SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015"

Transkrypt

1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji i innym zachowaniom ryzykownym. 2. Wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w podstawowy zasób wiedzy na temat uzależnienia od internetu, zjawiska cyberprzemocy i sposobów reagowania w przypadku pojawienia się problemu. 3. Wspieranie rozwoju osobowego uczniów jako najważniejszego czynnika chroniącego przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. 4. Wspieranie i otaczanie każdego ucznia potrzebującego pomocy wsparciem pedagogicznym (współpraca pedagoga, wychowawcy klasy i zespołu nauczycieli z uczniem i jego rodzicami). 5. Budowanie współpracy z instytucjami prowadzącymi wspomaganie rodziny i promującymi zdrowy styl życia. Cele działań profilaktycznych realizowane są poprzez: 1. Zajęcia informacyjno edukacyjne i lekcje pedagogiczne. 2. Programy profilaktyczne. 3. Zajęcia alternatywne (w tym warsztaty). 4. Udział w akcjach i kampaniach profilaktycznych.

2 5. Interwencje prowadzone w szkole wobec osób z grupy ryzyka. 6. Współpracę między różnymi instytucjami działającymi na rzecz młodzieży (PP-P, Bd/s RPU, PCPR, MOPS, policja, sąd, kuratorzy, ośrodki profilaktyki (w tym Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Płocku), stowarzyszenia). Formy pracy przy realizacji programu profilaktycznego: 1. Spotkania tutorskie, 2. Warsztaty z uczniami, 3. Ankiety, 4. Konkursy tematyczne, 5. Ulotki, 6. Wywiad, 7. filmy profilaktyczne, 8. Spoty filmowe, 9. Apele profilaktyczne Na diagnozę środowiska szkolnego składają się: 1. Obserwacja zachowań uczniów, 2. Analiza frekwencji i uwag dotyczących zachowania w dziennikach lekcyjnych, 3. Analiza ankiet, 4. Rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami. ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE WSPÓŁPRACUJĄCE 1. Minimalizowanie oddziaływania czynników ryzyka. Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. I TERMIN REALIZACJI

3 Uświadamianie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, dopalaczy, napojów energetyzujących oraz następstw działania tych substancji 1. Zajęcia i dyskusje w klasach na temat: szkodliwości palenia papierosów, specyfiki e-papierosów. wpływu alkoholu i środków odurzających na organizm człowieka i funkcjonowanie społeczne, negatywnego wpływu uzależnień na relacje w rodzinie i wśród najbliższych, form pomocy osobom uzależnionym. 2. Udział uczniów w organizowanych akcjach profilaktycznych, w tym: - organizacja w szkole akcji profilaktycznej Żyj zdrowo bez papierosa spotkanie z lekarzem pulmonologiem oraz debata uczniowska n/t: Czy palenie jest modne?.realizacja we współpracy z PSSE programu antynikotynowego Znajdź właściwe rozwiązanie. 3.Kształtowanie właściwych postaw wobec uzależnień poprzez: informowanie o społecznych i zdrowotnych skutkach uzależnień, zwalczanie mitów na temat uzależnień, Budowanie świadomej postawy uczniów wobec zagrożeń życia i zdrowia przy używaniu narkotyków. 4.Organizowanie przedstawień profilaktycznych oraz stworzenie sekcji przy gazetce szkolnej, opracowującej artykuły na temat zdrowego stylu życia i bezpiecznego zachowania. 5. Gromadzenie i udostępnianie materiałów Wychowawcy, pedagog, pielęgniarka, zaproszeni specjaliści w zależności od potrzeb, dyrektor i wicedyrektor p. A. Maliszewska Cały rok szkolny Maj 2015

4 nt. profilaktyki uzależnień: - gazetki informacyjne w klasach. - gazetki informacyjne w holu szkoły. 6. Wywiadówki dla rodziców, prowadzone przez osoby zajmujące się tematyką uzależnień. 7. Zapobieganie ewentualnym sytuacjom dostępności środków psychoaktywnych. obserwacja uczniów podczas przerw, lekcji, zajęć pozalekcyjnych, dyskotek szkolnych, kontrola miejsc newralgicznych szkoły podczas sprawowania dyżurów nauczycielskich, nie dopuszczanie do przebywania na terenie szkoły osób obcych, monitoring, przestrzeganie ustalonych procedur postępowania, w przypadku stwierdzenia posiadania lub używania środków psychoaktywnych szybka interwencja i natychmiastowe powiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów, według odpowiednich procedur postępowania. 8. Udział w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych lub organizowanych na terenie miasta. 9. Okresowe sprawdzanie sytuacji uczniów zagrożonych demoralizacją lub już zdemoralizowanych, w porozumieniu z rodzicami, wychowawcami i kuratorami. Według ustalonego harmonogramu

5 10. Współpraca z instytucjami wspierającymi działania w zakresie profilaktyki uzależnień ( PP-P, Policją, Sądem, Kuratorami oraz współpracującym ze szkołą psychologiem w Biurze ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Zapobieganie wagarom, dyscyplina na zajęciach szkolnych. 1. Zajęcia i dyskusje w klasach: - uświadamianie negatywnych konsekwencji wagarowania, - przedstawianie korzyści płynących z systematycznego uczestniczenia w lekcjach. 2. Kontrola frekwencji uczniów szybka interwencja. 3. Rozpoznawanie i analiza przyczyn wagarowania: - rozmowy z uczniami, - rozmowy z rodzicami włączanie rodziców do wspólnych działań profilaktycznych, - realizowanie przez wychowawców indywidualnych zasad rozliczania uczniów ze spóźnień i nieobecności. 4. Otoczenie opieką i wsparciem uczniów, którzy opuszczają zajęcia szkolne z powodów związanych z problemami emocjonalnymi lub czasowymi problemami rodzinnymi. 5. Współpraca z Policją, Strażą Miejską, Sądem Rejonowym, Urzędem Miasta i Gminy - wnioskowanie o zmobilizowanie do wypełniania obowiązku szkolnego. 6. Kontrolowanie przez wszystkich Wychowawcy, wicedyrektor, szkolny, prowadzący. dyrektor, pedagog nauczyciele Cały rok szkolny lub według potrzeb

6 nauczycieli obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych. 7. Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć szkolnych. Budowanie poczucia bezpieczeństwa. Stwarzanie możliwości budowania właściwych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji, mobbingowi itp. 1. Zajęcia i dyskusje w klasach na temat: agresji i przemocy, sposobów reagowania w sytuacjach trudnych, metod radzenia sobie ze złością i gniewem, sposobów radzenia sobie ze stresem, kontroli własnych emocji, sposobów okazywania uczuć, rozwiązywania konfliktów (np. metodą negocjacji). Dyrektor,wicedyrektor. wychowawcy, nauczyciele, pedagog, zaproszeni specjaliści, rodzice. Cały rok szkolny 2. Szybka interwencja w przypadku zaistnienia zachowań agresywnych i przemocy: systematyczne i zgodne z procedurami reagowanie wszystkich pracowników szkoły na wszelkie formy i przejawy agresji w szkole, reagowanie na arogancję i wulgaryzmy, rozmowy z uczniami. 3. Współpraca z rodzicami w zakresie: informowania o zaistniałych zdarzeniach, pomocy dziecku w rozwiązywaniu jego problemów, postaw rodziców wobec zachowań agresywnych dzieci,

7 potrzeb i zachowań dzieci w wieku dorastania. bieżące informowanie rodziców o negatywnych w skutkach zachowaniach ich dzieci. 4. Spotkanie z Policją i Strażą Miejską: 5. odpowiedzialność uczniów za swoje czyny w świetle przepisów prawa. 6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną: - konsultowanie indywidualnych przypadków. 7. Organizacja zajęć warsztatowych dla uczniów ze specjalistami zewnętrznymi. 8. Udział wybranych klas w programie Spójrz inaczej na agresję. 9. Zastosowanie monitoringu szkolnego. 10. Rozpoznawanie sytuacji, kiedy stosowana jest przemoc (słowna i fizyczna) oraz szukanie najlepszych sposobów radzenia sobie z nią i jej eliminowania. 11. Pomoc i wsparcie dla uczniów, mających trudności z zaaklimatyzowaniem się w środowisku szkolnym, szczególnie w przypadku braku akceptacji ze strony rówieśników. 12. Aktywne i systematyczne pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych.

8 Promowanie zdrowego stylu życia, w tym: - właściwego odżywiania się - propozycje spędzania wolnego czasu, - kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania wyborów chroniących własne zdrowie. 1. Realizowanie programów profilaktycznych np. Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży 2. Organizowanie konkursów oraz spektakli o tematyce profilaktycznej. 3. Zajęcia pozalekcyjne. 4. Zajęcia z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym na temat organizacji wolnego czasu. 5. Spotkania z ciekawymi osobami. 6. Propagowanie aktywności sportowej, zachęcanie do udziału w czynnym uprawianiu sportu na zajęciach SKS, kołach sportowych, klubach sportowych. 7. Organizacja zajęć z pielęgniarką szkolną i zaproszonym lekarzem, dotyczących higieny osobistej, chorób przenoszonych drogą płciową, inicjacji seksualnej, sposobów zapobiegania niechcianej ciąży. 8. Kontynuacja programu Bądź odpowiedzialny w klasach 2 i 3 z wykorzystaniem symulatorów niemowląt. 9. Organizacja Dnia Pierwszej Pomocy: - spotkanie z przedstawicielem Czerwonego Krzyża, - spotkanie z przedstawicielami pogotowia ratunkowego, - konkurs wiedzy na temat umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciele biologii, w-f, wychowawcy, pedagog szkolny, pielęgniarka, opiekunowie odpowiednich kół. Cały rok szkolny, według potrzeb Październik/listo pad 2014

9 Wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w podstawowy zasób wiedzy na temat uzależnienia od internetu, zjawiska cyberprzemocy i sposobów reagowania w przypadku pojawienia się problemu. Zagrożenia w sieci 1. Zajęcia w klasach na temat: stron www stanowiących zagrożenie dla młodego człowieka, pogłębienia wiedzy o Internecie, możliwości i sposobów szukania pomocy w sytuacjach cyberprzemocy, uzależnienia od komputera oraz Internetu, negatywnego wpływie gier i programów komputerowych ukazujących przemoc i agresję, zagrożeń, wynikających z kontakt u z materiałami i treściami, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ich psychikę (filmy, zdjęcia lub teksty o charakterze pornograficznym, prezentujące przemoc, promujące niezdrowe postawy i zachowania, tj. hazard, używki, anoreksję, uczestnictwo w sektach, rasizm). kultury języka nastolatków korzystających z Internetu, pozornej anonimowości w sieci, konsekwencji przekraczania norm obowiązujących w sieci. Nauczyciele informatyki, języka polskiego, pedagog szkolny, wychowawcy, zaproszeni specjaliści w zależności od potrzeb. Cały rok szkolny, według potrzeb. 2. Współpraca z rodzicami w zakresie: informowania rodziców o zaistniałych zdarzeniach, informowania o cyberprzemocy i uzależnienia

10 od komputera, informowanie rodziców o możliwościach szukania pomocy w zakresie zagrożeń w sieci. 3. Współpraca z instytucjami: spotkania z Policją nt. cyberprzemocy współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną- konsultowanie indywidualnych przypadków uczniów zagrożonych uzależnieniem od komputera 4. Szybka interwencja w przypadku zaistnienia cyberprzemocy, zgodnie z przyjętymi procedurami reagowania w sytuacjach kryzysowych. 5. Opracowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć z zakresu profilaktyki nadużywania gier komputerowych i Internetu oraz cyberprzemocy. 6. Przeprowadzenia Dnia Bezpiecznego Internetu - Spotkania młodzieży szkolnej i rodziców ze specjalistami ds. uzależnień od gier komputerowych i Internetu. - Korzystanie z oferty tematycznej, przygotowanej przez Fundację Dzieci Niczyje, w ramach kampanii Dziecko w Sieci(serwis edukacyjny 12 Pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach cyberprzemocy. Luty 2015

11 Wspieranie rozwoju osobowego uczniów jako najważniejszego czynnika chroniącego przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Budowanie poczucia własnej wartości: kształtowanie postawy asertywnej, zwiększenie szacunku ucznia do samego siebie, wzmacnianie samooceny, budowanie wiary w siebie i własne siły, pokonywanie lęków, rozwijanie świadomości własnych wad i zalet, wykształcenie zdolności nazywania i publicznego wypowiadania uznawanych przez uczniów wartości, wykształcenie podejmowania przemyślanych decyzji, rozwiązywania konfliktów. 1. Pełnienie przez poszczególnych uczniów funkcji klasowych i szkolnych. 2. Praca samorządu uczniowskiego. 3. Aktywna działalność kół zainteresowań. 4. Planowane i organizowane przez uczniów imprez szkolnych, przy wsparciu nauczycieli: dyskoteki, apele, itp. 5. Zajęcia w ramach godzin wychowawczych. 6. Realizacja projektów edukacyjnych. 7. Rozgrywki sportowe. 8. Organizowanie zajęć z elementami socjoterapii. Wychowawcy, pedagog szkolny, nauczyciele, zaproszeni specjaliści. Uświadamianie prawidłowej interpersonalnej. znaczenia komunikacji

12 Osiąganie pozytywnego wpływu grupy jako całości na poszczególnych uczniów: wyzwalanie aktywności u wszystkich członków zespołu klasowego, zbudowanie zgranego zespołu klasowego, stwarzanie społecznej kontroli zachowań związanych z pełnioną rolą w klasie. 1. Zajęcia z zakresu komunikowania się. 2. Dawanie przykładu właściwego komunikowania się. 1. Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych. 2. Imprezy klasowe: Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, 3. Wyjścia/ wyjazdy do teatru, kina. 4. Wycieczki klasowe, biwaki, rajdy klasowe. 5. Samopomoc koleżeńska. 6. Imprezy planowane i organizowane przez uczniów przy wsparciu nauczycieli: dyskoteki, apele, itp. 7. Realizacja projektów edukacyjnych. Kontynuowanie opieki tutorskiej w klasach 2 oraz klasach 1. 1.Wybór grup tutorskich i tutorów. 2. Uzyskanie zgód rodziców. 3.Spotkania indywidualne rozmowy tutorskie. Dyrektor, nauczyciele tutorzy

13

14 Szkolny Program Profilaktyki został opracowany na potrzeby Gimnazjumnr 3 im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, po wcześniejszym zdiagnozowaniu potrzeb środowiska szkolnego. Program uwzględnia wnioski do pracy wynikające z ewaluacji Programu Profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2013/2014. SPP obejmuje: działania i środki stosowane w celu zapobiegania agresji, przemocy i kontaktu z substancjami psychoaktywnymi, działania mające na celu zminimalizowanie szkodliwego wpływu gier komputerowych i Internetu na rozwój psychofizyczny uczniów, wypracowanie w uczniach prawidłowej komunikacji w grupie, nabycie przez nich umiejętności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Osobami odpowiedzialnymi za realizację programu są: dyrekcja szkoły, wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, pielęgniarka szkolna, rodzice uczniów i uczniowie. UWAGI KOŃCOWE: Szkolny program profilaktyki jest programem otwartym można w nim dokonywać zmian i korekt, które wynikają z bieżących potrzeb szkoły. Program profilaktyki powinien obejmować te zagadnienie, które są zdiagnozowane w danej szkole. EWALUACJA: 1. Program będzie poddawany ewaluacji na zakończenie roku szkolnego - sprawozdania pedagoga, nauczycieli, wychowawców z realizacji SPP. 2. Sprawdzenie efektów, jakie przyniósł program, poprzez ankiety zebrane wśród uczniów. Opracowanie: Aleksandra Garstka pedagog szkolny Agnieszka Sadłowska nauczyciel wychowania - fizycznego Małgorzata Kowalska pielęgniarka szkolna

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE?

GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? GIMNAZJUM NR 1 W BYTOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY JAK ŻYĆ DOBRZE, ZDROWO I MĄDRZE? I. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO Diagnoza środowiska szkolnego została przeprowadzona przez pedagoga, psychologa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNE GIMNAZJUM nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki jest ściśle powiązany z działaniami wychowawczymi i edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 12 im. Noblistów Polskich w Łodzi Aby stad się lepszym, nie musisz czekad na lepszy świat Phil Bosmans 2 TREŚCI PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO I. Podstawy prawne II.

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XV Liceum Ogólnokształcącego im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku Program realizowany jest w oparciu o następujące podstawy prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: 1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Uchwalony przez Radę Rodziców: 10 września 2014r. Pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski: 9 września 2014r. Zatwierdzony do realizacji

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH. Opracowały: Ewa Chojnicka. Magdalena Wideńska Drapała. Zyta Kurowska. PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ZĄBKACH Opracowały: Ewa Chojnicka Magdalena Wideńska Drapała Zyta Kurowska Renata Koc Monika Kalinowsk Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH l. Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce

PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce PROGRAM WYCHOWAWCZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w Ostrołęce rok szkolny: 2013/2014 2014/2015 2015/2016 1 SPIS TREŚCI Założenia programowe.. 3 Misja, wizja i zadania szkoły.. 3 1. Cele pracy wychowawczej...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI WYCHOWANIA Podstawa prawna - art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (j t. Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572) - Rozporządzenie MEN z dnia 15.12.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznym być i zdrowo żyć

Bezpiecznym być i zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA 2014/2015 Bezpiecznym być i zdrowo żyć I Założenia programu Profilaktyka szkolna jest to proces wspomagania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu

Uwagi dot. realizacji Programu PROFILAKTYKA PIERWSZORZĘDOWA 1. Diagnoza stanu PROGRAM PROFILAKTYKI NR 5/P/2014/2015 DLA KLAS I, II i III rok szkolny 2014/2015 Internet, nowe media, przestrzeń cyfrowa szanse i zagrożenia Program Profilaktyki w Gimnazjum Nr 1 dostosowany jest do potrzeb

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 1. OGÓLNY PLAN PRACY PLACÓWKI Wizja funkcjonowania ZSB i planowane cele. Szkoła kształci uczniów przygotowując ich do wykonywania zwodów

Bardziej szczegółowo