Tytuł: Praca socjalna. Kształcenie działanie - konteksty. Autor: Anna Kanios i Marta Czechowska-Bieluga (red.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytuł: Praca socjalna. Kształcenie działanie - konteksty. Autor: Anna Kanios i Marta Czechowska-Bieluga (red.)"

Transkrypt

1 Tytuł: Praca socjalna. Kształcenie działanie - konteksty Autor: Anna Kanios i Marta Czechowska-Bieluga (red.) ISBN: Dane techniczne: Wydanie I, Kraków 2010, Format B5, Objętość 376 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa. Książka zawiera CD Z wprowadzenia: Celem przedkładanego Czytelnikowi tomu jest ukazanie wybranych obszarów pracy socjalnej warunkowanych dynamiką zmian głównie demograficznych i społecznogospodarczych występujących we współczesnym społeczeństwie. Punktem wyjścia uczyniono tu proces przygotowania do zawodu pracownika socjalnego. Zebrany materiał przedstawiono w czterech częściach. Pierwszy blok zagadnień dotyczy refleksji nad kształceniem do pracy socjalnej, czyli tendencji, wyzwań i dylematów edukacji w zakresie pracy socjalnej. W części drugiej zebrano teksty, których tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych z funkcjonowaniem i kompetencjami podmiotów polityki zabezpieczenia społecznego. Część trzecia tomu jest poświęcona innowacyjnym rozwiązaniom w obszarze pracy socjalnej, a w ostatniej autorzy artykułów koncentrują się na wieloaspektowości pracy socjalnej. Mamy nadzieję, że ze względu na zakres poruszanej problematyki książka zainteresuje szerokie grono odbiorców, a opisane w niej kwestie będą stanowiły inspirację do podjęcia praktyki oraz refleksji naukowej. Prezentowany zbiór adresujemy zwłaszcza do pedagogów, socjologów, polityków społecznych, osób doświadczających trudności w pracy zawodowej polegającej na profesjonalnym świadczeniu pomocy i wsparcia, jak również studentów nauk humanistycznych. Ponadto, w monografii czytelnik znajdzie opracowania z zakresu aktywnej polityki społecznej: Elżbieta Trafiałek Pracownik socjalny wobec wyzwań aktywnej polityki społecznej. Halina Worach-Kardas Wielosektorowość w polityce społecznej i jej implikacje dla pracy socjalnej. Jak również teksty zestawiające stare i nowe wyzwania pracy socjalnej, np. profesor Zofii Kawczyńskiej-Butrym a także o interwencji kryzysowej Bożeny Matyjas i artykuł Anny Kotlarskiej-Michalskiej nt. Przestrzeń wymiany doświadczeń między teoretykami a praktykami pracy socjalnej. Możliwości i bariery. Życzę Czytelnikom tej książki, aby jej lektura przyczyniła się do pogłębienia własnej wiedzy na temat działania w pracy socjalnej, kształcenia do niej i sposobów pozyskiwania sojuszników (sił ludzkich) w tych trzech, wyżej wymienionych przestrzeniach pomiędzy, a tym samym dała potwierdzenie sensu obranego kierunku kształcenia do tego pola aktywności. (Z wprowadzenia do książki prof. zw. dr hab. Ewy Marynowicz-Hetki)

2 RECENZJA: Opracowanie Praca socjalna. Kształecenie-działanie-konteksty to wartościowy materiał dydaktyczny dla studentów wszystkich trybów, nie tylko związanych stricte z pracą socjalną, ale również innych kierunków reprezentowanych w naukach społecznych (a nade wszystko nauk o wychowaniu). Na plan pierwszy wysuwają się wybrane problemy ogólne, dotyczące aspiracji i oczekiwań edukacyjnych, socjalnych i kulturowych współczesnej młodzieży oraz osób dorosłych oraz wybrane kwestie modnego w dobie współczesnej obiektu zainteresowań wielu badaczy, jakim staje się jakość życia, pomyślny dobrostan sytuacji indywiduum społecznego oraz zadawalająca sytuacja dotycząca partycypacji społecznej w dobie postępującej (jakże intensywnie) zmianie społecznej. Podejmując aktualne problemy wiążące się z rozwojem współczesnej pracy socjalnej, poszczególni Autorzy (zespół autorski liczy ponad 30 osób) nawiązują do często podejmowanej dziś problematyki - w wymiarze tak teoretycznym jak i praktycznym, jaką staje się jakość życia. [ ] Całą książkę zespala (integruje) głęboko humanistyczna perspektywa postrzegania podejmowanych problemów w kontekście przeobrażania współczesnych postindustrialnych środowisk lokalnych. Zamysł prezentacji jest wyjątkowo trafny i użyteczny, o wysokich walorach naukowych i dydaktycznych, a nade wszystko bardzo interesujący.( ) [ ] We współczesnej rzeczywistości edukacyjnej praca socjalna stała się jednym z dynamiczniej rozwijających się kierunków studiów akademickich. Wynika, to z konkretnego zapotrzebowania przygotowania odpowiednich kadr, zatrudnionych w różnego rodzaju instytucjach pomocowych. Praca socjalna jest jednym z instrumentów wspomagających obywateli by mogli aktywnie funkcjonować na optymalnym poziomie rozwoju psychospołecznego. Książka jest pokłonem ostatniego Zjazdu (2009) Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Szkół Pracy Socjalnej: Warto napomknąć, iż za sprawą wieloletniej Przewodniczącej Stowarzyszenia (Profesor Ewy Marynowicz-Hetki) Zjazdy odbywają się od lat ze skrupulatną dokładnością corocznie, a liczne i interesujące referaty posiadają charakter zarówno teoretyczny jak i empiryczny. [ ] Prof. dr hab. Andrzej Radziewicz Winnicki profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego

3 SPIS TREŚCI Wstęp Część pierwsza Próba refleksji nad kształceniem do pracy socjalnej Lech Witkowski O dwoistościach autorytetu pracownika socjalnego (w kształceniu profesjonalnym i jako wyzwania praktycznego) On Dualities of Authority of Social Worker (within Professional Education and as Practical Challenge) Oksana Lytvak Proces kształcenia pracowników socjalnych na Ukrainie w kontekście doświadczeń edukacyjnych w Polsce Social Workers Training Process in Ukraine against the Backdrop of Polish Educational Experiences Marta Czechowska-Bieluga, Ewa Sarzyńska Szkolenia szansą na rozwój pracowników socjalnych rzeczywistość czy utopia? Training as an Opportunity for Social Workers Development Reality or Utopia? Małgorzata Ciczkowska-Giedziuń Kształcenie pracowników socjalnych do pracy z rodziną Social Workers Education Towards Working with Families Ilona Maria Mroczek

4 Uniwersytecka oferta kształcenia pracowników socjalnych na terenie Lublina The Graduate Offer of Social Worker Training in Lublin Część druga Praca socjalna w stronę aktywnej polityki społecznej Elżbieta Trafiałek Pracownik socjalny wobec wyzwań aktywnej polityki społecznej The Social Worker in the Challenges of the Active Social Policy Halina Worach-Kardas Wielosektorowość w polityce społecznej i jej implikacje dla pracy socjalnej Multi-sector Social Policy and its Implications for the Social Work Tadeusz Kamiński Polityczne konteksty pracy socjalnej w Polsce Political Contexts of Social Work in Poland Marta Komorska Praktyka pracy socjalnej w kontekście aktywnej polityki społecznej Th e Practice of Social Work in Context of Active Social Politics Magdalena Pakuła Współdziałanie sektora pozarządowego i władz samorządowych Miasta Lublin w zakresie pracy socjalnej The Cooperation between NGOs and the Lublin Municipality on Social Work

5 Anna Kanios Partnerstwo lokalne na rzecz osób wykluczonych społecznie w opinii pracowników socjalnych Local Partnership for Socially Excluded Persons in the Opinion of Social Workers Krystyna Faliszek, Ewa Leśniak-Berek Praca socjalna w projektach systemowych ośrodków pomocy społecznej w wojewodztwie śląskim Social Work in System Projects of Social Welfare Centres in Śląskie Voivodeship Część trzecia Innowacyjne rozwiązania w obszarze pracy socjalnej Zofia Kawczyńska-Butrym Stare i nowe wyzwania pracy socjalnej Old and New Challenges of Social Work Bożena Matyjas Interwencja kryzysowa jako nowa forma pomocy i wsparcia społecznego Crisis Intervention as a New Form of Help and Social Support Anna Jarkiewicz Film dokumentalny jako narzędzie pracy socjalnej Documentary Film as a Tool of Social Work Mirosława Gawęcka Nowe spojrzenie na pracę socjalną zorientowaną na rodzinę z perspektywy teorii systemowej i konstruktywizmu

6 A New Look at Family-orientated Social Work from the Viewpoint of Systems Theory and Constructivism Barbara Sordyl Rodzina migracyjna jako nowa przestrzeń pracy socjalnej doświadczenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie Family Migration as a New Realm of Social Work Experience of the Personnel of the Social Welfare Centre in Andrychow Anna Linka Działania społeczne w społeczności wielokulturowej Social Activity in Multicultural Community Część czwarta Praca socjalna analizy wielokontekstowe Piotr Sałustowicz Praca socjalna kolonializacja, etnizacja i transnacjonalizacja Social Work Colonialization, Ethnicization and Transnationalization Anna Kotlarska-Michalska Przestrzeń wymiany doświadczeń między teoretykami a praktykami pracy socjalnej. Możliwości i bariery Krzysztof Czekaj, Monika Zawartka-Czekaj Potrzebne i niechciane obszary pracy socjalnej w polskim systemie pomocy społecznej. Nowe obszary w diagnozowaniu problemów społecznych w pomocy społecznej Wanted and Unwanted Areas of Social Workin Polish Social Assistance System.

7 New Areas in the Diagnosis of Social Problems in Social Assistance Małgorzata Porąbaniec Wykluczenie społeczne i marginalizacja mieszkańców bloków socjalnych a lokalna działalność pomocowa Exclusion and Marginalization of Residents of Social Blocks and Local Aid Activity Beata Szluz Bezdomność jako wyzwanie dla współczesnej pracy socjalnej Homelessness as the Challenge for the Modern Social Work Urszula Kazubowska Rodzina jako swoista przestrzeń w pracy socjalnej aktualność i perspektywy The Family as the Specific Space in the Social Work The Topicality and Prospects Karolina Klimek-Mirosław Pedagogiczny wymiar aktywności pracowników socjalnych Pedagogic Dimension of the Activity of Social Workers Anna Piech Formy przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego na przykładzie Centrum Integracji Społecznej INTEGRO w Lublinie Forms of the Phenomenon Countering of Social Exclusion on an Example of Social Integration Centre INTEGRO in Lublin Lorraine Filion

8 Międzynarodowe Stowarzyszenie francuskojęzyczne osób pracujących z rodzinami niepełnymi AIFI Przewodnik dobrych praktyk w mediacji rodzinnej na odległość i międzynarodowej Krzysztof CzekajMonika Zawartka-Czekaj Nowy typ map problemów społecznych w badaniach pomocy społecznej w województwie śląskim Wykaz autorów Bibliografia

NAUKA SZTUKA EDUKACJA. opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie

NAUKA SZTUKA EDUKACJA. opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie NAUKA SZTUKA EDUKACJA opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie Od lutego do maja 2013 roku, w ramach projektu Nauka Sztuka Edukacja

Bardziej szczegółowo

Jak. rodziny? wspierać. perspektywa organizacji perspektywa administracji dobro wspólne

Jak. rodziny? wspierać. perspektywa organizacji perspektywa administracji dobro wspólne Jak wspierać rodziny? perspektywa organizacji perspektywa administracji dobro wspólne Numer specjalny 2013/2014 Numer specjalny 2013/2014 OD REDAKCJI Marek Rymsza Praca z rodziną w Polsce od środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych

Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Redakcja naukowa: Michał Szyszka Pavol Dancák Arkadiusz Wąsiński Jadwiga Daszykowska Instytucjonalne

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA

DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH mgr Anna Bilon PORADNICTWO KARIERY W HOLANDII ZAŁOŻENIA, ORGANIZACJA, PERSPEKTYWY APLIKACJI W POLSCE Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Modele biznesowe Redakcja Barbara Kożuch Łódź 2013 Zeszyt recenzowany Całkowity koszt wydania Zeszytu 13, części II sfinansowany

Bardziej szczegółowo

USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Redakcja Małgorzata Bonikowska, Mirosław Grewiński USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Warszawa 2011 Rada Programowa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych

Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym

Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym pod redakcją Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 18 listopada 2004 roku w Akademii Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce

Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce Między służbą społeczną a urzędem pod redakcją Marka Rymszy Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce Między służbą społeczną a urzędem Pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Łódź 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

Family Pedagogy. nr 1(1)/2011. w numerze między innymi:

Family Pedagogy. nr 1(1)/2011. w numerze między innymi: Family Pedagogy Pedagogika Family Rodziny Pedagogy Pedagogika Nr Nr 1/2011 1(1)/2011 Rodziny ISSN 2082-8411 w numerze między innymi: nr 1(1)/2011 Kształtowanie kultury pedagogicznej młodzieży w programach

Bardziej szczegółowo

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec

felieton 55 Coach biznesowa guwernantka, życiowy guru i terapeuta w jednym Grzegorz Myśliwiec 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Działalność PKA w procesie doskonalenia systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Z prof. Markiem Rockim, przewodniczącym Państwowej Komisji

Bardziej szczegółowo

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego

Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego Przewodnik dla nauczyciela i doradcy Małgorzata Rosalska Warszawa 2012 Warsztat diagnostyczny doradcy

Bardziej szczegółowo

as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność Mobility i rozwijania kompetencji od juniora do seniora

as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność Mobility i rozwijania kompetencji od juniora do seniora Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora Mobility as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Zatrudniając niepełnosprawnych

Zatrudniając niepełnosprawnych Zatrudniając niepełnosprawnych Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy pod redakcją Ewy Giermanowskiej Od kompleksowej diagnozy sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce do nowego modelu

Bardziej szczegółowo

Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society

Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę urodzin NR 2805 Czas społeczny

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne redakcja ZBIGNIEW E. ZIELIŃSKI TOM 1 Recenzja naukowa prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński Wydawnictwo Wyższej

Bardziej szczegółowo

Współczesna polityka społeczna

Współczesna polityka społeczna Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie www.wsptwp.eu 2 Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie została założona w 1993 roku. Jest jedną z najdłużej istniejących niepublicznych uczelni humanistycznych

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje

Strategie działania. w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie Tezy i rekomendacje Warszawa, październik 2012 2 Spis treści Irena Lipowicz, RPO Wstęp... 5 Barbara Szatur-Jaworska Zasady polityk publicznych w starzejących

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Stowarzyszenie CENTRUM WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ RAPORT 2006 1 Spis treści główne zagadnienia: I część Działania podejmowane w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Trust I część STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo