Kwasy nukleinowe jako narzędzie w terapii guzów mózgu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kwasy nukleinowe jako narzędzie w terapii guzów mózgu"

Transkrypt

1 Kwasy nukleinowe jako narzędzie w terapii guzów mózgu Nucleic acids as a tool in the therapy of brain tumors Katarzyna Rolle 1, Monika Piwecka 1, Olga Starosta 1, Stanisław Nowak 2, Ryszard Żukiel 2, Mirosława Z. Barciszewska 1, Jan Barciszewski 1 1 z Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu kierownik Pracowni Epigenetyki: prof. dr hab. Jan Barciszewski 2 z Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu kierownik: prof. dr hab. med. Stanisław Nowak Streszczenie Nowotworowe komórki glejowe mózgu dają początek guzom glejowym, z których najbardziej złośliwym, opornym na leczenie i źle rokującym jest glejak wielopostaciowy (ang. glioblastoma multiforme, GBM). Chociaż GBM rzadko dają przerzuty poza centralny układ nerwowy, są bardzo inwazyjne i niszczą przylegające tkanki, co utrudnia lub uniemożliwia całkowitą resekcję guza i przyczynia się do szybkiego postępu choroby, niskiej jakości życia oraz, ostatecznie, bardzo wysokiej śmiertelności. Brak wrażliwości glejaka wielopostaciowego na konwencjonalne metody leczenia, duża umieralność pacjentów oraz wyjątkowo skomplikowane podłoże molekularne tego nowotworu skłaniają do poszukiwania nowych metod terapii. Jednym z najciekawszych i obiecujących zagadnień znajdujących się w centrum zainteresowań medycyny molekularnej jest zastosowanie kwasów nukleinowych, a w szczególności niskocząsteczkowych RNA oraz krótkich fragmentów DNA (oligonukleotydy) do leczenia nowotworów. Summary Malignant glial cells give rise to brain tumors, the most malignant, refractory and poorly promising is glioblastoma multiforme (GBM). Although rarely metastasizing outside the central nervous system, GBM are highly invasive and destroy adjacent tissues, making it difficult or impossible to completely resect the tumor and contributes to the rapid progression of the disease, poor quality of life and ultimately, a very high mortality. Lack of sensitivity of glioblastoma multiforme to conventional treatment, high mortality of patients and extremely complex molecular basis of that tumor lead to the seek of new therapies. One of the most interesting and promising issues in molecular medicine is therapeutical application of nucleic acids, in particular, low molecular weight RNA and short DNA fragments (oligonucleotides) for the treatment of cancer. Słowa kluczowe: katalityczne kwasy nukleinowe, rybozymy, oligonukleotydy antysensowe, RNAi, mikro RNA (mirna) Key words: catalytic nucleic acids, ribozymes, antisense oligonucleotides, RNAi, microrna (mirna) Wstęp Glejaki są nie tylko najczęstszymi, ale również najbardziej złośliwymi nowotworami Centralnego Układu Nerwowego. Średnia życia pacjentów wynosi od 12 do 14 miesięcy od momentu rozpoznania, a pięcioletnie przeżycie odnotowuje się tylko w 5% przypadków (41, 46). Ze względu na bardzo agresywny i naciekający charakter glejaków, współczesny schemat leczenia obejmujący resekcję guza oraz radio- i chemioterapię, nie daje zadowalających efektów. Dodatkowo mała selektywność stosowanych obecnie metod może prowadzić do bardzo ciężkich powikłań. Istnieje więc potrzeba opracowania nowych metod, które będą się charakteryzowały: - większą selektywnością i bezpieczeństwem, - szybkim i efektywnym działaniem na komórki nowotworowe poprzez aktywację kilku mechanizmów komórkowych jednocześnie, - zahamowaniem wzrostu oraz apoptozą komórek pozostałych po wcześniejszych etapach leczenia, zapobieganie wznowom. Neuroskop 2011, nr 13 47

2 Nie ma obecnie leków spełniających wszystkie te wymagania, jednak badania prowadzone nad terapią opartą na kwasach nukleinowych są bardzo obiecujące. Metody te wykorzystują trzy główne grupy cząsteczek: antysensowne oligonukleotydy, rybozymy i sirna, które redukują powstawanie patologicznych białek w szlakach kancerogenezy. Glejaki - biologia i genetyka W klasyfikacji WHO glejaki charakteryzują się III lub IV stopniem złośliwości i w ponad 90% pojawiają się nagle jako guzy pierwotne. Około 10% glejaków to guzy wtórne, powstałe w wyniku progresji z mniej złośliwych nowotworów (WHO II, III). Objawy neurologiczne takie jak afazja, parestezje, zaburzenia widzenia, zaburzenia zachowania i nastroju, drgawki oraz związane ze wzrostem ciśnienia śródczaszkowego - bóle głowy, nudności, wymioty towarzyszą pacjentom zarówno z pierwotnymi, jak i wtórnymi glejakami. Agresywny wzrost guzów i trudności w opracowaniu skutecznego schematu leczenia spowodowały, że prowadzone są intensywne badania w celu poznania i zrozumienia zmian zachodzących na poziomie molekularnym, które mogłyby stać się podstawą dla nowych terapii (41). Liczne badania profilu ekspresji genów wykazały znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi guzami i pozwoliły podzielić glejaki na podtypy, które w tradycyjnych metodach histopatologicznych niczym się od siebie nie różnią. Na podstawie zaburzeń w poziomie ekspresji czynników takich jak EGFR, NF1, PDGFR i IDH1 wydzielono cztery podtypy molekularne glejaków: proneuralny, mezenchymalny, klasyczny i neutralny. Ponadto wykazano, że mutacje IDH1 występują w ponad 80% przypadków guzów wtórnych (41). Zmiany w profilu ekspresji genów mogą być związane między innymi z zaburzeniami chromosomalnymi liczby kopii. Wykazano, że w podtypie klasycznym występuje utrata chromosomu 10, natomiast powieleniu ulega chromosom 7. Dochodzi także do amplifikacji w genie EGFR przy jednoczesnej delecji w obrębie TP53 oraz licznych zaburzeń w genach dla takich kinaz jak CDK4 czy białka RB1. Również w typie proneuralnym zaobserwowano utratę chromosomu 10 i amplifikację chromosomu 7 (42). Ze zmianami w poziomie ekspresji genów bezpośrednio powiązane są również zmiany na poziomie mikro RNA (mirna) - krótkich, niekodujących RNA, modyfikujących ekspresję informacji genetycznej na poziomie posttranskrypcyjnym. Biorą one udział m.in. w kontroli i regulacji szlaków komórkowych związanych z proliferacją, różnicowaniem, dojrzewaniem i apoptozą komórek. Najlepiej do tej pory poznany mir-21 ulega w komórkach glejaka ponad stukrotnie silniejszej ekspresji niż w komórkach zdrowych. Prowadzi to do zahamowania apoptozy przez wpływ na szlak PTEN/Akt i zaburza kontrolę podziałów komórkowych poprzez inhibicję szlaku białek p53. Podobny efekt prowadzący do rozwoju nowotworu wywołują w komórkach glejowych zaburzenia poziomu takich mirna jak mir-26a, mir-19b, mir-128, mir (17, 42, 51). Wykazano również zależność pomiędzy poziomami poszczególnych mirna a rokowaniem (tab. 1) (17). W glejaku zaobserwowano również zmiany epigenetyczne obejmujące zarówno metylację DNA jak i modyfikacje w obrębie histonów. Hipermetylacja długich odcinków genomu jest częsta w wielu rodzajach nowotworów i występuje w ponad 80% przypadków glejaka wielopostaciowego (17). Obecność metylacji w obrębie promotora genu DNA metylotransferazy 6-metyloguaniny (MGMT) ma znaczący wpływ na odpowiedź komórek glejaka na chemioterapię i stanowi pozytywny marker prognostyczny. Aktywna MGMT skutecznie chroni komórki nowotworowe przed działaniem leków alkilujących usuwając grupy alkilowe z pozycji 6-metyloguaniny. Redukcja stężenia enzymu w wyniku metylacji promotora prowadzi do lepszej odpowiedzi na chemioterapię Tabela 1. Zależność pomiędzy poziomem ekspresji mirna a rokowaniem w guzach mózgu (17). MiRNA Charakterystyka Rokowanie kliniczne mir-26a mir-26a zlokalizowany w obrębie Obecność amplikonu mir26a prowadzi do spadku amplikonu często zawierającego długości życia dwa onkogeny mir-196a Polimorfizm w regionie mir-196 Obecność polimorfizmu - spadek ryzyka choroby mir-196 a/b Brak danych Stały poziom mir196a wraz z obniżeniem poziomu mir196b jest wskaźnikiem dobrego rokowania; wzrost poziomu mir196 - wskaźnik złego rokowania 48 Neuroskop 2011, nr 13

3 i skutkuje wydłużeniem średniej długości życia pacjentów (17, 41). Działając na konkretne białko pełniące określone funkcje można wpływać na poszczególne etapy nowotworzenia, takie jak: - kontrola cyklu komórkowego i apoptozy; - migracja komórek, adhezja i inwazyjność; - angiogeneza. Do tego celu wykorzystywane są obecnie technologie oparte na interferencji RNA, katalitycznych kwasach nukleinowych oraz oligonukleotydach antysensowych. Technologie kwasów nukleinowych w medycynie Jednym z najciekawszych i obiecujących zagadnień znajdujących się w centrum zainteresowań medycyny molekularnej jest zastosowanie kwasów nukleinowych, a w szczególności niskocząsteczkowych RNA oraz krótkich fragmentów DNA (oligonukleotydy) do leczenia nowotworów. Do niedawna sądzono, że RNA jest wyłącznie nośnikiem i przekaźnikiem informacji genetycznej od DNA do białka, zaproponowanego przez F.H.C. Cricka i nazwanego Centralnym Dogmatem Biologii Molekularnej. Wskazuje on, że podstawową rolą RNA w cyklu życiowym komórki jest jego udział w biosyntezie białka, gdzie RNA jest matrycą do syntezy peptydów (mrna), składnikiem rybosomów (rrna) oraz transporterem aminokwasów do rybosomów (trna) (31). Obecnie wiadomo, że rola RNA nie ogranicza się jedynie do pełnienia wspomnianych wyżej funkcji. Wykazano, że cząsteczki RNA mogą katalizować reakcje składania (splicing) oraz dojrzewania RNA (29). Zdolność RNA do przyjmowania różnych form strukturalnych w zależności od warunków środowiska jest czynnikiem decydującym o właściwościach katalitycznych RNA (52). Inna grupa cząsteczek RNA to rybozymy, które katalizują specyficzną hydrolizę/ligacji wiązania fosfodwuestrowego w RNA po związaniu do odpowiedniej nici mrna. Strategia hydrolizy RNA ukierunkowana jest głównie na geny białek onkogennych, czynniki wzrostu, ich receptory powierzchniowe oraz na cząsteczki przekazujące sygnały komórkowe (rys.1). Podobnie jak wspomniane wcześniej rybozymy, również tzw. deoksyrybozymy (DNAzymy) mogą pełnić funkcje potencjalnych terapeutyków. Tworzą one dwuniciowy heterodupleks z odpowiednim fragmentem RNA, który ulega w efekcie hydrolizie. Ta właściwość czyni z DNAzymów wysoce specyficzne narzędzia, zdolne do ukierunkowanej degradacji wybranego RNA ze sprawnością porównywalną do działania enzymów białkowych (38). Kolejnym przykładem praktycznego zastosowania RNA w medycynie są aptamery (rys.1) (23). Są to krótkie fragmenty kwasów nukleinowych, które wykazują wysokie powinowactwo i specyficzność wiązania do ściśle określonych białek. Aptamery RNA są bardzo obiecującym narzędziem w walce z chorobami nowotworowymi, autoimmunizacyjnymi czy układu krążenia (33). Perspektywicznym narzędziem terapeutycznym mogą być również antysensowe (AS) oligodeoksynukleotydy (ODN) (ryc.1). Powodują one obniżenie lub zahamowanie ekspresji wybranego genu poprzez wiązanie krótkiego fragmentu DNA (zwykle o długości nukleotydów) do specyficznego fragmentu RNA blokując ekspresję informacji genetycznej. Cząsteczki te, w celu stabilizacji i wzmocnienia ich oddziaływań z sekwencją docelową są modyfikowane chemicznie. Cząsteczki ODN znalazły już zastosowanie w terapii niektórych schorzeń, jak np. Vitraven stosowany w zapaleniu siatkówki wywołanym przez wirus cytomegalii u pacjentów chorych na AIDS (8). Trzy tego typu preparaty, mające stanowić potencjalny terapeutyk w leczeniu GBM znajdują się obecnie w fazie badań klinicznych (Affinitak, AP 12009, Trabedersen) (1, 47-48, 61). Ostanie kilka lat to okres rozkwitu technologii interferencji RNA (RNAi), w której krótkie dwuniciowe RNA, komplementarne do sekwencji docelowego mrna, wywołują w komórkach efekt wyciszania ekspresji docelowego genu (3). Interferencja RNA (ang. RNA interference, RNAi) polega na degradacji swoistego mrna dwuniciowym RNA, dsrna (ang. double-stranded RNA) o homologicznej sekwencji. dsrna może mieć wielkość od 30 do ponad 500 par zasad. Proces ten prowadzi do zahamowania ekspresji odpowiedniego genu i może brać w nim udział kilka rodzajów RNA m. in. dsrna, sirna (ang. short interference RNA). Do badań wykorzystuje się krótkie syntetyczne sirna, otrzymywane metodą chemiczną lub w wyniku transkrypcji in vitro (11, 25). Elementem kluczowym w procesie RNAi jest enzym Dicer, nukleaza specyficznie hydrolizująca dsrna do krótszych nukleotydowych fragmentów (sirna). Mechanizm ich działania polega na inicjacji degradacji docelowego RNA za pomocą kompleksu białkowo-nukleinowego RISC (ang. RNA Induced Silencing Complex), którego składnikami są sirna oraz swoista nukleaza. Głównym zadaniem sirna jest rozpoznanie docelowego fragmentu mrna, który ma ulec degradacji. Mechanizm interferencji RNA przebiega dwustopniowo - pierwszy etap obejmuje powstanie, a następnie fragmentację dsr- NA, w wyniku czego powstają sirna oraz drugi, w którym cząsteczki te wchodzą do kompleksu RISC i w oparciu o homologię sekwencyjną doprowadzają do degradacji mrna (11, 25). RNAi w terapii guzów mózgu Mechanizm RNAi był dotychczas wielokrotnie wykorzystywany w terapii eksperymentalnej guzów mózgu na różnych modelach zwierzęcych oraz liniach Neuroskop 2011, nr 13 49

4 Rycina 1. Kwasy nukleinowe jako potencjalne narzędzia terapeutyczne. komórkowych. Wiele doniesień pokazuje wykorzystanie RNAi jako narzędzia w procesie ograniczenia ekspresji receptorów powierzchniowych, genów zaangażowanych w transdukcję sygnału, angiogenezy, czynników transkrypcyjnych, związanych z inwazyjnością komórek czy białek antyapoptotycznych. Szeroka lista potencjalnych celów terapeutycznych badanych w liniach komórkowych oraz modelach zwierzęcych obejmuje m.in. receptor EGFR i jego warianty, kinazę FAK, telomerazę, czynnik transkrypcyjny ATF5, fascynę, surwiwinę, kaspazę -3, autotaksynę i wiele innych RNA kodujących białka pełniące kluczową rolę w transformacji nowotworowej (tab. 2). W rozwoju wielokomórkowego organizmu ważną rolę odgrywa macierz zewnątrzkomórkowa (ang. extracellular matrix, ECM). Nie tylko spaja ona komórki, ale poprzez różnorodne wzajemne oddziaływania kontroluje ich zachowanie i morfologię, jak również wpływa na wzrost i różnicowanie. Jednym z ważnych komponentów ECM jest grupa multimetrycznych, glikozylowanych białek o nazwie tenascyny. Jednym z nich jest tenascyna-c (TN-C). Obecnie białko to określane jest również jako: cytotaktyna, glikoproteina JI 220/200, tenascyna lub neuronektyna (6). Nowoczesna terapia guzów mózgu Ograniczenie proliferacji komórek nowotworowych poprzez obniżenie aktywności białka antyapoptotycznego - tenascyny-c ma na celu zmniejszenie ryzyka wznowy, jak również poprawę rokowania pacjentów w związku z przeżyciem i wyleczeniem. Śródoperacyjne, bezpośrednie podanie do nacieczonego nowotworem mózgu inhibitora syntezy tenascyny mogłoby zahamować angiogenezę i zmniejszyć zdolność nowotworu do proliferacji. Terapia ta opiera się na podaniu długich (200 nukleotydów) dwuniciowych cząsteczek RNA (dsrna) o sekwencji homologicznej do tenascyny-c (ang. antitenascin RNA, ATN-RNA), stanowiących substrat dla nukleazy Dicer hydrolizującej dsrna do krótkich sirna. Efektem prowadzonej terapii jest inhibicja ekspresji TN-C w komórkach guza mózgu i zahamowanie rozwoju nowo- 50 Neuroskop 2011, nr 13

5 Tabela 2. Nowe cele terapeutyczne w leczeniu guzów mózgu. Białko patogenne Rola w procesie nowotworzenia Referencje Gli1 (ang. glioma Nadekspresja w wysokozłośliwych guzach mózgu. (26, 53) associated oncogene 1) Aktywacja genów aktywujących proliferację, (59) zaangażowanych w przyleganie komórek, transdukcję sygnałów oraz regulację apoptozy. Czynniki transkrypcyjne specyficzne dla glejaków ATF5 (ang. actiavtion Wpływ na proliferację komórek nowotworowych. (12) transcription factor) Czynnik wpływający na przeżywalność komórek. (2) Jego usunięcie prowadzi do indukcji apoptozy komórek nowotworowych. FoxM1B Niezbędne w trakcie przebiegu cyklu komórkowego i mitozy. (9, 28) (ang. forkhead box M1) Zahamowanie ekspresji supresora p27 Kip1. (40) Aktywacja genów promujących proliferację (35, 40) (Skp2, cyclin D1 and Cks1). Ekspresja powoduje obniżoną przeżywalność pacjentów. (35) Udział w inwazyjności, angiogenezie oraz metastazie. (4, 9, 57) Hey1 Uczestniczy w szlaku sygnalnym z udziałem białek Notch. (16) Indukuje proliferację. Inwazja i infiltracja Fascyna Zaangażowane w migrację komórek oraz formowanie (18) filopodiów. Poziom ekspresji ściśle związany ze stopniem złośliwości (12) nowotworu. Autotaksyna (ATX) Zwiększona ruchliwość komórek. (27) Synteza LPA, aktywacja receptora LPA1 oraz autokrynowa (15) indukcja migracji. Stymulacja efektu ruchliwości parakrynowej (15) w oligodendrocytach. Surwiwina Hamowanie aktywności proteaz związanych ze szlakiem (56) śmierci komórkowej: kaspazy-3, -7 i -9. Podwyższona ekspresja w tkankach płodowych (60) oraz nowotworowych. Czynniki anty-apoptotyczne αb-krystalina Białka opiekuńcze, zapobiegają agregacji (7) nowopowstających białek. Supresor aktywacji kaspazy-3. (21, 22) Inhibicja apoptzy zależnej od mitochondriów poprzez (37) wiązanie białek z rodziny Bcl2. Wpływ na migrację komórek oraz inwazję. (39) Poziom regulowany przez białko Bcl2L12. (45, 54) Wpływa na zwiększoną angiogenezę. (10) Neuroskop 2011, nr 13 51

6 tworu. Technologię tę nazwano interwencją interferencyjnym RNA (ang. intervention with RNAi, irnai). Terapia eksperymentalna leczenia guzów mózgu opierająca się o mechanizm interferencji RNA (RNAi) jest pierwszym przypadkiem stosowania tego typu terapeutyków bezpośrednio u ludzi (44, 58, 62). Jednym z narzędzi wykorzystywanych do obniżenia poziomu ekspresji wybranych genów mogą być również rybozymy. Są to katalityczne cząsteczki RNA, które po hybrydyzacji do docelowej cząsteczki mrna powodują jej hydrolizę w ściśle określonym miejscu, uniemożliwiając tym samym prawidłową ekspresję białka. Taka strategia została zastosowana dla wyciszania ekspresji białka kinazy-3 (PKC, ang. protein kianse-c). Należy ona do rodziny kinaz serynowo-treoninowych, zaangażowanych we wzrost oraz różnicowanie komórek nowotworowych. Zastosowanie rybozymu PKC prowadzi do zmian w morfologii komórek, a w efekcie do apoptozy (32, 50). Cząsteczką docelową w terapii z wykorzystaniem rybozymów jest również nabłonkowy receptor wzrostu HER1/EGFR, ulegający podwyższonej ekspresji w wielu typach nowotworów, w tym także w wysokozłośliwych guzach mózgu. Najczęściej badany wariant EGFR- EGFRvIII był dotychczas celem terapeutycznym wielu strategii, takich jak np. terapia z użyciem przeciwciał monoklonalnych, niskocząsteczkowych inhibitorów kinazy tyrozynowej lub nawet szczepionek. Niestety, dotychczas żadna z zastosowanych terapii w kierunku wyciszenia EGFRvIII nie przyniosła spodziewanych efektów, a największe nadzieje związane są obecnie z najnowszym podejściem z wykorzystaniem katalitycznych kwasów nukleinowych (24). Rybozymy zostały także wykorzystane w próbach wyciszenia czynnika HIF-1 zaangażowanego w proces angiogenezy indukowany niedotlenieniem. Pierwsze wyniki prac prowadzonych na nowotworowych liniach komórkowych pochodzenia glejowego oraz na modelu mysim pokazują, iż zastosowanie tego narzędzia terapeutycznego prowadzi do ograniczenia proliferacji oraz migracji komórek nowotworowych (5). Perspektywy Wykorzystanie wiedzy na temat molekularnych zmian w komórkach glejaka dla celów terapeutycznych, chociaż jeszcze we wczesnej fazie, już teraz pozwala jednak na identyfikację potencjalnych cząsteczek docelowych dla terapii genowej, której rozwój stanowi obiecującą alternatywę dla konwencjonalnych metod leczenia tego typu nowotworów. Terapia genowa stanowić może prawdopodobnie najbardziej selektywną terapię antynowotworową, a przykłady eksperymentalnego zastosowania nowych narzędzi opartych o kwasy nukleinowe pozwalają przypuszczać, że mogą się one stać niezwykle perspektywicznymi czynnikami terapeutycznymi. Projekt finansowany z grantów badawczych dla KR (MNiSW Juventus Plus IP ) oraz SN (MNiSW N N ) oraz MB (UDA-POIG /09-01). Piśmiennictwo 1. Andrews D.W., Resnicoff M., Flanders A.E., Kenyon L., Curtis M., Merli G., Baserqa R., Iliakis G., Aiken R.D.: Results of a pilot study involving the use of an antisense oligonucleotide directed against the insuline-like growth factor type I receptor in malignant astrocytomas. J. Clin. Oncol. 2001, 19, Angelastro J.M., Canoll P.D., Kuo J., Weicker M., Costa A., Bruce J.N., Greene L.A.: Selective destruction of glioblastoma cells by interference with the activity or expression of ATF5. Oncogene 2006, 25, Brower V.: RNA interference advances to early stage-stage clinical trials. J. Natl. Cancer Inst. 2010, 19, Chandran U.R., Ma C., Dhir R., Bisceglia M., Lyons-Weiler M., Liang W., Michalopoulos G., Becich M., Monzon F.A.: Gene expression profiles of prostate cancer reveal involvement of multiple molecular pathways in the metastatic process. BMC Cancer 2007, 7, Chen M., Sun J., Lu C., Yu R.: Inhibitory effect of hypoxia-induses factor-1alpha ribozyme on the growth of glioma in nude mice. Res. Essays 2011, 6, Chiquet-Erismann R.: Tenascin. Int. J. Biochem. Cell. Biol. 2004, 36, Clark J.I., Muchowski P.J.: Small heat-shock proteins and their potential role in human disease. Curr. Opin. Struct. Biol. 2000, 10, Crooke S.T.: Vitravene-another piece in the mosaic. Antisense Nucleic Acid Drug Dev. 1998, 8, vii-viii 9. Dai B., Kang S.H., Gong W., Liu M., Aldape K.D., Sawaya R., Huang S.: Aberrant FoxM1B expression increases matrix metaloproteinase-2 transcription end enhances the invasion of glioma cells. Oncogene 2007, 26, Dimberg A., Rylova S., Dieterich L.C., Olsson A.K., Schiller P., Winker C., Bohman S., Botling J., Lukinius A., Wawrousek E.F., Cleasson-Welsh L.: alpha-b crystallin promotes tumor angiogenesis by increasing vascular survival during tube morphogenesis. Blood 2008, 111, Fire A., Xu S., Montgomery M.K., Kostas S.A., Driver S.E., Mello C.C.: Potent and specific genetic interference by double-stranded RNA in Caenorhabditis elegans. Nature 1999, 39, Greene L.A., Lee H.Y., Angelastro J.M.: The transcription factor ATF5: role in neurodevelopment and neural tumors. J. Neurochem. 2009, 108, Gunal A., Onguru O., Safali M., Beyzadeoglu M.: Fascin expression in glial tumors and its prognostic signifficance in glioblastomas. Neuopathology 2008, 28, Guo D., Wang B., Han F., Lei T.: RNA interference therapy for glioblastoma. Expert Opin. Biol. Ther. 2010, 10, Hoelzinger D.B., Nakada M., Demuth T., Rosensteel T., Reavie L.B., Berens M.E.: Autotaxin: a secreted autocrine/paracrine factor that promotes glioma invasion. J. Neurooncol. 2008, 86, Neuroskop 2011, nr 13

7 16. Hulleman E., Quarto M., Vernell R., Masserdotti G., Colli E., Kros J.M., Levi D., Gaetani P., Tunici P., Finocchiaro G., Baena R.R., Capra M., Helin K.: A role for the transcription factor HEY1 in glioblastoma. J.Cell. Mol. Med. 2008, 13, Hummel R., Maurer J., Haier J.: MicroRNAs in Brain Tumors : A New Diagnostic and Therapeutic Perspective? Mol. Neurobiol Hwang J.S., Smith C.A., Salhia B., Rutka J.T.: The role of fascin in the migration and invasiveness of malignant glioma cells. Neoplasia 2008, 10, Isaacs F.J., Dwyer D.J., Collins J.J.: RNA synthetic biology. Nature Biotechnology 2006, 24, Juliano R., Alam R., Dixit V., Kang H.: Mechanism and strategies for effective delivery of antisense and sirna oligonucleotides. Nucleic Acid Res. 2008, 36, Kamradt M.C., Chen F., Sam S., Cryns V.L.: The small heat shock protein alpha B-crystalin negatively regulates apoptosis during myogenic differentiation by inhibiting caspase-3 activation. J. Biol. Chem. 2002, 277, Kamradt M.C., Lu M., Werner M.E., Kwan T., Chen F., Strohecker A., Oshita S., Wlikinson J.C., Yu C., Oliver P.G., Duckett C.S., Buschsbaum D.J., LoBuglio A.F., Jordan V.C., Cryns V.L.: The small heat shock protein alpha-b crystalin is a novel inhibitor of TRAIL-induced apoptosis that suppresses the activation of caspase-3. J. Biol. Chem. 2005, 280, Kanwar J.R., Mohan R.R., Kanwar R.K., Roy K., Bawa R.: Applications of aptamers in nanodelivery systems in cancer, eye and inflamatory disease. Nanomedicine (Lond) 2010, 5, Karpel-Massler G., Wirtz C.R., Halatsch M.E.: Ribozyme-mediated inhibition of 801-bp deletion-mutant epidermal growth factor receptor mrna expression in glioblastoma multiformme. Molecules 2010, 15, Kawasaki H., Taira I.: Induction of DNA methylation and gene silencing by short interfering RNAs in human cells. Nature 2004, 431, Kinzler K.W., Bigner S.H., Bigner D.D., Trent J.M., Law M.L., O Brien S.J., Wong A.J., Vogelstein B.: Identification of an amplified, highly expressed gene in human glioma. Science 1987, 236, Kishi Y., Okudaira S., Tanaka M., Hama K., Shida., Kitayama J., Yamori T., Aoki J., Fujimaki T., Arai H.: Autotaxin is overexpressed in glioblastoma multiforme and contributes to cell motility of glioblastomaa by converting lysophosphatidylcholine to lysophosphatidic acid. J. Biol. Chem. 2006, 281, Korver W., Roose J., Clevers H.: The winged-helix transcription factor Trident is expressed in cycling cells. Nucleic Acids Res. 1997, 25, Kruger K., Grabowski P.J., Zaug A.J.: Self-splicing RNA: autoexscision and autocyclization of the ribosomal RNA intervening sequence of Tetrahymena. Cell 1982, 31, Laquintana V., Trapani A., Denora N., Wang F., Gallo J.M., Trapani G.: New strategies to deliver anticancer drugs to brain tumors. Expert Opin. Drug Deliv. 2009, 6, Laursen B.S., Sirensen H.P., Mortensen K.K.: Initiation of protein synthesis in bacteria. Microbiol. Mol. Biol. Rev. 2005, 69, Leidarl M., Sioud M.: Ribozyme inhibition of the protein kinase Ca triggers apoptosis in glioma cells. Br. J. Cancer 1999, 80, Liu C.C., Arkin A.P.: Cell biology. The case for RNA. Science 2010, 330, Liu J., Xu X., Feng X., Zhang B., Wang J.: Adenovirus-mediated delivery of bfgf small interfering RNA reduces STAT3 phosphorylation and induces the depolarization of mitochondria and apoptosis in glioma cells U251. J. Exp. Clin. Cancer Res. 2011, 30, Liu M., Dai B., Kang S.H., Ban K., Huang F.J., Lang F.F., Aldape K.D., Xie T.X., Pelloski C.E., Xie K., Sawaya R., Huang S.: FoxM1B is overexpressed in human glioblastomas and critically regulates the tumorigenicity of glioma cells. Cancer Res. 2006, 66, Loew S., Schmidt U., Unterberg A., Halatsch M.E.: The epidermal growth factor receptor as a therapeutic target in glioblastoma multiforme and other malignant neoplasms. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry 2009, 9, Mao Y., Liu J., Xiang H., Li D.W.: Human alphaa- and aplhabcrystallins bind to Bax and Bcl-X(S) to sequester their translocation during staurosporine-induced apoptosis. Cell Death Differ. 2004, 11, Mastroyiannopoulus N.P., Uney J.B., Phylactou L.A.: The application of ribiztmes and DNAzymes in muscle and brain. Molecules 2010, 15, Moyano J.W., Evans J.R., Chen F., Lu M., Werner M.E., Yehiely F., Diaz L.K., Turbin D., Karaca G., Wiley E., Nielsen T.O., Perou C.M., Cryns V.L.: AlphaB-crystallin is a novel oncoprotein that predicts poor clinical outcome in breast cancer. J. Clin. Invest. 2006, 116, Petrovic V., Costa R.H., Lau L.F., Raychaudhuri P., Tyner A.L.: FoxM1 regulates growth factor-induced expression of kinase-interacting stathsmin (KIS) to promote cell cycle progression. J. Biol. Chem. 2008, 283, Preusser M., de Ribaupierre S., Wohrer A., Erridge S.C., Hegi M., Weller M., Stupp R.: Current concepts and management of glioblastoma. Ann. Neurol. 2011, 70, Riddic G., Fine H.A.: Integration and analysis of genome-scale data from gliomas. Nat. Rev. Neurol. 2011, 7, Rolle K., Nowak S., Wyszko E., Nowak M., Żukiel R., Piestrzeniewicz R., Gawrońska I., Barciszewska M.Z., Barciszewski J.: Promissing human brain tumors therapy with interference RNA intervention (irnai). Cancer Biol. Ther. 2010, 9, Rolle K., Nowak S., Wyszko E., Nowak M., Żukiel R., Piestrzeniewicz R., Gawrońska I., Barciszewska M.Z., Barsiszewski J.: Interference RNA intervention in brain tumors. In: Therapeutic ribonucleic acids in brain tumors. V.A. Erdmann, G. Reifenberg, J. Bariszewski (eds). Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2009, Segh A.H., Chil L., Louis D.N., DePinho R.A.: What drives intense apoptosis resistance and propensity for necrosis in glioblastoma? A role for Bcl2L12 as a multifunctional cell death regulator. Cell Cycle 2008, 7, Shir A., Levitzki A., Wagner E., Orgis M.: Nucleic acid-based therapeutics for glioblastoma. Anticancer Agents Med. Chem., In: Medicinal Chemistry, 2011, 6, Schlenska-Lange A., Knüpfer H., Lange T.J., Kiess W., Knüpfer M.: Cell proliferation and migration in glioblastoma multiforme cell lines are influenced by insulin-like growth factor I in vitro. Anticancer Res. 2008, 28, Schlingensiepen K.H., Schlingensiepen R., Steinbrecher A., Hau P., Bogdahn U., Fischer-Blass B., Jachimczak P.: Targeted tumor therapy with the TGF-beta 2 antisense compound AP Cytokine Growth Factor Rev. 2006, 17, Sioud M.: RNA interference below the immune radar. Nature Biotechnology 2006, 24, Sioud M., Sorensen D.R.: A nuclease-resistant protein kinase C alpha ribozyme blocks glioma cell growth. Nat. Biotech. 1998, 16, Spence T., Nguyen J., Bouffet E., Huang A.: MicroRNAs in Brain Tumors. In: MicroRNAs in Cancer Translational Research 2011; W.C.S.Cho (eds) Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg 2011, Spirin A.S.: Omnipotent RNA. FEBS Lett. 2002, 530, 4-8 Neuroskop 2011, nr 13 53

8 53. Stecca B., Ruiz i Altaba A.: Brain as a padagrim of organ growth: Hedgehoge-Gli signaling in neural stem cell and brain tumors. J. Neurobiol. 2005, 64, Stegh A.H., Kesari S., Mahoney J.E., Jenq H.T., Forloney K.L., Protopopov A., Louis D.N., Chin L., DePinho R.A.: Bcl2L12 mediated inhibition of effector caspase-3, caspase-7 via distinct mechanism in glioblastoma. Proc. Natl. Acad. Sci U.S.A. 2008, 105, Suryawanshi H., Scaria V., Maiti S.: Modulation of microrna function by synthetic ribozymes. Mol. BioSyst. 2010, 6, Tamm I., Wang Y., Sausville E., Scudiero D.A., Vigna N., Oltersdorf T., Reed J.C.: IAP- family proteinsurvivin inhibits caspase activity and apoptosis induced by Fas (CD95), Bax, caspases, and anticancer drugs. Cancer Res. 1998, 58, Wang Z., Benerjee S., Kong D., Li Y., Sarkar F.H.: Down-regulation of Forkhead Box M1 transcription factor leads to the inhibition of invasion and angiogenesis of pancreatic cancer cells. Cancer Res. 2007, 67, Wyszko E., Rolle K., Nowak S., Żukiel R., Nowak M., Piestrzeniewicz R., Gawrońska I., Barciszewska M.Z., Barciszewski J.: A multivariate analysisof patients with brain tumors treated with ATN-RNA. Acta Pol. Pharm. 2008, 65, Yoon J.W., Kita Y., Frank D.J.,Majewski R.R., Konicek B.A., Nobrega M.A., Jacob H., Walterhause D., Iannaccone P.: Gene expression profiling leads to identification of GLI1-binding elements in target genes and a role for multiple downstream pathways in GLI1-induced cell transformation. J. Biol. Chem. 2002, 277, Zaffaroni N., Pennati M., Daidone M.G.: Survivin as a target for new anticancer intervensions. J. Cell. Mol. Med. 2005, 9, Zellner A., Fetell M.R., Bruce J.N.: Disparity in expression of protein kinase C alpha in human glioma versus glioma-derived primary cell lines: therapeutic implications. Clin. Cancer. Res. 1998, 4, Żukiel R., Nowak S., Wyszko E.,Rolle K., Gawrońska I., Barciszewska M.Z., Barciszewski J.: Suppresion of human brain tumor with interference RNA specyfic for tenascin-c. Cancer Biol. Ther. 2006, 5, Adres do korespondencji: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk ul. Noskowskiego 12/14, Poznań 54 Neuroskop 2011, nr 13

Wykorzystanie małych interferujących RNA do hamowania ekspresji genów w komórkach ssaków zastosowanie w neurobiologii

Wykorzystanie małych interferujących RNA do hamowania ekspresji genów w komórkach ssaków zastosowanie w neurobiologii Konferencja Nowe metody w neurobiologii 15 grudnia 2004 7 12 Wykorzystanie małych interferujących RNA do hamowania ekspresji genów w komórkach ssaków zastosowanie w neurobiologii Aleksandra Wesołowska

Bardziej szczegółowo

Advexin przykład zastosowania terapii genowej w onkologii

Advexin przykład zastosowania terapii genowej w onkologii Borgis Advexin przykład zastosowania terapii genowej w onkologii *Katarzyna Drabczyk, Mirosława Püsküllüoğlu Klinika Onkologii, Szpital Uniwersytecki, Kraków Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych

Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych /REWIEVS Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 58; Numer/Number 2/2007 ISSN 0423 104X Wpływ niedoboru witaminy D na rozwój nowotworów i chorób autoimmunologicznych The influence

Bardziej szczegółowo

Системное лечение больных раком груди со сверхэкспрессией HER2. Часть I

Системное лечение больных раком груди со сверхэкспрессией HER2. Часть I artykuł redakcyjny editorial Curr. Gynecol. Oncol. 2011, 9 (4), p. 227-237 Sylwia Dębska Received: 14.10.2011 Accepted: 02.12.2011 Published: 30.12.2011 Leczenie systemowe chorych na raka piersi z nadekspresją

Bardziej szczegółowo

CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ HIF HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR HIF

CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ HIF HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR HIF Nowiny Lekarskie 2009, 78, 3 4, 237 248 MICHAŁ W. ŁUCZAK, HANNA DRZEWIECKA, PAWEŁ P. JAGODZIŃSKI CZYNNIK INDUKOWANY HIPOKSJĄ HIF HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR HIF Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr inż. Jakub Siednienko. Laboratorium Białek Sygnałowych. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Polska Akademia Nauk

AUTOREFERAT. dr inż. Jakub Siednienko. Laboratorium Białek Sygnałowych. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej. Polska Akademia Nauk AUTOREFERAT dr inż. Jakub Siednienko Laboratorium Białek Sygnałowych Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polska Akademia Nauk Wrocław, 13 listopada 2013 1 1. Jakub Siednienko 2. POSIADANE DYPLOMY,

Bardziej szczegółowo

Advances in Biochemistry

Advances in Biochemistry POLSKIE TOWARZYSTWO BIOCHEMICZNE Advances in Biochemistry TOM 48, NR 3, 2002 Chromosom Filadelfia.... 156 Zagadka histonu H I... 167 Prion [ PSI] 175 Wyciszanie ekspresji genów u roślin. 182 Procesy komórkowe

Bardziej szczegółowo

ONKOLOGIA BOEHRINGER INGELHEIM

ONKOLOGIA BOEHRINGER INGELHEIM ONKOLOGIA BOEHRINGER INGELHEIM ANGIOGENEZA ANGIOGENEZA GUZA Powstawanie nowych naczyń krwionośnych (angiogeneza) odgrywa kluczową rolę we wzroście i tworzeniu przerzutów odległych guza. 1,2 W przypadku

Bardziej szczegółowo

Białka wiążące RNA, tzw. białka SR (ang. serine-arginine rich proteins), biorą udział w formowaniu

Białka wiążące RNA, tzw. białka SR (ang. serine-arginine rich proteins), biorą udział w formowaniu Plejotropowy efekt fosforylacji białek wiążących RNA bogatych w serynę i argininę Streszczenie Białka wiążące RNA, tzw. białka SR (ang. serine-arginine rich proteins), biorą udział w formowaniu spliceosomu,

Bardziej szczegółowo

CZYNNIK INDUKOWANY PRZEZ HIPOKSJÊ-1 (HIF-1): BUDOWA, REGULACJA EKSPRESJI, FUNKCJA ORAZ ROLA W PROGRESJI NOWOTWORÓW*

CZYNNIK INDUKOWANY PRZEZ HIPOKSJÊ-1 (HIF-1): BUDOWA, REGULACJA EKSPRESJI, FUNKCJA ORAZ ROLA W PROGRESJI NOWOTWORÓW* 707 POSTÊPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 32 2005 NR 4 (707 728) CZYNNIK INDUKOWANY PRZEZ HIPOKSJÊ-1 (HIF-1): BUDOWA, REGULACJA EKSPRESJI, FUNKCJA ORAZ ROLA W PROGRESJI NOWOTWORÓW* HYPOXIA INDUCIBLE FACTOR-1 (HIF-1):

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nanocząstek i nanomateriałów w medycynie

Zastosowanie nanocząstek i nanomateriałów w medycynie Rzeszutek Hygeia Public J i wsp. Health Zastosowanie 2014, 49(3): nanocząstek 449-457 i nanomateriałów w medycynie 449 Zastosowanie nanocząstek i nanomateriałów w medycynie Application of nanoparticles

Bardziej szczegółowo

Michał Wincenty Łuczak

Michał Wincenty Łuczak Michał Wincenty Łuczak "BADANIE EKSPRESJI WYBRANYCH GENÓW KODUJĄCYCH BIAŁKA UCZESTNICZĄCE W ODPOWIEDZI NA HIPOKSJĘ W PŁASKONABŁONKOWYM RAKU SZYJKI MACICY" Praca doktorska wykonana w Katedrze i Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Advances in Biochemistry

Advances in Biochemistry POLSKIE TOWARZYSTWO BIOCHEMICZNE Advances in Biochemistry T O M 4 7, NR 1, 2 0 0 1 Kazimierz Zakrzewski wspomnienia Forma CCC D N A genomu HBV... Czynnik S p l Struktura 70S Rola białek Gre w t r a n s

Bardziej szczegółowo

WIRUS CYTOMEGALII PROBLEM ZAKAŻEŃ WRODZONYCH

WIRUS CYTOMEGALII PROBLEM ZAKAŻEŃ WRODZONYCH POST. MIKROBIOL., 2013, 52, 1, 17 28 http://www.pm.microbiology.pl WIRUS CYTOMEGALII PROBLEM ZAKAŻEŃ WRODZONYCH Milena Dunal 1, Agnieszka Trzcińska 1, Joanna Siennicka 1 * 1 Zakład Wirusologii, Narodowy

Bardziej szczegółowo

Ilona Lis 1, Paweł Bogdański ¹, Joanna Karolkiewicz 2 1. Streszczenie. Summary

Ilona Lis 1, Paweł Bogdański ¹, Joanna Karolkiewicz 2 1. Streszczenie. Summary 32 FA R M AC J A W S P Ó Ł C Z E S N A 2014; 7: 32-41 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 10.02.2014 Zaakceptowano/Accepted: 10.03.2014 Wpływ -hydroksy- -metylomaślanu

Bardziej szczegółowo

Oligonukleotydy jako potencjalne czynniki terapeutyczne skierowane przeciw wirusowi zapalenia w¹troby typu C

Oligonukleotydy jako potencjalne czynniki terapeutyczne skierowane przeciw wirusowi zapalenia w¹troby typu C PRACE PRZEGL DOWE Oligonukleotydy jako potencjalne czynniki terapeutyczne skierowane przeciw wirusowi zapalenia w¹troby typu C Agata Œwi¹tkowska, Jerzy Ciesio³ka Pracownia Biochemii RNA, Instytut Chemii

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Summary. Klaudia Ziemiańska 1, Anna Konopka 2, Grzegorz M. Wilczyński 2

Streszczenie. Summary. Klaudia Ziemiańska 1, Anna Konopka 2, Grzegorz M. Wilczyński 2 Postepy Hig Med Dosw (online), 2012; 66: 959-975 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2012.03.02 Accepted: 2012.09.06 Published: 2012.11.29 Rola proteolizy zewnątrzkomórkowej w plastyczności synaptycznej

Bardziej szczegółowo

Peptydy przeciwdrobnoustrojowe ważny element odporności naturalnej

Peptydy przeciwdrobnoustrojowe ważny element odporności naturalnej 35 Peptydy przeciwdrobnoustrojowe ważny element odporności naturalnej Antimicrobial peptides an important element of natural immunity PAULINA NIEDŹWIEDZKA-RYSTWEJ, AGATA MĘKAL, WIESŁAW DEPTUŁA Katedra

Bardziej szczegółowo

Peroksysomy, unikalne organelle, których funkcje różnią się zależnie od typu komórki

Peroksysomy, unikalne organelle, których funkcje różnią się zależnie od typu komórki Peroksysomy funkcje i zaburzenia metaboliczne Streszczenie Peroksysomy, unikalne organelle, których funkcje różnią się zależnie od typu komórki i stopnia rozwoju organizmu, odgrywają bardzo ważną rolę

Bardziej szczegółowo

ANTYGENY POWIERZCHNIOWE I CZYNNIKI WIRULENCJI ESCHERICHIA COLI O157

ANTYGENY POWIERZCHNIOWE I CZYNNIKI WIRULENCJI ESCHERICHIA COLI O157 POST. MIKROBIOL., 2015, 54, 1, 53 64 http://www.pm.microbiology.pl ANTYGENY POWIERZCHNIOWE I CZYNNIKI WIRULENCJI ESCHERICHIA COLI O157 Jolanta Kutkowska 1 *, Małgorzata Michalska-Szymaszek 2, Renata Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Różne oblicza biologicznej roli glutationu The different aspects of the biological role of glutathione

Różne oblicza biologicznej roli glutationu The different aspects of the biological role of glutathione Postepy Hig Med Dosw. (online), 2007; 61: 438-453 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2007.02.21 Accepted: 2007.06.26 Published: 2007.07.11 Różne oblicza biologicznej roli glutationu The different

Bardziej szczegółowo

Biosynteza kwasów żółciowych i jej regulacja* Bile acid biosynthesis and its regulation

Biosynteza kwasów żółciowych i jej regulacja* Bile acid biosynthesis and its regulation Postepy Hig Med Dosw (online), 2010; 64: 544-554 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2010.03.25 Accepted: 2010.09.28 Published: 2010.10.29 Biosynteza kwasów żółciowych i jej regulacja* Bile acid

Bardziej szczegółowo

Nikotynamid i jego metabolit N-metylonikotynamid tylko witamina czy może nowy lek do walki z chorobami układu krążenia i hemostazy?

Nikotynamid i jego metabolit N-metylonikotynamid tylko witamina czy może nowy lek do walki z chorobami układu krążenia i hemostazy? Suplement Golba S.qxp 2008-10-07 12:27 Page 341 ikotynamid i jego metabolit -metylonikotynamid tylko witamina czy może nowy lek do walki z chorobami układu krążenia i hemostazy? Andrzej Mogielnicki, Karol

Bardziej szczegółowo

Badanie aktywności przeciwnowotworowej nowej pochodnej 5-phenylo-2-amino-1,3,4- tiadiazoli FABT w komórkach ludzkiego raka płuca. Małgorzata Juszczak

Badanie aktywności przeciwnowotworowej nowej pochodnej 5-phenylo-2-amino-1,3,4- tiadiazoli FABT w komórkach ludzkiego raka płuca. Małgorzata Juszczak Badanie aktywności przeciwnowotworowej nowej pochodnej 5-phenylo-2-amino-1,3,4- tiadiazoli FABT w komórkach ludzkiego raka płuca Małgorzata Juszczak Zakład Biologii Medycznej, Instytut Medycyny Wsi, Lublin

Bardziej szczegółowo

REVIEWS. Fibronectin and Its Fragments in Health and Disease. Fibronektyna i jej fragmenty w zdrowiu i chorobie MARCIN WÓJTOWICZ.

REVIEWS. Fibronectin and Its Fragments in Health and Disease. Fibronektyna i jej fragmenty w zdrowiu i chorobie MARCIN WÓJTOWICZ. REVIEWS Adv Clin Exp Med 2006, 15, 6, 1139 1147 ISSN 1230 025X Copyright by Silesian Piasts University of Medicine in Wrocław MARCIN WÓJTOWICZ Fibronectin and Its Fragments in Health and Disease Fibronektyna

Bardziej szczegółowo

Pracownia Psychiatrii Konsultacyjnej i Medycyny Behawioralnej, Katedra i Klinika Psychiatrii, Akademia Medyczna we Wrocławiu 2

Pracownia Psychiatrii Konsultacyjnej i Medycyny Behawioralnej, Katedra i Klinika Psychiatrii, Akademia Medyczna we Wrocławiu 2 PSYCHOGERIATRIA POLSKA 2010;7(2):71-82 artykuł poglądowy opinion article Wpływ kwasów omega-3 (DHA) na zaburzenia otępienne, w tym chorobę Alzheimera w badaniach zwierzęcych Effect of omega-3 (DHA) on

Bardziej szczegółowo

2. Załącznik do Wniosku AUTOREFERAT

2. Załącznik do Wniosku AUTOREFERAT Załącznik 2 2. Załącznik do Wniosku AUTREFERAT Przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 Ustawy zdnia14marca2003r. Dr inż. Marcin ieńczyk Zakład Chemii

Bardziej szczegółowo

Walidacja wybranych technik molekularnych oznaczania mutacji w kodonie 12 i 13 genu K-RAS przeprowadzona w pięciu ośrodkach badawczo-naukowych Polski

Walidacja wybranych technik molekularnych oznaczania mutacji w kodonie 12 i 13 genu K-RAS przeprowadzona w pięciu ośrodkach badawczo-naukowych Polski P R A C A O R Y G I N A L N A Andrzej Tysarowski 1, Anna Fabisiewicz 1, Iwona Kolasa 2, Jolanta Kupryjańczyk 2, Dorota Ścieglińska 3, Marek Rusin 3, Zdzisław Krawczyk 3, Agnieszka Woźniak 4, Lucyna Morzuch

Bardziej szczegółowo

Gene expression profile of medullary thyroid carcinoma preliminary results

Gene expression profile of medullary thyroid carcinoma preliminary results /ORIGINAL PAPERS Endokrynologia Polska/Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 57; Numer/Number 4/2006 ISSN 0423 104X Gene expression profile of medullary thyroid carcinoma preliminary results Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Hiperlipoproteinemie charakteryzujące się wzrostem

Hiperlipoproteinemie charakteryzujące się wzrostem t e r a p i a i l e k i Jatrogenne miopatie indukowane wybranymi lekami hipolipemicznymi Małgorzata Knapik-Czajka, Anna Goździalska, Anna Gawędzka, Jagoda Drąg, Jerzy Jaśkiewicz Zakład Analityki Biochemicznej

Bardziej szczegółowo