POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA 2011 2015"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr X/136/2011 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 września 2011r. POWIAT ALEKSANDROWSKI POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LA TA Aleksandrów Kujawski

2 Jednym z zadań własnych samorządu powiatowego jest promocja i ochrona zdrowia. Pojęcie promocji i ochrony zdrowia należy rozumieć jako połączenie edukacji zdrowotnej oraz wsparcia prawnego i środowiskowego dla mieszkańców danej wspólnoty samorządowej. Realizacja zadania przez samorząd powiatowy polega przede wszystkim na ocenianiu efektywności programów zdrowotnych funkcjonujących na terenie powiatu, inicjowaniu i wspomaganiu działań na rzecz promocji zdrowia oraz pobudzaniu odpowiedzialności zbiorowej i indywidualnej za zdrowie. Promocja i ochrona zdrowia powinna być również rozumiana jako profilaktyka chorób oraz promowanie zdrowego stylu życia. Jest to proces umożliwiający ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem, utrzymanie jego dobrego poziomu lub jego poprawę. Zdrowie nie jest celem samym w sobie, ale jest traktowane jako droga do realizacji aspiracji, zaspakajania potrzeb oraz przeobrażania i kontroli środowiska. Promocja i ochrona zdrowia nie skupia się na grupach ludności zagrożonej określonymi chorobami, ale mobilizuje całe społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa w działaniach podejmowanych na rzecz zdrowia. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego samorząd powiatowy został zobligowany do opracowania, realizacji, koordynowania i monitorowania Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata Zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa, organów administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji do tego powołanych. W działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego uczestniczą stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. 2

3 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o: 1) ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz.535 ze zm.); 2) rozporządzeniu należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego ( Dz. U. z 2011r. Nr 24 poz.128 ); 3) osobie z zaburzeniami psychicznymi odnosi się to do osoby chorej psychicznie ( wykazującej zaburzenia psychotyczne), upośledzonej umysłowo, bądź wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym; 4) szpitalu psychiatrycznym odnosi się to również do oddziału psychiatrycznego w szpitalu ogólnym lub innego zakładu opieki zdrowotnej, sprawującego całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową, niezależnie od podmiotu, który je tworzy i utrzymuje; 5) domu pomocy społecznej lub środowiskowym domu samopomocy odnosi się to również do wszelkich form pomocy instytucjonalnej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 6) zgodzie oznacza to swobodnie wyrażoną zgodę osoby z zaburzeniami psychicznymi która niezależnie od stanu jej zdrowia psychicznego jest rzeczywiście zdolna do zrozumienia przekazywanej w dostępny sposób informacji o celu przyjęcia do szpitala psychiatrycznego, jej stanie zdrowia, proponowanych czynnościach diagnostycznych i leczniczych oraz o dających się przewidzieć skutkach tych działań lub ich zaniechania; 7) programie należy przez to rozumieć Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata ; 8) powiecie należy przez to rozumieć Powiat Aleksandrowski. 2.Miejscem realizacji jest obszar Powiatu Aleksandrowskiego. 3.Podmiotami realizującymi jego zapisy są: 1) Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim; 2) powiatowe jednostki organizacyjne wymienione w Rozdziale VII; 3)organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 3

4 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz ) np.: Stowarzyszenie Klubu Abstynenta Arka w Aleksandrowie Kujawskim, Stowarzyszenie Bądżmy Razem' w Aleksandrowie Kujawskim.. Rozdział 2 Charakterystyka Powiatu Powiat Aleksandrowski leży w województwie kujawsko pomorskim i graniczy z następującymi powiatami: toruńskim od północy, lipnowskim od wschodu, włocławskim od strony południowo wschodniej, radziejowskim od strony południowej i inowrocławskim od zachodu. Utworzony został w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Siedzibą władz powiatu jest miasto Aleksandrów Kujawski. W granicach administracyjnych powiatu znajduje się 9 gmin, w tym 3 gminy miejskie: Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa, oraz 6 gmin wiejskich: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, Zakrzewo, 150 miejscowości, 118 sołectw. Powiat Aleksandrowski zajmuje powierzchnię 475,6 km² i jest najmniejszym powiatem spośród 19 powiatów ziemskich województwa kujawsko pomorskiego. Powierzchnia poszczególnych gmin jest zróżnicowana. Największą gminą jest Aleksandrów Kujawski (132 km²) a najmniejszą gmina Raciążek (33 km²). 4

5 2. Dane statystyczne Tab. Nr 1. Ludność Województwa, Powiatu Aleksandrowskiego i Gmin według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźn i WOJ. KUJAWSKO POMORSKIE Powiat Aleksandrowski m. Aleksandrów Kujawski Kobiety Miasta Wieś razem mężczyźn i kobiety razem mężczyźn i Kobiety m. Ciechocinek m. Nieszawa gm.w. Aleksandrów Kujawski gm.w. Bądkowo gm.w. Koneck gm.w. Raciążek gm.w. Waganiec gm.w. Zakrzewo Źródło:www.stat.gov.pl Liczba mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego wynosi , w tym mężczyzn i kobiet. Najwięcej mieszkańców zamieszkuje w mieście Aleksandrów Kujawski, gminie Aleksandrów Kujawski i w miescie Ciechocinek, dlatego w pobliżu tych ośrodków umieszczone są podmioty, działające na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Diagnoza W roku 2010 na terenie Powiatu Aleksandrowskiego z zaburzeniami psychicznymi (łącznie z uzależnieniami) zgłosiło się do leczenia ogółem osób, w tym 713 po raz pierwszy. W porównaniu do roku 2009, gdzie z zaburzeniami psychicznymi zgłosiło się ogółem osób, po raz pierwszy 525, liczba chorych w 2010 roku wzrosła o 125 osób (Tab.2,3,4 rok 2009, Tab. 5,6,7 rok2010). W roku 2010 liczba osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu wyniosła 244, natomiast z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych wyniosła 0. W 2009 roku liczba osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu wynosiła 171, zaś liczba osób z zaburzeniami spowodowanymi 5

6 używaniem środków psychoaktywnych wyniosła 0. Liczba osób leczonych z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu wzrosła o 73( Tab.3,42009r.,Tab.6,72010r). W 2010 roku najwięcej chorych leczonych było z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem i wyniosła 989, na drugim miejscu są epizody efektywne 256, na trzecim organiczne zaburzenia psychotyczne208. Podobnie przedstawiała się sytuacja w roku 2009, z powodu zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem, liczba leczonych wynosióła 980, epizody efektywne 225, organiczne zaburzenia psychotyczne 201. Tu również obserwujemy niewielki wzrost w roku 2010 (Tab.2 i 5).. Największą grupą leczonych z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Aleksandrowskim w 2010 roku jest grupa w wieku 3064 lata 1.655, na drugim miejscu 65 lat i więcej 436. Natomiast w 2009 roku liczba leczonych w wieku 3064 lat osób, na drugim miejscu znajduje się grupa w wieku 1929 lat 406 osób (Tab.2, 3 i Tab.5, 6).. Najmniejszą grupą leczonych w powiecie jest grupa w wieku 0 18 lat. W 2010 roku wyniosła 6 osób, w osoby (Tab.2, 5). Tak niska liczba leczonych w grupie wiekowej 0 18 lat może wynikać z braku w powiecie Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci. Ponadto zauważyć można brak osób leczonych z zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych, zarówno w roku 2009, jak i 2010 (Tab.4, 7). W powiecie istnieje Poradnia Leczenia Uzależnień dla dorosłych, poza tym osoby uzależnone od alkoholu i od substancji psychoaktywnych mogą korzystać z Poradni Zdrowia Psychicznego. W województwie kujawskopomorskim w roku 2009 z powodu zaburzeń psychicznych leczonych było osoby w tym dzieci i młodzieży do lat 18, z czego osoby z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu (104 osoby w wieku 018 lat) oraz osób z powodu używania środków psychoaktywnych (417 osób w wieku 018 lat). Dane dotyczące województwa kujawsko pomorskiego są udostępnione na stronie zakładka: statystyka i analityka, zakładka:statystyka medyczna, zakładka:raporty sumaryczne sprawozdanie MZ15. Natomiast w roku 2010 w naszym województwie z powodu zaburzeń psychicznych leczonych było osoby, w tym dzieci i młodzieży do lat 18, z czego osoby z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu (46 osób w wieku 018 lat) oraz osoby z powodu używania substancji psychoaktywnych (642 osoby w wieku 018 lat). O ile liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych i z powodu zaburzeń spowodowanych używaniem alkoholu w województwie maleje, to liczba osób leczonych z powodu używania substancji psychoaktywnych rośnie( dane ze strony jak wyżej). Niżej przedstawiamy tabele informujące o ilości osób z zaburzeniami psychicznymi bez uzależnień, ilości osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu i ilosci osób z zaburzeniami spowodowanymi używaniem środków psychoaktywnych leczonych ambulatoryjnie w Powiecie Aleksandrowskim w latach

7 Według rozpoznania zasadniczego Tab. 2. Leczeni w Powiecie Aleksandrowskim zaburzenia psychiczne bez uzależnień 2009 r. Wyszczególnienie Ogółem z zaburzeniami psychicznymi (wiersze: 02 17) Leczeni w tym mężc zyźni 0 18 w tym: leczeni ogółem w wieku lat Żródłem poniższych danych jest sprawozdanie MZ15 Sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych udostępnione przez Wydział Zdrowia KujawskoPomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Kujawsko Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. ogółem i wię cej Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu ogó łem w tym męż czyź ni 0 18 w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat i więcej organiczne zaburzenia niepsychotyczne organiczne zaburzenia psychotyczne schizofrenia inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe epizody afektywne depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe inne zaburzenia nastroju (afektywne) zaburzenia nerwicowe związane ze stresem zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania inne zespoły behawioralne związane z zaburz. fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych upośledzenie umysłowe całościowe zaburzenia rozwojowe pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego zaburzenia zachowania i emocji rozpoczyn. się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym nieokreślone zaburzenia psychiczne Obserwacja stanu psychiczn., rozpoznania nieustalone, bez zaburz psychiczn. i rozpoznania niepsychiatr. Źródło: sprawozdanie MZ15. 7

8 Według rozpoznania zasadniczego Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu Tab.3. Leczeni w Powiecie Aleksandrowskim zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu 2009 r. Wyszczególnienie Leczeni w tym leczeni ogółem w wieku lat Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat ogółem w tym mężcz yźni i wię cej ogó łem w tym mężczy źni i więcej Osoby z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem (suma wierszy 0209) ostre zatrucie używanie szkodliwe zespół uzależnienia zespół abstynencyjny bez majaczenia zespół abstynencyjny z majaczeniem zaburzenia psychotyczne bez majaczenia zespół amnestyczny inne zaburzenia psychiczne Współistniejące uzależnienia od środków psychoaktywnych Współuzależnienia Źródło: sprawozdanie MZ15. 8

9 Substancje psychoaktywne w tym kofeina Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych Kokaina Leki uspakajające i nasenne Kanabinole Opiaty Tab.4. Leczeni w Powiecie Aleksandrowskim zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych 2009 r. Wyszczególnienie og ó łe m Leczeni w tym mężczyź ni w tym leczeni ogółem w wieku lat i więc ej Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu ogó łem w tym mężczyź ni w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat i więcej Ogółem (suma wierszy 0233) ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne Ostre zatrucie i używanie szkodliwe Zespół uzależnień i zespół abstynencyjny Zaburzenia psychotyczne Inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne

10 Kilka substancji lub inne subst. psychoakt. Lotne rozpuszczalniki Substancje halucynogenne inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne Używanie tytoniu Współistniejące uzależnienia od alkoholu Współuzależnienia Źródło: sprawozdanie MZ15. 10

11 Według rozpoznania zasadniczego Tab.5. Leczeni w Powiecie Aleksandrowskim zaburzenia psychiczne bez uzależnień 2010 r. Wyszczególnienie Ogółem z zaburzeniami psychicznymi (wiersze: 0217) ogółem Leczeni w tym mężcz yźni w tym: leczeni ogółem w wieku lat i wię cej Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu og ó łe m w tym męż czyź ni w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat i więcej organiczne zaburzenia niepsychotyczne organiczne zaburzenia psychotyczne schizofrenia inne zaburzenia psychotyczne i urojeniowe epizody afektywne depresje nawracające i zaburzenia dwubiegunowe inne zaburzenia nastroju (afektywne) zaburzenia nerwicowe związane ze stresem zespoły behawioralne związane z zaburzeniami odżywiania inne zespoły behawioralne związane z zaburz. fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych w tym: patologiczny hazard upośledzenie umysłowe całościowe zaburzenia rozwojowe pozostałe zaburzenia rozwoju psychicznego zaburzenia zachowania i emocji rozpoczyn. się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym nieokreślone zaburzenia psychiczne Obserwacja stanu psychiczn., rozpoznania nieustalone, bez zaburz. psychiczn. i rozpoznania niepsychiatr

12 Według rozpoznania zasadniczego Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu Źródło: sprawozdanie MZ15. Tab.6. Leczeni w Powiecie Aleksandrowskim zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu 2010 r. Wyszczególnienie Osoby z zaburzeniami psychicznymi związanymi z alkoholem (suma wierszy 0209) ostre zatrucie używanie szkodliwe zespół uzależnienia ogó łem Leczeni w tym mężcz yźni 0 18 w tym leczeni ogółem w wieku lat i wi ęc ej Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu ogó łem w tym mężczyź ni w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat i więcej zespół abstynencyjny bez majaczenia zespół abstynencyjny z majaczeniem zaburzenia psychotyczne bez majaczenia zespół amnestyczny inne zaburzenia psychiczne Współistniejące uzależnienia od środków psychoaktywnych Współuzależnienia Źródło: sprawozdanie MZ15. 12

13 Zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych Kokaina Leki uspakajające i nasenne Kanabinole Opiaty Tab. Nr 7 Leczeni w Powiecie Aleksandrowskim zaburzenia spowodowane używaniem środków psychoaktywnych 2010 r. Wyszczególnienie ogółem Leczeni w tym mężczyź ni 0 18 W tym leczeni ogółem w wieku lat i więcej Z kolumny 1 leczeni po raz pierwszy w życiu ogółem w tym mężczyź ni w tym leczeni po raz pierwszy w życiu w wieku lat i więcej Ogółem (suma wierszy 0233) ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe

14 Kilka substancji lub inne subst. psychoakt. Lotne rozpuszczalniki Substancje halucynogenne w tym kofeinainne substancje pobudzające zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne ostre zatrucie i używanie szkodliwe zespół uzależnienia i zespół abstynencyjny zaburzenia psychotyczne inne Używanie tytoniu Współistniejące uzależnienia od alkoholu Współuzależnienia Źródło: sprawozdanie MZ15. 14

15 Podmioty działające na polu ochrony zdrowia psychicznego 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim w latach udzieliło pomocy osobom chorym psychicznie poprzez niżej wymienione zadania: z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane ze środków PFRON w 2009 r dofinansowanie otrzymało 47 osób, w 2010r. 45, pomoc instytucjonalna ( DPS, placówki opiekuńczowychowawcze ) w 2009r. dofinansowanie otrzymały 82 osoby, w osób, zapewnienie pobytu w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie w osób, w 2010r. 1 osoba.. Ogółem liczba osób, które otrzymały dofinansowanie w roku 2009 wyniosła 126, natomiast w 2010 roku 132 osoby. Ponadto PCPR udziela pomocy osobom chorym psychicznie poprzez: 1) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom z zaburzeniami psychicznymi całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w rodzinie zastępczej. Rodzina zastępcza zapewnia dziecku: odpowiednie warunki bytowe, możliwość rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego, możliwości zaspokojenia indywidualnych potrzeb dziecka, możliwości właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, odpowiednie warunki do wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 2) Organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych, zapewniających opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców. Całodobowe placówki opiekuńczowychowawcze dzielą się na następujące typy: interwencyjne, rodzinne i socjalizacyjne. Placówki te zapewniają dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspakajają jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewniają korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów warunków zdrowotnych i kształcenia. 3) Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, z domów pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. 15

16 Osoba, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej oraz osoba pełnoletnia opuszczająca placówki opiekuńczowychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodziez zostanie objęta pomocą mającą na celu jej usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomoc: pieniężną na usamodzielnienie, pieniężna na kontynuowanie nauki, w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkalnych, w tym w mieszkaniach chronionych, w uzyskaniu zatrudnienia, na zagospodarowanie w formie rzeczowej. 4) Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu zaburzeń psuchicznych, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym zyciu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. W Powiecie Aleksandrowskim funkcjonuje dom dla osób przewlekle psychicznie chorych i dom dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. 5) Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej. 6) Pomoc osobom niepełnosprawnym (w tym z zaburzeniami psychicznymi)w ramach rehabilitacji społecznej dofinansowanej ze środków PFRON. Osobom niepełnosprawnym, w tym chorym psychicznie udziela się pomocy w ramach następujących zadań: dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnycm, dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. 16

17 PCPR sprawuje nadzór nad działalnością: Punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie z siedzibą w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj., Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Otłoczynie, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Grabiu, Domu Pomocy Społecznej dla psychicznie chorych w Zakrzewie. 2. Szpital Powiatowy Spółka z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim Oddział Psychiatryczny. Oddział liczy 32 miejsca i przyjmuje osoby dorosłe. W roku 2009 hospitalizowano 403 osoby, natomiast w 2010 roku 393, w tym 77 osób powyżej 65 roku życia. Z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych użyciem alkoholu w roku 2010 leczonych było 226 osób, 80 osób z powodu zaburzeń depresyjnych nawracających, 75 osób z powodu schizofrenii, 61 osób z powodu epizodu depresyjnego i 27 osób z innymi zaburzeniami psychicznymi spowodowanymi uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną. Hospitalizacja pacjentów odbywa się poprzez farmakoterapię, badania i rozmowy psychologiczne (indywidualne i grupowe), terapię zajęciową, leczenie objawów zespołu abstynenckiego oraz psychoedukację pacjenta, rodziny i najbliższego otoczenia w zakresie prawidłowego spostrzegania problemów związanych z chorobą psychiczną. 3.Samodzielny Publiczny Zakład LeczniczoOpiekuńczy w Raciążku ( SP ZL O ). SP ZL O zapewnia całodobową opiekę nad osobami ze schorzeniami układu nerwowego i zaburzeniami psychicznymi, nie wymagających hospitalizacji. Ponadto zaspakaja potrzeby socjalno bytowe mieszkańców oraz świadczy usługi w zakresie: opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, psychologicznej, duszpasterskiej, terapeutycznej rehabilitacyjnej. Opieka świadczona na rzecz pacjentów jest wszechstronna i wielokierunkowa. 17

18 W zakładzie przebywa 194 mieszkańców, w tym: 115 mężczyzn i 79 kobiet. Przekrój wiekowy: lat i więcej. W 2009 roku udzielono 747 porad lekarskich psychiatrycznych oraz 3007 porad psychologicznych indywidualnych, 106 grupowych i wykonano 95 badań psychologicznych. W 2010 roku udzielono 1264 porady lekarskie psychiatryczne oraz 3027 porad psychologicznych indywidualnych, 187 grupowych i wykonano 131 badań, wykonano również zabiegów fizjoterapeutycznych. Poprzez spotkania terapeutyczne realizowano następujące cele: rozmowy psychoterapeutyczne ukierunkowujące zachowanie, psychoprofilaktyka uzależnień, trening radzenia sobie ze stresem itp. Skierowanie do ZLO wydaje Starosta Aleksandrowski na wniosek osoby chorej, przedstawiciela ustawowego, ośrodków pomocy społecznej, po uzyskaniu pozytywnej opinii lekarza., wyznaczonego przez Starostę oraz na podstawie orzeczenia sądu. 4.Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Dom zapewnia 100 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych Wszyscy mieszkańcy mają zapewnioną opiekę całodobową i pomoc w wielu czynnościach życiowych. Opieka medyczna świadczona jest przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej NZOZ Twój lekarz w Zakrzewie, natomiast usługi pielęgniarskie zapewniane są w zakładzie. Na terenie Domu w pomieszczeniach do terapii zajęciowej odbywają się zajęcia uwzględniające umiejętności i zainteresowania mieszkańców. Dużym zainteresowaniem cieszą się treningi terapeutyczne, gdzie podczas zabawy, wspólnych zajęć kulinarnych, mieszkańcy uczą się samodzielności, radzenia z agresją, wzajemnej akceptacji, wyrabiają nawyki higieniczne i prawidłowego zachowania w różnych miejscach i sytuacjach życiowych. Liczba konsultacji psychiatrycznych przeprowadzona przez lekarza psychiatrę w ramach pracy zespołu terapeutyczno opiekuńczego w roku 2009 wniosła 429, natomiast w roku Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu. Wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej. Ponadto do Domu kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu. 18

19 5.Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim. Poradnia współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi, innymi instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie, zwłaszcza funkcjonującymi w środowisku lokalnym, celem udzielenia wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, zgodnej ze zdiagnozowanymi u nich potrzebami i możliwościami Ilość porad udzielonych dzieciom i młodzieży ( w tym osobom z zaburzeniami psychicznymi przez Poradnię w latach poprzednich wyniosła: a) diagnoza psychologicznopedagogiczna celem ustalenia form pomocy specjalistycznej na terenie przedszkola, szkoły, placówki oraz dla potrzeb orzecznictwa o niepełnosprawności rok osób, rok osób, b) wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjnowychowawczych, nauczania indywidualnego ( rok , rok ) celem dostosowania formy kształcenia do indywidualnych potrzeb ucznia, c)wydawanie opinii w sprawie przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia ( , rok ), d) pomoc i wsparcie specjalistyczne (psychologiczno pedagogiczne i logopedyczne) dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi ( 2009r 26, rok ), e) zajęcia socjoterapeutyczne celem rozwijania kompetencji emocjonalnych i społecznych uczniów ( rok , rok ), f) zajęcia edukacyjnoinformacyjne, prelekcje z elementami warsztatu dla rodziców, nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, aktywny udział w konferencjach poświęconych: promowaniu zdrowia psychicznego, zapobieganiu przemocy i szkodliwemu używaniu substancji psychoaktywnych, problemom dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, pogłębieniu tolerancji dla tych osób, a także zrozumienia ich potrzeb i możliwości związanych z rolą ucznia ( w roku , w roku ), g) zajęcia : psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, warsztatowe profilaktyczne ( łącznie w 2009 roku objęto nimi około 600 osób, w roku osób ), h) konsultacje dla nauczycieli szkół i placówek oraz przedstawicieli innych instytucji, w tym poza oświatowych, w sprawach wychowania i edukacji dzieci i młodzieży z wyżej 19

20 wymienionymi zaburzeniami ( rok osoby, rok osób), i)interwencje w środowisku ucznia m.in. z powodu odrzucenia dziecka przez grupę klasową, agresji i przemocy, prób samobójczych ( w 2009 roku 6, w 2010r. 4 ). 6. Poradnie Zdrowia Psychicznego. W powiecie aleksandrowskim działają 3 poradnie zdrowia psychicznego. Wszystkie w Aleksandrowie Kujawskim w ramach niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Lekarze psychiatrzy przyjmują pacjentów bez skierowania. 7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim. Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo, które nie wymagają leczenia szpitalnego zamieszkałych na terenie Aleksandrowa Kujawskiego i gmin Powiatu Aleksandrowskiego. Placówka działa od poniedziałku do piątku. W roku 2009 z usług placówki skorzystało 41 osób w wieku od 18 do 76 lat, z czego 3 osoby usamodzielniły się. W roku 2010 z placówki korzystało 38 osób w wieku od 16 do 76 lat. W placówce przebywają osoby przewlekle psychicznie chore, niepełnosprawni intelektualnie. Osoby te mają poważne trudności w życiu codziennym, wymagają pomocy i opieki osób drugich w samodzielnej egzystencji. Osoby tam przebywające nabywają umiejętności życia codziennego ( np. pranie, higiena, przygotowanie posiłków, gospodarowanie pieniędzmi ), umiejętności społeczne i interpersonalne ( kontakty społeczne, aktywność, odpowiedzialność ). W domu tym zapewniona jest terapia zajęciowa, poradnictwo psychologiczne i socjalne oraz psychoedukacja. Pomoc taka ma na celu utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie umieszczeniu osoby w placówce całodobowej opieki. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje na podstawie decyzji administracyjnej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim. Podanie należy złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania oraz posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 8. Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka w Otłoczynie i w Aleksandrowie Kujawskim. Są to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo placówki stwarzające osobom 20

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXI/345/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Program Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375. o ochronie zdrowia psychicznego Uznając, że zdrowie

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Samorząd Województwa Mazowieckiego Załącznik do uchwały Nr 270/130/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 31 stycznia 2012 r. MAZOWIECKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2011-2015 Grudzień 2011

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home Informator Zdrowia Psychicznego o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego Ząbki, 2012 Zdrowie psychiczne to nie tylko

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo