Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016"

Transkrypt

1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA Brzeszcze, październik 2010 r.

2 Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1. Od działania społecznego do strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Działanie społeczne w perspektywie integracji Integracja a problemy i kwestie społeczne Strategie społeczne Konwent strategiczny... 8 ROZDZIAŁ 2. Diagnoza społeczna. Zagrożenia, problemy i możliwości ich rozwiązywania Charakterystyka gminy Brzeszcze Charakterystyka działalności instytucji Analiza rodzin objętych pomocą społeczną Analiza SWOT Organizacja i przebieg badań ankietowych ROZDZIAŁ 3. Strategiczne rozwiązania problemów społecznych Gminna strategia a pozostałe dokumenty strategiczne Cele strategii Promocja instytucji wsparcia i integracji społecznej Promocja profesjonalnego rodzicielstwa zastępczego Promocja i rozwój ekonomii społecznej Efektywna współpraca instytucji pomocowych z NGO Profilaktyka kreowanie postaw asertywnych Streetworking na rzecz integracji dzieci i młodzieży Rozwój usług opiekuńczych Rozwój infrastruktury usług opiekuńczo wychowawczych Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych ROZDZIAŁ 4. Zakładane rezultaty i ewaluacja strategii PRZYPISY

3 WSTĘP Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych, jest refleksją, spojrzeniem na skalę problemów społecznych naszej gminy. Odpowiedzią na pytanie, co można poprawić w obszarze pomagania. Niniejsze opracowanie powstało dzięki zaangażowaniu wielu osób działających w obszarze integracji społecznej. Wiele pomysłów na rozwiązanie konkretnych problemów narodziło się w trakcie spotkań Konwentu Strategicznego, będącego swego rodzaju zespołem interdyscyplinarnym z zadaniem poprawy warunków rozwoju społecznego Gminy Brzeszcze. W Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych na lata poważnie potraktowano postulat realności wypracowanych działań. Z perspektywy profesjonalnego pomagania, lepszym rozwiązaniem jest nakreślenie nieco skromniejszych, ale realnych celów i służących im rozwiązań, niż przyjmowanie rozbudowanych, ale nierealistycznych celów, bez dostatecznego określania działań, czy też zastępowania ich ogólnymi postulatami. Formułowanie zbyt dalekosiężnych celów, nie byłoby użyteczne, stymulowałby raczej negatywne zjawiska jak pozorowanie działań, czy wypalenie zawodowe pracowników zaangażowanych w realizację poszczególnych zadań. Strategia przyjęta uchwałą Rady Gminy staje się obowiązującym prawem miejscowym. Należy zatem podkreślić, iż jej realizacja spoczywa na barkach wszystkich instytucji, które działają bądź mogą działać na terenie Gminy Brzeszcze na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Strategia ma za zadanie nie tylko pokazywać problemy na tle zachodzących procesów społecznych, ale dawać propozycje ich przezwyciężania. Propozycje te z jednej strony nie zastąpią konkretnych projektów z rozpisanym harmonogramem i budżetem, z drugiej, winny być na tyle konkretne, by były użyteczne dla realizatorów, będąc co najmniej punktem wyjścia do rozwiązywania problemów mieszkańców Gminy Brzeszcze. 3

4 ROZDZIAŁ 1. Od działania społecznego do strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Działanie społeczne z perspektywy nauk społecznych to celowa aktywność jednostek lub grup społecznych w obrębie danej rzeczywistości społeczno - kulturowej, w mniejszym lub większym stopniu przez nią zdeterminowana 1. W praktyce funkcjonowania społecznego celowa aktywność jest istotną wartością i zarazem warunkiem rozwoju jednostek, rodzin, grup i społeczności Działanie społeczne w perspektywie integracji Działania podejmowane na rzecz rozwiązywania problemów społecznych winny spełniać postulaty związane z zasadą pomocniczości. Jednym z najważniejszych jest potrzeba tworzenia warunków sprzyjających harmonijnemu i wszechstronnemu rozwojowi jednostki w jej społecznym otoczeniu. Odpowiedzialne za stworzenie tych warunków są instytucje polityki społecznej państwa, w tym także organy samorządu terytorialnego. Jednocześnie instytucje te nie mogą zastępować jednostek, rodzin, stowarzyszeń, społeczności w ich naturalnych funkcjach i zadaniach. Bardzo istotne jest również założenie, iż działania społeczne winny być zorientowane na określony cel. Ten postulat oznacza, że zarówno przygotowanie strategii, jak i jej realizacja odbywa się w toku postępowania celowościowego. Postępowanie to obejmuje rozumowanie celowościowe, czyli diagnozę, uzasadnienie, oczekiwane efekty, ewaluację, składające się na projektowaną strategię, jak i działania prowadzące do realizacji jej celów 2. Profesjonalna działalność społeczna winna odwoływać się do teorii i praktyki pracy socjalnej, gdyż to właśnie praca socjalna jest dziedziną projektowania i przeprowadzania oczekiwanych społecznie zmian w funkcjonowaniu jednostek, rodzin, grup i społeczności. Praca socjalna to obszar wiedzy, w której centrum znajdują się prawa tworzenia racjonalnych planów przekształcania rzeczywistości społecznej, pomocy w wywołaniu zmian rozwoju jednostki, grupy i środowiska społecznego 3. W niniejszym opracowaniu istotne będzie również spojrzenie na pracę socjalną jako dziedzinę praktyki, w której stosowane są szczególne metody postępowania diagnostycznego, ściśle splecione z jej zasadniczym celem, jakim jest pomoc jednostkom i grupom w przezwyciężeniu trudności sytuacji życiowych, przez wyzwalanie tkwiących w nich samych lub ich otoczeniu sił i możliwości rozwojowych 4.W tym miejscu warto 4

5 odwołać się do Ustawy o pomocy społecznej, gdzie określa się pracę socjalną jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi 5. Budując strategię należy jednak zapytać o wszelkie działania społeczne służące integracji. Także te nie związane z działalnością zawodową przedstawicieli poszczególnych instytucji, ale podejmowane przez aktywne jednostki, grupy mieszkańców i organizacje pozarządowe. W perspektywie integracji właśnie te działania będą niezwykle istotne dla rozwiązywania problemów społecznych. Natomiast rolą specjalistów i instytucji będzie wzmacnianie tych działań tam gdzie istnieje taka potrzeba. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych ma zdefiniować problemy społeczne, przełożyć je na język celów i konkretnych działań służących ich realizacji Integracja a problemy i kwestie społeczne Termin integracja odnosi się w najprostszym ujęciu do budowania pomiędzy ludźmi określonej więzi. Zachodzące relacje pomiędzy poszczególnymi członkami społeczności lokalnych mają znaczenie przy określeniu, dynamiki procesu integracji społecznej. Społeczność lokalna to zbiorowość zamieszkująca na określonym terytorium, będącym równocześnie głównym obszarem, na którym członkowie tej zbiorowości rozwijają swoją codzienną aktywność społeczną 6. Integrację możemy postrzegać w skali makro i mikro społecznej. Integracja społeczna jest procesem włączania się do zasadniczej części społeczeństwa różnorodnych, zwykle mniejszościowych grup społecznych, w tym także zagrożonych wykluczeniem społecznym. W konsekwencji uzyskanie możliwości, praw i usług dotychczas niedostępnych. Jest to jednocześnie zjawisko pełne sprzeczności, gdyż wymaga akceptacji obu stron: integrujących się i społeczności z którą się integrują. Integracja społeczna w odniesieniu do małych społeczności, powinna służyć między innymi likwidowaniu barier, utrudniających harmonijne funkcjonowanie wszystkich członków społeczności gminy, bez nadmiernej stygmatyzacji i różnicowania np. pomiędzy mieszkańcami poszczególnych sołectw. W polityce społecznej terminem problemy społeczne oznacza się wszelkiego rodzaju dolegliwości, zakłócenia, niedogodności występujące w życiu zbiorowym. Natomiast kwestia społeczna, to konkretny problem społeczny o szczególnie dotkliwym wpływie na 5

6 życie i współdziałanie członków danej zbiorowości. Spośród wielu problemów społecznych, mianem kwestii społecznych określa się te, których presję odczuwają duże zbiorowości. Także te, które powodują w szerszym wymiarze trudne sytuacje w życiu jednostek i rodzin, oraz niszczą tkankę więzi społecznych w stopniu zagrażającym stabilności życia zbiorowego. Kwestie społeczne są następstwem niedostosowania sposobu, w jaki funkcjonuje społeczeństwo, sprzeczności pomiędzy zasadami w nim obowiązującymi. Mogą je również powodować zjawiska takie jak: gwałtowna zmiana społeczna, dezorganizacja społeczeństwa, opóźnienia kulturowe i niedostosowanie przemian mentalnych do gospodarczych, złe funkcjonowanie instytucji społecznych i politycznych. Z drugiej strony źródła kwestii społecznych tkwią wewnątrz społeczeństwa, w mechanizmach życia zbiorowego. Pomimo tego, problemy i kwestie społeczne mogą być ograniczane i rozwiązywane na wszystkich poziomach życia zbiorowego, rodzin, środowisk, społeczności 7. Nierozwiązywalne kwestie i problemy społeczne obecne w środowisku lokalnym prowadzą do sytuacji określanej mianem ekskluzji czy też wykluczenia społecznego. Zjawisko to zachodzi w sferze konsumpcji, produkcji i spójności społecznej. W tej perspektywie kwestie takie jak ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność i inne, powodują wykluczenia społeczne uniemożliwiające lub znacznie utrudniające jednostce lub grupie zgodne pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób. O ile, jak wyżej wspomniano, istnienie problemów społecznych jest immanentną cechą życia zbiorowego, o tyle uprawnione jest stwierdzenie, iż taką cechą jest również integracja rozumiana jako tendencja do przezwyciężania tych problemów, włączania, asymilacji osób wykluczonych. W tym kontekście, zadaniem strategii społecznych będzie wzmacnianie mechanizmów, tendencji sprzyjających integracji między innymi takich jak: zrównoważony rozwój społeczny, prawidłowe funkcjonowanie i stabilność instytucji społecznych, dialog społeczny możliwości artykułowania problemów, aktywność społeczna, względnie trwała więź społeczna. Wzmacnianie tych zasobów jest zadaniem uwzględnionym w Strategii rozwoju społeczno gospodarczego miasta i gminy Brzeszcze i w pewnym zakresie w strategiach regionalnych i krajowych. Winno być przełożone na język konkretnych rozwiązań również w Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Brzeszcze na lata W tym miejscu ważne jest by planowanej pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem, towarzyszyły próby zmiany systemu, z którym wykluczeni mają się asymilować 8. Strategia społeczna powinna więc planować działania skierowane zarówno do 6

7 środowisk zagrożonych wykluczeniem jak i całej lokalnej społeczności Strategie społeczne Strategia społeczna jest szczególnym rodzajem działania społecznego, jako taka opisuje zdiagnozowane problemy istotne dla danej społeczności, artykułuje cele i działania służące ich realizacji. Przez celowościowy charakter, determinuje wszelkie działania podejmowane w obszarze rozwiązywania problemów społecznych, zakładając ich racjonalność i efektywność. Strategia społeczna jako dokument planistyczny określający podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju danej społeczności, jest instrumentem realizacji lokalnej polityki społecznej. Co za tym idzie, strategia jest również narzędziem pracy społecznej czy też socjalnej w jej najszerszym rozumieniu. Zasadniczym celem każdej strategii jest doprowadzenie do zmiany określonego, niekorzystnego zjawiska w strukturze społecznej, ekonomii, gospodarce, polityce społecznej. Zazwyczaj służy temu diagnoza społeczna, prognozowanie i planowanie działań w dłuższej perspektywie, promowanie partnerstwa i współpracy pomiędzy instytucjami mogącymi działać na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, zarządzania zasobami i kapitałem ludzkim, promowania ekonomii społecznej. Konieczność uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych przez samorząd terytorialny wynika wprost z art. 17 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Istotna w tym przedmiocie jest również ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dokument ten określa zasady realizacji polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę, tryb współpracy między nimi, instrumenty służące realizacji tej polityki oraz wskazuje źródła ich finansowania. Polityka rozwoju zdefiniowana jest jako zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych przez władze publiczne, w celu zapewnienia trwałego, zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społeczno gospodarczej i terytorialnej. Na poziomie lokalnym to samorządy powiatowe i gminne odpowiadają za politykę rozwoju. Lokalna strategia rozwiązywania problemów społecznych winna także uwzględniać, w zależności od zdiagnozowanych problemów, postulaty zawarte w dokumentach takich jak Strategia Rozwoju Kraju, Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Strategia Polityki Społecznej, Narodowa Strategia Spójności. 7

8 1.4. Konwent strategiczny Jednym z istotnych założeń pracy socjalnej ze społecznością lokalną, jest przekonanie, iż w społeczności drzemią zasoby, pomysły służące rozwiązaniu konkretnych problemów. Konieczne jest przy tym aby członkowie danej społeczności sami zidentyfikowali istotne kwestie i problemy społeczne. Rozwiązania wypracowane przez przedstawicieli danej społeczności mają przy tym większą szansę realizacji, jako własne. Stąd pomysł powołania Konwentu Strategicznego. Zespołu interdyscyplinarnego, złożonego z przedstawicieli instytucji działających lub mogących angażować się na rzecz integracji społecznej mieszkańców gminy. Skład konwentu strategicznego wyłoniono w drodze konsultacji z przedstawicielami samorządu gminy, instytucji gminnych i organizacji pozarządowych. Ponadto za pośrednictwem lokalnej gazety Odgłosy Brzeszcz, zaproszono wszystkich aktywnych mieszkańców gminy do zgłaszania kandydatów na członków konwentu. Ostatecznie Konwent Strategiczny pracował w następującym składzie: (w kolejności alfabetycznej) Rafał Andreas założyciel i członek Grupy Charytatywni w Brzeszczach. Członek Pokojowego Patrolu Fundacji Wielkiej Orkiestry Pomocy Społecznej w Warszawie. Janusz Fierdonek kierownik Referatu Prewencji i Dzielnicowych Straży Miejskiej w Brzeszczach. Helena Kowal wicedyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach. Elżbieta Krzak dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach. Agnieszka Michałek Śmieszkowicz starszy specjalista pracy socjalnej, koordynator Gminnego systemu przeciwdziałania przemocy, koordynator mediacji rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach. Dariusz Olek młodszy aspirant, dzielnicowy w Komisariacie Policji w Brzeszczach Anna Piestrak pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Jawiszowicach, członek Lokalnej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Brzeszczach. Marek Podleszański starszy specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, wiceprezes Towarzystwa Kultury Alternatywnej i Wspierania Inicjatyw Społecznych Kurnik w Przecieszynie. Anna Przepióra pedagog w Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w Brzeszczach, członek Lokalnej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Brzeszczach, kurator społeczny wydziału rodzinnego Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. 8

9 Anna Pucka certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik Poradni Leczenia Uzależnień w Brzeszczach. Łukasz Rados współzałożyciel i członek Grupy Charytatywni, członek Stowarzyszenia Amatorów Fotografii w Brzeszczach. Bożena Sobocińska dyrektor Gminnego Zarządu Edukacji, radna Powiatu Oświęcimskiego III kadencji, prezes Stowarzyszenia Linqua w Brzeszczach, sekretarz zarządu Beskidzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w Bielsku Białej, wiceprzewodnicząca Forum Oświaty Samorządowej w Krakowie, założyciel i koordynator Młodzieżowego Parlamentu Gminy Brzeszcze. Piotr Świąder Kruszyński specjalista ds. fundraisingu i ewaluacji w Ośrodku Kultury w Brzeszczach, prezes Towarzystwa Kultury Alternatywnej i Wspierania Inicjatyw Społecznych Kurnik, członek Stowarzyszenia Obiektyw, wiceprzewodniczący Rady Programowej Organizacji Pozarządowych w Brzeszczach. Leszek Szyma pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach. Danuta Socha prezes Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa, członek Rady Miejskiej w Brzeszczach, przewodnicząca Komisji Skarbu, członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ekologii, oraz członek Komisji Mieszkaniowej. Barbara Wąsik prezes Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Brzeszcze Brzost. Ewa Zarycka Nikiel kierownik Klubu Integracji Społecznej w Brzeszczach, kierownik projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach Od mojej aktywności do aktywnej społeczności Pierwsze spotkanie konwentu poświecono na zidentyfikowanie kwestii i problemów społecznych gminy. Zidentyfikowane problemy opisano w rozdziale 2. Drugie spotkanie poświecono warsztatowej pracy nad rozwiązaniami zidentyfikowanych problemów. Propozycje rozwiązań przedstawiono w rozdziale 3. 9

10 ROZDZIAŁ 2. Diagnoza społeczna. Zagrożenia, problemy i możliwości ich rozwiązywania 2.1. Charakterystyka gminy Brzeszcze Reforma administracyjna państwa wprowadzona w dniu 01 stycznia 1999 roku, zapoczątkowała szereg zmian, które przyczyniły się do zmiany usytuowania gminy Brzeszcze w kontekście położenia administracyjnego. Od ponad 11 lat gmina Brzeszcze jest częścią województwa małopolskiego, jako jedna z 182 gmin wchodzących w skład województwa. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U Nr 96, poz. 603) zmniejszyła liczbę województw do 16 oraz określiła elementy składowe trójstopniowego podziału państwa do których należą gminy, powiaty i województwa. Jednym z głównych założeń reformy administracyjnej było zbliżenie obywatela do władzy poprzez decentralizację obszarów, w których szereg decyzji powinno być podejmowanych na szczeblu gminy, powiatu lub województwa. Powiat oświęcimski z siedzibą władz w Oświęcimiu został utworzony na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów. Delegację ustawową do tworzenia powiatów, określenia ich nazw, siedziby władz oraz gmin wchodzących w skład powiatów, stanowił art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578). 10

11 Mapa powiatu oświęcimskiego 9 Powiat oświęcimski tworzy 9 gmin, w tym 4 gminy miejsko-wiejskie; 4 gminy wiejskie oraz 1 gmina miejska Oświęcim. Gmina Brzeszcze jest jedną z 4 gmin miejskowiejskich obok gminy Chełmek; gminy Kety i gminy Zator. Do gmin wiejskich powiatu oświęcimskiego należą: gmina Oświęcim, gmina Osiek, gmina Polanka Wielka oraz gmina Przeciszów. Gmina Brzeszcze pod względem powierzchni zalicza się do średnich gmin spośród wszystkich gmin powiatu oświęcimskiego. Według danych na dzień roku powierzchnia gminy Brzeszcze wynosi 46 km 2 i zajmuje ha. Dane przedstawione w Diagramie 1 uwzględniają powierzchnię gminy Brzeszcze na tle powiatu oświęcimskiego. 11

12 Powierzchnia powiatu oświęcimskiego z podziałem na poszczególne gminy Tabela 1 OGÓŁEM Obszar miejski Obszar wiejski Obszar miejski Obszar wiejski ha km 2 ha km 2 Powiat oświęcimski Oświęcim / miasto / Brzeszcze / gmina miejsko - wiejska / Chełmek / gmina miejsko - wiejska / Kęty / gmina miejsko-wiejska / Osiek / gmina wiejska / Oświęcim / gmina wiejska / Polanka Wielka / gmina wiejska / Przeciszów / gmina wiejska / Zator / gmina miejsko-wiejska / Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Jak wynika z danych przedstawionych powyżej Gmina Brzeszcze pod względem powierzchni zalicza się do średnich gmin spośród wszystkich gmin powiatu oświęcimskiego. Według danych na dzień roku powierzchnia gminy Brzeszcze wynosi 46 km 2 i zajmuje ha. Dane na temat liczby ludności powiatu oświęcimskiego przedstawia Tabela 2 oraz Diagram 1. 12

13 Tabela 2 Ludność powiatu oświęcimskiego z podziałem na poszczególne gminy ROK 2009 Liczba [tys.] % Powiat oświęcimski ,0 Oświęcim / miasto / ,1 Kęty / gmina miejsko-wiejska / ,9 Brzeszcze / gmina miejsko - wiejska / ,0 Oświęcim / gmina wiejska / ,3 Chełmek / gmina miejsko - wiejska / ,4 Zator / gmina miejsko-wiejska / ,9 Osiek / gmina wiejska / ,2 Przeciszów / gmina wiejska / ,4 Polanka Wielka / gmina wiejska / ,7 Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Diagram 1 Ludność powiatu oświęcimskiego z podziałem na poszczególne gminy ; 22% ; 27% ; 14% 4 223; 3% 6 725; 4% 7 989; 5% 9 132; 6% ; 8% ; 11% Oświęcim / miasto / Kęty / gmina miejsko-wiejska / Brzeszcze / gmina miejsko - wiejska / Oświęcim / gmina wiejska / Chełmek / gmina miejsko - wiejska / Zator / gmina miejsko-wiejska / Osiek / gmina wiejska / Przeciszów / gmina wiejska / Polanka Wielka / gmina wiejska / Źródło: Główny Urząd Statystyczny; 13

14 Jak wynika z danych przedstawionych powyżej powiat oświęcimski zamieszkuje łącznie ponad 153 tys. mieszkańców. Mieszkańcy gminy Brzeszcze stanowią 14% grupę całej populacji mieszkańców powiatu oświęcimskiego. Największa grupa ludności ponad 40 tys. zamieszkuje w Oświęcimiu. Gmina Brzeszcze jest drugą co do wielkości, pod względem liczby ludności, gminą miejsko-wiejską wśród 4 gmin miejsko-wiejskich powiatu oświęcimskiego. Największą gminą miejsko-wiejską jest gmina Kęty, która liczy blisko 34 tys. mieszkańców. W diagramie 2 przedstawiono liczbę mieszkańców gminy Brzeszcze w latach z podziałem na miejsce zamieszkania. Ludność gminy Brzeszcze w latach z podziałem na miejsce zamieszkania Diagram OGÓŁEM Miasto Wieś Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Gmina Brzeszcze według stanu na dzień roku liczy blisko mieszkańców. Od wielu lat liczba mieszkańców utrzymuje się na porównywalnym poziomie, aczkolwiek w roku 2009 odnotowano spadek liczby mieszkańców dotyczy zarówno obszarów miejskich jak i obszarów wiejskich gminy. Zaobserwowana tendencja malejącej liczby ludności zamieszkałej obszary wiejskie gminy Brzeszcze, stanowi odwrotność zjawiska wzrostu liczby mieszkańców obszarów wiejskich, która miała miejsce w roku 2008 w stosunku do roku

15 Jednym z wskaźników pozwalającym na poddanie analizie stanu ludności gminy jest określenie przyrostu naturalnego mieszkańców. Przyrost naturalny dodatni świadczy o tym, że liczba urodzeń jest wyższa od liczby zgonów. Wskaźnik ujemny świadczy o mniejszej liczby urodzeń w stosunku do liczby zgonów. W tabeli 3 przedstawiono wskaźniki przyrostu naturalnego ludności gminy Brzeszcze w latach z podziałem na płeć i miejsce zamieszkania. Przyrost naturalny ludności w latach z podziałem na płeć i miejsce zamieszkania Tabela 3 ROK Miasto i gmina Brzeszcze Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny ROK Brzeszcze - obszar miejski Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny ROK Brzeszcze - obszar wiejski Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Jak wynika z danych przedstawionych powyżej w latach przyrost naturalny był dodatni. W roku 2009 odnotowano 196 urodzeń wobec 214 zgonów. Ujemny przyrost naturalny w roku 2009 stwierdzono wśród mężczyzn (95 urodzeń wobec 125 zgonów), natomiast wśród kobiet liczba zgonów była mniejsza od liczby urodzeń, stąd też przyrost naturalny wśród grupy kobiet był dodatni. Na podstawie danych w tabeli stwierdza się ponadto, że od 3 lat na obszarze miejskim gminy Brzeszcze odnotowuje się ujemny przyrost naturalny, w szczególności wśród męskiej części populacji gminy. Odwrotna tendencja występuję w obszarach wiejskich gminy Brzeszcze, gdzie wskaźnik przyrostu naturalnego w każdym roku omawianego okresu przyjmował wartość dodatnią. Z uwagi na fakt, iż ujemny przyrost naturalny w zdecydowanej większości dotyczy mężczyzn, kobiety stanowią większą część mieszkańców gminy Brzeszcze. Tego typu tendencja utrzymuje się od wielu 15

16 lat. Wskaźniki dotyczące przyrostu naturalnego wskazują na pewnego rodzaju dynamikę zmian, nie oddają jednak w pełni charakterystyki populacji mieszkańców. W celu stwierdzenia, czy ludność w danej gminie ulega wzrostowi czy też zmniejszeniu, należy określić przyrost rzeczywisty omawianej populacji. Do oszacowania przyrostu rzeczywistego niezbędne jest ustalenie salda migracji, czyli różnicy pomiędzy ludnością przybywającą do społeczności danej gminy, a ludnością opuszczającą tereny objęte danymi demograficznym. Rozróżnia się migracje wewnętrzne ( zmiana miejsca zamieszkania w obrębie kraju polegające na dokonaniu czynności zameldowania na pobyt stały lub czasowy) oraz migracje zagraniczne (wyjazd poza obręb terytorium danego kraju z zamiarem osiedlenia się). Dane na temat salda migracji w latach przedstawia tabela 4. Saldo migracji mieszkańców gminy Brzeszcze w latach z podziałem na płeć Tabela 4 ROK 2007 ROK 2008 ROK 2009 M K Razem M K Razem M K Razem Migracje wewnętrzne - napływ Migracje zagraniczne - napływ Migracje wewnętrzne - odpływ Migracje zagraniczne - odpływ Saldo migracji wewnętrznej Saldo migracji zagranicznej Saldo migracji_ogółem Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Na podstawie danych przedstawionych powyżej stwierdza się, że w roku 2009 saldo migracji miało wartość ujemną, co oznacza, że wśród mieszkańców gminy Brzeszcze przeważały osoby opuszczające gminę. Wśród osób migrujących do gminy i migrujących poza gminę przeważają kobiety. Grupa kobiet emigrujących z gminy stanowiła ponad 53% ogólnej populacji wobec ponad 46% grupy mężczyzn. Wśród ogólnej liczby 269 osób 16

17 migrujących na teren gminy Brzeszcze, kobiety stanowiły prawie 59% grupę osób wobec niewiele ponad 41% grupy mężczyzn. Odwrotne proporcje stwierdzono wśród osób emigrujących z terenu gminy poza granice kraju, gdzie na 9 osób emigrujących z gminy blisko 45% grupę stanowiły kobiety, wobec ponad 55% grupy mężczyzn. Wśród osób, migrowały z zagranicy do gminy Brzeszcze w roku 2009 przeważają mężczyźni (ponad 71% wobec blisko 29% grupy kobiet.). Ujemne saldo migracji w roku 2009 było wyższe od ujemnego salda migracji w roku W kolejnym diagramie przedstawiono dane dotyczące przyrostu rzeczywistego w gminie Brzeszcze w latach 2007 do Diagram 3 Przyrost rzeczywisty ludności gminy Brzeszcze w latach Przyrost naturalny Saldo migracji zagranicznych Saldo migracji wewnętrznych Przyrost rzeczywisty Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Jak wynika z danych przedstawionych powyżej w roku 2009 wszystkie wskaźniki opisujące ruch naturalny ludności przyjęły wartość ujemną. W roku 2008 przyrost rzeczywisty ludności był dodatni, na co miał wpływ dodatnie saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych oraz dodatni przyrost naturalny. Generalnie tendencja ujemna przyrostu rzeczywistego może stanowić początek do szerszej dyskusji na temat genezy tego typu zjawiska. 17

18 Od wielu lat niewielkim wahaniom ulega liczba mieszkańców gminy Brzeszcze. W latach gmina Brzeszcze liczyła niewiele ponad 21 tys. mieszkańców. Dane na temat stanu ludności z podziałem na płeć przedstawia tabela 5. Tabela 5 Stan ludności gminy Brzeszcze w latach z podziałem na płeć ROK OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY Liczba % Liczba % , , , , , ,2 Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Na podstawie danych przedstawionych powyżej stwierdza się, że w latach zachowana jest względna równowaga wśród grupy mężczyzn i kobiet zamieszkałych na terenie gminy Brzeszcze. Kobiety stanowią ponad 51% grupę populacji mieszkańców gminy wobec blisko 49% populacji mężczyzn. W roku 2009 na terenie gminy Brzeszcze zamieszkiwało 21 tys. 443 mieszkańców w tym 10 tys. 988 kobiet oraz 10 tys. 455 mężczyzn. W diagramie 4 oraz tabeli 6 przedstawiono dane dotyczące ekonomicznych grup wieku mieszkańców gminy. Diagram 4 Ekonomiczne grupy wieku w gminie Brzeszcze w roku ,4 18,4 65,2 Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny Źródło: Główny Urząd Statystyczny; 18

19 Tabela 6 Ekonomiczne grupy wieku w gminie Brzeszcze z podziałem na płeć w roku 2009 ROK 2009 Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM Liczba % Liczba % Liczba % Wiek przedprodukcyjny , , ,0 Wiek produkcyjny , , ,4 Wiek poprodukcyjny , , ,6 RAZEM ,0 Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Jak wynika z danych przedstawionych powyżej w roku 2009 największą grupę mieszkańców stanowiły osoby w wieku produkcyjnym. (65,4% ogółu populacji). W grupie osób znajdujących się w wieku produkcyjnym niewiele ponad 52% stanowili mężczyźni wobec blisko 48% grupy kobiet. Wśród osób znajdujących się w wieku poprodukcyjnym zdecydowaną większość stanowiły kobiety ponad 67% wobec prawie 33% mężczyzn. Niewielką przewagę w grupie osób znajdujących się w wieku przedprodukcyjnym stanowią mężczyźni ( w liczbach bezwzględnych wobec kobiet). Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 18% grupę ogółu populacji mieszkańców gminy. Począwszy od roku 2009 wprowadzono statystyczny podział osób znajdujących się w wieku produkcyjnym na osoby w wieku mobilnym ( wiek od 18 do 44 lat niezależny od płci) oraz w wieku produkcyjnym niemobilnym (wiek lat dla kobiet oraz lat dla mężczyzn). Mobilność zawodowa określana jest jako aktywność do zmiany zatrudnienia lub poszukiwania pracy lub też gotowość do zmiany kwalifikacji zawodowych z uwzględnieniem zapotrzebowania na rynku pracy. Wskaźnik mobilności zawodowej osób znajdujących się w wieku produkcyjnym, nie jest tożsamy z rzeczywistym dążeniem do zmiany miejsca zatrudnienia. W gminie Brzeszcze ograniczenia w tej materii związane są między innymi z nienajlepiej funkcjonującą komunikacją między poszczególnymi gminami ościennymi, które znajdują się terytorialnie poza województwem małopolskim. 19

20 Dane na temat liczby osób znajdujących się w wieku produkcyjnym mobilnym i niemobilnym przedstawia diagram 5 oraz tabela 7. Diagram 5 Mobilność na rynku pracy mieszkańców gminy Brzeszcze 39,8 60,2 Wiek produkcyjny mobilny Wiek produkcyjny niemobilny Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Według stanu na dzień roku grupa mieszkańców znajdujących się w wieku produkcyjnym liczyła 14 tys. 24 osób. W grupie tej blisko 40% grupę tworzyły osoby znajdujące się w wieku produkcyjnym mobilnym, natomiast niewiele ponad 60% osoby będące w wieku produkcyjnym niemobilnym. Tabela 7 Mieszkańcy gminy Brzeszcze w wieku produkcyjnym z podziałem na płeć Mężczyźni Kobiety Razem Liczba % Liczba % Liczba % Wiek produkcyjny mobilny Wiek produkcyjny niemobilny , , , , , ,8 Ogółem , , ,0 Źródło: Główny Urząd Statystyczny; 20

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Obserwatorium Integracji Społecznej Zielona Góra, sierpień r. Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r.

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. PROJEKT WNIOSKODAWCA WÓJT GMINY WODZIERADY UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 2015. Na podstawie art. 176 pkt 1

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO BD CENTER SPÓŁKA Z O.O. ul. Broniewskiego 1 35-222 Rzeszów tel. (017) 855 20 29 fax (017) 858 12 94 szkolenia@bdcenter.pl www.bdcenter.pl ZAPROSZENIE NA SZKOLENIA ETAPU UPOWSZECHNIANIA PRODUKTU FINALNEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE Załącznik do uchwały Nr XII/88/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 7 lipca 2004r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminna instytucja pomocy społecznej o

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013 I. Wstęp II. Założenia ogólne III.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Joanna Zielińska Koordynator Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym Miejski

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 1 I. WPROWADZENIE Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014,

Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014, Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014, Na podstawie art.18. ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ AKTYWNOŚĆ I INTEGRACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ AKTYWNOŚĆ I INTEGRACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO NA LATA 2009 2013 POWIATOWY PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ AKTYWNOŚĆ I INTEGRACJA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO NA LATA 2009 2013 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie 2009 rok 1 I. WPROWADZENIE 1. Założenia programowe: Ustawa

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09. Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09. Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr XXVII / 235 / 09 Rady Gminy Spytkowice z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Na podstawie art.18 ust.1 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/376/2014 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 6 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/376/2014 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XL/376/2014 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 2016 dla miasta Pruszcz Gdański. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016-2018 Krzykosy, 2015 I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku

U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku U C H W A Ł A Nr LVIII/81/2014 Rady Gminy Bodzechów z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Bodzechów

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013 Problem 1: Problemy Kierunki działania Sposób realizacji Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. ANALIZA Strategii

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

2006-2013. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork

2006-2013. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork 2006-2013 Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork Co to jest strategia...? Mówiąc o strategii rozwiązywania problemów społecznych należy mieć na myśli w szczególności działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt z dnia 11 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021 CZĘŚĆ I - podstawy prawne opracowania strategii, dokumenty prawne i programowe Rady Europy i Unii Europejskiej, krajowe dokumenty

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Społecznej na rok 2014

Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Program Pomocy Społecznej na rok 2014 Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej

Program Aktywności Lokalnej Miasto i Gmina Wąchock Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Wąchock na lata 2009-2013 Wąchock, sierpień 2009 1 Wprowadzenie 3 Cele Programu Aktywności Lokalnej. 4 Kierunki działań.. 6 Odbiorcy programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU 1 Informacje o projekcie 1. Szósta edycja projektu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykluczenia społecznego

Prawne aspekty wykluczenia społecznego Autor: Mgr Piotr Kozłowski Prawne aspekty wykluczenia społecznego Spis treści: 1. Podstawowe akty prawne dotykające problematyki wykluczenia społecznego 2. Pojęcie wykluczenia w wymiarze normatywnym, próba

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Ku samodzielności praca systemowa. wykluczeniem społecznym. Konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2009

Ku samodzielności praca systemowa. wykluczeniem społecznym. Konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2009 Ku samodzielności praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym Konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Gmina Zabierzów Gmina

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Konsultacje Zespołu Problemowego Identyfikacji głównych obszarów problemowych w sferze pomocy społecznej w gminie Więcbork dokonano

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. I Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań

Bardziej szczegółowo

Lokalny program pomocy społecznej. obejmujący problematykę dożywiania. oraz zdrowego żywienia w Gminie Zębowice

Lokalny program pomocy społecznej. obejmujący problematykę dożywiania. oraz zdrowego żywienia w Gminie Zębowice Załącznik do uchwały Nr XXVI/229/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013r. Lokalny program pomocy społecznej obejmujący problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia w Gminie Zębowice na lata

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA I. WSTĘP Program Wspierania Rodzin Gminy Wilczyn na lata zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 W GMINIE KOZIENICE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 W GMINIE KOZIENICE Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/395/2013r. Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 W GMINIE KOZIENICE Kozienice 2013 I WPROWADZENIE W

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DZIEMIANY WPROWADZENIE. Rozdział 1

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DZIEMIANY WPROWADZENIE. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały XX/100/16 Rady Gminy Dziemiany z dnia 18.03.2016r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DZIEMIANY WPROWADZENIE Do zadań własnych określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/45/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia25 czerwca 2007r

UCHWAŁA NR VI/45/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia25 czerwca 2007r UCHWAŁA NR VI/45/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia25 czerwca 2007r w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2015 Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 Załącznik do uchwały Nr XL/357/2014 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 12 czerwca 2014 r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP II. Diagnoza środowiska i problemu III. Podstawa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXVIII/32/09 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 18 czerwca 2009 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2009-2015 REALIZATOR PROGRAMU: Powiat Lwówecki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce

Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce Polityka publiczna na rzecz dzieci i młodzieży w Polsce Struktura organizacyjna Administracja rządowa Podejmuje działania o charakterze programowym, regulacyjnym, finansowym Administracja samorządowa Podejmuje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/313/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 października 2014r.

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/313/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 października 2014r. Załącznik do uchwały Nr XXXIX/313/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 29 października 2014r. Powiatowy Program Profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy. Nadwyżka. Nadwyżka. Niedobór. Niedobór. Odpowie dni. Odpowie dni

Formy pomocy. Nadwyżka. Nadwyżka. Niedobór. Niedobór. Odpowie dni. Odpowie dni Brak realizacji zadania Liczba osób, której planuje się przyznad świadczenia w 2011 r. Liczba rodzin w 2010 r. Odpowie dni Odpowie dni Liczba osób w rodzinach objętych pomocą w 2010 r. Liczba osób, którym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r. Załącznik do uchwały nr VI/19/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Projekt OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W POWIECIE Warszawa, lipiec 2011 r. I. WPROWADZENIE Nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012

UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 Projekt Burmistrza UCHWAŁA NR../../2012 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 2012 w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pt.: Programu Aktywności Lokalnej AKADEMIA MĄDREGO RODZICA Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

zapewnić dziecku specjalną ochronę i pomoc w przezwyciężeniu zaistniałej sytuacji.

zapewnić dziecku specjalną ochronę i pomoc w przezwyciężeniu zaistniałej sytuacji. 1. WPROWADZENIE Program wspierania rodziny na lata 2013-2015, zwany dalej programem, został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Załącznik do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Jordanów Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Jordanów Autorzy: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Stachurski Marek SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE DALESZYCE NA LATA 2014 2017 I. WSTĘP Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka kształtującym

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno PROJEKT Uchwała Nr Rady Gminy Gniezno z dnia.. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gniezno na lata 2011-2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

II. CELE OPERACYJNE Identyfikowanie przyczyn ubóstwa i czynników powodujacych korzystanie z pomocy społecznej.

II. CELE OPERACYJNE Identyfikowanie przyczyn ubóstwa i czynników powodujacych korzystanie z pomocy społecznej. Załącznik do uchwały Nr XXX/156/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 czerwca 2006 r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2006 2010 W S T Ę P Pomoc społeczna jest podstawowym instrumentem

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo