Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców"

Transkrypt

1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1

2 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań

3 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców. Copyright 2008 by Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Zespół opracowujący Informator: Dariusz Bronowski koordynator projektu, psycholog Zespołu Informacyjno-Konsultacyjnego TKOPD w Poznaniu Marzena Affeldt kierownik Zespołu Informacyjno-Konsultacyjnego, Marek Andrzejewski prawnik TKOPD w Poznaniu, Elżbieta Sobkowiak pedagog Zespołu Informacyjno-Konsultacyjnego TKOPD w Poznaniu, Monika Zielona-Jenek psycholog Zespołu Informacyjno-Konsultacyjnego TKOPD w Poznaniu, ISBN Wydanie II poprawione Nakład 500 egz. Poznań 2008 Projekt graficzny okładki: Mirosław Kowalski Opracowanie graficzne, redakcja techniczna i skład: Mirosław Kowalski Druk: Drukarnia Stanisław Tomczak Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe PL2005/ oraz ze środków budżetu Miasta Poznania w ramach programu Budowanie systemu wsparcia dziecka i rodziny. Wydawca: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu ul. Garbary 97/8, Poznań telefon: Narzędzie służące zbieraniu danych na temat działalności przedstawionych w informatorze Instytucji zostało skonstruowane w oparciu o ankietę zamieszczoną w publikacji pod red. M. Sajkowskiej Jak organizować lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym, Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa, Pozycja niniejsza nie jest przeznaczona do sprzedaży 2

4 WSTĘP Szanowni Państwo! Informator, którego drugie wydanie przekazujemy niniejszym na Państwa ręce, został zaktualizowany przez Zespół Informacyjno-Konsultacyjny TKOPD w Poznaniu i opracowany dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki przejściowe PL2005/ oraz z budżetu Miasta Poznania w ramach programu Budowanie systemu wsparcia dziecka i rodziny. Tak jak w poprzedniej edycji, staraliśmy się w Informatorze zamieścić jak najbardziej szczegółowe dane na temat instytucji i organizacji, które na terenie Miasta Poznania uczestniczą w procesie wspomagania dziecka i rodziny udzielając pomocy psychologicznej, pedagogicznej, psychiatrycznej, prawniczej oraz socjalnej. Zależało nam, by były to placówki, w których przede wszystkim świadczona jest bezpłatna pomoc. Mamy nadzieję, że udało nam się zrealizować nasze zamierzenia i Informator będzie w dalszym ciągu służył rodzicom i opiekunom dzieci, którzy poszukują pomocy w rozwiązywaniu problemów, a także wszystkim tym, którzy z racji wykonywanej pracy nawiązują kontakt z dziećmi i ich rodzinami. W Informatorze znajdziecie też Państwo porady prawne opracowane przez dr hab. prof. US Marka Andrzejewskiego dotyczące sytuacji interweniowania w przypadku, gdy dochodzi do łamania praw dzieci. Pracownicy Zespołu Informacyjno Konsultacyjnego TKOPD w Poznaniu, w ramach swojej pracy, w dalszym ciągu będą dbać o regularne aktualizowanie bazy danych o instytucjach i organizacjach oraz jej poszerzanie tak, by była ona jak najbardziej przydatnym źródłem informacji. Oferujemy również Państwu możliwość bieżącego konsultowania z naszymi specjalistami wszelkich problemów związanych z ochroną praw i interesów dziecka, uzyskania informacji na temat zjawiska emocjonalnej, fizycznej i seksualnej przemocy wobec dzieci i młodzieży, a także informacji o proceduralnych, instytucjonalnych i prawnych możliwościach udzielenia pomocy krzywdzonemu dziecku. Poradnia Telefoniczna: telefon Poradnia owa: Informator zostanie udostępniony w wersji elektronicznej na stronie TKOPD: Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy stali się współautorami drugiego, zaktualizowanego wydania Informatora, nawiązując z nami współpracę oraz dzieląc się swoimi cennymi uwagami i spostrzeżeniami na jego temat. W imieniu zespołu TKOPD w Poznaniu Dariusz Bronowski koordynator projektu 3

5 4

6 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI JAK CZYTAĆ INFORMATOR 06 CZĘŚĆ I INSTYTUCJE I. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU 09 II. PORADNIE RODZINNE 13 III. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁYCH DZIECI I ICH NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 15 IV. PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO 21 V. OŚRODKI ADOPCYJNO OPIEKUŃCZE 27 VI. POMOC OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ I INTELEKTUALNĄ, CHOROBAMI GENETYCZNYMI I PRZEWLEKŁYMI 29 VII. OŚRODKI DZIENNEGO WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE I SOCJOTERAPEUTYCZNE 39 VIII. OŚRODKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ 47 IX. POMOC OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJI KRYZYSU SCHRONISKA HOSTELE 55 X. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE 63 XI. SĄD KURATORZY POLICJA PROKURATURA 65 XII. TELEFONY INTERWENCYJNE I TELEFONY ZAUFANIA 69 XIII. PORADY PRAWNE 71 XIV. WSPARCIE DLA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI 73 XV. RZECZNICY 77 CZĘŚĆ II CO MOŻEMY, A CO MUSIMY CZYNIĆ, KIEDY ŁAMANE SĄ PRAWA DZIECKA? MAREK ANDRZEJEWSKI 82 ZASADY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIÓW W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI ZAPEWNIENIA IM OCHRONY W PRZYPADKU ODMOWY POWROTU DO DOMU 88 CZĘŚĆ III INFORMACJE DODATKOWE STRONY WWW 90 ALFABETYCZNY SPIS INSTYTUCJI 91 5

7 JAK CZYTAĆ INFORMATOR WYKORZYSTANE SKRÓTY I SYMBOLE Jak czytać informator Wykorzystane skróty i symbole Nazwa instytucji adres instytucji telefon adres strony internetowej Poznań Brak barier architektonicznych. obszar działalności Instytucji: PL Wlkp Polska Wielkopolska Poznań zasady przyjęcia do Instytucji: Niektóre Instytucje wymagają skierowania i/lub dodatkowych dokumentów. osoby mogące korzystać z oferty placówki: Częściowo lub całkowicie płatne formy pomocy. Inne Instytucje świadczące po moc w podobnym zakresie. 6

8 CZĘŚĆ I INSTYTUCJE I. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU 0 II. PORADNIE RODZINNE III. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁYCH DZIECI I ICH NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE IV. PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO V. OŚRODKI ADOPCYJNO OPIEKUŃCZE VI. POMOC OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ I INTELEKTUALNĄ, CHOROBAMI GENETYCZNYMI I PRZEWLEKŁYMI VII. OŚRODKI DZIENNEGO WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE I SOCJOTERAPEUTYCZNE VIII. OŚRODKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIEŃ IX. POMOC OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY I ZNAJDUJĄCYM SIĘ W SYTUACJI KRYZYSU SCHRONISKA HOSTELE X. PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE XI. SĄD KURATORZY POLICJA PROKURATURA XII. TELEFONY INTERWENCYJNE I TELEFONY ZAUFANIA XIII. PORADY PRAWNE XIV. WSPARCIE DLA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI XV. RZECZNICY CZĘŚĆ I INSTYTUCJE 7

9 8

10 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu Siedziba Główna ul. Cześnikowska Poznań poniedziałek, czwartek 8:00 17:00 wtorek, środa, piątek 7:30 15:30 osobista wizyta, telefon, list, , przez inną placówkę I. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU zasady przyjęcia do Instytucji: Dowód osobisty oraz inne dokumenty specyficzne dla różnego rodzaju świadczeń i usług. W celu uzyskania pomocy w formie pracy socjalnej, poradnictwa nie trzeba przedstawiać żadnych dokumentów. Odpłatności lub częściowej odpłatności (w zależności od po siadanego dochodu) podlegają usługi opiekuńcze, schro nienie, posiłek, a także usługi realizowane przez ośrodki wsparcia (np. Środowiskowe Domy Samopomocy, Dzienne Domy Pomocy Społecznej) oraz Domy Pomocy Społecznej. Usługi związane z udzielaniem pomocy w formie pracy socjalnej, poradnictwa (w tym specjalistycznego), udzielaniem świadczeń pieniężnych są bezpłatne, z wyjątkiem niektórych świadczeń pieniężnych w sytuacjach, gdy przyznane są osobom, których dochód jest wyższy od ustawowego kryterium dochodowego. Wtedy rozpatrzona może być możliwość udzielenia pomocy zwrotnej lub częściowo zwrotnej. Postępowanie administracyjne związane z rozpatrywaniem możliwości udzielenia pomocy społecznej prowadzone jest zawsze bezpłatnie. Powyższe zasady przyjęcia do Instytucji obowiązują we wszystkich siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. osoby mogące korzystać z oferty placówki: zamieszkiwanie lub pobyt na terenie Miasta Poznania MOPR w Poznaniu Sekcja ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych MOPR w Poznaniu Dział Opieki Zastępczej ul. Cześnikowska Poznań ul. Cześnikowska 18b Poznań poniedziałek, czwartek 8:00 17:00 wtorek, środa, piątek 7:30 15:30 poniedziałek, czwartek 8:00 17:00 wtorek, środa, piątek 7:30 15:30 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych finansowanie w części lub w całości kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej zapewnienie opieki i wychowania w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej udzielanie pomocy finansowej dzieciom umieszczonym w rodzinach zastępczych udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych i osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze poradnictwo dla rodzin naturalnych i dla rodzin zastępczych 9

11 I. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU MOPR w Poznaniu Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych ul. Wszystkich Świętych Poznań (kancelaria) poniedziałek, czwartek 8:00 17:00 wtorek, środa, piątek 7:30 15:30 przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przyznawanie i wypłacanie świadczeń opiekuńczych: zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego przyznawanie i wypłacanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za osoby uprawnione MOPR w Poznaniu Program Pomocy Rodzinom z Problemem Alkoholowym Program Pomocy Rodzinom z Problemem Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych ul. Matejki Poznań poniedziałek, czwartek 8:00 17:00 wtorek, środa, piątek 7:30 15:30 Minimalizowanie i zapobieganie szkodom spowodowanym występowaniem w rodzinie problemu alkoholowego, poprzez: pracę terapeutyczną z rodziną psychoterapię rodzin organizowanie i prowadzenie zajęć grupowych dla rodzin organizowanie wyjazdów terapeutyczno-wypoczynkowych organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży z rodzin, w których występuje problem alkoholowy. Filie MOPR świadczą następującą pomoc: wspieranie w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych przyznawanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole przyznawanie pomocy rzeczowej usługi opiekuńcze: w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia i w rodzinnych domach pomocy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w ośrodkach wsparcia pobyt i usługi w domu pomocy społecznej opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne za osoby uprawnione ustalenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych specjalistyczne poradnictwo: prawne, psychologiczne i rodzinne specjalistyczny zespół pracy socjalnej udzielający kompleksowej pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie specjalistyczny zespół pracy socjalnej udzielający kompleksowej pomocy osobom bezdomnym specjalistyczny zespół pracy socjalnej udzielający pomocy osobom wymagającym wsparcia psychicznego realizacja Programu Pomocy Rodzinom z Problemem Alkoholowym realizacja Programu Wsparcia Rodzin Dzieci Przebywających w Zastępczych Formach Opieki poniedziałek, czwartek 8:00 17:00 wtorek, środa, piątek 7:30 15:30 10

12 Filia MOPR Grunwald ul. Matejki Poznań realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców dzielnicy Grunwald Filia MOPR Piątkowo Os. Władysława Łokietka Poznań realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców rejonu Piątkowo Specjalistyczny Zespół Pracy Socjalnej z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie - działaniem obejmuje obszar Miasta Poznania Specjalistyczny Zespół Pracy Socjalnej z osobami wymagającymi psychicznego wsparcia - działaniem obejmuje obszar Miasta Poznania I. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU Filia MOPR Jeżyce Filia MOPR Stare Miasto ul. Długosza 18A Poznań ul. Ratajczaka Poznań realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców dzielnicy Jeżyce realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców dzielnicy Stare Miasto Filia MOPR Nowe Miasto Filia MOPR Wilda Os. Piastowskie Poznań ul. Opolska Poznań wew. realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto Specjalistyczny Zespół Pracy Socjalnej z osobami bezdomnymi - działaniem obejmuje obszar Miasta Poznania Program Wsparcia Rodzin Dzieci Przebywających w Zastępczych Formach Opieki - obejmujący działaniem dzielnice Nowe Miasto, Grunwald, Stare Miasto, Wilda realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców dzielnicy Wilda 11

13 12

14 II. PORADNIE RODZINNE Archidiecezjalna Poradnia Rodzinna Centrum Innowacji Społecznej Sic! Punkty Konsultacyjno - Doradcze na Rzecz Rodzin II. PORADNIE RODZINNE 13

15 II. PORADNIE RODZINNE Archidiecezjalna Poradnia Rodzinna ul. Fredry Poznań Centrum Innowacji Społecznej Sic! Punkty Konsultacyjno - Doradcze na Rzecz Rodzin ul. Garbary Poznań poniedziałek-piątek 11:00 13:00 oraz 16:00 18:00 telefon osoby mogące korzystać z oferty placówki: Poradnia udostępniona jest dla wszystkich poszukujących porady. osoby dorosłe i rodziny: pomoc psychologiczna (obejmuje problemy osobowości) problemy małżeńskie problemy wychowawcze grupa wsparcia dla rodziców po stracie dziecka konsultacje psychologiczno - seksuologiczne dla osób homoseksualnych oraz ich rodzin naturalne planowanie rodziny obrona życia (rodzina w kryzysie, matka i dziecko, problemy z przyjęciem dziecka, trudna ciąża, problemy laktacyjne, grupa wsparcia matek) dyżur duszpasterza pomoc prawna poniedziałek-piątek 8:00-16:00 osobista wizyta, telefon, list, , przez inną placówkę Punkty Konsultacyjno - Doradcze są placówką typu frontline. Celem punktów jest wstępne rozpoznanie problemów oraz wskazywanie drogi rozwiązań korzystając z oferty instytucji i organizacji zajmujących się specjalistyczną pomocą na terenie miasta Poznania. Szczegółowe informacje na temat działalności Punktów Konsultacyjno - Doradczych można uzyskać w głównym punkcie PKD, ul. Garbary 47. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 16:00, telefon: dzieci i młodzież: warsztaty psychoedukacyjne zajęcia rekreacyjne, artystyczne, sportowe Archidiecezjalna Poradnia Rodzinna - Filia ul. Kościelna Poznań osoby dorosłe i rodziny: poradnictwo i konsultacje psychologiczne oraz socjalne udzielanie informacji na temat oferty kierowanej dla rodzin przez instytucje działające na terenie miasta Poznania warsztaty psychoedukacyjne Akademia Umiejętności Wychowawczych dla rodziców środa 16:30 18:00 telefon osoby dorosłe i rodziny: pomoc psychologiczna (obejmuje problemy osobowości) problemy małżeńskie problemy wychowawcze DZIAŁ: OŚRODKI DZIENNEGO WSPARCIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE I SOCJOTERAPEUTYCZNE DZIAŁ: PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIAŁ: INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁYCH DZIECI I ICH NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGO GICZNE STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 14

16 III. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁYCH DZIECI I ICH NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren Kuratorium Oświaty w Poznaniu Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 3 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 5 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 6 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 7 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 8 Poznań Chartowo Ośrodek Profilaktyki Niepowodzeń Szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu Stypendia i zasiłki szkolne III. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁYCH DZIECI I ICH NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 15

17 III. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁYCH DZIECI I ICH NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren os. Wichrowe Wzgórze Poznań ** województwo i kraj projekty szkoleniowe dla profesjonalistów ** projekty dla dzieci i ich rodzin dyżur telefoniczny: poniedziałek 11:00 13:30 zajęcia: poniedziałek-piątek 9:00 18:00 telefon, W przypadku rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej częstą formą jest skierowanie z filii MOPR oraz z organizacji społecznych współpracujących z Instytutem. zasady przyjęcia do Instytucji: bez skierowania W przypadku rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej częstą formą jest skierowanie z filii MOPR oraz z organizacji społecznych współpracujących z Instytutem nie jest to wymóg. Z każdym klientem rozpoczynamy współpracę po podpisaniu kontraktu precyzującego zasady wzajemnej współpracy. osoby mogące korzystać z oferty placówki: działania przeznaczone są dla dzieci od urodzenia do 6 roku życia oraz ich opiekunów i profesjonalistów działających na rzecz dzieci i ich rodzin w tej grupie wiekowej małe dzieci i ich rodziny: Grupy zabawowe zajęcia rozwojowo - edukacyjne dla dzieci i ich rodzin od 0-18 miesiąca życia Klub Dwulatka zajęcia rozwojowo - edukacyjne dla dzieci i ich rodzin od 18 miesiąca do 3 roku życia, wspierające przygotowanie do przedszkola Małe przedszkole zajęcia rozwojowo - edukacyjne dla dzieci w wielu przedszkolnym Klub Przedszkolaka zajęcia rozwojowo - edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym, które z przyczyn trudnej sytuacji życiowej swych rodzin nie uczęszczają do przedszkoli rodzice i profesjonaliści: poradnictwo i psychoedukacja indywidualna i grupowa dla rodziców małych dzieci długofalowe projekty szkoleniowe dla profesjonalistów (psychologów, pedagogów, nauczycieli, dyrektorów) warsztaty tematyczne seminaria dla środowiska rodzinnego i edukacyjnego Niektóre zajęcia rozwojowe dla dzieci i ich rodzin są częściowo odpłatne. PL Wlkp * * ** Kuratorium Oświaty w Poznaniu ul. Kościuszki Poznań Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Dla Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi ul. 28 Czerwca 296/ Poznań poniedziałek 7:00 15:00 wtorek-piątek 7:00 19:00 telefon zasady przyjęcia do Instytucji: dokumentacja medyczna umowa z w/w powiatów dotyczy niepełnosprawności: słuchowej i wzrokowej osoby mogące korzystać z oferty placówki: dzieci i młodzież od urodzenia do ukończenia nauki w zakresie niepełnosprawności: wzrokowej, słuchowej, ruchowej, intelektualnej dzieci i młodzież: diagnostyka orzeczniczo-kwalifikacyjna, służąca określeniu możliwości realizacji obowiązku szkolnego i odpowiednich form nauczania i kształcenia z uwagi na w/w niepełnosprawności pomoc w wyborze szkół, przedszkoli i specjalistycznych ośrodków kształcenia pomoc w wyborze zawodu terapia indywidualna: pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, SI terapia grupowa: zajęcia psychoedukacyjne, arteterapia osoby dorosłe i rodziny: grupy wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych warsztaty dla nauczycieli i ndywidualne konsultacje dla nauczycieli dotyczące edukacji dziecka w grupie szkolnej i w terapii indywidualnej organizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych, spotkań klinicznych poświęconych problematyce terapii pedagogiczno-psychologicznej dzieci objętych opieką Poradni terapia rodzinna instruktaż i poradnictwo dla rodziców dotyczący pracy z dzieckiem w domu Na podstawie zawieranych umów: Śrem, Środa, Kościan, Międzychód, Grodzisk, Nowy Tomyśl, powiat poznański 16

18 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 ul. Trybunalska Poznań poniedziałek-czwartek 8:00 18:00 piątek 8:00 17:00 osobista wizyta, telefon, zasady przyjęcia do Instytucji: dzieci i młodzież przyjmuje się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka, młodzież pełnoletnia może zgłosić się sama osoby mogące korzystać z oferty placówki: dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół na terenie Górczyna dzieci z autyzmem przyjmowane są niezależnie od miejsca zamieszkania Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2 ul. Sierakowska Poznań poniedziałek, czwartek 8:00 18:00 piątek 8:00 15:00 osobista wizyta zasady przyjęcia do Instytucji: karta zgłoszenia (do wypełnienia na miejscu) inne dokumenty w zależności od zgłaszanego problemu (informacja udzielana na miejscu) osoby mogące korzystać z oferty placówki: dzieci (od urodzenia) młodzież w czasie pobierania nauki młodzież nieucząca się i niepracująca do ukończenia 18 r. ż. ich rodzice i nauczyciele ze szkół i placówek znajdujących się w rejonie działania poradni Grunwald III. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁYCH DZIECI I ICH NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE dzieci i młodzież: diagnostyka pedagogiczna i psychologiczna w zakresie: trudności w nauce, w tym specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) dzieci i młodzież ucząca się zaburzenia w rozwoju, w tym autyzm dzieci do 18 r. ż. i powyżej jeśli nadal się uczą zaburzenia emocjonalne i lękowe dzieci do 18 r. ż. i powyżej jeśli nadal się uczą zaburzenia zachowania, problemy wychowawcze dzieci do 18 r. ż. i powyżej jeśli nadal się uczą diagnostyka i terapia logopedyczna doradztwo szkolne doradztwo zawodowe orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego orzekanie o potrzebie nauczania indywidualnego wydawanie opinii psychologiczno-pedagogicznej (w tym o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju) zajęcia dla dzieci i młodzieży (indywidualne i grupowe) z zaburzeniami neurologicznymi, autystycznymi osoby dorosłe i rodziny: psychoedukacja dla rodziców i nauczycieli (wykłady, warsztaty) wspieranie szkół i przedszkoli w działalności dydaktyczno -wychowawczej dzieci i młodzież: diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne psychoterapia indywidualna psychoterapia grupowa psychoedukacja indywidualna i grupowa interwencja w środowisku dziecka/rodziny/szkoły interwencja kryzysowa osoby dorosłe i rodziny: poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dla rodziców i nauczycieli psychoedukacja indywidualna i grupowa rodziców oraz nauczycieli psychoterapia indywidualna rodzica terapia rodzinna interwencja w środowisku dziecka/rodziny/szkoły interwencja kryzysowa Obszary problemowe: trudności w nauce trudności wychowawcze kryzysy rozwojowe kryzysy życiowe rozpoznawania potencjałów i wspieranie rozwoju ADHD zaburzenia zachowania zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne zagrożenie uzależnieniem praca z dziećmi zdolnymi edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 17

19 III. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁYCH DZIECI I ICH NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 3 ul. Mickiewicza Poznań sekretariat: poniedziałek-piątek 8:00 16:00 osobista wizyta, telefon osoby mogące korzystać z oferty placówki: w zależności od miejsca zamieszkania, adresu szkoły, placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko dzieci i młodzież: diagnostyka psychologiczna i pedagogiczna trudności w nauce dzieci do 18 r. ż. diagnoza i terapia logopedyczna psychoterapia indywidualna dziecka psychoterapia grupowa dzieci i młodzieży zajęcia reedukacyjne terapia pedagogiczna doradztwo zawodowe ustalanie ścieżki edukacyjnej osoby dorosłe i rodziny: poradnictwo psychologiczne poradnictwo rodzinne psychoterapia indywidualna rodzica psychoterapia grupowa rodziców terapia rodzinna psychoedukacja grupowa rodziców Jeżyce Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 Os. B. Chrobrego Poznań poniedziałek, środa 8:00 18:00 wtorek, czwartek 8:00 17:00 piątek 8:00 15:00 osobista wizyta, telefon, , przez szkołę zasady przyjęcia do Instytucji: bez skierowania, na wniosek rodzica osoby mogące korzystać z oferty placówki: dzieci i młodzież uczęszczająca do przedszkoli, szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i liceów na terenie działania Poradni wiek dzieci: 3-18 r. ż. dzieci i młodzież: poradnictwo psychologiczne poradnictwo pedagogiczne poradnictwo zawodoznawcze orzecznictwo psychoterapia indywidualna dziecka psychoterapia grupowa dzieci i młodzieży edukacja warsztaty telefon zaufania osoby dorosłe i rodziny: poradnictwo rodzinne psychoterapia indywidualna rodzica terapia rodzinna telefon zaufania Piątkowo, os. Kosmonautów, pozostałe dzielnice za zgodą Urzędu Miasta 18

20 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 5 ul. Nowowiejskiego Poznań Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 6 28 Czerwca 1956 r. 296/ Poznań Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 7 ul. Św. Antoniego Poznań poniedziałek-czwartek 8:00 18:00 piątek 8:00 15:00 telefon zasady przyjęcia do Instytucji: opinia ze szkoły lub placówki do której uczęszcza uczeń wykonanie badań wzroku i słuchu osoby mogące korzystać z oferty placówki: uczniowie w okresie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieci i młodzież: diagnostyka psychologiczna w zakresie trudności dziecka w nauce diagnostyka pedagogiczna w zakresie trudności dziecka w nauce diagnostyka logopedyczna w zakresie trudności dziecka w nauce psychoterapia indywidualna terapia zajęciowa osoby dorosłe i rodziny: poradnictwo psychologiczne Nowe Miasto Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 8 Poznań Chartowo os. Rusa 56/D Poznań poniedziałek-czwartek 8:00 17:00 piątek 8:00 14:00 osobista wizyta, telefon, list, , przez inną placówkę zasady przyjęcia do Instytucji: pisemny wniosek rodzica lub opiekuna prawnego, bądź pełnoletniego ucznia osoby mogące korzystać z oferty placówki: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 8 Poznań-Chartowo jest placówką publiczną (oświatową) obejmującą swoją działalnością wszystkie (w tym niepubliczne) przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne w rejonie: os. Czecha, os. Lecha, os. Rusa, os. Tysiąclecia, os. Przemysława, os. Stare Żegrze, os. Orła Białego, Antoninek, Krzesiny i Szczepankowo oraz szkoły SSU, LO MM, ZSO Nr 3, Wlkp. Centrum Edukacji Medycznej, Policealna Szkoła Służb Socjalnych. Pomocą objęte są także dzieci nieuczęszczające do szkoły (przedszkola) a zamieszkałe w rejonie działalności Poradni. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. dzieci i młodzież: diagnostyka psychologiczna i pedagogiczna trudności w nauce, dzieci i młodzież do 25 r. ż. (w tym nieucząca się, a zamieszkała w rejonie działalności Poradni) poradnictwo psychologiczne psychoterapia indywidualna dziecka psychoterapia grupowa dzieci i młodzieży psychoterapia indywidualna dziecka doświadczającego przemocy seksualnej dzieci i młodzież do 25 r. ż. (w tym nieucząca się, a zamieszkała w rejonie działalności Poradni) osoby dorosłe i rodziny: poradnictwo psychologiczne poradnictwo rodzinne psychoterapia indywidualna rodzica psychoterapia grupowa rodziców psychoedukacja grupowa rodziców interwencja w środowisku dziecka i rodziny edukacja warsztaty Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oferowana przez naszą placówkę jest szczególnym rodzajem pomocy polegającej na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem, edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży. Do zadań Poradni należy w szczególności: wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły Nowe Miasto (Górny Taras Rataj) III. INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ MAŁYCH DZIECI I ICH NAJBLIŻSZE ŚRODOWISKO PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 19

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku F U N K C J O N O W A N I E Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Prudniku Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku powołana została 1 lutego 1966 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ 3. 1. Celem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Choszcznie jest udzielanie dzieciom w wieku od urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO Postanowienia wstępne 1 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 Poznań Piątkowo, zwana dalej Poradnią, działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 dyrektora szkoły z dnia 30 sierpnia 2013 r. REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.

DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. DZIAŁALNOŚĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ. Obowiązkiem publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (także specjalistycznej) jest udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły dot. pomocy psychologicznopedagogicznej Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017

KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 KONCEPCJA PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RYKACH NA LATA 2012-2017 Jesteśmy po to, by rozumieć, wspierać i pomagać. Podstawa prawna: Koncepcja pracy poradni oparta jest na celach i zadaniach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach 64 500 Szamotuły, ul. Kapłańska 18, tel./fax. 0-61 29 21 443 Załącznik nr 7 PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Załącznik nr 15 do Statutu Zespołu Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Witam!

Proponowane zmiany w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Witam! Proponowane zmiany w organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Witam! Maria Dębska Projekt zmian dotyczy rozporządzenia z 17 listopada 2010r Projekt

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni:

Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Formy pomocy psychologiczno pedagogicznej oferowanej na terenie poradni: Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci młodzieży: Badanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku

Regulamin. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Ulhówku udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Opracowała Małgorzata Nowak Dyrektor ZPPP w Oleśnicy Oleśnica,1.10.2015r. Dokumenty wydawane na podstawie przepisów prawa oświatowego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 1.Opinia dokument wydawany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) Dz.U.2013.199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach

System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach System wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Publiczne Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W KOŁOBRZEGU Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH Podstawa prawna: 1) Art. 22 ust. 2 pkt 11 oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Załącznik nr 1 do Statutu Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śl. Warunki organizowania pomocy psychologiczno pedagogiczna dla dzieci w Przedszkolu nr 11 w Siemianowicach śl. zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - PLAN PRACY -

SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - PLAN PRACY - SZKOLNY ZESPÓŁ DO SPRAW SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW - PLAN PRACY - I. W skład zespołu wchodzą nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, wychowawcy klas, pedagog szkolny oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie.

Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie. Dziecko niepełnosprawne w procesie edukacji - dokumenty i pomoc terapeutyczna w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łańcucie Karolina Szeliga Regulacje prawne uczenia się dzieci ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015

PLAN PRACY. Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni. w roku szkolnym 2014/2015 PPP.0320.01.2014.ET załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 8/2014 z dnia 15.09.2014 roku. PLAN PRACY Poradni Psychologiczno Pedagogicznej we Wrześni w roku szkolnym 2014/2015 Sformułowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY p. Przemysław Marszał przyjmuje: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO-CERAMICZNYCH W GLIWICACH I.ZAŁOŻENIA OGÓLNE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO-CERAMICZNYCH W GLIWICACH I.ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANO-CERAMICZNYCH W GLIWICACH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA

PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W MIEŚCIE OSTROŁĘKA Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Programu lokalnego w zakresie pomocy społecznej w mieście Ostrołęka na lata 2009 2016. PROGRAM LOKALNY W ZAKRESIE OPIEKI NAD DZIECKIEM I

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy

S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy S T A T U T Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) ustawie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO

LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO LOBUS Pracownia Diagnozy i Terapii Dziecka w Suchej Beskidzkiej działa na podstawie AKTÓW PRAWA OŚWIATOWEGO Pracownia jest wpisana do rejestru niepublicznych szkół i placówek Starosty Suskiego pod numerem

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Rozpoznawanie potrzeb Formy pomocy Identyfikowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 3 W ŁODZI

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 3 W ŁODZI STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 3 W ŁODZI Sporządzony na podstawie: Ustawy z dn. 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kopernika 6A, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 386 12 93 strona internetowa: poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1 OFERTA PORADNI

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 4 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu

ANEKS NR 4 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu ANEKS NR 4 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu 1.W Statucie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego (tekst jednolity z 18 grudnia 2012 roku) wprowadza się

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach Na podstawie : -

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach Na podstawie : - Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Dobczycach Na podstawie : - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PROGRES W SUŁKOWICACH

STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PROGRES W SUŁKOWICACH STATUT NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PROGRES W SUŁKOWICACH 1 Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nazwa placówki brzmi: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Progres w Sułkowicach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Na

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 43-600 Jaworzno ul. Towarowa 61 Nr procedury P 9

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 43-600 Jaworzno ul. Towarowa 61 Nr procedury P 9 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 43-600 Jaworzno ul. Towarowa 61 Nr procedury P 9 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

wspomaganie ZS Narewka 2014

wspomaganie ZS Narewka 2014 Opiniowanie, orzecznictwo i wspomaganie ZS Narewka 2014 Zadania poradni Diagnozowanie wydawanie opinii i orzeczeń Pomoc bezpośrednia dzieci i młodzież, rodzice Realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE PODSTAWA PRAWNA PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W SOCHACZEWIE 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o przedszkolu, należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny zorganizowany w szkole podstawowej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach opublikowano:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓL SZKÓŁ MECHANICZNO - ELEKTRONICZNYCH W GLIWICACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓL SZKÓŁ MECHANICZNO - ELEKTRONICZNYCH W GLIWICACH W S T Ę P Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1

Ośrodki wsparcia działające w Lublinie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 Ośrodki wsparcia działające w ie L.p. Nazwa adres telefon opis 1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 1 2. Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 3 ul. Niecała 16 20-080 ul. Pozytywistów 16 3. Centrum Usług Socjalnych

Bardziej szczegółowo

STATUT Poradni psychologiczno-pedagogicznej, niepublicznej,

STATUT Poradni psychologiczno-pedagogicznej, niepublicznej, STATUT Michałowice, dnia 24.02.2010 r. Poradni psychologiczno-pedagogicznej, niepublicznej, zlokalizowanej w Zespole Szkół w Michałowicach - Szkole Podstawowej przy ul. Szkolnej 15 działającej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE

INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE LUB INDYWIDUALNE NAUCZANIE Procedury ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego dla uczniów szkół położonych

Bardziej szczegółowo