, Turcji i Nepalu. Celem Stowarzyszenia Emigrant jest niesienie pomocy migrantom w kontaktach z władzami (reprezentacja migrantów w sądach, doradztwo prawne, etc.). EMIGRANT pomaga również imigrantom w procedurach dostępu do zatrudnienia i zdolności do zatrudnienia (przedsiębiorczość, działania edukacyjne, kurs języka polskiego, etc.). Od 2007 EMIGRANT rozwija działalność z pomocą funduszy europejskich (projekt «Akademia Emigrant»). EMIGRANT is an association created by migrants. The recipients come from former Soviet Union, Turkey and Nepal. The objective of EMIGRANT is to povide assistance and help to migrants in relations with the authorities (representation of migrants in the courts, legal advice, etc..). EMIGRANT also assists migrants in the procedures for access to employment and employability (entrepreneurship, educational activities, Polish language course, etc..). Since 2007, EMIGRANT develops its activities thanks to European funding (project «Academia Emigrant»). COMPETIR Formação e Serviços, S.A. - PORTUGAL Organisation à but lucratif fondée en 1993 Grupa COMPETIR rozwija kształcenie zawodowe od 1993 roku. W ramach NSRO (Narodowe Strategiczne Ramy Działania), COMPETIR - Formação e Serviços, SA, kontynuuje rozwój i poprawę kształcenia zawodowego dla pracowników i bezrobotnych, grup defaworyzowanych, dzieci porzucających szkołę i dla imigrantów w zamieszkujących Portugalię, poprzez kursy i szkolenia zawodowe w dwóch aspektach certyfikacji akademickiej i zawodowej. COMPETIR ma na celu świadczenie usług i doradztwa w różnych dziedzinach, a także opracowywania wniosków w celu pozyskania środków unijnych, gospodarczych i finansowych studiów wykonalności, planowania i prowadzenia działalności wspierających inwestycje w dziedzinie współpracy gospodarczej, z priorytetem dla krajów Palop ( Angola, Brazylia, Wyspy Zielonego Przylądka). Ze względu na początkowy sukces, szybko rozszerzyła swą działalność w całym kraju zapewniając swą obecność za pośrednictwem regionalnych biur. Od 2004 roku, COMPETIR jest obecna w innych krajach UE, takich jak Polska, Węgry i Rumunia. The COMPETIR Group develops vocational training since As part of the NSRF (National Strategic Reference Framework), the COMPETIR Formação e Serviços, S.A., will continue to develop and improve the vocational training for both employees and unemployed, disadvantaged groups, drop out school children and for the immigrant population resident in Portugal, through courses of vocational training in the double strand of academic and professional certification. The COMPETIR aims to provide services and consulting in various areas, as well as the drafting of the EU funds application, economic and financial feasibility studies, and planning and conducting activities to promote investments in the area of economic cooperation, with priority to PALOP countries (Angola, Brazil, Cape Verde). Given the initial success, quickly expanded in the country, ensuring their presence through regional offices. Since 2004, COMPETIR is present in other EU countries such as Poland, Hungary and Romania. 9

10 Wizyty studyjne We Włoszech.. 1-Association des Parents Di Donato Stowarzyszenie Rodziców Szkoły Di Donato utworzone w 2003 roku. Składa się z setek rodziców, którzy zrzeszyli się dobrowolnie w celu odrestaurowania starej piwnicy szkoły zapomnianej przez lata, a teraz zarządza tym obszarem w godzinach pozaszkolnych łącznie z placem szkolnym i salą gimnastyczną. Są oni gospodarzami licznych atrakcji sportowych (od 2004 r., Stowarzyszenie jest także liderem Intermundia Polo), rekreacji, działalności kulturalnej oraz zajęć dla wszystkich grup wiekowych. Ponowne otwarcie tych obszarów wywołało efekt spirali pozwalający stopniowo zbiegać się z energią różnych członków szkoły i różnych instytucji, w imię wspólnej eksploatacji dobra publicznego. The Parents Association of School Di Donato was born in It consists of hundreds of parents who volunteered in restoring the old basement of the school in disuse for years and now manage these areas during non-school hours, along with courts and the school gym. They host numerous sport activities (since 2004, the Association is also leader of the Intermundia Polo), recreation, cultural activities, and several facilities for all ages. The reopening of these areas has triggered a virtuous circle allowing progressively the convergence of the energies of different members of the school and various institutions, in the name of a common exploitation of the public good. 2 - Programme Integra Jest to spółdzielnia socjalna założona w 2005, która zarządza projektami dla migrantów i integracją uchodźców. Stworzona w wyniku eksperymentalnego projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, działa w powiązaniu z usługami oferowanymi przez Społeczny Departament Opieki Społecznej i Promocji Zdrowia. Oferuje ona pomoc prawną, doradztwo, promocje imprez i działań edukacyjnych, mediacje międzykulturowe, szkolenie mediatorów międzykulturowych, przygotowanie i techniczne wsparcie w zarządzaniu projektami i propozycje projektowe w dziedzinie imigracji. It is a social cooperative formed in 2005 which manages projects for migrants and refugees integretion. Born as a result of the experimental project funded by European Social Fund, it works in connection with services offered by Public Department of Social Services and Promotion of the Health. They offer legal assistance, job orientation, counseling, promotion of events and educational activities, intercultural mediation, training of cultural mediators, preparation and technical support for managing projects and design proposals in the immigration field. 10

11 We Włoszech Entreprise sans frontières Jest to usługa promowana przez Departament Polityki Społecznej (IX Wydział Obsługi 3 «imigracji i emigracji» z prowincji Rzymu) przy wsparciu własnego stowarzyszenia cudzoziemców. Wielofunkcyjny ośrodek, położony w wielokulturowej dzielnicy Trullo na obrzeżach Rzymu, oferuje dostosowane i zintegrowane usługi, takie jak: Doradztwo w autopromocji, wsparcie w pisaniu biznes planu i pomoc w zdobywaniu funduszy (wojewódzkich, regionalnych, krajowych i funduszy europejskich) Współpraca i wymiana pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym zaangażowanym w różnych dziedzinach w tym samym obszarze. En Pologne L Association de l Intervention Judiciaire It is a service promoted by the Department for Social Policy (IX Service Department 3 «Immigration and Emigration» of the Province of Rome) in support of self-association of foreign citizens. The multipurpose center, located in Trullo multicultural neighborhood on the outskirts of Rome, offers customized and integrated services, such as: Counseling for self-promotion, support for business plan orientation and fund raisig assistance (provincial, regional, national and European funds) Cooperation and exchange between public and private sectors involved in different fields within the same area. Celem Stowarzyszenia jest pomoc w niekorzystnej sytuacji marginalizowanych przede wszystkim przez zapewnienie im prawnego i społecznego doradztwa. Organizacja również reprezentuje swoich klientów przed instytucjami państwowymi ( azylanci, uchodźcy, więźniowie, itd.) SIP pomaga także dzieciom będącym bez opieki rodzicielskiej poprzez wspieranie rozwoju rodzinnej opieki zastępczej. SIP podejmuje kroki w zakresie polityki społecznej poprzez udział w konferencjach, konsultację projektów aktów prawnych i pracy na rzecz sprawiedliwości społecznej The purpose of the Association is helping the disadvantaged and marginalized primarily by giving them legal and social advising. The Organization also represents its clients before state institutions (asylum seekers, refugees, prisoners, etc.) SIP also helps children without parental care by promoting the development of family foster care. SIP steps in the social policy by participating in conferences, consulting of law drafts and working in favor of justice restoration. 11

12 Wizyty studyjne W Polsce La Fondation «Délivrance» (Ocalenie) Fundacja, założona w 2000 roku, jest przede wszystkim zaangażowana w pomoc uchodźcom, repatriantom i imigrantom. Zajmuje się również wspieraniem Polskiej społeczności na Kaukazie i jest zaangażowana w dialog międzykulturowy i wielokulturowy. Działalność Fundacji koncentruje się na: - pomocy dla uchodźców i imigrantów, - wsparcie i współpraca instytucji państwowych, organizacji pozarządowych i pracodawców w kontakcie z uchodźcami i migrantami (konsultacje,mediacje, warsztaty) - wspieranie repatriacji osób polskiego pochodzenia z Gruzji. The Foundation, established in 2000, primarily involved in helping refugees, returnees and immigrants. It also supports the Polish community in the Caucasus and is engaged in intercultural and multicultural dialogue. The Foundation s activities focus on: - Assistance to refugees and immigrants, - The support and cooperation of state institutions, NGO and employers in contact with refugees and migrants (consultations, mediations, workshops) - Support the repatriation of people of Polish origin from Georgia. 3. L Association des Vietnamiens en Pologne Nadrzeczna 3f lok Wólka Kosowska Polska Stowarzyszenie Wietnamczyków w Polsce The Association of Vietnamese in Poland «Solidarity (Solidarność i Przyjaźń) została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawa 3 maja 1999 roku. Obecnie zrzesza około Wietnamczyków mieszkających w Polsce, głównie w Warszawie i jej okolicach. W innych miastach Polski populacja Wietnamczyków nie przekracza 300 osób. Stowarzyszenie prowadzi działania społeczne i kulturalne. Reprezentuje Społeczność Wietnamska przed władzami polskimi. Pomaga Wietnamczykom w trudnych sytuacjach, organizuje akcje charytatywne, wydarzenia kulturalne i sportowe oraz uczestniczy w imprezach organizowanych przez inne organizacje pozarządowe w Polsce. and Friendship» has been registered in the Regional Court in Warsaw on May 3rd, Currently, about 25,000 Vietnamese live in Poland, mainly in Warsaw and its surroundings. In other Polish cities the Vietnamese population does not exceed 300 people. The Association conducts social and cultural activities. It represents Vietnamese community to the Polish authorities. It helps Vietnamese in difficult situations, organizes charities, cultural and sport events and participates in events organized by other non-governmental organizations in Poland. 12

13 W Portugalii LA MAISON DU BRÉSIL Rua Luz Soriano, LISBOA Tel: Dom Brazylijski w Lizbonie jest obywatelskim stowarzyszeniem non-profit, utworzonym w 1992 roku przez Brazylijczyków mieszkających w Portugalii i przez portugalskich przyjaciół Brazylii, otwartym dla wszystkich narodowości. Dom Brazylijski służy jako centrum do refleksji i promocji tematycznych debat i jest aktywnie zaangażowany między innymi w sprawy związane z polityką imigracyjną w Portugalii i walką z rasizmem i ksenofobią. The House of Brazil in Lisbon is a nonprofit civil association, created in 1992 by Brazilians living in Portugal and by Portuguese friends of Brazil, open to all nationalities. The House of Brazil serves as a center for reflection and promotion of thematic debates and is actively involved in questions related to immigration policy in Portugal and the fight against racism and xenophobia, among others. 2. CNAI - Centre National d aide aux immigrants Rua Álvaro Coutinho, Lisboa Ligne SOS Immigrant Fax: CNAI zostało utworzone w 2004 roku w celu zapewnienia skutecznego reagowania na problemy stwarzane przez imigrantów w Portugalii. W CNAI mówi się 13 różnymi językami i dialektami, i jeśli to konieczne, korzysta się z usług Telefonicznej Służby Tłumaczeniowej w celu udoskonalenia sprawdzanych wymagań. The CNAI were set up in 2004 to provide an efficient response to problems of integration posed by immigrants in Portugal. In the CNAIs are spoken 13 different languages and dialects, and if necessary, we can use the Telephone Translation Service to perfect the checked requirements. 13

14 Wizyty studyjne W Portugalii... Tworzenie ośrodków krajowych, aby pomóc imigrantom ma następujące cele: Identyfikacja i spotkanie się potrzeb imigrantów będących ogniwem pomiędzy administracją publiczną i nimi samymi; zrekompensowanie braku centralnych usług administracyjnych w tworzeniu wspólnej przestrzeni wspartej przez infrastrukturę IT, w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy usługami i danie wspólnej odpowiedzi na potrzeby każdej osoby; Reagowanie na językowe i kulturowe trudności napotykane przez migrantów; Nastawienie na innowacyjne podejście konstrukcji instytucjonalnej. The creation of national centres to help immigrants had the following objectives : Identify and meet the needs of immigrant citizens making the link between public administration and the same; Compensate for the lack of central administrative services in creating a common space supported by a IT infrastructure, to enable communication between services and give a joint response to the needs of each person; Responding to linguistic and cultural difficulties faced by migrants; Bet on an innovative approach of institutional design. SKUPIA FOCUS 80 specjalistów, codziennie obsługuje około 1000 osób. Najczęściej odwiedzanym jest biuro jest pomocy prawnej, gdzie 7 prawników odpowiada na pytania migrantów. W roku 2011, CNAI wygrał europejską nagrodę w dziedzinie dobrej praktyki w administracji publicznej 80 professionals welcome everyday around 1000 people. The most visited office is the legal aid where 7 lawers answer the migrants questions. In to 2011, CNAI won the european price for good practice for a public administration. 14

15 We Francji LA SEMEUSE Centre social «La Ruche» 5 rue Trachel Nice Tél : Prawdziwe centrum animacji w centrum miasta, Semeuse przeznaczone jest dla wielopokoleniowej rodziny (dla wszystkich grup wiekowych!). «La Ruche» to struktura, w której formuje się nowe ogniwa i wymiany i gdzie rządzi życzliwość. Real center of animation in the center of the city, the Semeuse is destined for family and multigenerational (there are for all ages!). La Ruche is a structure where new links and exchanges are formed, where friendliness is the rule. Oferuje różnorodne zajęcia kulturalne (place zabaw, warsztaty, itp.), Sporty (i wyjścia), społeczne (wsparcie prawne i administracyjne, wsparcie nad projektami, itp...) i wszystkie inicjatywy mające na celu edukację (korepetycje, nauczanie języka francuskiego, itp...) It offers various cultural activities (play areas, workshops, etc...), Sports (and outputs), social (and legal administrative support, project support, etc...) And all initiatives aimed at education (tutoring, French teaching, etc...) 15

16 Wizyty studyjne We Francji ADDA Association Des Anciens de l ATE 10 rue de Maeyer Nice Tél : ADDA gromadzi uchodźców z będących pod opieką ATE. Jej celem jest, pozostawać w kontakcie z tymi ludźmi i upewniać się o ich dobrym samopoczuciu. Celem jest również zapewnienie wsparcia administracyjnego, językowego, materiałów, szkoły i pracy dla jej członków oraz organizowanie wspólnie akcji kulturalnych. The ADDA gathers refugees of ATE. The aim is to keep in touch with these people and ensure their wellbeing. The aim is also to provide administrative support, language, materials, school and work to members; and to organize cultural activities together. Stowarzyszenie ALC akcja, towarzyszy rodzinom cygańskim mieszkającym w dzielnicy Ariane i oferuje mediację oraz wsparcie edukacyjne i społeczne. 3. Dispositif A.M.A.R. Action de Médiation et d Accompagnement Renforcé 17 Rue Anatole de Monzie Nice Tél: Association ALC s action, to accompany Gypsy families living in Ariane s neighborhood, by offering mediation and educational and social support. Cele: Promocja integracji przez pracę socjalną związana z instytucjonalnymi i stowarzyszonymi partnerami stworzenie edukacyjnego i społecznego akompaniamentu mającego na celu integrację poprzez dostęp do edukacji, szkoleń, zatrudnienia, oraz w bardziej ogólny sposób, do prawa powszechnego. To ukierunkowanie działań na gospodarstwa domowe znajdujące się w niepewności zazwyczaj wyłączone z tradycyjnej kontroli społecznej i wsparcia. rozwój sieci partnerstwa i wiedzy, aby umożliwić Cyganom połączenie się z istniejącymi działaniami w ich dzielnicy. wzmocnienie jednostek i diagnoza kolektywów. The objectives: To promote integration by an outreach work related with institutional and associative partners To establish an educational and social accompaniment aiming at integration through access to education, training, employment, and in a more general way, to the common law. It s targeting households in precariousness usually excluded from the traditional social support control. To develop a network of partners and expertise to enable Gypsy people to connect with existing measures in their neighborhood. To strengthen individuals and collectives diagnosis. 16

17 Wspólne narzędzie DETEkTOR KULTURALNY Kontekst : Dla różnego rodzaju odbiorców. Podróż wiedzy w nowym kontekście geograficznym, naznaczona przez obecność migracji Cele działania:: Nabycie i rozwinięcie umiejętności obserwacji i analizy w wielokulturowym kontekście, zwłaszcza zdolność rozumienia i oceny różnorodności kulturowej. Pierwsze podejście do dynamiki integracji i polityki imigracyjnej w danym kontekście. Oczekiwane rezultaty: Zwiększenie spójności grupy, bezpośrednia wiedza o nowym naświetlonym kontekście społecznych działań praktycznych badająca społeczno-kulturowe odniesienia uczestników. DETEkTOR KULTURALNY Context : For different types of publics. A journey of knowledge in a new geographical context, marked by the presence of migration, Objectives of the action : Acquire and develop skills of observation and analysis of the multicultural context, especially the ability to understand and assess signs of cultural diversity. First approach to the dynamics of integration and immigration policies of a given context Expected results : Increase group cohesion, direct knowledge of the new context exposure to new social intervention practices testing of the socio-cultural references of the participants 17

18 PRAKTYKI «Technique, action, méthode de travail, connaissance acquise par l expérience et utilisée de manière efficace» «Technique, action, work method, knowledge acquired through experience and used efficiently» ITALIE Projekt dla nowo przybyłych studentów Kontekst : Innowacyjny projekt w ramach usługi, która zapewnia ukierunkowane środki (student s coaching) w celu włączenia i integracji dzieci imigrantów w szkołach Cele działania: Wsparcie nowych uczniów z zagranicy (2 lata) ukierunkowanie i przygotowanie do egzaminu państwowego Zaangażowanie rodziców i uczniów w wyborze odpowiedniej szkoły. Uwrażliwienie nauczycieli na trudności napotykane przez uczniów i rodziców w wyborze szkoły i materiałów do nauki przygotowujących egzaminu edukacja rodziców o szkoleniach udostępnianych przez szkołę. Promowanie i wspieranie działań językowo-kulturalnych mediatora i doradcy w szkole Oczekiwane rezultaty : Utworzenie sieci szkół i instytucji zaangażowanych w poradnictwo edukacyjne Wzrost liczby studentów imigrantów dopuszczonych do egzaminu państwowego i zmniejszenie liczby niezdanych egzaminów Rodzice bardziej świadomi możliwości kształcenia i trudności swoich dzieci Arkusz roboczy Czas trwania : Przez cały rok szkolny Warunek: Praca zespołowa z nauczycielami, dzielenie się pomysłami (cel i działania), językowe i kulturowe mediacje wspierające studentów i rodziców podczas Dnia Otwartego, obowiązkowa obecność przy wypełnianiu formularzy. Działania wspierające naukę języka kraju przyjmującego Interwencja mediatorów jezykowych : Tłumaczenie materiałów edukacyjnych przygotowujących do egzaminu, warsztaty studyjne Monitoring : Comiesięczna ocena rozwoju działań Niezbedne srodki: W 9 szkołach podstawowych: dwóch koordynatorów, moderatorzy 4, 23 mediatorów kulturowych, dziewięciu nauczycieli, 68 uczniów, 35 rodziców 18

19 «Project for newly arrived students» Background : An innovative project within a service that provides targeted measures (students coaching) for the inclusion and integration of immigrant children in schools. Objectives of the action : Support newcomers foreign students (2 years) in the orientation and preparation for state exam Involve parents and students to choose the right school. Make teachers sensitive to the difficulties experienced by students and parents in choosing schools and study materials for exam preparation. Educate parents about the training provided by the school. Promote and advocate the intervention of the linguistic-cultural mediator and counselor in the school Expected results : Establishment of networks with schools and institutions involved in educational guidance Increased number of students from immigration admitted to the state exam and fewer failures Parents more aware of training opportunities and difficulties of their children Worksheet Time : Throughout the school year Prerequisite : Teamwork with teachers, to share the proposal (purpose and actions), linguistic and cultural mediation to assist students and parents during the Open Day, presence required to complete the forms. Interventions to support the study of the host country language Intervention of language facilitators : Translation of educational materials for exam preparation, study workshops, Monitoring : Each month the assessment of interventions development Necessary means : In 9 secondary schools: two coordinators, facilitators 4, 23 cultural mediators, nine teachers, 68 students, 35 parents 19

20 PRAKTYKI Kontekst : Integracja obywateli państw trzecich «ACADEMIA EMIGRANT» POLOGNE Cele działania: Organizowanie programów kształcenia mających na celu wprowadzenie / integracje nowo przybyłych obywateli państw trzecich, umożliwiających im uzyskanie podstawowej wiedzy o języku, historii, instytucjach, społeczno-ekonomicznym, kulturalnym życiu oraz podstawowych normach i wartościach społeczeństwa przyjmującego. W szerszym kontekście działania te pozwalają obywatelom państw trzecich spełnienie warunków uzyskania legalnego zezwolenia na zamieszkanie Oczekiwane rezultaty : : Pozwalają na lepszą integrację imigrantów. Cudzoziemcy poprzez udział w warsztatach / szkoleniach nabywają umiejętności do samodzielnej egzystencji na terytorium państwa przyjmującego. Arkusz roboczy Wymagania w kolejnosci : Wybór trenerów, Projektowanie ciekawych tematów szkoleń i podręczników, W pierwszej kolejności: kursy językowe, kulturoznawstwo i przepisy prawne rozszerzono na kwestie gospodarcze, Stworzenie portalu internetowego w celu dotarcia do jak największej liczby cudzoziemców za pomocą e-learningu oferowanie dodatkowych porad prawnych, psychologicznych i doradztwa zawodowego Zaprojektowanie programu częstych spotkań Monitorowanie wyników Oznacza to zaangazowanie : 1 koordynator, 6 nauczycieli, 2 prawników, 1 psycholog, 1 pracownik biurowy, 3 grupy uczestników, e-learners 20

21 Background : The integration of third country nationals. «EMIGRANT ACADEMY» Objectives of the action : Organizing training programs aimed at the introduction /integration of newly arrived third country nationals with the host structure enabling them to acquire basic knowledge about the language, history, institutions, socio-economic, cultural life and the fundamental norms and values of the host society. In a wider context these activities allow third country nationals to meet the conditions in obtaining a legal permit. Expected results : Allow a better inclusion of the migrants. Foreigners through participating in workshops/ training acquire skills to live independently or the territory of the host country. Necessities in order : Selection of trainers, Worksheet Designing interesting themes of trainings and textbooks, In the first place : language courses, culture and legal rules further extended to economic issues, Creating the internet portal to reach the widest range of foreigners possible enabling e-learning, Offering additional services of legal, psychological and professional advise. Designing a shedule of frequent meetings Monitoring of results This means engagement of : 1 coordinator, 6 trainers, 2 lawyers, 1 psychologist, 1 office worker, 3 groups of participants, e-learners. 21

22 PRAKTYKI PORTUGAL «Uznawanie, zatwierdzanie i certyfikacja kompetencji» (RVCC) Kontekst : Rozporządzenie regulujące kształcenie zawodowe Cele działania : Umożliwia szybszą i bardziej wydajną integrację imigrantów i uchodźców w dziedzinie kształcenia zawodowego i szkolenia, zapewniając im umiejętności wymagane w trakcie edukacji i kursów szkoleniowych dla dorosłych. Oczekiwane rezultaty : zwiększenie umiejętności wynikające z doświadczenia nabytego w różnych kontekstach, podczas ich całego życia: zapewnienie lepszej integracji w kontekście kształcenia zawodowego; lepsza ocena poziomu kompetencji zapewnienie sukcesu poradnictwa bardziej dostosowanego do profilu każdego z nich. Arkusz roboczy Wymagania w kolejnosci : Grupa indywidualnych zajęć z profesjonalistami RVCC i trenerów w każdym obszarze szkolenia, pomoc w rozpoznaniu tych umiejętności, których dokumenty zostaną zebrane w osobistym portfolio. To osobiste portfolio jest refleksyjnym i pouczającym narzędziem, w którym oni wyjaśniają i organizują w sposób ustrukturyzowany dowód nabytych umiejętności. W przypadku gdy potrzeby szkoleniowe są zdiagnozowane, dorosły odbędzie dalej krótkoterminowy trening Moyens nécessaires : Współpraca z ośrodkami nowych możliwości. Odpowiedzialny za RVCC. Trenerzy. Dostosowanie komputerów i materiałów edukacyjnych 22

23 «Recognition, Validation and Certification of Competences» Background : Ordinance which regulates vocational training. Objectives of the action : It allows faster and more efficient integration of immigrants and refugees in the field of vocational training, providing them with the skills required in an educational and training course for adults. Expected results : Enhance the skills resulting from experience that were acquired in different contexts, throughout their lives; ensure a better integration in the context of vocational training; better assess the level of competence, to ensure the success of guidance in training more adapted to the profile of each one. Worksheet Necessities in order : Group or individual sessions with the professional of RVCC and trainers in each area of training, helping to recognize these skills, whose evidences will be gathered in a personal portfolio. This personal portfolio is a reflective and informative tool in which they explain and organize in a structured way, the evidence of the acquired skills. If training needs are diagnosed, the adult will be referred to a short-term training. Needs : Partnerships with the Centers for New Opportunities. Responsible of RVCC. Trainers. Tailored computers and educational materials. 23

24 PRAKTYKI FRANCE «MOBILIZACJA RODZICÓW» Kontekst: Dla rodzin, które niedawno przybyły, działania prowadzone w szkołach i w biednych dzielnicach. Cele działania: integracja społeczna i zawodowa rodziców, wspieranie łącznika (rodzice - szkoła dzieci) nauka języka i komputera z udziałem dzieci uczęszczających na zajęcia rodziców, wsparcie dla rodzicielstwa Oczekiwane rezultaty: : wzmocnienie powiązań między «rodzicami - szkołą - dziećmi», Pomoc rodzicom w przezwyciężeniu lęku przed szkołą, promowanie autonomii rodziców. Arkusz roboczy Wymagania w kolejnosci : 3h - 3 razy / tydzień(1h: zajęcia komputerowe dla rodziców z dziećmi + 2H: kursy językowe/ praca nad rodzicielstwem / relacje ze szkołą) Praca na rodzicielstwem: prawa i obowiązki rodzicielskie / System operacyjny / zaangażowanie szkoły w naukę dzieci. Otwarcie szkoły dzieci na i rodziców pozwala na wspólny proces uczenia się. Potrzeby: Nauczyciel języka kraju przyjmującego Komputery klasa w szkole dziecka 24

25 «PARENTS MOBILIZATION» Background : For families newly arrived, action conducted in schools and deprived neighborhoods. Objectives of the action : social and professional integration of parents, foster the link «Parents - school - children,» language and computer learning with the involvement of children attending their parents courses, support for parenting. Expected results : strengthening the link between «parents - school - children», help parents overcome their fear of school, promote parents autonomy. Worksheet Necessities in order : 3h - 3 times / week (1h: computer classes for parents with children + 2h : language courses / work on parenting / relationship to the school) Working on parenthood: parental rights and duties / operating system / school involvement in children s schooling The opening of the school children s parents allows a shared learning process. Needs : A trainer in the host country language Computers; A classroom in the school of the child 25

26 PRAKTYKI ITALIE «PUZZLE» Kontekst : Grupa specjalistów z administracji publicznej obecna na szkoleniach i sesjach zarządzania Cele działania : pomoc uczestnikom w określeniu planu działania na rzecz spójności społecznej, dowiedzenie się, co jest celem tej metody, pobudzenie pojęcia międzykulturowości, samoorganizacja i integracja imigrantów jak i istniejących lub możliwych powiązań między nimi; uczucie eksperymentu dołączone do dynamiki integracji społecznej, wykluczenia, asymilacji i integracji Oczekiwane rezultaty : dla migrantów: branie udziału w określaniu różnych sugestii dotyczących spójności społecznej. Planowanie lokalnej i regionalnej polityki migracyjnej i spójności społecznej. Okres trwania: 1 dzień Arkusz roboczy KROK 1: podzielenie grup (max na 3) Układanie układanki, prezentacja wyników, nastroi, aktywacja procesu dokonywania wyborów, raport obserwatorów. KROK 2: (z całą grupą) Integracja i obrazy przekazane przez puzzle, wymiana komentarzy na temat doświadczeń ustawiania puzzli. KROK 3: (podgrupy) Zdefiniowanie i ustawienie koncepcyjnej mapy, prezentacji grupy roboczej KROK 4: (cała grupa) ostateczne rozmowy na temat integracji, melting-pot i organizacji KROK 5: Przeczytanie «Zielonego człowieka» jako podsumowania Niezbedne srodki: 3 zestawy: 1 puzzle (z różnymi rysunkami), kolorowy karton, nożyczki, klej, taśma klejąca, 1 Kopia tekstu na temat polityki integracji, kserokopie Zielonego człowieka», malowanie zielonym kolorem. 26

27 «THE PUZZLE» Background : Groups of professionals from public administrations presently in training and management sessions. Objectives of the action : Help participants to define a plan of action for social cohesion, find out what is the aim of the method, boost the notions of interculturality, self-organisation and integration of migrants as well as existing or possible links between them; experiment feelings attached to the dynamism of inclusion, exclusion, assimilation and integration. Expected results : For migrants: take part in the definition of diverse suggestions for social cohesion. Planification of local and regional policies on immigration and social cohesion. Worksheet Period of activity: 1 day STEP 1: divide the group (max in 3) Composition of the puzzle, presentation ot results, moods, activated process and choices made, observers reports. STEP 2: (with the full group) Integration and images conveyed by the puzzle, exchange feedbacks on the experience of setting the puzzle. STEP 3: (subgroups) Defining and setting a conceptual map, workgroup presentation STEP 4: (fullgroup) Final talks on integration, meltingpot and organization STEP 5:Reading «The Green Man» as conclusion Needs : 3 kits: 1 puzzle (with differents drawings), colored cardboard, scissors, glue, sellotape, 1 copy of the text about policies of integration, photocopies of «The Green Man», green color painting. 27

28 PRAKTYKI PORTUGAL «Wsparcie w poszukiwaniu pracy» Kontekst : Pod koniec każdego szkolenia Cele działania : Wdrożenie rozwiązań promujących ograniczenie barier i ułatwienie równych szans w dostępie do rynku pracy Oczekiwane rezultaty : Lepsze zrozumienie siebie, stworzenie konkretnych celów, łatwiejszy dostęp do rynku pracy, stworzenie pomostu pomiędzy szkoleniami i rynkiem pracy. Arkusz roboczy Praca jest rozwijana w sesjach grupowych z mediatorem i trenerem Obywatelstwa i Szans na zatrudnienie. Każdy uczeń jest proszony o jego / jej projekt zawodowy na podstawie odpowiedzi on / ona udzielili na różne pytania. Z pomocą trenera i mediatora każdy praktykant będzie utworzyć folder jego / jej kariery: listy motywacyjne, listów biznesowe w odpowiedzi na wniosek, życiorys listy rekomendacyjne, kursy dyplomowe, świadectwa. W trakcie tych sesji są prowadzone symulacje rozmów kwalifikacyjnych, które są filmowane i później oglądane przez grupy szkoleniowe w celu samooceny i zdefiniowania poprawy działania. Sesje te są niezwykle istotne do wejścia na rynek pracy. Niezbedne srodki : Mediator i trener Komputery i odpowiednie materiały edukacyjne 28

29 Computers and suitable educational material «Job Search Support» Context : At the end of each training. Objectives of the action : Implement solutions that promote the reduction of barriers and facilitate equal opportunities in access to the labour market. Expected results : A better understanding of oneself, creation of concrete objectives, easier access to the labour market, creating a bridge between training and labour market. Worksheet The work is developed in group sessions with the mediator and trainer of Citizenship and Employability. Each student is asked about his/her career projects from the answers he/she gives to various issues. With the help of the trainer and mediator each trainee will create a folder on his/her career: letters of response to ads, business letters in response to application, curriculum vitae, letters of recommendation, diploma courses, certificates. In these sessions are conducted simulations of job interviews which are filmed and later viewed by the training group to ensure a self-assessment and define improvement actions. These sessions are of extreme importance for integration into the labour market. Necessary resources : The mediator and trainer 29

30 LISTA DOBRYCH PRAKTYK POLSKA - Biuro Porad Obywatelskich - Komisja regulacji dokumentów - Akademia «Emigrant» PORTUGALIA - Wsparcie w poszukiwaniu pracy - Certyfikacja, Uznawanie i walidacja kompetencji (RVCC) - Dowiedz się więcej / Zaufaj mi FRANCJA - Grupa wyrazajaca uzytkownikow - Mobilizacja rodziców - Zarzadzanie dostępnością mieszkaniową (DEAL) WŁOCHY - Puzzle - Mapa podróżnika - Projekt dla nowo przybyłych uczniów 30

31 SŁOWA KLUCZE 31

32 32

33 PODSUMOWANIE & DALSZE PERSPEKTYWY Dwa lata współpracy. Dwa lata i dzielenia się doświadczeniami. Dwa lata odkryć. Dwa lata, podczas których włożyliśmy swój wkład do wspólnej kultury europejskiej. Dwa lata refleksji i ewolucji... I... na koniec naszego projektu jest publikacja, która jest świadectwem. Dla nas wszystkich przygoda z Grundtvig-iem narodziła wspólną chęć poszerzenia naszych zawodowych horyzontów. Ta współpraca doprowadziła nas dalej, do osobistego wzbogacenia się i wzbogacenia naszej organizacji. Staliśmy się częścią Europy i wiele się nauczyliśmy się od siebie, i bez uzyskania ostatecznych odpowiedzi dzielimy się przekonaniem iż w każdym kraju ludzie pracują z tą samą pasją i profesjonalizmem na rzecz integracji migrujących. Oprócz prac już rozpoczętych, nadal pragniemy kontynuować nasze działania, aby stworzyć dalszą współpracę. Pozostajemy również skłonni do działania na rzecz realizacji wspólnych szkoleń mających na celu opracowanie nowej wspólnej metody, stałej platformy współpracy. Wyjeżdżamy z wiedzą, że zdobyty apetyt na Europę wzrósł z pragnieniem, że stosunki między naszymi organizacjami i osobami staną się długotrwałe. Teraz nadchodzi dla każdego z nas czas zaadoptowania tak wielu jak to tylko możliwe tych nowych kluczy do integracji będących przedmiotem naszego spotkania i do pracy nad innymi projektami dla przyszłej współpracy. 33

34 34

35 PODZIĘKOWANIA «Dziękuję wszystkim, którzy wybierają lub muszą podróżować. Dziękuję za ich odwagę. Dziękuję za możliwość, że możemy ich spotkać. «Dziękujemy wszystkim organizacjom partnerskim, które uprzejmie przywitały nas i które uczestniczyły z nami w tej podróży po Europie. 35

36 Opublikowano przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Za treść niniejszej publikacji i jej wykorzystanie, Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności.

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Czesław Noworol Narodowe Forum Doradztwa Kariery Uniwersytet Jagielloński Employabiliy and Career Guidance TF CG NICE network

Czesław Noworol Narodowe Forum Doradztwa Kariery Uniwersytet Jagielloński Employabiliy and Career Guidance TF CG NICE network + APL: Bardziej elastyczne systemy kształcenia i szkolenia zawodowego w oparciu o ocenę wcześniejszego uczenia się Project number: 2012-1-PL1-LEO05-27424 Czesław Noworol Narodowe Forum Doradztwa Kariery

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław

Erasmus+ praktyki 2014/2015 spotkanie organizacyjne. 19.01.2015, Wrocław spotkanie organizacyjne 19.01.2015, Wrocław I Wypełnienie dokumentów II Przed wyjazdem na praktyki III Po przyjeździe na miejsce praktyk IV Po powrocie z praktyk V Uwagi końcowe I Wypełnienie dokumentów:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation

BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation. operation good practices presentation BSSSC Baltic Sea States Subregional Co-operation operation good practices presentation Polites association was founded in 2002 in Szczecin Stowarzyszenie POLITES w Szczecinie Starszy Brat Starsza Siostra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education

Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education Youth in Action Programme support, making dreams come true, learning, adventure, challenge, multiculturalism, non-formal education Młodzież w działaniu to program Unii Europejskiej, dzięki któremu młodzi

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Migracja powrotna korzyścią dla regionu. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Migracja powrotna korzyścią dla regionu. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Migracja powrotna korzyścią dla regionu Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu Wyniki internetowych sondaży Thank you for your attention! przeprowadzonych wśród emigrantów

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

EURES Initial Training - praktyczne wskazówki

EURES Initial Training - praktyczne wskazówki Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie EURES Initial Training - praktyczne wskazówki Zbigniew Gutkowski Warszawa, 03.02.2012 EURES INITIAL TRAINING 2011 : 1. PRE INITIAL - WARSZAWA 4 MARZEC 2. INITIAL TRAINING

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE

SYLLABUS. Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE SYLLABUS Nazwa przedmiotu/course TITLE Human Resources Management Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot/department Wydział Wychowania Fizycznego Kod przedmiotu/course CODE Studia/DEGREE PROGRAMME Europejczyk

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA N R 4 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W EŁKU W LADYSLAW SZAFER S PRIMARY SCHOOL N O. 4 IN ELK. EŁK, 10.10.2012r. EŁK, 10.10.2012r. STRUKTURA SYSTEMU EDUKACYJNEGO STRUCTURE OF EDUCATIONAL SYSTEM WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE PRE-PRIMARY SZKOŁA PODSTAWOWA PRIMARY SCHOOL WIEK AGE 3 (6)7 WIEK (6)7 13 AGE GIMNAZJUM LOWER SECONDARY

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce

Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Źródła informacji information, enquiries or assistance Źródła informacji (1) Europejska polityka w zakresie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia. Erasmus + Sport Project

BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia. Erasmus + Sport Project BOCCIA podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia Erasmus + Sport Project Lider : Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Partner consultation polls to evaluate lot4eng.com platform and e-learning modules. lot4eng.com (Logistics Open Training for Engineering Competence)

Partner consultation polls to evaluate lot4eng.com platform and e-learning modules. lot4eng.com (Logistics Open Training for Engineering Competence) Please send comments to the April 25, 2012 10/04/2012 Partner consultation polls to evaluate lot4eng.com platform and e-learning modules lot4eng.com (Logistics Open Training for Engineering Competence)

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool:

NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: NAUCZYCIELE/TEACHERS Nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotniej z Liverpool: posiadają odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie pedagogiczne oraz doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, stosują w swojej

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Projekt e-roma Newsletter, lipiec 2014

Projekt e-roma Newsletter, lipiec 2014 1. stran od 5 View this email in your browser With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union. Projekt e-roma Newsletter, lipiec 2014 Szanowny Panie / Pani, Przesyłamy Państwu

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1 Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Wprowadzenie do programowania gier komputerowych

Bardziej szczegółowo

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne

Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Organic plant breeding: EU legal framework and legislative challenges Ekologiczna hodowla roślin: ramy prawne UE i wyzwania legislacyjne Antje Kölling IFOAM EU Policy Manager EkoSeedForum 20-22 March 2014

Bardziej szczegółowo

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku

Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku KOMUNIKAT Nr 2 Prorektora ds. Kształcenia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków uczestniczenia pracowników APS w programie Erasmus Plus

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka

Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka Publiczne Gimnazjum Nr 6 im. Janusza Korczaka Opis organizacji Tuż po drugiej wojnie światowej ośmiu studentów zdecydowało, że zrobią wszystko aby uniknąć kolejnych konfliktów. W ramach tego postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Report The Conference 11.06.2013

Report The Conference 11.06.2013 Report The Conference 11.06.2013 A conference summarizing project Transnational Cooperation Against Violence was held in June 2013 in Karpacz. The conference was attended by participants of the project

Bardziej szczegółowo

Akademia Erasmus+ Spotkanie z cyklu Na ważny temat :

Akademia Erasmus+ Spotkanie z cyklu Na ważny temat : Akademia Erasmus+ Spotkanie z cyklu Na ważny temat : Przykłady dobrych praktyk w zakresie promocji i wdrażania rezultatów projektów edukacyjnych Marcin Podogrocki Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Sala C1 Sala 101 Sala 102. 12:30 14:00 Efektywne uczenie się - lepiej, przyjemniej i szybciej.

Sala C1 Sala 101 Sala 102. 12:30 14:00 Efektywne uczenie się - lepiej, przyjemniej i szybciej. Sala C1 Sala 101 Sala 102 11:30 13:30 ABC pracy w instytucjach i agencjach UE Agnieszka Zakrzewska (EU Careers Ambassador, członek Team Europe) Zapraszamy do kontaktu z pracodawcami przy stoiskach wystawienniczych

Bardziej szczegółowo

Agile at Capgemini. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011

Agile at Capgemini. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011 Agile at Capgemini Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wrocław, 11.10.2011 AGENDA Agile as a strategic direction Examples of Agile Projects Agile Community 2 A strong presence in more than 30 countries Group

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ WŁOSKICH

EKONOMIA SPOŁECZNA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ WŁOSKICH EKONOMIA SPOŁECZNA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB WYKLUCZONYCH NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ WŁOSKICH Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year

ITALIAN STUDIES ITALIANISTYKA. Study programme (table of courses) starting with the academic year ITALIANITYKA ITALIAN TUDIE Plan studiów (siatka godzin) dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2015-2016 tudy programme (table of courses) starting with the 2015-2016 academic year Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo