Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców"

Transkrypt

1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1

2 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań

3 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców. Copyright 2008 by Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Zespół opracowujący Informator: Dariusz Bronowski koordynator projektu, psycholog Zespołu Informacyjno-Konsultacyjnego TKOPD w Poznaniu Marzena Affeldt kierownik Zespołu Informacyjno-Konsultacyjnego, Marek Andrzejewski prawnik TKOPD w Poznaniu, Elżbieta Sobkowiak pedagog Zespołu Informacyjno-Konsultacyjnego TKOPD w Poznaniu, Monika Zielona-Jenek psycholog Zespołu Informacyjno-Konsultacyjnego TKOPD w Poznaniu, ISBN Wydanie II poprawione Nakład 500 egz. Poznań 2008 Projekt graficzny okładki: Mirosław Kowalski Opracowanie graficzne, redakcja techniczna i skład: Mirosław Kowalski Druk: Drukarnia Stanisław Tomczak Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe PL2005/ oraz ze środków budżetu Miasta Poznania w ramach programu Budowanie systemu wsparcia dziecka i rodziny. Wydawca: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu ul. Garbary 97/8, Poznań telefon: Narzędzie służące zbieraniu danych na temat działalności przedstawionych w informatorze Instytucji zostało skonstruowane w oparciu o ankietę zamieszczoną w publikacji pod red. M. Sajkowskiej Jak organizować lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa, Pozycja niniejsza nie jest przeznaczona do sprzedaży 2

4 WSTĘP Szanowni Państwo! Informator, którego drugie wydanie przekazujemy niniejszym na Państwa ręce, został zaktualizowany przez Zespół Informacyjno-Konsultacyjny TKOPD w Poznaniu i opracowany dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki przejściowe PL2005/ oraz z budżetu Miasta Poznania w ramach programu Budowanie systemu wsparcia dziecka i rodziny. Tak jak w poprzedniej edycji, staraliśmy się w Informatorze zamieścić jak najbardziej szczegółowe dane na temat instytucji i organizacji, które na terenie Miasta Poznania uczestniczą w procesie wspomagania dziecka i rodziny udzielając pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychiatrycznej, prawniczej oraz socjalnej. Zależało nam, by były to placówki, w których przede wszystkim świadczona jest bezpłatna pomoc. Mamy nadzieję, że udało nam się zrealizować nasze zamierzenia i Informator będzie w dalszym ciągu służył rodzicom i opiekunom dzieci, którzy poszukują pomocy w rozwiązywaniu problemów, a także wszystkim tym, którzy z racji wykonywanej pracy nawiązują kontakt z dziećmi i ich rodzinami. W Informatorze znajdziecie też Państwo porady prawne opracowane przez dr hab. prof. US Marka Andrzejewskiego dotyczące sytuacji interweniowania w przypadku, gdy dochodzi do łamania praw dzieci. Pracownicy Zespołu Informacyjno Konsultacyjnego TKOPD w Poznaniu, w ramach swojej pracy, w dalszym ciągu będą dbać o regularne aktualizowanie bazy danych o instytucjach i organizacjach oraz jej poszerzanie tak, by była ona jak najbardziej przydatnym źródłem informacji. Oferujemy również Państwu możliwość bieżącego konsultowania z naszymi specjalistami wszelkich problemów związanych z ochroną praw i interesów dziecka, uzyskania informacji na temat zjawiska emocjonalnej, fizycznej i seksualnej przemocy wobec dzieci i młodzieży, a także informacji o proceduralnych, instytucjonalnych i prawnych możliwościach udzielenia pomocy krzywdzonemu dziecku. Poradnia Telefoniczna: telefon Poradnia owa: Informator zostanie udostępniony w wersji elektronicznej na stronie TKOPD: Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy stali się współautorami drugiego, zaktualizowanego wydania Informatora, nawiązując z nami współpracę oraz dzieląc się swoimi cennymi uwagami i spostrzeżeniami na jego temat. W imieniu zespołu TKOPD w Poznaniu Dariusz Bronowski koordynator projektu 3

5 4

6 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI JAK CZYTAĆ INFORMATOR 06 CZĘŚĆ I INSTYTUCJE I. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU 09 II. PORADNIE RODZINNE 13 III. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁYCH DZIECI I ICH NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 15 IV. PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO 21 V. OŚRODKI ADOPCYJNO OPIEKUŃCZE 27 VI. POMOC OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ I INTELEKTUALNĄ, CHOROBAMI GENETYCZNYMI I PRZEWLEKŁYMI 29 VII. OŚRODKI DZIENNEGO WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE I SOCJOTERAPEUTYCZNE 39 VIII. OŚRODKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ 47 IX. POMOC OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJI KRYZYSU SCHRONISKA HOSTELE 55 X. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE 63 XI. SĄD KURATORZY POLICJA PROKURATURA 65 XII. TELEFONY INTERWENCYJNE I TELEFONY ZAUFANIA 69 XIII. PORADY PRAWNE 71 XIV. WSPARCIE DLA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI 73 XV. RZECZNICY 77 CZĘŚĆ II CO MOŻEMY, A CO MUSIMY CZYNIĆ, KIEDY ŁAMANE SĄ PRAWA DZIECKA? MAREK ANDRZEJEWSKI 82 ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIÓW W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI ZAPEWNIENIA IM OCHRONY W PRZYPADKU ODMOWY POWROTU DO DOMU 88 CZĘŚĆ III INFORMACJE DODATKOWE STRONY WWW 90 ALFABETYCZNY SPIS INSTYTUCJI 91 5

7 JAK CZYTAĆ INFORMATOR WYKORZYSTANE SKRÓTY I SYMBOLE Jak czytać informator Wykorzystane skróty i symbole Nazwa instytucji adres instytucji telefon adres strony internetowej Poznań Brak barier architektonicznych. obszar działalności Instytucji: PL Wlkp Polska Wielkopolska Poznań zasady przyjęcia do Instytucji: Niektóre Instytucje wymagają skierowania i/lub dodatkowych dokumentów. osoby mogące korzystać z oferty placówki: Częściowo lub całkowicie płatne formy pomocy. Inne Instytucje świadczące po moc w podobnym zakresie. 6

8 CZĘŚĆ I INSTYTUCJE I. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU 0 II. PORADNIE RODZINNE III. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁYCH DZIECI I ICH NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE IV. PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO V. OŚRODKI ADOPCYJNO OPIEKUŃCZE VI. POMOC OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ I INTELEKTUALNĄ, CHOROBAMI GENETYCZNYMI I PRZEWLEKŁYMI VII. OŚRODKI DZIENNEGO WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE I SOCJOTERAPEUTYCZNE VIII. OŚRODKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ IX. POMOC OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJI KRYZYSU SCHRONISKA HOSTELE X. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE XI. SĄD KURATORZY POLICJA PROKURATURA XII. TELEFONY INTERWENCYJNE I TELEFONY ZAUFANIA XIII. PORADY PRAWNE XIV. WSPARCIE DLA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI XV. RZECZNICY CZĘŚĆ I INSTYTUCJE 7

9 8

10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu Siedziba Główna ul. Cześnikowska Poznań poniedziałek, czwartek 8:00 17:00 wtorek, środa, piątek 7:30 15:30 osobista wizyta, telefon, list, , przez inną placówkę I. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU zasady przyjęcia do Instytucji: Dowód osobisty oraz inne dokumenty specyficzne dla różnego rodzaju świadczeń i usług. W celu uzyskania pomocy w formie pracy socjalnej, poradnictwa nie trzeba przedstawiać żadnych dokumentów. Odpłatności lub częściowej odpłatności (w zależności od po siadanego dochodu) podlegają usługi opiekuńcze, schro nienie, posiłek, a także usługi realizowane przez ośrodki wsparcia (np. Środowiskowe Domy Samopomocy, Dzienne Domy Pomocy Społecznej) oraz Domy Pomocy Społecznej. Usługi związane z udzielaniem pomocy w formie pracy socjalnej, poradnictwa (w tym specjalistycznego), udzielaniem świadczeń pieniężnych są bezpłatne, z wyjątkiem niektórych świadczeń pieniężnych w sytuacjach, gdy przyznane są osobom, których dochód jest wyższy od ustawowego kryterium dochodowego. Wtedy rozpatrzona może być możliwość udzielenia pomocy zwrotnej lub częściowo zwrotnej. Postępowanie administracyjne związane z rozpatrywaniem możliwości udzielenia pomocy społecznej prowadzone jest zawsze bezpłatnie. Powyższe zasady przyjęcia do Instytucji obowiązują we wszystkich siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. osoby mogące korzystać z oferty placówki: zamieszkiwanie lub pobyt na terenie Miasta Poznania MOPR w Poznaniu Sekcja ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w Poznaniu Dział Opieki Zastępczej ul. Cześnikowska Poznań ul. Cześnikowska 18b Poznań poniedziałek, czwartek 8:00 17:00 wtorek, środa, piątek 7:30 15:30 poniedziałek, czwartek 8:00 17:00 wtorek, środa, piątek 7:30 15:30 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych finansowanie w części lub w całości kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej zapewnienie opieki i wychowania w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej udzielanie pomocy finansowej dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze poradnictwo dla rodzin naturalnych i dla rodzin zastępczych 9

11 I. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU MOPR w Poznaniu Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych ul. Wszystkich Świętych Poznań (kancelaria) poniedziałek, czwartek 8:00 17:00 wtorek, środa, piątek 7:30 15:30 przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przyznawanie i wypłacanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanie i wypłacanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za osoby uprawnione MOPR w Poznaniu Program Pomocy Rodzinom z Problemem Alkoholowym Program Pomocy Rodzinom z Problemem Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych ul. Matejki Poznań poniedziałek, czwartek 8:00 17:00 wtorek, środa, piątek 7:30 15:30 Minimalizowanie i zapobieganie szkodom spowodowanym występowaniem w rodzinie problemu alkoholowego, poprzez: pracę terapeutyczną z rodziną psychoterapię rodzin organizowanie i prowadzenie zajęć grupowych dla rodzin organizowanie wyjazdów terapeutyczno-wypoczynkowych organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Filie MOPR świadczą następującą pomoc: wspieranie w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole przyznawanie pomocy rzeczowej usługi opiekuńcze: w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia i w rodzinnych domach pomocy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w ośrodkach wsparcia pobyt i usługi w domu pomocy społecznej opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za osoby uprawnione ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych specjalistyczne poradnictwo: prawne, psychologiczne i rodzinne specjalistyczny zespół pracy socjalnej udzielający kompleksowej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie specjalistyczny zespół pracy socjalnej udzielający kompleksowej pomocy osobom bezdomnym specjalistyczny zespół pracy socjalnej udzielający pomocy osobom wymagającym wsparcia psychicznego realizacja Programu Pomocy Rodzinom z Problemem Alkoholowym realizacja Programu Wsparcia Rodzin Dzieci Przebywających w Zastępczych Formach Opieki poniedziałek, czwartek 8:00 17:00 wtorek, środa, piątek 7:30 15:30 10

12 Filia MOPR Grunwald ul. Matejki Poznań realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców dzielnicy Grunwald Filia MOPR Piątkowo Os. Władysława Łokietka Poznań realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców rejonu Piątkowo Specjalistyczny Zespół Pracy Socjalnej z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie - działaniem obejmuje obszar Miasta Poznania Specjalistyczny Zespół Pracy Socjalnej z osobami wymagającymi psychicznego wsparcia - działaniem obejmuje obszar Miasta Poznania I. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU Filia MOPR Jeżyce Filia MOPR Stare Miasto ul. Długosza 18A Poznań ul. Ratajczaka Poznań realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców dzielnicy Jeżyce realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców dzielnicy Stare Miasto Filia MOPR Nowe Miasto Filia MOPR Wilda Os. Piastowskie Poznań ul. Opolska Poznań wew. realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto Specjalistyczny Zespół Pracy Socjalnej z osobami bezdomnymi - działaniem obejmuje obszar Miasta Poznania Program Wsparcia Rodzin Dzieci Przebywających w Zastępczych Formach Opieki - obejmujący działaniem dzielnice Nowe Miasto, Grunwald, Stare Miasto, Wilda realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców dzielnicy Wilda 11

13 12

14 II. PORADNIE RODZINNE Archidiecezjalna Poradnia Rodzinna Centrum Innowacji Społecznej Sic! Punkty Konsultacyjno - Doradcze na Rzecz Rodzin II. PORADNIE RODZINNE 13

15 II. PORADNIE RODZINNE Archidiecezjalna Poradnia Rodzinna ul. Fredry Poznań Centrum Innowacji Społecznej Sic! Punkty Konsultacyjno - Doradcze na Rzecz Rodzin ul. Garbary Poznań poniedziałek-piątek 11:00 13:00 oraz 16:00 18:00 telefon osoby mogące korzystać z oferty placówki: Poradnia udostępniona jest dla wszystkich poszukujących porady. osoby dorosłe i rodziny: pomoc psychologiczna (obejmuje problemy osobowości) problemy małżeńskie problemy wychowawcze grupa wsparcia dla rodziców po stracie dziecka konsultacje psychologiczno - seksuologiczne dla osób homoseksualnych oraz ich rodzin naturalne planowanie rodziny obrona życia (rodzina w kryzysie, matka i dziecko, problemy z przyjęciem dziecka, trudna ciąża, problemy laktacyjne, grupa wsparcia matek) dyżur duszpasterza pomoc prawna poniedziałek-piątek 8:00-16:00 osobista wizyta, telefon, list, , przez inną placówkę Punkty Konsultacyjno - Doradcze są placówką typu frontline. Celem punktów jest wstępne rozpoznanie problemów oraz wskazywanie drogi rozwiązań korzystając z oferty instytucji i organizacji zajmujących się specjalistyczną pomocą na terenie miasta Poznania. Szczegółowe informacje na temat działalności Punktów Konsultacyjno - Doradczych można uzyskać w głównym punkcie PKD, ul. Garbary 47. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 16:00, telefon: dzieci i młodzież: warsztaty psychoedukacyjne zajęcia rekreacyjne, artystyczne, sportowe Archidiecezjalna Poradnia Rodzinna - Filia ul. Kościelna Poznań osoby dorosłe i rodziny: poradnictwo i konsultacje psychologiczne oraz socjalne udzielanie informacji na temat oferty kierowanej dla rodzin przez instytucje działające na terenie miasta Poznania warsztaty psychoedukacyjne Akademia Umiejętności Wychowawczych dla rodziców środa 16:30 18:00 telefon osoby dorosłe i rodziny: pomoc psychologiczna (obejmuje problemy osobowości) problemy małżeńskie problemy wychowawcze DZIAŁ: OŚRODKI DZIENNEGO WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE I SOCJOTERAPEUTYCZNE DZIAŁ: PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIAŁ: INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁYCH DZIECI I ICH NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGO GICZNE STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 14

16 III. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁYCH DZIECI I ICH NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren Kuratorium Oświaty w Poznaniu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 3 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 5 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 6 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 7 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 8 Poznań Chartowo Ośrodek Profilaktyki Niepowodzeń Szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu Stypendia i zasiłki szkolne III. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁYCH DZIECI I ICH NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 15

17 III. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁYCH DZIECI I ICH NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren os. Wichrowe Wzgórze Poznań ** województwo i kraj projekty szkoleniowe dla profesjonalistów ** projekty dla dzieci i ich rodzin dyżur telefoniczny: poniedziałek 11:00 13:30 zajęcia: poniedziałek-piątek 9:00 18:00 telefon, W przypadku rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej częstą formą jest skierowanie z filii MOPR oraz z organizacji społecznych współpracujących z Instytutem. zasady przyjęcia do Instytucji: bez skierowania W przypadku rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej częstą formą jest skierowanie z filii MOPR oraz z organizacji społecznych współpracujących z Instytutem nie jest to wymóg. Z każdym klientem rozpoczynamy współpracę po podpisaniu kontraktu precyzującego zasady wzajemnej współpracy. osoby mogące korzystać z oferty placówki: działania przeznaczone są dla dzieci od urodzenia do 6 roku życia oraz ich opiekunów i profesjonalistów działających na rzecz dzieci i ich rodzin w tej grupie wiekowej małe dzieci i ich rodziny: Grupy zabawowe zajęcia rozwojowo - edukacyjne dla dzieci i ich rodzin od 0-18 miesiąca życia Klub Dwulatka zajęcia rozwojowo - edukacyjne dla dzieci i ich rodzin od 18 miesiąca do 3 roku życia, wspierające przygotowanie do przedszkola Małe przedszkole zajęcia rozwojowo - edukacyjne dla dzieci w wielu przedszkolnym Klub Przedszkolaka zajęcia rozwojowo - edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym, które z przyczyn trudnej sytuacji życiowej swych rodzin nie uczęszczają do przedszkoli rodzice i profesjonaliści: poradnictwo i psychoedukacja indywidualna i grupowa dla rodziców małych dzieci długofalowe projekty szkoleniowe dla profesjonalistów (psychologów, pedagogów, nauczycieli, dyrektorów) warsztaty tematyczne seminaria dla środowiska rodzinnego i edukacyjnego Niektóre zajęcia rozwojowe dla dzieci i ich rodzin są częściowo odpłatne. PL Wlkp * * ** Kuratorium Oświaty w Poznaniu ul. Kościuszki Poznań Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi ul. 28 Czerwca 296/ Poznań poniedziałek 7:00 15:00 wtorek-piątek 7:00 19:00 telefon zasady przyjęcia do Instytucji: dokumentacja medyczna umowa z w/w powiatów dotyczy niepełnosprawności: słuchowej i wzrokowej osoby mogące korzystać z oferty placówki: dzieci i młodzież od urodzenia do ukończenia nauki w zakresie niepełnosprawności: wzrokowej, słuchowej, ruchowej, intelektualnej dzieci i młodzież: diagnostyka orzeczniczo-kwalifikacyjna, służąca określeniu możliwości realizacji obowiązku szkolnego i odpowiednich form nauczania i kształcenia z uwagi na w/w niepełnosprawności pomoc w wyborze szkół, przedszkoli i specjalistycznych ośrodków kształcenia pomoc w wyborze zawodu terapia indywidualna: pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, SI terapia grupowa: zajęcia psychoedukacyjne, arteterapia osoby dorosłe i rodziny: grupy wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych warsztaty dla nauczycieli i ndywidualne konsultacje dla nauczycieli dotyczące edukacji dziecka w grupie szkolnej i w terapii indywidualnej organizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych, spotkań klinicznych poświęconych problematyce terapii pedagogiczno-psychologicznej dzieci objętych opieką Poradni terapia rodzinna instruktaż i poradnictwo dla rodziców dotyczący pracy z dzieckiem w domu Na podstawie zawieranych umów: Śrem, Środa, Kościan, Międzychód, Grodzisk, Nowy Tomyśl, powiat poznański 16

18 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 ul. Trybunalska Poznań poniedziałek-czwartek 8:00 18:00 piątek 8:00 17:00 osobista wizyta, telefon, zasady przyjęcia do Instytucji: dzieci i młodzież przyjmuje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka, młodzież pełnoletnia może zgłosić się sama osoby mogące korzystać z oferty placówki: dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół na terenie Górczyna dzieci z autyzmem przyjmowane są niezależnie od miejsca zamieszkania Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2 ul. Sierakowska Poznań poniedziałek, czwartek 8:00 18:00 piątek 8:00 15:00 osobista wizyta zasady przyjęcia do Instytucji: karta zgłoszenia (do wypełnienia na miejscu) inne dokumenty w zależności od zgłaszanego problemu (informacja udzielana na miejscu) osoby mogące korzystać z oferty placówki: dzieci (od urodzenia) młodzież w czasie pobierania nauki młodzież nieucząca się i niepracująca do ukończenia 18 r. ż. ich rodzice i nauczyciele ze szkół i placówek znajdujących się w rejonie działania poradni Grunwald III. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁYCH DZIECI I ICH NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE dzieci i młodzież: diagnostyka pedagogiczna i psychologiczna w zakresie: trudności w nauce, w tym specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) dzieci i młodzież ucząca się zaburzenia w rozwoju, w tym autyzm dzieci do 18 r. ż. i powyżej jeśli nadal się uczą zaburzenia emocjonalne i lękowe dzieci do 18 r. ż. i powyżej jeśli nadal się uczą zaburzenia zachowania, problemy wychowawcze dzieci do 18 r. ż. i powyżej jeśli nadal się uczą diagnostyka i terapia logopedyczna doradztwo szkolne doradztwo zawodowe orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego wydawanie opinii psychologiczno-pedagogicznej (w tym o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju) zajęcia dla dzieci i młodzieży (indywidualne i grupowe) z zaburzeniami neurologicznymi, autystycznymi osoby dorosłe i rodziny: psychoedukacja dla rodziców i nauczycieli (wykłady, warsztaty) wspieranie szkół i przedszkoli w działalności dydaktyczno -wychowawczej dzieci i młodzież: diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne psychoterapia indywidualna psychoterapia grupowa psychoedukacja indywidualna i grupowa interwencja w środowisku dziecka/rodziny/szkoły interwencja kryzysowa osoby dorosłe i rodziny: poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla rodziców i nauczycieli psychoedukacja indywidualna i grupowa rodziców oraz nauczycieli psychoterapia indywidualna rodzica terapia rodzinna interwencja w środowisku dziecka/rodziny/szkoły interwencja kryzysowa Obszary problemowe: trudności w nauce trudności wychowawcze kryzysy rozwojowe kryzysy życiowe rozpoznawania potencjałów i wspieranie rozwoju ADHD zaburzenia zachowania zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne zagrożenie uzależnieniem praca z dziećmi zdolnymi edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 17

19 III. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁYCH DZIECI I ICH NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 3 ul. Mickiewicza Poznań sekretariat: poniedziałek-piątek 8:00 16:00 osobista wizyta, telefon osoby mogące korzystać z oferty placówki: w zależności od miejsca zamieszkania, adresu szkoły, placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko dzieci i młodzież: diagnostyka psychologiczna i pedagogiczna trudności w nauce dzieci do 18 r. ż. diagnoza i terapia logopedyczna psychoterapia indywidualna dziecka psychoterapia grupowa dzieci i młodzieży zajęcia reedukacyjne terapia pedagogiczna doradztwo zawodowe ustalanie ścieżki edukacyjnej osoby dorosłe i rodziny: poradnictwo psychologiczne poradnictwo rodzinne psychoterapia indywidualna rodzica psychoterapia grupowa rodziców terapia rodzinna psychoedukacja grupowa rodziców Jeżyce Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 Os. B. Chrobrego Poznań poniedziałek, środa 8:00 18:00 wtorek, czwartek 8:00 17:00 piątek 8:00 15:00 osobista wizyta, telefon, , przez szkołę zasady przyjęcia do Instytucji: bez skierowania, na wniosek rodzica osoby mogące korzystać z oferty placówki: dzieci i młodzież uczęszczająca do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i liceów na terenie działania Poradni wiek dzieci: 3-18 r. ż. dzieci i młodzież: poradnictwo psychologiczne poradnictwo pedagogiczne poradnictwo zawodoznawcze orzecznictwo psychoterapia indywidualna dziecka psychoterapia grupowa dzieci i młodzieży edukacja warsztaty telefon zaufania osoby dorosłe i rodziny: poradnictwo rodzinne psychoterapia indywidualna rodzica terapia rodzinna telefon zaufania Piątkowo, os. Kosmonautów, pozostałe dzielnice za zgodą Urzędu Miasta 18

20 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 5 ul. Nowowiejskiego Poznań Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 6 28 Czerwca 1956 r. 296/ Poznań Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 7 ul. Św. Antoniego Poznań poniedziałek-czwartek 8:00 18:00 piątek 8:00 15:00 telefon zasady przyjęcia do Instytucji: opinia ze szkoły lub placówki do której uczęszcza uczeń wykonanie badań wzroku i słuchu osoby mogące korzystać z oferty placówki: uczniowie w okresie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzież: diagnostyka psychologiczna w zakresie trudności dziecka w nauce diagnostyka pedagogiczna w zakresie trudności dziecka w nauce diagnostyka logopedyczna w zakresie trudności dziecka w nauce psychoterapia indywidualna terapia zajęciowa osoby dorosłe i rodziny: poradnictwo psychologiczne Nowe Miasto Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 8 Poznań Chartowo os. Rusa 56/D Poznań poniedziałek-czwartek 8:00 17:00 piątek 8:00 14:00 osobista wizyta, telefon, list, , przez inną placówkę zasady przyjęcia do Instytucji: pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, bądź pełnoletniego ucznia osoby mogące korzystać z oferty placówki: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 8 Poznań-Chartowo jest placówką publiczną (oświatową) obejmującą swoją działalnością wszystkie (w tym niepubliczne) przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne w rejonie: os. Czecha, os. Lecha, os. Rusa, os. Tysiąclecia, os. Przemysława, os. Stare Żegrze, os. Orła Białego, Antoninek, Krzesiny i Szczepankowo oraz szkoły SSU, LO MM, ZSO Nr 3, Wlkp. Centrum Edukacji Medycznej, Policealna Szkoła Służb Socjalnych. Pomocą objęte są także dzieci nieuczęszczające do szkoły (przedszkola) a zamieszkałe w rejonie działalności Poradni. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. dzieci i młodzież: diagnostyka psychologiczna i pedagogiczna trudności w nauce, dzieci i młodzież do 25 r. ż. (w tym nieucząca się, a zamieszkała w rejonie działalności Poradni) poradnictwo psychologiczne psychoterapia indywidualna dziecka psychoterapia grupowa dzieci i młodzieży psychoterapia indywidualna dziecka doświadczającego przemocy seksualnej dzieci i młodzież do 25 r. ż. (w tym nieucząca się, a zamieszkała w rejonie działalności Poradni) osoby dorosłe i rodziny: poradnictwo psychologiczne poradnictwo rodzinne psychoterapia indywidualna rodzica psychoterapia grupowa rodziców psychoedukacja grupowa rodziców interwencja w środowisku dziecka i rodziny edukacja warsztaty Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oferowana przez naszą placówkę jest szczególnym rodzajem pomocy polegającej na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem, edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży. Do zadań Poradni należy w szczególności: wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły Nowe Miasto (Górny Taras Rataj) III. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁYCH DZIECI I ICH NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 19

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''.

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ L.P. USŁUGA/ŚWIADCZENIE/DZIAŁANIA KRYTERIUM/POWÓD/

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home Informator Zdrowia Psychicznego o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego Ząbki, 2012 Zdrowie psychiczne to nie tylko

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Wsparcie osób z autyzmem I

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt Wsparcie osób z autyzmem I Aktualizacja informatora w ramach projektu Wiedza potrzebna od zaraz - działania informacyjne i poradnicze na rzecz osób z autyzmem". Kwiecień 2015 r., aktualizacja częściowa Aktualizacja informatora w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy ul. Dwóch Mieczy 22A, 04 491 Warszawa, tel/fax (22) 611 99 94, (22) 612 94 65 www.opsrembertow.waw.pl, e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Obywatelski poradnik rodzica

Obywatelski poradnik rodzica Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis sum Obywatelski poradnik rodzica Opracował: zespół doradców zielonogórskiego Biura Porad Obywatelskich Konsultacja prawna: Joanna Jasnosz-Nowak

Bardziej szczegółowo