Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności w 2012 r."

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013

2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPS KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OŚRODKA ZATRUDNIENIE... 5 IV. PLAN I WYKONANIE BUDŻETU (W TYM DOCHODY I WYDATKI) Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA WŁASNE I ZLECONE... 6 V. ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ STRUKTURA ŚWIADCZENIOBIORCÓW STRUKTURA RODZIN POWODY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ LICZBA OSÓB I RODZIN OBJĘTYCH POMOCĄ MATERIALNĄ POMOC POZAMATERIALNA... 9 VI. DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ VII. DZIAŁ POMOCY SPECJALISTYCZNEJ ZESPÓŁ DS. RODZIN ZESPÓŁ DS. PRZEMOCY W RODZINIE ZESPÓŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KONSULTANCI - PSYCHOLODZY KONSULTANT DS. WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM VIII. POMOC USŁUGOWA USŁUGI OPIEKUŃCZE - ZADANIE WŁASNE USŁUGI SPECJALISTYCZNE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI - ZADANIE ZLECONE IX. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKÓW WSPARCIA PROWADZONYCH PRZEZ OPS DOM DZIENNEGO POBYTU Z OCHOTĄ OŚRODEK WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI X. DZIAŁALNOŚĆ KLUBU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OPTYMISTA XI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

3 I. Wstęp 1. Mieszkańcy Ochoty Według stanu na 30 czerwca 2012 r. (Przegląd Statystyczny Warszawa, GUS Warszawa, listopad 2012 r.), na Ochocie mieszkało osób, co stanowi 4,96% ludności Miasta Stołecznego Warszawy. 54,86% mieszkańców dzielnicy to kobiety. W stosunku do poprzednich danych (z 2011 r.) odnotowano ujemny przyrost naturalny: osób; w liczbach bezwzględnych w porównaniu do danych z r. (BDL-GUS osób) liczba mieszkańców spadła o 154 osoby. Od kilku lat Ochota jest na pierwszym miejscu wśród dzielnic Warszawy pod względem gęstości zaludnienia - obecnie wynosi ona ponad 8,7 tys. osób na km 2. Na Ochocie funkcjonują 2 żłobki, 23 przedszkola, 13 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, 12 szkół średnich; działa 5 uczelni wyższych i 8 domów studenckich. Sferę kultury reprezentuje 21 placówek (domy kultury, kina, teatry itp.). Według danych Raportu Urzędu Pracy m.st. Warszawy za 2012 r. liczba mieszkańców dzielnicy zarejestrowanych jako osoby bezrobotne wzrosła z w grudniu 2011 r. do w grudniu 2012 r. (o 22,5%). II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota Cele i zadania naszego Ośrodka Pomocy Społecznej określa Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy (Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy z późn. zmianami). Misją, a zarazem głównym celem działania Ośrodka, jest rozpoznawanie i zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie są w stanie pokonać trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ośrodek powinien w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania się osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak również zapobiegać powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej. Ośrodek prowadzi pracę z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji. Do podstawowych zadań Ośrodka należy realizacja: zadań własnych m. st. Warszawy, określonych w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach, zadań zleconych m.st. Warszawie, określonych w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadań wynikających z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, innych zadań, wynikających z rozeznania lokalnych potrzeb; a ponadto: opracowanie i realizacja lokalnych programów z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiązywania występujących problemów społecznych, uczestnictwo w realizacji miejskich programów z zakresu polityki społecznej, zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udziału swych przedstawicieli w pracach tego zespołu. Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie przywołanego wyżej Statutu oraz: 3

4 ustawy z r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001, Nr 142, poz z późn. zm.) ustawy z r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009, Nr 157, poz z późn. zm.) ustawy z r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2009, Nr 175, poz z późn. zm.) ustawy z r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2008, Nr 164, poz z późn. zm.) ustawy z r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. 2002, Nr 42, poz. 371 z późn. zm.) ustawy z r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008, Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) ustawy z r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005, Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) ustawy z dnia r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011, Nr 149, poz. 887). III. Struktura organizacyjna OPS Ośrodek jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy działającą na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Siedziba Ośrodka mieści się w Warszawie przy ul. Przemyskiej Komórki organizacyjne Ośrodka Struktura organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy określona została w regulaminie organizacyjnym nadanym Zarządzeniem Nr 14/2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z r. W celu realizacji zadań statutowych Ośrodka wyodrębniono następujące komórki organizacyjne: Dział Pomocy Środowiskowej Dział Pomocy Specjalistycznej, w którym działają: - zespół ds. rodzin - zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zespół ds. osób niepełnosprawnych - Klub Aktywizacji Zawodowej Optymista (ul. Powstańców Wlkp. 17) Dział Świadczeń Dział Administracyjny Dział Finansowo-Księgowy samodzielne stanowisko radcy prawnego samodzielne stanowisko ds. kadrowych ośrodek wsparcia - Dom Dziennego Pobytu Z Ochotą (ul. Grójecka 109) ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w którego skład wchodzą: - Środowiskowy Dom Samopomocy Pod Skrzydłami - Klub Integracji Środowiskowej Relaks Zespół ds. Projektów EFS (ul. Białobrzeska 4a) 4

5 Rysunek 1 Schemat organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy (stan na r.) DYREKTOR Zastępca Dyrektora Dział Pomocy Środowiskowej Dział Pomocy Specjalistycznej Dział Świadczeń Zespół ds. Rodzin Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych Klub Aktywizacji Zawodowej Optymista Główny księgowy Dział Finansowo-Księgowy Środowiskowy Dom Samopomocy Pod Skrzydłami Klub Integracji Środowiskowej Relaks Dział Administracyjny Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego Samodzielne stanowisko ds. Kadrowych Dom Dziennego Pobytu Z Ochotą Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Zespół ds. Projektu EFS 2. Zatrudnienie Tabela 1. Zatrudnienie w OPS Dzielnicy Ochota (stan na r.) Wyszczególnienie Osoby Etaty Dyrekcja 2 2,00 Dział Pomocy Środowiskowej 18 18,00 Dział Pomocy Specjalistycznej 21 20,50 Dział Świadczeń 6 6,00 Dział Administracyjny 8 6,45 Dział Finansowo-księgowy 5 5,00 Samodzielne stanowiska 2 1,25 Dom Dziennego Pobytu Z Ochotą 4 4,00 Środowiskowy Dom Samopomocy Pod Skrzydłami 6 5,00 Klub Integracji Środowiskowej Relaks 2 1,00 Zespół ds. Projektów EFS 2 1,50 Ogółem 76 70,70 5

6 IV. Plan i wykonanie budżetu (w tym dochody i wydatki) z podziałem na poszczególne zadania własne i zlecone Plan ogółem: Wykonanie ogółem: ,00 zł ,12 zł Tabela 2. Budżet OPS Dzielnicy Ochota Dział Rozdział Wyszczególnienie 851 Ochrona Zdrowia Pozostała działalność - koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, o których mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 6 Zadania własne Zadania zlecone plan wykonanie plan wykonanie Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, , ,11 w tym wkład własny - EFS Zasiłki stałe , Ośrodek pomocy społecznej , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne , usługi opiekuńcze Wspieranie rodziny , Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalność - Rządowy program "Posiłek dla potrzebujących" Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej Realizacja projektu EFS ,99 Razem , ,55 V. Świadczenia pomocy społecznej 1. Struktura świadczeniobiorców W 2012 r. z pomocy społecznej skorzystało ogółem 2147 rodzin z dzielnicy Ochota (3699 osób). Decyzją administracyjną przyznano świadczenia 1708 osobom z 1308 rodzin. Pozostałe rodziny skorzystały wyłącznie z pracy socjalnej. W stosunku do roku 2011 odnotowano spadek liczby rodzin korzystających z pomocy OPS (o 750).

7 2. Struktura rodzin Tabela 2. Struktura rodzin korzystających z pomocy OPS Rodziny korzystające z pomocy społecznej Rok Liczba rodzin ogółem w tym: 1 - osobowe osobowe osobowe osobowe osobowe i więcej osobowe w tym: Rodziny z dziećmi Rok Liczba rodzin z dziećmi w tym z: 1 dzieckiem dzieci dzieci dzieci dzieci dzieci i więcej dzieci Rodziny niepełne Rok Liczba rodzin niepełnych w tym z: 1 dzieckiem dzieckiem dzieci i więcej dzieci Rodziny emerytów i rencistów Rok Liczba rodzin emerytów i rencistów w tym: 1-osobowych osobowych osobowych osobowych i większych

8 3. Powody udzielania świadczeń Tabela 3. Powody udzielania świadczeń Powód trudnej sytuacji życiowej Liczba rodzin Rok Ubóstwo Sieroctwo Bezdomność potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym: wielodzietność Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem, w tym: - rodziny niepełne rodziny wielodzietne Przemoc w rodzinie Alkoholizm Narkomania Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą Zdarzenie losowe Sytuacja kryzysowa Klęska żywiołowa lub ekologiczna Liczba osób i rodzin objętych pomocą materialną Tabela 4. Liczba osób i rodzin objętych pomocą materialną Rodzaj pomocy Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia Liczba świadczeń Kwota świadczeń (zł) Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Zasiłki stałe Zasiłki okresowe - ogółem, w tym przyznane z powodu: - bezrobocia długotrwałej choroby niepełnosprawności

9 Rodzaj pomocy Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia OPS Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Liczba świadczeń Kwota świadczeń (zł) Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach - możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego inne Posiłek, w tym: dla dzieci Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego Sprawienie pogrzebu, w tym: osobom bezdomnym Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem, w tym: 903 x zasiłki specjalne celowe Pomoc pozamaterialna Pomoc pozamaterialna świadczona mieszkańcom Ochoty obejmuje w szczególności: pracę socjalną, którą objęci są wszyscy klienci OPS poradnictwo prawne - dyżury radców prawnych poradnictwo psychologiczne - konsultacje psychologa. Tabela 5. Pomoc pozamaterialna Forma udzielonej pomocy Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach Praca socjalna ogółem Wyłącznie praca socjalna Poradnictwo specjalistyczne - prawne, psychologiczne Praca socjalna prowadzona jest przez pracowników merytorycznych działów: Pomocy Środowiskowej i Pomocy Specjalistycznej. 9

10 VI. Dział Pomocy Środowiskowej W Dziale Pomocy Środowiskowej (DPŚ) obowiązki wykonywało 16 osób (stan na r.) - kierownik działu, zastępca kierownika działu, trzech starszych specjalistów pracy socjalnej, dwóch specjalistów pracy socjalnej, trzech starszych pracowników socjalnych, sześciu pracowników socjalnych. Większość osób zatrudnionych w DPŚ (15 osób) legitymuje się wyższym wykształceniem. Od sierpnia 2012 r. w Ośrodku jest realizowany kolejny projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota. Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowano 28 osób. Jeden pracownik socjalny DPŚ został przeniesiony do pracy przy projekcie EFS. Do zadań pracowników należy: praca socjalna - pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do zmiany własnej sytuacji życiowej przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, w celu ustalenia sytuacji osoby lub rodziny, postawienia diagnozy i określenia planu pracy z osobą lub rodziną by przezwyciężyć trudne sytuacje życiowe współdziałanie z instytucjami samorządowymi i pozarządowymi pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych. Obszar dzielnicy podzielono na rejony opiekuńcze, z których każdy przydzielony jest jednemu pracownikowi socjalnemu. Pracownicy działu wykonywali obowiązki służbowe w trzynastu rejonach. Jeden z pracowników zajmuje się wyłącznie przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych z zamieszkałymi na Ochocie osobami zobowiązanymi do alimentacji (zstępni, wstępni). Wywiady przeprowadzane są na wnioski ośrodków pomocy społecznej z całej Polski. Pracownicy socjalni DPŚ oprócz bezpośredniej pracy z mieszkańcami naszej dzielnicy przeprowadzają wywiady dla potrzeb innych instytucji pomocowych, przygotowują odpowiedzi dla Sądów, Prokuratury, Policji oraz dla urzędów i innych instytucji i organizacji. W 2012 roku pracownicy DPŚ załatwili 4099 wniosków i spraw. W 2012 r. pracownicy Działu objęli pomocą 1418 rodzin. Pomoc materialną i rzeczową otrzymało 910 z nich; wyłącznie z pracy socjalnej skorzystało 508 rodzin. Wśród korzystających ze wsparcia OPS przeważają ubodzy, bezrobotni, dotknięci problemem uzależnienia, niepełnosprawni i długotrwale lub ciężko chorzy oraz rodziny niepełne i wielodzietne. Rysunek 2. Rodziny objęte pomocą OPS 729 rodziny korzystające z pomocy i pracy socjalnej pracowników DPŚ rodziny korzystające wyłącznie z pracy socjalnej pracowników DPŚ rodziny - podopieczni DzPS Aby skutecznie pomagać podopiecznym w przezwyciężaniu trudności życiowych pracownicy ośrodka korzystają z narzędzia jakim jest kontrakt socjalny - pisemna umowa między pracownikiem 10

11 socjalnym, a osobą ubiegającą się o pomoc. Kontrakt socjalny określa uprawnienia i zobowiązania obu stron, w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy ośrodka. W minionym roku pracownicy DPŚ zawarli z podopiecznymi ośrodka 48 kontraktów socjalnych. Rysunek 3 Kontrakty socjalne liczba kontraktów zawartych przez OPS liczba kontraktów zawartych przez DPŚ 78 liczba kontraktów zawartych w projekcie EFS Pracownicy działów merytorycznych, oprócz kontraktów socjalnych, zawierają z osobami bezdomnymi (przeważnie byłymi mieszkańcami naszej dzielnicy) indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, polegające na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia. Program powinien uwzględniać sytuację osoby bezdomnej oraz zapewniać szczególne wspieranie osobie aktywnie uczestniczącej w wychodzeniu z bezdomności. Jest on opracowywany przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej wraz z osobą bezdomną i podlega zatwierdzeniu przez dyrektora ośrodka. W 2012 r. z czterema osobami bezdomnymi zawarto 5 programów wychodzenia z bezdomności, w trzech przypadkach realizacja zakończyła się uzyskaniem tytułu prawnego do lokalu. W 2012 r. do Ośrodka wpłynęło 176 wniosków o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w 169 sprawach postępowania prowadzili pracownicy DPŚ). Decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej otrzymało 138 osób, 14 osobom wydano decyzje odmowne, a w 10 sprawach postępowanie umorzono. Ponadto w ubiegłym roku nadesłano 79 zgłoszeń dotyczących przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha 1a w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób bezdomnych lub mieszkających w innych rejonach kraju. Wywiady na terenie szpitala przeprowadza pracownik socjalny, który oprócz pracy w rejonie opiekuńczym dodatkowo wykonuje powierzone zadanie. Pracownicy socjalni w przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznych lub członków ich rodzin zobowiązani są do podejmowania działań interwencyjnych. Pracownicy DPŚ w minionym roku podjęli 7 interwencji w pięciu rodzinach. W roku 2012, podobnie jak w latach ubiegłych, pracownicy DPŚ poszerzali wiedzę, nabywali i doskonalili umiejętności poprzez udział w różnych szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Pracownicy działu uczestniczyli w szkoleniach dotyczących m.in.: procedury Niebieskiej Karty, pracy z trudnym klientem, lokalnego systemu profilaktyki krzywdzenia małych dzieci, metod aktywizacji osób niepełnosprawnych, instytucjonalnej opieki nad osobami chorymi na zespół otępienny i in. 11

12 VII. Dział Pomocy Specjalistycznej W Dziale Pomocy Specjalistycznej w roku 2012 pracowało 21 osób (stan na r.) Tabela 6. Pracownicy DzPS w 2012 r. Dział Pomocy Specjalistycznej - Liczba osób zespoły Zespół ds. rodzin 4 Asystenci rodziny 2 Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 Zespół ds. osób niepełnosprawnych 6 Konsultanci psycholodzy 4* Konsultant ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym 1 Klub aktywizacji zawodowej Optymista 1 Kierownik Działu 1 Razem 21 * Jeden z konsultantów psychologów pracował również w klubie aktywizacji zawodowej Optymista 1. Zespół ds. rodzin W 2012 r. zespół prowadził 138 rodzin wymagających zintensyfikowanej pracy, w tym 53 wyłącznie pracy socjalnej. W rodzinach tych wychowywało się 217 dzieci. Pracownik socjalny utrzymywał kontakt z 44 spokrewnionymi rodzinami zastępczymi mieszkającymi na Ochocie. Dominującymi dysfunkcjami w rodzinach były: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (56 rodzin, w których wychowywało się 106 dzieci) długotrwała choroba i niepełnosprawność (51 rodzin, w których wychowywało się 76 dzieci) ubóstwo (47 rodzin, w których wychowywało się 92 dzieci) bezrobocie (45 rodzin, w których wychowywało się 81 dzieci) rodziny niepełne wychowujące przynajmniej jedno dziecko w wieku do 18 roku życia (39 rodzin, w których wychowywało się 65 dzieci) alkoholizm (29 rodziny, w których wychowywało się 48 dzieci) wielodzietność troje i więcej dzieci (23 rodziny, w których wychowywało się 79 dzieci) przemoc (12 rodzin, w których wychowało się 26 dzieci). W pracy zespołu wyróżnić można nast. kierunki aktywności: a) Bezpośrednia praca z osobami i rodzinami poradnictwo, udzielanie informacji, wskazywanie miejsc gdzie można uzyskać profesjonalną pomoc i wsparcie pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (pomoc w pisaniu pism, wspólne wizyty w urzędach) zawieranie kontraktów socjalnych - zawarto 27 kontraktów 12

13 w systemowym projekcie aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo, z terenu Dzielnicy Ochota, uczestniczyła 1 osoba z rodzin prowadzonych przez Zespół planowanie pomocy materialnej i rzeczowej, w tym dożywiania dzieci w placówkach oświatowych (obiady opłacono 80 dzieciom w wieku szkolnym z 44 rodzin oraz 32 w wieku przedszkolnym z 24 rodzin) 6 osobom dorosłym przyznano gorący posiłek 1 osobie przyznano specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 osobom potwierdzono prawo do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych 18 rodzin w okresie kwiecień grudzień 2012 r. zostało objętych pomocą asystentów rodziny. b) Współpraca z przedstawicielami instytucji lub organizacji na rzecz osób i rodzin: Stała współpraca z kuratorami zawodowymi i społecznymi VI Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Warszawie oraz kuratorami III Wydziału Karnego, w tym: - stała wymiana informacji oraz ustalenia dotyczące dalszego postępowania i pracy z rodzinami objętymi wspólnymi oddziaływaniami - udział pracowników zespołu w rozprawach sądowych w charakterze świadków (w sprawach 6 rodzin w Sądzie Rejonowym w Warszawie, VI Wydział Rodzinny i Nieletnich) - występowanie do sądu o wgląd w sytuację rodzinno-wychowawczą dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w których zagrożone jest ich dobro i bezpieczeństwo, lub o zmianę dotychczasowego środka (6 rodzin) - na wniosek Sądu Rejonowego VI Wydział Rodzinny i Nieletnich sporządzono 17 opinii i 28 sprawozdań - osobisty kontakt z kuratorami Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, wspólne wizyty u podopiecznych - w 2012 r. 22 dzieci z rodzin pozostających w kręgu zainteresowania Sądu i OPS zostało umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Utrzymywanie stałej współpracy z pedagogami szkolnymi - współpraca dotycząca dożywiania dzieci w szkołach - współpraca i wymiana informacji w sprawach dotyczących stypendiów socjalnych wypłacanych przez Wydział Oświaty (wydawanie przez pracowników zespołu zaświadczeń osobom ubiegającym się o stypendia, monitorowanie terminowości załatwiania spraw przez podopiecznych, weryfikacja informacji o wysokości i terminach otrzymywania stypendiów) - bieżąca wymiana informacji dotyczących sytuacji kryzysowych w rodzinach, problemach szkolnych dzieci, zagrożeniach drugorocznością - w październiku 2012 r. pracownicy Zespołu ds. Rodzin zorganizowali spotkanie informacyjne z pedagogami szkół podstawowych i gimnazjów z terenu dzielnicy. Współpraca z innymi instytucjami na rzecz rodzin i wychowujących się w nich dzieci: - Wydziałem do Spraw Nieletnich i Patologii Komendy Policji Warszawa przy ul. Opaczewskiej oraz Dzielnicowymi (wymiana informacji, kierowanie pism o monitorowanie rodzin w godzinach wieczornych i w weekendy w przypadkach, gdy podejrzewamy, że zagrożone jest dobro wychowujących się w nich nieletnich dzieci, wspólne wejścia w środowisko). Pracownicy Zespołu składali zeznania w sprawie 6 rodzin, w których występowały nieprawidłowości w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie (współpraca z pracownikami zajmującymi się rodzinami zastępczymi poprzez: wymianę informacji, wspólne wizyty u wybranych rodzin, sporządzanie wywiadów środowiskowych dotyczących ustalania odpłatności za pobyt dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych) - Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, ul. 6 Sierpnia 1/5 w Warszawie (bezdomna matka z dwójką małych dzieci we wrześniu 2012 r. została umieszczona w OIK; współpraca i wymiana 13

14 bieżących informacji z pracownikami OIK. Pracownik socjalny OPS w uzgodnieniu z bezdomną opracował indywidualny program wychodzenia z bezdomności, który zatwierdził dyrektor OPS. Program będzie realizowany do r.) - dyrektorami i wychowawcami przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z rodzin pozostających w kręgu zainteresowania OPS (poszukiwanie wolnych miejsc, wymiana informacji na temat funkcjonowania dzieci w placówkach, dostrzeganych przez wychowawców problemach i nieprawidłowościach dotyczących dzieci i ich rodziców, współpraca w zakresie opłacania wyżywienia dla dzieci, dofinansowywania opłat za przedszkole przez OPS, wystąpienia do dyrekcji ww. placówek o zwolnienia z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach po godzinie 13 dla tych rodziców, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej) - uczestnictwo w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Dzielnicy Ochota - powołano grupy robocze dla 6 rodzin, w których założono Niebieskie Karty. Ponadto: - przeprowadzono 11 wywiadów u osób zobowiązanych do alimentacji - na wniosek innych instytucji przygotowano 24 wywiady, opinie i informacje o rodzinach - pracownicy zespołu uczestniczyli w Rodzinnym Pikniku Integracyjnym na Szczęśliwcach, oraz w festynie z okazji Dnia Dziecka - przygotowano listy kandydatów do odbioru paczek świątecznych i wyprawek szkolnych. c) Wprowadzanie nowych rozwiązań w pracy zespołu Asystent rodziny Od kwietnia 2012 r. w OPS Dzielnicy Ochota, zgodnie z ustawą z r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zaproponowano rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, nową formę pomocy - wsparcie asystenta rodziny. W roku 2012 w OPS pracowało 3 asystentów, którzy zajmowali się 31 rodzinami: 1 asystent (zatrudniony od kwietnia do grudnia 2012 r.) pracował z 9 rodzinami, drugi asystent - zatrudniony od września 2012 r. - objął opieką 11 rodzin. Kolejny asystent rodziny zatrudniony jest w ramach Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych i biernych zawodowo osób z Dzielnicy Ochota, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2012 pracował on z 11 rodzinami. Tabela 7. Zatrudnienie asystentów rodziny w OPS w 2012 r. Nr asystenta rodziny W tym zatrudniony na podstawie umowy o pracę (tak/nie) Wymiar zatrudnienia w przeliczeniu na etat 1 5/9 tak 1 2 5/10 tak 1 3 Umowa zlecenie - Okres zatrudnienia Poza projektem systemowym W projekcie systemowym Przeciętna wysokość wynagrodzenia miesięcznie (zł) Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w

15 Łączny koszt zatrudnienia asystentów rodziny: zł, w tym: - ze środków unijnych: zł - z dotacji Wojewody Mazowieckiego: zł - ze środków Miasta: zł. Uzasadnienie przyczyn objęcia tych rodzin asystą rodzinną (problemy występujące w tych rodzinach, orzeczenie sądu itp.): - problemy socjalne materialne, zdrowotne, brak wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, bezrobocie, zaniedbane sprawy urzędowe, brak umiejętności korzystania z pomocy instytucji - problemy psychologiczne bezradność, niedojrzałość, nieumiejętność systematycznego działania, brak wiary w siebie, brak wzorców, konflikty rodzinne, uzależnienia, pasywność, bierność, roszczeniowość - wychowawcze bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych (zaburzone relacje, konflikty, zaniedbania, przemoc), słabe i nieregularne zaspakajanie potrzeb fizycznych i emocjonalnych dzieci, brak stabilnego oparcia w dorosłych, brak stałych i jasnych reguł w rodzinie, brak silnych i stabilnych więzi emocjonalnych, brak systematycznej opieki zdrowotnej, złe odżywianie, stałe napięcie wynikające z konfliktów i kryzysów w rodzinie - problemy społeczne brak wsparcia otoczenia, rodziny, sąsiadów, wykluczenie. Wsparciem asystenta rodziny objęto łącznie 31 rodzin, w tym w projekcie systemowym: 11, (w tych rodzinach przebywało 61 dzieci). Rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny, z których dzieci zostały umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej przed objęciem tych rodzin wsparciem asystenta rodziny - 1, (w tej rodzinie było 3 dzieci). Liczba rodzin z dziećmi, których objęcie wsparciem asystenta, w ocenie OPS, zapobiegło umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej: 1, liczba dzieci w tych rodzinach 2 Liczba rodzin, z których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej w trakcie trwania pracy z asystentem rodziny 6; liczba dzieci umieszczonych w pieczy - 10 Liczba rodzin, do których dzieci powróciły z pieczy zastępczej w trakcie trwania pracy z asystentem rodziny 3; liczba dzieci powracających - 3 Rezultaty pracy asystenta rodziny to m.in.: - wzrost umiejętności wychowawczych rodziców - diagnoza stanu zdrowia dzieci - pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych dzieci, wzrost świadomości rodziców w zakresie rozpoznawania potrzeb dzieci - wzrost umiejętności rodzin w zakresie organizacji wspólnego spędzania czasu wolnego, gospodarowania budżetem domowym, planowania rozkładu dnia, nauka systematyczności w zakresie utrzymywania porządku w lokalu - prezentowanie sposobów zajmowania się małymi dziećmi pielęgnacją, żywieniem wspólne przygotowywanie posiłków (prostych zup, dań obiadowych), wspólne robienie zakupów ze zwracaniem uwagi na jakość produktów, ceny - podjęcie przez rodziców starań o własne zdrowie, utrzymywanie higieny - pomoc w poszukiwaniu pracy, wyszukiwanie ofert pracy. Motywowanie do utrzymania obecnego zatrudnienia - umożliwienie dzieciom korzystania z zajęć w domach kultury, kółkach zainteresowań, dodatkowych zajęciach w szkołach, rozwijanie zainteresowań, hobby najmłodszych członków rodzin 15

16 - umożliwienie uzyskania wsparcia otoczenia osobom niepełnosprawnym, złożenie wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu AGD, komputera. Zgłoszenie osoby niepełnosprawnej na kurs komputerowy - pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wspólne składanie wniosków o przydział lokalu socjalnego - wsparcie i uczestnictwo w sprawach sądowych, pomoc przy pisaniu pozwów o alimenty na dzieci - umożliwienie korzystania z pomocy wolontariuszy korepetycje dla dzieci - reprezentowanie interesów rodzin w różnych instytucjach, organizacjach, świadczących pomoc Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta, z których dzieci uczęszczały do placówek wsparcia dziennego: 4, w tym w formie: - opiekuńczej 3; liczba dzieci: 3 - specjalistycznej 1; liczba dzieci: 1 - pracy podwórkowej 0; liczba dzieci: 0. Organizacja pracy asystenta rodziny zgodnie ze Standardem świadczenia asysty rodzinnej w m.st. Warszawie: - miejsce asystenta w strukturze organizacyjnej OPS: Dział Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota - 2 asystentów, projekt systemowy 1 asystent - kwalifikowanie rodzin do asysty rodzinnej zgodnie ze Standardem: kierowanie przez pracowników socjalnych po konsultacji ze specjalistami pracującymi na rzecz rodziny (psychologiem OPS, pedagogiem szkolnym, kuratorem) - sposób monitorowania pracy asystentów rodzinny: pod względem merytorycznym praca asystentów jest monitorowana przez koordynatora ds. asysty rodzinnej, kierownika projektu systemowego - liczba asystentów korzystających z superwizji: 2. Tabela 8 Szacunkowe zapotrzebowanie na zatrudnienie asystentów rodziny w 2013 r.: Poza projektem systemowym Liczba asystentów zatrudnionych w 2013 wg stanu na W przeliczeniu na etat W projekcie systemowym Liczba asystentów zatrudnionych w 2013 wg stanu na etat 1 W przeliczeniu na etat Umowa zlecenie Szacunkowa liczba asystentów potrzebnych w roku Realizacja programu Rodzina Ważna Sprawa Od 2009 r. OPS Dzielnicy Ochota realizuje program,,rodzina Ważna Sprawa, stanowiący element systematycznego i trwałego wspierania rodzin zastępczych w ich środowisku lokalnym. Na Ochocie, w 2012 r., mieszkało 50 spokrewnionych rodzin zastępczych, w których wychowywało się 60 dzieci. Rodzicami zastępczymi były głównie osoby po 50-roku życia (41 rodzin), zaś najliczniejszą grupę stanowiły dzieci w wieku lat (23 dzieci). 16

17 Działania na rzecz rodzicielstwa zastępczego skierowane były do: kandydatów na rodziny zastępcze: - kompleksowa informacja na temat sprawowania opieki zastępczej (4 osoby) - opinie do Sądu na temat kandydatów (3 opinie) rodzin zastępczych, które korzystały z pomocy OPS zgodnie z kryteriami określonymi w ustawie o pomocy społecznej - pomoc finansowa (9 rodzin) - opłacanie obiadów w szkole (4 dzieci) rodzin zastępczych, które oczekiwały indywidualnego wsparcia jednorazowo, lub przez ograniczony czas. Pracownik socjalny nawiązał kontakt łącznie z 44 rodzinami zastępczymi. Praca socjalna była realizowana na bieżąco w miarę zgłaszanych potrzeb. W okresie styczeń czerwiec 2012 r. przygotowano sprawozdania do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy (VI Wydział Rodzinny i Nieletnich) nt. sytuacji rodzin zastępczych, wychowujących się w nich dzieci i udzielanej pomocy (dot. 19 rodzin). Od lipca 2012 r. jest to zadanie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. W ubiegłym roku 4 ochockie rodziny zostały ustanowione rodzinami zastępczymi, 4 zostały rozwiązane, ponieważ 5 dzieci powróciło do rodzin biologicznych; 1 zastępcza wyprowadziła się poza Warszawę. Działania prowadzone w 2012 r. w ramach programu Rodzina ważna sprawa : Działania grupowe: - spotkania okolicznościowe (Wielkanocne i z okazji Bożego Narodzenia) - spotkania w ramach Klubu Rodzin Zastępczych (comiesięczne spotkania od września 2012 r.) Działania indywidualne: - pomoc prawna (4 rodziny 5 konsultacji) - pomoc psychologiczna (11 rodzin 47 konsultacji) - wsparcie socjalne (odwiedzanie rodzin, udzielanie porad w rozwiązywaniu problemów dot. różnych sfer życia (33 rodziny) - pomoc asystenta rodziny (2 rodziny) Działania skierowane do dzieci i młodzieży: - pomoc wolontariacka, w tym korepetycje (2 dzieci) - propagowanie właściwego spędzania czasu wolnego m.in. pozyskanie dla rodzin zastępczych nieodpłatnych biletów do ZOO (skorzystało 7 dzieci z 5 rodzin) -,,Mikołajki dla dzieci niepełnosprawnych do 5. roku życia, wizyta koordynatora projektu z Mikołajem w domu rodziny (3 rodziny - 4 dzieci) - pomoc w zaopatrzeniu w art. szkolne - program Magiczna Biblioteka realizowany we współpracy z Biblioteką Dziecięcą na terenie Dzielnicy Ochota spotkania dla dzieci w bibliotekach (z rodzin zastępczych w spotkaniach uczestniczyło 10 dzieci) Działania edukacyjne: - pozyskiwanie i dystrybucja broszur informacyjnych na temat rodzicielstwa zastępczego oraz problemów, z którymi rodziny spotykają się w codziennym funkcjonowaniu (14 tytułów 700 egzemplarzy) - propagowanie rodzicielstwa zastępczego podczas lokalnych imprez integracyjnych (2 festyny) - spotkania informacyjno-edukacyjne w ramach programu Akademia rodziny (5 spotkań) 17

18 Realizacja programu Akademia Rodziny Od września 2011 r. OPS Dzielnicy Ochota realizuje program środowiskowej pomocy rodzinom bezradnym w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodzinom niepełnym, wielodzietnym i zastępczym. Informacje na temat programu były umieszczane na stronie internetowej OPS, rozpowszechniano także ulotki i plakaty. Rodziny podopiecznych OPS były zapraszane indywidualnie przez pracowników socjalnych. Głównym celem programu była edukacja mająca poprawić funkcjonowanie rodzin poprzez: uświadomienie rodzicom i opiekunom ich zasobów i deficytów w realizowaniu funkcji wychowawczej zwiększenie kompetencji wychowawczych zwiększenie wiedzy na temat współczesnych zagrożeń. Odbyło się 5 spotkań o tematyce związanej z rodziną: luty - Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, osoby prowadzące - psycholodzy OPS ze Środowiskowego Domu Samopomocy Pod Skrzydłami maj - Nowoczesne planowanie rodziny, osoby prowadzące - dyplomowane pielęgniarki SZPZLO Warszawa, ul. Szczęśliwicka 36 wrzesień - Rozwój emocjonalny dzieci, osoba prowadząca - psycholog OPS październik - Zasady udzielania pierwszej pomocy, osoba prowadząca ratownik medyczny listopad - Bezpieczeństwo dzieci w Internecie, osoba prowadząca - pracownik Fundacji Dzieci Niczyje W spotkaniach uczestniczyło łącznie 49 podopiecznych OPS i pracownicy zespołu ds. rodzin. Pozyskani prelegenci prowadzili spotkania nieodpłatnie (jako wolontariusze) lub w ramach swoich obowiązków służbowych. Realizacja projektu Magiczna Biblioteka Od lutego 2012 r. OPS wspólnie z Biblioteką Publiczną Dzielnicy Ochota realizuje partnerski projekt pod nazwą Magiczna Biblioteka, skierowany do rodzin zastępczych - ale nie tylko - czyli spotkania z książką dla dzieci w wieku 4-11 lat. Projekt obejmował cykliczne spotkania dzieci i rodziców w bibliotekach Ochoty, gdzie odbywało się wspólne czytanie wybranych fragmentów powieści, wierszy, opowiadań, bajek. Towarzyszyły temu zabawy i konkursy rysunkowe, zajęcia plastyczne, quizy - związane z przeczytanym tekstem. W organizacji spotkań pomagały także wolontariuszki OPS. Spotkania odbywały się co 2 tygodnie dla dwóch grup wiekowych: dzieci młodszych (4-6 lat) oraz starszych (7-10 lat) w czterech placówkach biblioteki dzielnicy Ochota. Głównym celem projektu była poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych mieszkających na Ochocie poprzez: budowanie i wzmacnianie więzi w rodzinach zwiększenie uczestnictwa w kulturze rodzin zastępczych jako grupy społecznej, która korzysta z niej w bardzo ograniczonym zakresie (w tym wyrobienie u dzieci nawyku czytania i korzystania z biblioteki, wspólnego czytania lektur) poprawa funkcjonowania dzieci w środowisku szkolnym, poprawa w komunikowaniu się z otoczeniem 18

19 zwiększenie szans edukacyjnych młodego pokolenia (m.in. poprzez wzbogacenie słownictwa, naukę poprawnego budowania zdań, ułatwianie publicznego wypowiadania się, rozumienia nowych terminów i pojęć itp.) zachęcanie do samodzielnego czytania jako ważnego czynnika wzmacniającego rozwój psychiczny dzieci (czytanie to aktywna czynność, analiza i synteza, a nie tylko bierne absorbowanie obrazów). Projekt Magiczna Biblioteka w 2012 r. realizowany był w 2 edycjach: I edycja w okresie luty czerwiec, odbyło się 16 spotkań, w których udział wzięło 40 dzieci. II edycja w okresie wrzesień grudzień, odbyło się 11 spotkań w których udział wzięło 44 dzieci. d) Doskonalenie umiejętności i zdobywanie wiedzy pracowników poprzez szkolenia Pracownicy zespołu ds. rodzin w okresie sprawozdawczym brali udział w szkoleniach i konferencjach podnoszących i kwalifikacje i umiejętności, m.in. dotyczących: procedur Niebieskiej Karty, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i in. 2. Zespół ds. przemocy w rodzinie Zespół ds. przemocy w rodzinie tworzy dwóch pracowników: koordynator - starszy specjalista pracy socjalnej oraz starszy specjalista pracy socjalnej. W 2012 r. zespół zajmował się łącznie 137 środowiskami, w których było 376 osób. Wśród nich były rodziny prowadzone wyłącznie przez pracowników Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie - 69 (razem 187 osób), rodziny prowadzone wspólnie z innymi pracownikami socjalnymi OPS - 9 (28 osób), a także rodziny nie będące pod stałą opieką OPS, których członkowie korzystali z konsultacji i porad - 59 (162 osoby w tych rodzinach). Rysunek 4 Rodziny prowadzone przez Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Liczba rodzin rodziny korzystające z pracy socjalnej i innych form pomocy rodziny korzystające wyłącznie z pracy socjalnej 19

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010

Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy za rok 2010 za rok 2010 Sprawozdanie z Działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Warszawa Białołęka marzec 2011 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY

I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY 1.PO ŁO ŻEN IE I STRUK TU R A D Z IELN IC Y Dzielnica Bielany położona jest w północnej części Warszawy, po lewej stronie Wisły. Bielany zajmują obszar 3234 ha tj.

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy ul. Dwóch Mieczy 22A, 04 491 Warszawa, tel/fax (22) 611 99 94, (22) 612 94 65 www.opsrembertow.waw.pl, e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1 Dz.U.04.64.593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.) Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 ŁEBA, 2014.02.12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁEBIE ZA ROK 2013 MOPS.045.9.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548, z 2013 r. poz. 509. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo