GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013"

Transkrypt

1 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK Głogów, grudzień 2011 r. 1

2 I. WPROWADZENIE Polska wchodząc w XXI wiek wprowadziła ze sobą bagaż trudnych spraw, niewykonanych decyzji, jak również groźnych dla rozwoju naszego społeczeństwa zjawisk patologii społecznej. Nowy porządek ustrojowy wolność, demokracja, niezależność - nie jest wolny od problemów społecznych, a w niektórych sferach życia spotęgowały ich skalę, ujawniając ich skalę i zasięg. Jednym z tych problemów jest narkomania, która stanowi wyzwanie nie tylko o zasięgu globalnym, ale przede wszystkim lokalnym. Niesie za sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych ( HIV, żółtaczka, choroby weneryczne, gruźlica ). Narkomania powstaje na podłożu przeobrażeń zachodzących we współczesnym świecie i staje się poważnym problemem społecznym. Rozpowszechnienie używania środków psychoaktywnych ma wielowymiarowe przyczyny, a szkody z nim związane obserwowane są w różnych sferach życia społecznego. Program na rok w treści nie odbiega od programu na rok Został jednak skorygowany w partiach dotyczących statystyki tj. wprowadzono dane liczbowe za okres r. do r. ( pozyskane od lokalnych instytucji zajmujących się problematyka uzależnień). Program w swojej formie jest elastyczny, dostosowuje się do zmian, dopuszcza możliwość dołączania nowych inicjatyw i przedsięwzięć. Program na bieżąco jest poddawany ewaluacji. Weryfikacja końcowa w zakresie przydatności i skuteczności podejmowanych zadań oraz celów będzie przeprowadzona w 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok opracowany został zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. Nr 179 poz ze zmianami) wprowadza obowiązek uchwalania Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii oraz określa zadania własne gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Do zadań tych należy : zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci 2

3 i młodzieży, w tym prowadzenie sportowych i rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania środków psychoaktywnych uwzględniając wiele aspektów funkcjonowania społeczności lokalnej. Treści niniejszego Programu obejmują: profilaktykę, edukację społeczną, sposoby udzielania pomocy osobom z problemem narkotykowym. W każdym z tych obszarów podejmuje się różnego rodzaju działania, w wyborze których bierze się pod uwagę aktualne potrzeby środowiska lokalnego. Przy konstruowaniu Programu uwzględnione również zostały uwagi lokalnych instytucji i organizacji współpracujących w zakresie profilaktyki uzależnień. Program w realizacji zadań wprowadza nowoczesną formę profilaktyki uzależnień, która jest przede wszystkim profilaktyką interdyscyplinarną, zakładającą solidarne współdziałanie różnych środowisk na rzecz kształtowania u dzieci, młodzieży i osób dorosłych postaw abstynenckich. Program stanowi bazę działań i zadań dostosowanych do specyfiki problemów związanych z używaniem substancji odurzających - nielegalnych w gminie miejskiej Głogów i uwzględnia: 1. aspekt profilaktyczny oraz terapeutyczny przeciwdziałania narkomanii. 2. lokalne możliwości realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym. Podstawowym celem Programu jest szeroko rozumiane zapobieganie rozwojowi uzależnień szczególnie związanych z narkotykami, a tym samym zmniejszanie rozmiaru problemów aktualnie występujących. Celem długofalowym jest wytworzenie, ugruntowanie wśród mieszkańców gminy świadomości dotyczącej relacji narkotyk człowiek oraz promowanie zdrowego stylu życia przede wszystkim wśród młodych osób. 3

4 II. ADRESACI PROGRAMU Dzieci, młodzież, rodzice Pracownicy - przedstawiciele służb, instytucji, organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień Społeczność lokalna. III. KOORDYNATOR PROGRAMU I PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZYGOTOWANIEI REALIZACJĘ PROGRAMU Koordynatorem i podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację programu w Głogowie jest Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień w Głogowie. Finansowanie zadań opiera się o środki własne samorządu gminy. IV. DIAGNOZA SYTUACJI W GMINIE MIEJSKIEJ GŁOGÓW W ASPEKCIE PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ 1. Sytuacja demograficzna Głogów zalicza się do miast o wyraźnie rozwiniętej funkcji przemysłowej, jest jednym z trzech centralnych miast Legnicko Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Głównym sektorem gospodarki jest hutnictwo miedzi. Potencjał ekonomiczny skupiony jest przede wszystkim w jednym przedsiębiorstwie Hucie Miedzi Głogów, które angażuje ok. 20% osób czynnych zawodowo. Według danych GUS z 31grudnia 2010 roku miasto nasze posiada mieszkańców w tym: kobiet , mężczyzn liczba mieszkańców w wieku 18 i więcej lat liczba mieszkańców poniżej 18 roku życia liczba dzieci w wieku do 3 lat liczba osób najstarszych w wieku 70 lat i więcej Charakterystyka problemów i opis zjawiska Z danych pozyskanych od głogowskich instytucji, które działają na polu uzależnień na pierwszy plan wysuwa się alkohol dotyczy to min. punktów sprzedaży, ilości i form pomocy skierowanej do osób uzależnionych, współuzależnionych, osób przebywających w izbie wytrzeźwień oraz ofiar przemocy w rodzinie, której towarzyszył alkohol. Problemy związane z używaniem narkotyków wykazane zostały jako nieliczne. Nie można 4

5 jednak uważać, że nie występują. Można przypuszczać, że jest to związane z dzisiejszymi trendami, zmianą w sposobie konsumpcji narkotyków. Dawniej zaczynano od rozpuszczalników lotnych, a więc klei. Przed 20 laty substancją inicjującą były też środki uspokajające lub leki. Od narkotyków dożylnych odstraszały strzykawki. Według opinii zwłaszcza młodych osób narkotyki iniekcyjne, a w szczególności kompot są dla ludzi zdegradowanych. Natomiast nie są dla nich narkotykami marihuana i haszysz. Określają je jako niegroźne ziółka. Karierę robi również amfetamina i jej pochodne uznawana za niegroźny narkotyk. Obraz dzisiejszego narkomana nie różni się od obrazu porządnego ucznia, studenta i młodego człowieka robiącego karierę zawodową. Dla części osób narkotyki wypełniają pustkę. Narkotyki stają się modne wśród nie tylko młodych osób, ale również elit intelektualnych. Dla wielu osób sięgnięcie po narkotyk jest elementem codzienności, o którym się nie mówi. Analizę problemów wynikających z używania narkotyków na terenie miasta Głogowa oparto na danych - informacjach pozyskanych z głogowskich instytucji, tj. - Poradnia Leczenia Uzależnień ZOZ - Ośrodek Interwencji Kryzysowej - Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień - Komenda Powiatowa Policji - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Sąd Rejonowy II Wydział Karny 2.1 Poradnia Leczenia Uzależnień (PLU) w Głogowie ZOZ, ul. Kościuszki 15. Dane pozyskane z Poradni (za okres od r. do r.) informują o liczbie 175 pacjentów z problemem narkotykowym, w tej liczbie są również osoby współuzależnione. 2.2 Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK), ul. Królowej Jadwigi 1. Z przekazanych przez OIK danych wynika, że wśród osób, które skorzystały z pomocy w okresie od r. do r było 3 klientów z problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych. 2.3 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień w Głogowie (MOPU), ul. Legnicka 3. W okresie od r. do r. łącznie z pomocy skorzystało 1175 osób. W tej liczbie ujęte są osoby z problemem alkoholowym, któremu współtowarzyszyły narkotyki. 2.4 Komenda Powiatowa Policji (KPP) w Głogowie, ul. Ob. Pokoju 17. Z informacji podanej przez KPP Głogów, a dotyczącej zwalczania przestępczości narkotykowej na terenie powiatu głogowskiego wynika że w okresie od 2009 roku do 2011 ( dane za okres 5

6 styczeń październik ) wyraźnie wzrosła liczba zabezpieczonych narkotyków tj. : amfetaminy, marihuany Tabela nr 1: Tabela nr 1 Amfetamina Marihuana Ilość ujawnionych naruszeń ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii I X Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Głogowie, ul. Kościuszki 15a. Z informacji przekazanych przez PCPR w okresie od r. do r. zgłosiło się 14 osób, głownie kobiet z problemem współuzależnienia od środków psychoaktywnych oraz hazardu. 2.6 Sąd Rejonowy II Wydział Karny w Głogowie, ul. Kutrzeby 2. W/w wydziale w okresie od r. do r. pod dozór kuratora sądowego oddano 2 skazanych w związku z problemem narkotykowym. Natomiast 152 osoby prawomocnie skazano za przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ( głownie występek art.62 ust. 1 i 2 cyt. ustawy). Art. 62 ustawy brzmi: 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5. Narkotyki i młodzież Staliśmy się krajem konsumentów narkotyków. Dotąd i tak nie było najgorzej z konsumpcją, ale Polska słynęła głównie jako producent amfetaminy. Tymczasem w ciągu ostatnich czterech lat, popyt na niektóre nielegalne środki odurzające wzrósł ponad dziesięciokrotnie. Badania przeprowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie wskazują, że około 23% uczniów stołecznych szkół ponadpodstawowych miało kontakt z amfetaminą, a ponad 8% z heroiną. Do tego dochodzi blisko 40% młodocianych mających za 6

7 sobą doświadczenia z marihuaną. Wiemy, że niektórzy nie zechcą przywiązywać wagi do ostatniej liczby twierdząc, że "marihuana jest relatywnie niegroźna". Niemniej, jest ona nadal środkiem nielegalnym, a wspomniane 40% jest wskaźnikiem pewnej ogólnej tendencji, mówiącej, że w środowiskach młodzieżowych rozpowszechniło się i ciągle rośnie przyzwolenie na używanie nielegalnych narkotyków. Żyjemy w XXI wieku. Młodzież szkolna staje w obliczu wielu niebezpieczeństw, takich jak narkotyki i papierosy. Niestety te używki są coraz bardziej popularne we wszystkich uczelniach świata. Problem ten dotyczy także naszej szkoły. To koledzy namawiają do tego pierwszego razu. Większość z nas robi to dla szpanu, aby nie wyróżniać się z paczki. Uważają, że świadczy to o ich sile charakteru, o akceptacji i podziwie przez innych. Młodzież, jeżeli chodzi o dostępność do narkotyków, określa ją jako łatwą. Co trzeci uczeń ogólniaka wie, gdzie mieszka diler. Uczniowie przyznają, że otrzymują narkotyki od znajomych. Według danych statystycznych, okazjonalnie po narkotyk sięga 37,7 proc. gimnazjalistów. Podobnie jest w szkole średniej. Tu tych, którzy biorą co jakiś czas jest 47,95 proc. Wciąż rośnie grupa tych, którzy biorą regularnie - w gimnazjum to 20,65 proc., a w szkołach średnich to 15,63 proc. uczniów. (Badania przeprowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie). Wyniki ostatnich badań ogólnopolskich i lokalnych sugerują kontynuację wzrostu rozpowszechnienia eksperymentowania z narkotykami i ich okazjonalnego używania wśród młodzieży szkolnej. Nieco mniejszy wzrost niż na poziomie kraju widoczny jest w miejscach gdzie rozpowszechnienie było największe duże miasta, np. Warszawa. Jednocześnie obserwować można zjawisko dyfuzji zainteresowania narkotykami w miejsca, gdzie nie były popularne mniejsze miasta, tereny wiejskie. W efekcie w nadchodzących latach można się spodziewać dalszego wzrostu rozpowszechnienia w skali kraju, ale być może o mniejszej dynamice. Na tle danych ogólnopolskich, głogowskie dane pozyskane na podstawie raportu z badań ankietowych przeprowadzonych w głogowskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wśród osób dorosłych (ok. 900 osób tj. 8,8 % dzieci i młodzieży uczącej się) Pt. Ocena zagrożeń uzależnieniami i przemocą oraz potrzeby profilaktyczne Głogowa opracowanego przez dr Roberta Porzaka z Fundacji Masz Szansę z Lublina, wskazują, że oczekiwania, sposoby odmowy, przyczyny zgody na zażycie narkotyku, rodzaje narkotyków zażywanych, częstotliwość zażywania nie odbiegają znacząco Tabele Nr 2 i 3. Tabela nr 2 7

8 Grupa osób badanych Przyczyny zgody na zażycie narkotyku SP Gim ZSZ ŚSZ LO Raze m % % % % % % Brak odpowiedzi 70,3 57,3 62,2 28,7 59,1 54,4 Ciekawość 15,3 23,3 22,2 40,2 30,3 26,0 Poprawa humoru, lepszy nastrój - 5,5 4,4 14,8 1,5 5,9 Inne 6,3 5,5 4,4 6,6 1,5 5,4 Chęć zaimponowania komuś 2,7 2,4 2,2 5,7 4,5 3,4 Ochota - 2,0 4,4 2,5 1,5 1,8 Obawa przed odrzuceniem 4,5 2,0-0,8-1,8 Problemy 0,9 2,0-0,8 1,5 1,3 Tabela Nr 3 Grupa osób badanych Narkotyki była okazja Narkotyki dotychczas zażywane Narkotyki najczęściej zażywane SP Gi m. ZSZ ŚSZ LO Dorośli Razem % % % % % % % Brak odpowiedzi ,4 69,8 75,8 89,4 33,0 71,2 Marihuana - 6,3 4, ,7 18,8 Amfetamina - 1,3 7,0 5,0 1,5 1,5 2,1 Ecstasy - - 7,0 3,3 3,0 1,2 kokaina - - 7,0 3,3 3,0-1,2 Brak odpowiedzi 97,3 88,2 86,0 88,2 95,4 36,4 76,3 Marihuana 0,9 4,2 14,0 9,2 4,6 2,4 4,2 Amfetamina - 0,4 4,7 2,5 1,5 0,5 1,0 Ecstasy - - 2,3 0,8 1,5-0,4 kokaina - 0, ,3 Szałwia z tytoniem - 0, ,1 Grzyby halucynogenne ,5 0,1 Brak odpowiedzi ,9 90,9 91,4 95,4 37,4 78,8 Marihuana - 3,0 9,1 8,6 4,6 0,5 3,0 Amfetamina - - 2,3 0, ,3 Ecstasy , ,1 Tak jak w innych polskich miastach, tak i w Głogowie narkotykiem, od którego młodzież 8

9 i dorośli rozpoczynają kontakt ze środkami odurzającymi jest w zdecydowanej mierze marihuana. Spośród innych środków psychoaktywnych badani pojedynczo wpisali także amfetaminę i dyskotekowe ecstasy, a średni wiek inicjacji narkotykowej przedstawia Tabela Nr 4. Tabela Nr 4 Grupa osób badanych SP Gim ZSZ ŚSZ LO Dorośli Razem Wiek pierwszej okazji zażycia narkotyku 11,00 13,55 14,36 15,55 16,19 17,32 15,09 Wiek pierwszego kontaktu z narkotykiem 12,00 13,96 15,31 15,87 16,10 18,00 15,58 Liczby potwierdzają fakt, że w grupie problemów społecznych, jakie występują w naszym kraju problemy związane z zażywaniem narkotyków oraz nadużywaniem alkoholu mają szczególne znaczenie w powstawaniu zagrożeń i to zarówno w wymiarze społecznym jak i ekonomicznym. Sytuacje te wymagają systematycznie prowadzonych działań profilaktycznych. Najlepsze rezultaty przynosi wczesna profilaktyka. Nowoczesne programy profilaktyczne stawiają sobie za cel wyposażenie odbiorców zarówno w wiedzę, jak i w ważne umiejętności psychologiczne oraz postawy umożliwiające skuteczne formułowanie konstruktywnych celów życiowych, radzenia sobie z problemami i trudnymi sytuacjami. Problem narkotykowy jak i alkoholowy ma charakter interdyscyplinarny. Znajdować się powinien w sferze zainteresowań różnych służb i instytucji takich jak: lecznictwo, oświata, pomoc społeczna, organizacje pozarządowe, organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości, media. Każda z nich postrzega to zjawisko z innej strony. Dlatego też zasadne jest łączenie doświadczeń, wiedzy, możliwości w celu świadczeniu pomocy oraz promowaniu zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów oraz na szerzeniu idei trzeźwości w lokalnym środowisku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień widzi potrzebę zintensyfikowania przedsięwzięć profilaktycznych w naszym środowisku lokalnym. Formy i jakość działań edukacyjno-profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży w Głogowie są istotnym elementem gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów narkotykowych. Programy profilaktyczne i zapobiegawcze zostały opracowane z myślą o dzieciach i młodzieży, aby rozwijać ich umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi sprzyjać sięganiu po alkohol, narkotyki, nikotynę i inne substancje szkodliwe dla 9

10 zdrowia. V. ZASOBY INSTYTUCJONALNE I POZARZĄDOWE ZAJMUJĄCE SIĘ PROFILAKTYKĄ I ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW. Urząd Miasta, Starostwo powiatowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie Klub Abstynenta Skarbnik, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA Stowarzyszenie a jutro, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie Osób Niedosłyszących TON, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej i Artystycznej MAYDAY, Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Usamodzielniania "Dom w Głogowie", Głogowskie parafie, Kościół Chrześcijan Baptystów, Głogowskie placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, uczelnie PWSZ, Uniwersytet Trzeciego Wieku), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Głogów, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Głogów, Poradnia Leczenia Uzależnień ZOZ w Głogowie, Firma Sport Górski, Zespół interdyscyplinarny, Lokalne media (TV Master, Radio Elka, Radio Plus, Tygodnik głogowski, 10

11 Gazeta lubuska, Głogowski Portal Informacyjny, Głos Głogowa), Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi. Po etapie analizy w oparciu o lokalną diagnozę zostały wytyczone cele niniejszego Programu na rok Kryterium wyboru celów (głównych i szczegółowych) wspierały ponadto następujące założenia. 1. Możliwość ich realizacji w określonym czasie. 2. Zakładane do osiągnięcia rezultaty. 3. Możliwość weryfikacji celów/ rezultatów przy użyciu określonych wskaźników. 5. Kontynuacja celów i zadań z lat poprzednich. Wybrane cele obejmują swym oddziaływaniem obszary: profilaktyki, pomocy na rzecz członków rodzin dotkniętych problemem uzależnień, zjawiskiem przemocy oraz redukcji szkód polegającej na minimalizowaniu konsekwencji związanych z uzależnieniem w aspektach: zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym. VI. PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE MIASTA GŁOGOWA. Skala głogowskich problemów związanych z uzależnieniem, jak również z przemocą w rodzinie nie odbiega zasadniczo od skali ogólnokrajowej. Bieżący Program wyodrębnił w szczególności: I. Szkody zdrowotne wynikające z uzależnienia narkotykowego, alkoholowego przez dorosłych mieszkańców miasta Głogowa. II. Nadmierna dostępność substancji uzależniających oraz ich konsumpcja przez dzieci, młodzież i dorosłych III. Zaburzenia życia rodzinnego, w tym zjawisko przemocy w rodzinie w związku z uzależnieniem. VII. CELE GŁÓWNE, SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA PROGRAMU PROBLEM I Szkody zdrowotne wynikające z uzależnienia narkotykowego, alkoholowego przez dorosłych mieszkańców miasta Głogowa. CEL GŁÓWNY Nr 1 Ograniczenie konsumpcji substancji uzależniających przez mieszkańców Miasta Głogowa. 11

12 Cele szczegółowe: 1. Podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości, wczesnej inicjacji, nadużywania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców Głogowa. 2. Zwiększenie zakresu działań terapeutycznych dla osób nadużywających, uzależnionych i ich bliskich oraz ofiar przemocy. 3. Poszerzanie i wspieranie oferty alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży (w tym pozalekcyjnych programów opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych, sportowych i rekreacyjnych) i dorosłych. 4. Motywowanie osób z problemem uzależnienia do zmiany trybu życia, w tym podjęcia leczenia odwykowego. Tworzenie platformy współpracy z instytucjami, osobami fizycznymi i prawnymi służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. L.p. Nazwa zadania Wskaźniki wykonania zadania 1. Kontynuacja programów profilaktycznych dla dzieci Liczba uczestników i młodzieży w środowisku szkolnym i wdrażanie (uczniów, szkół). nowych. 2. Wspomaganie organizacyjno-finansowe alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci młodzież, inicjatyw sportowych i kulturalnych podejmowanych w ramach promocji zdrowia i propagowania trzeźwych obyczajów adresowanych do mieszkańców Głogowa. 3. Realizacja programów opiekuńczo wychowawczych obejmujących swym działaniem środowisko lokalne głogowskich osiedli. 4. Organizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktyczno-terapeutycznym dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Liczba osób korzystających z nieodpłatnych atrakcji. Ilość organizowanych przedsięwzięć i realizatorów Liczba uczestników. Ilość i rodzaj zajęć. Ilość posiłków. Liczba zatrudnionych i kwalifikacje. Liczba uczestników. Miejsce wypoczynku. Atrakcyjność zajęć. Zatrudniona kadra. 5. Wspomaganie realizacji działań profilaktycznych Liczba uczestników. Ilość 12

13 w szkołach, przedszkolach, zgodnych z założeniami lokalnego programu profilaktyki, obejmującego populację uczniów, nauczycieli i rodziców. 6. Prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego i terapeutycznego dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin. 7. Kontynuacja lokalnych kampanii profilaktycznych, udział w kampaniach ogólnopolskich. Organizacja / współorganizacja konferencji. 8. Promowanie i prowadzenie działań edukacyjnych w miejscowych mass mediach m. in. TV MASTER, Radio Plus, Radio Elka, Tygodnik Głogowski, Gazeta Lubuska, Głogowski Portal Informacyjny, Głos Głogowa. 9. Wspieranie kształcenia w dziedzinie profilaktyki pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców, liderów młodzieżowych. 10. Współpraca z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz przedstawicielami odpowiednich służb na szczeblu wojewódzkim i samorządu gminnego w zakresie realizacji programów profilaktycznych, szkoleń, monitorowania problemów uzależnień. 11. Opracowanie lub/i zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby promocji zdrowia i profilaktyki, w tym ulotek, broszur, plakatów oraz wykorzystywanie gotowych opracowań. działań profilaktycznych. Liczba osób korzystających z punktów. Kwalifikacje kadry. Liczba uczestników oraz instytucji biorących udział w realizacji kampanii. Liczb emitowanych programów, spotów. Liczba artykułów w prasie. Ilość wejść na stronę internetową MOPU. Liczba uczestników. Liczba i tematyka szkoleń. Liczba godzin dydaktycznych szkoleń, uzyskane kwalifikacje. Liczba pozyskanych materiałów edukacyjnych. Oferta szkoleniowa. Liczba godzin dydaktycznych szkoleń. Uzyskane kwalifikacje. Ilość wydrukowanych, oraz przekazanych informatorów, ulotek, plakatów, broszur. PROBLEM II Nadmierna dostępność substancji uzależniających oraz ich konsumpcja przez dzieci, młodzież i dorosłych 13

14 CEL GŁÓWNY 2 Ograniczenie konsumpcji substancji psychoaktywnych przez dorastającą młodzież i dorosłych. Cele szczegółowe: 1. Wzrost liczby sprzedawców regularnie kontrolujących wiek osób kupujących alkohol. 2. Ograniczenie liczby nastolatków okazjonalnie pijących alkohol. 3. Opóźnianie wieku inicjacji picia alkoholu przez dzieci i młodzież. 4. Wzmocnienie zasad społecznych sprzeciwiających się piciu i nadużywaniu spożycia alkoholu przez dorastających i osób dorosłych. L.p. Nazwa zadania Wskaźniki wykonania zadania 1. Monitorowanie dostępności do leczenia odwykowego dla pacjentów uzależnionych i członków ich rodzin. Liczba wniosków złożonych dot. rozpatrzenia możliwości leczenia odwykowego. Liczba skierowań do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich o przymusowe leczenie. 2. Rozpowszechnianie w miejscach publicznych Ilość wydrukowanych, oraz informacji na temat uzależnień i możliwości leczenia. przekazanych informatorów, ulotek. 3. Organizacja i finansowanie zajęć w programie Liczba osób uczestniczących ponadpodstawowym, (m.in. grupy edukacyjno - w zajęciach grup oraz ilość terapeutyczne i wsparcia). grup. Kwalifikacje kadry. 4. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną, lekarską dla młodzieży, osób uzależnionych i ich rodzin. 5. Pomoc finansowa dla stowarzyszeń i klubów trzeźwości w celu utrzymania różnych form oddziaływań terapeutycznych, m.in. poprzez finansowanie programu terapeutycznego na Liczba współpracujących organizacji i instytucji - zakres współpracy. Liczba wspieranych organizacji. Ilość oraz zakres wspieranych działań. Liczba osób uczestników działań. 14

15 zgrupowaniach wyjazdowych oraz pokrycia kosztów przejazdu na zgrupowania abstynenckie. 7. Umożliwienie podnoszenia kwalifikacji i wiedzy przez realizatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na temat uzależnień oraz sposobów leczenia. Liczba uczestników. Liczba i tematyka szkoleń. Liczba godzin dydaktycznych szkoleń, uzyskane kwalifikacje 9. Występowanie bezpośrednio do sądów w charakterze oskarżyciela publicznego, przeciwko podmiotom prowadzącym reklamę substancji psychoaktywnych, niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 11. Organizacyjne i finansowe wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych działających w zakresie profilaktyki i pracy z grupami ryzyka, przemocy w rodzinie, rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych. 12. Wsparcie materialne, edukacyjne i lokalowe dla 13. podmiotów pozarządowych i innych zajmujących się problematyką uzaleznień, w tym dofinansowanie zakupu materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji programu prowadzonego w ramach Gminnego Programu. Współpraca pozafinansową, polegającą na wymianie informacji, konsultacjach i tworzeniu zespołów o charakterze doradczym oraz na udzielaniu rekomendacji. PROBLEM III Liczba skierowanych wniosków. Ilość oraz zakres wspieranych działań. Liczba osób uczestników działań. Ilość oraz zakres wspieranych działań. Liczba osób oraz podmiotów korzystających ze wsparcia. Ilość oraz zakres wspieranych działań. Liczba osób oraz podmiotów korzystających ze wsparcia. Zaburzenia życia rodzinnego, w tym zjawisko przemocy w rodzinie. CEL GŁÓWNY 3 Ograniczenie zaburzeń życia rodzinnego, w tym szkód zdrowotnych i rozwojowych dzieci z rodzin wieloproblemowych. Cele szczegółowe: 1. Zwiększenie dostępności i poprawa jakości pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych i niewydolnych wychowawczo, w tym z problemem uzależnienia. 15

16 2. Zwiększenie kompetencji osób zajmujących się pomaganiem dzieciom z rodzin z problemem uzależnienia. 3. Poprawa funkcjonowania systemu rodzinnego dotkniętego min. problemami uzależnienia od środków psychoaktywnych. L.p. Nazwa zadania Wskaźniki wykonania zadania 1. Diagnozowanie potrzeb i problemów oraz podejmowanie działań pomocowych wobec członków rodzin, w tym osób Ilość, zakres działań pomocowych. z problemem uzależnienia. 2. Udzielanie pomocy i wsparcia dla rodzin Liczba osób uczestniczących zagrożonych uzależnieniem, przemocą w rodzinie, wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie w zajęciach grup oraz ilość grup. Kwalifikacje kadry. uczestnictwa w prowadzonych na terenie miasta grupach edukacyjno terapeutycznych i wsparcia. 3. Świadczenie specjalistycznej pomocy w Punkcie Liczba osób korzystających Informacyjno -Konsultacyjnym dla ofiar przemocy w rodzinie. z Punktów. Liczba Punktów. Kwalifikacje kadry. 4. Udzielanie pomocy prawnej rodzinom z problemem Liczba osób korzystających uzależnienia, a w szczególności dla ofiar przemocy z Punktów. Kwalifikacje w rodzinie. Finansowanie dyżurów prawnika kadry. udzielającego porad w zakresie prawa rodzinnego. 5. Inicjowanie działań zmierzających do budowania systemu współpracy na rzecz pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, w tym powołanie asystenta rodzinnego. 6. Organizacja i finansowanie działań edukacyjnych oraz szkoleniowych służących zmniejszeniu skali zjawiska przemocy. 7. Udzielanie dzieciom z rodzin wieloproblemowych, w tym zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej pomocy socjoterapeutycznej. 8. Doposażenie oraz realizacja niezbędnych remontów pomieszczeń służących realizacji Gminnego Liczba współpracujących Organizacji, instytucji, osób, rodzin - zakres współpracy. Liczba uczestników. Liczba i tematyka szkoleń. Liczba uczestników. Ilość i rodzaj zajęć. Liczba zatrudnionych osób, kwalifikacje. Zakupiony sprzęt, oraz zakres przeprowadzonych remontów. 16

17 Programu Przeciwdziałania Narkomanii. 9. Świadczenie specjalistycznej pomocy w punkcie terapeutycznym dla dzieci i młodzieży ofiar przemocy w rodzinie. Liczba osób korzystających z Punktu. Kwalifikacje kadry. VIII. SYSTEM MONITORINGU I EWALUACJ Monitorowanie programu będzie polegało na systematycznym zbieraniu i analizowaniu ilościowych i jakościowych informacji dotyczących programu w ujęciu finansowym i rzeczowym poprzez: 1. Sprawozdania wewnętrzne - merytoryczne i finansowe dwumiesięczne, półroczne, roczne. 2. Sprawozdania zewnętrzne dla: a) Wojewody Dolnośląskiego dotyczącego prowadzenia monitoringu Narodowego Programu Zdrowia na lata b) Urzędu Miejskiego Działu Pomocy Społecznej i Zdrowia dotyczącego realizacji zadań samorządów gminnych w zakresie realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Głogów. c) Ewaluacja obejmować będzie przedstawienie - podsumowanie programu w stosunku do założeń, celów, podjętych działań, w okresie objętym harmonogramem, jak również liczby beneficjentów. IX. ZASADY ORGANIZACYJNE I FINANSOWE REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ SPOSÓB POZYSKIWANIA REALIZATORÓW PROGRAMU. 1. Zadania wynikające z Gminnego Programu koordynuje i realizuje Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień w Głogowie oraz instytucje wskazane w harmonogramie działań, który stanowi integralną część do niniejszego Programu. 2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niniejszego Programu ujmuje się corocznie w planie budżetowym Gminy Miejskiej Głogów w Dziale 851 Ochrona Zdrowia, rozdział

18 3. Szczegółowe zadania do realizacji w roku obowiązywania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa się w corocznym Harmonogramie Działań, który stanowi integralną część Programu. 4. Ujęcie w planie budżetowym na dany rok nie stanowi o przyznaniu dotacji lub innej formy finansowania. 5. Pozyskiwanie realizatorów Programu (za wyjątkiem jednostek i zakładów budżetowych miasta) odbywa się poprzez: a) zlecanie instytucjom wykonania określonych zadań Programu na podstawie umów cywilno prawnych, b) zlecanie organizacjom pozarządowym wykonania określonych zadań Programu na podstawie dotacji zgodnie z zasadami przyjętymi uchwałą Rady Miejskiej, w tym zakresie, c) finansowanie ofert lub ich zakup od osób fizycznych i prawnych, na podstawie umów cywilno prawnych, d) ogłaszanie konkursów ofert na tematyczne zadania programu (np. szkolenia, imprezy) wg. zapotrzebowania, e) poszukiwanie i angażowanie nowych osób przygotowanych profesjonalnie do działań i pracy w zakresie realizacji Gminnego Programu, zawieranie umów - zleceń na realizację określonych zadań Programu, wspomaganie ich doskonalenia zawodowego, f) pozyskiwanie wolontariuszy do pomocy w realizacji Programu, poprzez dofinansowywanie ich udziału w szkoleniach, warsztatach, seminariach itp. Opracowanie Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 18

19 19

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Na podstawie art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku

Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok" Na podstawie art. 4 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r.

Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. Uchwała Nr XLI/500/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 września 2006 r. w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt)

Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA. (projekt) Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Ministrów z dnia.. 2014 r. Rządowy program na lata 2014-2016 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA (projekt) 1 Wprowadzenie Rządowy program na lata 2014-2016 jest kontynuacją Rządowego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Torunia z dnia.. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA 2007-2013 Wrzesień 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo