Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwa ły nr:k Ott?, Rady Miasta Ruda Śląska z dnia i Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii dla Miasta Ruda śląska na rok 2015 Opracowal: Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych - Miroslawa Gamba Strona 1

2 Wprowadzenie Zgodnie z raportem światowej Organizacji Zdrowia pt. Zagro żenia dla zdrowia światowego. śmiertelność i obciążenie chorobami powodowane wybranymi najpowa żniejszymi zagrożeniami", alkohol znajduje si ę na trzecim miejscu w śród czynników ryzyka dla zdrowia populacji i odpowiedzialny jest za ponad 60 rodzajów chorób i urazów. Rozmiary problemów związanych z alkoholem to również wysokie koszty spo łeczne i ekonomiczne, jakie ponosz ą budżety państw. Koszty te szacowane s ą przez światową Organizacj ę Zdrowia na poziomie 1,3 % PKB, tj. w przypadku Polski ok. 17,5 mld. z ł. Corocznie, z przyczyn po średnio lub bezpośrednio zwi ązanych z nadużywaniem alkoholu umiera na ca łym świecie 2,3 mln osób. Osoby nadu żywające alkoholu stanowią około 20% pacjentów ostrych dy żurów. Nadużywanie alkoholu to nie tylko szkody zdrowotne, tak że spo łeczne, takie jak: naruszenie zasad bezpiecze ństwa publicznego, przestępczość, wypadki samochodowe, przemoc w rodzinie, ubóstwo i bezrobocie. Problem uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoakt~ych mimo podejmowanych od wielu lat dzia ła ń mających na celu zwi ększenie świadomości na temat konsekwencji nadużywania środków psychoaktywnych stale utrzymuje tendencj ę wzrostową. Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii na rok 2015, okre śla lokalną strategi ę w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód spo łecznych i indywidualnych, wynikaj ących z używania alkoholu i narkotyków. Podstawę realizacji zada ń ujętych w Programie okre śla ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trze źwości i przeciwdzia łaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia łaniu narkomanii. Zgodnie z cytowaną wyżej ustawą zadania w zakresie profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych wykonuje si ę poprzez odpowiednie kszta łtowanie polityki spo łecznej, w szczególno ści: tworzenie warunków sprzyjaj ących realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie si ę od spożywania alkoholu, dzia łalność wychowawczą i informacyjną, ograniczenie dost ępności alkoholu, leczenie, rehabilitacj ę i reintegracj ę osób uzależnionych od alkoholu, zapobieganie negatywnym nast ępstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie oraz przeciwdzia łanie przemocy w rodzinie, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez finansowanie centrum integracji spo łecznej. Program adresowany jest do wszystkich grup spo łecznych w jakikolwiek sposób zwi ązanych z problemem alkoholowym, b ądź zagrożonych prawdopodobieństwem jego wystąpienia. Podobnie jak w latach ubieg łych, dokumentami krajowymi, z których realizacj ą koresponduje realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdzia łania Narkomani w zakresie problemów zwi ązanych z używaniem alkoholu, s ą mi ędzy innymi: - Narodowy Program Zdrowia na lata (Cel operacyjny nr 1, nr 2 i nr 5) - Narodowy Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych na lata , - Krajowy Program Przeciwdzia łania Przemocy w Rodzinie, Opracowal: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rormi ązywania Problemow Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydziale Zdrowia i Spraw Spotecznych - Miroslawa Gamba Strona 2

3 - Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, - Narodowy Program Bezpiecze ństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, - Program profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata , - Strategia Polityki Spo łecznej województwa ś ląskiego w latach , Miejska Strategia Rozwi ązywania Problemów Spo łecznych Miasta Ruda śląska na lata Dzia łania w zakresie przeciwdzia łania narkomanii, podobnie jak w zakresie rozwi ązywania problemów alkoholowych, powinny być przedmiotem szczególnej troski ze strony organów administracji rz ądowej i samorządowej. Ustawa dotycząca przeciwdzia łania narkomanii okre śla kierunek polityki pa ństwa wobec narkomanii. Kompleksowo reguluje zagadnienia zwi ązane z problematyk ą ograniczania popytu jak i podaży narkotyków, okre śla zagadnienia dotycz ące postępowania z osobami uzale żnionymi, wskazuje zadania z tego zakresu oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizacj ę, określa również źród ła finansowania tych zada ń. Ustawa nak łada na gminy obowi ązek prowadzenia dzia łań zwi ązanych z przeciwdzia łaniem narkomanii oraz integracj ą społeczną osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, które swoim zakresem obejmuj ą: - dzia łalność wychowawczą, - dzia łalność edukacyjn ą, - dzia łalność informacyjn ą i zapobiegawczą, - leczenie i rehabilitacj ę, - reintegracj ę osób uzależnionych, - ograniczanie szkód zdrowotnych i spo łecznych. Dokumentami krajowymi, z których realizacj ą koresponduje realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdzia łania Narkomanii w zakresie narkomanii, s ą mi ędzy innymi: - Narodowy Program Zdrowia na tata , - Krajowy Program Przeciwdzia łania Narkomanii na lata , - Krajowy Program Przeciwdzia łania Przemocy w Rodzinie, - Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, - Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zaka żeniom HIV, - Narodowy Program Bezpiecze ństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005, - Program Przeciwdzia łania Narkomanii w województwie ś ląskim na lata , - Strategia Polityki Spo łecznej województwa śląskiego w latach , Miejska Strategia Rozwi ązywania Problemów Spo łecznych Miasta Ruda śląska na lata Sposoby realizacji zada ń zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia łania Narkomanii dostosowane s ą do potrzeb lokalnych oraz Opracowal: Pe łnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problem Alkoholowych i Narkomanii Naczelnik Wydzialu Zdrowia i Spraw Spo łecznych - Miros ława Gamba Strona 3

4 możliwości prowadzenia okre ślonych dzia łań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe. Budowanie spójnej strategii przeciwdzia łania problemom uzależnień w Mieście Ruda Śląska, opiera się na systemowo ści i konsekwentnym wdra żaniu dzia łań profilaktycznych i terapeutycznych, we wspó łpracy z ró żnymi środowiskami prowadzącymi dzia łania w tym zakresie. Przy opracowaniu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii, uwzgl ędnione zosta ły wskazówki wynikaj ące z Rekomendacji Pa ństwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych". Wykor-zystano równie ż publikację Krajowego Biura ds. Zapobiegania Narkomanii pn. Zasady tworzenia Gminnych Programów Przeciwdzia łania Narkomanii". Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii oparty jest na uznaniu, że trzeźwość obywateli i przeciwdzia łanie narkomanii stanowi niezb ędny warunek moralnego i materialnego dobra narodu, w tym szczególnie tej jego cz ęści, którą stanowi spo łeczność lokalna Miasta Ruda Ś ląska. Stanowi prawną podstawę podejmowanych dzia łań oraz część Miejskiej Strategii Rozwi ązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Ś ląska na lata , a modyfikowany jest w oparciu o now ą wiedzę i doświadczenia z zakresu profilaktyki uzale żnień i przemocy. Zadania i sposoby ich realizacji okre ślone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdzia łania Narkomanii na 2015 rok, dostosowane są do potrzeb lokalnych i możliwości prowadzenia okre ślonych form pracy w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe oraz ewentualn ą pomoc merytoryczn ą i materialną ze strony podmiotów zewn ętrznych - jednostek samorz ądowych wyższego szczebla, organizacji, instytucji i osób fizycznych. Finansową podstawę realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia łania Narkomanii, zgodnie z art. 182, stanowi ą dochody Miasta, ze środków pochodz ących z op łat pobieranych za korzystanie z zezwole ń na sprzeda ż napojów alkoholowych wydawanych przez Prezydenta Miasta Ruda Ś ląska, zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trze źwości i przeciwdzia łaniu alkoholizmowi. Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia łania Narkomanii na rok 2015 zawiera zadania zawarte w ustawie i jest kontynuacj ą dzia łań z lat poprzednich. Stanowi spis zada ń będących zadaniami w łasnymi gminy w obszarze tych zagadnie ń społecznych, które będą realizowane w roku 2015 a skierowane s ą do wszystkich mieszka ńców naszego Miasta i obejmuj ą w szczególno ści: Opracowa ł: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi~ania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzia łu Zdrowia i Spraw Społecznych - Miros ława Gamba Strona 4

5 a) zwi ększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale żnionych od alkoholu i narkotyków, b) prowadzenie profilaktycznej dzia łalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz przeciwdzia łania uzależnieniom, w szczególno ści dla dzieci i m łodzieży w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj ęć sportowych, a także dzia łań na rzecz do żywiania dzieci uczestnicz ących w pozalekcyjnych programach opieku ńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, c) stworzenie warunków podejmowania leczenia przez osoby uzale żnione, d) wspomaganie dzia łalności instytucji, stowarzysze ń i osób fizycznych, s ł użącej rozwi ązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii, e) podejmowanie interwencji w zwi ązku z naruszeniem przepisów okre ślonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trze źwości i przeciwdzia łaniu alkoholizmowi oraz wyst ępowanie przed sądem w charakterze oskar życiela publicznego, f) zwi ększenie świadomości społecznej wobec problemów zwi ązanych z si ęganiem po narkotyki, g) wsparcie rodzin zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią. Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii, może być modyfikowany w przypadku uzasadnionych potrzeb związanych z zapobieganiem i rozwi ązywaniem problemów alkoholowych, uchwa łami Rady Miasta Ruda ś ląska. Opracowa ł: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozv ąiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzia łu Zdrowia i Spraw Społecznych - Miros ława Gamba Strona 5

6 Podstawowe definicje Profilaktyka uniwersalna - ukierunkowana na ca łe populacje. Są to dzia łania profilaktyczne adresowane do ca łych grup (populacji) bez wzgl ędu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów alkoholowych. Ich celem jest zmniejszanie lub eliminowanie czynników ryzyka sprzyjaj ących rozwojowi problemów alkoholowych w danej populacji. Dzia łania uniwersalne są realizowane na przyk ład w populacji dzieci i m łodzieży w wieku gimnazjalnym, w populacji m łodych doros łych, w populacji rodziców posiadaj ących dzieci w wieku szkolnym, itd. Przyk ładem profilaktyki uniwersalnej s ą programy opó źniania inicjacji alkoholowej lub papierosowej adresowane do ca łej populacji dzieci wchodz ących w okres pierwszych eksperymentów z substancjami psychoaktywnymi. Profilaktyka selektywna - ukierunkowana na jednostki i grupy zwi ększonego ryzyka. Są to dzia łania profilaktyczne adresowane do jednostek lub grup, które ze wzgl ędu na swoj ą sytuacj ę społeczną, rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne, są narażone na większe od przeci ętnego ryzyko wyst ąpienia problemów alkoholowych lub/i innych zaburze ń zdrowia psychicznego. Przyktadem profilaktyki selektywnej s ą dzia łania edukacyjne, opieku ńcze i rozwojowe podejmowane wobec dzieci pochodz ących z rodzin z problemem alkoholowym. Dzia łania z tego poziomu profilaktyki s ą podejmowane ze wzgl ędu na sam fakt przynale żności do takiej grupy, czyli np. bycie dzieckiem osoby uzależnionej od alkoholu, a nie ze względu na występowanie zaburze ń lub problemów psychicznych u takich dzieci. Profilaktyka selektywna jest wiec z definicji przede wszystkim dzia łaniem uprzedzaj ącym, a nie naprawczym. Profilaktyka wskazuj ąca - ukierunkowana na jednostki (lub grupy) wysokiego ryzyka demonstruj ące pierwsze symptomy problemów alkoholowych. Są to dzia łania profilaktyczne adresowane do osób (grup osób), które demonstruj ą wczesne symptomy problemów alkoholowych lub/i innych zaburze ń zachowania lub problemów psychicznych, ale jeszcze nie spe łniają kryteriów diagnostycznych picia szkodliwego, uzale żnienia od alkoholu lub innych zaburze ń zwi ązanych z nadu żywaniem alkoholu opisanych w Mi ędzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. Przyktadem profilaktyki wskazuj ącej są zaj ęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, które przejawiaj ą wysoki poziom agresji i nieprzystosowania w kontaktach z rówie śnikami, a także interwencje podejmowane wobec uczniów upijaj ących si ę lub eksperymentuj ących z narkotykami. Do profilaktyki wskazuj ącej można również zaliczyć niektóre dzia łania maj ące na celu redukcj ę szkód zdrowotnych lub spo łecznych u osób nadu żywających alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych (np. dzia łania edukacyjne i prawne zmierzaj ące do ograniczenia liczby wypadków drogowych pope łnianych przez kierowców pod wp ływem alkoholu). Uzależnienie. Silne pragnienie za żywania konkretnych środków, bądź wykonywania jakiej ś czynno ści. Rodzajów uzależnień jest wiele. Mo żna uzależnić się od alkoholu, narkotyków, leków, Opracowa ł: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzia łu Zdrowia i Spraw Spo łecznych - Miros ława Gamba Strona 6

7 hazardu, papierosów, tytoniu, komputera, gier komputerowych, Internetu, seksu, robienia zakupów, pracy itp. Uzależnienie to choroba, która utrudnia prawid łowe funkcjonowanie psychiczne, fizyczne i społeczne. Osoba uzależniona najczęściej nie zdaje sobie sprawy ze swojego na łogu, który przynosi wiele szkód. Powoduje koncentracj ę na wykonywaniu jakiej ś czynno ści bądź zażywaniu konkretnego środka. Wp ływa też negatywnie na zdrowie psychiczne jak i fizyczne. Narkotyki są substancjami psychoaktywnymi, które po dotarciu do mózgu, pobudzaj ą jego ośrodki, wpływając tym samym na procesy psychiczne cz łowieka (np. spostrzeganie, my ślenie, emocje), prowadzą do zmiany stanów świadomości, dzia łając na cz łowieka zmieniaj ą jego samopoczucie i odbiór otaczaj ącej rzeczywisto ści. Narkotyk jest to substancja powoduj ąca zniesienie bólu, eufori ę, oszo łomienie, której częste stosowanie prowadzi do narkomanii. W mowie potocznej określa się tym terminem ka żdy nielegalny środek psychoaktywny u żywany do celów niemedycznych, niezale żnie od jego właściwo ści farmakologicznych i kierunku dzia łania. Rehabilitacja (post ępowanie po leczeniu) to dzia łania podtrzymuj ące zmian ę u osób uzależnionych po zako ńczeniu leczenia uzale żnienia, utrwalaj ące efekty leczenia, ucz ące umiej ętności służących zdrowieniu oraz pomagaj ące w podejmowaniu i realizacji zada ń wynikaj ących z ról spo łecznych. Przykładami są: treningi zapobiegania nawrotom w uzale żnieniu, grupy wsparcia dla absolwentów" leczenia uzależnień, treningi zachowa ń konstruktywnych, programy wychodzenia z bezdomno ści, grupy samopomocowe Anonimowych Alkoholików, kluby abstynenta, programy aktywizacji zawodowej. Opracowal: Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzialu Zdrovna i Spraw Spolecznych - Miroslawa Gamba Strona 7

8 1. Zasoby instytucjonalne Specjalistyczn ą pomoc z zakresu rozwi ązywania problemów alkoholowych, s łużących bezpośrednio i pośrednio rozwi ązywaniu problemów uzależnień od alkoholu oraz pomocy rodzinom dysfunkcyjnym, świadczą w Rudzie Śląskiej: Miejski O środek Pomocy Spo łecznej Ruda Ś ląska-nowy Bytom ul. J. Markowej 20, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdzia łania Przemocy w Rodzinie w Rudzie Śląskiej Ruda Ś ląska- Nowy Bytom ul. J. Markowej 20, Miejska Komisja Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych Ruda Ś ląska- Nowy Bytom ul. J. Markowej 22, Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ Ruda Śląska 1 ul. Ballestremów 16, Ośrodek Interwencji Kryzysowej Ruda Ś ląska 1 ul. Ballestremów 16, Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie Ruda Ś ląska- Bykowina ul. Plebiscytowa 12, Komenda Miejska Policji Ruda Śląska- Nowy Bytom ul. gen. Hallera 9, Straż Miejska Ruda Ś ląska- Nowy Bytom ul. gen. Hallera 61, Izba Wytrzeźwień Ruda Ś ląska- Nowy Bytom ul. To łstoja 11, Wydzia ł Zdrowia i Spraw Spo łecznych Urzędu Miasta Ruda Ś ląska Ruda Ś ląska- Nowy Bytom Plac Jana Paw ła II 6 Rudzkie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Zdrowe Życie" Ruda Ś ląska 1 ul. Ballestremów 16, Samopomocowe Grupy Wsparcia typu: AA, Al.-Alanon, Al.-ALTEEN,DDA Sąd Rejonowy w Rudzie Ś ląskiej, Placówki wsparcia dziennego prowadzone w formie opieku ńczej i specjalistycznej Pedagodzy szkolni wyspecjalizowani w zakresie profilaktyki uzale żnień dla dzieci i m łodzieży Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia łalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto Miasto korzysta z nast ępuj ących zasobów: Powiatowy Urząd Pracy Placówki kulturalne Rudzkie Kościoły Katolickie i inne zwi ązki wyznaniowe Domy Pomocy Społecznej. Opracowal: Pelnomounk Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemow Alkoholovrych Narkomanii - Beata lutomska Naczelnik Wydzia łu Zdrowia i Spraw Społecznych - Mirosława Gamba Strona 8

9 2. Rynek napojów alkoholowych w mie ście Zgodnie z art. 12. ustawy z dnia 26 pa ździernika 1982r. o wychowaniu w trze źwości i przeciwdzia łaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U z 2012 r. poz z pó źn. zm.) Rada Miasta usta ła w drodze uchwa ły, dla terenu miasta liczb ę punktów sprzeda ży napojów zawieraj ących powyżej 4,5% alkoholu (z wyj ątkiem piwa), przeznaczonych do spo życia poza miejscem sprzeda ży jak i w miejscu sprzeda ży oraz ustala w drodze uchwa ły, zasady usytuowania na terenie miasta miejsc sprzeda ży i podawania napojów alkoholowych. Stosuj ąc si ę do w/w zapisu art. 12, Rada Miasta w Rudzie Śląskiej podj ęła stosowne uchwa ły reguluj ące rynek napojów alkoholowych w Mie ście. Są to: a) Uchwa ła Rady Miasta w Rudzie Ś ląskiej Nr PR z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Ruda Ś ląska liczby punktów sprzeda ży napojów alkoholowych zawieraj ących powyżej 4,5% alkoholu (z wyj ątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzeda ży, b) Uchwa ła Rady Miasta Ruda Ś ląska Nr 360/XIX/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku, w sprawie okre ślenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Śląska miejsc sprzeda ży napojów alkoholowych, zmieniona: c) Uchwa ła Nr PR Rady Miasta Ruda Ś ląska z dnia 29 czerwca 2011 roku zmieniaj ąca Uchwalę Nr 360/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Ś ląska z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie okre ślenia zasad usytuowania na terenie miasta Ruda Ś ląska miejsc sprzeda ży napojów alkoholowych. Dostępność napojów alkoholowych w mieście na dzie ń 31 sierpnia 2014 roku przedstawia si ę następująco: ogółem punktów detalicznych i gastronomicznych w tym: do spożycia poza miejscem sprzeda ży do spożycia w miejscu sprzeda ży Opraco t: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzia łu Zdrowia i Spraw Społecznych - Miroslawa Gamba Strona 9

10 3. Cele programu 3.1. Cele strategiczne programu: a) zmniejszenie szkód ekonomicznych, spo łecznych i psychologicznych, spowodowanych używaniem alkoholu lub środków psychoaktywnych, szczególnie dotykaj ących dzieci i m łodzież, b) ograniczenie populacji osób pij ących ryzykownie i szkodliwie oraz u żywających środków psychoaktywnych, c) ograniczenie picia alkoholu lub u żywania środków psychoaktywnych przez osoby niepe łnoletnie, d) zmniejszenie rozmiarów problemów aktualnie wyst ępujących, e) podejmowanie dzia łań ograniczaj ących zjawisko agresji w śród m łodzieży, f) podejmowanie dzia łań ograniczaj ących zjawisko przemocy w rodzinie, g) propagowanie zdrowego, wolnego od na łogów stylu życia, h) wsparcie dzieci i m łodzieży wychowuj ącej się w warunkach niekorzystnych dla ich prawid łowego rozwoju, spowodowanych m.in. problemem alkoholowym, przemocą w rodzinie, bezradno ścią opiekuńczo - wychowawczą, trudną sytuacj ą materialn ą, żyjącej w środowisku zagro żonym alkoholizmem lub narkomani ą Cele szczegó łowe programu: a) zwi ększenie dostępno ści pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzale żnionych i zagrożonych uzależnieniem, poprzez: - kontynuowanie dzia łań polegaj ących na udzielaniu pomocy pedagogicznej, psychologicznej, terapeutycznej oraz prawnej, - budowanie systemu informowania mieszka ńców o możliwości korzystania z oferty instytucji pomocowych; b) zwi ększenie efektywno ści oddzia ływań profilaktycznych poprzez: - wspieranie rozwoju i funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, - doskonalenie metod i środków ww. oddzia ływań, - ograniczenie mo żliwości zakupu i spożycia alkoholu przez osoby niepe łnoletnie, edukacj ę w kierunku zmiany postaw spo łecznych wobec problemów alkoholowych i problemów używania środków psychoaktywnych oraz metod ich rozwi ązywania, - promocj ę zdrowego, wolnego od uzale żnień, stylu życia, - edukacj ę w kierunku podnoszenia świadomości społeczeństwa (szczególnie dzieci i m łodzieży), w zakresie zagro żeń związanych ze spo żywaniem alkoholu oraz z używaniem środków psychoaktywnych; c) lepsza jako ść współpracy pomi ędzy instytucjami, organizacjami po żytku publicznego oraz innymi podmiotami poprzez: - specjalistyczne szkolenia oraz inne formy doskonalenia zawodowego, Opracowali Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki I Rozwi ązywania Probtemow Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych - Mirostawa Gamba Strona 10

11 - usprawnienie koordynacji dzia ła ń w zakresie pomocy rodzinie, - zbudowanie sprawnego systemu przep ływu informacji i danych dotycz ących problemu nadużywania alkoholu, u żywania środków psychoaktywnych oraz przemocy w rodzinie; d) monitorowanie efektów pracy profilaktyczno - terapeutycznej poprzez: - ewaluacje realizowanych programów, - sprawozdania z realizowanych zada ń przez poszczególne podmioty, - kontrole punktów sprzeda ży napojów alkoholowych. Opracowal: Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozyd ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydziatu Zdrowia i Spraw Spotecznych - Mirostawa Gamba Strona 11

12 4. Zadania programu Zadanie: Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin Działania podejmowane w ramach zadania Realizatorzy Partnerzy ( wg punktów z MPPIRPA) Wspieranie dzia łalności Ośrodka OTU Wydzia ł Zdrowia i Spraw Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ w Społecznych UM Rudzie śląskiej, Finansowanie programów terapeutycznych, dofinansowanie zada ń realizowanych w ramach programów profilaktycznych, podejmowanie dzia łań na rzecz zwiększenia skuteano ści terapii uzależnień, Wydzial Zdrowia i Spraw Społecznych UM organizacje pozarz ądowe finansowanie prowadzenia placówek wsparcia dziennego w formie opieku ńczej lub specjalistycznej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem, MOPS organizacje pozarz ądowe finansowanie dzia łalności poradnictwa z zakresu uzależnień od alkoholu, MOPS organizacja i finansowanie szkoleń i zaj ęć warsztatowych podnoszących kwalifikacje wybranych grup pracowników, między innymi pracowników służby zdrowia, nauczycieli, pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych. Wydzia ł Zdrowia i Spraw Społecznych UM organizacje pozarz ądowe, szkoły, inne instytucje wed ług potrzeb Zadanie: Udzielanie rodzinom, w których wyst ępują problemy alkoholowe, pomocy psychospo łecznej i prawnej, a w szczególno ści ochrona przed przemocą w rodzinie organizowanie spotka ń konsultacyjnych z udzia łem specjalistów do spraw uzależnień oraz przedstawicieli różnych grup zawodowych spotykaj ących się z problemem uzależnień, a talde organizowanie spotka ń Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w zakresie rozwiązywania problemów związanych z przemoc ą, MOPS Policja, 01K, o świata, ochrona zdrowia, organizacje pozarządowe, kuratorzy sądowi, prokuratura, inni (w miarę indywidualnych potrzeb) Zadanie: Prowadzenie profilaktycznej dzia łalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwi ązywania problemów alkoholowych i przeciwdzia łania narkomanii, w szczególno ści dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zaj ęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opieku ńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych Opracowa ł: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydziatu Zdrowia i Spraw Spo łecznych - Miros ława Gamba Strona 12

13 Kontynuowanie zaj ęć opieku ńczo - wychowawczych oraz socjoterapeutycznych dla dzieci i m łodzieży z różnych grup wiekowych, MOPS organizacje pozarządowe, szkoty, przedszkola organizowanie i finansowanie w placówkach o światowych Miasta dzia łań, związanych z realizacj ą programów edukacyjno - profilaktycznych, kierowanych do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, w zakresie przeciwdzia łania uzależnieniom, Wydzia ł ()Światy UM szko ły, przedszkola, uczniowskie kluby sportowe, indywidualni wykonawcy inicjowanie i organizowanie form zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży oraz doroslych, o charakterze kulturalnym i sportowo - turystycznym, w tym wypoczynku letniego i zimowego, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM szko ły, przedszkola, kluby sportowe, szkolne kluby sportowe, organizacje pozarządowe, miejskie centra kultury, biblioteki, muzea organizacja szkole ń dla grup zawodowych pracuj ących z osobami uzależnionymi i grupami ryzyka, organizowanie lokalnych kampanii informacyjnych i promuj ących trzeźwy styl życia, współpraca z mediami w zakresie propagowania wiedzy na temat trzeźwego stylu życia oraz przeciwdzia łania przemocy, udział w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich kampaniach społecznych związanych z przeciwdzia łaniem uzależnieniom, organizowanie bada ń, sondaży, lokalnych diagnoz bądź ekspertyz, pozwalaj ących ocenić aktualny stan problemów uzależnień, istniej ących zasobów oraz planowanych środków zapobiegawczych, współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Spolecznej. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM MKRPA, MOPS, indywidualni wykonawcy Zadanie: Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych udzielanie pomocy Wydział Zdrowia i Spraw MOPS, MCK, biblioteka, muzeum, merytorycznej, organizacyjnej i finansowej; stala i Społecznych UM organizacje pozarz ądowe, systematyczna wspó łpraca z szkoły, inne instytucje wed ług jednostkami miejskimi i innyrni realizuj ącymi własne programy potrzeb. profilaktyczne w sferze rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (MOPS, MCK, MBP, PARPA, Izba Wytrzeźwień, sądy, Opracowa ł: Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemow Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydziatu Zdrowia i Spraw Spo łecznych - Mirostawa Gamba Strona 13

14 placówki oświatowe, Policja, Straż Miejska i inne), współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmuj ącymi się tematyką profilaktyki uzależnienia od alkoholu, wspieranie dzia łalności samopomocowych oraz inicjatyw profilaktycznych osób i grup nieformalnych w sferze rozwiązywania problemów uzależnienia, Opracowal: Pelnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzia łu Zdrowia i Spraw Społecznych - Miroslawa Gamba Strona 14

15 5. Programy realizowane w ramach otwartych konkursów ofert ze środków profilaktyki alkoholowe NAZWA PROGRAMU WARTOŚĆ PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW Dni Profilaktyki ,00 Dzia łalność Klubów Młodzieżowych ,00 Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i m łodzieży ,00 Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i m łodzieży-ferie z profilaktyką ,00 Pomoc ludziom uzależnionym, współuzależnionym oraz ich rodzinom ,00 Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i m łodzieży ,00 Ochrona praw dziecka jako element dzia łań profilaktycznych zapobiegaj ący patologiom spo łecznym ,00 Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy ,00 Mam Alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii ,00 Opracowa ł : Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Ronnri ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzia łu Zdrowia i Spraw Spo łecznych - Mirostawa Gamba Strona 15

16 6. Dysponenci środków finansowych DYSPONENCI WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH Wydziat Zdrowia i Spraw Spo łecznych , ,00 Wydzia ł Zarządzania Kryzysowego ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Spo łecznej Razem: ,00 Opracowa ł: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Ronvi ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzia łu ZdroeAa i Spraw Społecznych - Miros ława Gamba Strona 16

17 7.Miejska Komisia Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych 7.1.Zadania Miejskiej Komisji Rozwiqzywania Problemów Alkoholowych a) inicjowanie dzia łań w zakresie realizacji zada ń własnych Miasta zwi ązanych z profilaktyką i rozwi ązywaniem problemów alkoholowych, b) współpraca z innymi instytucjami zajmuj ącymi si ę profilaktyką alkoholową oraz profilaktyką przemocy w rodzinie, c) udzia ł w pracach Zespo łu Interdyscyplinarnego, d) podejmowanie czynno ści, zmierzaj ących do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowi ązku poddania si ę leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, e) zgodnie z art.18 ust.3a ustawy o wychowaniu w trze źwości i przeciwdzia łaniu alkoholizmowi opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na sprzeda ż alkoholu wydaj ąc postanowienia o zgodności lokalizacji punktu sprzeda ży z obowi ązującymi uchwa łami Rady Miasta w Rudzie Ś ląskiej, f) przeprowadzanie interwencyjnej kontroli przestrzegania zasad sprzeda ży i podawania napojów alkoholowych, g) prowadzenie dyżurów informacyjnych i przyjmowanie zg łoszeń zwi ązanych z uzale żnieniem od alkoholu oraz przemoc ą w rodzinie w tym: realizacja procedury Niebieska Karta", h) pozosta łe zasady dzia łania Komisji okre ślone zosta ły w Regulaminie dzia łania Komisji. 7.2Zasady wynagradzania cztonków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na podstawie art. 4' pkt 5 Ustawy z dnia 26 pa ździernika 1982 roku o wychowaniu w trzeźwo ści i przeciwdzia łaniu alkoholizmowi określa si ę wysoko ść wynagrodzenia cz łonków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: a) Przewodniczący otrzymuje za prac ę w Komisji miesi ęczne wynagrodzenie w wysoko ści 0,6 z 80% stawki bazowej okre ślonej w ustawie bud żetowej. b) Sekretarz i Zast ępca otrzymuj ą za prac ę w Komisji miesięczne wynagrodzenie w wysoko ści 0,8 z 80% stawki bazowej okre ślonej w ustawie bud żetowej. c) Członkowie otrzymuj ą za pracę w Komisji miesi ęczne wynagrodzenie w wysoko ści 0,4 z 80% stawki bazowej okre ślonej w ustawie bud żetowej. d) Wynagrodzenie w danym miesi ącu za nieobecno ść na posiedzeniach Komisji i na dy żurach będzie pomniejszone wprost proporcjonalnie do liczby godzin nieobecno ści. e) Wynagrodzenie jest wyp łacane na podstawie miesi ęcznej listy obecno ści po odtrąceniu naliczonego podatku. f) W budżecie Miasta Ruda Ś ląska na 2015 rok na wynagrodzenia Komisji zabezpieczono kwot ę ,00 złotych. Opracowa ł: Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzia łu Zdrowia i Spraw Spolecznych - Miros ława Gamba Strona 17

18 7.3Koszty delegacji czfonków Komisji a) Gmina dopełniaj ąc obowiązku przeszkolenia cz łonków Komisji, umożliwiać im będzie uczestnictwo w szkoleniach zwi ązanych z dzia łaniami Komisji. b) Koszt udzia łu cztonków Komisji w odpowiednich szkoleniach op łacany będzie w ca łości ze środków budżetu Miasta. c) Cz łonkom Komisji przys ługuje zwrot kosztów podró ży ustalonych dla pracowników Urzędu Miasta z wyłączeniem dojazdów na posiedzenie komisji, czynno ści zwi ązanych z prac ą w Komisji oraz grup roboczych. d) Delegacje podpisuje Prezydent Miasta lub upowa żniona przez niego osoba, którzy s ą również uprawnieni do okre ślenia środków transportu. e) Członkowie Komisji nie są pracownikami Urzędu Miasta. Postanowienia ko ńcowe 1. Źródła finansowania Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych finansowany jest ze środków finansowych bud żetu Miasta pochodzących z optat za wydawanie i korzystanie z zezwole ń na sprzedaż napojów alkoholowych, z Narodowego Funduszu Zdrowia oraz środków własnych instytucji, organizacji pozarz ądowych i innych. WODNIC ASTA RUD a Opraco al Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - Naczelnik Wydzia łu Zdrowia i Spraw Spolecznych - Miroslawa Gamba Strona 18

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK dla miasta Tomaszów Lubelski Opracował Zbigniew Skawiński ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Torunia z dnia.. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA 2007-2013 Wrzesień 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia.. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK

PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE CHEŁM NA 2013 ROK Załącznik do Uchwały Nr XXVI/299/12 Rady Miasta Chełm z dnia 28.12.2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Promocji i Ochrony Zdrowia w Mieście Chełm na 2013r. PROGRAM PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXI/345/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Program Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo