Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwa ły nr:k Ott?, Rady Miasta Ruda Śląska z dnia i Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii dla Miasta Ruda śląska na rok 2015 Opracowal: Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych - Miroslawa Gamba Strona 1

2 Wprowadzenie Zgodnie z raportem światowej Organizacji Zdrowia pt. Zagro żenia dla zdrowia światowego. śmiertelność i obciążenie chorobami powodowane wybranymi najpowa żniejszymi zagrożeniami", alkohol znajduje si ę na trzecim miejscu w śród czynników ryzyka dla zdrowia populacji i odpowiedzialny jest za ponad 60 rodzajów chorób i urazów. Rozmiary problemów związanych z alkoholem to również wysokie koszty spo łeczne i ekonomiczne, jakie ponosz ą budżety państw. Koszty te szacowane s ą przez światową Organizacj ę Zdrowia na poziomie 1,3 % PKB, tj. w przypadku Polski ok. 17,5 mld. z ł. Corocznie, z przyczyn po średnio lub bezpośrednio zwi ązanych z nadużywaniem alkoholu umiera na ca łym świecie 2,3 mln osób. Osoby nadu żywające alkoholu stanowią około 20% pacjentów ostrych dy żurów. Nadużywanie alkoholu to nie tylko szkody zdrowotne, tak że spo łeczne, takie jak: naruszenie zasad bezpiecze ństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. Problem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoakt~ych mimo podejmowanych od wielu lat dzia ła ń mających na celu zwi ększenie świadomości na temat konsekwencji nadużywania środków psychoaktywnych stale utrzymuje tendencj ę wzrostową. Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii na rok 2015, okre śla lokalną strategi ę w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód spo łecznych i indywidualnych, wynikaj ących z używania alkoholu i narkotyków. Podstawę realizacji zada ń ujętych w Programie okre śla ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trze źwości i przeciwdzia łaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia łaniu narkomanii. Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą zadania w zakresie profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych wykonuje si ę poprzez odpowiednie kszta łtowanie polityki spo łecznej, w szczególno ści: tworzenie warunków sprzyjaj ących realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie si ę od spożywania alkoholu, dzia łalność wychowawczą i informacyjną, ograniczenie dost ępności alkoholu, leczenie, rehabilitacj ę i reintegracj ę osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganie negatywnym nast ępstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdzia łanie przemocy w rodzinie, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrum integracji spo łecznej. Program adresowany jest do wszystkich grup spo łecznych w jakikolwiek sposób zwi ązanych z problemem alkoholowym, b ądź zagrożonych prawdopodobieństwem jego wystąpienia. Podobnie jak w latach ubieg łych, dokumentami krajowymi, z których realizacj ą koresponduje realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdzia łania Narkomani w zakresie problemów zwi ązanych z używaniem alkoholu, s ą mi ędzy innymi: - Narodowy Program Zdrowia na lata (Cel operacyjny nr 1, nr 2 i nr 5) - Narodowy Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na lata , - Krajowy Program Przeciwdzia łania Przemocy w Rodzinie, Opracowal: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rormi ązywania Problemow Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydziale Zdrowia i Spraw Spotecznych - Miroslawa Gamba Strona 2

3 - Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, - Narodowy Program Bezpiecze ństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, - Program profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata , - Strategia Polityki Spo łecznej województwa ś ląskiego w latach , Miejska Strategia Rozwi ązywania Problemów Spo łecznych Miasta Ruda śląska na lata Dzia łania w zakresie przeciwdzia łania narkomanii, podobnie jak w zakresie rozwi ązywania problemów alkoholowych, powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony organów administracji rz ądowej i samorządowej. Ustawa dotycząca przeciwdzia łania narkomanii okre śla kierunek polityki pa ństwa wobec narkomanii. Kompleksowo reguluje zagadnienia zwi ązane z problematyk ą ograniczania popytu jak i podaży narkotyków, okre śla zagadnienia dotycz ące postępowania z osobami uzale żnionymi, wskazuje zadania z tego zakresu oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizacj ę, określa również źród ła finansowania tych zada ń. Ustawa nak łada na gminy obowi ązek prowadzenia dzia łań zwi ązanych z przeciwdzia łaniem narkomanii oraz integracj ą społeczną osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, które swoim zakresem obejmuj ą: - dzia łalność wychowawczą, - dzia łalność edukacyjn ą, - dzia łalność informacyjn ą i zapobiegawczą, - leczenie i rehabilitacj ę, - reintegracj ę osób uzależnionych, - ograniczanie szkód zdrowotnych i spo łecznych. Dokumentami krajowymi, z których realizacj ą koresponduje realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdzia łania Narkomanii w zakresie narkomanii, s ą mi ędzy innymi: - Narodowy Program Zdrowia na tata , - Krajowy Program Przeciwdzia łania Narkomanii na lata , - Krajowy Program Przeciwdzia łania Przemocy w Rodzinie, - Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, - Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zaka żeniom HIV, - Narodowy Program Bezpiecze ństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, - Program Przeciwdzia łania Narkomanii w województwie ś ląskim na lata , - Strategia Polityki Spo łecznej województwa śląskiego w latach , Miejska Strategia Rozwi ązywania Problemów Spo łecznych Miasta Ruda śląska na lata Sposoby realizacji zada ń zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia łania Narkomanii dostosowane s ą do potrzeb lokalnych oraz Opracowal: Pe łnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problem Alkoholowych i Narkomanii Naczelnik Wydzialu Zdrowia i Spraw Spo łecznych - Miros ława Gamba Strona 3

4 możliwości prowadzenia okre ślonych dzia łań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe. Budowanie spójnej strategii przeciwdzia łania problemom uzależnień w Mieście Ruda Śląska, opiera się na systemowo ści i konsekwentnym wdra żaniu dzia łań profilaktycznych i terapeutycznych, we wspó łpracy z ró żnymi środowiskami prowadzącymi dzia łania w tym zakresie. Przy opracowaniu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii, uwzgl ędnione zosta ły wskazówki wynikaj ące z Rekomendacji Pa ństwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych". Wykor-zystano równie ż publikację Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii pn. Zasady tworzenia Gminnych Programów Przeciwdzia łania Narkomanii". Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii oparty jest na uznaniu, że trzeźwość obywateli i przeciwdzia łanie narkomanii stanowi niezb ędny warunek moralnego i materialnego dobra narodu, w tym szczególnie tej jego cz ęści, którą stanowi spo łeczność lokalna Miasta Ruda Ś ląska. Stanowi prawną podstawę podejmowanych dzia łań oraz część Miejskiej Strategii Rozwi ązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Ś ląska na lata , a modyfikowany jest w oparciu o now ą wiedzę i doświadczenia z zakresu profilaktyki uzale żnień i przemocy. Zadania i sposoby ich realizacji okre ślone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdzia łania Narkomanii na 2015 rok, dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia okre ślonych form pracy w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe oraz ewentualn ą pomoc merytoryczn ą i materialną ze strony podmiotów zewn ętrznych - jednostek samorz ądowych wyższego szczebla, organizacji, instytucji i osób fizycznych. Finansową podstawę realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia łania Narkomanii, zgodnie z art. 182, stanowi ą dochody Miasta, ze środków pochodz ących z op łat pobieranych za korzystanie z zezwole ń na sprzeda ż napojów alkoholowych wydawanych przez Prezydenta Miasta Ruda Ś ląska, zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trze źwości i przeciwdzia łaniu alkoholizmowi. Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia łania Narkomanii na rok 2015 zawiera zadania zawarte w ustawie i jest kontynuacj ą dzia łań z lat poprzednich. Stanowi spis zada ń będących zadaniami w łasnymi gminy w obszarze tych zagadnie ń społecznych, które będą realizowane w roku 2015 a skierowane s ą do wszystkich mieszka ńców naszego Miasta i obejmuj ą w szczególno ści: Opracowa ł: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi~ania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzia łu Zdrowia i Spraw Społecznych - Miros ława Gamba Strona 4

5 a) zwi ększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale żnionych od alkoholu i narkotyków, b) prowadzenie profilaktycznej dzia łalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdzia łania uzależnieniom, w szczególno ści dla dzieci i m łodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj ęć sportowych, a także dzia łań na rzecz do żywiania dzieci uczestnicz ących w pozalekcyjnych programach opieku ńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, c) stworzenie warunków podejmowania leczenia przez osoby uzale żnione, d) wspomaganie dzia łalności instytucji, stowarzysze ń i osób fizycznych, s ł użącej rozwi ązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii, e) podejmowanie interwencji w zwi ązku z naruszeniem przepisów okre ślonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trze źwości i przeciwdzia łaniu alkoholizmowi oraz wyst ępowanie przed sądem w charakterze oskar życiela publicznego, f) zwi ększenie świadomości społecznej wobec problemów zwi ązanych z si ęganiem po narkotyki, g) wsparcie rodzin zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią. Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii, może być modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwi ązywaniem problemów alkoholowych, uchwa łami Rady Miasta Ruda ś ląska. Opracowa ł: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozv ąiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzia łu Zdrowia i Spraw Społecznych - Miros ława Gamba Strona 5

6 Podstawowe definicje Profilaktyka uniwersalna - ukierunkowana na ca łe populacje. Są to dzia łania profilaktyczne adresowane do ca łych grup (populacji) bez wzgl ędu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów alkoholowych. Ich celem jest zmniejszanie lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjaj ących rozwojowi problemów alkoholowych w danej populacji. Dzia łania uniwersalne są realizowane na przyk ład w populacji dzieci i m łodzieży w wieku gimnazjalnym, w populacji m łodych doros łych, w populacji rodziców posiadaj ących dzieci w wieku szkolnym, itd. Przyk ładem profilaktyki uniwersalnej s ą programy opó źniania inicjacji alkoholowej lub papierosowej adresowane do ca łej populacji dzieci wchodz ących w okres pierwszych eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi. Profilaktyka selektywna - ukierunkowana na jednostki i grupy zwi ększonego ryzyka. Są to dzia łania profilaktyczne adresowane do jednostek lub grup, które ze wzgl ędu na swoj ą sytuacj ę społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne, są narażone na większe od przeci ętnego ryzyko wyst ąpienia problemów alkoholowych lub/i innych zaburze ń zdrowia psychicznego. Przyktadem profilaktyki selektywnej s ą dzia łania edukacyjne, opieku ńcze i rozwojowe podejmowane wobec dzieci pochodz ących z rodzin z problemem alkoholowym. Dzia łania z tego poziomu profilaktyki s ą podejmowane ze wzgl ędu na sam fakt przynale żności do takiej grupy, czyli np. bycie dzieckiem osoby uzależnionej od alkoholu, a nie ze względu na występowanie zaburze ń lub problemów psychicznych u takich dzieci. Profilaktyka selektywna jest wiec z definicji przede wszystkim dzia łaniem uprzedzaj ącym, a nie naprawczym. Profilaktyka wskazuj ąca - ukierunkowana na jednostki (lub grupy) wysokiego ryzyka demonstruj ące pierwsze symptomy problemów alkoholowych. Są to dzia łania profilaktyczne adresowane do osób (grup osób), które demonstruj ą wczesne symptomy problemów alkoholowych lub/i innych zaburze ń zachowania lub problemów psychicznych, ale jeszcze nie spe łniają kryteriów diagnostycznych picia szkodliwego, uzale żnienia od alkoholu lub innych zaburze ń zwi ązanych z nadu żywaniem alkoholu opisanych w Mi ędzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Przyktadem profilaktyki wskazuj ącej są zaj ęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, które przejawiaj ą wysoki poziom agresji i nieprzystosowania w kontaktach z rówie śnikami, a także interwencje podejmowane wobec uczniów upijaj ących si ę lub eksperymentuj ących z narkotykami. Do profilaktyki wskazuj ącej można również zaliczyć niektóre dzia łania maj ące na celu redukcj ę szkód zdrowotnych lub spo łecznych u osób nadu żywających alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych (np. dzia łania edukacyjne i prawne zmierzaj ące do ograniczenia liczby wypadków drogowych pope łnianych przez kierowców pod wp ływem alkoholu). Uzależnienie. Silne pragnienie za żywania konkretnych środków, bądź wykonywania jakiej ś czynno ści. Rodzajów uzależnień jest wiele. Mo żna uzależnić się od alkoholu, narkotyków, leków, Opracowa ł: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzia łu Zdrowia i Spraw Spo łecznych - Miros ława Gamba Strona 6

7 hazardu, papierosów, tytoniu, komputera, gier komputerowych, Internetu, seksu, robienia zakupów, pracy itp. Uzależnienie to choroba, która utrudnia prawid łowe funkcjonowanie psychiczne, fizyczne i społeczne. Osoba uzależniona najczęściej nie zdaje sobie sprawy ze swojego na łogu, który przynosi wiele szkód. Powoduje koncentracj ę na wykonywaniu jakiej ś czynno ści bądź zażywaniu konkretnego środka. Wp ływa też negatywnie na zdrowie psychiczne jak i fizyczne. Narkotyki są substancjami psychoaktywnymi, które po dotarciu do mózgu, pobudzaj ą jego ośrodki, wpływając tym samym na procesy psychiczne cz łowieka (np. spostrzeganie, my ślenie, emocje), prowadzą do zmiany stanów świadomości, dzia łając na cz łowieka zmieniaj ą jego samopoczucie i odbiór otaczaj ącej rzeczywisto ści. Narkotyk jest to substancja powoduj ąca zniesienie bólu, eufori ę, oszo łomienie, której częste stosowanie prowadzi do narkomanii. W mowie potocznej określa się tym terminem ka żdy nielegalny środek psychoaktywny u żywany do celów niemedycznych, niezale żnie od jego właściwo ści farmakologicznych i kierunku dzia łania. Rehabilitacja (post ępowanie po leczeniu) to dzia łania podtrzymuj ące zmian ę u osób uzależnionych po zako ńczeniu leczenia uzale żnienia, utrwalaj ące efekty leczenia, ucz ące umiej ętności służących zdrowieniu oraz pomagaj ące w podejmowaniu i realizacji zada ń wynikaj ących z ról spo łecznych. Przykładami są: treningi zapobiegania nawrotom w uzale żnieniu, grupy wsparcia dla absolwentów" leczenia uzależnień, treningi zachowa ń konstruktywnych, programy wychodzenia z bezdomno ści, grupy samopomocowe Anonimowych Alkoholików, kluby abstynenta, programy aktywizacji zawodowej. Opracowal: Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzialu Zdrovna i Spraw Spolecznych - Miroslawa Gamba Strona 7

8 1. Zasoby instytucjonalne Specjalistyczn ą pomoc z zakresu rozwi ązywania problemów alkoholowych, s łużących bezpośrednio i pośrednio rozwi ązywaniu problemów uzależnień od alkoholu oraz pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, świadczą w Rudzie Śląskiej: Miejski O środek Pomocy Spo łecznej Ruda Ś ląska-nowy Bytom ul. J. Markowej 20, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzia łania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej Ruda Ś ląska- Nowy Bytom ul. J. Markowej 20, Miejska Komisja Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych Ruda Ś ląska- Nowy Bytom ul. J. Markowej 22, Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ Ruda Śląska 1 ul. Ballestremów 16, Ośrodek Interwencji Kryzysowej Ruda Ś ląska 1 ul. Ballestremów 16, Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie Ruda Ś ląska- Bykowina ul. Plebiscytowa 12, Komenda Miejska Policji Ruda Śląska- Nowy Bytom ul. gen. Hallera 9, Straż Miejska Ruda Ś ląska- Nowy Bytom ul. gen. Hallera 61, Izba Wytrzeźwień Ruda Ś ląska- Nowy Bytom ul. To łstoja 11, Wydzia ł Zdrowia i Spraw Spo łecznych Urzędu Miasta Ruda Ś ląska Ruda Ś ląska- Nowy Bytom Plac Jana Paw ła II 6 Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Zdrowe Życie" Ruda Ś ląska 1 ul. Ballestremów 16, Samopomocowe Grupy Wsparcia typu: AA, Al.-Alanon, Al.-ALTEEN,DDA Sąd Rejonowy w Rudzie Ś ląskiej, Placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opieku ńczej i specjalistycznej Pedagodzy szkolni wyspecjalizowani w zakresie profilaktyki uzale żnień dla dzieci i m łodzieży Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto Miasto korzysta z nast ępuj ących zasobów: Powiatowy Urząd Pracy Placówki kulturalne Rudzkie Kościoły Katolickie i inne zwi ązki wyznaniowe Domy Pomocy Społecznej. Opracowal: Pelnomounk Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemow Alkoholovrych Narkomanii - Beata lutomska Naczelnik Wydzia łu Zdrowia i Spraw Społecznych - Mirosława Gamba Strona 8

9 2. Rynek napojów alkoholowych w mie ście Zgodnie z art. 12. ustawy z dnia 26 pa ździernika 1982r. o wychowaniu w trze źwości i przeciwdzia łaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U z 2012 r. poz z pó źn. zm.) Rada Miasta usta ła w drodze uchwa ły, dla terenu miasta liczb ę punktów sprzeda ży napojów zawieraj ących powyżej 4,5% alkoholu (z wyj ątkiem piwa), przeznaczonych do spo życia poza miejscem sprzeda ży jak i w miejscu sprzeda ży oraz ustala w drodze uchwa ły, zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzeda ży i podawania napojów alkoholowych. Stosuj ąc si ę do w/w zapisu art. 12, Rada Miasta w Rudzie Śląskiej podj ęła stosowne uchwa ły reguluj ące rynek napojów alkoholowych w Mie ście. Są to: a) Uchwa ła Rady Miasta w Rudzie Ś ląskiej Nr PR z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Ruda Ś ląska liczby punktów sprzeda ży napojów alkoholowych zawieraj ących powyżej 4,5% alkoholu (z wyj ątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzeda ży, b) Uchwa ła Rady Miasta Ruda Ś ląska Nr 360/XIX/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku, w sprawie okre ślenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzeda ży napojów alkoholowych, zmieniona: c) Uchwa ła Nr PR Rady Miasta Ruda Ś ląska z dnia 29 czerwca 2011 roku zmieniaj ąca Uchwalę Nr 360/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Ś ląska z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie okre ślenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Ś ląska miejsc sprzeda ży napojów alkoholowych. Dostępność napojów alkoholowych w mieście na dzie ń 31 sierpnia 2014 roku przedstawia si ę następująco: ogółem punktów detalicznych i gastronomicznych w tym: do spożycia poza miejscem sprzeda ży do spożycia w miejscu sprzeda ży Opraco t: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzia łu Zdrowia i Spraw Społecznych - Miroslawa Gamba Strona 9

10 3. Cele programu 3.1. Cele strategiczne programu: a) zmniejszenie szkód ekonomicznych, spo łecznych i psychologicznych, spowodowanych używaniem alkoholu lub środków psychoaktywnych, szczególnie dotykaj ących dzieci i m łodzież, b) ograniczenie populacji osób pij ących ryzykownie i szkodliwie oraz u żywających środków psychoaktywnych, c) ograniczenie picia alkoholu lub u żywania środków psychoaktywnych przez osoby niepe łnoletnie, d) zmniejszenie rozmiarów problemów aktualnie wyst ępujących, e) podejmowanie dzia łań ograniczaj ących zjawisko agresji w śród m łodzieży, f) podejmowanie dzia łań ograniczaj ących zjawisko przemocy w rodzinie, g) propagowanie zdrowego, wolnego od na łogów stylu życia, h) wsparcie dzieci i m łodzieży wychowuj ącej się w warunkach niekorzystnych dla ich prawid łowego rozwoju, spowodowanych m.in. problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie, bezradno ścią opiekuńczo - wychowawczą, trudną sytuacj ą materialn ą, żyjącej w środowisku zagro żonym alkoholizmem lub narkomani ą Cele szczegó łowe programu: a) zwi ększenie dostępno ści pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzale żnionych i zagrożonych uzależnieniem, poprzez: - kontynuowanie dzia łań polegaj ących na udzielaniu pomocy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej oraz prawnej, - budowanie systemu informowania mieszka ńców o możliwości korzystania z oferty instytucji pomocowych; b) zwi ększenie efektywno ści oddzia ływań profilaktycznych poprzez: - wspieranie rozwoju i funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, - doskonalenie metod i środków ww. oddzia ływań, - ograniczenie mo żliwości zakupu i spożycia alkoholu przez osoby niepe łnoletnie, edukacj ę w kierunku zmiany postaw spo łecznych wobec problemów alkoholowych i problemów używania środków psychoaktywnych oraz metod ich rozwi ązywania, - promocj ę zdrowego, wolnego od uzale żnień, stylu życia, - edukacj ę w kierunku podnoszenia świadomości społeczeństwa (szczególnie dzieci i m łodzieży), w zakresie zagro żeń związanych ze spo żywaniem alkoholu oraz z używaniem środków psychoaktywnych; c) lepsza jako ść współpracy pomi ędzy instytucjami, organizacjami po żytku publicznego oraz innymi podmiotami poprzez: - specjalistyczne szkolenia oraz inne formy doskonalenia zawodowego, Opracowali Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki I Rozwi ązywania Probtemow Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych - Mirostawa Gamba Strona 10

11 - usprawnienie koordynacji dzia ła ń w zakresie pomocy rodzinie, - zbudowanie sprawnego systemu przep ływu informacji i danych dotycz ących problemu nadużywania alkoholu, u żywania środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie; d) monitorowanie efektów pracy profilaktyczno - terapeutycznej poprzez: - ewaluacje realizowanych programów, - sprawozdania z realizowanych zada ń przez poszczególne podmioty, - kontrole punktów sprzeda ży napojów alkoholowych. Opracowal: Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozyd ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych - Mirostawa Gamba Strona 11

12 4. Zadania programu Zadanie: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin Działania podejmowane w ramach zadania Realizatorzy Partnerzy ( wg punktów z MPPIRPA) Wspieranie dzia łalności Ośrodka OTU Wydzia ł Zdrowia i Spraw Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ w Społecznych UM Rudzie śląskiej, Finansowanie programów terapeutycznych, dofinansowanie zada ń realizowanych w ramach programów profilaktycznych, podejmowanie dzia łań na rzecz zwiększenia skuteano ści terapii uzależnień, Wydzial Zdrowia i Spraw Społecznych UM organizacje pozarz ądowe finansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego w formie opieku ńczej lub specjalistycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem, MOPS organizacje pozarz ądowe finansowanie dzia łalności poradnictwa z zakresu uzależnień od alkoholu, MOPS organizacja i finansowanie szkoleń i zaj ęć warsztatowych podnoszących kwalifikacje wybranych grup pracowników, między innymi pracowników służby zdrowia, nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych. Wydzia ł Zdrowia i Spraw Społecznych UM organizacje pozarz ądowe, szkoły, inne instytucje wed ług potrzeb Zadanie: Udzielanie rodzinom, w których wyst ępują problemy alkoholowe, pomocy psychospo łecznej i prawnej, a w szczególno ści ochrona przed przemocą w rodzinie organizowanie spotka ń konsultacyjnych z udzia łem specjalistów do spraw uzależnień oraz przedstawicieli różnych grup zawodowych spotykaj ących się z problemem uzależnień, a talde organizowanie spotka ń Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w zakresie rozwiązywania problemów związanych z przemoc ą, MOPS Policja, 01K, o świata, ochrona zdrowia, organizacje pozarządowe, kuratorzy sądowi, prokuratura, inni (w miarę indywidualnych potrzeb) Zadanie: Prowadzenie profilaktycznej dzia łalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi ązywania problemów alkoholowych i przeciwdzia łania narkomanii, w szczególno ści dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj ęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opieku ńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych Opracowa ł: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydziatu Zdrowia i Spraw Spo łecznych - Miros ława Gamba Strona 12

13 Kontynuowanie zaj ęć opieku ńczo - wychowawczych oraz socjoterapeutycznych dla dzieci i m łodzieży z różnych grup wiekowych, MOPS organizacje pozarządowe, szkoty, przedszkola organizowanie i finansowanie w placówkach o światowych Miasta dzia łań, związanych z realizacj ą programów edukacyjno - profilaktycznych, kierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, w zakresie przeciwdzia łania uzależnieniom, Wydzia ł ()Światy UM szko ły, przedszkola, uczniowskie kluby sportowe, indywidualni wykonawcy inicjowanie i organizowanie form zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży oraz doroslych, o charakterze kulturalnym i sportowo - turystycznym, w tym wypoczynku letniego i zimowego, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM szko ły, przedszkola, kluby sportowe, szkolne kluby sportowe, organizacje pozarządowe, miejskie centra kultury, biblioteki, muzea organizacja szkole ń dla grup zawodowych pracuj ących z osobami uzależnionymi i grupami ryzyka, organizowanie lokalnych kampanii informacyjnych i promuj ących trzeźwy styl życia, współpraca z mediami w zakresie propagowania wiedzy na temat trzeźwego stylu życia oraz przeciwdzia łania przemocy, udział w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich kampaniach społecznych związanych z przeciwdzia łaniem uzależnieniom, organizowanie bada ń, sondaży, lokalnych diagnoz bądź ekspertyz, pozwalaj ących ocenić aktualny stan problemów uzależnień, istniej ących zasobów oraz planowanych środków zapobiegawczych, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spolecznej. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM MKRPA, MOPS, indywidualni wykonawcy Zadanie: Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych udzielanie pomocy Wydział Zdrowia i Spraw MOPS, MCK, biblioteka, muzeum, merytorycznej, organizacyjnej i finansowej; stala i Społecznych UM organizacje pozarz ądowe, systematyczna wspó łpraca z szkoły, inne instytucje wed ług jednostkami miejskimi i innyrni realizuj ącymi własne programy potrzeb. profilaktyczne w sferze rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (MOPS, MCK, MBP, PARPA, Izba Wytrzeźwień, sądy, Opracowa ł: Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemow Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydziatu Zdrowia i Spraw Spo łecznych - Mirostawa Gamba Strona 13

14 placówki oświatowe, Policja, Straż Miejska i inne), współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmuj ącymi się tematyką profilaktyki uzależnienia od alkoholu, wspieranie dzia łalności samopomocowych oraz inicjatyw profilaktycznych osób i grup nieformalnych w sferze rozwiązywania problemów uzależnienia, Opracowal: Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzia łu Zdrowia i Spraw Społecznych - Miroslawa Gamba Strona 14

15 5. Programy realizowane w ramach otwartych konkursów ofert ze środków profilaktyki alkoholowe NAZWA PROGRAMU WARTOŚĆ PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW Dni Profilaktyki ,00 Dzia łalność Klubów Młodzieżowych ,00 Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i m łodzieży ,00 Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i m łodzieży-ferie z profilaktyką ,00 Pomoc ludziom uzależnionym, współuzależnionym oraz ich rodzinom ,00 Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i m łodzieży ,00 Ochrona praw dziecka jako element dzia łań profilaktycznych zapobiegaj ący patologiom spo łecznym ,00 Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy ,00 Mam Alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii ,00 Opracowa ł : Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Ronnri ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzia łu Zdrowia i Spraw Spo łecznych - Mirostawa Gamba Strona 15

16 6. Dysponenci środków finansowych DYSPONENCI WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH Wydziat Zdrowia i Spraw Spo łecznych , ,00 Wydzia ł Zarządzania Kryzysowego ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Spo łecznej Razem: ,00 Opracowa ł: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Ronvi ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzia łu ZdroeAa i Spraw Społecznych - Miros ława Gamba Strona 16

17 7.Miejska Komisia Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych 7.1.Zadania Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problemów Alkoholowych a) inicjowanie dzia łań w zakresie realizacji zada ń własnych Miasta zwi ązanych z profilaktyką i rozwi ązywaniem problemów alkoholowych, b) współpraca z innymi instytucjami zajmuj ącymi si ę profilaktyką alkoholową oraz profilaktyką przemocy w rodzinie, c) udzia ł w pracach Zespo łu Interdyscyplinarnego, d) podejmowanie czynno ści, zmierzaj ących do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowi ązku poddania si ę leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, e) zgodnie z art.18 ust.3a ustawy o wychowaniu w trze źwości i przeciwdzia łaniu alkoholizmowi opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na sprzeda ż alkoholu wydaj ąc postanowienia o zgodności lokalizacji punktu sprzeda ży z obowi ązującymi uchwa łami Rady Miasta w Rudzie Ś ląskiej, f) przeprowadzanie interwencyjnej kontroli przestrzegania zasad sprzeda ży i podawania napojów alkoholowych, g) prowadzenie dyżurów informacyjnych i przyjmowanie zg łoszeń zwi ązanych z uzale żnieniem od alkoholu oraz przemoc ą w rodzinie w tym: realizacja procedury Niebieska Karta", h) pozosta łe zasady dzia łania Komisji okre ślone zosta ły w Regulaminie dzia łania Komisji. 7.2Zasady wynagradzania cztonków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art. 4' pkt 5 Ustawy z dnia 26 pa ździernika 1982 roku o wychowaniu w trzeźwo ści i przeciwdzia łaniu alkoholizmowi określa si ę wysoko ść wynagrodzenia cz łonków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: a) Przewodniczący otrzymuje za prac ę w Komisji miesi ęczne wynagrodzenie w wysoko ści 0,6 z 80% stawki bazowej okre ślonej w ustawie bud żetowej. b) Sekretarz i Zast ępca otrzymuj ą za prac ę w Komisji miesięczne wynagrodzenie w wysoko ści 0,8 z 80% stawki bazowej okre ślonej w ustawie bud żetowej. c) Członkowie otrzymuj ą za pracę w Komisji miesi ęczne wynagrodzenie w wysoko ści 0,4 z 80% stawki bazowej okre ślonej w ustawie bud żetowej. d) Wynagrodzenie w danym miesi ącu za nieobecno ść na posiedzeniach Komisji i na dy żurach będzie pomniejszone wprost proporcjonalnie do liczby godzin nieobecno ści. e) Wynagrodzenie jest wyp łacane na podstawie miesi ęcznej listy obecno ści po odtrąceniu naliczonego podatku. f) W budżecie Miasta Ruda Ś ląska na 2015 rok na wynagrodzenia Komisji zabezpieczono kwot ę ,00 złotych. Opracowa ł: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzia łu Zdrowia i Spraw Spolecznych - Miros ława Gamba Strona 17

18 7.3Koszty delegacji czfonków Komisji a) Gmina dopełniaj ąc obowiązku przeszkolenia cz łonków Komisji, umożliwiać im będzie uczestnictwo w szkoleniach zwi ązanych z dzia łaniami Komisji. b) Koszt udzia łu cztonków Komisji w odpowiednich szkoleniach op łacany będzie w ca łości ze środków budżetu Miasta. c) Cz łonkom Komisji przys ługuje zwrot kosztów podró ży ustalonych dla pracowników Urzędu Miasta z wyłączeniem dojazdów na posiedzenie komisji, czynno ści zwi ązanych z prac ą w Komisji oraz grup roboczych. d) Delegacje podpisuje Prezydent Miasta lub upowa żniona przez niego osoba, którzy s ą również uprawnieni do okre ślenia środków transportu. e) Członkowie Komisji nie są pracownikami Urzędu Miasta. Postanowienia ko ńcowe 1. Źródła finansowania Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych finansowany jest ze środków finansowych bud żetu Miasta pochodzących z optat za wydawanie i korzystanie z zezwole ń na sprzedaż napojów alkoholowych, z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz środków własnych instytucji, organizacji pozarz ądowych i innych. WODNIC ASTA RUD a Opraco al Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzia łu Zdrowia i Spraw Spolecznych - Miroslawa Gamba Strona 18

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/952/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014r. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR LY/980/2013 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

GMINA NASIELSK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

GMINA NASIELSK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK GMINA NASIELSK GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Opracowanie: Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/446/13 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 26 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/446/13 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/446/13 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 30 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r." Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia... 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Krasnopol na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 425/XLVII/2005. Rady Miejskiej w Ostrołęce. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Uchwała Nr 425/XLVII/2005. Rady Miejskiej w Ostrołęce. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. Uchwała Nr 425/XLVII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok. Na podstawie art.4¹ ust. 2

Bardziej szczegółowo

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne

Gminny. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne Gminny Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/206/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na rok 2009 1. Postanowienia ogólne 1. Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29.12.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

Bardziej szczegółowo

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Załącznik nr 1 do uchwały 17/III/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 19 grudnia 2014r. Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. U C H W A Ł A NR IV/21/14 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. Projekt do konsultacji UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia... 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO. z dnia 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/193/2014 GMINY OSTASZEWO z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/431/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 17 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLV/431/13 RADY GMINY ANDRESPOL. z dnia 17 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLV/431/13 RADY GMINY ANDRESPOL z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2, pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr LII/491/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr LII/491/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr LII/491/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 r. WSTĘP Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Pyrzyce na rok 2014 stanowi realizację

Bardziej szczegółowo

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK

I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.101.2011 Rady Gminy Przykona z dnia 22 grudnia 2011roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK Niniejszy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lutego 2015 r. Poz. 932 UCHWAŁA NR 17/III/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 2 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SZTABIN z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2014 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2014 Kościerzyna 2013 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Na rok 2014 I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r.

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla gminy Trąbki Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Włodawa na 2016 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 317 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/630/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Załącznik do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 15 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 15 października 2014 r. UCHWAŁA NR LV/1285/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.1.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.1.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR RG.0007.1.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. G M I N N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr.../.../08 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... stycznia 2008 roku

U C H W A Ł A Nr.../.../08 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... stycznia 2008 roku U C H W A Ł A Nr.../.../08 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia... stycznia 2008 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/VI/2007. Rady Miasta Ostrołęki

Uchwała Nr 36/VI/2007. Rady Miasta Ostrołęki Uchwała Nr 36/VI/2007 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art.4¹ ust. 1,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008

MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W PRZEWORSKU W LATACH 2006 2008 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/269/06 Rady Miasta Przeworska z dnia 26 stycznia 2006r. SPIS TRESCI I. Wprowadzenie II. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XI/99/2015 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2012 z dnia października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L 443/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Projekt Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok WSTĘP Zgodnie z art. 4 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Katowicach na 2015 rok PROJEKT Rozdział I Cele i zadania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Rozdział II Zasady realizacji i finansowania Programu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 13 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XVIII/258/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. stanowiącego część składową strategii rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

W sprawie: Przyj cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy My lenice 2005 rok.

W sprawie: Przyj cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy My lenice 2005 rok. UCHWAŁA nr 207/XXXIV/2004 RADY MIEJSKIEJ W MY LENICACH z dnia 30 grudnia 2004 roku W sprawie: Przyj cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy My

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2013 z dnia kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2014 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE LYSKI NA 2009r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE LYSKI NA 2009r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE LYSKI NA 2009r. 1. WSTĘP Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany w Gminie Lyski jest integralną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziemiany na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III. 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom. 2. Ewaluacja gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom

ROZDZIAŁ III. 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom. 2. Ewaluacja gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom ROZDZIAŁ III 1. Monitoring gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom Celem monitoringu prowadzonego w czasie realizacji programu, jest porównanie istniejącego stanu działań z założeniami programu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2009 z dnia...listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE. z dnia 29 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/353/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Załącznik do uchwały nr LI/335/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 19 marca 2010 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych głównym

Bardziej szczegółowo