Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności w 2012 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013

2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OŚRODKA ZATRUDNIENIE... 5 IV. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU (W TYM DOCHODY I WYDATKI) Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE... 6 V. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ STRUKTURA ŚWIADCZENIOBIORCÓW STRUKTURA RODZIN POWODY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ LICZBA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ MATERIALNĄ POMOC POZAMATERIALNA... 9 VI. DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ VII. DZIAŁ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ ZESPÓŁ DS. RODZIN ZESPÓŁ DS. PRZEMOCY W RODZINIE ZESPÓŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KONSULTANCI - PSYCHOLODZY KONSULTANT DS. WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM VIII. POMOC USŁUGOWA USŁUGI OPIEKUŃCZE - ZADANIE WŁASNE USŁUGI SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI - ZADANIE ZLECONE IX. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW WSPARCIA PROWADZONYCH PRZEZ OPS DOM DZIENNEGO POBYTU Z OCHOTĄ OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI X. DZIAŁALNOŚĆ KLUBU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OPTYMISTA XI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

3 I. Wstęp 1. Mieszkańcy Ochoty Według stanu na 30 czerwca 2012 r. (Przegląd Statystyczny Warszawa, GUS Warszawa, listopad 2012 r.), na Ochocie mieszkało osób, co stanowi 4,96% ludności Miasta Stołecznego Warszawy. 54,86% mieszkańców dzielnicy to kobiety. W stosunku do poprzednich danych (z 2011 r.) odnotowano ujemny przyrost naturalny: osób; w liczbach bezwzględnych w porównaniu do danych z r. (BDL-GUS osób) liczba mieszkańców spadła o 154 osoby. Od kilku lat Ochota jest na pierwszym miejscu wśród dzielnic Warszawy pod względem gęstości zaludnienia - obecnie wynosi ona ponad 8,7 tys. osób na km 2. Na Ochocie funkcjonują 2 żłobki, 23 przedszkola, 13 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, 12 szkół średnich; działa 5 uczelni wyższych i 8 domów studenckich. Sferę kultury reprezentuje 21 placówek (domy kultury, kina, teatry itp.). Według danych Raportu Urzędu Pracy m.st. Warszawy za 2012 r. liczba mieszkańców dzielnicy zarejestrowanych jako osoby bezrobotne wzrosła z w grudniu 2011 r. do w grudniu 2012 r. (o 22,5%). II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota Cele i zadania naszego Ośrodka Pomocy Społecznej określa Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy (Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy z późn. zmianami). Misją, a zarazem głównym celem działania Ośrodka, jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. Ośrodek prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji. Do podstawowych zadań Ośrodka należy realizacja: zadań własnych m. st. Warszawy, określonych w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, zadań zleconych m.st. Warszawie, określonych w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadań wynikających z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, innych zadań, wynikających z rozeznania lokalnych potrzeb; a ponadto: opracowanie i realizacja lokalnych programów z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych, uczestnictwo w realizacji miejskich programów z zakresu polityki społecznej, zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udziału swych przedstawicieli w pracach tego zespołu. Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie przywołanego wyżej Statutu oraz: 3

4 ustawy z r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, Nr 142, poz z późn. zm.) ustawy z r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157, poz z późn. zm.) ustawy z r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2009, Nr 175, poz z późn. zm.) ustawy z r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008, Nr 164, poz z późn. zm.) ustawy z r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. 2002, Nr 42, poz. 371 z późn. zm.) ustawy z r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008, Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) ustawy z r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005, Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) ustawy z dnia r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011, Nr 149, poz. 887). III. Struktura organizacyjna OPS Ośrodek jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy działającą na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Siedziba Ośrodka mieści się w Warszawie przy ul. Przemyskiej Komórki organizacyjne Ośrodka Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy określona została w regulaminie organizacyjnym nadanym Zarządzeniem Nr 14/2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z r. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka wyodrębniono następujące komórki organizacyjne: Dział Pomocy Środowiskowej Dział Pomocy Specjalistycznej, w którym działają: - zespół ds. rodzin - zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zespół ds. osób niepełnosprawnych - Klub Aktywizacji Zawodowej Optymista (ul. Powstańców Wlkp. 17) Dział Świadczeń Dział Administracyjny Dział Finansowo-Księgowy samodzielne stanowisko radcy prawnego samodzielne stanowisko ds. kadrowych ośrodek wsparcia - Dom Dziennego Pobytu Z Ochotą (ul. Grójecka 109) ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w którego skład wchodzą: - Środowiskowy Dom Samopomocy Pod Skrzydłami - Klub Integracji Środowiskowej Relaks Zespół ds. Projektów EFS (ul. Białobrzeska 4a) 4

5 Rysunek 1 Schemat organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy (stan na r.) DYREKTOR Zastępca Dyrektora Dział Pomocy Środowiskowej Dział Pomocy Specjalistycznej Dział Świadczeń Zespół ds. Rodzin Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych Klub Aktywizacji Zawodowej Optymista Główny księgowy Dział Finansowo-Księgowy Środowiskowy Dom Samopomocy Pod Skrzydłami Klub Integracji Środowiskowej Relaks Dział Administracyjny Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego Samodzielne stanowisko ds. Kadrowych Dom Dziennego Pobytu Z Ochotą Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Zespół ds. Projektu EFS 2. Zatrudnienie Tabela 1. Zatrudnienie w OPS Dzielnicy Ochota (stan na r.) Wyszczególnienie Osoby Etaty Dyrekcja 2 2,00 Dział Pomocy Środowiskowej 18 18,00 Dział Pomocy Specjalistycznej 21 20,50 Dział Świadczeń 6 6,00 Dział Administracyjny 8 6,45 Dział Finansowo-księgowy 5 5,00 Samodzielne stanowiska 2 1,25 Dom Dziennego Pobytu Z Ochotą 4 4,00 Środowiskowy Dom Samopomocy Pod Skrzydłami 6 5,00 Klub Integracji Środowiskowej Relaks 2 1,00 Zespół ds. Projektów EFS 2 1,50 Ogółem 76 70,70 5

6 IV. Plan i wykonanie budżetu (w tym dochody i wydatki) z podziałem na poszczególne zadania własne i zlecone Plan ogółem: Wykonanie ogółem: ,00 zł ,12 zł Tabela 2. Budżet OPS Dzielnicy Ochota Dział Rozdział Wyszczególnienie 851 Ochrona Zdrowia Pozostała działalność - koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 6 Zadania własne Zadania zlecone plan wykonanie plan wykonanie Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, , ,11 w tym wkład własny - EFS Zasiłki stałe , Ośrodek pomocy społecznej , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , usługi opiekuńcze Wspieranie rodziny , Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność - Rządowy program "Posiłek dla potrzebujących" Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej Realizacja projektu EFS ,99 Razem , ,55 V. Świadczenia pomocy społecznej 1. Struktura świadczeniobiorców W 2012 r. z pomocy społecznej skorzystało ogółem 2147 rodzin z dzielnicy Ochota (3699 osób). Decyzją administracyjną przyznano świadczenia 1708 osobom z 1308 rodzin. Pozostałe rodziny skorzystały wyłącznie z pracy socjalnej. W stosunku do roku 2011 odnotowano spadek liczby rodzin korzystających z pomocy OPS (o 750).

7 2. Struktura rodzin Tabela 2. Struktura rodzin korzystających z pomocy OPS Rodziny korzystające z pomocy społecznej Rok Liczba rodzin ogółem w tym: 1 - osobowe osobowe osobowe osobowe osobowe i więcej osobowe w tym: Rodziny z dziećmi Rok Liczba rodzin z dziećmi w tym z: 1 dzieckiem dzieci dzieci dzieci dzieci dzieci i więcej dzieci Rodziny niepełne Rok Liczba rodzin niepełnych w tym z: 1 dzieckiem dzieckiem dzieci i więcej dzieci Rodziny emerytów i rencistów Rok Liczba rodzin emerytów i rencistów w tym: 1-osobowych osobowych osobowych osobowych i większych

8 3. Powody udzielania świadczeń Tabela 3. Powody udzielania świadczeń Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Rok Ubóstwo Sieroctwo Bezdomność potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym: wielodzietność Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem, w tym: - rodziny niepełne rodziny wielodzietne Przemoc w rodzinie Alkoholizm Narkomania Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą Zdarzenie losowe Sytuacja kryzysowa Klęska żywiołowa lub ekologiczna Liczba osób i rodzin objętych pomocą materialną Tabela 4. Liczba osób i rodzin objętych pomocą materialną Rodzaj pomocy Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia Liczba świadczeń Kwota świadczeń (zł) Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Zasiłki stałe Zasiłki okresowe - ogółem, w tym przyznane z powodu: - bezrobocia długotrwałej choroby niepełnosprawności

9 Rodzaj pomocy Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia OPS Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Liczba świadczeń Kwota świadczeń (zł) Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach - możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego inne Posiłek, w tym: dla dzieci Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego Sprawienie pogrzebu, w tym: osobom bezdomnym Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem, w tym: 903 x zasiłki specjalne celowe Pomoc pozamaterialna Pomoc pozamaterialna świadczona mieszkańcom Ochoty obejmuje w szczególności: pracę socjalną, którą objęci są wszyscy klienci OPS poradnictwo prawne - dyżury radców prawnych poradnictwo psychologiczne - konsultacje psychologa. Tabela 5. Pomoc pozamaterialna Forma udzielonej pomocy Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Praca socjalna ogółem Wyłącznie praca socjalna Poradnictwo specjalistyczne - prawne, psychologiczne Praca socjalna prowadzona jest przez pracowników merytorycznych działów: Pomocy Środowiskowej i Pomocy Specjalistycznej. 9

10 VI. Dział Pomocy Środowiskowej W Dziale Pomocy Środowiskowej (DPŚ) obowiązki wykonywało 16 osób (stan na r.) - kierownik działu, zastępca kierownika działu, trzech starszych specjalistów pracy socjalnej, dwóch specjalistów pracy socjalnej, trzech starszych pracowników socjalnych, sześciu pracowników socjalnych. Większość osób zatrudnionych w DPŚ (15 osób) legitymuje się wyższym wykształceniem. Od sierpnia 2012 r. w Ośrodku jest realizowany kolejny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota. Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowano 28 osób. Jeden pracownik socjalny DPŚ został przeniesiony do pracy przy projekcie EFS. Do zadań pracowników należy: praca socjalna - pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do zmiany własnej sytuacji życiowej przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, w celu ustalenia sytuacji osoby lub rodziny, postawienia diagnozy i określenia planu pracy z osobą lub rodziną by przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe współdziałanie z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych. Obszar dzielnicy podzielono na rejony opiekuńcze, z których każdy przydzielony jest jednemu pracownikowi socjalnemu. Pracownicy działu wykonywali obowiązki służbowe w trzynastu rejonach. Jeden z pracowników zajmuje się wyłącznie przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych z zamieszkałymi na Ochocie osobami zobowiązanymi do alimentacji (zstępni, wstępni). Wywiady przeprowadzane są na wnioski ośrodków pomocy społecznej z całej Polski. Pracownicy socjalni DPŚ oprócz bezpośredniej pracy z mieszkańcami naszej dzielnicy przeprowadzają wywiady dla potrzeb innych instytucji pomocowych, przygotowują odpowiedzi dla Sądów, Prokuratury, Policji oraz dla urzędów i innych instytucji i organizacji. W 2012 roku pracownicy DPŚ załatwili 4099 wniosków i spraw. W 2012 r. pracownicy Działu objęli pomocą 1418 rodzin. Pomoc materialną i rzeczową otrzymało 910 z nich; wyłącznie z pracy socjalnej skorzystało 508 rodzin. Wśród korzystających ze wsparcia OPS przeważają ubodzy, bezrobotni, dotknięci problemem uzależnienia, niepełnosprawni i długotrwale lub ciężko chorzy oraz rodziny niepełne i wielodzietne. Rysunek 2. Rodziny objęte pomocą OPS 729 rodziny korzystające z pomocy i pracy socjalnej pracowników DPŚ rodziny korzystające wyłącznie z pracy socjalnej pracowników DPŚ rodziny - podopieczni DzPS Aby skutecznie pomagać podopiecznym w przezwyciężaniu trudności życiowych pracownicy ośrodka korzystają z narzędzia jakim jest kontrakt socjalny - pisemna umowa między pracownikiem 10

11 socjalnym, a osobą ubiegającą się o pomoc. Kontrakt socjalny określa uprawnienia i zobowiązania obu stron, w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy ośrodka. W minionym roku pracownicy DPŚ zawarli z podopiecznymi ośrodka 48 kontraktów socjalnych. Rysunek 3 Kontrakty socjalne liczba kontraktów zawartych przez OPS liczba kontraktów zawartych przez DPŚ 78 liczba kontraktów zawartych w projekcie EFS Pracownicy działów merytorycznych, oprócz kontraktów socjalnych, zawierają z osobami bezdomnymi (przeważnie byłymi mieszkańcami naszej dzielnicy) indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, polegające na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Program powinien uwzględniać sytuację osoby bezdomnej oraz zapewniać szczególne wspieranie osobie aktywnie uczestniczącej w wychodzeniu z bezdomności. Jest on opracowywany przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej wraz z osobą bezdomną i podlega zatwierdzeniu przez dyrektora ośrodka. W 2012 r. z czterema osobami bezdomnymi zawarto 5 programów wychodzenia z bezdomności, w trzech przypadkach realizacja zakończyła się uzyskaniem tytułu prawnego do lokalu. W 2012 r. do Ośrodka wpłynęło 176 wniosków o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w 169 sprawach postępowania prowadzili pracownicy DPŚ). Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej otrzymało 138 osób, 14 osobom wydano decyzje odmowne, a w 10 sprawach postępowanie umorzono. Ponadto w ubiegłym roku nadesłano 79 zgłoszeń dotyczących przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha 1a w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób bezdomnych lub mieszkających w innych rejonach kraju. Wywiady na terenie szpitala przeprowadza pracownik socjalny, który oprócz pracy w rejonie opiekuńczym dodatkowo wykonuje powierzone zadanie. Pracownicy socjalni w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznych lub członków ich rodzin zobowiązani są do podejmowania działań interwencyjnych. Pracownicy DPŚ w minionym roku podjęli 7 interwencji w pięciu rodzinach. W roku 2012, podobnie jak w latach ubiegłych, pracownicy DPŚ poszerzali wiedzę, nabywali i doskonalili umiejętności poprzez udział w różnych szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Pracownicy działu uczestniczyli w szkoleniach dotyczących m.in.: procedury Niebieskiej Karty, pracy z trudnym klientem, lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci, metod aktywizacji osób niepełnosprawnych, instytucjonalnej opieki nad osobami chorymi na zespół otępienny i in. 11

12 VII. Dział Pomocy Specjalistycznej W Dziale Pomocy Specjalistycznej w roku 2012 pracowało 21 osób (stan na r.) Tabela 6. Pracownicy DzPS w 2012 r. Dział Pomocy Specjalistycznej - Liczba osób zespoły Zespół ds. rodzin 4 Asystenci rodziny 2 Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 Zespół ds. osób niepełnosprawnych 6 Konsultanci psycholodzy 4* Konsultant ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym 1 Klub aktywizacji zawodowej Optymista 1 Kierownik Działu 1 Razem 21 * Jeden z konsultantów psychologów pracował również w klubie aktywizacji zawodowej Optymista 1. Zespół ds. rodzin W 2012 r. zespół prowadził 138 rodzin wymagających zintensyfikowanej pracy, w tym 53 wyłącznie pracy socjalnej. W rodzinach tych wychowywało się 217 dzieci. Pracownik socjalny utrzymywał kontakt z 44 spokrewnionymi rodzinami zastępczymi mieszkającymi na Ochocie. Dominującymi dysfunkcjami w rodzinach były: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (56 rodzin, w których wychowywało się 106 dzieci) długotrwała choroba i niepełnosprawność (51 rodzin, w których wychowywało się 76 dzieci) ubóstwo (47 rodzin, w których wychowywało się 92 dzieci) bezrobocie (45 rodzin, w których wychowywało się 81 dzieci) rodziny niepełne wychowujące przynajmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia (39 rodzin, w których wychowywało się 65 dzieci) alkoholizm (29 rodziny, w których wychowywało się 48 dzieci) wielodzietność troje i więcej dzieci (23 rodziny, w których wychowywało się 79 dzieci) przemoc (12 rodzin, w których wychowało się 26 dzieci). W pracy zespołu wyróżnić można nast. kierunki aktywności: a) Bezpośrednia praca z osobami i rodzinami poradnictwo, udzielanie informacji, wskazywanie miejsc gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc i wsparcie pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (pomoc w pisaniu pism, wspólne wizyty w urzędach) zawieranie kontraktów socjalnych - zawarto 27 kontraktów 12

13 w systemowym projekcie aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo, z terenu Dzielnicy Ochota, uczestniczyła 1 osoba z rodzin prowadzonych przez Zespół planowanie pomocy materialnej i rzeczowej, w tym dożywiania dzieci w placówkach oświatowych (obiady opłacono 80 dzieciom w wieku szkolnym z 44 rodzin oraz 32 w wieku przedszkolnym z 24 rodzin) 6 osobom dorosłym przyznano gorący posiłek 1 osobie przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 osobom potwierdzono prawo do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 18 rodzin w okresie kwiecień grudzień 2012 r. zostało objętych pomocą asystentów rodziny. b) Współpraca z przedstawicielami instytucji lub organizacji na rzecz osób i rodzin: Stała współpraca z kuratorami zawodowymi i społecznymi VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Warszawie oraz kuratorami III Wydziału Karnego, w tym: - stała wymiana informacji oraz ustalenia dotyczące dalszego postępowania i pracy z rodzinami objętymi wspólnymi oddziaływaniami - udział pracowników zespołu w rozprawach sądowych w charakterze świadków (w sprawach 6 rodzin w Sądzie Rejonowym w Warszawie, VI Wydział Rodzinny i Nieletnich) - występowanie do sądu o wgląd w sytuację rodzinno-wychowawczą dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których zagrożone jest ich dobro i bezpieczeństwo, lub o zmianę dotychczasowego środka (6 rodzin) - na wniosek Sądu Rejonowego VI Wydział Rodzinny i Nieletnich sporządzono 17 opinii i 28 sprawozdań - osobisty kontakt z kuratorami Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, wspólne wizyty u podopiecznych - w 2012 r. 22 dzieci z rodzin pozostających w kręgu zainteresowania Sądu i OPS zostało umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Utrzymywanie stałej współpracy z pedagogami szkolnymi - współpraca dotycząca dożywiania dzieci w szkołach - współpraca i wymiana informacji w sprawach dotyczących stypendiów socjalnych wypłacanych przez Wydział Oświaty (wydawanie przez pracowników zespołu zaświadczeń osobom ubiegającym się o stypendia, monitorowanie terminowości załatwiania spraw przez podopiecznych, weryfikacja informacji o wysokości i terminach otrzymywania stypendiów) - bieżąca wymiana informacji dotyczących sytuacji kryzysowych w rodzinach, problemach szkolnych dzieci, zagrożeniach drugorocznością - w październiku 2012 r. pracownicy Zespołu ds. Rodzin zorganizowali spotkanie informacyjne z pedagogami szkół podstawowych i gimnazjów z terenu dzielnicy. Współpraca z innymi instytucjami na rzecz rodzin i wychowujących się w nich dzieci: - Wydziałem do Spraw Nieletnich i Patologii Komendy Policji Warszawa przy ul. Opaczewskiej oraz Dzielnicowymi (wymiana informacji, kierowanie pism o monitorowanie rodzin w godzinach wieczornych i w weekendy w przypadkach, gdy podejrzewamy, że zagrożone jest dobro wychowujących się w nich nieletnich dzieci, wspólne wejścia w środowisko). Pracownicy Zespołu składali zeznania w sprawie 6 rodzin, w których występowały nieprawidłowości w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie (współpraca z pracownikami zajmującymi się rodzinami zastępczymi poprzez: wymianę informacji, wspólne wizyty u wybranych rodzin, sporządzanie wywiadów środowiskowych dotyczących ustalania odpłatności za pobyt dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych) - Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, ul. 6 Sierpnia 1/5 w Warszawie (bezdomna matka z dwójką małych dzieci we wrześniu 2012 r. została umieszczona w OIK; współpraca i wymiana 13

14 bieżących informacji z pracownikami OIK. Pracownik socjalny OPS w uzgodnieniu z bezdomną opracował indywidualny program wychodzenia z bezdomności, który zatwierdził dyrektor OPS. Program będzie realizowany do r.) - dyrektorami i wychowawcami przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z rodzin pozostających w kręgu zainteresowania OPS (poszukiwanie wolnych miejsc, wymiana informacji na temat funkcjonowania dzieci w placówkach, dostrzeganych przez wychowawców problemach i nieprawidłowościach dotyczących dzieci i ich rodziców, współpraca w zakresie opłacania wyżywienia dla dzieci, dofinansowywania opłat za przedszkole przez OPS, wystąpienia do dyrekcji ww. placówek o zwolnienia z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach po godzinie 13 dla tych rodziców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej) - uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Ochota - powołano grupy robocze dla 6 rodzin, w których założono Niebieskie Karty. Ponadto: - przeprowadzono 11 wywiadów u osób zobowiązanych do alimentacji - na wniosek innych instytucji przygotowano 24 wywiady, opinie i informacje o rodzinach - pracownicy zespołu uczestniczyli w Rodzinnym Pikniku Integracyjnym na Szczęśliwcach, oraz w festynie z okazji Dnia Dziecka - przygotowano listy kandydatów do odbioru paczek świątecznych i wyprawek szkolnych. c) Wprowadzanie nowych rozwiązań w pracy zespołu Asystent rodziny Od kwietnia 2012 r. w OPS Dzielnicy Ochota, zgodnie z ustawą z r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zaproponowano rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, nową formę pomocy - wsparcie asystenta rodziny. W roku 2012 w OPS pracowało 3 asystentów, którzy zajmowali się 31 rodzinami: 1 asystent (zatrudniony od kwietnia do grudnia 2012 r.) pracował z 9 rodzinami, drugi asystent - zatrudniony od września 2012 r. - objął opieką 11 rodzin. Kolejny asystent rodziny zatrudniony jest w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2012 pracował on z 11 rodzinami. Tabela 7. Zatrudnienie asystentów rodziny w OPS w 2012 r. Nr asystenta rodziny W tym zatrudniony na podstawie umowy o pracę (tak/nie) Wymiar zatrudnienia w przeliczeniu na etat 1 5/9 tak 1 2 5/10 tak 1 3 Umowa zlecenie - Okres zatrudnienia Poza projektem systemowym W projekcie systemowym Przeciętna wysokość wynagrodzenia miesięcznie (zł) Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w

15 Łączny koszt zatrudnienia asystentów rodziny: zł, w tym: - ze środków unijnych: zł - z dotacji Wojewody Mazowieckiego: zł - ze środków Miasta: zł. Uzasadnienie przyczyn objęcia tych rodzin asystą rodzinną (problemy występujące w tych rodzinach, orzeczenie sądu itp.): - problemy socjalne materialne, zdrowotne, brak wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, bezrobocie, zaniedbane sprawy urzędowe, brak umiejętności korzystania z pomocy instytucji - problemy psychologiczne bezradność, niedojrzałość, nieumiejętność systematycznego działania, brak wiary w siebie, brak wzorców, konflikty rodzinne, uzależnienia, pasywność, bierność, roszczeniowość - wychowawcze bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych (zaburzone relacje, konflikty, zaniedbania, przemoc), słabe i nieregularne zaspakajanie potrzeb fizycznych i emocjonalnych dzieci, brak stabilnego oparcia w dorosłych, brak stałych i jasnych reguł w rodzinie, brak silnych i stabilnych więzi emocjonalnych, brak systematycznej opieki zdrowotnej, złe odżywianie, stałe napięcie wynikające z konfliktów i kryzysów w rodzinie - problemy społeczne brak wsparcia otoczenia, rodziny, sąsiadów, wykluczenie. Wsparciem asystenta rodziny objęto łącznie 31 rodzin, w tym w projekcie systemowym: 11, (w tych rodzinach przebywało 61 dzieci). Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny, z których dzieci zostały umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej przed objęciem tych rodzin wsparciem asystenta rodziny - 1, (w tej rodzinie było 3 dzieci). Liczba rodzin z dziećmi, których objęcie wsparciem asystenta, w ocenie OPS, zapobiegło umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej: 1, liczba dzieci w tych rodzinach 2 Liczba rodzin, z których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w trakcie trwania pracy z asystentem rodziny 6; liczba dzieci umieszczonych w pieczy - 10 Liczba rodzin, do których dzieci powróciły z pieczy zastępczej w trakcie trwania pracy z asystentem rodziny 3; liczba dzieci powracających - 3 Rezultaty pracy asystenta rodziny to m.in.: - wzrost umiejętności wychowawczych rodziców - diagnoza stanu zdrowia dzieci - pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych dzieci, wzrost świadomości rodziców w zakresie rozpoznawania potrzeb dzieci - wzrost umiejętności rodzin w zakresie organizacji wspólnego spędzania czasu wolnego, gospodarowania budżetem domowym, planowania rozkładu dnia, nauka systematyczności w zakresie utrzymywania porządku w lokalu - prezentowanie sposobów zajmowania się małymi dziećmi pielęgnacją, żywieniem wspólne przygotowywanie posiłków (prostych zup, dań obiadowych), wspólne robienie zakupów ze zwracaniem uwagi na jakość produktów, ceny - podjęcie przez rodziców starań o własne zdrowie, utrzymywanie higieny - pomoc w poszukiwaniu pracy, wyszukiwanie ofert pracy. Motywowanie do utrzymania obecnego zatrudnienia - umożliwienie dzieciom korzystania z zajęć w domach kultury, kółkach zainteresowań, dodatkowych zajęciach w szkołach, rozwijanie zainteresowań, hobby najmłodszych członków rodzin 15

16 - umożliwienie uzyskania wsparcia otoczenia osobom niepełnosprawnym, złożenie wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu AGD, komputera. Zgłoszenie osoby niepełnosprawnej na kurs komputerowy - pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wspólne składanie wniosków o przydział lokalu socjalnego - wsparcie i uczestnictwo w sprawach sądowych, pomoc przy pisaniu pozwów o alimenty na dzieci - umożliwienie korzystania z pomocy wolontariuszy korepetycje dla dzieci - reprezentowanie interesów rodzin w różnych instytucjach, organizacjach, świadczących pomoc Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta, z których dzieci uczęszczały do placówek wsparcia dziennego: 4, w tym w formie: - opiekuńczej 3; liczba dzieci: 3 - specjalistycznej 1; liczba dzieci: 1 - pracy podwórkowej 0; liczba dzieci: 0. Organizacja pracy asystenta rodziny zgodnie ze Standardem świadczenia asysty rodzinnej w m.st. Warszawie: - miejsce asystenta w strukturze organizacyjnej OPS: Dział Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota - 2 asystentów, projekt systemowy 1 asystent - kwalifikowanie rodzin do asysty rodzinnej zgodnie ze Standardem: kierowanie przez pracowników socjalnych po konsultacji ze specjalistami pracującymi na rzecz rodziny (psychologiem OPS, pedagogiem szkolnym, kuratorem) - sposób monitorowania pracy asystentów rodzinny: pod względem merytorycznym praca asystentów jest monitorowana przez koordynatora ds. asysty rodzinnej, kierownika projektu systemowego - liczba asystentów korzystających z superwizji: 2. Tabela 8 Szacunkowe zapotrzebowanie na zatrudnienie asystentów rodziny w 2013 r.: Poza projektem systemowym Liczba asystentów zatrudnionych w 2013 wg stanu na W przeliczeniu na etat W projekcie systemowym Liczba asystentów zatrudnionych w 2013 wg stanu na etat 1 W przeliczeniu na etat Umowa zlecenie Szacunkowa liczba asystentów potrzebnych w roku Realizacja programu Rodzina Ważna Sprawa Od 2009 r. OPS Dzielnicy Ochota realizuje program,,rodzina Ważna Sprawa, stanowiący element systematycznego i trwałego wspierania rodzin zastępczych w ich środowisku lokalnym. Na Ochocie, w 2012 r., mieszkało 50 spokrewnionych rodzin zastępczych, w których wychowywało się 60 dzieci. Rodzicami zastępczymi były głównie osoby po 50-roku życia (41 rodzin), zaś najliczniejszą grupę stanowiły dzieci w wieku lat (23 dzieci). 16

17 Działania na rzecz rodzicielstwa zastępczego skierowane były do: kandydatów na rodziny zastępcze: - kompleksowa informacja na temat sprawowania opieki zastępczej (4 osoby) - opinie do Sądu na temat kandydatów (3 opinie) rodzin zastępczych, które korzystały z pomocy OPS zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie o pomocy społecznej - pomoc finansowa (9 rodzin) - opłacanie obiadów w szkole (4 dzieci) rodzin zastępczych, które oczekiwały indywidualnego wsparcia jednorazowo, lub przez ograniczony czas. Pracownik socjalny nawiązał kontakt łącznie z 44 rodzinami zastępczymi. Praca socjalna była realizowana na bieżąco w miarę zgłaszanych potrzeb. W okresie styczeń czerwiec 2012 r. przygotowano sprawozdania do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy (VI Wydział Rodzinny i Nieletnich) nt. sytuacji rodzin zastępczych, wychowujących się w nich dzieci i udzielanej pomocy (dot. 19 rodzin). Od lipca 2012 r. jest to zadanie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. W ubiegłym roku 4 ochockie rodziny zostały ustanowione rodzinami zastępczymi, 4 zostały rozwiązane, ponieważ 5 dzieci powróciło do rodzin biologicznych; 1 zastępcza wyprowadziła się poza Warszawę. Działania prowadzone w 2012 r. w ramach programu Rodzina ważna sprawa : Działania grupowe: - spotkania okolicznościowe (Wielkanocne i z okazji Bożego Narodzenia) - spotkania w ramach Klubu Rodzin Zastępczych (comiesięczne spotkania od września 2012 r.) Działania indywidualne: - pomoc prawna (4 rodziny 5 konsultacji) - pomoc psychologiczna (11 rodzin 47 konsultacji) - wsparcie socjalne (odwiedzanie rodzin, udzielanie porad w rozwiązywaniu problemów dot. różnych sfer życia (33 rodziny) - pomoc asystenta rodziny (2 rodziny) Działania skierowane do dzieci i młodzieży: - pomoc wolontariacka, w tym korepetycje (2 dzieci) - propagowanie właściwego spędzania czasu wolnego m.in. pozyskanie dla rodzin zastępczych nieodpłatnych biletów do ZOO (skorzystało 7 dzieci z 5 rodzin) -,,Mikołajki dla dzieci niepełnosprawnych do 5. roku życia, wizyta koordynatora projektu z Mikołajem w domu rodziny (3 rodziny - 4 dzieci) - pomoc w zaopatrzeniu w art. szkolne - program Magiczna Biblioteka realizowany we współpracy z Biblioteką Dziecięcą na terenie Dzielnicy Ochota spotkania dla dzieci w bibliotekach (z rodzin zastępczych w spotkaniach uczestniczyło 10 dzieci) Działania edukacyjne: - pozyskiwanie i dystrybucja broszur informacyjnych na temat rodzicielstwa zastępczego oraz problemów, z którymi rodziny spotykają się w codziennym funkcjonowaniu (14 tytułów 700 egzemplarzy) - propagowanie rodzicielstwa zastępczego podczas lokalnych imprez integracyjnych (2 festyny) - spotkania informacyjno-edukacyjne w ramach programu Akademia rodziny (5 spotkań) 17

18 Realizacja programu Akademia Rodziny Od września 2011 r. OPS Dzielnicy Ochota realizuje program środowiskowej pomocy rodzinom bezradnym w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodzinom niepełnym, wielodzietnym i zastępczym. Informacje na temat programu były umieszczane na stronie internetowej OPS, rozpowszechniano także ulotki i plakaty. Rodziny podopiecznych OPS były zapraszane indywidualnie przez pracowników socjalnych. Głównym celem programu była edukacja mająca poprawić funkcjonowanie rodzin poprzez: uświadomienie rodzicom i opiekunom ich zasobów i deficytów w realizowaniu funkcji wychowawczej zwiększenie kompetencji wychowawczych zwiększenie wiedzy na temat współczesnych zagrożeń. Odbyło się 5 spotkań o tematyce związanej z rodziną: luty - Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, osoby prowadzące - psycholodzy OPS ze Środowiskowego Domu Samopomocy Pod Skrzydłami maj - Nowoczesne planowanie rodziny, osoby prowadzące - dyplomowane pielęgniarki SZPZLO Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36 wrzesień - Rozwój emocjonalny dzieci, osoba prowadząca - psycholog OPS październik - Zasady udzielania pierwszej pomocy, osoba prowadząca ratownik medyczny listopad - Bezpieczeństwo dzieci w Internecie, osoba prowadząca - pracownik Fundacji Dzieci Niczyje W spotkaniach uczestniczyło łącznie 49 podopiecznych OPS i pracownicy zespołu ds. rodzin. Pozyskani prelegenci prowadzili spotkania nieodpłatnie (jako wolontariusze) lub w ramach swoich obowiązków służbowych. Realizacja projektu Magiczna Biblioteka Od lutego 2012 r. OPS wspólnie z Biblioteką Publiczną Dzielnicy Ochota realizuje partnerski projekt pod nazwą Magiczna Biblioteka, skierowany do rodzin zastępczych - ale nie tylko - czyli spotkania z książką dla dzieci w wieku 4-11 lat. Projekt obejmował cykliczne spotkania dzieci i rodziców w bibliotekach Ochoty, gdzie odbywało się wspólne czytanie wybranych fragmentów powieści, wierszy, opowiadań, bajek. Towarzyszyły temu zabawy i konkursy rysunkowe, zajęcia plastyczne, quizy - związane z przeczytanym tekstem. W organizacji spotkań pomagały także wolontariuszki OPS. Spotkania odbywały się co 2 tygodnie dla dwóch grup wiekowych: dzieci młodszych (4-6 lat) oraz starszych (7-10 lat) w czterech placówkach biblioteki dzielnicy Ochota. Głównym celem projektu była poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych mieszkających na Ochocie poprzez: budowanie i wzmacnianie więzi w rodzinach zwiększenie uczestnictwa w kulturze rodzin zastępczych jako grupy społecznej, która korzysta z niej w bardzo ograniczonym zakresie (w tym wyrobienie u dzieci nawyku czytania i korzystania z biblioteki, wspólnego czytania lektur) poprawa funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym, poprawa w komunikowaniu się z otoczeniem 18

19 zwiększenie szans edukacyjnych młodego pokolenia (m.in. poprzez wzbogacenie słownictwa, naukę poprawnego budowania zdań, ułatwianie publicznego wypowiadania się, rozumienia nowych terminów i pojęć itp.) zachęcanie do samodzielnego czytania jako ważnego czynnika wzmacniającego rozwój psychiczny dzieci (czytanie to aktywna czynność, analiza i synteza, a nie tylko bierne absorbowanie obrazów). Projekt Magiczna Biblioteka w 2012 r. realizowany był w 2 edycjach: I edycja w okresie luty czerwiec, odbyło się 16 spotkań, w których udział wzięło 40 dzieci. II edycja w okresie wrzesień grudzień, odbyło się 11 spotkań w których udział wzięło 44 dzieci. d) Doskonalenie umiejętności i zdobywanie wiedzy pracowników poprzez szkolenia Pracownicy zespołu ds. rodzin w okresie sprawozdawczym brali udział w szkoleniach i konferencjach podnoszących i kwalifikacje i umiejętności, m.in. dotyczących: procedur Niebieskiej Karty, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i in. 2. Zespół ds. przemocy w rodzinie Zespół ds. przemocy w rodzinie tworzy dwóch pracowników: koordynator - starszy specjalista pracy socjalnej oraz starszy specjalista pracy socjalnej. W 2012 r. zespół zajmował się łącznie 137 środowiskami, w których było 376 osób. Wśród nich były rodziny prowadzone wyłącznie przez pracowników Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie - 69 (razem 187 osób), rodziny prowadzone wspólnie z innymi pracownikami socjalnymi OPS - 9 (28 osób), a także rodziny nie będące pod stałą opieką OPS, których członkowie korzystali z konsultacji i porad - 59 (162 osoby w tych rodzinach). Rysunek 4 Rodziny prowadzone przez Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Liczba rodzin rodziny korzystające z pracy socjalnej i innych form pomocy rodziny korzystające wyłącznie z pracy socjalnej 19

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 1 I. WPROWADZENIE Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 22 kwietnia 2014 r. Poz. 2511 UCHWAŁA NR XXXVII/329/14 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/279/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 30 kwietnia 2013 r. uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach.

UCHWAŁA NR LII/279/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 30 kwietnia 2013 r. uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach. UCHWAŁA NR LII/279/2013 RADY GMINY IWANISKA z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach Śliwice, marzec 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku Dział I. Przepisy ogólne. 1 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, zwany dalej Ośrodkiem, został utworzony na mocy Uchwały Nr X/56/90 Miejskiej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE

MPiPS-03. Adresat MGOPS Nowe. Sprawozdanie półroczne i roczne. WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie ul. Plac Św. Rocha 5, 86-170 NOWE MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MPiPS-03 Adresat MGOPS Nowe Sprawozdanie półroczne i roczne WPS Woj. Kujawsko - Pomorskie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie został przyjęty uchwałą Nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmienioną uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MOPS Świdnik Wyszyńskiego 12, 21-040 ŚWIDNIK Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny -

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Marta Cichowicz Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Marta Cichowicz SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PCPR Powiat miejski Grudziądz Tel. 56 46 269 9 Fax 56 46 286 9 86-3 GRUDZIĄDZ ul. HALLERA 1 MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH. z dnia 24 września 2012 r. UCHWAŁA NR XX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Sośnicowice na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

Gminny program wspierania rodziny

Gminny program wspierania rodziny załącznik do uchwały Nr XXIII/152/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca2013 r. Gminny program wspierania rodziny na lata 2013 2015 I. Wprowadzenie Rodzina, to naturalne środowisko wychowawcze dziecka,

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka Załącznik do uchwały Nr XXXII/334/14 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 27 czerwca 2014 r. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2013 Gminy Ostrów Mazowiecka SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Miejskiej Mielec Autorzy: MOPS w Mielcu Urząd Miejski w Mielcu Inne jednostki samorządu terytorialnego, które odpowiadają za realizację zadań pomocy

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Opinogóra Górna Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Opinogóra Górna Autorzy: Marta Frączkowska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia

UCHWAŁA Nr RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia UCHWAŁA Nr RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Podstawy Prawne: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Dział I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy utworzoną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art.1,8 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

III. Zadania pomocy społecznej

III. Zadania pomocy społecznej III. Zadania pomocy społecznej Pomoc społeczna zajmuje ważne miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego. Jej rola ciągle wzrasta, gdyż zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielanych świadczeń ulega systematycznemu

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia - UM w Mielcu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zwany dalej GOPS lub Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt z dnia 11 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka //, - Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GOPS Pysznica - PYSZNICA ul. Wolności Tel. MPiPS- Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki

UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki UCHWAŁA NR VII/49/15 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 maja r. w sprawie zatwierdzenia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Łagiewniki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok

w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok Legnica, styczeń 2014 r. SEKRETARIAT (076)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie

Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie Regulamin organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieruszowie 1 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie jest samodzielną jednostką organizacyjną podporządkowaną Burmistrzowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/114/16 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnem.

UCHWAŁA NR XIII/114/16 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnem. UCHWAŁA NR XIII/114/16 RADY MIEJSKIEJ W JEDWABNEM z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jedwabnem. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MOPS Sławków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Sławków Autorzy: Ewa Niewiara Maria Paradowska Kuc Justyna Ewa Brzezińska SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 29 lutego 2016 roku

Kraków, dnia 4 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 29 lutego 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 marca 2016 r. Poz. 1572 UCHWAŁA NR XVI/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. PADA GMINY SOMONINO 83 3"14 SOMONINO ul. Ceynowy 21 UCHWALA NR XV/128/12 RADY GMINY SOMONINO Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr l42,poz.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016-2018 Krzykosy, 2015 I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/311/2013 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/311/213 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 25 kwietnia 213 r. sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Miasta Sulejówek za rok 212 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej GOPS Smyków Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Smyków Autorzy: Renata Marzec Anna Stachera SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 W GMINIE KOZIENICE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 W GMINIE KOZIENICE Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/395/2013r. Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 27 listopada 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2014-2016 W GMINIE KOZIENICE Kozienice 2013 I WPROWADZENIE W

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 2012 1262 3076 2013 1234 2996 2014 1151 2649

rok Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 2012 1262 3076 2013 1234 2996 2014 1151 2649 Projekt z dnia 17 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... BURMISTRZA LUBSKA z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Lubsko na lata 2015 2017. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Gminny program wspierania rodziny w Tarnowskich Górach na lata

Gminny program wspierania rodziny w Tarnowskich Górach na lata Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/435/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013r. Gminny program wspierania rodziny w Tarnowskich Górach na lata 2013 2015 Tarnowskie Góry 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013 Problem 1: Problemy Kierunki działania Sposób realizacji Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. ANALIZA Strategii

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 3 marca 2016 r.

Olsztyn, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 3 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 marca 2016 r. Poz. 1371 UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE Załącznik do uchwały Nr XII/88/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 7 lipca 2004r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminna instytucja pomocy społecznej o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2009 roku

Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2009 roku Zbąszynek, 25 lutego 2010 roku Sprawozdanie opisowe z merytorycznej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszynku w 2009 roku Spis Treści I. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 2 II. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo