POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA Aleksandrów Kujawski

2 Jednym z zadań własnych samorządu powiatowego jest promocja i ochrona zdrowia. Pojęcie promocji i ochrony zdrowia należy rozumieć jako połączenie edukacji zdrowotnej oraz wsparcia prawnego i środowiskowego dla mieszkańców danej wspólnoty samorządowej. Realizacja zadania przez samorząd powiatowy polega przede wszystkim na ocenianiu efektywności programów zdrowotnych funkcjonujących na terenie powiatu, inicjowaniu i wspomaganiu działań na rzecz promocji zdrowia oraz pobudzaniu odpowiedzialności zbiorowej i indywidualnej za zdrowie. Promocja i ochrona zdrowia powinna być również rozumiana jako profilaktyka chorób oraz promowanie zdrowego stylu życia. Jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, utrzymanie jego dobrego poziomu lub jego poprawę. Zdrowie nie jest celem samym w sobie, ale jest traktowane jako droga do realizacji aspiracji, zaspakajania potrzeb oraz przeobrażania i kontroli środowiska. Promocja i ochrona zdrowia nie skupia się na grupach ludności zagrożonej określonymi chorobami, ale mobilizuje całe społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa w działaniach podejmowanych na rzecz zdrowia. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego samorząd powiatowy został zobligowany do opracowania, realizacji, koordynowania i monitorowania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa, organów administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji do tego powołanych. W działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczestniczą stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. 2

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 1) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz.535 ze zm.); 2) rozporządzeniu należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego ( Dz. U. z 2011r. Nr 24 poz.128 ); 3) osobie z zaburzeniami psychicznymi odnosi się to do osoby chorej psychicznie ( wykazującej zaburzenia psychotyczne), upośledzonej umysłowo, bądź wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym; 4) szpitalu psychiatrycznym odnosi się to również do oddziału psychiatrycznego w szpitalu ogólnym lub innego zakładu opieki zdrowotnej, sprawującego całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową, niezależnie od podmiotu, który je tworzy i utrzymuje; 5) domu pomocy społecznej lub środowiskowym domu samopomocy odnosi się to również do wszelkich form pomocy instytucjonalnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 6) zgodzie oznacza to swobodnie wyrażoną zgodę osoby z zaburzeniami psychicznymi która niezależnie od stanu jej zdrowia psychicznego jest rzeczywiście zdolna do zrozumienia przekazywanej w dostępny sposób informacji o celu przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, jej stanie zdrowia, proponowanych czynnościach diagnostycznych i leczniczych oraz o dających się przewidzieć skutkach tych działań lub ich zaniechania; 7) programie należy przez to rozumieć Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata ; 8) powiecie należy przez to rozumieć Powiat Aleksandrowski. 2.Miejscem realizacji jest obszar Powiatu Aleksandrowskiego. 3.Podmiotami realizującymi jego zapisy są: 1) Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim; 2) powiatowe jednostki organizacyjne wymienione w Rozdziale VII; 3)organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 3

4 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz ) np.: Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Arka w Aleksandrowie Kujawskim, Stowarzyszenie Bądżmy Razem' w Aleksandrowie Kujawskim.. Rozdział 2 Charakterystyka Powiatu Powiat Aleksandrowski leży w województwie kujawsko pomorskim i graniczy z następującymi powiatami: toruńskim od północy, lipnowskim od wschodu, włocławskim od strony południowo wschodniej, radziejowskim od strony południowej i inowrocławskim od zachodu. Utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą władz powiatu jest miasto Aleksandrów Kujawski. W granicach administracyjnych powiatu znajduje się 9 gmin, w tym 3 gminy miejskie: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa, oraz 6 gmin wiejskich: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, Zakrzewo, 150 miejscowości, 118 sołectw. Powiat Aleksandrowski zajmuje powierzchnię 475,6 km² i jest najmniejszym powiatem spośród 19 powiatów ziemskich województwa kujawsko pomorskiego. Powierzchnia poszczególnych gmin jest zróżnicowana. Największą gminą jest Aleksandrów Kujawski (132 km²) a najmniejszą gmina Raciążek (33 km²). 4

5 2. Dane statystyczne Tab. Nr 1. Ludność Województwa, Powiatu Aleksandrowskiego i Gmin według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźn i WOJ. KUJAWSKO POMORSKIE Powiat Aleksandrowski m. Aleksandrów Kujawski Kobiety Miasta Wieś razem mężczyźn i kobiety razem mężczyźn i Kobiety m. Ciechocinek m. Nieszawa gm.w. Aleksandrów Kujawski gm.w. Bądkowo gm.w. Koneck gm.w. Raciążek gm.w. Waganiec gm.w. Zakrzewo Źródło:www.stat.gov.pl Liczba mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego wynosi , w tym mężczyzn i kobiet. Najwięcej mieszkańców zamieszkuje w mieście Aleksandrów Kujawski, gminie Aleksandrów Kujawski i w miescie Ciechocinek, dlatego w pobliżu tych ośrodków umieszczone są podmioty, działające na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Diagnoza W roku 2010 na terenie Powiatu Aleksandrowskiego z zaburzeniami psychicznymi (łącznie z uzależnieniami) zgłosiło się do leczenia ogółem osób, w tym 713 po raz pierwszy. W porównaniu do roku 2009, gdzie z zaburzeniami psychicznymi zgłosiło się ogółem osób, po raz pierwszy 525, liczba chorych w 2010 roku wzrosła o 125 osób (Tab.2,3,4 rok 2009, Tab. 5,6,7 rok2010). W roku 2010 liczba osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu wyniosła 244, natomiast z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych wyniosła 0. W 2009 roku liczba osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu wynosiła 171, zaś liczba osób z zaburzeniami spowodowanymi 5

6 używaniem środków psychoaktywnych wyniosła 0. Liczba osób leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu wzrosła o 73( Tab.3,42009r.,Tab.6,72010r). W 2010 roku najwięcej chorych leczonych było z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i wyniosła 989, na drugim miejscu są epizody efektywne 256, na trzecim organiczne zaburzenia psychotyczne208. Podobnie przedstawiała się sytuacja w roku 2009, z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem, liczba leczonych wynosióła 980, epizody efektywne 225, organiczne zaburzenia psychotyczne 201. Tu również obserwujemy niewielki wzrost w roku 2010 (Tab.2 i 5).. Największą grupą leczonych z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Aleksandrowskim w 2010 roku jest grupa w wieku 3064 lata 1.655, na drugim miejscu 65 lat i więcej 436. Natomiast w 2009 roku liczba leczonych w wieku 3064 lat osób, na drugim miejscu znajduje się grupa w wieku 1929 lat 406 osób (Tab.2, 3 i Tab.5, 6).. Najmniejszą grupą leczonych w powiecie jest grupa w wieku 0 18 lat. W 2010 roku wyniosła 6 osób, w osoby (Tab.2, 5). Tak niska liczba leczonych w grupie wiekowej 0 18 lat może wynikać z braku w powiecie Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. Ponadto zauważyć można brak osób leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych, zarówno w roku 2009, jak i 2010 (Tab.4, 7). W powiecie istnieje Poradnia Leczenia Uzależnień dla dorosłych, poza tym osoby uzależnone od alkoholu i od substancji psychoaktywnych mogą korzystać z Poradni Zdrowia Psychicznego. W województwie kujawskopomorskim w roku 2009 z powodu zaburzeń psychicznych leczonych było osoby w tym dzieci i młodzieży do lat 18, z czego osoby z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu (104 osoby w wieku 018 lat) oraz osób z powodu używania środków psychoaktywnych (417 osób w wieku 018 lat). Dane dotyczące województwa kujawsko pomorskiego są udostępnione na stronie zakładka: statystyka i analityka, zakładka:statystyka medyczna, zakładka:raporty sumaryczne sprawozdanie MZ15. Natomiast w roku 2010 w naszym województwie z powodu zaburzeń psychicznych leczonych było osoby, w tym dzieci i młodzieży do lat 18, z czego osoby z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu (46 osób w wieku 018 lat) oraz osoby z powodu używania substancji psychoaktywnych (642 osoby w wieku 018 lat). O ile liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych i z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu w województwie maleje, to liczba osób leczonych z powodu używania substancji psychoaktywnych rośnie( dane ze strony jak wyżej). Niżej przedstawiamy tabele informujące o ilości osób z zaburzeniami psychicznymi bez uzależnień, ilości osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu i ilosci osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych leczonych ambulatoryjnie w Powiecie Aleksandrowskim w latach

7 Według rozpoznania zasadniczego Tab. 2. Leczeni w Powiecie Aleksandrowskim zaburzenia psychiczne bez uzależnień 2009 r. Wyszczególnienie Ogółem z zaburzeniami psychicznymi (wiersze: 02 17) Leczeni w tym mężc zyźni 0 18 w tym: leczeni ogółem w wieku lat Żródłem poniższych danych jest sprawozdanie MZ15 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych udostępnione przez Wydział Zdrowia KujawskoPomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Kujawsko Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. ogółem i wię cej Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu ogó łem w tym męż czyź ni 0 18 w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat i więcej organiczne zaburzenia niepsychotyczne organiczne zaburzenia psychotyczne schizofrenia inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe epizody afektywne depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe inne zaburzenia nastroju (afektywne) zaburzenia nerwicowe związane ze stresem zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania inne zespoły behawioralne związane z zaburz. fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych upośledzenie umysłowe całościowe zaburzenia rozwojowe pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego zaburzenia zachowania i emocji rozpoczyn. się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym nieokreślone zaburzenia psychiczne Obserwacja stanu psychiczn., rozpoznania nieustalone, bez zaburz psychiczn. i rozpoznania niepsychiatr. Źródło: sprawozdanie MZ15. 7

8 Według rozpoznania zasadniczego Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu Tab.3. Leczeni w Powiecie Aleksandrowskim zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu 2009 r. Wyszczególnienie Leczeni w tym leczeni ogółem w wieku lat Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat ogółem w tym mężcz yźni i wię cej ogó łem w tym mężczy źni i więcej Osoby z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem (suma wierszy 0209) ostre zatrucie używanie szkodliwe zespół uzależnienia zespół abstynencyjny bez majaczenia zespół abstynencyjny z majaczeniem zaburzenia psychotyczne bez majaczenia zespół amnestyczny inne zaburzenia psychiczne Współistniejące uzależnienia od środków psychoaktywnych Współuzależnienia Źródło: sprawozdanie MZ15. 8

9 Substancje psychoaktywne w tym kofeina Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych Kokaina Leki uspakajające i nasenne Kanabinole Opiaty Tab.4. Leczeni w Powiecie Aleksandrowskim zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych 2009 r. Wyszczególnienie og ó łe m Leczeni w tym mężczyź ni w tym leczeni ogółem w wieku lat i więc ej Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu ogó łem w tym mężczyź ni w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat i więcej Ogółem (suma wierszy 0233) ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne Ostre zatrucie i używanie szkodliwe Zespół uzależnień i zespół abstynencyjny Zaburzenia psychotyczne Inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne

10 Kilka substancji lub inne subst. psychoakt. Lotne rozpuszczalniki Substancje halucynogenne inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne Używanie tytoniu Współistniejące uzależnienia od alkoholu Współuzależnienia Źródło: sprawozdanie MZ15. 10

11 Według rozpoznania zasadniczego Tab.5. Leczeni w Powiecie Aleksandrowskim zaburzenia psychiczne bez uzależnień 2010 r. Wyszczególnienie Ogółem z zaburzeniami psychicznymi (wiersze: 0217) ogółem Leczeni w tym mężcz yźni w tym: leczeni ogółem w wieku lat i wię cej Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu og ó łe m w tym męż czyź ni w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat i więcej organiczne zaburzenia niepsychotyczne organiczne zaburzenia psychotyczne schizofrenia inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe epizody afektywne depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe inne zaburzenia nastroju (afektywne) zaburzenia nerwicowe związane ze stresem zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania inne zespoły behawioralne związane z zaburz. fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych w tym: patologiczny hazard upośledzenie umysłowe całościowe zaburzenia rozwojowe pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego zaburzenia zachowania i emocji rozpoczyn. się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym nieokreślone zaburzenia psychiczne Obserwacja stanu psychiczn., rozpoznania nieustalone, bez zaburz. psychiczn. i rozpoznania niepsychiatr

12 Według rozpoznania zasadniczego Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu Źródło: sprawozdanie MZ15. Tab.6. Leczeni w Powiecie Aleksandrowskim zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu 2010 r. Wyszczególnienie Osoby z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem (suma wierszy 0209) ostre zatrucie używanie szkodliwe zespół uzależnienia ogó łem Leczeni w tym mężcz yźni 0 18 w tym leczeni ogółem w wieku lat i wi ęc ej Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu ogó łem w tym mężczyź ni w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat i więcej zespół abstynencyjny bez majaczenia zespół abstynencyjny z majaczeniem zaburzenia psychotyczne bez majaczenia zespół amnestyczny inne zaburzenia psychiczne Współistniejące uzależnienia od środków psychoaktywnych Współuzależnienia Źródło: sprawozdanie MZ15. 12

13 Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych Kokaina Leki uspakajające i nasenne Kanabinole Opiaty Tab. Nr 7 Leczeni w Powiecie Aleksandrowskim zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych 2010 r. Wyszczególnienie ogółem Leczeni w tym mężczyź ni 0 18 W tym leczeni ogółem w wieku lat i więcej Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu ogółem w tym mężczyź ni w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat i więcej Ogółem (suma wierszy 0233) ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe

14 Kilka substancji lub inne subst. psychoakt. Lotne rozpuszczalniki Substancje halucynogenne w tym kofeinainne substancje pobudzające zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne Używanie tytoniu Współistniejące uzależnienia od alkoholu Współuzależnienia Źródło: sprawozdanie MZ15. 14

15 Podmioty działające na polu ochrony zdrowia psychicznego 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim w latach udzieliło pomocy osobom chorym psychicznie poprzez niżej wymienione zadania: z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane ze środków PFRON w 2009 r dofinansowanie otrzymało 47 osób, w 2010r. 45, pomoc instytucjonalna ( DPS, placówki opiekuńczowychowawcze ) w 2009r. dofinansowanie otrzymały 82 osoby, w osób, zapewnienie pobytu w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie w osób, w 2010r. 1 osoba.. Ogółem liczba osób, które otrzymały dofinansowanie w roku 2009 wyniosła 126, natomiast w 2010 roku 132 osoby. Ponadto PCPR udziela pomocy osobom chorym psychicznie poprzez: 1) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z zaburzeniami psychicznymi całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w rodzinie zastępczej. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku: odpowiednie warunki bytowe, możliwość rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, możliwości właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 2) Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych, zapewniających opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców. Całodobowe placówki opiekuńczowychowawcze dzielą się na następujące typy: interwencyjne, rodzinne i socjalizacyjne. Placówki te zapewniają dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspakajają jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewniają korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów warunków zdrowotnych i kształcenia. 3) Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, z domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. 15

16 Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osoba pełnoletnia opuszczająca placówki opiekuńczowychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodziez zostanie objęta pomocą mającą na celu jej usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomoc: pieniężną na usamodzielnienie, pieniężna na kontynuowanie nauki, w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkalnych, w tym w mieszkaniach chronionych, w uzyskaniu zatrudnienia, na zagospodarowanie w formie rzeczowej. 4) Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu zaburzeń psuchicznych, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym zyciu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. W Powiecie Aleksandrowskim funkcjonuje dom dla osób przewlekle psychicznie chorych i dom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. 5) Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. 6) Pomoc osobom niepełnosprawnym (w tym z zaburzeniami psychicznymi)w ramach rehabilitacji społecznej dofinansowanej ze środków PFRON. Osobom niepełnosprawnym, w tym chorym psychicznie udziela się pomocy w ramach następujących zadań: dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnycm, dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 16

17 PCPR sprawuje nadzór nad działalnością: Punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie z siedzibą w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj., Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Otłoczynie, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Grabiu, Domu Pomocy Społecznej dla psychicznie chorych w Zakrzewie. 2. Szpital Powiatowy Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim Oddział Psychiatryczny. Oddział liczy 32 miejsca i przyjmuje osoby dorosłe. W roku 2009 hospitalizowano 403 osoby, natomiast w 2010 roku 393, w tym 77 osób powyżej 65 roku życia. Z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych użyciem alkoholu w roku 2010 leczonych było 226 osób, 80 osób z powodu zaburzeń depresyjnych nawracających, 75 osób z powodu schizofrenii, 61 osób z powodu epizodu depresyjnego i 27 osób z innymi zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną. Hospitalizacja pacjentów odbywa się poprzez farmakoterapię, badania i rozmowy psychologiczne (indywidualne i grupowe), terapię zajęciową, leczenie objawów zespołu abstynenckiego oraz psychoedukację pacjenta, rodziny i najbliższego otoczenia w zakresie prawidłowego spostrzegania problemów związanych z chorobą psychiczną. 3.Samodzielny Publiczny Zakład LeczniczoOpiekuńczy w Raciążku ( SP ZL O ). SP ZL O zapewnia całodobową opiekę nad osobami ze schorzeniami układu nerwowego i zaburzeniami psychicznymi, nie wymagających hospitalizacji. Ponadto zaspakaja potrzeby socjalno bytowe mieszkańców oraz świadczy usługi w zakresie: opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, psychologicznej, duszpasterskiej, terapeutycznej rehabilitacyjnej. Opieka świadczona na rzecz pacjentów jest wszechstronna i wielokierunkowa. 17

18 W zakładzie przebywa 194 mieszkańców, w tym: 115 mężczyzn i 79 kobiet. Przekrój wiekowy: lat i więcej. W 2009 roku udzielono 747 porad lekarskich psychiatrycznych oraz 3007 porad psychologicznych indywidualnych, 106 grupowych i wykonano 95 badań psychologicznych. W 2010 roku udzielono 1264 porady lekarskie psychiatryczne oraz 3027 porad psychologicznych indywidualnych, 187 grupowych i wykonano 131 badań, wykonano również zabiegów fizjoterapeutycznych. Poprzez spotkania terapeutyczne realizowano następujące cele: rozmowy psychoterapeutyczne ukierunkowujące zachowanie, psychoprofilaktyka uzależnień, trening radzenia sobie ze stresem itp. Skierowanie do ZLO wydaje Starosta Aleksandrowski na wniosek osoby chorej, przedstawiciela ustawowego, ośrodków pomocy społecznej, po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarza., wyznaczonego przez Starostę oraz na podstawie orzeczenia sądu. 4.Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Dom zapewnia 100 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych Wszyscy mieszkańcy mają zapewnioną opiekę całodobową i pomoc w wielu czynnościach życiowych. Opieka medyczna świadczona jest przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej NZOZ Twój lekarz w Zakrzewie, natomiast usługi pielęgniarskie zapewniane są w zakładzie. Na terenie Domu w pomieszczeniach do terapii zajęciowej odbywają się zajęcia uwzględniające umiejętności i zainteresowania mieszkańców. Dużym zainteresowaniem cieszą się treningi terapeutyczne, gdzie podczas zabawy, wspólnych zajęć kulinarnych, mieszkańcy uczą się samodzielności, radzenia z agresją, wzajemnej akceptacji, wyrabiają nawyki higieniczne i prawidłowego zachowania w różnych miejscach i sytuacjach życiowych. Liczba konsultacji psychiatrycznych przeprowadzona przez lekarza psychiatrę w ramach pracy zespołu terapeutyczno opiekuńczego w roku 2009 wniosła 429, natomiast w roku Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu. Wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej. Ponadto do Domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu. 18

19 5.Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim. Poradnia współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi, innymi instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie, zwłaszcza funkcjonującymi w środowisku lokalnym, celem udzielenia wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, zgodnej ze zdiagnozowanymi u nich potrzebami i możliwościami Ilość porad udzielonych dzieciom i młodzieży ( w tym osobom z zaburzeniami psychicznymi przez Poradnię w latach poprzednich wyniosła: a) diagnoza psychologicznopedagogiczna celem ustalenia form pomocy specjalistycznej na terenie przedszkola, szkoły, placówki oraz dla potrzeb orzecznictwa o niepełnosprawności rok osób, rok osób, b) wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjnowychowawczych, nauczania indywidualnego ( rok , rok ) celem dostosowania formy kształcenia do indywidualnych potrzeb ucznia, c)wydawanie opinii w sprawie przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia ( , rok ), d) pomoc i wsparcie specjalistyczne (psychologiczno pedagogiczne i logopedyczne) dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi ( 2009r 26, rok ), e) zajęcia socjoterapeutyczne celem rozwijania kompetencji emocjonalnych i społecznych uczniów ( rok , rok ), f) zajęcia edukacyjnoinformacyjne, prelekcje z elementami warsztatu dla rodziców, nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, aktywny udział w konferencjach poświęconych: promowaniu zdrowia psychicznego, zapobieganiu przemocy i szkodliwemu używaniu substancji psychoaktywnych, problemom dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, pogłębieniu tolerancji dla tych osób, a także zrozumienia ich potrzeb i możliwości związanych z rolą ucznia ( w roku , w roku ), g) zajęcia : psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztatowe profilaktyczne ( łącznie w 2009 roku objęto nimi około 600 osób, w roku osób ), h) konsultacje dla nauczycieli szkół i placówek oraz przedstawicieli innych instytucji, w tym poza oświatowych, w sprawach wychowania i edukacji dzieci i młodzieży z wyżej 19

20 wymienionymi zaburzeniami ( rok osoby, rok osób), i)interwencje w środowisku ucznia m.in. z powodu odrzucenia dziecka przez grupę klasową, agresji i przemocy, prób samobójczych ( w 2009 roku 6, w 2010r. 4 ). 6. Poradnie Zdrowia Psychicznego. W powiecie aleksandrowskim działają 3 poradnie zdrowia psychicznego. Wszystkie w Aleksandrowie Kujawskim w ramach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Lekarze psychiatrzy przyjmują pacjentów bez skierowania. 7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim. Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo, które nie wymagają leczenia szpitalnego zamieszkałych na terenie Aleksandrowa Kujawskiego i gmin Powiatu Aleksandrowskiego. Placówka działa od poniedziałku do piątku. W roku 2009 z usług placówki skorzystało 41 osób w wieku od 18 do 76 lat, z czego 3 osoby usamodzielniły się. W roku 2010 z placówki korzystało 38 osób w wieku od 16 do 76 lat. W placówce przebywają osoby przewlekle psychicznie chore, niepełnosprawni intelektualnie. Osoby te mają poważne trudności w życiu codziennym, wymagają pomocy i opieki osób drugich w samodzielnej egzystencji. Osoby tam przebywające nabywają umiejętności życia codziennego ( np. pranie, higiena, przygotowanie posiłków, gospodarowanie pieniędzmi ), umiejętności społeczne i interpersonalne ( kontakty społeczne, aktywność, odpowiedzialność ). W domu tym zapewniona jest terapia zajęciowa, poradnictwo psychologiczne i socjalne oraz psychoedukacja. Pomoc taka ma na celu utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie umieszczeniu osoby w placówce całodobowej opieki. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje na podstawie decyzji administracyjnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim. Podanie należy złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania oraz posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 8. Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie i w Aleksandrowie Kujawskim. Są to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo placówki stwarzające osobom 20

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr 47/1698/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2013-2015 Toruń,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności

MZ-15. DZIAŁ 1. Informacje ogólne o działalności MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej Nazwa i adres poradni / gabinetu a/ nazwa: ulica, nr: kod, miejscowość: województwo: MZ-15 sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Opola na lata 2012 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII)

MZ-15. za rok 2010. kod podmiotu, który utworzył zakład (część III) Kod specjalności komórki organizacyjnej (część VIII) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa jednostki macierzystej MZ-15 Adresat Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica, nr kod, miejscowość województwo Numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

za rok 2011 Rodzaj poradni

za rok 2011 Rodzaj poradni MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA, ul. STANISŁAWA DUBOIS 5A, 00-184 WARSZAWA Nazwa jednostki macierzystej Adresat MZ-15 Nazwa i adres poradni/gabinetu 1 nazwa ulica,

Bardziej szczegółowo

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013)

Przekazać do dnia 2014.02.28 Za pomocą portalu http//csioz.gov.pl (z danymi za rok 2013) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego

Termin przekazania: zgodnie z PBSSP 2016 r. Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. leczniczego. leczniczego MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA MSW-36 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015)

MZ-15. Przekazać do dnia 2016.02.29 Za pomocą portalu http://csioz.gov.pl (z danymi za rok 2015) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach)

Udzielający świadczeń ogółem (w osobach, stan w dniu 31.12.) 1) ogółem (w osobach) Nazwa i adres samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSW Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH DEPARTAMENT ZDROWIA, 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-36 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?)

1. Narodowy Fundusz Zdrowia 2. Inne (jakie?) MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA NR XLVI/353/14 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy i Miasta Nisko na lata 2014-2015. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń

Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego i, Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r.

Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. Uchwała Nr XVIII/137/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM w 2011 r. Białystok, 2012 r. Spis treści: Wstęp... 5 I. Działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. UCHWAŁA Nr XLIII/ 300 / 2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Bierawa na lata Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 190 /2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05.05.2016 r. PROJEKT GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016 2020 I. WPROWADZENIE Podstawą prawną do działań związanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do uchwały Nr XIX/131/12 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. Uchwała Nr XIV /120 / 2011 Rady Miasta Brzeziny z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Brzeziny na lata 2011 2015 Na podstawie art. 2 ust.4 pkt

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015

GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015 GMINNY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA GMINY ANNOPOL NA LATA 2012 2015 SPIS TRESCI: 1. Wprowadzenie 2. Charakterystyka zjawiska 3. Działania na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia..(poz. ) WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 1 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r.

Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. Uchwała Nr 218/XXV/2012 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Narol na lata 2013 2015. Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015

Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 30.11.2011 r. Miejski Program Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 Prezydent Miasta Sieradza Jacek Walczak Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r.

Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. Uchwała Nr XI/117/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 Na podstawie rozdziału II pkt 2.4.2

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44

Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Dz. U. nr 3/2000 Poz 44 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz udziału

Bardziej szczegółowo

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób

Ostre zatrucie spowodowane użyciem alkoholu. świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10) nasennych (F13.3); (F10.4); lekarz specjalista w dziedzinie chorób Dziennik Ustaw 22 Poz. 1386 Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia.. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZADAŃ I ICH PODZIAŁ POMIĘDZY PODMIOTY REALIZUJĄCE NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R.

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej ZAKŁADY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2008 R. Białystok, listopad 2009 W 2008 roku funkcjonowały w województwie podlaskim

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Janowskim Janów Lubelski 2013 Informator jest

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 2 marca 2012 r. GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO GMINY JANOWIEC WIELKOPOLSKI NA LATA 2012-2015 SPIS TERŚCI: I. WPROWADZENIE.

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI. Świadczenia szpitalne Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GMINNYM PRZEDSZKOLU NR 1 W KOZIEGŁOWACH PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załącznik nr 2 Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2014 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ 183 /2012 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 27 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/ 183 /2012 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 27 września 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/ 183 /2012 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy na lata 2011-2015 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Projekt z dnia 28.11.2014 r. Załącznik nr 4 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz

Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz Warsztaty dla nauczycieli 3x45 min. Doradca metodyczny Milenia Jaśkiewicz 1. Aktywizowanie i podnoszenie kompetencji nauczycieli do prowadzenia orientacji i doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiecie kłodzkim Wydział Zdrowia I Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia

Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia Załącznik Nr 2 Załącznik do Uchwały Rady Gminy Klucze Nr., z dnia PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA DLA GMINY KLUCZE I. Wprowadzenie. Nie można mówić o zdrowiu nie biorąc pod uwagę zdrowia psychicznego.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół w Mielnie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r.

Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa, 25 listopada 2014 r. Aktualna sytuacja prawna dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Warszawa, 25 listopada 2014 r. Regulacje prawne ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akty wykonawcze do ustawy - rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Monika Haligowska

Opracowała: Monika Haligowska Kwalifikacja i orzekanie odnośnie dzieci niezdolnych do nauki w szkołach masowych. Podstawy prawne, rola psychologa, rola poradni w kwalifikowaniu do szkół specjalnych. Opracowała: Monika Haligowska Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp.

Bardziej szczegółowo

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające

Dla używających substancji psychoaktywnych: Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające Dziennik Ustaw 46 Poz. 1386 Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. Uchwała Nr XXI/140/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/91/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2011-2015 Spis treści: Wprowadzenie 1.Określenie celów programu 1.1 Określenie celów głównych 1.2 Określenie celów szczegółowych 2. Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH

STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XIII/103/08 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO Z DNIA 27 marca 2008 r. STATUT CENTRUM POMOCY RODZINIE W SIEMIATYCZACH 1 Statut Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, zwany dalej Statutem,

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego

Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka Paweł Sacha specjalista psychiatra Idea psychiatrycznego leczenia środowiskowego, a codzienna

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Rzgów na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ OBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE SZKÓŁ W PISARZOWEJ 1. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Załącznik nr 5 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH DZIENNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji świadczenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 W TORUNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (jednolity

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE. Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLSCE Katarzyna Szczepkowska-Szczęśniak Cel wystąpienia: Omówienie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Pabianickiego Z dnia... Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2012-2015

Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Pabianickiego Z dnia... Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Pabianickiego Z dnia... Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2012-2015 Pabianice, 2012 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...3 II. Diagnoza sytuacji w zakresie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

Demografia (na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi według stanu w dniu 31.12.2009 r.)

Demografia (na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Łodzi według stanu w dniu 31.12.2009 r.) Załącznik do Uchwały Nr X/146/2011 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 19 września 2011 r. Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2011-2015 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Uchwała Nr XV/106/15 Rady Gminy Santok z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. I Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu I. Zasięg terytorialny Poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radomiu od roku 2000 świadczy usługi w zakresie diagnozy, profilaktyki, doradztwa i

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY

STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Załącznik do Uchwały Nr XXIII/176/08 Rady Miasta Łęczyca z dnia 28 marca 2008 r. STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁĘCZYCY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy (Dom) w

Bardziej szczegółowo