Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 784 SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kluczborskiego za 2013 rok Podstawa prawna: art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) Zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) na podstawie Zarządzenia Nr 60/2013 Starosty Kluczborskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. została powołana Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący: Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski Członkowie: 1. Jarosław Kielar Burmistrz Kluczborka, 2. Jan Leszek Wiącek Burmistrz Wołczyna, 3. Ryszard Grűner Burmistrz Byczyny, 4. Wojciech Smolnik przedstawiciel Rady Powiatu w Kluczborku, 5. Mirosław Misiak przedstawiciel Rady Powiatu w Kluczborku, 6. Paweł Kolczyk przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, 7. Mariusz Łuszczyński przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, 8. Henryk Nowicki Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kluczborku. Do udziału w pracach Komisji z głosem doradczym powołano: - Daniela Gagata Wójta Gminy Lasowice Wielkie, - Janusza Krupę Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kluczborku, - Elżbietę Gabryś Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku, - Iwonę Rudnicką- Hrynyszyn Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku, - Małgorzatę Zabierowską Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, - Kazimierza Sztajglika Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku, - Kazimierza Pękalę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku, - Piotra Rasztara Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kluczborku,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz Józefa Maciołka Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku, - Rozalię Słoniowską Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku, - Norberta Barcza Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kluczborku, - Mieczysława Zalecińskiego Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Komisja została powołana w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Powołana Komisja przejęła cele działalności i zadania do realizacji Komisji powołanych wcześniej tzn. realizację Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli Porządku Publicznego na lata Celem Komisji jest zwiększenie aktywności podmiotów działających w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także szeroko pojętego wychowania młodzieży. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli Porządku Publicznego nałożył wiele zadań na samorządy, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, szkoły i wszystkich tych, którym drogie jest bezpieczeństwo naszego powiatu. W dniu roku odbyło się wspólne posiedzenie członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które otworzył Pan Piotr Pośpiech - Starosta Kluczborski - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Pan Mieczysław Czapliński Wicestarosta Kluczborski - Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Po przywitaniu przybyłych uczestników przystąpiono do realizacji planu posiedzenia: 1. Przygotowanie i funkcjonowanie powiatu kluczborskiego w warunkach zagrożeń okresu zimowego 2013/2014, w tym: - przygotowanie służb odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg, - przygotowanie służb energetycznych, ciepłowniczych, gazowniczych oraz wodociągowych do okresu zimowego; - przedsięwzięcia w zakresie pomocy potrzebującym wsparcia w warunkach niskich temperatur, - nadzór nad obiektami wielkopowierzchniowymi w sytuacji wystąpienia dużych opadów śniegu, - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2014 r. 2. Przedstawienie informacji o zrealizowanych zadaniach w 2013 roku oraz planowanych zamierzeniach drogowych w 2014 roku na terenie powiatu kluczborskiego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału Opole, Rejon w Kluczborku oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich Oddział Terenowy w Oleśnie. 3. Przedstawienie przez Pana Piotra Pośpiecha - Starostę Kluczborskiego informacji o zrealizowanych zadaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w 2013 r. 4. Przedstawienie przez Starostę Kluczborskiego informacji o przeznaczeniu środków finansowych z budżetu powiatu na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w 2014 roku. 5. Wyrażenie opinii przez członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na temat przeznaczenia środków finansowych z budżetu na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w 2014 roku. Pan Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski po przywitaniu przybyłych, tytułem formalności względem obecności członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zwrócił uwagę, że w związku z obecnością sześciu z dziewięciu członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku głosowanie jest możliwe, a podejmowane decyzje będą miały moc wiążącą. ad. 1 przygotowanie i funkcjonowanie powiatu kluczborskiego w warunkach zagrożeń okresu zimowego 2013/2014; Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w 2014 r. Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku odnosząc się do bezpieczeństwa w warunkach zagrożeń okresu zimowego 2013/2014 poinformował, że wzorem lat wcześniejszych funkcjonariusze policji dążąc

3 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz. 784 do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych podejmą szereg działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa spotykając się np. z młodzieżą w miejscach wypoczynku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku przypomniała, że zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, każda forma wypoczynku dzieci i młodzieży podlega zgłoszeniu przez jego organizatora do właściwego kuratora oświaty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami organy państwowej inspekcji sanitarnej nie przeprowadzają kontroli w obiektach przeznaczonych na wypoczynek celem ich kwalifikacji. Aktualnie nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, a organizator wypoczynku jest zobowiązany zapewnić jego uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Nadzór nad obiektami wielkopowierzchniowymi w sytuacji wystąpienia dużych opadów śniegu. Na terenie naszego powiatu mamy zlokalizowanych 29 obiektów wielkopowierzchniowych spełniających kryteria z art. 62 ustawy Prawo budowlane tzn. posiadających powierzchnię zabudowy ponad 2000 m 2 lub pow. dachu ponad 1000 m 2. Obiekty wielkopowierzchniowe zgodnie z ustawą powinny być poddawane przez właściciela kontrolom stanu technicznego dwa razy do roku tj. do 31 maja oraz do 30 listopada. O każdej przeprowadzonej kontroli powinien być powiadomiony nadzór budowlany. Prowadzona jest ewidencja tych wszystkich obiektów oraz wszystkich czynności kontrolnych bezpośrednio monitorowana przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu. Kierownik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rejonu w Kluczborku przekazał, że: Zimowym utrzymaniem objęto sieć 171,5 km dróg krajowych, z tego na terenie powiatu kluczborskiego 86,4 km, co stanowi 50,4%. Ustawiono zasłony przeciwśnieżne, zabezpieczono materiały i sprzęt do zwalczania śliskości zimowej. Punkt dyspozycyjny prowadzenia akcji zimowej zlokalizowany jest w siedzibie rejonu w Kluczborku ul. Dworcowa 2. Kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddziału Terenowego w Oleśnie przedstawił materiał dotyczący organizacji zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zasady prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg i standardy zimowego utrzymania dróg - zimowe utrzymanie dróg obejmuje prace na celu zmniejszenia lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi takimi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Zapewnienie w okresie zimowym pełnej i stałej przejezdności dróg twardych, bez jakichkolwiek przerw i utrudnień w ruchu jest niemożliwe z powodu braku zabezpieczenia finansowego; oraz osłony biernej i meteorologicznej dróg - odcinki dróg najbardziej narażone na zawiewanie śniegiem i powstawaniem zasp zostają zabezpieczone zasłonami przeciwśnieżnymi. Sprzęt do odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej - wykonawcą usług zimowego utrzymania na terenie powiatu kluczborskiego jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KBJT" Olesno i Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe TOMBUD" Olesno. Materiały do zwalczania śliskości - zwalczanie śliskości przewidziane jest przy użyciu materiałów uszorstniających. ad. 2 przedstawienie informacji o zrealizowanych zadaniach w 2013 roku oraz planowanych zamierzeniach drogowych w 2014 roku na terenie powiatu kluczborskiego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału Opole, Rejon w Kluczborku oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich Oddział Terenowy w Oleśnie; Kierownik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rejonu w Kluczborku w odniesieniu do przedstawienia informacji o zrealizowanych zadaniach w 2013 roku oraz planowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału Opole, Rejon w Kluczborku w 2014 roku na terenie powiatu kluczborskiego, przekazał, że w mijającym roku wykonano wiele zadań, ale wszystko w ramach prac remontowych odtwarzających istniejącą infrastrukturę. Nie prowadzono natomiast prac związanych z nowymi inwestycjami na drogach krajowych, a z posiadanych informacji wynika, że podobna sytuacja będzie miała miejsce również w roku Starosta Kluczborski zwrócił się z zapytaniem w kontekście starań budowy DK S-11 - Informacje docierające z poziomu ministerialnego wskazują, że budowę tego odcinka przekłada się na lata po roku W opracowaniu strategii woj. opolskiego odbywały się konsultacje w powiatach, w których jednym z elementów zgłaszanych był nacisk na budowę drogi S-11. W ramach pieniędzy unijnych i Kontraktu Wojewódzkiego wskazano to zadanie w czterech województwach. W efekcie nacisków czterech marszałków województw, droga S-11 zastała wpisana w Kontrakcie Wojewódzkim do realizacji przez GDDKiA. Realizacja tej inwestycji

4 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz. 784 uzależniona jest od ustaleń ministerialnych oraz uzgodnień z Komisją Europejską. Przypuszczalnie uwzględniając obecną sytuację finansową oraz listę przyjętych przez Rząd inwestycji w zakresie ruchu szybkiego, tematu budowy DK S-11 nie uwzględnia się w perspektywie lat Kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddziału Terenowego w Oleśnie w odniesieniu do przedstawienia informacji o zrealizowanych zadaniach w 2013 roku oraz planowanych w 2014 r. przekazał, że w związku z niewielkimi środkami finansowymi do dyspozycji w stosunku do GDDKiA prowadzone działania były niewielkie a wszystkie prace realizowano własnymi siłami. W roku 2014 zaplanowano przebudowę dw 494 na odcinku Szumirad Chudoba. Prace będą prowadzone na dwóch odcinkach o łącznej długości 1,9 km. ad. 3 przedstawienie przez Pana Piotra Pośpiecha - Starostę Kluczborskiego informacji o zrealizowanych zadaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w 2013 r. Na wstępie Starosta Kluczborski podkreślił, że z satysfakcją można przypomnieć, iż od sześciu lat wszystkie nowe pojazdy dla strażaków ochotników były nabywane z udziałem środków finansowych powiatu kluczborskiego co w takiej skali w województwie i kraju nie jest zbyt powszechną praktyką. W ramach tej pomocy dofinansowano zakup samochodów bojowych: - średniego pojazdu bojowego dla OSP Biadacz zł, - samochodu dla OSP Jasienie zł, - samochodu dla OSP Kuniów zł. W 2013 r. w ramach poprawy bezpieczeństwa zrealizowano również niżej wymienione inwestycje: Remont DP 1316O (Kluczbork Ciarka DK 11) na odcinku od km 0+010,00 do km 0+899,00 ul. Strzelecka w Kluczborku w ramach NPPDL. Przebudowano odcinek drogi od ul Opolskiej do ul. Leśnej. Wymieniono nawierzchnię oraz chodniki z krawężnikami po obu stronach jezdni, obniżono krawężniki przy wjazdach do posesji i przy przejściach dla pieszych z myślą o osobach niepełnosprawnych i mamach z wózkami dla dzieci. Wcześniej "Hydrokom" wymieniał przy ul. Strzeleckiej sieć wodociągową. Wartość przebudowy to ,59 zł, z czego dotacja z NPPDL wyniosła ,00 zł. Remont DP Nr 1329O Oś - DK 45 w km do 2+835,00 o dł. 2835,00 m. Remont 3-kilometrowej drogi powiatowej w miejscowości Oś w gminie Lasowice Wielkie. Warunki jazdy na tym odcinku znacznie się poprawiły. Zakres prac objął ułożenie masy ścieralnej na całym odcinku drogi, jej wyprofilowanie i wzmocnienie. Koszt inwestycji to ,39 zł i jest w 3/4 finansowany z budżetu powiatu. 200 tys. zł to wkład gminy Lasowice Wielkie, który jest dodatkowym dowodem jej zaangażowania w poprawę infrastruktury drogowej na swoim terenie. DP1348O-Wierzbica-Świniary Małe na odcinku przez wieś Wierzbica Górna w km 3+166,00 do km 4+329,50" ,16 km na odcinku przez wieś Wierzbica Górna droga zyskała nową nawierzchnię, a właściciele znajdujących się przy niej posesji wybudowane od podstaw zjazdy z jezdni do posesji i przepusty pod zjazdami. Inwestycja obejmowała też wymianę chodnika i wykonanie zatoczki autobusowej przy miejscowej szkole, dzięki czemu uczniowie będą bezpieczniejsi przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu. Remont drogi powiatowej w Wierzbicy Górnej kosztował ,31 zł, wysokość dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wyniósł 437,950,00 zł. Ogółem Koszt zrealizowanych inwestycji w 2013 r. wyniósł ,20 zł. Udzielono również dotację dla Gminy Kluczbork na realizacje zadania pn. "Przebudowa jezdni i chodników na ul. Wyspiańskiego w Kluczborku" w wysokości 40 tys. zł. Ponadto rozdysponowano środki na: - zakup masy bitumicznej (remont wykonany siłami własnymi ZDP w Kluczborku) - 260,00 Mg ,10 zł Powiat Kluczborski,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami na sucho przy użyciu remontera 160,00 Mg ,00 zł - środki ZDP - Powiatu Kluczborskiego Razem ,10 zł. Radni powiatu wraz z radnymi gmin przygotowali podsumowanie w zakresie zrealizowanych inwestycji drogowych w skali ostatnich lat. Administrując drogami powiatowymi na odcinku 396 km, w latach , korzystając ze środków własnych, budżetu państwa i środków unijnych wydaliśmy na drogi ok. 36 mln zł. Realizacja zadań w takim zakresie była niemożliwa w latach wcześniejszych. Dzięki tym inwestycjom odbudowano również obiekty drogowe, W tym czasie wyremontowano ok. 90km dróg. To nie zmienia faktu, że na pozostałych blisko 300 km potrzebne będą kolejne inwestycje. Jeśli w najbliższym czasie nie zmienią się zasady finansowania, to realizacja tego typu zadań na poziomie powiatowym w całym kraju będzie przedsięwzięciem niezmiernie trudnym. ad. 4 wstępne założenia i plany na temat przeznaczenia środków finansowych z budżetu powiatu na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu w 2014 roku; Starosta Powiatu Kluczborskiego przekazał, że zgodnie z przygotowanym projektem budżetu na rok 2014 planuje się ogólnie przeznaczyć zł na bezpieczeństwo. W tym na drogi powiatowe łącznie z ich utrzymaniem zł. Ponieważ jest to kwota wyższa od wykazanej we wskazanym dokumencie Starosta poinformował, że część zadań realizowanych 2014 roku zostanie rozliczonych w kolejnym okresie w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Pokrycie finansowego tych zadań nastąpi w późniejszym terminie. W budżecie zaplanowano również obligatoryjną rezerwę na nieprzewidziane zdarzenia losowe w kwocie ,00 zł. Są to środki wyłączone z wszelkiej innej działalności i zabezpieczone na okoliczność jedynie zdarzeń losowych. Planowane inwestycje oraz wydatki na remonty oraz utrzymanie dróg powiatowych w 2014 r. "Remont drogi powiatowej Nr Dp 1337O (Kuźnica Trzcińska) granica województwa wielkopolskiego - Wołczyn w km o długości 14,337 km". Planowana wartość inwestycji wynosi ,00 zł. Dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wyniesie ,00 zł (w tym ,00 zł udział Gm Wołczyn) oraz udział Powiatu Kluczborskiego ,00. Udzielenie dotacji dla Gminy Lasowice Wielkie na "Remont drogi gminnej Nr O, Gronowice- Ciarka" , 00 zł. Kwotę zł, planuje się na sfinansowanie kosztów utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych w Kluczborku oraz utrzymanie i konserwację dróg powiatu kluczborskiego, (zimowe utrzymanie i remonty). Planowane koszty wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, której środki finansowe przepływają przez budżet powiatu wraz z dotacją celową określono na kwotę zł. Z budżetu powiatu zaplanowano również wydatki inwestycyjne w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu dla OSP Lasowice Małe w wysokości zł. ad. 5 wyrażenie opinii przez członków Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku o przeznaczeniu środków finansowych w budżecie Powiatu Kluczborskiego na 2014 rok na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli na terenie powiatu; Starosta Kluczborski wystąpił do członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku o opinię w sprawie wyrażeniem opinii zaprojektowanego budżetu Powiatu na rok 2014, związanego z poprawą bezpieczeństwa obywateli na terenie naszego powiatu. W głosowaniu pozytywną opinię wyraziło sześciu członków komisji (wszyscy obecni na sali). Informacja z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli Porządku Publicznego na lata W ramach Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli Porządku Publicznego realizowane są bloki programowe.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz. 784 W realizacji Programu uczestniczą samorządy lokalne, instytucje, służby, inspekcje, straże, organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie powiatu kluczborskiego, które w ramach swoich ustawowych lub statutowych uprawnień i zadań działają na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa obywateli: 1. Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku; 2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku; 3. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kluczborku; 4. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kluczborku; 5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kluczborku; 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku; 7. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kluczborku; 8. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku; 9. Zarząd Dróg Powiatowych w Kluczborku; 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku; 11. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku; 12. Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku; 13. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku; 14. Gimnazjalno-Licealny Zespół Szkół w Wołczynie; 15. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bogdańczowicach; 16. Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie; 17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku; 18. Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku; 19. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku; 20. Szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne oraz placówki oświatowo wychowawcze w gminie Kluczbork, Wołczyn, Byczyna i Lasowice Wielkie; 21. Straż Miejska w Kluczborku; 22. Straż Miejska w Wołczynie; 23. Sąd Rejonowy w Kluczborku; 24. Prokuratura Rejonowa w Kluczborku; 25. Starostwo Powiatowe w Kluczborku w szczególności Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kluczborku, Wydział Edukacji i Sportu, Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa, stanowisko ds. Ochrony Zabytków, Rzecznik Prasowy i inni; 26. Samorządy gminne (w tym m.in. wydziały, referaty, Ośrodki Pomocy Społecznej, pozostałe jednostki organizacyjne, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, gminne zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie); 27. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku; 28. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Oleśnie; 29. Komisja ds. rozpatrywania projektów organizacji ruchu; 30. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Opolu; 31. Zakład Karny w Kluczborku;

7 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 7 Poz Organizacje pozarządowe mające w swych statutach zadania przeciwdziałania patologiom społecznym, promowanie zdrowego stylu życia, wychowanie dzieci i młodzieży, działania na rzecz ratownictwa oraz bezpieczeństwa publicznego; 33. Podmioty lecznicze; 34. Administratorzy obiektów zabytkowych; 35. Administratorzy obiektów budowlanych; 36. Wolno praktykujący lekarze weterynarii wyznaczeni stosownymi decyzjami Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kluczborku; 37. Przedsiębiorcy; 38. Osoby bezrobotne; 39. Mieszkańcy powiatu; 40. Lokalne media; 41. Inni partnerzy zainteresowani poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Skupiono się na realizacji poszczególnych bloków programowych: 1. Blok bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania; 2. Blok bezpieczeństwa w szkołach; 3. Blok bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 4. Blok przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 5. Blok przeciwdziałania przestępczości; 6. Blok ochrony przed zagrożeniami i ratownictwo; 7. Blok bezpieczeństwa sanitarno epidemiologicznego; 8. Blok bezpieczeństwa weterynaryjnego; 9. Blok ochrony dziedzictwa narodowego; 10. Blok przeciwdziałania bezrobociu; 11. Blok bezpieczeństwa w działalności gospodarczej; 12. Blok zabezpieczenia infrastruktury powiatu; 13. Blok bezpieczeństwa w sieci. 1. BLOK BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA REALIZATOR POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W KLUCZBORKU ad. 9 monitorowanie i eliminowanie zagrożeń związanych z organizacja imprez masowych (sportowych, artystycznych oraz rozrywkowych); W 2013 r. wydano 2 opinie na organizację imprez masowych Dni Kluczborka oraz Mecze piłki nożnej Miejskiego Klubu Sportowego w Kluczborku. Na obu imprezach zapewniono odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne, zgodnie z przedłożoną dokumentacją. ad. 10 zapewnienie bezpieczeństwa i porządku uczestnikom wypoczynku nad akwenami wodnymi; W 2013 r. oddano do użytkowania miejsce wykorzystywane do kąpieli na zbiorniku retencyjnym w Ligocie Górnej. Jakość wody, na podstawie badań wykonanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz administratora obiektu, odpowiadała wymaganiom sanitarnym, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Przez cały okres letni woda była przydatna do kąpieli.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 8 Poz. 784 ad. 11 prowadzenie systematycznej kontroli lokali gastronomicznych, punktów sprzedaży alkoholu pod względem posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i osobom nietrzeźwym, spełnienia norm budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych; W 2013 roku prowadzono bieżący nadzór nad lokalami gastronomicznymi oraz placówkami handlowymi wprowadzającymi do obrotu napoje alkoholowe w zakresie spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych obiektów. W zakładach żywienia zbiorowego (restauracje, mała gastronomia) przeprowadzono łącznie 88 kontroli sanitarnych. Nie stwierdzono w obrocie alkoholu niewiadomego pochodzenia. W ciągu roku kontynuowano akcję informacyjną dotycząca szkodliwości spożycia alkoholu metylowego. ad. 15 prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych skierowanych do mieszkańców o możliwych zagrożeniach i ich unikaniu (edukacja dla bezpieczeństwa); Głównym celem działalności informacyjno-edukacyjnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej było dążenie do osiągnięcia pożądanych norm zdrowotnych poprzez działania umożliwiające zachowanie lub przywracanie bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, poprawę i utrzymanie zdrowia społeczeństwa i kształtowanie w tym zakresie prawidłowych postaw i zachowań. W tym celu PSSE w Kluczborku w ciągu roku podejmowała liczne działania informacyjnoedukacyjne na rzecz zapobiegania chorobom i promowania zdrowego stylu życia poprzez akcje prozdrowotne, wdrażanie programów prozdrowotnych do szkół wszystkich szczebli, nadzór nad placówkami nauczania i wychowania, wypoczynkiem letnim i zimowym dzieci i młodzieży, zakładami pracy oraz placówkami służby zdrowia. W ciągu roku prowadzono działania informacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców naszego powiatu, m.in. związane z obchodami Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem: Zdrowe bicie serca - zdrowe ciśnienie krwi, kampanii antytytoniowych, profilaktyki próchnicy zębów, astmy, HIV/AIDS, grypy i innych chorób zakaźnych, profilaktyki otyłości i promocji zdrowego stylu życia, uzależnieniu od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, racjonalnej antybiotykoterapii, szczepień ochronnych. Podczas imprez prozdrowotnych mierzono ciśnienie krwi i poziom tlenku węgla w wydychanym powietrzu, prowadzono rozmowy indywidualne, przekazywano ulotki tematyczne, przeprowadzano konkursy plastyczne i wiedzy. W ramach kampanii pt. Bezpieczne wakacje opracowano ulotki na temat bezpiecznych wakacji oraz zorganizowano spotkania edukacyjne dla wychowawców i młodzieży. Tematyka pogadanek obejmowała następujące zagadnienia: zatrucia grzybami, zatrucia pokarmowe, bąblowica, choroby odzwierzęce, ukąszenie przez żmije, choroby przenoszone przez kleszcze, profilaktyka tytoniowa, meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, spożywanie warzyw i owoców, ograniczenie używania soli, zagrożenia wynikające z nadmiernego promieniowania ultrafioletowego, higiena osobista, HIV/AIDS, dopalacze. W ramach nadzoru nad chorobami zakaźnymi w trakcie wywiadów epidemiologicznych prowadzone było czynne poradnictwo w zakresie jednostek chorobowych raportowanych przez lekarzy do inspekcji sanitarnej. W 2013 roku przeprowadzono 254 dochodzenia epidemiologiczne. Ponadto osoby wyjeżdżające poza granice Polski były informowane o rodzajach zagrożeń zdrowotnych, zasadach dotyczących profilaktyki zakażeń oraz wymogach higieniczno sanitarnych. W ramach bieżącego nadzoru nad obiektami (tj. zakłady żywieniowo-żywnościowe, podmioty lecznicze, obiekty użyteczności publicznej i inne zakłady pracy) obok działań związanych z egzekwowaniem przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych prowadzono także działania edukacyjne. Działalność edukacyjna była ważnym elementem służąca poprawie świadomości i stanu wiedzy przedsiębiorców i pracowników. Istotne informacje dotyczące bieżących zagrożeń zamieszczane były na stronie internetowej PSSE w Kluczborku oraz były przekazywane do placówek oświatowo wychowawczych i placówek ochrony zdrowia (pisma, ulotki). Podejmowano także działania dla ogółu społeczeństwa za pośrednictwem środków masowego przekazu. ad. 18 wdrażanie i realizacja programów kierunkowych; Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, koordynuje i monitoruje działalność wychowawczą i edukacyjną w społeczeństwie w celu ochrony i poprawy zdrowia poprzez: zwiększanie świadomości, kształtowanie postaw i zachowań korzystnych dla zdrowia, pobudzanie aktywności do działań na rzecz własnego zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia. W związku z powyższym, w oparciu o ustawę Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowy Program Zdrowia, kierunki działań wytyczone przez Światową Organizację Zdrowia oraz biorąc pod uwagę bieżącą lokalną sytuację epidemiologiczną, w 2013 roku realizowano ogólnopolskie, wojewódzkie i lokalne programy i przedsięwzięcia edukacyjno - zdrowotne.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 9 Poz. 784 Zakres oraz tematyka działań informacyjno edukacyjnych w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia podejmowanych przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w r. dotyczyła poniższej problematyki i była realizowana poprzez interwencje programowe i nieprogramowe: zapobieganie paleniu tytoniu wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz profilaktyka chorób, inwalidztwa zdrowotnego i zgonów wynikających z palenia tytoniu w Polsce poprzez zmniejszenie ekspozycji na dym tytoniowy (czynne i bierne palenie) poprzez realizację następujących interwencji. Realizowano Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu, który skierowany był do pacjentów POZ, dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół wszystkich typów oraz do społeczności lokalnej. W ramach realizacji programu podejmowano liczne działania dla społeczności lokalnej podczas kampanii antytytoniowych Światowy Dzień bez Tytoniu oraz Światowy Dzień Rzucania Palenia. Włączono się do wojewódzkiego konkursu fotograficznego Sam nie palę i innym odradzam. Adresatami konkursu była młodzież ze szkół gimnazjalnych województwa opolskiego. Kontynuowano realizację projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities), którego celem było prowadzenie kampanii społecznej informującej o obowiązujących regulacjach w zakresie miejsc wolnych od dymu tytoniowego oraz konsekwencjach zdrowotnych używania tytoniu (czynne i bierne palenie). W ramach działań antytytoniowych realizowano również trzy profilaktyczne programy krajowe: Czyste Powietrze Wokół Nas (skierowany dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów), Nie pal przy mnie, proszę (skierowany dla uczniów klas I-III szkół podstawowych), Znajdź właściwe rozwiązanie (adresowany do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum). Kształtowanie wśród młodzieży szkolnej postaw i zachowań w zakresie prawidłowego odżywiania się i uprawiania aktywności fizycznej; W placówkach oświatowo-wychowawczych realizowany był krajowy program dotyczący diety, aktywności fizycznej i zdrowia pt. Trzymaj Formę! oraz program Owoce w szkole. Profilaktyka i ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV: W ramach profilaktyki HIV/AIDS realizowany był Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. Przeprowadzono III Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS pod hasłem Warto wiedzieć - plus czy minus?. Profilaktyka zagrożeń zdrowotnych związanych z piciem alkoholu, paleniem papierosów i zażywaniem środków psychoaktywnych przez młodzież szkolną poprzez realizację interwencji: w 2013 r. rozpoczęto realizację polsko - szwajcarskiego Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych profilaktyka nadciśnienia tętniczego krwi Działania związane z obchodami Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem: Zdrowe bicie serca - zdrowe ciśnienie krwi i profilaktyka chorób zakaźnych przenoszonych drogą kropelkową oraz chorób przenoszonych przez kleszcze na człowieka zapobieganie niekorzystnym zjawiskom zdrowotnym w środowisku nauczania i wychowania Program edukacyjny pt. Moje dziecko idzie do szkoły przygotowany został dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dla ich rodziców i opiekunów. Miał na celu ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich rodziców i podniesienie poziomu wiedzy na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia, wzmocnienie zainteresowania rodziców zdrowiem ich dzieci oraz wskazanie czynników mających wpływ na zachowanie zdrowia. propagowanie zasad bezpiecznego wypoczynku i zasad zdrowego stylu życia W zakresie profilaktyki próchnicy zębów realizowany był wojewódzki program Radosny Uśmiech Radosna Przyszłość. Celem programu było zapobieganie próchnicy zębów i chorobom przyzębia wśród dzieci oraz kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za zdrowie poprzez edukację w zakresie higieny jamy ustnej. W zakresie profilaktyki astmy realizowano wojewódzki program pt. Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie. Głównym celem programu było uświadomienie rodzicom i opiekunom dzieci znaczenia wczesnej profilaktyki astmy oraz stworzenie dzieciom zagrożonym chorobą możliwości optymalnej jakości życia.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 10 Poz. 784 W powiecie kluczborskim w różnych programach kierunkowych brało udział 35 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, 25 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, 4 szkoły ponadgimnazjalne. Część szkół realizowała więcej niż jeden program. Ogółem we wszystkich programach edukacyjnych uczestniczyło dzieci i młodzieży oraz rodziców i opiekunów. REALIZATOR GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W LASOWICACH WIELKICH ad. 11 prowadzenie systematycznej kontroli lokali gastronomicznych, punktów sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i osobom nietrzeźwym, spełnienia norm budowlanych i sanitarno epidemiologicznych; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Dzielnicowym przeprowadziła wizytację 17 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, sprzedawania alkoholu osobom nieletnim i osobom nietrzeźwym, picia alkoholu w sklepie i jego obrębie oraz sprzedawania alkoholu na zeszyt. Udział w ogólnopolskiej kampanii Odpowiedzialny kierowca. REALIZATOR GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W WOŁCZYNIE ad. 11 prowadzenie systematycznej kontroli lokali gastronomicznych, punktów sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i osobom nietrzeźwym, spełnienia norm budowlanych i sanitarno epidemiologicznych; Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołczynie na podstawie upoważnienia Burmistrza Wołczyna nr ALK/1/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. przeprowadziła w dniu 12 lipca 2013 r. kontrolę w pięciu sklepach. ad. 18 wdrażanie i realizacja programów kierunkowych; Komisja realizuje zadania przyjęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wołczyn w 2013 r., m.in. poprzez: wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie Centrum Integracji Społecznej, w tym współorganizowanie i współfinansowanie wraz z gminami ościennymi - Kluczbork, Byczyna - Centrum Integracji Społecznej; zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin; udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy, pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym finansowanie świetlic dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, dzieci niedostosowanych społecznie, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w tym organizacja imprez i spotkań edukacyjnych, profilaktycznych dla szerszej rzeszy dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wsparcie Centrum Psychoedukacji przy Gimnazjalno-Licealnym Zespole Szkół - zatrudnienie psychologa dla uczniów Publicznego Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego oraz ich rodzin, z możliwością konsultacji dla mieszkańców Gminy Wołczyn; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, oraz prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. REALIZATOR GMINA KLUCZBORK ad. 4 zwiększanie liczby patroli Policji z innymi formacjami i służbami, inspekcjami w tych miejscach i czasie, które są szczególnie zagrożone wykroczeniami i przestępczością; Gmina Kluczbork dn. 14 lutego 2013 r. podpisała porozumienie z Komendą Powiatową Policji w Kluczborku w sprawie zorganizowania służb prewencyjnych, w czasie ponadnormatywnym, finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Kluczbork w 2013 r. Na podstawie wyżej wymienionego porozumienia Gmina Kluczbork przekazała na Fundusz Wsparcia Policji środki finansowe na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej ustaloną normę. Służby zostały zorganizowane ze stanu osobowego KPP Kluczbork i były pełnione na obszarze Gminy Kluczbork w patrolach pieszych i zmotoryzowanych, w rejonach najbardziej zagrożonych, zidentyfikowanych na podstawie analizy bezpieczeństwa oraz w oparciu o wskazanie władz samorządowych i oczekiwania społeczne.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 11 Poz. 784 REALIZATOR KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KLUCZBORKU ad. 1 dokonywanie analizy zagrożeń bezpieczeństwa oraz potrzeb społeczności lokalnej pod względem bezpieczeństwa; Od lat w Komendzie Powiatowej Policji w Kluczborku funkcjonuje Zintegrowany System Organizacji i Dyslokacji Służby. W ramach tego systemu odbywają się cyklicznie nie rzadziej niż raz w tygodniu spotkania Komendanta Powiatowego Policji, Kierowników Posterunków w Byczynie i Wołczynie, Naczelników Wydziałów Kryminalnego i Prewencji i Ruchu Drogowego, Kierowników poszczególnych komórek i osób odpowiedzialnych za organizację służby. Na spotkaniach omawiane są zaistniałe przestępstwa, wykroczenia i zgłoszone interwencje ze wskazaniem miejsca i czasu zaistnienia. Szczególną analizą objęte są przestępstwa najbardziej uciążliwe jak kradzieże (w tym kradzież z włamaniem, kradzieże pojazdów, rozboje), zniszczenie mienia, bójki i pobicia, nietrzeźwi kierujący i przestępstwa narkotykowe. W dalszej części omawiane są zaistniałe zdarzenia drogowe oraz wykroczenia porządkowe takie jak: kradzież, zniszczenie mienia, zakłócenia porządku i spoczynku nocnego, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem itp. Bardzo ważną kwestią jest omówienie możliwego wpływu Policji na wczesne ujawnienie naruszeń prawa lub zatrzymanie sprawców na gorącym uczynku. W zależności od warunków zagrożeń zmianie ulegają godziny i miejsca pełnienia służby przez policjantów. Omawiane są także zgłoszenia od instytucji i obywateli o zagrożeniach oraz precyzuje się zasady współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i porządek w powiecie. Nie rzadziej niż raz w miesiącu sporządzana jest powiatowa analiza bezpieczeństwa i porządku publicznego, która opiera się na ocenie i monitorowaniu poszczególnych czynników mających wpływ na ten stan. ad. 2 prowadzenie analizy stanu służby prewencyjnej Policji ze wskazaniem głównych problemów i oceną współpracy z innymi podmiotami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; Tematyka ta omawiana jest na cotygodniowych spotkaniach zespołu zadaniowego ds. Zintegrowanego Systemu Organizacji i Dyslokacji Służby. Szczegóły współpracy z innymi podmiotami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego omówiono w punkcie 16 niniejszego bloku, w 2013 roku współpraca z innymi służbami układała się pozytywnie. ad. 3 promowanie i efektywne wykorzystanie monitoringu wizyjnego miejsc publicznych skorelowanego z odpowiednią organizacją Policji i Straży Miejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa; Zainstalowanie monitoringu wizyjnego na terenie miasta Kluczborka miało na celu ograniczenie zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Ponadto przynosi ograniczenie zachowań antyspołecznych, zmniejszenie liczby popełnionych przestępstw i wykroczeń, poprawę koordynacji i działań podmiotów odpowiedzialnych za porządek w mieście, ograniczenie zjawisk patologicznych, w szczególności osób będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, skłonienie kierujących do przestrzegania zasad ruchu drogowego, wzrost zaufania do działań Policji i Straży Miejskiej, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Kluczborka, poprawa wizerunku miasta Kluczborka jako atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i działalności gospodarczej, monitorowanie miejsc szczególnie zagrożonych, zniechęcanie potencjalnych przestępców do podejmowania działań w rejonie objętym monitoringiem (prewencja), nadzór nad miejscami mającymi kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, ciągami komunikacyjnymi, parkingami itp., uzyskiwanie materiału filmowego o jakości pozwalającej na ewentualne wykorzystanie go w procesie sądowym, zapewnienie skutecznych i szybkich interwencji w sytuacjach kryzysowych we współpracy z innymi służbami porządkowymi. ad. 4 zwiększanie liczby patroli Policji z innymi formacjami i służbami, inspekcjami w tych miejscach i czasie, które są szczególnie zagrożone wykroczeniami i przestępczością; Powiatowa analiza bezpieczeństwa i porządku publicznego wskazuje miejsca i czas popełnianych przestępstw i wykroczeń, a także zgłaszanych interwencji. Dzięki temu określa się, jakiego typu zagrożenia występują w poszczególnych rejonach powiatu i w jakim czasie zasadne jest kierowanie poszczególnych służb w miejsca zagrożone. ad. 5 zwiększenie wśród lokalnej społeczności roli dzielnicowego jako policjanta pierwszego kontaktu; Dzielnicowy jako policjant pierwszego kontaktu, powołany z jednej strony do sprawowania formalnej kontroli na przydzielonym rejonie służbowym (rewirze), z drugiej do budowania partnerskich relacji z ludźmi i rozwijania kontaktów musi odpowiednio oceniać obserwowane zjawiska a także realizować zadania statutowe wynikające z przepisów. W tym wszystkim musi zachować złoty środek pomiędzy empatią i zapałem do roz-

12 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 12 Poz. 784 wiązywania lokalnych problemów, egzekwowaniem prawa i karaniem za jego naruszenie, a także dobrymi relacjami z ludźmi, których te problemy dotykają, na co dzień. W tym celu dzielnicowi propagują spotkania z mieszkańcami sołectw, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i szkół służąc radą i pomocą. W 2013 roku dzielnicowi odbyli 276 spotkań z przedstawicielami samorządu lokalnego oraz 994 spotkania z mieszkańcami, dziećmi i młodzieżą. Powyższe spotkania mieszkańców z przedstawicielami Policji mają na celu wypracowanie metod współpracy i propagowania idei samopomocy. ad. 6. promowanie dzielnicowych społecznościom lokalnym poprzez publiczną informację w sołectwach, miastach oraz Internecie, lokalnych mediach itp.; Na stronie internetowej KPP w Kluczborku zamieszczone są aktualne wizerunki dzielnicowych wraz z wykazami ulic lub miejscowości, które obsługują. Podane są także numery telefonów do kontaktu. ad. 7 propagowanie wśród mieszkańców zasady wzajemnej pomocy; Akcja Pomoc sąsiedzka jest jedną z metod realizacji przez Komendę Powiatową Policji w Kluczborku działań w obszarze bezpieczeństwa w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania zawartym w rządowym programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej. Zasadniczym założeniem akcji Pomoc sąsiedzka jest współdziałanie na zasadach dobrowolności i partnerstwa między społecznością lokalną powiatu kluczborskiego a Policją, w celu zapobiegania zagrożeniom i poprawy stanu bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu. ad. 8 wprowadzanie skutecznych metod i środków technicznego zabezpieczenia mienia np. znakowanie przedmiotów wartościowych i innego mienia ruchomego; W tym zakresie dzielnicowi realizowali program "Oznakuj swojego górala" podczas różnego rodzaju imprez, głównie organizowanych przez szkoły na terenie powiatu kluczborskiego, a także indywidualnie mieszkańcom powiatu. W 2013 roku oznakowano 156 rowerów. ad. 9 monitorowanie i eliminowanie zagrożeń związanych z organizacja imprez masowych (sportowych, artystycznych oraz rozrywkowych); Na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Kluczborku w 2013 r. odbyło się wiele imprez sportowych, oraz artystyczno-rozrywkowych, najwięcej pracy przy eliminowaniu oraz monitorowaniu zagrożeń wymagały zabezpieczenia meczy II ligi piłki nożnej oraz Dni Kluczborka. ad. 10 zapewnienie bezpieczeństwa i porządku uczestnikom wypoczynku nad akwenami wodnymi; Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku podczas wakacji w toku codziennej służby dokonują systematycznych kontroli stałych miejsc grupowania się dzieci i młodzieży, w tym niestrzeżonych kąpielisk. Corocznie bezpośrednio przed wakacjami na terenie powiatu kluczborskiego realizowane są spotkania z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i gimnazjalnych jak również najmłodszymi wychowankami przedszkoli w ramach ogólnopolskiej akcji prewencyjnej Bezpieczne Wakacje. Spotkania te mają na celu podniesienie świadomości najmłodszych z zakresu bezpieczeństwa w trakcie beztroskiego odpoczynku w domu, na podwórku czy też podczas pobytu nad wodą. W celu zapewnienia bezpieczeństwa planowane są wspólne służby patrolowe na II zmianie ze Strażą Miejską /Kluczbork, Wołczyn/. ad. 11 prowadzenie systematycznej kontroli lokali gastronomicznych, punktów sprzedaży alkoholu pod względem posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i osobom nietrzeźwym, spełnienia norm budowlanych i sanitarno-epidemiologicznych; Współdziałając z Gminną Komisją d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi dzielnicowi cyklicznie realizują działania pod nazwą "Pub", gdzie wraz z członkami komisji dokonują kontroli lokali gastronomicznych oraz placówek handlowych, w których sprzedawany jest alkohol na terenie gminy Kluczbork pod kątem przestrzegania Ustawy o Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. Na terenie powiatu wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonano kontroli obiektów handlowych posiadających zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych. Ponadto na bieżąco kontrolowane były rejony sklepów, barów, kawiarni, hoteli pod kątem przestrzegania przepisów uowwtipa. ad. 12 promowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni publicznych, promowanie bezpiecznej architektury, oświetlenia, oznakowania informacyjnego, modelowania istniejącej zieleni; W powyższym zakresie funkcjonariusze KPP Kluczbork prowadzili stałą współpracą z zarządcami dróg publicznych, Strażą Miejską, OSP, realizowali spotkania w szkołach i przedszkolach. Na terenie gminy Byczy-

13 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 13 Poz. 784 na wielokrotnie podejmowano działania na rzecz zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych w obrębie uszkodzonych murów obronnych celem właściwego zabezpieczenia. Rozmieszczono tabliczki informujące o niebezpiecznych miejscach, ale przede wszystkim odseparowano zagrożony rejon barierkami. ad. 14 podejmowanie działań w odniesieniu do zwierząt bezdomnych w szczególności niebezpiecznych dla otoczenia; Funkcjonariusze Posterunku Policji w Byczynie na bieżąco prowadzą współprace z pracownikiem UM Byczyna i stowarzyszenia Animals w Sierosławicach, oraz z sołtysami wsi. Nie odnotowano zdarzenia ze zwierzęciem bezdomnym niebezpiecznych dla otoczenia, natomiast kilka zwierząt odłowiono. Ogniwo Patrolowo Interwencyjne KPP Kluczbork oraz Posterunek Policji w Wołczynie nie interweniowali w tym zakresie. ad. 15 prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych skierowanych do mieszkańców o możliwych zagrożeniach i ich unikaniu (edukacja dla bezpieczeństwa); Policja w ramach prowadzenia działań informacyjno edukacyjnych skierowanych do mieszkańców realizuje następujące przedsięwzięcia: prowadzenie całorocznej edukacji prawnej i wiktymologicznej mieszkańców w ramach programu Pomoc sąsiedzka, mającego na celu zwiększenie współodpowiedzialności mieszkańców za bezpieczeństwo swoje i najbliższego otoczenia; przełamanie anonimowości wśród mieszkańców osiedla, bloku; wspólne partnerskie rozwiązywanie problemów lokalnych; spowodowanie powszechnej reakcji na wszelkie przejawy zła; zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz zmniejszenie poczucie strachu poprzez uświadomienie, że wspólne działania mogą przynieść wymierne korzyści; propagowanie założeń programu Bezpieczny Senior poprzez podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku. Uświadomienie problemu jakim jest zagrożenie związane z oszustwami, wyłudzeniami i kradzieżami na szkodę osób starszych i samotnych; stała współpraca pomiędzy zarządcami ogródków działkowych pn. Bezpieczny Ogród, realizacja spotkań z działkowcami, podczas których poruszane są problemy prawidłowego zabezpieczenia altan. ad. 16 integracja i współdziałanie różnych podmiotów, instytucji i środowisk na rzecz poprawy bezpieczeństwa; W celu poprawy lub utrzymania poziomu bezpieczeństwa na naszym terenie stale współpracujemy i wykonujemy wspólne patrole z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Kluczborku oraz Straży Ochrony Kolei w Kluczborku. Dzielnicowi z PP Byczyna i PP Wołczyn na bieżąco współpracują ze szkołami podstawowymi, gimnazjum, przedszkolami, OPS-em, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz pracownikami Urzędu Miasta. ad. 17 monitorowanie przepisów prawa i inicjowanie zmian mogących poprawić efektywność prowadzonych działań; Wyznaczony funkcjonariusz na bieżąco sprawdza wprowadzane zmiany w obowiązujących przepisach, publikowane w Dzienniku Urzędowym i w Dzienniku Ustaw, a także projekty zmian przepisów ogłaszanych na stronach sejmowych. Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku i Kierownicy Posterunków Policji w Byczynie i Wołczynie systematycznie biorą udział w sesjach Rady Gminy oraz w debatach społecznych, na których omawiane są sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. ad. 18 wdrażanie i realizacja programów kierunkowych; Służby prewencyjne realizują również w określonych terminach lub też na stałe zadania do działań: Bezpieczna Droga Do Szkoły ; Bezpieczne Ogrody ; Bezpieczne Wody ; Bezpieczne Ferie ; Bezpieczne Wakacje ; ponadto realizują zadania dotyczące osób bezdomnych. REALIZATOR GMINA WOŁCZYN ad. 3 promowanie i efektywne wykorzystanie monitoringu wizyjnego miejsc publicznych skorelowanego z odpowiednią organizacją Policji i Straży Miejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa; Na terenie Wołczyna, w miejscach publicznych zainstalowano 9 lat temu system monitoringu wizyjnego, który znacząco poprawił poziom bezpieczeństwa w mieście. W minionym roku, w ramach porozumienia z Komendą Powiatową Policji w Kluczborku zwiększono liczbę patroli policyjnych na terenie gminy Wołczyn. ad. 9 monitorowanie i eliminowanie zagrożeń związanych z organizacją imprez masowych (sportowych, artystycznych oraz rozrywkowych); Podczas imprez o większej ilości uczestników porządku strzegą dodatkowo specjalistyczne firmy ochroniarskie.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 14 Poz. 784 REALIZATOR ZARZĄDCA DRÓG GMINNYCH GMINY WOŁCZYN ad. 3 promowanie i efektywne wykorzystanie monitoringu wizyjnego miejsc publicznych skorelowanego z odpowiednią organizacją Policji i Straży Miejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa; Na terenie gminy Wołczyn posiadamy 11 kamer monitorujących, które znajdują się w najbardziej newralgicznych miejscach. Sukcesywnie gmina Wołczyn czyni starania w zakresie rozbudowy istniejącego monitoringu poprzez zakup nowych kamer i umieszczenie ich w miejscach gdzie są dokonywane zniszczenia mienia publicznego. Na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej jedna z kamer będzie przeniesiona w inne miejsce, które jest bardziej narażone na pogorszenie bezpieczeństwa przez osoby gromadzące się i powodujące zniszczenia mienia. REALIZATOR STRAŻ MIEJSKA W WOŁCZYNIE ad. 1 dokonywanie analizy zagrożeń bezpieczeństwa oraz potrzeb społeczności lokalnej pod względem bezpieczeństwa; Przeprowadzona analiza stanu bezpieczeństwa za rok 2012 pozwoliła wskazać rejony zagrożone na terenie miasta Wołczyn gdzie zwiększone zostały służby patrolowe. W miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień 2013 r. zwiększono patrole w godzinach wieczorowo nocnych wspólnie z dodatkowymi służbami policyjnymi w rejonach zagrożonych. ad. 3 promowanie i efektywne wykorzystanie monitoringu wizyjnego miejsc publicznych skorelowanego z odpowiednią organizacją Policji i Straży Miejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa; Prowadzona jest rejestracja wykroczeń drogowych za pomocą wideorejestratora gdzie sprawcy zdarzeń mogą zapoznać się wykroczeniami jakie popełnili na terenie Wołczyna są to działania prewencyjnie powodujące zmniejszenie ilości wykroczeń drogowych. REALIZATOR STRAŻ MIEJSKA W KLUCZBORKU ad. 1 dokonywanie analizy zagrożeń bezpieczeństwa oraz potrzeb społeczności lokalnej pod względem bezpieczeństwa; Patrole Straży Miejskiej głównie w godzinach popołudniowych dyslokowane są w miejscach szczególnie zagrożonych tj. osiedla mieszkaniowe, tereny szkół, park miejski. Liczba wspólnych patroli z Policją za 2013 rok to 62, w trakcie których patrolowane były miejsca wytypowane jako szczególnie zagrożone pod kątem bezpieczeństwa. ad. 3 promowanie i efektywne wykorzystanie monitoringu wizyjnego miejsc publicznych skorelowanego z odpowiednią organizacją Policji i Straży Miejskiej w celu poprawy bezpieczeństwa; Wykorzystanie monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa, usprawnianie i rozwój systemu monitoringu miejskiego w możliwości i środków. ad. 9 monitorowanie i eliminowanie zagrożeń związanych z organizacja imprez masowych (sportowych, artystycznych oraz rozrywkowych); Czynny udział strażników miejskich w zabezpieczeniu imprez masowych i rozrywkowych (18 meczów, 11 imprez artystyczno rozrywkowych). ad. 10 zapewnienie bezpieczeństwa i porządku uczestnikom wypoczynku nad akwenami wodnymi; Patrolowany był teren zalewu w okresie letnim głównie od strony plaży oraz kąpielisko OSiR w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników wypoczynku. ad. 11 prowadzenie systematycznej kontroli lokali gastronomicznych, punktów sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i osobom nietrzeźwym, spełnienia norm budowlanych i sanitarno epidemiologicznych; Wspólnie z komisją do zwalczania problemów alkoholowych kontrolowano lokale gastronomiczne i punkty sprzedaży alkoholu pod katem posiadania aktualnych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym. ad. 13 prowadzenie właściwej gospodarki odpadami; Kontrolowano rachunki za wywóz nieczystości stałych oraz ciekłych, od lipca 2013 r. nastąpiła zmiana systemu gospodarowania odpadami.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 15 Poz. 784 ad. 14 podejmowanie działań w odniesieniu do zwierząt bezpańskich w szczególności niebezpiecznych dla otoczenia; Odłowiono i przekazano do azylu lub schroniska 55 sztuk bezpańskich psów. REALIZATOR KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KLUCZ- BORKU ad. 9 monitorowanie i eliminowanie zagrożeń związanych z organizacja imprez masowych (sportowych, artystycznych oraz rozrywkowych); KP PSP w Kluczborku wydała w roku 2013 dwie pozytywne opinie zabezpieczenia ppoż. imprez masowych: - Dni Kluczborka, - mecze piłkarskie MKS Kluczbork. ad. 15 prowadzenie działań informacyjno - edukacyjnych skierowanych do mieszkańców o możliwych zagrożeniach i ich unikaniu (edukacja dla bezpieczeństwa); KP PSP w Kluczborku przeprowadziła w miesiącu maju 2013 r. ramach działań informacyjno - edukacyjnych (edukacja dla bezpieczeństwa) pogadanki oraz pokazy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla 15 grup dzieci i młodzieży szkolnej w ilości około 250 osób. 2. BLOK BEZPIECZEŃSTWA W SZKOŁACH REALIZATOR KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KLUCZBORKU ad. 2 ograniczanie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych oraz w ich otoczeniu; Realizacja tego punktu odbywa się m.in. poprzez realizację programów profilaktycznych. Działania te skierowane są do dzieci i młodzieży w różnym wieku. Podczas spotkań młodzież edukowana jest w zakresie odpowiedzialności prawnej za dokonane czyny w myśl Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. W 2013 roku na terenie powiatu kluczborskiego odbyło się ogółem 277 spotkań z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Dzielnicowi PP Byczyna i PP Wołczyn prowadzą pogadanki z uczniami szkół podstawowych, gimnazjum oraz OHP w Polanowicach. Na bieżąco realizowane były doprowadzenia do ośrodków i placówek szkolno - wychowawczych nieletnich przebywających na ucieczkach bądź niepowrotach. ad. 4 prowadzenie działań profilaktycznych i prewencyjnych ukierunkowanych na ograniczanie dostępu do alkoholu, narkotyków (środki odurzające i psychotropowe), innych używek oraz przeciwdziałanie przemocy ze strony dorosłych i przemocy rówieśniczej wynikającej z zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym; W 2013 roku funkcjonariusze KPP Kluczbork realizowali we wszystkich szkołach program profilaktyczny pn. Bezpieczne dziś bezpieczne jutro poprzez działania edukacyjne pn. Narkotyki teraźniejszość bez przyszłości, Czy psy muszą gryźć, Bezpieczny rowerzysta, Dziewiątka, Prawo na co dzień, Pierwszaki, KIBIC, oraz realizowali zadania w ramach ogólnopolskich działań profilaktycznych tj. Bezpieczne Ferie, Bezpieczne Wakacje. Ponadto w celu podniesienia poziomu wiedzy nauczycieli i rodziców o skali zjawisk patologicznych (odpowiedzialność prawna, substancje psychoaktywne ulotki i broszury) przeprowadzono w 2013 roku na terenie powiatu kluczborskiego 146 spotkań z rodzicami i pedagogami. ad. 5 podnoszenie poziomu współpracy dyrekcji szkoły - nauczycieli uczniów - rodziców - Policji, Straży Miejskiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach światowo - wychowawczych; W celu podniesienia poziomu współpracy pedagodzy i policjanci systematycznie realizują od 2001 roku zadania zawarte w dokumencie Koncepcja dot., zakresu i zadań współdziałania jednostek organizacyjnych policji ze szkołami, placówkami oświatowymi na rzecz ograniczenia zjawisk patologicznych w wśród dzieci i młodzieży polegające na przydzieleniu opiekuna, analizie zagrożeń i wspólnym rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Ponadto realizowano spotkania z nauczycielami, pedagogami, rodzicami podczas wywiadówek oraz rad pedagogicznych. Ogółem w 2013 roku na terenie powiatu kluczborskiego przeprowadzono 146 takich spotkań. ad. 6 prowadzenie działań edukacyjnych informujących o skutkach i konsekwencjach (m.in. grożących kar) wynikających z przestępczości i demoralizacji;

16 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 16 Poz. 784 Corocznie w klasach VI szkół podstawowych oraz I gimnazjum policjanci prewencji w tym dzielnicowi realizują w tym zakresie spotkania w szkołach z dziećmi i młodzieżą, a także z nauczycielami i pedagogami przedstawiając zakres odpowiedzialności karnej nieletnich za popełniane wykroczenia lub przestępstwa, interweniują bezpośrednio na zgłaszane zdarzenia w placówkach oświatowych przeprowadzają czynności wykrywcze. ad.7 realizowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień (alkoholizm, narkomania), uzależnień od Internetu, hazardu i itp. wśród dzieci i młodzieży (organizacja szkoleń, konkursów, turniejów wiedzy itp.); Działania realizowane z zakresu profilaktyki uzależnień (alkoholizm) polegały na całorocznych, systematycznych działaniach mających na celu ujawnianie i eliminowanie przypadków sprzedaży alkoholu oraz artykułów tytoniowych osobom nieletnim, zapobieganie i zwalczanie demoralizacji nieletnich, ujawnianie przypadków spożywania alkoholu przez osoby nieletnie jak również przebywania małoletnich w sytuacjach wskazujących na możliwość popełnienia czynu zabronionego lub procesu demoralizacji. W szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych prowadzone były spotkania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie zjawisku spożywania alkoholu jak również edukowania w kwestii odpowiedzialności małoletnich w myśl Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dodatkową formą działalności profilaktycznej realizowanej przez KPP była edukacja rodziców, pedagogów na temat środków prawnych wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz realizacja założeń programu Narkotyki teraźniejszość bez przyszłości, poprzez przeprowadzanie spotkań pt. Problem uzależnienia wśród dzieci i młodzieży z wykorzystaniem walizki poglądowej /narkotykowej/ oraz prezentacji multimedialnej, jak również dystrybucja materiałów profilaktycznych dotyczących narkomanii w formie broszur i ulotek. REALIZATOR SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W KLUCZBORKU ad. 13 wdrażanie i realizacja programów kierunkowych; Szkolna strategia przeciwdziałania przemocy w ośrodku ; Jak być dobrym przyjacielem - różnicowanie właściwych i niewłaściwych zachowań ; Moje zachowania w szkole i poza szkołą ; Jestem bezpieczny w klasie, szkole i na boisku ; Dyscyplina w szkole prawidłowe zachowania na lekcji i przerwie ; Jestem uczniem wdrażanie uczniów do obowiązujących norm społecznych ; Integracja przez sport zasady fair play w sporcie; Odpowiedzialność prawna nieletnich ; Festiwal Niezwykłości - poznawanie różnych form spędzania wolnego czasu; Moje hobby czym zajmuje się w wolnym czasie ; Wyjazdy do kina zasady bhp w środkach transportu oraz w instytucjach kultury; Regionalny Przystanek Profilaktyczny Stop Narkotykom ; Prowadzenie sklepiku szkolnego - w celu eliminowania opuszczania terenu ośrodka; Bezpieczne zabawy zimowe kultura i bezpieczeństwo spędzania czasu wolnego; Zapoznanie (przypomnienie) z regulaminem szkoły, zasadami ppoż. i planami ewakuacyjnymi obowiązującymi w budynku. Dbanie o prawidłowy rozwój uczniów poprzez zajęcia śródlekcyjne mające na celu odprężenie psychiczne i fizyczne. Zajęcia na temat odpowiedzialności karnej nieletnich, z uwzględnieniem odpowiedzialności za zachowania agresywne. Bezpieczny wypoczynek podczas ferii. Numery alarmowe ratują życie. Zły dotyk jak powiedzieć NIE. Wiem kim jestem - wiedza o podstawowych danych personalnych. REALIZATOR SZKOŁY Z TERENU GMINY WOŁCZYN ad. 1 obserwacja i analiza problemów bezpieczeństwa i zagrożeń w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki kształcenia specjalnego)oraz w ich otoczeniu; Szkoły na bieżąco obserwują problemy i zagrożenia dokonując ich analiz w gronie pedagogicznym na naradach. ad. 3 wykorzystanie monitoringu wizyjnego dla poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowo wychowawczych oraz w ich otoczeniu; Gimnazjalno - Licealny Zespół Szkół w Wołczynie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołczynie posiadają monitoring wewnętrzny, natomiast Szkoła Podstawowa w Komorznie posiada monitoring zewnętrzny. W każdej szkole w trakcie przerw lekcyjnych funkcjonują dyżury nauczycielskie. ad. 4 prowadzenie działań profilaktycznych i prewencyjnych ukierunkowanych na ograniczanie dostępu do alkoholu, narkotyków (środki odurzające i psychotropowe), innych używek oraz przeciwdziałanie przemocy ze strony dorosłych i przemocy rówieśniczej wynikającej z zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym; W ramach rozmaitych programów szkoły podejmują działania zmierzające do ograniczenia dostępu do alkoholu, narkotyków i innych używek oraz przeciwdziałania przemocy rówieśniczej jak i ze strony dorosłych.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 17 Poz. 784 ad. 5 podnoszenie poziomu współpracy dyrekcji szkoły - nauczycieli uczniów rodziców - Policji, Straży Miejskiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach światowo wychowawczych; Prowadzona jest ciągła współpraca z Policja, Strażą Miejską, prowadzone są pogadanki nt. przestępstw, wykroczeń i odpowiedzialności prawnej. ad. 9 przeprowadzanie w szkołach i placówkach oświatowo wychowawczych, internatach szkolnych praktycznego (treningi) sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji; Raz w roku szkoły przeprowadzają próbną ewakuację mającą na celu sprawne działanie młodzieży w warunkach zagrożenia życia. ad. 12 poszerzenie oferty aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego m.in. Poprzez wykorzystanie istniejącej bazy rekreacyjno sportowej i potencjału edukacyjnego (kadra i obiekty), organizacja imprez sportowo turystycznych; Organizowane były turnieje mini piłki nożnej, koszykowej, siatko-nogi oraz innych gier sportoworekreacyjnych, na obiekcie - Moje boisko Orlik 2012 można było skorzystać z zajęć ruchowych oraz innych form zajęć sportowo - rekreacyjnych pod nadzorem animatora sportu i trenera piłki nożnej, na Kąpielisku Miejskim w Wołczynie poza możliwością codziennego korzystania z kąpieli zorganizowano wiele atrakcji sportowych m. in. turnieje piłki wodnej, siatkówki plażowej, badmintona, zawody pływackie dla dzieci (w tym przedszkolaków) i młodzieży z gminy Wołczyn wraz z bezpłatną nauką pływania. Imprezy rekreacyjno-sportowe w ubiegłym roku były organizowane na obiektach stanowiących własność gminy Wołczyn, tj.: boiska wiejskie, kompleks rekreacyjno-sportowy i korty miejskie przy ul. Sienkiewicza w Wołczynie, Hala Widowiskowo-Sportowa, Kąpielisko Miejskie w Wołczynie, Stadion Miejski w Wołczynie, kompleks sportowy Moje boisko - Orlik REALIZATOR ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU ad. 1 obserwacja i analiza problemów bezpieczeństwa i zagrożeń w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki kształcenia specjalnego) oraz w ich otoczeniu; Wśród klas licealnych i gimnazjalnych przeprowadzono ankietę anonimową Czy czujesz się bezpiecznie w szkole?. Jej wyniki zostały wdrożone do Szkolnego Programu Profilaktyki. ad. 3 wykorzystanie monitoringu wizyjnego dla poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowo wychowawczych oraz w ich otoczeniu; W szkole funkcjonuje monitoring, złożony z 19 kamer i 4 telewizorów podglądowych, co pozwala na ciągłą obserwację sytuacji w szkole. ad. 4 prowadzenie działań profilaktycznych i prewencyjnych ukierunkowanych na ograniczanie dostępu do alkoholu, narkotyków (środki odurzające i psychotropowe), innych używek oraz przeciwdziałanie przemocy ze strony dorosłych i przemocy rówieśniczej wynikającej z zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym; W 2013 r. przeprowadzono Kampanię Profilaktyczną STOP Narkotykom - jeśli nie narkotyki, to co?. Kampania jest szkolnym programem profilaktyki uniwersalnej, kierowanej do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz (od 2 lat) młodzieży klas III gimnazjum z powiatu kluczborskiego. Organizowana we współpracy z Powiatem Kluczborskim, Urzędem Miejskim oraz Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. W dniach września 2013 r. zostały przeprowadzone warsztaty rozwijające zainteresowania młodzieży. W warsztatach wzięło udział ok. 250 uczniów ze szkol ponadgimnazjalnych. Do współpracy zaprosiliśmy organizacje pozarządowe oraz lokalne (MDK, Stowarzyszenie Emaus, TPD Świetlica socjoterapeutyczna PARASOL, Stowarzyszenie Dziewięćsił Klub Abstynenta. W podsumowaniu Kampanii wzięło udział ok uczniów szkól ponadgimnazjalnych oraz uczniów klas III gimnazjum. - w klasach gimnazjalnych i licealnych psycholog i pedagog szkolny przeprowadziły zajęcia profilaktyczne, w czasie których uczniowie otrzymali wszelkie niezbędne informacji na temat instytucji zajmujących się interwencją i poradnictwem w przypadku przemocy w rodzinie. Zajęcia dotyczyły również profilaktyki uzależnień i innych zachowań ryzykownych. ad. 5 podnoszenie poziomu współpracy dyrekcji szkoły - nauczycieli uczniów rodziców - Policji, Straży Miejskiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach światowo wychowawczych;

18 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 18 Poz. 784 W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kluczborku przeprowadzono m.in. Kampanię Stop Narkotykom (organizator - ZSO) oraz Noc Profilaktyki. Współpracujemy systematycznie z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym. Szkoła wzięła udział w organizowanym przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną programie Wiem, więc jestem bezpieczny w świecie realnym i wirtualnym. W ramach programu uczniowie spotkali się z psychologiem, przedstawicielem Policji oraz sądu rodzinnego - kuratorem rodzinnym. Psycholog uzyskał certyfikat w pracy z dzieckiem i jego rodziną po chronicznej traumie, w tym przemocy seksualnej. ad. 6 prowadzenie działań edukacyjnych informujących o skutkach i konsekwencjach (m.in. grożących karach) wynikających z przestępczości i demoralizacji; Spotkania, w ramach godzin wychowawczych oraz indywidualnie, przedstawicieli Policji z młodzieżą gimnazjalną i licealną- spotkanie o charakterze edukacyjnym i prewencyjnym na temat skutków zachowań ryzykownych i przestępczych. ad.10 realizacja edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach w tym kształtowanie umiejętności stosowania pierwszej pomocy; W zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej ściśle współpracujemy z Powiatową Strażą Pożarną - pedagog szkolny aktywizuje uczniów do szkoleń z pierwszej pomocy i ratownictwa na terenie Straży Pożarnej. Wszystkie klasy I gimnazjum odbyły zajęcia warsztatowe z tego zakresu. ad. 11 prowadzenie edukacji prozdrowotnej w celu kształtowania zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa osobistego skierowanej do dzieci, młodzieży; Kolejny rok realizujemy program Trzymaj Formę!, który poza celem prozdrowotnym, wpisuje się w działania profilaktyczne naszej szkoły. Szczegółowe działania opracowane i wdrożone zostały przy współpracy z SANEPiDem. Jako formę działań alternatywnych wobec zachowań ryzykownych propagujemy w ZSO sport i zdrowy styl życia. Na szkolnych korytarzach znajdują się stałe ekspozycje o zdrowym odżywianiu i propagujące ruch. W 2008/2009 szkoła przystąpiła do wojewódzkiego programu Zapobiegania Wadom Postawy. Program był kontynuowany również w roku 2012/2013. Wprowadzono gimnastykę śródlekcyjną, gimnastykę korekcyjną, co miesiąc odbywają się międzyklasowe rozgrywki sportowe w siatkówce, koszykówce i piłce nożnej. Uczniowie i ich rodzice zostali przeszkoleni w zakresie zapobiegania wadom sylwetki oraz możliwości korekcji i leczenia. Wszystkie działania tyczące korekcji wad postawy zawarte są w Szkolnym planie zapobiegania wadom postawy opracowanym przez zespół nauczycieli ZSO. ad. 12 poszerzenie oferty aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego m.in. Poprzez wykorzystanie istniejącej bazy rekreacyjno sportowej i potencjału edukacyjnego (kadra i obiekty), organizacja imprez sportowo turystycznych; Mając pełną świadomość wagi zajęć pozalekcyjnych w profilaktyce zachowań dysfunkcyjnych i przestępczych szkoła zorganizowała dla uczniów różnorodne formy spędzania czasu wolnego (SKS, przedmiotowe koła zainteresowań, teatr szkolny). W szkole działa również zespół muzyczny, a młodzież licealna rozwija się dodatkowo z przedmiotów ścisłych i języka angielskiego w projekcie europejskim Optimy. Prężnie działa Klub Miłośników Psychologii. REALIZATOR ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W KLUCZBORKU ad. 1 obserwacja i analiza problemów bezpieczeństwa i zagrożeń w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki kształcenia specjalnego) oraz w ich otoczeniu; Prowadzenie obserwacji i analizy problemów bezpieczeństwa w szkole (stałe monitorowanie i przewidywanie możliwości wystąpienia różnych zagrożeń oraz eliminowanie zagrożeń). W momencie wystąpienie sytuacji niebezpiecznej natychmiastowa reakcja. ad. 3 wykorzystanie monitoringu wizyjnego dla poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowo wychowawczych oraz w ich otoczeniu; Szkoła posiada monitoring wizyjny, w razie każdej niebezpiecznej sytuacji może sięgnąć po zapisy kamer.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 19 Poz. 784 ad. 4 prowadzenie działań profilaktycznych i prewencyjnych ukierunkowanych na ograniczanie dostępu do alkoholu, narkotyków (środki odurzające i psychotropowe), innych używek oraz przeciwdziałanie przemocy ze strony dorosłych i przemocy rówieśniczej wynikającej z zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym; Uczestnictwo w międzyszkolnej kampanii Regionalny Przystanek Profilaktyczny Stop narkotykom (około 350 uczniów w dniu podsumowującym, około 30 uczniów w warsztatach), prowadzenie zajęć profilaktycznych przez szkołę nt. Agresja i przemoc w szkole, Narkotyki niebezpieczne związki (około 250 uczniów), organizacja przedstawień profilaktycznych Utracone marzenia, Niebezpieczna gra, Prawo ojca (łącznie około 300 uczniów), działania wolontarystyczne (około 20 uczniów). Udział młodzieży w konkursie wiedzy o HIV i AIDS (około 20 uczniów), spotkania z pielęgniarką (nauka prawidłowego badania piersi przy użyciu specjalnej teczki zawierającej silikonowe piersi z guzkami) (około 150 uczniów), coroczne uczestnictwo uczniów w Marszu Nadziei (około 30 uczniów), akcja plakatowania szkoły przeciwko paleniu papierosów i szkodliwości palenia (około 30 osób). ad. 5 podnoszenie poziomu współpracy dyrekcji szkoły - nauczycieli uczniów rodziców - Policji, Straży Miejskiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach światowo wychowawczych; Stała współpraca szkoły z KPP Kluczbork oraz ze specjalistą ds. nieletnich st. asp. Tatianą Głuszko. ad. 6 prowadzenie działań edukacyjnych informujących o skutkach i konsekwencjach (m.in. grożących karach) wynikających z przestępczości i demoralizacji; Działania profilaktyczne i prewencyjne, współpraca z instytucjami zainteresowanymi takową tematyką, m.in. coroczne szkolenie dla klas I Bezpieczeństwo na drogach (około 120 uczniów), szkolenie dla klas II i III Prawo na co dzień (około 240 uczniów). Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych wraz z dyskusjami realizowane przez wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego. Zajęcia z wykorzystaniem filmów z cyklu Lekcje przestrogi, Sala samobójców (około 300 uczniów). ad. 7 realizowanie programów z zakresu profilaktyki uzależnień (alkoholizm, narkomania), uzależnień od Internetu, hazardu itp. wśród dzieci i młodzieży (organizacja szkoleń, konkursów, turniejów wiedzy itp.); Uczestnictwo szkoły w programie Razem bezpieczniej, a dokładniej w warsztatach Wiem, więc jestem bezpieczny w świecie realnym i wirtualnym (około 150 uczniów); uczestnictwo w spotkaniu z kuratorem sądowym Podstawy edukacji prawnej (około 100 uczniów); spotkania dla rodziców organizowane w ramach programu Razem bezpieczniej (około 50 rodziców). ad. 9 przeprowadzanie w szkołach i placówkach oświatowo wychowawczych, internatach szkolnych praktycznego (treningi) sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji; Ćwiczenia przeciwpożarowe (ewakuacyjne) (około 550 osób uczniowie, pracownicy). ad. 10 realizacja edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach w tym kształtowanie umiejętności stosowania pierwszej pomocy; Uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez Straż Pożarną w Ośrodku Strażak Turawa (5 uczniów otrzymało certyfikaty ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy); uczestnictwo w szkoleniach pierwszej pomocy organizowanych m.in. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kuniowie (około 30 osób); realizowanie zagadnień z pierwszej pomocy podczas zajęć dodatkowych dla uczniów (około 30 osób). ad. 12 poszerzenie oferty aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego m.in. Poprzez wykorzystanie istniejącej bazy rekreacyjno sportowej i potencjału edukacyjnego (kadra i obiekty), organizacja imprez sportowo turystycznych; Współpraca z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kluczborku odnośnie uatrakcyjnienia oferty wychowania fizyczne poprzez korzystanie z ich obiektów znajdujących się na terenie Kampusu Stobrawa (około 200 uczniów). Uatrakcyjnienie lekcji wychowania fizycznego poprzez korzystanie z Kortów Tenisowych Return (około 100 uczniów). Realizacja wszelkiego rodzaju aktywnych wycieczek (Zakopane, Murzasichle) (około 50 uczniów). Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (np. piłka nożna, Zumba, tenis) (około 50 uczniów).

20 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 20 Poz. 784 REALIZATOR ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W KLUCZBORKU ad. 3 wykorzystanie monitoringu wizyjnego dla poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowo wychowawczych oraz w ich otoczeniu; W szkole cały czas monitoruje się bezpieczeństwo 500 uczniów: istnieje monitoring wizyjny, który na bieżąco zapisuje wszystkie wydarzenia na korytarzach. Ponadto nauczyciele pełnią dyżury w czasie przerw na korytarzach szkolnych i boisku, natomiast inni pracownicy niepedagogiczni obserwują wszystkie pomieszczenia w czasie swojej pracy. W placówce istnieją procedury umożliwiające bezpieczne funkcjonowanie uczniów i pracowników szkoły. Zasady bezpieczeństwa są przestrzegane podczas wycieczek i wyjazdów. Podczas wycieczek uczniowie zapoznawani są z zasadami właściwego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej oraz w miejscach publicznych. W szkolnych programach: profilaktycznym i wychowawczym duży nacisk kładzie się na bezpieczeństwo uczniów. Monitorowane jest zachowanie uczniów sprawiających problemy wychowawcze, odbywają się rozmowy z tymi uczniami, a w razie konieczności i z ich rodzicami. ad. 5, 9 podnoszenie poziomu współpracy dyrekcji szkoły - nauczycieli uczniów rodziców - Policji, Straży Miejskiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach światowo wychowawczych; przeprowadzanie w szkołach i placówkach oświatowo wychowawczych, internatach szkolnych praktycznego (treningi) sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji; W ramach współpracy z KPP w Kluczborku zostało przeprowadzone przez funkcjonariuszkę ds. nieletnich szkolenie dla 50 rodziców dotyczące ochrony dzieci przed używaniem środków psychoaktywnych. Pedagog i psycholog szkolny zorganizowały badanie ankietowe dotyczące bezpieczeństwa w szkole, w której wzięło udział 100 osób. W grudniu zostało zorganizowane spotkanie z rodzicami, na którym dla 71 osób zaprezentowano treści związane ze zjawiskiem cyberprzemocy. Ponadto 524 osoby, tj. wszyscy rodzice naszej szkoły, otrzymali drogą elektroniczną materiały dotyczące bezpieczeństwa dzieci podczas wypoczynku letniego, bezpieczeństwa w sieci i toksycznych relacji rówieśniczych. Przeciwdziałając rosnącej liczbie utonięć, przyczyniliśmy się do rozpowszechniania wiedzy na temat podstawowych zasad bezpiecznej kąpieli i korzystania ze sprzętu pływającego, umiejętnego korzystania ze słońca, właściwych zachowań w nagłych i niebezpiecznych sytuacjach, bezpiecznego spędzania czasu oraz innych działań profilaktycznych wpływających na bezpieczeństwo w czasie wakacji. Kadra szkoły odbyła także szkolenie w ramach aktualizacji szkolenia BHP. Podczas próbnej ewakuacji w porozumieniu z inspektorem BHP i Strażą Pożarną zostały sprawdzone warunki ewakuacji. Na zajęcia zapraszaliśmy również przedstawicieli różnych instytucji, wspierających nas w przeciwdziałaniu demoralizacji młodzieży, takimi jak sąd, kuratorzy, poradnie, KPP, KSM, OPS. Wspieramy uczniów, którzy wracają do szkoły z pobytu w ośrodkach leczenia uzależnień oraz mających problemy rodzinne i trudną sytuację finansową. W ramach współpracy zwracaliśmy się z prośbą o bieżące patrolowanie ulic w pobliżu szkoły w celu niwelowania problemu palenia papierosów przez naszych uczniów w miejscach publicznych W grudniu 2013 r. zorganizowaliśmy spotkanie z kuratorką ds. nieletnich, która zaprezentowała wykład: Wpływ demoralizacji młodzieży na niedostosowanie społeczne. Sposób realizacji wzbudzał wśród uczniów duże zainteresowanie. Pobudzał ich do działania i poszukiwania wiedzy we własnym zakresie. REALIZATOR STRAŻ MIEJSKA W KLUCZBORKU ad. 5 podnoszenie poziomu współpracy dyrekcji szkoły - nauczycieli uczniów rodziców - Policji, Straży Miejskiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach światowo wychowawczych; Współpraca na płaszczyźnie dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne Straż Miejska w celu poprawy bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym wśród dzieci i młodzieży. REALIZATOR ZESPÓŁ GIMNAZJALNO SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W CHOCIANOWICACH ad. 1 obserwacja i analiza problemów bezpieczeństwa i zagrożeń w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki kształcenia specjalnego) oraz w ich otoczeniu; Szkoły na bieżąco obserwują problemy i zagrożenia dokonując ich analiz w gronie pedagogicznym na naradach.

SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r.

SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2014 r. SPRAWOZDANIE NR 1 STAROSTY KLUCZBORSKIEGO z dnia 31 stycznia 2014 r. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kluczborskiego za 2013 rok Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

podpalaniem śmietników

podpalaniem śmietników Podstawowym czynnikiem kształtującym bezpieczeństwo publiczne i wpływającym na jego społeczną ocenę są uwarunkowania społeczne. Ciągłym przemianom społeczno - gospodarczym towarzyszą coraz częściej takie

Bardziej szczegółowo

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE Sucha Beskidzka

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Załącznik do Uchwały NR../. / 2013 Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA ROK 2014 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr XIV/82/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH PROPOZYCJE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH I ZAPOBIEGAWCZYCH 4.1 BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I MIEJSCACH ZAMIESZKANIA Promowanie i efektywne wykorzystywanie możliwości technicznych, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"

Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" Program Razem Bezpieczniej to formuła kompleksowego i zdecydowanego działania w celu ograniczenia zjawisk i zachowań,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Załącznik do Programu Bezpieczny Powiat Działdowski PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 1 Lp. Zamierzony cel Zadania Sposób realizacji Instytucje realizujące Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r.

RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. U C H WA Ł A RADY GMINY PILCHOWICE z dnia 20 grudnia 2010r. p r o j e k t w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice

Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Informacja Straży Miejskiej dot. bezpieczeństwa obywateli, w szczególności osób starszych w mieście Katowice Komisja Polityki Społecznej Rady Miasta Katowice 09.01.2014 r. Straż Miejska w Katowicach mając

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 99/XIII/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 22 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr 99/XIII/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 22 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 99/XIII/2015 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku

insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku insp. Rafał Batkowski Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu Poznań, 10 luty 2015 roku Struktura wielkopolskiej Policji Komendy miejskie Policji 4 Komendy powiatowe Policji 27 Komisariaty

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Załącznik do uchwały nr LI/335/10 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 19 marca 2010 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2010 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych głównym

Bardziej szczegółowo

Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK

Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK Projekt GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2015 ROK 1 Gmina Reszel ROZDZIAŁ I zasoby umożliwiające prowadzenie działalności profilaktyczno terapeutycznej i realizację

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR III/13/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNICY z dnia 30 grudnia 2014 roku Urząd Miejski w Leśnicy GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 2015 rok SPIS TREŚCI: STRONA I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO

UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO Projekt z dnia 16 grudnia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY GNIEZNO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 2013r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 I. Wstęp Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Lp. PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO NA LATA 2005 2008 Rodzaj Zagrożenia 1. Kradzieże samochodów 2. Kradzieże

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 29 października 2013 r. Projekt z dnia 4 listopada 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 UCHWAŁA NR XXIX/277/13r. RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU z dnia 28.11.2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008. Powiat Grodziski Załącznik do Uchwały nr IV / 27 / 2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 stycznia 2007 roku PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU NA TERENIE POWIATU GRODZISKIEGO NA LATA 2007-2008 Powiat Grodziski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 22 października 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej

1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice za 2013r. I. Realizacja zadań Gminnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 10 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic. z dnia 10 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/252/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 27 września 2012 r.

Uchwała Nr XXVIII/252/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 27 września 2012 r. Uchwała Nr XXVIII/252/12 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr XXXIX/282/14 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 11 lutego 2014 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2014 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Urszula Sztuka Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały Nr XLIII/298/14 Rady Gminy Łubniany z dnia 12 listopada 2014 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁUBNIANY NA 2015 ROK 1 Wstęp 1. Narkomania stanowi jeden z najpoważniejszych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku

Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku Uchwała Nr 288/V/10 Rady Miasta Józefowa z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii Miasta Józefowa na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. U C H W A Ł A NR IV/21/14 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. projekt Uchwała Nr. Rady Gminy Krasiczyn z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE URZĄD MIEJSKI W BORNEM SULINOWIE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE AKCEPTUJĘ BURMISTRZ BORNEGO SULINOWA /-/ PLAN DZIAŁANIA I WSPÓŁDZIAŁANIA DOTYCZĄCY UTRZYMANIA WŁAŚCIWEGO STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011 PROJEKT Załącznik do Uchwały NR /../. Rady Gminy Radomsko z dnia. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY RADOMSKO NA ROK 2011 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 4 1 ust.2

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej

Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej Lp. Podejmowane działania, formy realizacji, nazwa i cele programu Adresaci Osoby odpowiedzialne Termin 1. Moje dziecko

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok Załącznik do uchwały Nr XXIV/248/2014 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 21 lutego 2014 r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Zagórów na 2014 rok Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje:

Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwala, co następuje: Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach nr XXXVI/229/09 z dnia 6 lutego 2009 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2009 ROK Podobnie jak w latach ubiegłych

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII / 317 / 13 Rady Miasta Lędziny z dnia 19 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok DZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII / 113 / 04 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26. 04. 2004 r.

Uchwała Nr XVII / 113 / 04 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26. 04. 2004 r. Uchwała Nr XVII / 113 / 04 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 26. 04. 2004 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwala Nr -.1.1 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia.^..^.v..t?..:. k 2009 r. u w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na lata 2009-2012.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH,

Załącznik Nr 1. do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata 2008-2013 WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, Załącznik Nr 1 do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lipusz na lata WYKAZ ZAŁOŻONYCH CELÓW STRATEGICZNYCH, OPERACYJNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH (OPIS DZIAŁAŃ) Załącznik nr 1 WYKAZ ZAŁOŻONYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Susiec z dnia 29 grudnia 2014 roku W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/276/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Gliwice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LATA 2013 2018

PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LATA 2013 2018 Załącznik do uchwały Nr XXIX/233/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 marca 2013 r. POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/19/14 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 GMINY NĘDZA

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 GMINY NĘDZA Załącznik do Uchwały Nr XLIV /340 / 2013 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2014 GMINY

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r Zał. Nr 1 do Uchwały nr IV/18/07 z dnia 23 lutego 2007r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2007r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY. WSSE Rzeszów

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY. WSSE Rzeszów MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY WSSE Rzeszów Moje dziecko idzie do szkoły Autorem programu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna - Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Poznaniu. W

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Karczew

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Karczew Załącznik do uchwały Nr XLII/323/2009 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 grudnia 2009 roku Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Karczew Program

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwała Nr V/16/15. Rady Gminy Kamienna Góra. z dnia 25 lutego 2015 r. Uchwała Nr V/16/15 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamienna

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 29 lutego 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia... 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014.

Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Uchwała Nr XXXVII/234/2014 Rady Gminy Niebylec z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Niebylec na rok 2014. Narkomanii w Gminie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo