UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 549 z późn. zm.) w związku z art.4 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2013 r., poz. 1563) Rada Miejska w Polanicy - Zdroju uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Zbigniew Puchniak

2 Uzasadnienie do Uchwały XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok Przygotowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 549 z późn. zm.) i art.4 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2013 r., poz. 1563). Załącznik nr 1 do Uchwały uwzględnia sprawozdanie merytoryczne i finansowo-opisowe do zadań zrealizowanych w 2013 roku. W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne. sporządził: Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanicy-Zdroju Mariusz Winiarz Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Zbigniew Puchniak

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 r. I. WSTĘP Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanicy - Zdroju za 2013 rok. Od 1996 roku profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych stanowi zadania własne gminy, które prowadzone są w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy (art. 4 1 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 1 ust. 2 ustawy Zadania ujęte w gminnym programie w 2013 roku inicjowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (art. 4 1 ust. 3), natomiast realizatorem z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej jest Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zgodnie z postanowieniami wynikającymi z zapisu w art. 4 1 ust. 2). II. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Program, którego niniejsze sprawozdanie dotyczy został przyjęty przez Radę Miejską w Polanicy - Zdroju w dniu 29 styczna 2013 roku. 2 Głównym celem programu było: 1.Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu. 2.Ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem alkoholu oraz przemocą domową. 3.Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu w szczególności przez dzieci i młodzież. 4.Ograniczanie liczby przypadków łamania prawa na rynku alkoholowym. Powyższe cele zrealizowane zostały poprzez zadania własne i rekomendowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 1 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz.1356 z późn. zm.). 2 Uchwała Nr XXXI/195/2013 w Polanicy-Zdroju z dnia roku. 1

4 III. ZADANIA 1.Zwiększanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. W ramach tego zadania: 1.Dofinansowano Poradnię Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kłodzku zgodnie z porozumieniem pomiędzy SP ZOZ - Kłodzko a Gminą Miejską i Wiejską w Kłodzku oraz Gminą Miejską Polanica-Zdrój. Tabela ilustruje dane z Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kłodzku* Rok 2012 osób/wizyt 2013 osób/wizyt Łączna ilość osób w trakcie leczenia i po leczeniu odwykowym alkoholowym zarejestrowanych w Poradni Odwykowej w Kłodzku z terenu gminy Polanica-Zdrój *stan na 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2013 roku. 408/ / Leczeniem odwykowym objęto 22 osoby z terenu gminy (wzrost o 2 osoby w stosunku do 2012 roku). W ramach tego zadania sfinansowano usługi zdrowotne nie finansowane przez NFZ tj. dofinansowanie pogłębionego programu terapii uzależnień (Program Zapobiegania Nawrotom Choroby). 2.Wydatkowano środki finansowe przeznaczone na dyżury psychologa, terapeuty uzależnień i biegłych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień. Tabela ilustruje dane z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień* Rok Liczba osób z wizytą w Punkcie, w wyniku którego udzielono konsultacji specjalistycznych

5 Liczba osób z wizytą w Punkcie, w wyniku którego udzielono konsultacji w kategoriach* Psycholog, Psychiatra (biegli) Psycholog osób/wizyt poszczególnych Terapeuta Uzależnień osób/wizyt 1.uzależnieni od alkoholu 2 14/182 23/281 2.dorośli członkowie rodziny alkoholika (w tym współuzależnieni) 3.dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 0 11/63 15/ /1 4.ofiary przemocy w rodzinie 0 6/38 3/3 5.sprawcy przemocy w rodzinie 0 3/5 10/10 6.ogółem* 2 34/288 52/310 *stan na 31 grudnia 2013 r. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 598 osób co jest wzrostem o 19 osób w stosunku do 2012 roku. Wzrost nie jest spowodowany problemem osób tylko chęcią częstego wizytowania u specjalistów. W ramach tego zadania sfinansowano pracę zatrudnionych specjalistów: terapeuty uzależnień i psychologa w wymiarze 3 godzin tygodniowo, biegłych sądowych (praca na umowę zlecenie, umowę o dzieło) i koszty najmu użytkowania gabinetów w NZOZ Eskulap. 2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach tego zadania skupiono się na pomocy psychologicznej i ochrony przed przemocą w rodzinie osobom z problemem alkoholowym: 1.Wydatkowano środki finansowe przeznaczone na dyżury psychologa dla ofiar przemocy w rodzinie w Niebieskim Pokoju mieszczący się w siedzibie Komisariatu Policji w Polanicy - Zdroju w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Tabela ilustruje dane z "Niebieskiego Pokoju" w 2013 roku (od do )* Ilość odbytych godzin konsultacji psychologa w Niebieskim Pokoju : łącznie 150 godz. za okres 4 m-cy (148 godz. w 2012 roku za okres 5 m-cy) Ilość osób, którym udzielono poradnictwa psychologicznego w związku z przemocą domową w tym: 1.ogółem: 13 osób (38 w 2012 roku) 2.dzieci i młodzież do 18 r. ż.: 0 osób (13 w 2012 roku) 3.dorośli: 13 osób (25 w 2012 roku) Ilość osób, którym udzielono poradnictwa psychologicznego w związku z innym problemem w tym: 3

6 1.ogółem: 9 osób (26 w 2012 roku) 2.dzieci i młodzież do 18 r. ż.: 0 osób (9 w 2012 roku) 3.dorośli: 9 osób (18 w 2012 roku) Placówka/instytucja kierująca osoby na konsultacje: Ośrodek Pomocy Społecznej (pracownicy socjalni), Placówki szkolne (pedagodzy szkolni, wychowawcy), NZOZ (lekarz pierwszego kontaktu), Policja (dzielnicowi), GZI (członkowie Grupy Roboczej) Główne problemy zgłaszane w ramach konsultacji w Niebieskim Pokoju : 1. przemoc w rodzinie: fizyczna, psychiczna, emocjonalna, ekonomiczna, 2. nadużywanie alkoholu, 3. współuzależnienie, 4. izolacja społeczna, 5. kryzysy sytuacyjne (żałoba, utrata pracy, bądź zdrowia, itd.), 6. problemy z konstruktywnym funkcjonowaniu i radzeniem sobie ze stresem, 7. suicydalne (po próbach samobójczych), 8. wyuczona bezradność (np. dotycząca trwałego problemu bezrobocia, ubóstwo), 9. problemy rodzinne (zaburzona komunikacja, rozpad, kryzysy małżeńskie, problemy wychowawcze z dziećmi i młodzieżą - np. zaburzenia zachowania), 10. psychiatryczne (m.in. jako konsekwencja zażywania substancji psychoaktywnych), 11. inne uzależnienia i z tym związane problemy (hazard, lekomania), 12. mobbing i dyskryminacja. Zgłaszające się ofiary przemocy w rodzinie: 1.Kobiety: 7 2.Mężczyźni: 1 3.Dzieci: 0 Sprawcy przemocy w rodzinie: 1.Kobiety: 2 2.Mężczyźni: 0 3.Dzieci: 0 *stan na 31 grudnia 2013 r., na podstawie danych sprawozdawczych wg opracowania skierowanego pismem OPS.KGPPiRPA ) Z pomocy psychologa w okresie 4 m-cy skorzystały 22 osoby. Poradnictwa psychologicznego w związku z przemocą domową udzielono 13 osobom, natomiast w związku z innym zgłoszonym problemem 9 osobom. W ramach tego zadania sfinansowano pracę zatrudnionego specjalisty - psychologa dla ofiar przemocy (praca na umowę zlecenie, łącznie przepracowano 150 godzin). 4

7 3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. W ramach tego zadania skupiono się na pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. Jednym z głównych działań tego zadania jest profilaktyka i opieka nad dziećmi. To głównie dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe ponoszą ogromne straty we wszystkich aspektach swego rozwoju. Rozwijają się u nich określone zaburzenia emocjonalne, a ponadto są często ofiarami przemocy w rodzinie. Stanowią również tzw. grupę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych dlatego podlegają ochronie. Ochrona w ramach programu polegała przede wszystkim na organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz realizacji programów profilaktycznych i rozwojowych mających na celu wyrobienie mechanizmów obronnych oraz wskazaniu alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Środkiem do realizacji tak wytyczonych celów były następujące działania: 1. Finansowanie zajęć pozalekcyjnych z realizacją programów profilaktyczno-wychowawczych w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych, realizujących miejski program przeciwdziałania patologiom pt. ŻYJ BEZ ZAGROŻEŃ - BEZPIECZNA ŚWIETLICA. Tabela ilustruje ilość dzieci korzystających ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych* Rok Ilość świetlic realizujących program profilaktyczno-wychowawczy i socjoterapeutyczny 3 3 Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych Liczba dzieci korzystających z dożywiania uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

8 Liczba realizatorów programów i zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w świetlicach *stan na 31 grudnia 2011 i 31 grudnia 2012 roku. Pomocą świetlicową objętych było 88 dzieci, zajęcia prowadzone były przez 14 wykwalifikowanych wychowawców, którzy otrzymali z tego tytułu wynagrodzenie (praca na umowę zlecenie). Grupa wychowanków świetlicy pozostała na poziomie roku 2012 jednak ze względu na wzrost cen odnotowuje się wzrost wysokości środków finansowych wydatkowanych na ten cel. Program w świetlicach opracowywany jest corocznie przez kierowników i wychowawców świetlic i dostosowany jest do danej grupy uczestników. Placówki doposażane są na bieżąco w materiały edukacyjne i inne niezbędne do prowadzenia zajęć m. in. literaturę, książki, art. papiernicze i plastyczne, sprzęt sportowy i audiowizualny, gry świetlicowe, art. spożywcze. W ramach zajęć świetlicowych dzieci korzystały z dożywiania, uczestniczyły w zajęciach dydaktyczno -wyrównawczych, zajęciach sportowych na basenie i hali, w dniach wolnych od nauki szkolnej w zajęciach sportowych Klubu Sportowego Polanica -Zdrój. Dodatkowo zorganizowano wycieczki do kina, wycieczki piesze oraz krajoznawcze. 2. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego z realizacją programów profilaktyczno -wychowawczych. W okresie ferii zimowych i wakacji na bazie świetlic profilaktyczno -wychowawczych odbyły się dwutygodniowe półkolonie z programem zajęć i dożywianiem (drugie śniadanie i obiad). Integralnym elementem całorocznej pracy profilaktycznej z dziećmi była kolonia letnia w miejscowości Sianożęty. W ubiegłorocznej Akcji Zima-Lato udział wzięło ok. 300 dzieci. W czasie kolonii letniej przeprowadzono konsultacje psychologiczne i działania prewencyjne z zakresu profilaktyki alkoholowej, agresji i przemocy rówieśniczej wśród dzieci i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Łącznie działaniami objęto grupę 62 uczestników kolonii. 3. Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnej (Regionalna Szkoła Turystyczna, Technikum) m. in. dotychczas wdrożonych i ewaluowanych - Spójrz Inaczej, Spójrz Inaczej na Agresję, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Zanim Spróbujesz, Bezpieczna Szkoła, Pokonaj Agresję, Zdrowo i sportowo, czyli 6

9 żyjemy bez nałogów, Szkoła promująca zdrowie, Sport tak - przemoc nie, Tęcza. Programami objęci zostali wszyscy uczniowie szkół a także częściowo rodzice podczas wywiadówek szkolnych. W ramach zajęć i spotkań zapewniono materiały profilaktyczno -edukacyjne, wykorzystano zakupioną literaturę i pakiety lekcji wychowawczych z zakresu współczesnych zagrożeń młodego człowieka. Równolegle wspierane były działania profilaktyczne, promujące sportowy i aktywny styl życia wolny od nałogów, agresji i przemocy, imprezy i festyny służące zabawie bez alkoholu i spędzane w gronie rodzinnym, adresowane do wszystkich uczniów, nie tylko pochodzących ze środowiska dotkniętego alkoholizmem. W ramach działań promocyjnych Gmina Polanica-Zdrój po raz dwunasty zgłosiła swój udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej Zachowaj Trzeźwy Umysł, Odpowiedzialny kierowca i Postaw na rodzinę. Działania profilaktyczno-sportowe skierowane do dzieci, młodzieży i rodziców. 1) Turniej Piłki Nożnej OBROŃ SIĘ! WYGRAJ!. Zmagania sportowo-profilaktyczne były inauguracją ogólnopolskiej kampanii społecznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Do rozgrywek przystąpiło 26 zespołów, 170 uczestników z polanickich placówek oświatowych. Mecze rozgrywane były systemem pucharowym. Podczas imprezy wykorzystano materiały profilaktyczne kampanii ZTU. Podczas imprezy odbył się konkurs Mały odkrywca, do którego przystąpiło 19 uczniów SP. W ramach finansowania zapewniono nagrody dla uczestników, koszt organizacji i przeprowadzenia imprezy. 2) Turniej Tenisa Stołowego PING? PONG!. Impreza adresowana była do uczniów polanickich placówek oświatowych i dorosłych a udział w niej wzięło 34 zawodników, turniej był elementem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W ramach finansowania zapewniono nagrody dla uczestników, koszt organizacji i przeprowadzenia imprezy. 3) Turniej Piłki Siatkowej ALKOHOL-NIE, SPORT-TAK. Do rozgrywek przystąpiło 8 zespołów, w tym 3 w turnieju dorosłych (zespół składający się 7

10 z mieszkańców miasta, policji i nauczycieli, turniej był elementem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W ramach finansowania zapewniono nagrody dla uczestników, koszt organizacji i przeprowadzenia imprezy. 4) XIV Turniej Koszykówki Ulicznej TRZEŹWY WEEKEND. Na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 odbył się XIV Turniej Koszykówki Ulicznej Trzeźwy Weekend". Do turnieju zgłosiło się 13 zespołów z polanickich szkół, 2 zespoły z Czeskiej Republiki oraz 2 drużyny dorosłych (reprezentacja nauczycieli i polanickich samorządowców. Główny mecz drużyn dorosłych sędziował komisarz PZKOSZ. Dodatkowym akcentem imprezy było kolejna edycja turnieju cheerleaders zorganizowana pod kierownictwem Pani Barbary Federowicz nauczyciela wychowania fizycznego Gimnazjum. W turnieju grup tanecznych udział wzięły 3 drużyny gimnazjalne dziewcząt. Łącznie udział wzięło 180 uczestników, turniej był elementem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W ramach finansowania zapewniono nagrody dla uczestników, koszt organizacji i przeprowadzenia imprezy. 5) XII Polanicki Bieg Trzeźwości POKONAJ SAMEGO SIEBIE. Jak co roku impreza była zwieńczeniem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Dokonano wręczenia nagród laureatom ogólnopolskich konkursów, rozdania dyplomów szkołom i certyfikatów nauczycielom biorącym aktywny udział w kampanii. W imprezie udział wzięło ok. 400 biegaczy z polanickich szkół. W ramach finansowania zapewniono nagrody dla uczestników, koszt organizacji i przeprowadzenia imprezy. W ramach imprez sportowych odbyło się także 5 edycji zawodów szachowych organizowanych przez Sekcję Szachową Wielka Pieniawa Klubu Sportowego Polanica-Zdrój. W ramach dofinansowania zapewniono nagrody dla uczestników. Inne działania skierowane do dzieci, młodzieży i rodziców. 1). W dniach 5-7 luty 2013 roku wspólnie z Miejskim Centrum Kultury zorganizowano imprezę profilaktyczno-kulturalną w ramach projektu Dziecięca Radość. Przygotowano m.in. konkursy Śpiewać każdy może...", Mały Picasso", Radość, turniej wirtualny, quiz Żyj zdrowo i bezpiecznie", gry i zabawy, III pieszy rajd polanickiego niedźwiedzia. W ramach finansowania opłacono koszt realizacji projektu (zakup materiałów na konkursy, nagrody dla uczestników, posiłek, koszt organizacji i przeprowadzenia imprezy). 8

11 2). Dnia 18 marca 2013 roku przeprowadzono program profilaktyczno-edukacyjny Bezpieczny Trzeźwy Kierowca, w ramach działań ogólnopolskiej kampanii Odpowiedzialny Kierowca. Program przeprowadzono wśród trzech grupach uczniów klas II Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju (łącznie 64 uczniów). W ramach programu, uczniowie dowiedzieli się o prawnych aspektach związanych z nietrzeźwością kierowców, zasad bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy, mieli okazję do autodiagnozy własnego stylu kontaktowania się z alkoholem oraz dowiedzieli się jak alkohol wpływa na funkcjonowanie organizmu kierowcy. Podczas aktywnych zajęć wykorzystano licznik trzeźwości i alkogogle, symulujące zachowanie się człowieka pod wpływem alkoholu. Każdy z uczestników otrzymał specjalnie przygotowany materiał edukacyjny Odpowiedzialny Kierowca. Szkolenie przeprowadził Robert Lemański - dyplomowany profilaktyk społeczny, trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu problematyki alkoholowej. 3). Dofinansowano wyjazd integracyjno-profilaktyczny Mam Talent dla uczniów Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego do Ośrodka Wypoczynkowego Złoty Łan w Lądku-Zdroju. Wyjazd odbył się w dniach roku a organizatorem był nauczyciel katechezy Ks. Łukasz Czarnecki. Wyjazd pozwolił na osiągnięcie celu głównego tj. pokazanie młodzieży alternatywnych form spędzania czasu, szczególnie przez rozwój zainteresowań związanych z kulturą muzyczną, co doprowadzić miało do wzrostu samoodpowiedzialności za własne decyzje i życie. Podczas pobytu zastosowano metody pracy takie jak: a)prelekcje i pogadanki, b)spotkanie z osobą, która doświadczyła dramatu uzależnienia, c)zabawy integracyjne, d)zajęcia i warsztaty aktywizujące, e)warsztaty muzyczne prowadzone przez diakonię muzyczną Effatha. 4). Z okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2013 roku wspólnie z Miejskim Centrum Kultury zorganizowano Rodzinny Festyn Rekreacyjny w ramach kampanii Postaw na Rodzinę. Przygotowano m.in. konkursy, zabawy i występy artystyczne. W ramach finansowania opłacono koszt realizacji projektu (zakup słodyczy i nagród dla dzieci). 5). Dnia 9 czerwca 2013 roku w Szkole Stowarzyszenia Edukator odbył się Festyn Rodzinny w ramach kampanii Postaw na Rodzinę. Przygotowano m.in. konkursy indywidualne, sportowe zawody i zabawy integracyjne oraz występy artystyczne. 9

12 W ramach dofinansowania pokryto koszty pokazów i występów artystycznych oraz zapewniono materiały edukacyjne kampanii Postaw na Rodzinę, które rozdawane były przez nauczycieli. 6). Dnia 11 lipca 2013 roku przeprowadzono kolejną edycję akcji Cytrynka". W ciągu kilku godzin Cytrynkowy patrol składający się z uczestników półkolonii letniej przy Szkole Stowarzyszenia Edukator" wspólnie z miejscowym Komisariatem Policji dbał o bezpieczeństwo na drodze wśród kierowców. Podczas kontroli sprawdzano stan techniczny pojazdu, dokumenty, zapięcie pasów, posiadanie gaśnicy i trójkąta oraz trzeźwość kierowcy. Dzieci dokonywały pomiaru prędkości i decydowały o ukaraniu lub nagrodzeniu kierowców. Dodatkowo każdy uczestnik kontroli otrzymał pakiet materiałów edukacyjnych Trzeźwym Okiem. 7). W m-cu październiku 2013 roku przeprowadzono konsultacje psychologiczne dla uczestników programu Bezpieczna Kobieta. Zajęcia skierowane były do dziewcząt i kobiet. Uczestniczki zapoznane zostały z podstawową wiedzą dotyczącą przemocy domowej, skutków przemocy oraz możliwości poradzenia sobie w sytuacjach stresu przewlekłego i ostrego, symptomy, czynniki ryzyka występowania przemocy oraz sposoby jej zapobiegania. Łącznie działaniami objęto grupę 25 kobiet. Działania skierowane do rodziców polanickich placówek oświatowych. Podczas wywiadówek szkolnych zorganizowano spotkania informacyjno-edukacyjne z rodzicami na temat ogólnopolskiego przekazu, założeń i przedsięwzięć organizowanych w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Postaw na rodzinę", Odpowiedzialny Kierowca i Pozory mylą, dowód nie. W tym zakresie placówkom szkolnym dostarczono materiały edukacyjne (broszury, ulotki, plakaty, informatory). Działania skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych. Zmniejszając zjawisko dostępności wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych przez osoby niepełnoletnie, podjęto działania edukacyjne i wspierająco-interwencyjne. Działania podjęte zostały od miesiąca stycznia 2013 roku i polegały na przekazaniu pakietu materiałów edukacyjnych (pismo przewodnie, ulotki, naklejki, plakaty) przedsiębiorcom występujących do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach tego zadania sfinansowano koszt przygotowania materiałów edukacyjnych. 10

13 Działania skierowane do nauczycieli i polanickich placówek oświatowych. Sfinansowano udział dwóch nauczycieli Szkoły Stowarzyszenia Edukator w V Krajowej Konferencji Wychowawców Świetlic Szkolnych w Warszawie i kursie Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Zakopanem. Działania skierowane do mediów. Artykuły promujące działania GKRPA w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł Odpowiedzialny Kierowca i Postaw na Rodzinę! ukazały się w Informatorze Samorządowy i Euroregio Glacensis. Dodatkowo program gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok oraz sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przyjęcia raportu z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2012 rok umieszczone zostały na stronie internetowej w zakładce GKRPA/GZI. 4.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dofinansowano działalność Sekcji Piłki Nożnej Klubu Sportowego Polanica-Zdrój w sprzęt sportowy (obuwie sportowe, stroje sportowe, piłki). Zakupiono dla polanickich placówek oświatowych materiały profilaktyczno-edukacyjne, czasopisma, publikacje z zakresu wychowania i profilaktyki, pakiety edukacyjne z zakresu profilaktyki i zagrożeń młodzieży. Dodatkowo dofinansowano program zajęć sportowo-korekcyjnych na basenie dla wychowanków Fundacji Szansa i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Polanicy-Zdroju. Program jest działaniem związanym z alternatywnym i aktywnym spędzaniem czasu wolnego. W ramach zajęć sfinansowano opłatę za wejście na basen dla wychowanków Fundacji i Ośrodka. 11

14 IV. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLANICY ZDROJU W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła ogółem 20 posiedzeń. Zadaniem Komisji zgodnie z wymogami ustawowymi było inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, działania związane z przeciwdziałaniem zjawisku przemocy domowej i wydawanie postanowień na udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Tabela ilustruje zakres działań podejmowanych przez GKRPA w 2013 roku Rok łączna ilość przekazanych wniosków, przeprowadzonych rozmów motywujących do podjęcia leczenia przez GKRPA 7 9 ilość osób skierowanych do biegłych, ilość opinii wydanych przez biegłych za 2012 rok ilość osób, które zobowiązały się do podjęcia leczenia w Poradni Odwykowej w Kłodzku 0 0 zastosowanie obserwacji i czynny udział osoby w programie edukacyjnym dotyczącym choroby alkoholowej (realizacja: Punkt Informacyjno- Konsultacyjny ds. Uzależnień) 2 3 podjęcie dobrowolnego leczenia odwykowego 1 0 zmiana leczenia z niestacjonarnego na stacjonarne leczenie odwykowe 1 1 postępowania zawieszone

15 zastosowano obserwację w związku z deklaracją utrzymywania abstynencji alkoholowej 3 3 ilość wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w Kłodzku o zastosowanie obowiązku podjęcia leczenia 4 0 postępowanie prowadzone w kolejnym roku kalendarzowym 3 3 ilość postanowień zaopiniowanych o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: a) pozytywne b) negatywne W 2013 roku do GKRPA wpłynęło 9 wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktyczno -motywacyjnych i podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną od alkoholu, która w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchyla się od pracy lub systematycznie zakłóca spokój i porządek publiczny oraz w związku z wszczęciem procedury Niebieskiej Karty (w tym 3 wnioski w m-cu grudzień 2013, które będą przedmiotem postępowania w 2014 roku). Najczęściej wnioskodawcą osoby pijącej szkodliwie był Komisariat Policji (4 wnioski), najbliższa rodzina (1 wniosek), zespół interdyscyplinarny (2 wnioski) i kurator zawodowy (2 wnioski). Komisja nie kierowała spraw do biegłych, biegli wydali 2 opinie psychiatryczno-psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu za 2012 rok. Ponadto Komisja zaopiniowała pozytywnie 36 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przekazanych przez Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju. Dodatkowo członkowie Komisji tworzyli Punkt informacyjny (udzielanie porad, informacji na temat choroby alkoholowej, leczenia odwykowego, rozdawanie materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej itp.) podczas przeprowadzanych imprez profilaktyczno -sportowych, zaopiniowano projekt gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i projekt gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok oraz przygotowano i zaopiniowano sprawozdania z programów za 2012 rok. W ramach posiedzeń sfinansowano wynagrodzenie członków Komisji określone w gminnym programie pirpa na 2013 rok. 13

16 Dnia 17 maja 2013 roku członkowie GKRPA, Straży Miejskiej i Policji udział wzięli w szkoleniu Obowiązujące przepisy prawa związane ze sprzedażą napojów alkoholowych i kontrolą punktów sprzedaży. Szkolenie miało na celu profesjonalne przygotowanie do przeprowadzania kontroli dotyczących przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PiRPA W wyniku zrealizowanych zadań, ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku odnotowano między innymi: 1).Aktywną pracę członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wobec osób mających problemy alkoholowe w zakresie wsparcia motywacyjnego do zaprzestania picia i zobowiązania do utrzymywania abstynencji oraz podjęcia leczenia odwykowego. 2).Aktywną rolę pracowników Punktu Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień w zakresie udzielanych porad psychologicznych i terapeutycznych. 3).Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób doświadczających przemocy domowej i innych sytuacji kryzysowych poprzez porady psychologiczne udzielane przez psychologa w Niebieskim Pokoju. 4).Podniesienie kompetencji osób w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wykorzystanie niezbędnej wiedzy w pracy interdyscyplinarnej w Punkcie Niebieska Linia, Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. 5).Zwiększenie świadomości właścicieli i sprzedawców wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zapisu przepisów prawa wobec osób nieletnich (bezpośrednie działania edukacyjne w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, STOP 18! i Pozory mylą, dowód nie ). 6).Bogatą ofertę działań profilaktycznych w placówkach szkolnych i świetlicach profilaktyczno-wychowawczych, dodatkowo zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w dni wolne od nauki szkolnej, w trakcie ferii i wakacji. 7).Zwiększenie oferty działań profilaktyczno-sportowych promujących zdrowy styl życia oraz oferty działań edukacyjnych w ramach włączenia gminy w ogólnopolskie działania kompanii społecznych ( Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Postaw na rodzinę", Odpowiedzialny Kierowca. 14

17 8).Przeszkolenie członków GKRPA i Straży Miejskiej w zakresie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy. Kontrole planowane są po zatwierdzeniu regulaminu pracy GKRPA i druków wewnętrznych (czas: marzec-grudzień 2014r.). 9).Zwiększenie współpracy z potencjalnymi partnerami programu tj. pedagogiem szkolnym, psychologiem, Policją, Strażą Miejską, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień, Sekcjami Klubu Sportowego KS Polanica -Zdrój, Teatrem Zdrojowym-Centrum Kultury i Promocji i Miejską Biblioteką Publiczną w Polanicy Zdroju oraz Poradnią Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kłodzku. 10).Wymianę doświadczeń w zakresie pracy GKRPA w Polanicy-Zdroju z członkami GKRPA z gmin Powiatu Wielkopolskiego przebywających na szkoleniu na terenie gminy Polanica -Zdrój. 11).Aktywną promocję działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w lokalnych i powiatowych mediach. Wyznacznikiem Programu na rok 2014 jest poprawa bezpieczeństwa młodzieży poprzez wzmocnienie działań zapobiegających sięganiu po alkohol. W tym celu zakłada się szeroki wachlarz działań profilaktycznych i edukacyjnych. Dodatkowo przeprowadzone zostaną badania ankietowe Młodzi i substancje psychoaktywne w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Dla dorosłych planowane są działania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej, działania edukacyjne i kontrolne. 15

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO

RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Ł 0o RADY I WÓJTA GMINY KOSAKOWO Dębogórze, Dębogórze Wybudowanie, Kazimierz, Kosakowo, Mechelinki, Mosty, Pierwoszyno, Pogórze, Rewa, Suchy Dwór Nr 2/2010 Kosakowo, luty 2010 roku egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rok 2012

Sprawozdanie rok 2012 Sprawozdanie rok 2012 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok przewidywał realizację zadań ujętych w grupach tematycznych: 1. zwiększanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo