UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 549 z późn. zm.) w związku z art.4 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2013 r., poz. 1563) Rada Miejska w Polanicy - Zdroju uchwala, co następuje: 1 Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Zbigniew Puchniak

2 Uzasadnienie do Uchwały XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok Przygotowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynika z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 549 z późn. zm.) i art.4 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2013 r., poz. 1563). Załącznik nr 1 do Uchwały uwzględnia sprawozdanie merytoryczne i finansowo-opisowe do zadań zrealizowanych w 2013 roku. W związku z powyższym podjęcie uchwały należy uznać za zasadne. sporządził: Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanicy-Zdroju Mariusz Winiarz Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Zbigniew Puchniak

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 r. I. WSTĘP Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanicy - Zdroju za 2013 rok. Od 1996 roku profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych stanowi zadania własne gminy, które prowadzone są w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy (art. 4 1 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 1 ust. 2 ustawy Zadania ujęte w gminnym programie w 2013 roku inicjowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (art. 4 1 ust. 3), natomiast realizatorem z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej jest Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zgodnie z postanowieniami wynikającymi z zapisu w art. 4 1 ust. 2). II. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Program, którego niniejsze sprawozdanie dotyczy został przyjęty przez Radę Miejską w Polanicy - Zdroju w dniu 29 styczna 2013 roku. 2 Głównym celem programu było: 1.Zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem alkoholu. 2.Ograniczanie zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wywołanych używaniem alkoholu oraz przemocą domową. 3.Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu w szczególności przez dzieci i młodzież. 4.Ograniczanie liczby przypadków łamania prawa na rynku alkoholowym. Powyższe cele zrealizowane zostały poprzez zadania własne i rekomendowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 1 Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz.1356 z późn. zm.). 2 Uchwała Nr XXXI/195/2013 w Polanicy-Zdroju z dnia roku. 1

4 III. ZADANIA 1.Zwiększanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. W ramach tego zadania: 1.Dofinansowano Poradnię Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kłodzku zgodnie z porozumieniem pomiędzy SP ZOZ - Kłodzko a Gminą Miejską i Wiejską w Kłodzku oraz Gminą Miejską Polanica-Zdrój. Tabela ilustruje dane z Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kłodzku* Rok 2012 osób/wizyt 2013 osób/wizyt Łączna ilość osób w trakcie leczenia i po leczeniu odwykowym alkoholowym zarejestrowanych w Poradni Odwykowej w Kłodzku z terenu gminy Polanica-Zdrój *stan na 31 grudnia 2012 i 31 grudnia 2013 roku. 408/ / Leczeniem odwykowym objęto 22 osoby z terenu gminy (wzrost o 2 osoby w stosunku do 2012 roku). W ramach tego zadania sfinansowano usługi zdrowotne nie finansowane przez NFZ tj. dofinansowanie pogłębionego programu terapii uzależnień (Program Zapobiegania Nawrotom Choroby). 2.Wydatkowano środki finansowe przeznaczone na dyżury psychologa, terapeuty uzależnień i biegłych w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień. Tabela ilustruje dane z Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Uzależnień* Rok Liczba osób z wizytą w Punkcie, w wyniku którego udzielono konsultacji specjalistycznych

5 Liczba osób z wizytą w Punkcie, w wyniku którego udzielono konsultacji w kategoriach* Psycholog, Psychiatra (biegli) Psycholog osób/wizyt poszczególnych Terapeuta Uzależnień osób/wizyt 1.uzależnieni od alkoholu 2 14/182 23/281 2.dorośli członkowie rodziny alkoholika (w tym współuzależnieni) 3.dzieci z rodzin z problemem alkoholowym 0 11/63 15/ /1 4.ofiary przemocy w rodzinie 0 6/38 3/3 5.sprawcy przemocy w rodzinie 0 3/5 10/10 6.ogółem* 2 34/288 52/310 *stan na 31 grudnia 2013 r. Łącznie z tej formy pomocy skorzystało 598 osób co jest wzrostem o 19 osób w stosunku do 2012 roku. Wzrost nie jest spowodowany problemem osób tylko chęcią częstego wizytowania u specjalistów. W ramach tego zadania sfinansowano pracę zatrudnionych specjalistów: terapeuty uzależnień i psychologa w wymiarze 3 godzin tygodniowo, biegłych sądowych (praca na umowę zlecenie, umowę o dzieło) i koszty najmu użytkowania gabinetów w NZOZ Eskulap. 2.Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W ramach tego zadania skupiono się na pomocy psychologicznej i ochrony przed przemocą w rodzinie osobom z problemem alkoholowym: 1.Wydatkowano środki finansowe przeznaczone na dyżury psychologa dla ofiar przemocy w rodzinie w Niebieskim Pokoju mieszczący się w siedzibie Komisariatu Policji w Polanicy - Zdroju w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Tabela ilustruje dane z "Niebieskiego Pokoju" w 2013 roku (od do )* Ilość odbytych godzin konsultacji psychologa w Niebieskim Pokoju : łącznie 150 godz. za okres 4 m-cy (148 godz. w 2012 roku za okres 5 m-cy) Ilość osób, którym udzielono poradnictwa psychologicznego w związku z przemocą domową w tym: 1.ogółem: 13 osób (38 w 2012 roku) 2.dzieci i młodzież do 18 r. ż.: 0 osób (13 w 2012 roku) 3.dorośli: 13 osób (25 w 2012 roku) Ilość osób, którym udzielono poradnictwa psychologicznego w związku z innym problemem w tym: 3

6 1.ogółem: 9 osób (26 w 2012 roku) 2.dzieci i młodzież do 18 r. ż.: 0 osób (9 w 2012 roku) 3.dorośli: 9 osób (18 w 2012 roku) Placówka/instytucja kierująca osoby na konsultacje: Ośrodek Pomocy Społecznej (pracownicy socjalni), Placówki szkolne (pedagodzy szkolni, wychowawcy), NZOZ (lekarz pierwszego kontaktu), Policja (dzielnicowi), GZI (członkowie Grupy Roboczej) Główne problemy zgłaszane w ramach konsultacji w Niebieskim Pokoju : 1. przemoc w rodzinie: fizyczna, psychiczna, emocjonalna, ekonomiczna, 2. nadużywanie alkoholu, 3. współuzależnienie, 4. izolacja społeczna, 5. kryzysy sytuacyjne (żałoba, utrata pracy, bądź zdrowia, itd.), 6. problemy z konstruktywnym funkcjonowaniu i radzeniem sobie ze stresem, 7. suicydalne (po próbach samobójczych), 8. wyuczona bezradność (np. dotycząca trwałego problemu bezrobocia, ubóstwo), 9. problemy rodzinne (zaburzona komunikacja, rozpad, kryzysy małżeńskie, problemy wychowawcze z dziećmi i młodzieżą - np. zaburzenia zachowania), 10. psychiatryczne (m.in. jako konsekwencja zażywania substancji psychoaktywnych), 11. inne uzależnienia i z tym związane problemy (hazard, lekomania), 12. mobbing i dyskryminacja. Zgłaszające się ofiary przemocy w rodzinie: 1.Kobiety: 7 2.Mężczyźni: 1 3.Dzieci: 0 Sprawcy przemocy w rodzinie: 1.Kobiety: 2 2.Mężczyźni: 0 3.Dzieci: 0 *stan na 31 grudnia 2013 r., na podstawie danych sprawozdawczych wg opracowania skierowanego pismem OPS.KGPPiRPA ) Z pomocy psychologa w okresie 4 m-cy skorzystały 22 osoby. Poradnictwa psychologicznego w związku z przemocą domową udzielono 13 osobom, natomiast w związku z innym zgłoszonym problemem 9 osobom. W ramach tego zadania sfinansowano pracę zatrudnionego specjalisty - psychologa dla ofiar przemocy (praca na umowę zlecenie, łącznie przepracowano 150 godzin). 4

7 3.Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. W ramach tego zadania skupiono się na pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym. Jednym z głównych działań tego zadania jest profilaktyka i opieka nad dziećmi. To głównie dzieci z rodzin, w których występują problemy alkoholowe ponoszą ogromne straty we wszystkich aspektach swego rozwoju. Rozwijają się u nich określone zaburzenia emocjonalne, a ponadto są często ofiarami przemocy w rodzinie. Stanowią również tzw. grupę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych dlatego podlegają ochronie. Ochrona w ramach programu polegała przede wszystkim na organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz realizacji programów profilaktycznych i rozwojowych mających na celu wyrobienie mechanizmów obronnych oraz wskazaniu alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Środkiem do realizacji tak wytyczonych celów były następujące działania: 1. Finansowanie zajęć pozalekcyjnych z realizacją programów profilaktyczno-wychowawczych w świetlicach profilaktyczno-wychowawczych, realizujących miejski program przeciwdziałania patologiom pt. ŻYJ BEZ ZAGROŻEŃ - BEZPIECZNA ŚWIETLICA. Tabela ilustruje ilość dzieci korzystających ze świetlic profilaktyczno-wychowawczych* Rok Ilość świetlic realizujących program profilaktyczno-wychowawczy i socjoterapeutyczny 3 3 Liczba dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach opiekuńczowychowawczych i socjoterapeutycznych Liczba dzieci korzystających z dożywiania uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

8 Liczba realizatorów programów i zajęć opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w świetlicach *stan na 31 grudnia 2011 i 31 grudnia 2012 roku. Pomocą świetlicową objętych było 88 dzieci, zajęcia prowadzone były przez 14 wykwalifikowanych wychowawców, którzy otrzymali z tego tytułu wynagrodzenie (praca na umowę zlecenie). Grupa wychowanków świetlicy pozostała na poziomie roku 2012 jednak ze względu na wzrost cen odnotowuje się wzrost wysokości środków finansowych wydatkowanych na ten cel. Program w świetlicach opracowywany jest corocznie przez kierowników i wychowawców świetlic i dostosowany jest do danej grupy uczestników. Placówki doposażane są na bieżąco w materiały edukacyjne i inne niezbędne do prowadzenia zajęć m. in. literaturę, książki, art. papiernicze i plastyczne, sprzęt sportowy i audiowizualny, gry świetlicowe, art. spożywcze. W ramach zajęć świetlicowych dzieci korzystały z dożywiania, uczestniczyły w zajęciach dydaktyczno -wyrównawczych, zajęciach sportowych na basenie i hali, w dniach wolnych od nauki szkolnej w zajęciach sportowych Klubu Sportowego Polanica -Zdrój. Dodatkowo zorganizowano wycieczki do kina, wycieczki piesze oraz krajoznawcze. 2. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego z realizacją programów profilaktyczno -wychowawczych. W okresie ferii zimowych i wakacji na bazie świetlic profilaktyczno -wychowawczych odbyły się dwutygodniowe półkolonie z programem zajęć i dożywianiem (drugie śniadanie i obiad). Integralnym elementem całorocznej pracy profilaktycznej z dziećmi była kolonia letnia w miejscowości Sianożęty. W ubiegłorocznej Akcji Zima-Lato udział wzięło ok. 300 dzieci. W czasie kolonii letniej przeprowadzono konsultacje psychologiczne i działania prewencyjne z zakresu profilaktyki alkoholowej, agresji i przemocy rówieśniczej wśród dzieci i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Łącznie działaniami objęto grupę 62 uczestników kolonii. 3. Realizacja programów profilaktyczno-wychowawczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnej (Regionalna Szkoła Turystyczna, Technikum) m. in. dotychczas wdrożonych i ewaluowanych - Spójrz Inaczej, Spójrz Inaczej na Agresję, Zachowaj Trzeźwy Umysł, Zanim Spróbujesz, Bezpieczna Szkoła, Pokonaj Agresję, Zdrowo i sportowo, czyli 6

9 żyjemy bez nałogów, Szkoła promująca zdrowie, Sport tak - przemoc nie, Tęcza. Programami objęci zostali wszyscy uczniowie szkół a także częściowo rodzice podczas wywiadówek szkolnych. W ramach zajęć i spotkań zapewniono materiały profilaktyczno -edukacyjne, wykorzystano zakupioną literaturę i pakiety lekcji wychowawczych z zakresu współczesnych zagrożeń młodego człowieka. Równolegle wspierane były działania profilaktyczne, promujące sportowy i aktywny styl życia wolny od nałogów, agresji i przemocy, imprezy i festyny służące zabawie bez alkoholu i spędzane w gronie rodzinnym, adresowane do wszystkich uczniów, nie tylko pochodzących ze środowiska dotkniętego alkoholizmem. W ramach działań promocyjnych Gmina Polanica-Zdrój po raz dwunasty zgłosiła swój udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej Zachowaj Trzeźwy Umysł, Odpowiedzialny kierowca i Postaw na rodzinę. Działania profilaktyczno-sportowe skierowane do dzieci, młodzieży i rodziców. 1) Turniej Piłki Nożnej OBROŃ SIĘ! WYGRAJ!. Zmagania sportowo-profilaktyczne były inauguracją ogólnopolskiej kampanii społecznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Do rozgrywek przystąpiło 26 zespołów, 170 uczestników z polanickich placówek oświatowych. Mecze rozgrywane były systemem pucharowym. Podczas imprezy wykorzystano materiały profilaktyczne kampanii ZTU. Podczas imprezy odbył się konkurs Mały odkrywca, do którego przystąpiło 19 uczniów SP. W ramach finansowania zapewniono nagrody dla uczestników, koszt organizacji i przeprowadzenia imprezy. 2) Turniej Tenisa Stołowego PING? PONG!. Impreza adresowana była do uczniów polanickich placówek oświatowych i dorosłych a udział w niej wzięło 34 zawodników, turniej był elementem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W ramach finansowania zapewniono nagrody dla uczestników, koszt organizacji i przeprowadzenia imprezy. 3) Turniej Piłki Siatkowej ALKOHOL-NIE, SPORT-TAK. Do rozgrywek przystąpiło 8 zespołów, w tym 3 w turnieju dorosłych (zespół składający się 7

10 z mieszkańców miasta, policji i nauczycieli, turniej był elementem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W ramach finansowania zapewniono nagrody dla uczestników, koszt organizacji i przeprowadzenia imprezy. 4) XIV Turniej Koszykówki Ulicznej TRZEŹWY WEEKEND. Na boisku ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 odbył się XIV Turniej Koszykówki Ulicznej Trzeźwy Weekend". Do turnieju zgłosiło się 13 zespołów z polanickich szkół, 2 zespoły z Czeskiej Republiki oraz 2 drużyny dorosłych (reprezentacja nauczycieli i polanickich samorządowców. Główny mecz drużyn dorosłych sędziował komisarz PZKOSZ. Dodatkowym akcentem imprezy było kolejna edycja turnieju cheerleaders zorganizowana pod kierownictwem Pani Barbary Federowicz nauczyciela wychowania fizycznego Gimnazjum. W turnieju grup tanecznych udział wzięły 3 drużyny gimnazjalne dziewcząt. Łącznie udział wzięło 180 uczestników, turniej był elementem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. W ramach finansowania zapewniono nagrody dla uczestników, koszt organizacji i przeprowadzenia imprezy. 5) XII Polanicki Bieg Trzeźwości POKONAJ SAMEGO SIEBIE. Jak co roku impreza była zwieńczeniem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Dokonano wręczenia nagród laureatom ogólnopolskich konkursów, rozdania dyplomów szkołom i certyfikatów nauczycielom biorącym aktywny udział w kampanii. W imprezie udział wzięło ok. 400 biegaczy z polanickich szkół. W ramach finansowania zapewniono nagrody dla uczestników, koszt organizacji i przeprowadzenia imprezy. W ramach imprez sportowych odbyło się także 5 edycji zawodów szachowych organizowanych przez Sekcję Szachową Wielka Pieniawa Klubu Sportowego Polanica-Zdrój. W ramach dofinansowania zapewniono nagrody dla uczestników. Inne działania skierowane do dzieci, młodzieży i rodziców. 1). W dniach 5-7 luty 2013 roku wspólnie z Miejskim Centrum Kultury zorganizowano imprezę profilaktyczno-kulturalną w ramach projektu Dziecięca Radość. Przygotowano m.in. konkursy Śpiewać każdy może...", Mały Picasso", Radość, turniej wirtualny, quiz Żyj zdrowo i bezpiecznie", gry i zabawy, III pieszy rajd polanickiego niedźwiedzia. W ramach finansowania opłacono koszt realizacji projektu (zakup materiałów na konkursy, nagrody dla uczestników, posiłek, koszt organizacji i przeprowadzenia imprezy). 8

11 2). Dnia 18 marca 2013 roku przeprowadzono program profilaktyczno-edukacyjny Bezpieczny Trzeźwy Kierowca, w ramach działań ogólnopolskiej kampanii Odpowiedzialny Kierowca. Program przeprowadzono wśród trzech grupach uczniów klas II Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju (łącznie 64 uczniów). W ramach programu, uczniowie dowiedzieli się o prawnych aspektach związanych z nietrzeźwością kierowców, zasad bezpiecznej i odpowiedzialnej jazdy, mieli okazję do autodiagnozy własnego stylu kontaktowania się z alkoholem oraz dowiedzieli się jak alkohol wpływa na funkcjonowanie organizmu kierowcy. Podczas aktywnych zajęć wykorzystano licznik trzeźwości i alkogogle, symulujące zachowanie się człowieka pod wpływem alkoholu. Każdy z uczestników otrzymał specjalnie przygotowany materiał edukacyjny Odpowiedzialny Kierowca. Szkolenie przeprowadził Robert Lemański - dyplomowany profilaktyk społeczny, trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z zakresu problematyki alkoholowej. 3). Dofinansowano wyjazd integracyjno-profilaktyczny Mam Talent dla uczniów Gimnazjum im. dr. Józefa Matuszewskiego do Ośrodka Wypoczynkowego Złoty Łan w Lądku-Zdroju. Wyjazd odbył się w dniach roku a organizatorem był nauczyciel katechezy Ks. Łukasz Czarnecki. Wyjazd pozwolił na osiągnięcie celu głównego tj. pokazanie młodzieży alternatywnych form spędzania czasu, szczególnie przez rozwój zainteresowań związanych z kulturą muzyczną, co doprowadzić miało do wzrostu samoodpowiedzialności za własne decyzje i życie. Podczas pobytu zastosowano metody pracy takie jak: a)prelekcje i pogadanki, b)spotkanie z osobą, która doświadczyła dramatu uzależnienia, c)zabawy integracyjne, d)zajęcia i warsztaty aktywizujące, e)warsztaty muzyczne prowadzone przez diakonię muzyczną Effatha. 4). Z okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca 2013 roku wspólnie z Miejskim Centrum Kultury zorganizowano Rodzinny Festyn Rekreacyjny w ramach kampanii Postaw na Rodzinę. Przygotowano m.in. konkursy, zabawy i występy artystyczne. W ramach finansowania opłacono koszt realizacji projektu (zakup słodyczy i nagród dla dzieci). 5). Dnia 9 czerwca 2013 roku w Szkole Stowarzyszenia Edukator odbył się Festyn Rodzinny w ramach kampanii Postaw na Rodzinę. Przygotowano m.in. konkursy indywidualne, sportowe zawody i zabawy integracyjne oraz występy artystyczne. 9

12 W ramach dofinansowania pokryto koszty pokazów i występów artystycznych oraz zapewniono materiały edukacyjne kampanii Postaw na Rodzinę, które rozdawane były przez nauczycieli. 6). Dnia 11 lipca 2013 roku przeprowadzono kolejną edycję akcji Cytrynka". W ciągu kilku godzin Cytrynkowy patrol składający się z uczestników półkolonii letniej przy Szkole Stowarzyszenia Edukator" wspólnie z miejscowym Komisariatem Policji dbał o bezpieczeństwo na drodze wśród kierowców. Podczas kontroli sprawdzano stan techniczny pojazdu, dokumenty, zapięcie pasów, posiadanie gaśnicy i trójkąta oraz trzeźwość kierowcy. Dzieci dokonywały pomiaru prędkości i decydowały o ukaraniu lub nagrodzeniu kierowców. Dodatkowo każdy uczestnik kontroli otrzymał pakiet materiałów edukacyjnych Trzeźwym Okiem. 7). W m-cu październiku 2013 roku przeprowadzono konsultacje psychologiczne dla uczestników programu Bezpieczna Kobieta. Zajęcia skierowane były do dziewcząt i kobiet. Uczestniczki zapoznane zostały z podstawową wiedzą dotyczącą przemocy domowej, skutków przemocy oraz możliwości poradzenia sobie w sytuacjach stresu przewlekłego i ostrego, symptomy, czynniki ryzyka występowania przemocy oraz sposoby jej zapobiegania. Łącznie działaniami objęto grupę 25 kobiet. Działania skierowane do rodziców polanickich placówek oświatowych. Podczas wywiadówek szkolnych zorganizowano spotkania informacyjno-edukacyjne z rodzicami na temat ogólnopolskiego przekazu, założeń i przedsięwzięć organizowanych w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Postaw na rodzinę", Odpowiedzialny Kierowca i Pozory mylą, dowód nie. W tym zakresie placówkom szkolnym dostarczono materiały edukacyjne (broszury, ulotki, plakaty, informatory). Działania skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych. Zmniejszając zjawisko dostępności wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych przez osoby niepełnoletnie, podjęto działania edukacyjne i wspierająco-interwencyjne. Działania podjęte zostały od miesiąca stycznia 2013 roku i polegały na przekazaniu pakietu materiałów edukacyjnych (pismo przewodnie, ulotki, naklejki, plakaty) przedsiębiorcom występujących do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach tego zadania sfinansowano koszt przygotowania materiałów edukacyjnych. 10

13 Działania skierowane do nauczycieli i polanickich placówek oświatowych. Sfinansowano udział dwóch nauczycieli Szkoły Stowarzyszenia Edukator w V Krajowej Konferencji Wychowawców Świetlic Szkolnych w Warszawie i kursie Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Zakopanem. Działania skierowane do mediów. Artykuły promujące działania GKRPA w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł Odpowiedzialny Kierowca i Postaw na Rodzinę! ukazały się w Informatorze Samorządowy i Euroregio Glacensis. Dodatkowo program gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok oraz sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przyjęcia raportu z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za 2012 rok umieszczone zostały na stronie internetowej w zakładce GKRPA/GZI. 4.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dofinansowano działalność Sekcji Piłki Nożnej Klubu Sportowego Polanica-Zdrój w sprzęt sportowy (obuwie sportowe, stroje sportowe, piłki). Zakupiono dla polanickich placówek oświatowych materiały profilaktyczno-edukacyjne, czasopisma, publikacje z zakresu wychowania i profilaktyki, pakiety edukacyjne z zakresu profilaktyki i zagrożeń młodzieży. Dodatkowo dofinansowano program zajęć sportowo-korekcyjnych na basenie dla wychowanków Fundacji Szansa i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Polanicy-Zdroju. Program jest działaniem związanym z alternatywnym i aktywnym spędzaniem czasu wolnego. W ramach zajęć sfinansowano opłatę za wejście na basen dla wychowanków Fundacji i Ośrodka. 11

14 IV. DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W POLANICY ZDROJU W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła ogółem 20 posiedzeń. Zadaniem Komisji zgodnie z wymogami ustawowymi było inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, działania związane z przeciwdziałaniem zjawisku przemocy domowej i wydawanie postanowień na udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Tabela ilustruje zakres działań podejmowanych przez GKRPA w 2013 roku Rok łączna ilość przekazanych wniosków, przeprowadzonych rozmów motywujących do podjęcia leczenia przez GKRPA 7 9 ilość osób skierowanych do biegłych, ilość opinii wydanych przez biegłych za 2012 rok ilość osób, które zobowiązały się do podjęcia leczenia w Poradni Odwykowej w Kłodzku 0 0 zastosowanie obserwacji i czynny udział osoby w programie edukacyjnym dotyczącym choroby alkoholowej (realizacja: Punkt Informacyjno- Konsultacyjny ds. Uzależnień) 2 3 podjęcie dobrowolnego leczenia odwykowego 1 0 zmiana leczenia z niestacjonarnego na stacjonarne leczenie odwykowe 1 1 postępowania zawieszone

15 zastosowano obserwację w związku z deklaracją utrzymywania abstynencji alkoholowej 3 3 ilość wniosków skierowanych do Sądu Rejonowego w Kłodzku o zastosowanie obowiązku podjęcia leczenia 4 0 postępowanie prowadzone w kolejnym roku kalendarzowym 3 3 ilość postanowień zaopiniowanych o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: a) pozytywne b) negatywne W 2013 roku do GKRPA wpłynęło 9 wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktyczno -motywacyjnych i podjęcia leczenia przez osobę uzależnioną od alkoholu, która w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchyla się od pracy lub systematycznie zakłóca spokój i porządek publiczny oraz w związku z wszczęciem procedury Niebieskiej Karty (w tym 3 wnioski w m-cu grudzień 2013, które będą przedmiotem postępowania w 2014 roku). Najczęściej wnioskodawcą osoby pijącej szkodliwie był Komisariat Policji (4 wnioski), najbliższa rodzina (1 wniosek), zespół interdyscyplinarny (2 wnioski) i kurator zawodowy (2 wnioski). Komisja nie kierowała spraw do biegłych, biegli wydali 2 opinie psychiatryczno-psychologiczne w przedmiocie uzależnienia od alkoholu za 2012 rok. Ponadto Komisja zaopiniowała pozytywnie 36 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przekazanych przez Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju. Dodatkowo członkowie Komisji tworzyli Punkt informacyjny (udzielanie porad, informacji na temat choroby alkoholowej, leczenia odwykowego, rozdawanie materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej itp.) podczas przeprowadzanych imprez profilaktyczno -sportowych, zaopiniowano projekt gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i projekt gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok oraz przygotowano i zaopiniowano sprawozdania z programów za 2012 rok. W ramach posiedzeń sfinansowano wynagrodzenie członków Komisji określone w gminnym programie pirpa na 2013 rok. 13

16 Dnia 17 maja 2013 roku członkowie GKRPA, Straży Miejskiej i Policji udział wzięli w szkoleniu Obowiązujące przepisy prawa związane ze sprzedażą napojów alkoholowych i kontrolą punktów sprzedaży. Szkolenie miało na celu profesjonalne przygotowanie do przeprowadzania kontroli dotyczących przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. V. OCENA REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PiRPA W wyniku zrealizowanych zadań, ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku odnotowano między innymi: 1).Aktywną pracę członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wobec osób mających problemy alkoholowe w zakresie wsparcia motywacyjnego do zaprzestania picia i zobowiązania do utrzymywania abstynencji oraz podjęcia leczenia odwykowego. 2).Aktywną rolę pracowników Punktu Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień w zakresie udzielanych porad psychologicznych i terapeutycznych. 3).Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób doświadczających przemocy domowej i innych sytuacji kryzysowych poprzez porady psychologiczne udzielane przez psychologa w Niebieskim Pokoju. 4).Podniesienie kompetencji osób w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wykorzystanie niezbędnej wiedzy w pracy interdyscyplinarnej w Punkcie Niebieska Linia, Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. 5).Zwiększenie świadomości właścicieli i sprzedawców wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zapisu przepisów prawa wobec osób nieletnich (bezpośrednie działania edukacyjne w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, STOP 18! i Pozory mylą, dowód nie ). 6).Bogatą ofertę działań profilaktycznych w placówkach szkolnych i świetlicach profilaktyczno-wychowawczych, dodatkowo zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w dni wolne od nauki szkolnej, w trakcie ferii i wakacji. 7).Zwiększenie oferty działań profilaktyczno-sportowych promujących zdrowy styl życia oraz oferty działań edukacyjnych w ramach włączenia gminy w ogólnopolskie działania kompanii społecznych ( Zachowaj Trzeźwy Umysł", "Postaw na rodzinę", Odpowiedzialny Kierowca. 14

17 8).Przeszkolenie członków GKRPA i Straży Miejskiej w zakresie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy. Kontrole planowane są po zatwierdzeniu regulaminu pracy GKRPA i druków wewnętrznych (czas: marzec-grudzień 2014r.). 9).Zwiększenie współpracy z potencjalnymi partnerami programu tj. pedagogiem szkolnym, psychologiem, Policją, Strażą Miejską, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień, Sekcjami Klubu Sportowego KS Polanica -Zdrój, Teatrem Zdrojowym-Centrum Kultury i Promocji i Miejską Biblioteką Publiczną w Polanicy Zdroju oraz Poradnią Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Kłodzku. 10).Wymianę doświadczeń w zakresie pracy GKRPA w Polanicy-Zdroju z członkami GKRPA z gmin Powiatu Wielkopolskiego przebywających na szkoleniu na terenie gminy Polanica -Zdrój. 11).Aktywną promocję działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w lokalnych i powiatowych mediach. Wyznacznikiem Programu na rok 2014 jest poprawa bezpieczeństwa młodzieży poprzez wzmocnienie działań zapobiegających sięganiu po alkohol. W tym celu zakłada się szeroki wachlarz działań profilaktycznych i edukacyjnych. Dodatkowo przeprowadzone zostaną badania ankietowe Młodzi i substancje psychoaktywne w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Dla dorosłych planowane są działania zwiększające dostępność pomocy terapeutycznej, działania edukacyjne i kontrolne. 15

UCHWAŁA NR VII/34/2015 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 marca 2015 roku.

UCHWAŁA NR VII/34/2015 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 marca 2015 roku. UCHWAŁA NR VII/34/2015 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 marca 2015 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Polanicy - Zdroju za 2008 rok.

Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Polanicy - Zdroju za 2008 rok. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/187/09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009 r. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Polanicy - Zdroju za 2008 rok. I.

Bardziej szczegółowo

Program był kontynuacją przedsięwzięć realizowanych w latach poprzednich.

Program był kontynuacją przedsięwzięć realizowanych w latach poprzednich. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/187/09 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/35/2015 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 marca 2015 roku.

UCHWAŁA NR VII/35/2015 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 marca 2015 roku. UCHWAŁA NR VII/35/2015 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 marca 2015 roku. w sprawie: przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2014. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/211/2013 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 marca 2013 roku.

UCHWAŁA NR XXXIV/211/2013 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 marca 2013 roku. UCHWAŁA NR XXXIV/211/2013 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 26 marca 2013 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanicy - Zdroju za 2015 rok.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanicy - Zdroju za 2015 rok. Załącznik do Uchwały Nr III/13/2016 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 13 kwietnia 2016 r. I. WSTĘP Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR..././2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2012 roku.

PROJEKT. UCHWAŁA NR..././2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2012 roku. UCHWAŁA NR..././2012 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2012 roku. PROJEKT w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Polanicy - Zdroju za 2007 rok.

Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Polanicy - Zdroju za 2007 rok. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/122/08 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 31 marca 2008 r. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Polanicy - Zdroju za 2007 rok. I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Załącznik do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanicy - Zdroju za 2010 rok.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanicy - Zdroju za 2010 rok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/32/2011 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 30 marca 2011 r. I. WSTĘP Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 27 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/437/14 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 27 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. U C H W A Ł A NR IV/21/14 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2015 r. Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA z dnia 29 grudnia 2011 roku UCHWAŁA NR XIII / 65 /11 RADY GMINY HAJNÓWKA w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 Na podstawie art.4 1 ust.1,2 i 5 ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/176/13 RADY GMINY GNOJNO. z dnia 31 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/176/13 RADY GMINY GNOJNO. z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/176/13 RADY GMINY GNOJNO w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Polanicy - Zdroju za 2009 rok.

Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Polanicy - Zdroju za 2009 rok. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/236/2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 r. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Polanicy - Zdroju za 2009 rok. I.

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 5 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/435/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r.

U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r. U C H W A Ł A Nr XXXIV/182/05 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/72/2005 Rady Gminy Łyski z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych "

Uchwała Nr XLIX/72/2005 Rady Gminy Łyski z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych RADA GMINY ŁYSKI ul Dworcowa la 44-295 ŁYSKI Uchwała Nr XLIX/72/2005 Rady Gminy Łyski z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych " Na podstawie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Lp. Zamierzenia (zadania) Sposoby

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Załącznik do Uchwały Nr XIV/75/11 Rady Gminy Wieliczki z dnia 29 grudnia 2011r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 GMINA WIELICZKI Cele strategiczne programu:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok. Projekt UCHWAŁA NR. RADY GMINY MIELEC z dnia w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust. 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r.

Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. Załącznik do uchwały Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 27 marca 2007 r. G M I N N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I Ą Z Y W A N I A P R O B L E M Ó W A L K O H O L O W

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Włodawa na 2016 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.1.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.1.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR RG.0007.1.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRAŻMÓW NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRAŻMÓW NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV.107.2015 Rady Gminy Prażmów z dnia 3 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY PRAŻMÓW NA 2016 ROK Spis treści I. Wstęp II.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 22 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany. z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Dziemiany z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dziemiany na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29.12.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE LYSKI NA 2009r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE LYSKI NA 2009r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE LYSKI NA 2009r. 1. WSTĘP Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowany w Gminie Lyski jest integralną

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanicy - Zdroju za 2009 rok.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polanicy - Zdroju za 2009 rok. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/237/2010 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 29 marca 2010 r. I. WSTĘP Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r. Projekt z dnia 4 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r Zał. Nr 1 do Uchwały nr IV/18/07 z dnia 23 lutego 2007r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA. z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 UCHWAŁA NR... RADY GMINY NOWOSOLNA z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2016 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016 Nazwa zadania Lp. zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/20/2014 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/20/2014 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/20/2014 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Luboń na 2015 rok. Na podstawie art. 18 w zwiazku

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r. Załącznik do Uchwały Nr XIX/110/2009 z dnia 26 marca 2009r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Kiełczygłów w 2009 r. Podstawowym celem programu jest: 1. 1. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/110/2008 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 14 marca 2008 r.

UCHWAŁA Nr XVII/110/2008 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 14 marca 2008 r. UCHWAŁA Nr XVII/110/2008 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Międzyrzec Podlaski na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/80/2014 RADY GMINY BODZECHÓW z dnia 7 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR LVIII/80/2014 RADY GMINY BODZECHÓW z dnia 7 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR LVIII/80/2014 RADY GMINY BODZECHÓW z dnia 7 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r. Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012r. UCHWAŁA Nr XVI/ 80/2012 RADY GMINY W OKSIE z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr II/8/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Miasta Tomaszów Lubelski

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIV/742/2013 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku

UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku UCHWAŁA Nr XVII/124/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Skórcz w 2015 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Skórcz w 2015 roku Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/.../2014 Rady Miejskiej w Skórczu z dnia 29 grudnia 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Miejskiej Skórcz w 2015 roku Cele:

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII / 378 / 09 z dnia 03.12.2009 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2010 I. Wstęp. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (Program) na 2010 rok określa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 19 grudnia 2014 r. W SPRAWIE GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia... 2011 r. Projekt z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY KRASNOPOL z dnia... 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i dla Gminy Krasnopol na 2012 rok. Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i ust.

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych

Lp. Zadania Metody realizacji Realizator Kwota planowana w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/110/ 2007 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach nr XXXVI/229/09 z dnia 6 lutego 2009 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Załącznik do uchwały nr LI/335/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 19 marca 2010 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych głównym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/79/2015 Rady Gminy Orły zdnia22.12.2015r.

Uchwała Nr XVII/79/2015 Rady Gminy Orły zdnia22.12.2015r. Uchwała Nr XVII/79/2015 Rady Gminy Orły zdnia22.12.2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MIRÓW NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MIRÓW NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 Do uchwały Nr XXXVIII/196/2014 Rady Gminy w Mirowie z dnia 21 marca 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MIRÓW NA 2014 ROK I. CELE PROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/129/08 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 30 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA NR XV/129/08 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 30 grudnia 2008 roku UCHWAŁA NR XV/129/08 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Styczeń 2013 r. I. WSTĘP. Rada Gminy Lipno

Bardziej szczegółowo

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r.

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla gminy Trąbki Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo