Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA 2011-2016"

Transkrypt

1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZESZCZE NA LATA Brzeszcze, październik 2010 r.

2 Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ 1. Od działania społecznego do strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Działanie społeczne w perspektywie integracji Integracja a problemy i kwestie społeczne Strategie społeczne Konwent strategiczny... 8 ROZDZIAŁ 2. Diagnoza społeczna. Zagrożenia, problemy i możliwości ich rozwiązywania Charakterystyka gminy Brzeszcze Charakterystyka działalności instytucji Analiza rodzin objętych pomocą społeczną Analiza SWOT Organizacja i przebieg badań ankietowych ROZDZIAŁ 3. Strategiczne rozwiązania problemów społecznych Gminna strategia a pozostałe dokumenty strategiczne Cele strategii Promocja instytucji wsparcia i integracji społecznej Promocja profesjonalnego rodzicielstwa zastępczego Promocja i rozwój ekonomii społecznej Efektywna współpraca instytucji pomocowych z NGO Profilaktyka kreowanie postaw asertywnych Streetworking na rzecz integracji dzieci i młodzieży Rozwój usług opiekuńczych Rozwój infrastruktury usług opiekuńczo wychowawczych Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych ROZDZIAŁ 4. Zakładane rezultaty i ewaluacja strategii PRZYPISY

3 WSTĘP Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych, jest refleksją, spojrzeniem na skalę problemów społecznych naszej gminy. Odpowiedzią na pytanie, co można poprawić w obszarze pomagania. Niniejsze opracowanie powstało dzięki zaangażowaniu wielu osób działających w obszarze integracji społecznej. Wiele pomysłów na rozwiązanie konkretnych problemów narodziło się w trakcie spotkań Konwentu Strategicznego, będącego swego rodzaju zespołem interdyscyplinarnym z zadaniem poprawy warunków rozwoju społecznego Gminy Brzeszcze. W Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych na lata poważnie potraktowano postulat realności wypracowanych działań. Z perspektywy profesjonalnego pomagania, lepszym rozwiązaniem jest nakreślenie nieco skromniejszych, ale realnych celów i służących im rozwiązań, niż przyjmowanie rozbudowanych, ale nierealistycznych celów, bez dostatecznego określania działań, czy też zastępowania ich ogólnymi postulatami. Formułowanie zbyt dalekosiężnych celów, nie byłoby użyteczne, stymulowałby raczej negatywne zjawiska jak pozorowanie działań, czy wypalenie zawodowe pracowników zaangażowanych w realizację poszczególnych zadań. Strategia przyjęta uchwałą Rady Gminy staje się obowiązującym prawem miejscowym. Należy zatem podkreślić, iż jej realizacja spoczywa na barkach wszystkich instytucji, które działają bądź mogą działać na terenie Gminy Brzeszcze na rzecz rozwiązywania problemów społecznych Strategia ma za zadanie nie tylko pokazywać problemy na tle zachodzących procesów społecznych, ale dawać propozycje ich przezwyciężania. Propozycje te z jednej strony nie zastąpią konkretnych projektów z rozpisanym harmonogramem i budżetem, z drugiej, winny być na tyle konkretne, by były użyteczne dla realizatorów, będąc co najmniej punktem wyjścia do rozwiązywania problemów mieszkańców Gminy Brzeszcze. 3

4 ROZDZIAŁ 1. Od działania społecznego do strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Działanie społeczne z perspektywy nauk społecznych to celowa aktywność jednostek lub grup społecznych w obrębie danej rzeczywistości społeczno - kulturowej, w mniejszym lub większym stopniu przez nią zdeterminowana 1. W praktyce funkcjonowania społecznego celowa aktywność jest istotną wartością i zarazem warunkiem rozwoju jednostek, rodzin, grup i społeczności Działanie społeczne w perspektywie integracji Działania podejmowane na rzecz rozwiązywania problemów społecznych winny spełniać postulaty związane z zasadą pomocniczości. Jednym z najważniejszych jest potrzeba tworzenia warunków sprzyjających harmonijnemu i wszechstronnemu rozwojowi jednostki w jej społecznym otoczeniu. Odpowiedzialne za stworzenie tych warunków są instytucje polityki społecznej państwa, w tym także organy samorządu terytorialnego. Jednocześnie instytucje te nie mogą zastępować jednostek, rodzin, stowarzyszeń, społeczności w ich naturalnych funkcjach i zadaniach. Bardzo istotne jest również założenie, iż działania społeczne winny być zorientowane na określony cel. Ten postulat oznacza, że zarówno przygotowanie strategii, jak i jej realizacja odbywa się w toku postępowania celowościowego. Postępowanie to obejmuje rozumowanie celowościowe, czyli diagnozę, uzasadnienie, oczekiwane efekty, ewaluację, składające się na projektowaną strategię, jak i działania prowadzące do realizacji jej celów 2. Profesjonalna działalność społeczna winna odwoływać się do teorii i praktyki pracy socjalnej, gdyż to właśnie praca socjalna jest dziedziną projektowania i przeprowadzania oczekiwanych społecznie zmian w funkcjonowaniu jednostek, rodzin, grup i społeczności. Praca socjalna to obszar wiedzy, w której centrum znajdują się prawa tworzenia racjonalnych planów przekształcania rzeczywistości społecznej, pomocy w wywołaniu zmian rozwoju jednostki, grupy i środowiska społecznego 3. W niniejszym opracowaniu istotne będzie również spojrzenie na pracę socjalną jako dziedzinę praktyki, w której stosowane są szczególne metody postępowania diagnostycznego, ściśle splecione z jej zasadniczym celem, jakim jest pomoc jednostkom i grupom w przezwyciężeniu trudności sytuacji życiowych, przez wyzwalanie tkwiących w nich samych lub ich otoczeniu sił i możliwości rozwojowych 4.W tym miejscu warto 4

5 odwołać się do Ustawy o pomocy społecznej, gdzie określa się pracę socjalną jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi 5. Budując strategię należy jednak zapytać o wszelkie działania społeczne służące integracji. Także te nie związane z działalnością zawodową przedstawicieli poszczególnych instytucji, ale podejmowane przez aktywne jednostki, grupy mieszkańców i organizacje pozarządowe. W perspektywie integracji właśnie te działania będą niezwykle istotne dla rozwiązywania problemów społecznych. Natomiast rolą specjalistów i instytucji będzie wzmacnianie tych działań tam gdzie istnieje taka potrzeba. Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych ma zdefiniować problemy społeczne, przełożyć je na język celów i konkretnych działań służących ich realizacji Integracja a problemy i kwestie społeczne Termin integracja odnosi się w najprostszym ujęciu do budowania pomiędzy ludźmi określonej więzi. Zachodzące relacje pomiędzy poszczególnymi członkami społeczności lokalnych mają znaczenie przy określeniu, dynamiki procesu integracji społecznej. Społeczność lokalna to zbiorowość zamieszkująca na określonym terytorium, będącym równocześnie głównym obszarem, na którym członkowie tej zbiorowości rozwijają swoją codzienną aktywność społeczną 6. Integrację możemy postrzegać w skali makro i mikro społecznej. Integracja społeczna jest procesem włączania się do zasadniczej części społeczeństwa różnorodnych, zwykle mniejszościowych grup społecznych, w tym także zagrożonych wykluczeniem społecznym. W konsekwencji uzyskanie możliwości, praw i usług dotychczas niedostępnych. Jest to jednocześnie zjawisko pełne sprzeczności, gdyż wymaga akceptacji obu stron: integrujących się i społeczności z którą się integrują. Integracja społeczna w odniesieniu do małych społeczności, powinna służyć między innymi likwidowaniu barier, utrudniających harmonijne funkcjonowanie wszystkich członków społeczności gminy, bez nadmiernej stygmatyzacji i różnicowania np. pomiędzy mieszkańcami poszczególnych sołectw. W polityce społecznej terminem problemy społeczne oznacza się wszelkiego rodzaju dolegliwości, zakłócenia, niedogodności występujące w życiu zbiorowym. Natomiast kwestia społeczna, to konkretny problem społeczny o szczególnie dotkliwym wpływie na 5

6 życie i współdziałanie członków danej zbiorowości. Spośród wielu problemów społecznych, mianem kwestii społecznych określa się te, których presję odczuwają duże zbiorowości. Także te, które powodują w szerszym wymiarze trudne sytuacje w życiu jednostek i rodzin, oraz niszczą tkankę więzi społecznych w stopniu zagrażającym stabilności życia zbiorowego. Kwestie społeczne są następstwem niedostosowania sposobu, w jaki funkcjonuje społeczeństwo, sprzeczności pomiędzy zasadami w nim obowiązującymi. Mogą je również powodować zjawiska takie jak: gwałtowna zmiana społeczna, dezorganizacja społeczeństwa, opóźnienia kulturowe i niedostosowanie przemian mentalnych do gospodarczych, złe funkcjonowanie instytucji społecznych i politycznych. Z drugiej strony źródła kwestii społecznych tkwią wewnątrz społeczeństwa, w mechanizmach życia zbiorowego. Pomimo tego, problemy i kwestie społeczne mogą być ograniczane i rozwiązywane na wszystkich poziomach życia zbiorowego, rodzin, środowisk, społeczności 7. Nierozwiązywalne kwestie i problemy społeczne obecne w środowisku lokalnym prowadzą do sytuacji określanej mianem ekskluzji czy też wykluczenia społecznego. Zjawisko to zachodzi w sferze konsumpcji, produkcji i spójności społecznej. W tej perspektywie kwestie takie jak ubóstwo, bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność i inne, powodują wykluczenia społeczne uniemożliwiające lub znacznie utrudniające jednostce lub grupie zgodne pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób. O ile, jak wyżej wspomniano, istnienie problemów społecznych jest immanentną cechą życia zbiorowego, o tyle uprawnione jest stwierdzenie, iż taką cechą jest również integracja rozumiana jako tendencja do przezwyciężania tych problemów, włączania, asymilacji osób wykluczonych. W tym kontekście, zadaniem strategii społecznych będzie wzmacnianie mechanizmów, tendencji sprzyjających integracji między innymi takich jak: zrównoważony rozwój społeczny, prawidłowe funkcjonowanie i stabilność instytucji społecznych, dialog społeczny możliwości artykułowania problemów, aktywność społeczna, względnie trwała więź społeczna. Wzmacnianie tych zasobów jest zadaniem uwzględnionym w Strategii rozwoju społeczno gospodarczego miasta i gminy Brzeszcze i w pewnym zakresie w strategiach regionalnych i krajowych. Winno być przełożone na język konkretnych rozwiązań również w Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Brzeszcze na lata W tym miejscu ważne jest by planowanej pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem, towarzyszyły próby zmiany systemu, z którym wykluczeni mają się asymilować 8. Strategia społeczna powinna więc planować działania skierowane zarówno do 6

7 środowisk zagrożonych wykluczeniem jak i całej lokalnej społeczności Strategie społeczne Strategia społeczna jest szczególnym rodzajem działania społecznego, jako taka opisuje zdiagnozowane problemy istotne dla danej społeczności, artykułuje cele i działania służące ich realizacji. Przez celowościowy charakter, determinuje wszelkie działania podejmowane w obszarze rozwiązywania problemów społecznych, zakładając ich racjonalność i efektywność. Strategia społeczna jako dokument planistyczny określający podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju danej społeczności, jest instrumentem realizacji lokalnej polityki społecznej. Co za tym idzie, strategia jest również narzędziem pracy społecznej czy też socjalnej w jej najszerszym rozumieniu. Zasadniczym celem każdej strategii jest doprowadzenie do zmiany określonego, niekorzystnego zjawiska w strukturze społecznej, ekonomii, gospodarce, polityce społecznej. Zazwyczaj służy temu diagnoza społeczna, prognozowanie i planowanie działań w dłuższej perspektywie, promowanie partnerstwa i współpracy pomiędzy instytucjami mogącymi działać na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, zarządzania zasobami i kapitałem ludzkim, promowania ekonomii społecznej. Konieczność uchwalenia strategii rozwiązywania problemów społecznych przez samorząd terytorialny wynika wprost z art. 17 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku. Istotna w tym przedmiocie jest również ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dokument ten określa zasady realizacji polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę, tryb współpracy między nimi, instrumenty służące realizacji tej polityki oraz wskazuje źródła ich finansowania. Polityka rozwoju zdefiniowana jest jako zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych przez władze publiczne, w celu zapewnienia trwałego, zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społeczno gospodarczej i terytorialnej. Na poziomie lokalnym to samorządy powiatowe i gminne odpowiadają za politykę rozwoju. Lokalna strategia rozwiązywania problemów społecznych winna także uwzględniać, w zależności od zdiagnozowanych problemów, postulaty zawarte w dokumentach takich jak Strategia Rozwoju Kraju, Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Strategia Polityki Społecznej, Narodowa Strategia Spójności. 7

8 1.4. Konwent strategiczny Jednym z istotnych założeń pracy socjalnej ze społecznością lokalną, jest przekonanie, iż w społeczności drzemią zasoby, pomysły służące rozwiązaniu konkretnych problemów. Konieczne jest przy tym aby członkowie danej społeczności sami zidentyfikowali istotne kwestie i problemy społeczne. Rozwiązania wypracowane przez przedstawicieli danej społeczności mają przy tym większą szansę realizacji, jako własne. Stąd pomysł powołania Konwentu Strategicznego. Zespołu interdyscyplinarnego, złożonego z przedstawicieli instytucji działających lub mogących angażować się na rzecz integracji społecznej mieszkańców gminy. Skład konwentu strategicznego wyłoniono w drodze konsultacji z przedstawicielami samorządu gminy, instytucji gminnych i organizacji pozarządowych. Ponadto za pośrednictwem lokalnej gazety Odgłosy Brzeszcz, zaproszono wszystkich aktywnych mieszkańców gminy do zgłaszania kandydatów na członków konwentu. Ostatecznie Konwent Strategiczny pracował w następującym składzie: (w kolejności alfabetycznej) Rafał Andreas założyciel i członek Grupy Charytatywni w Brzeszczach. Członek Pokojowego Patrolu Fundacji Wielkiej Orkiestry Pomocy Społecznej w Warszawie. Janusz Fierdonek kierownik Referatu Prewencji i Dzielnicowych Straży Miejskiej w Brzeszczach. Helena Kowal wicedyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach. Elżbieta Krzak dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach. Agnieszka Michałek Śmieszkowicz starszy specjalista pracy socjalnej, koordynator Gminnego systemu przeciwdziałania przemocy, koordynator mediacji rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach. Dariusz Olek młodszy aspirant, dzielnicowy w Komisariacie Policji w Brzeszczach Anna Piestrak pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Jawiszowicach, członek Lokalnej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Brzeszczach. Marek Podleszański starszy specjalista pracy socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, wiceprezes Towarzystwa Kultury Alternatywnej i Wspierania Inicjatyw Społecznych Kurnik w Przecieszynie. Anna Przepióra pedagog w Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w Brzeszczach, członek Lokalnej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Brzeszczach, kurator społeczny wydziału rodzinnego Sądu Rejonowego w Oświęcimiu. 8

9 Anna Pucka certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik Poradni Leczenia Uzależnień w Brzeszczach. Łukasz Rados współzałożyciel i członek Grupy Charytatywni, członek Stowarzyszenia Amatorów Fotografii w Brzeszczach. Bożena Sobocińska dyrektor Gminnego Zarządu Edukacji, radna Powiatu Oświęcimskiego III kadencji, prezes Stowarzyszenia Linqua w Brzeszczach, sekretarz zarządu Beskidzkiego Stowarzyszenia Edukacyjnego w Bielsku Białej, wiceprzewodnicząca Forum Oświaty Samorządowej w Krakowie, założyciel i koordynator Młodzieżowego Parlamentu Gminy Brzeszcze. Piotr Świąder Kruszyński specjalista ds. fundraisingu i ewaluacji w Ośrodku Kultury w Brzeszczach, prezes Towarzystwa Kultury Alternatywnej i Wspierania Inicjatyw Społecznych Kurnik, członek Stowarzyszenia Obiektyw, wiceprzewodniczący Rady Programowej Organizacji Pozarządowych w Brzeszczach. Leszek Szyma pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Dankowicach. Danuta Socha prezes Stowarzyszenia Wspólnota Samorządowa, członek Rady Miejskiej w Brzeszczach, przewodnicząca Komisji Skarbu, członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Ekologii, oraz członek Komisji Mieszkaniowej. Barbara Wąsik prezes Stowarzyszenia na Rzecz Gminy Brzeszcze Brzost. Ewa Zarycka Nikiel kierownik Klubu Integracji Społecznej w Brzeszczach, kierownik projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach Od mojej aktywności do aktywnej społeczności Pierwsze spotkanie konwentu poświecono na zidentyfikowanie kwestii i problemów społecznych gminy. Zidentyfikowane problemy opisano w rozdziale 2. Drugie spotkanie poświecono warsztatowej pracy nad rozwiązaniami zidentyfikowanych problemów. Propozycje rozwiązań przedstawiono w rozdziale 3. 9

10 ROZDZIAŁ 2. Diagnoza społeczna. Zagrożenia, problemy i możliwości ich rozwiązywania 2.1. Charakterystyka gminy Brzeszcze Reforma administracyjna państwa wprowadzona w dniu 01 stycznia 1999 roku, zapoczątkowała szereg zmian, które przyczyniły się do zmiany usytuowania gminy Brzeszcze w kontekście położenia administracyjnego. Od ponad 11 lat gmina Brzeszcze jest częścią województwa małopolskiego, jako jedna z 182 gmin wchodzących w skład województwa. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U Nr 96, poz. 603) zmniejszyła liczbę województw do 16 oraz określiła elementy składowe trójstopniowego podziału państwa do których należą gminy, powiaty i województwa. Jednym z głównych założeń reformy administracyjnej było zbliżenie obywatela do władzy poprzez decentralizację obszarów, w których szereg decyzji powinno być podejmowanych na szczeblu gminy, powiatu lub województwa. Powiat oświęcimski z siedzibą władz w Oświęcimiu został utworzony na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów. Delegację ustawową do tworzenia powiatów, określenia ich nazw, siedziby władz oraz gmin wchodzących w skład powiatów, stanowił art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578). 10

11 Mapa powiatu oświęcimskiego 9 Powiat oświęcimski tworzy 9 gmin, w tym 4 gminy miejsko-wiejskie; 4 gminy wiejskie oraz 1 gmina miejska Oświęcim. Gmina Brzeszcze jest jedną z 4 gmin miejskowiejskich obok gminy Chełmek; gminy Kety i gminy Zator. Do gmin wiejskich powiatu oświęcimskiego należą: gmina Oświęcim, gmina Osiek, gmina Polanka Wielka oraz gmina Przeciszów. Gmina Brzeszcze pod względem powierzchni zalicza się do średnich gmin spośród wszystkich gmin powiatu oświęcimskiego. Według danych na dzień roku powierzchnia gminy Brzeszcze wynosi 46 km 2 i zajmuje ha. Dane przedstawione w Diagramie 1 uwzględniają powierzchnię gminy Brzeszcze na tle powiatu oświęcimskiego. 11

12 Powierzchnia powiatu oświęcimskiego z podziałem na poszczególne gminy Tabela 1 OGÓŁEM Obszar miejski Obszar wiejski Obszar miejski Obszar wiejski ha km 2 ha km 2 Powiat oświęcimski Oświęcim / miasto / Brzeszcze / gmina miejsko - wiejska / Chełmek / gmina miejsko - wiejska / Kęty / gmina miejsko-wiejska / Osiek / gmina wiejska / Oświęcim / gmina wiejska / Polanka Wielka / gmina wiejska / Przeciszów / gmina wiejska / Zator / gmina miejsko-wiejska / Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Jak wynika z danych przedstawionych powyżej Gmina Brzeszcze pod względem powierzchni zalicza się do średnich gmin spośród wszystkich gmin powiatu oświęcimskiego. Według danych na dzień roku powierzchnia gminy Brzeszcze wynosi 46 km 2 i zajmuje ha. Dane na temat liczby ludności powiatu oświęcimskiego przedstawia Tabela 2 oraz Diagram 1. 12

13 Tabela 2 Ludność powiatu oświęcimskiego z podziałem na poszczególne gminy ROK 2009 Liczba [tys.] % Powiat oświęcimski ,0 Oświęcim / miasto / ,1 Kęty / gmina miejsko-wiejska / ,9 Brzeszcze / gmina miejsko - wiejska / ,0 Oświęcim / gmina wiejska / ,3 Chełmek / gmina miejsko - wiejska / ,4 Zator / gmina miejsko-wiejska / ,9 Osiek / gmina wiejska / ,2 Przeciszów / gmina wiejska / ,4 Polanka Wielka / gmina wiejska / ,7 Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Diagram 1 Ludność powiatu oświęcimskiego z podziałem na poszczególne gminy ; 22% ; 27% ; 14% 4 223; 3% 6 725; 4% 7 989; 5% 9 132; 6% ; 8% ; 11% Oświęcim / miasto / Kęty / gmina miejsko-wiejska / Brzeszcze / gmina miejsko - wiejska / Oświęcim / gmina wiejska / Chełmek / gmina miejsko - wiejska / Zator / gmina miejsko-wiejska / Osiek / gmina wiejska / Przeciszów / gmina wiejska / Polanka Wielka / gmina wiejska / Źródło: Główny Urząd Statystyczny; 13

14 Jak wynika z danych przedstawionych powyżej powiat oświęcimski zamieszkuje łącznie ponad 153 tys. mieszkańców. Mieszkańcy gminy Brzeszcze stanowią 14% grupę całej populacji mieszkańców powiatu oświęcimskiego. Największa grupa ludności ponad 40 tys. zamieszkuje w Oświęcimiu. Gmina Brzeszcze jest drugą co do wielkości, pod względem liczby ludności, gminą miejsko-wiejską wśród 4 gmin miejsko-wiejskich powiatu oświęcimskiego. Największą gminą miejsko-wiejską jest gmina Kęty, która liczy blisko 34 tys. mieszkańców. W diagramie 2 przedstawiono liczbę mieszkańców gminy Brzeszcze w latach z podziałem na miejsce zamieszkania. Ludność gminy Brzeszcze w latach z podziałem na miejsce zamieszkania Diagram OGÓŁEM Miasto Wieś Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Gmina Brzeszcze według stanu na dzień roku liczy blisko mieszkańców. Od wielu lat liczba mieszkańców utrzymuje się na porównywalnym poziomie, aczkolwiek w roku 2009 odnotowano spadek liczby mieszkańców dotyczy zarówno obszarów miejskich jak i obszarów wiejskich gminy. Zaobserwowana tendencja malejącej liczby ludności zamieszkałej obszary wiejskie gminy Brzeszcze, stanowi odwrotność zjawiska wzrostu liczby mieszkańców obszarów wiejskich, która miała miejsce w roku 2008 w stosunku do roku

15 Jednym z wskaźników pozwalającym na poddanie analizie stanu ludności gminy jest określenie przyrostu naturalnego mieszkańców. Przyrost naturalny dodatni świadczy o tym, że liczba urodzeń jest wyższa od liczby zgonów. Wskaźnik ujemny świadczy o mniejszej liczby urodzeń w stosunku do liczby zgonów. W tabeli 3 przedstawiono wskaźniki przyrostu naturalnego ludności gminy Brzeszcze w latach z podziałem na płeć i miejsce zamieszkania. Przyrost naturalny ludności w latach z podziałem na płeć i miejsce zamieszkania Tabela 3 ROK Miasto i gmina Brzeszcze Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny ROK Brzeszcze - obszar miejski Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny ROK Brzeszcze - obszar wiejski Ogółem M K Ogółem M K Ogółem M K Liczba urodzeń Liczba zgonów Przyrost naturalny Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Jak wynika z danych przedstawionych powyżej w latach przyrost naturalny był dodatni. W roku 2009 odnotowano 196 urodzeń wobec 214 zgonów. Ujemny przyrost naturalny w roku 2009 stwierdzono wśród mężczyzn (95 urodzeń wobec 125 zgonów), natomiast wśród kobiet liczba zgonów była mniejsza od liczby urodzeń, stąd też przyrost naturalny wśród grupy kobiet był dodatni. Na podstawie danych w tabeli stwierdza się ponadto, że od 3 lat na obszarze miejskim gminy Brzeszcze odnotowuje się ujemny przyrost naturalny, w szczególności wśród męskiej części populacji gminy. Odwrotna tendencja występuję w obszarach wiejskich gminy Brzeszcze, gdzie wskaźnik przyrostu naturalnego w każdym roku omawianego okresu przyjmował wartość dodatnią. Z uwagi na fakt, iż ujemny przyrost naturalny w zdecydowanej większości dotyczy mężczyzn, kobiety stanowią większą część mieszkańców gminy Brzeszcze. Tego typu tendencja utrzymuje się od wielu 15

16 lat. Wskaźniki dotyczące przyrostu naturalnego wskazują na pewnego rodzaju dynamikę zmian, nie oddają jednak w pełni charakterystyki populacji mieszkańców. W celu stwierdzenia, czy ludność w danej gminie ulega wzrostowi czy też zmniejszeniu, należy określić przyrost rzeczywisty omawianej populacji. Do oszacowania przyrostu rzeczywistego niezbędne jest ustalenie salda migracji, czyli różnicy pomiędzy ludnością przybywającą do społeczności danej gminy, a ludnością opuszczającą tereny objęte danymi demograficznym. Rozróżnia się migracje wewnętrzne ( zmiana miejsca zamieszkania w obrębie kraju polegające na dokonaniu czynności zameldowania na pobyt stały lub czasowy) oraz migracje zagraniczne (wyjazd poza obręb terytorium danego kraju z zamiarem osiedlenia się). Dane na temat salda migracji w latach przedstawia tabela 4. Saldo migracji mieszkańców gminy Brzeszcze w latach z podziałem na płeć Tabela 4 ROK 2007 ROK 2008 ROK 2009 M K Razem M K Razem M K Razem Migracje wewnętrzne - napływ Migracje zagraniczne - napływ Migracje wewnętrzne - odpływ Migracje zagraniczne - odpływ Saldo migracji wewnętrznej Saldo migracji zagranicznej Saldo migracji_ogółem Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Na podstawie danych przedstawionych powyżej stwierdza się, że w roku 2009 saldo migracji miało wartość ujemną, co oznacza, że wśród mieszkańców gminy Brzeszcze przeważały osoby opuszczające gminę. Wśród osób migrujących do gminy i migrujących poza gminę przeważają kobiety. Grupa kobiet emigrujących z gminy stanowiła ponad 53% ogólnej populacji wobec ponad 46% grupy mężczyzn. Wśród ogólnej liczby 269 osób 16

17 migrujących na teren gminy Brzeszcze, kobiety stanowiły prawie 59% grupę osób wobec niewiele ponad 41% grupy mężczyzn. Odwrotne proporcje stwierdzono wśród osób emigrujących z terenu gminy poza granice kraju, gdzie na 9 osób emigrujących z gminy blisko 45% grupę stanowiły kobiety, wobec ponad 55% grupy mężczyzn. Wśród osób, migrowały z zagranicy do gminy Brzeszcze w roku 2009 przeważają mężczyźni (ponad 71% wobec blisko 29% grupy kobiet.). Ujemne saldo migracji w roku 2009 było wyższe od ujemnego salda migracji w roku W kolejnym diagramie przedstawiono dane dotyczące przyrostu rzeczywistego w gminie Brzeszcze w latach 2007 do Diagram 3 Przyrost rzeczywisty ludności gminy Brzeszcze w latach Przyrost naturalny Saldo migracji zagranicznych Saldo migracji wewnętrznych Przyrost rzeczywisty Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Jak wynika z danych przedstawionych powyżej w roku 2009 wszystkie wskaźniki opisujące ruch naturalny ludności przyjęły wartość ujemną. W roku 2008 przyrost rzeczywisty ludności był dodatni, na co miał wpływ dodatnie saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych oraz dodatni przyrost naturalny. Generalnie tendencja ujemna przyrostu rzeczywistego może stanowić początek do szerszej dyskusji na temat genezy tego typu zjawiska. 17

18 Od wielu lat niewielkim wahaniom ulega liczba mieszkańców gminy Brzeszcze. W latach gmina Brzeszcze liczyła niewiele ponad 21 tys. mieszkańców. Dane na temat stanu ludności z podziałem na płeć przedstawia tabela 5. Tabela 5 Stan ludności gminy Brzeszcze w latach z podziałem na płeć ROK OGÓŁEM MĘŻCZYŹNI KOBIETY Liczba % Liczba % , , , , , ,2 Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Na podstawie danych przedstawionych powyżej stwierdza się, że w latach zachowana jest względna równowaga wśród grupy mężczyzn i kobiet zamieszkałych na terenie gminy Brzeszcze. Kobiety stanowią ponad 51% grupę populacji mieszkańców gminy wobec blisko 49% populacji mężczyzn. W roku 2009 na terenie gminy Brzeszcze zamieszkiwało 21 tys. 443 mieszkańców w tym 10 tys. 988 kobiet oraz 10 tys. 455 mężczyzn. W diagramie 4 oraz tabeli 6 przedstawiono dane dotyczące ekonomicznych grup wieku mieszkańców gminy. Diagram 4 Ekonomiczne grupy wieku w gminie Brzeszcze w roku ,4 18,4 65,2 Wiek przedprodukcyjny Wiek produkcyjny Wiek poprodukcyjny Źródło: Główny Urząd Statystyczny; 18

19 Tabela 6 Ekonomiczne grupy wieku w gminie Brzeszcze z podziałem na płeć w roku 2009 ROK 2009 Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM Liczba % Liczba % Liczba % Wiek przedprodukcyjny , , ,0 Wiek produkcyjny , , ,4 Wiek poprodukcyjny , , ,6 RAZEM ,0 Źródło: Główny Urząd Statystyczny; Jak wynika z danych przedstawionych powyżej w roku 2009 największą grupę mieszkańców stanowiły osoby w wieku produkcyjnym. (65,4% ogółu populacji). W grupie osób znajdujących się w wieku produkcyjnym niewiele ponad 52% stanowili mężczyźni wobec blisko 48% grupy kobiet. Wśród osób znajdujących się w wieku poprodukcyjnym zdecydowaną większość stanowiły kobiety ponad 67% wobec prawie 33% mężczyzn. Niewielką przewagę w grupie osób znajdujących się w wieku przedprodukcyjnym stanowią mężczyźni ( w liczbach bezwzględnych wobec kobiet). Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 18% grupę ogółu populacji mieszkańców gminy. Począwszy od roku 2009 wprowadzono statystyczny podział osób znajdujących się w wieku produkcyjnym na osoby w wieku mobilnym ( wiek od 18 do 44 lat niezależny od płci) oraz w wieku produkcyjnym niemobilnym (wiek lat dla kobiet oraz lat dla mężczyzn). Mobilność zawodowa określana jest jako aktywność do zmiany zatrudnienia lub poszukiwania pracy lub też gotowość do zmiany kwalifikacji zawodowych z uwzględnieniem zapotrzebowania na rynku pracy. Wskaźnik mobilności zawodowej osób znajdujących się w wieku produkcyjnym, nie jest tożsamy z rzeczywistym dążeniem do zmiany miejsca zatrudnienia. W gminie Brzeszcze ograniczenia w tej materii związane są między innymi z nienajlepiej funkcjonującą komunikacją między poszczególnymi gminami ościennymi, które znajdują się terytorialnie poza województwem małopolskim. 19

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 Załącznik do: Uchwały Nr XXXVII/239/06 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 20 września 2006 roku STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Torunia z dnia.. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA 2007-2013 Wrzesień 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 LISTOPAD 2008 ROK

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR. RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 2014 r. Strona 1 z 126 Częstochowa, styczeń 2014 ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji Społecznej dla Gminy Trzebiel na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych i Integracji Społecznej dla Gminy Trzebiel na lata 2014-2020 Trzebiel 2014 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. Metodyka... 4 2. RAMY PRAWNE I ZGODNOŚĆ Z INNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI... 5 2.1. Unijne dokumenty strategiczne... 6 2.2. Krajowe dokumenty strategiczne...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Załącznik do uchwały Nr XV/122/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2015 Gostyń 2008 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA RADOMIA NA LATA 2011-2015 2 1. WPROWADZENIE Miejska strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Radomia na lata 2011-2015 jest kontynuacją

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo