III Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dużych i średnich aglomeracji z perspektywy europejskiej. Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej"

Transkrypt

1 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Konferencja BEZPIECZEŃSTWO DUŻYCH I ŚREDNICH AGLOMERACJI Z PERSPEKTYWY EUROPEJSKIEJ SAFETY OF LARGE AND MEDIUM AGGLOMERATIONS FROM THE EUROPEAN PERSPECTIVE PROGRAM

2 KOMITET HONOROWY: Anna Sikora - Poseł na Sejm RP Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego Andrzej Wojdyła - Główny Inspektor Sanitarny mł. insp. prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz - Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie prof. dr hab. Wincenty Bednarek - Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej ks. Sławomir Żarski - Administrator Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego Prof. Sebastiano Tafaro (Uniwersytet w Bari) Mario Tafaro Prefekt Lecce (Włochy) Prof. dr hab. Witold Pokruszyński Dziekan Wydziału Nauk Społecznych porf. Ksenofon Krisafi (Rektor Uniwersytetu w Tiranie) Krzysztof Boczarski - Starosta Powiatu Otwockiego KOMITET NAUKOWY: Prof. dr hab. Andrzej Misiuk - Przewodniczący Prof. dr hab. Marek Lisiecki Wiceprzewodniczący Prof. dr hab. Bronisław Sitek Prof. dr hab. inż. Roman Kulczycki Prof. dr hab. Stanisław Pikulski Prof. Haluk Ozdemir Prof. Laura Tafaro Prof. dr hab. Jerzy Wojciech Wójcik Prof. dr hab. Piotr Majer Dr Mirosława Raczkowska-Lipińska Dr Bolesław Stanejko Dr Magdalena Sitek Dr Mariusz Sokołowski KOMITET ORGANIZACYJNY: Dr Magdalena Sitek - przewodnicząca Prof. dr hab. Piotr Majer Dr Zbigniew Kępa Dr Lech Grochowski Mgr Sylwia Ćmiel Mgr Magdalena Zielińska Mgr Marcin Mielnik Małgorzata Radecka - sekretarz

3 9: Otwarcie konferencji/conference opening Aula 3 10: Sesja plenarna I/ Plennary session I Aula 3: Podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem wielkich i średnich aglomeracji miejskich / Basic safety issues of large and medium-sized urban agglomerations Przewodniczący sesji/ Chairman: prof. dr hab. Bronisław Sitek (WSGE, UWM w Olsztynie) Prof. W. Pokruszyński (WSGE), Etymologia polityki i strategii bezpieczeństwa/etymology of the policy and strategy of safety Prof. dr hab. E. Kołodziński (SGSP, UWM w Olsztynie), Model cybernetyczny zarządzania systemem bezpieczeństwa w aglomeracjach/cybernetic model of management of the security system in agglomerations Prof. A. Bałandynowicz (Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie), Przestępczość gospodarcza zagrożeniem dla rozwoju dużych aglomeracji/economic crimes as a threat to the growth of large agglomerations Prof. dr hab. A. Misiuk (WSGE, UWM w Olsztynie), Przestępczość w Warszawie na tle innych metropolii europejskich/ Crime in Warsaw in comparison with other European metropolises Dr M. Sokołowski (Rzecznik Komedy Głównej Policji, UWM), Stan Bezpieczeństwa polskich miast/ Polish cities safety status Prof. dr hab. A. Skrabacz (UW, CBW), Bezpieczeństwo ludności wobec zagrożeń XXI wieku zarys problematyki/ Safety of the population towards the twenty-first century threats - basic concepts Prof. S. Tafaro (University of Bari), Il controllo del potere: ieri ed oggi/kontrola władzy wczoraj i dziś/ Control of the power: yesterday and today 11:30-11:45 Przerwa na kawę/coffee break - Aula 2

4 11:45 13:00 Panel dyskusyjny I/Discussion panel I Aula 3: Organizacja i zarządzanie bezpieczeństwem na obszarach dużych i średnich aglomeracji miejskich / Organization and management of the security in the areas of large and medium-sized urban agglomerations Przewodniczący/ Chairman: prof. Sebastiano Tafaro (University of Bari) Prof. dr hab. P. Majer (WSGE, UWM w Olsztynie), Zadania straży miejskiej w zapewnieniu ładu i porządku publicznego na przykładzie miasta Mrągowa/Tasks of the municipal police in ensuring law and order on the example of Mrągowo Prof. L. Tafaro (Uniwersytet w Bari), Zasada ostrożności i koogzystencji w stosowaniu upraw tradycyjnych, biologicznych i modyfikowanych w Europie/Il principio di precauzione e la coesistenza tra coltivazioni tradizionali, biologiche e transgeniche in Europa Dr L. Grochowski (UWM w Olsztynie), System Informacyjny Schengen jako podstawowe narzędzie funkcjonowania sfery Schengen (wybrane zagadnienia)/the Schengen Information System - as a basic tool operation of Schengen sphere (selected issues) Dr K. Dziurzyński (WSGE), Mieszkańcy obszarów miejskich polskich metropolii wobec problemu bezpieczeństwa /Residents of urban areas of Polish metropolies to the problem of security Dr D. Podleś (Biuro Ruchu Drogowego w KGP w Warszawie) - Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce na tle innych krajów europejskich/ State of safety in road traffic in Poland compared to other European countries Prof. dr hab. E. Kołodziński (SGSP, UWM w Olsztynie), Mgr Piotr Zapert (UWM w Olsztynie), (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) Optymalizacja dyslokacji elementów aktywnych Systemu Bezpieczeństwa Dziedzinowego Aglomeracji/ Optimization of the dislocation of active elements of subject Agglomeration Security System :00 Panel II/Discussion panel II Aula 1 Bezpieczeństwo obywateli / Safety of citizens Przewodniczący/Chairman: prof. dr hab. E. Kołodziński Dr D. Mocarska (WSPol), kom. A. Sadło-Nowak (WSPol), Poczucie bezpieczeństwa obywateli a czynności służbowe funkcjonariusza policji/a sense of security of citizens and the police officer duties

5 Prof. dr hab. E. Kołodziński (SGSP, UWM w Olsztynie), mgr T. Lachowicz (SGSP, UWM w Olsztynie), Matematyczna analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem aglomeracji/mathematical risk analysis in safety management of agglomeration Dr inż. R. Wiśniewski (Szkoła Wyższa Pawła Włodkowica w Płocku), Znaczenie organizacji i stowarzyszeń w kształtowaniu bezpieczeństwa w warunkach zjednoczonej Europie/The importance of organizations and associations in shaping security in conditions of a united Europe Prof. dr hab. E. Kołodziński, dr n.m R. Ropiak (SGSP, UWM), mgr Ł. Tomczyk (SGSP, UWM) - Doskonalenie skuteczności działania Systemu Ratownictwa w Aglomeracji w przypadku zdarzeń masowych/improving the effectiveness of the Rescue System of Agglomeration in the case of mass events Prof. dr hab. E. Kołodziński, mgr E. Jachimczyk, (SGSP, UWM) - Model biznesowy bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w aglomeracji/the business model of sanitary-epidemiological safety in agglomerations. Dr W. Jaroch (UWM) - Procesy migracji ludności-szanse zagrożenia z perspektywy polskiej i europejskiej (ujęcie ekonomiczno-kryminologiczne)/ Processes of migration - risk and opportunities from the Polish and European perspective (economic and criminological approach.) 13:00-13:30 Lunch break Aula 2 13:30 15:45 Panel III/Discussion panel III Aula 3 Bezpieczeństwo obywateli / Safety of citizens Przewodniczący/Chairman: prof dr hab. M. Lisiecki (WSPol, WSGE) Prof. J. Soboń (Uczelnia Warszawska, Akademia Morska w Szczecinie), Z. Sirojć (Uczelnia Warszawska, Akademia Morska w Szczecinie), Kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce na tle innych krajów europejskich/the issue of road safety in Poland compared to the other European countries Mgr M. Andrzejczak-Świątek, (WSPol.) - Pościg transgraniczny jako szczególna forma działania Policji w świetle przepisów Konwencji Wykonawczej do Układu Schengen/Cross-border hot pursuit as a special form of the Police opperations under the provisions of the Convention Implementing the Schengen Agreement. Prof. dr hab. E. Kołodziński (SGSP, UWM w Olsztynie), bryg mgr inż. M. Mierzejewski (SGSP, PSP w Olsztynie, UWM w Olsztynie), mgr K. Szturo (SGSP, UWM w Olsztynie), Model biznesowy Miejskiego Stanowiska Kierowania Ratownictwem Państwowej Straży Pożarnej/Business model of City s Management of State Fire Rescue position. Prof. dr hab. E. Kołodziński (SGSP, UWM w Olsztynie), mgr A. Korpusik (UWM w Olsztynie), Model logistycznego zabezpieczenia ratownictwa w przypadku zdarzeń masowych w dużej aglomeracji/model of

6 logistic support in case of emergency in a large agglomerations Dr A. Tyburska (WSPol.) / W. Wieprzowski (Komendant Straży Miejskiej Lublin) - Bezpieczeństwo lokalne w obszarze działalności Straży Miejskiej/Local security in the area of the Municipal Police A. Choromańska (WSPol.), kom. M. Porwisz (WSPol) - E-proces karny odpowiedzią na zagrożenie bezpieczeństwa w wymiarze krajowym i europejskim/ E-trial as a response to security risks in a domestic and European Dr W. Brzęk (WSGE, UWM w Olsztynie) - Ochrona zdrowia w czasach II RP/ Healthcare during the 2nd Polish Republic Dr G. Pietrek (Akademia Pomorska w Słupsku) - Wnioski z awarii energetycznej w woj. Zachodniopomorskim kwiecień Studium przypadku/conclusions of the crash energy in the Zachodniopomorskie region April A case study Dr M. Mielnik (WSGE), Władza policyjna Warszawy w świetle projektu ustawy o niezależnej władzy policyjnej Miasta Stołecznego Warszawy z 1808 roku/ Warsaw Police Authority in the light of a draft law on the independent authority of police of Warsaw in :30 15:45 Panel IV/Discussion panel IV Aula 1 Zagrożenia dla bezpieczeństwa w dużych i średnich aglomeracjach/threats to security in large and medium-sized agglomerations Przewodniczący/ Chairman: prof. Witold Pokruszyński (WSGE) M. Tafaro (Prefekt Lecce), Koordynacja terytorium i ochrony miasta/coordinamento del Territorio e sicurezza della Città Dtt.ssa E. Osmani (Albania), Organisazzione istituzionale del sistema di sicurezza nelle cita albanese. A. Costa (były Burmistrz Prowincji Bari), Doświadczenia Burmistrza Prowincji Bari/L'esperienza del sindaco della Provincia di Bari/Experience the Mayor of the Province of Bari Dr M. Sitek, Turystyka miejska a ochrona zasobów środowiska naturalnego w wielkich aglomeracjach miejskich/urban tourism and protection of natural resources in large urban agglomerations Dr P. Kobes (UW, Państwo Wyższa Szkoła Zawodowa im Witelona w Legnicy), Przestępczość nieletnich w średnich aglomeracjach miejskich/juvenile delinquency in mid-sized agglomerations Dr Z. Kępa (UWM w Olsztynie), Bezpieczeństwo religijne w wielkich i średnich aglomeracjach miejskich/religious safety in large and medium agglomerations Prof. dr hab. B. Sitek (WSGE, UWM w Olsztynie), Bezpieczeństwo antycznego Rzymu/Safety of ancient Rome Dr P. Krajewski (UWM w Olsztynie), Urbanizacja i jakość życia w poszukiwania miasta na miarę człowieka/urbanization and quality of life in process of searching of a more human city Mgr K. Naumowicz (UWM w Olsztynie), mgr A. Zaczek (UWM w Olsztynie) - Charakterystyka zagrożeń epidemiami i bioterroryzmem na obszarze aglomeracji olsztyńskiej/characteristics of epidemics and bioterrorism threat in the Olsztyn urban area

7 Mgr A. Lewkowicz (UWM w Olsztynie) - Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej a problematyka przestępczości/ Developing a safe public space and the problem of crime Coffee break Aula 2 16:00 17:00 Plenary session II Przewodniczący/ Chairman: prof. Andrzej Misiuk (UWM w Olsztynie, WSGE) Prof. M. Lisiecki (WSPol, WSGE), Zarządzanie bezpieczeństwem dużych i średnich aglomeracji/ Safety management of large and medium-sized urban Gen. bryg. rez. dr inż. T. Bąk (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie) - Zagrożenie zamachami terrorystycznymi w dużych i średnich aglomeracjach/ The threat of terrorist attacks in large and medium-sized metropolitan areas Prof. K. Krisafi (University in Tirana) - Aspetti giuridici di sicurezza nelle citta albanese - realta e le sfide del futuro/legals aspects of safety in Albanian city reality and future perspectives Dr I. Leśniak (Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna) - Straż Miejska jak determinanta bezpieczeństwa i porządku publicznego/ Municipal Police as a determinant of public safety and order Dr B. Sprengel -(Akademia Pomorska w Słupsku) - Polityka administracyjna władz II RP w sprawie organizacji służb policyjnych w dużych miastach/ Administrative Policy Second Republic government on the organization of police services in large cities Prof. dr hab. J. Knap (Instytut Medycyny Wsi), dr n. med. P. Biliński (p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego), dr wet. Anna Świątecka, dr n. med. Wojciech Dębiński - Postępowanie służb sanitarnoepidemiologicznych w masowych zagrożeniach bezpieczeństwa zdrowia w dużych aglomeracjach/proceedings of sanitary-epidemiological services in the mass health safety hazards in large agglomerations :30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji/summary and closing session Aula 3

8 Notatki/Notes

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU

PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU PRZESTĘPCZOŚĆ W XXI WIEKU ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE Problemy technologiczno-informatyczne redakcja naukowa Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau Zamów książkę w księgarni internetowej

Bardziej szczegółowo

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka

Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia akcesji Polski do Rady Europy i podpisania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka Efektywność europejskiego systemu ochrony praw człowieka International

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO

OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO Izabela Szeląg OCHRONA PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO JAKO ZADANIE WŁASNE SAMORZĄDU LOKALNEGO Słowa kluczowe: samorząd terytorialny, samorząd lokalny, bezpieczeństwo publiczne, porządek publiczny

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe

Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Legnica 2008 Ratownictwo medyczne i zarządzanie kryzysowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy Wyższa Szkoła Medyczna LZDZ w Legnicy Pogotowie Ratunkowe w Legnicy Centrum Naukowo-Badawcze

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW. kwiecieo 2011 r. AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ BIBLIOTEKA GŁÓWNA DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW WYKAZ NABYTKÓW kwiecieo 2011 r. (kolorem wyróżniono sygnatury wydawnictw akademickich) Uwagi dotyczące Wykazu Nabytków

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty 1 Biuletyn Nabytków CBS 2015 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Biuletyn Nabytków CBS wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA

PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI MEDIA A EDUKACJA Od nowych technik nauczania do edukacji wirtualnej From New Teaching Techniques to Virtual Education Poniedziałek, 12 czerwca 2006 Aula Lubrańskiego

Bardziej szczegółowo

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24

R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 R. 69(81) Warszawa, 9-15 czerwca 2013 r. Nr 24 Poz. 15876-16491 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r.

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH INP 2012 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. 1) Wykaz publikacji w czasopismach naukowych: a) publikacje w czasopismach posiadających

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP

Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Publikacje pracowników Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP Prof. dr hab. Stanisława Golinowska Książki, rozdziały oraz inne publikacje zwarte Rola centrum w kształtowaniu struktury

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK;

RYNEK WALUTOWY - PORADNIK; INWESTYCJE - PORADNIK; GIEŁDA - PORADNIK; KAPITAŁ - INWESTYCJE - PORADNIK; 1. B.103552 W.53093 10 fundamentalnych zasad gry na rynku forex : strategie osiągania zysku / Jared Martinez ; [tł. Leszek Sielicki]. - Gliwice : HELION, 2012. - 240 s. : wykr. ; 25 cm. - ( Onepress Exclusive)

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO

PROGRAM. Państwo, gospodarka, społeczeństwo XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KRAKOWSKIEJ AKADEMII IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO PROGRAM Państwo, gospodarka, społeczeństwo KRAKÓW 13 14 CZERWCA 2011 r. sekcje tematyczne Sekcja: Determinanty

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a :

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : 1. dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. PP, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 2. doc. dr inż. Paweł Błaszczyk,

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

W numerze. kwartalnik policyjny. Komendant Główny Policji. Biuro prewencji i ruchu drogowego

W numerze. kwartalnik policyjny. Komendant Główny Policji. Biuro prewencji i ruchu drogowego kwartalnik policyjny W numerze CZASOPISMO CENTRUM SZKOLENIA POLICJI W LEGIONOWIE i Centrum Szkolenia żandarmerii wojskowej w mińsku mazowieckim Adres redakcji: ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo sekretariat:

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych

Bibliografia Dokumentów Elektronicznych ISSN 2080-4636 Biblioteka Narodowa Bibliografia Dokumentów Elektronicznych 2010 nr 2 lipiec-grudzień 2010 poz. 253-413 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo.

Bardziej szczegółowo

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA

XXXI SEMINARIUM GEOGRAFII WSI (dawnej Seminarium Geograficzno-Rolnicze) pt. OBSZARY WIEJSKIE PIERWSZA DEKADA W UNII EUROPEJSKIEJ I NOWA PERSPEKTYWA KATEDRA POLITYKI REGIONALNEJ WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA - POLITECHNIKA OPOLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DEPARTAMENT PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZESPÓŁ PROBLEMOWY DS. OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo