Gmina Zelów. Diagnoza lokalnych problemów i zagrożeń społecznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Zelów. Diagnoza lokalnych problemów i zagrożeń społecznych"

Transkrypt

1 Diagnoza lokalnych problemów i zagrożeń społecznych Gmina Zelów 2012 Wykonawca: DIALOG Centrum Edukacji i Profilaktyki Kraków ul. Smoluchowskiego 8/24

2 Spis treści Rozdział I - Ogólna charakterystyka Gminy Zelów... 4 Metryka gminy... 4 Rynek alkoholowy... 4 Skala problemów społecznych... 4 Alkohol... 4 Przemoc... 5 Bezrobocie... 5 Stan zasobów gminy w zakresie rozwiązywania problemów społecznych Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie Punkt Profilaktyczno-Interwencyjny dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Komisariat Policji w Zelowie Placówki kulturalne i oświatowe Zakłady opieki zdrowotnej Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, które realizują zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie (w tym Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy Jutrzenka w Zelowie) Kościoły i związki wyznaniowe... 9 Rozdział II - Problemy społeczne w opinii dorosłych mieszkańców Gminy Zelów Hierarchia ważności problemów w gminie Alkohol Narkotyki Przemoc domowa Rozdział III - Problemy społeczne w opinii dzieci i młodzieży w Gminie Zelów Młodzież licealna Cyberprzemoc Hazard Ryzykowne zachowania seksualne Młodzież gimnazjalna Poczucie bezpieczeństwa Przemoc w szkole

3 Alkohol Narkotyki Uczniowie szkoły podstawowej Poczucie bezpieczeństwa Przemoc w szkole Alkohol Narkotyki Rozdział IV - Podsumowanie Alkohol w Gminie Zelów Narkotyki w Gminie Zelów Przemoc w Gminie Zelów Wnioski i rekomendacje

4 Rozdział I - Ogólna charakterystyka Gminy Zelów Metryka gminy Gmina Zelów położona jest w centralno-południowej części województwa łódzkiego. W strukturze samorządowej znajduje się w powiecie bełchatowskim, w jego północnozachodniej części. Od północy sąsiaduje z gminą Dłutów, od wschodu z gminami Drużbice i Bełchatów, od południa z gminami Kluki i Szczerców oraz od zachodu z gminami Widawa, Sędziejowice i Buczek. Liczy ponad 15 tysięcy mieszkańców i zajmuje obszar 167,08 km². Gmina Zelów jest jedną z większych gmin pod względem powierzchni w województwie łódzkim. Swym zasięgiem obejmuje 35 sołectw i 63 miejscowości. Rynek alkoholowy Według danych z dnia r., na terenie Gminy Zelów znajdują się 54 punkty ze sprzedażą napojów alkoholowych. Rodzaje punktów sprzedaży Punkty ze sprzedażą napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży Punkty ze sprzedażą napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży do 4,5% alkoholu oraz piwo od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) powyżej 18% alkoholu razem Na jeden punkt sprzedaży alkoholu przypada 277 mieszkańców Zelowa. Skala problemów społecznych Alkohol W 2011 r. do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zelowie wpłynęło 48 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego wobec osób nadużywających alkoholu (dla porównania w 2010 r. 37 wniosków, w 2009 r. 26 wniosków). Natomiast tylko do końca października 2012 r. wpłynęło już 48 wniosków. 4

5 W 2011 r. z pomocy materialnej, rzeczowej i socjalnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie skorzystało112 rodzin, w których wystąpił problem uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z jej członków. W pierwszej połowie 2012 r. z pomocy tej korzystało 49 rodzin (w sumie 89 osób). W 2011 r. policja w Zelowie zatrzymała 24 prawa jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, a spośród 23 wypadków drogowych, które miały miejsce w Zelowie, w jednym z nich sprawca kierujący pojazdem był nietrzeźwy. Przemoc Z danych Komisariatu Policji w Zelowie wynika, że w 2011 r. wszczęto 17 postępowań przygotowawczych w sprawie stosowania przemocy domowej, a 13 z nich trafiło z aktem oskarżenia do Sądu Rejonowego w Bełchatowie. Aż 33 rodziny, w których występowała przemoc domowa objęte zostały nadzorem w ramach procedury Niebieskiej Karty. W 2011 r. z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie skorzystało 18 rodzin, w których wystąpił problem przemocy domowej. Natomiast tylko w pierwszej połowie 2012 roku z tego wsparcia skorzystało już 11 rodzin (w sumie 33 osoby). Bezrobocie Na koniec 2011 roku zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy było 1327 osób, natomiast do 30 września 2012 roku ta liczba powiększyła się do 1365 osób. Na koniec 2011 r. stopa bezrobocia w Gminie Zelów wynosiła 15,3%. Stan zasobów gminy w zakresie rozwiązywania problemów społecznych Na terenie Gminy Zelów działają instytucje, do których mogą zgłosić się osoby z problemami dotyczącymi m.in. przemocy, alkoholizmu, narkomanii i innych uzależnień. Są nimi: 1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Do głównych zadań realizowanych przez Komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności: 5

6 zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych; udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych; prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy i promocji napojów alkoholowych; podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. 2. Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie Mieszkańcy gminy mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy oferowanej przez Punkt Konsultacyjnydla Osób z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie. Działalność Punktu polega na: motywowaniu osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego, przeprowadzaniu rozmów psychoedukacyjnych z osobami współuzależnionymi, przygotowywaniu rodzin do przeprowadzenia interwencji kryzysowej wobec osoby uzależnionej od alkoholu, psychoedukacji dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie (nieuzależnionych), edukacji dla kierowców w zakresie wpływu substancji zmieniających świadomość na zdolność prowadzenia pojazdów, udzielaniu wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym, rozpoznawaniu zjawiska przemocy domowej, udzielaniu wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, prawnego oraz psychologicznego, inicjowaniu interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, gromadzeniu aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny. 6

7 W 2011 roku w Punkcie Konsultacyjnym udzielono porad 69 osobom, w tym 39 osobom z problemem alkoholowym, 22 dorosłym członkom rodziny z problemem alkoholowym, 4 ofiarom przemocy w rodzinie, 4 sprawcom przemocy w rodzinie. Łącznie zarejestrowano 295 kontaktów z wyżej wymienionymi osobami. W Punkcie Konsultacyjnym udzielane są też porady prawne. W ubiegłym roku udzielono 291 bezpłatnych porad prawnych, a pomocą prawną objętych zostało 18 rodzin. W ramach działalności Punktu została także utworzona grupa psychoedukacyjna, która liczyła 5 współuzależnionych kobiet. 3. Punkt Profilaktyczno-Interwencyjny dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców Od sierpnia 2012 r. mieszkańcy mogą korzystać z pomocy oferowanej przez Punkt Profilaktyczno-Interwencyjny dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców. W punkcie udzielane są porady i wsparcie dla dzieci i młodzieży w zakresie problemów wieku dojrzewania, problemów związanych z eksperymentowaniem z substancjami psychoaktywnymi, problemów związanych z przemocą domową i rówieśniczą, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, radzenia sobie z uczuciami i emocjami oraz mikroedukacja związana z problemem profilaktyki uzależnień. Dla rodziców oferowana jest pomoc w zakresie problemów wychowawczych, problemów związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych przez dziecko, problemów związanych z przemocą domową i rówieśniczą. Ponadto specjalista zatrudniony w Punkcie organizuje w szkołach zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz spotkania edukacyjne dla rodziców. 4. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych, przyznawanie pomocy rzeczowej, inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy i obowiązujących przepisów. 7

8 Pracownicy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoznają środowisko pod względem występowania przemocy i uzależnień oraz podejmują działania mające na celu przeciwdziałanie tym problemom. 5. Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zelowie powołany został Zarządzeniem nr 40/2011 Burmistrza Zelowa z dnia 6 lipca 2011 roku przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zelowie. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny wytypowani przez owe instytucje, tj.: pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zelowie, przedstawiciel Policji z Komisariatu Policji w Zelowie, pedagodzy szkolni, pielęgniarki środowiskowe, kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Bełchatowie, przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zelowie oraz przedstawiciel organizacji pozarządowej. Cele pracy Zespołu Interdyscyplinarnego to przede wszystkim pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu problemów, efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych, współdziałanie z innymi podmiotami w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego powoływane są grupy robocze na rzecz pracy z rodzinami, w których zaistniało podejrzenie występowania przemocy domowej. W roku 2011 do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 5 "Niebieskich Kart-A" dotyczących podejrzenia stosowania przemocy domowej. Natomiast do końca września 2012 r. do przewodniczącego wpłynęło 12 "Niebieskich Kart-A". W każdym przypadku powołana została grupa robocza do pracy z konkretną rodziną. 6. Komisariat Policji w Zelowie 7. Placówki kulturalne i oświatowe 8

9 8. Zakłady opieki zdrowotnej 9. Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, które realizują zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie (w tym Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy Jutrzenka w Zelowie) 10. Kościoły i związki wyznaniowe 9

10 Rozdział II - Problemy społeczne w opinii dorosłych mieszkańców Gminy Zelów W celu poznania opinii dorosłych mieszkańców na temat problemów społecznych, jakie występują w gminie, przeprowadzono badanie ankietowe na losowo dobranej próbie. Sondaż został zrealizowany w dniu 10 października 2012 r. Wzięło w nim udział 135 mieszkańców Gminy Zelów, z czego 78% stanowiły kobiety. Wiek respondentów wahał się od 21 do 64 lat. Ankietowani najczęściej, bo w 67%, posiadali wykształcenie średnie, nieco rzadziej wyższe 27%, a 3 osoby posiadały wykształcenie podstawowe. Hierarchia ważności problemów w gminie Ankietowani zostali poproszeni o określenie na skali od 1 do 5, jak ważne w ich odczuciu są poszczególne problemy społeczne w Gminie Zelów(ocena 1 oznaczała, że dana kwestia nie jest ważna, zaś 5 bardzo ważna). Szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabela. Tabela. Hierarchia problemów społecznych w Zelowie oceny respondentów. Problem Średnia ocena 1. Bezrobocie 4,62 2. Uzależnienie od alkoholu 4,36 3. Ubóstwo 4,07 4. Przemoc domowa 3,84 5. Wyjazdy zagraniczne w poszukiwaniu pracy 3,78 6. Niepełnosprawność 3,73 7. Zanieczyszczenie środowiska 3,71 8. Uzależnienie od narkotyków 3,67 9. Przemoc w szkole 3,56 9. Przestępczość 3, Uzależnienie od komputera 2, Bezdomność 2,80 Za najpoważniejsze problemy w gminie uznano: bezrobocie, uzależnienie od alkoholu oraz przemoc domową i ubóstwo. Za przeciętnie ważne problemy ankietowani uznali: wyjazdy zagraniczne w poszukiwaniu pracy, niepełnosprawność, zanieczyszczenie środowiska 10

11 i uzależnienie od narkotyków. Najniżej w hierarchii usytuowano: przemoc w szkole, przestępczość, uzależnienie od komputera oraz bezdomność. Poniżej umieszczono zestawienia ocen respondentów dla najpoważniejszych problemów w Gminie Zelów. Wykres. Problemy społeczne (bezrobocie, uzależnienie od alkoholu) w ocenie dorosłych mieszkańców Zelowa. Bezrobocie 3% 78% 3% 7% 9% zupełnie nieważne niezbyt ważne przeciętnie ważne dość ważne bardzo ważne Uzależnienie od alkoholu 18% 53% 29% przeciętnie ważne dość ważne bardzo ważne 11

12 Alkohol Problematyka uzależnienia od alkoholu stanowi w ocenie respondentów najpoważniejszy, poza bezrobociem, problem w gminie. W ankiecie znalazły się pytania dotyczące skali spożycia napojów alkoholowych wśród dorosłych i niepełnoletnich mieszkańców Gminy Zelów, łamania prawa (ustawy o wychowaniu w trzeźwości) oraz poglądów związanych ze spożywaniem alkoholu. 87% respondentów dostrzega, że na przestrzeni lat rośnie spożycie alkoholu. Jest to zgodne z szacunkami dokonanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które mówią o rosnącym spożyciu alkoholu przez Polaków. Wykres. Przeciętne spożycie alkoholu przez 1 mieszkańca Polski w latach Średnio na 1 mieszkańca w litrach 100% alkoholu: Jeśli chodzi o okres, jaki minął od ostatniego spożycia alkoholu, najczęściej był to ostatni miesiąc. Takiej odpowiedzi udzieliło 36% ankietowanych. 13% osób nie spożywa wcale alkoholu, a 2% nie pamięta. 29% spożywało go w ciągu ostatniego tygodnia. 18% osób spożywało alkohol dłużej niż miesiąc przed przeprowadzonym sondażem. Natomiast 2% spośród respondentów podaje, że spożywało alkohol ponad rok temu. 1 na podstawie raportu PARPA (http://www.parpa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=156&itemid=16) 12

13 Diagram. Kiedy ostatni raz spożywał/a Pan/i alkohol? 2% 2% 13% 29% w ciągu ostatniego tygodnia w ciągu ostatniego miesiąca ponad miesiąc temu 18% ponad rok temu nie pamiętam 36% nie spożywam alkoholu 98% respondentów, czyli132osoby przyznaje, że zna osobę uzależnioną od alkoholu. 62% ankietowanych ocenia, że często lub bardzo często widuje osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych. Co dziesiąta osoba rzadko widuje takie osoby, zaś czasami z tego typu sytuacją spotyka się 13% mieszkańców. Diagram. Jak często zdarza się Pan/i zauważyć osoby pijące alkohol w miejscach publicznych? 13% 31% nigdy 12% rzadko czasami często 13% bardzo często 31% 13

14 78% badanych słyszało o przypadkach kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu. Co więcej, według 35% zdarza się to często lub bardzo często (szczegółowe dane prezentowane są na wykresie). Jeśli chodzi o doświadczenia samych respondentów, to 10 osób przyznało, że prowadziły samochód pod wpływem alkoholu. 73% ankietowanych nigdy nie prowadziło pojazdu w stanie nietrzeźwym. Diagram Jak często osoby z Pan/i otoczenia prowadzą pojazdy po spożyciu alkoholu? 11% 9% 24% 20% nigdy rzadko czasami często bardzo często 36% 31% respondentów po raz pierwszy spożyła alkohol przed 18 rokiem życia. Prawie w 50% przypadków było to piwo, a w 40% wino. Z kolei 7% ankietowanych podczas inicjacji alkoholowej spożywało wódkę. Poglądy ankietowanych na temat przychodzenia do pracy w stanie nietrzeźwości oraz picia alkoholu w pracy są podobne w 96% są oni przeciwni tego typu sytuacjom. Nieco mniej jednoznaczna opinia panuje na temat tego, czy alkohol zawarty w piwie jest mniej szkodliwy niż ten zawarty w wódce z tym stwierdzeniem nie zgadza się 62% osób. 14

15 Diagram. Alkohol zawarty w piwie jest mniej szkodliwy niż alkohol w wódce. 38% zgadzam się nie zgadzam się 62% Kolejna pula pytań dotyczyła kwestii alkoholu w środowisku młodzieży z Gminy Zelów. 73% ankietowanych słyszało o przypadkach sprzedaży alkoholu niepełnoletniej osobie. 67% respondentów uznaje, że młodzież spożywa alkohol często lub bardzo często. Diagram. Jak często zdarza się, że niepełnoletnie osoby spożywają alkohol? 18% 2% 2% 29% nigdy rzadko czasami często bardzo często 49% Za podwyższeniem wieku, od kiedy dozwolone jest spożywanie alkoholu, jest ponad 43% respondentów. 15

16 Narkotyki Mimo, że problem narkotykowy nie jest postrzegany jako jedno z najważniejszych zagrożeń w Gminie Zelów, to aż 56% respondentów zna osobiście kogoś, kto zażywa narkotyki. Co więcej, ponad 80% ankietowanych uważa, że młodzież w Zelowie jest narażona na kontakt ze środkami odurzającymi. Aż 71% osób jest zdania, że nietrudno jest uzyskać dostęp do narkotyków, co prezentuje poniższy wykres. Diagram. Czy trudno jest uzyskać dostęp do narkotyków w Zelowie? 29% Tak Nie 71% Przekonania dotyczące problemów narkotykowych wśród badanych przedstawiają się następująco. Niemal wszyscy (96%) uważa, że staje się on coraz ważniejszy w dzisiejszych czasach. 71% zgadza się, że nawet jednorazowy kontakt z narkotykiem może uzależnić. 7% respondentów jest za legalizacją tzw. miękkich narkotyków (np. marihuany). 93% ankietowanych wyraża przekonanie, że problem uzależnienia od alkoholu czy narkotyków może dotknąć każdego. 16

17 Przemoc domowa Problem przemocy domowej został określony przez respondentów jako bardzo ważny. 42% ankietowanych twierdzi, że zna osobiście jakąś rodzinę dotkniętą tym problemem. Jeszcze bardziej alarmujący jest fakt, że 36% osób dopuszcza stosowanie kar fizycznych wobec dzieci. Diagram. Stosowanie kar fizycznych wobec dzieci w niektórych przypadkach jest uzasadnione. 36% zgadzam się nie zgadzam się 64% Ponadto pojawiły się wypowiedzi wśród ankietowanych, iż klaps wymierzony przez rodzica jest czasem bardziej skuteczny niż inna kara, natomiast takie traktowanie dzieci nie może stać się nawykiem wychowawczym. 17

18 Rozdział III - Problemy społeczne w opinii dzieci i młodzieży w Gminie Zelów Młodzież licealna Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na grupie 47 licealistów z Zelowa, podczas zajęć lekcyjnych 10 października 2012 r. Młodzież licealna wypełniła ankietę, która swoim zakresem obejmowała pytania dotyczące tego, jak spędzają oni swój wolny czas, czy wykazują skłonności hazardowe, czy znają zjawisko cyberprzemocy. Ponadto pojawiły się pytania związane z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi, a także dotyczące ogólnej wiedzy badanej młodzieży o życiu człowieka i jego funkcjonowaniu w społeczeństwie. Cyberprzemoc Ankietowani swój wolny czas głównie spędzają przed komputerem i na spotkaniach z przyjaciółmi. Ale najwięcej, bo 40 % licealistów prowadzi aktywny tryb życia, uprawia sport, jeździ rowerem. Ale już tylko 6% udziela się w różnych organizacjach młodzieżowych. Poszczególne dane prezentuje wykres. Wykres. Jaka jest Twoja ulubiona forma spędzania wolnego czasu? Odpowiedzi uczniów liceum. uprawianie sportu spotkania z przyjaciółmi korzystanie z komputera oglądanie telewizji czytanie książek i gazet organizacje młodzieżowe

19 Ponad połowa respondentów spędza dziennie przed komputerem 1-3 godzin. 23% podaje, że to 3-5 godzin, natomiast 9% deklaruje, że zajmuje im to dziennie więcej niż pięć godzin. Co drugi ankietowany twierdzi, że kiedy korzysta z komputera, nikt się nie interesuje tym, co robi. Najwięcej czasu spędzają korzystając z Internetu (72%), kolejne aktywności są wybierane przez respondentów o podobnej częstotliwości. Szczegóły podają poniższe wykresy. Diagram. Ile czasu dziennie spędzasz przed komputerem? Odpowiedzi uczniów liceum. 9% 13% 23% mniej niż godzinę 1-3 godziny 3-5 godzin ponad 5 godzin 55% Wykres. W jakim celu najczęściej korzystasz z komputera? Odpowiedzi uczniów liceum korzystam z Internetu do nauki słucham muzyki oglądam filmy gram w gry komputerowe 19

20 96% ankietowanych zna pojęcie cyberprzemocy, a 11% deklaruje, że było kiedyś ofiarą tej formy przemocy. Niespełna 4% respondentów nie widzi nic niestosownego w podawaniu swoich danych osobowych przypadkowym osobom poznanych w Internecie. Hazard Jeśli chodzi o ryzykowne zachowania związane z hazardem, to większość ankietowanych nie wykazuje większego zainteresowania tą formą spędzania wolnego czasu. 60% nigdy nie wzięło udziału w konkursach organizowanych przez gazety, telewizję, operatorów telefonicznych, wysyłając płatne smsy. 55% nigdy nie grało na automatach, 86% nigdy nie obstawiało zakładów bukmacherskich i tyle samo nigdy nie grało w grę na pieniądze w Internecie. Poszczególne dane prezentuje wykres. Diagram. Jak często brałeś udziału w konkursach organizowanych przez gazety, telewizję, operatorów telefonicznych, wysyłając płatne smsy? Odpowiedzi uczniów liceum. 27% 13% 60% nigdy jeden raz kilka razy 20

21 Diagram. Jak często grałeś na automatach w salonach gier? Odpowiedzi uczniów liceum. 13% 21% 11% 55% nigdy jeden raz kilka razy więcej niż 10 razy Diagram. Jak często obstawiałeś zakłady bukmacherskie? Odpowiedzi uczniów liceum. 6% 2% 6% nigdy jeden raz kilka razy więcej niż 10 razy 86% Diagram. Jak często grałeś w jakąkolwiek grę na pieniądze w Internecie? Odpowiedzi uczniów liceum. 6% 6% 2% nigdy jeden raz kilka razy więcej niż 10 razy 86% 21

22 Ryzykowne zachowania seksualne Niespełna połowa ankietowanych (40%) deklaruje, że rodzice rozmawiali z nimi na tematy związane z seksualnością człowieka i antykoncepcją. Wśród tych osób w większości przypadków 43% rozmowy te odbywały się z mamą i taka sama liczba osób rozmawiała z obojgiem rodziców. Pozostała część licealistów (14%)rozmawiała z ojcem na powyższe tematy. Młodzież czerpie wiedzę na temat środków antykoncepcyjnych, seksu, cielesności i sfery erotycznej człowieka przede wszystkim z Internetu i od dorosłych. Szczegółowe dane przedstawia wykres poniżej. Wykres. Skąd czerpiesz wiedzę na temat środków antykoncepcyjnych, seksu, cielesności i sfery erotycznej człowieka? Odpowiedzi uczniów liceum % ankietowanych deklaruje, że miało w szkole lekcje poświęcone seksualności człowieka i wychowaniu do życia w rodzinie. W większości przypadków lekcje te prowadziła nauczycielka od wychowania do życia w rodzinie lub pedagog. Według uczniów lekcje te powinny być prowadzone przede wszystkim przez specjalistę z tej dziedziny (74%), drugą osobą podawaną przez respondentów był pedagog lub psycholog szkolny. Ponadto 89% licealistów sadzi, że lekcje te powinny być obowiązkowe. Szczegółowe dane przedstawia wykres poniżej. 22

23 Wykres. Kto Twoim zdaniem powinien prowadzić lekcje wychowanie do życia w rodzinie? Odpowiedzi uczniów liceum. nauczyciel biologii wychowawca klasy pedagog/psycholog szkolny specjalista z tej dziedziny

24 Młodzież gimnazjalna Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na próbie 91 uczniów gimnazjum w Zelowie, z czego 48 stanowiły dziewczęta, a 43 chłopcy. Zostało ono zrealizowane podczas zajęć lekcyjnych w dniu 10 października Wiek respondentów wahał się od 14 do 16 lat, ale najczęściej wynosił 15 (91%). Jeśli chodzi o społeczno materialną sytuację rodzinną uczniów, to u większości(67% ankietowanych) pracują obydwoje rodzice. Nieco rzadziej ma miejsce sytuacja, że tylko tata pracuje 24%. W nielicznych przypadkach rodzinę utrzymuje tylko mama (3%) lub oboje rodzice są bezrobotni (6%). Uczniowie najczęściej mieszkają z matką (97%), ojcem (95%) oraz rodzeństwem (79%). Połowa ankietowanych mieszka bądź z babcią bądź z dziadkiem. Powyższe dane zaprezentowane są na wykresie poniżej. Diagram. Sytuacja społeczno ekonomiczna rodzin respondentów. Odpowiedzi uczniów gimnazjum. Czy Twoi rodzice pracują? 3% 6% oboje pracują 24% tylko tata pracuje tylko mama pracuje 67% ani tata ani mama nie pracują Poczucie bezpieczeństwa Bezpiecznie w swojej klasie czuje się 91% uczniów, a jeśli chodzi o teren szkoły to odsetek ten jest zbliżony wynosi 86%. Brak poczucia bezpieczeństwa w swojej szkole deklaruje 14% respondentów. Wyniki przedstawiono na wykresach poniżej. 24

25 Diagram. Czy czujesz się bezpiecznie w swojej klasie?odpowiedzi uczniów gimnazjum. 6% 3% 31% 60% zdecydowanie tak raczej tak czasem tak, czasem nie zdecydowanie nie Diagram. Czy czujesz się bezpiecznie w swojej szkole? Odpowiedzi uczniów gimnazjum. 11% 1% 2% 36% zdecydowanie tak raczej tak czasem tak, czasem nie raczej nie 50% zdecydowanie nie Przemoc w szkole Pytania na temat częstotliwości zachowań związanych z przemocą w szkole, tak samo jak w przypadku ankiety dla licealistów, zostały podzielone na dwie grupy dotyczące ogólnych sytuacji obserwowanych przez respondenta w środowisku szkolnym oraz bezpośrednio dotyczące jego osoby jako poszkodowanego. Ankietowani określali na skali od 1 do 5, jak często pewne sytuacje mają miejsce ocena 1 oznaczała, że nigdy, zaś 5 - codziennie. 25

26 W gimnazjum najczęściej przynajmniej raz w tygodniu, dochodzi do agresji werbalnej obgadywania, przezywania czy wyśmiewania innych. Dodatkowo dość często występuje tam przemoc fizyczna bicie, kopanie czy poszturchiwanie, społeczna izolacja pewnych osób w klasie i naruszanie nietykalności cielesnej. Rzadziej niż raz w miesiącu zdarzają się przypadki cyberprzemocy wysyłania krzywdzących smsów, komentowania treści umieszczanych w sieci, czy publikowanie w Internecie zdjęć lub filmów bez zgody osób, które na nich występują. Pozostałe sytuacje także zdarzają się dość rzadko, a szczegóły prezentuje zestawienie poniżej. Tabela. Ocena częstotliwości występowania poszczególnych rodzajów przemocy w szkole. Odpowiedzi uczniów gimnazjum. Rodzaj przemocy Średnia ocena 1. Obgadywanie 3,74 2. Przezywanie 3,37 3. Wyśmiewanie 3,09 4. Niechęć do pracy w grupie z kimś z klasy 2,56 5. Bicie, kopanie, poszturchiwanie 2,17 6. Dotykanie osób, które nie wyrażają na to zgody 1,95 7. Wulgarne lub złośliwe komentowanie treści dotyczącej danej 1,69 osoby w Internecie 8. Grożenie 1,54 9. Zamykanie w pomieszczeniach 1, Wysyłanie obraźliwych smsów lub mmsów 1, Umieszczanie w Internecie filmów lub zdjęć bez zgody osób, 1,27 które na nich są 11. Kradzieże 1, Wymuszanie pieniędzy 1,12 W przypadku osobiście doświadczanej przemocy, częstotliwość zachowań jest nieco inna. Ogólnie wszystkie sytuacje zdarzają się dość rzadko około raz w miesiącu lub rzadziej. Przeważa agresja werbalna oraz niechęć do pracy w grupie z kimś z klasy. Prawie wcale nie dotyczy ich cyberprzemoc oraz kradzieże i wymuszenia. 26

27 Tabela. Ocena częstotliwości doświadczania poszczególnych rodzajów przemocy w szkole przez respondentów. Odpowiedzi uczniów gimnazjum. Rodzaj przemocy Średnia ocena 1. Obgadywanie 2,56 2. Przezywanie 2,15 3. Wyśmiewanie 2,04 4. Niechęć do pracy w grupie z kimś z klasy 1,74 5. Dotykanie osób, które nie wyrażają na to zgody 1,49 6. Bicie, kopanie, poszturchiwanie 1,35 7. Grożenie 1,19 8. Zamykanie w pomieszczeniach 1,18 9. Wulgarne lub złośliwe komentowanie treści dotyczącej danej 1,16 osoby w Internecie 10. Umieszczanie w Internecie filmów lub zdjęć bez zgody osób, 1,13 które na nich są 11. Kradzieże 1, Wymuszanie pieniędzy 1, Wysyłanie obraźliwych smsów lub mmsów 1,07 Miejsca, w których najczęściej dochodzi do tego typu sytuacji to zdaniem ankietowanych najczęściej: na szkolnym korytarzu i poza terenem szkoły, a także, w sali lekcyjnej, szatni i na boisku szkolnym. Poniżej prezentowane są częstości wszystkich udzielonych odpowiedzi. 27

28 Wykres. Gdzie najczęściej dochodzi do przemocy w szkole? Odpowiedzi uczniów gimnazjum na korytarzu poza terenem szkoły w szatni w sali lekcyjnej na boisku w toalecie Ankietowani w różny sposób reagują na zjawisko przemocy w szkole. Prawie co druga udzielana odpowiedz dotyczy biernego obserwowania, a 20 osób odchodzi z miejsca zdarzenia możliwie daleko. Nikt nie deklaruje chęci przyłączenie się do sprawcy przemocy. W sumie niekonstruktywnych sposobów radzenia sobie w odpowiedziach respondentów jest ponad połowa. Druga połowa to reakcje związane z poszukiwaniem pomocy ze strony dorosłych osób nauczycieli, wychowawcy, pedagoga. Prawie 50% osób deklaruje podjęcie samodzielnej interwencji i obrony poszkodowanego w wyniku przemocy. Wykres. Jak reagujesz, kiedy widzisz, że dochodzi do przemocy w szkole? Odpowiedzi uczniów gimnazjum. informuję inną osobę informuję wychowawcę odchodzę jak najdalej staram się bronić poszkodowanego obserwuję

29 64% spośród ankietowanych nie jest pewna, czy nauczyciele wiedzą o sytuacjach przemocy w szkole. Najczęstszym rozwiązaniem stosowanym przez grono pedagogiczne jest korzystanie z interwencji dyrektora lub pedagoga, co stanowi 51% odpowiedzi. Sami starają się wyjaśnić sytuację lub upominają sprawców raczej na osobności niż przy całej klasie. 9 respondentów uznało, że nauczyciele w takiej sytuacji wzywają policję, a 10 uczniów uznało, że nauczyciele wcale nie zareagują. Wykres. Jak nauczyciele reagują na przemoc w szkole? Odpowiedzi uczniów gimnazjum. wzywają policję nic nie robią upominają sprawców przy całej klasie upominają na osobności sprawców starają się pogodzić obie strony odsyłają uczniów do dyrektora lub pedagoga Prawie co szósty gimnazjalista nie zwróciłby się do nikogo o pomoc w przypadku przemocy szkolnej. Pozostali najchętniej poprosiliby o pomoc koleżankę lub kolegę (16%), a w dalszej kolejności wychowawcę, mamę, ojca oraz rodzeństwo. W sumie 28% zwróciłoby się do pracowników szkoły (nauczycieli, wychowawcy, pedagoga czy dyrektora). 29

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/86/2012 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 grudnia 2012 roku GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BODZECHÓW NA ROK 2013 1. Wstęp Gminny Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/85/2012 RADY GMINY BODZECHÓW z dnia 13 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXXI/85/2012 RADY GMINY BODZECHÓW z dnia 13 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXXI/85/2012 RADY GMINY BODZECHÓW z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Bodzechów na rok 2013. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 21/14. Rady Gminy Opatówek. z dnia 30 grudnia 2014r.

Uchwała Nr 21/14. Rady Gminy Opatówek. z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Nr 21/14 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia do realizacji na 2015 rok Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - programu wchodzącego w skład Gminnej Strategii Integracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 20 /14. Rady Gminy Opatówek. z dnia 30 grudnia 2014r.

Uchwała Nr 20 /14. Rady Gminy Opatówek. z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwała Nr 20 /14 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie: przyjęcia do realizacji na 2015 rok Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - programu wchodzącego w skład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/261/2012 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/261/2012 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/261/2012 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/219/2013 Rady Gminy Lipusz z dn. 30 grudnia 2013 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 WSTĘP Narkomania jest poważnym problemem społecznym. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. w Dubiecku w 2015r.

Gminny Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. w Dubiecku w 2015r. Załącznik do Uchwały Nr 24/IV/2015 Rady Gminy Dubiecko z dnia 30 stycznia 2015r. Gminny Program Profilaktyki i w Dubiecku w 2015r. Opracowany na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 26 pażdziernika 1982r.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA 2015 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA 2015 ROK Załącznik do Uchwały NR../../2014 Rady Gminy Radomsko z dnia.. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADOMSKO NA 2015 ROK Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 195/XXXIV/13 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 16 grudnia 2013r.

Uchwała Nr 195/XXXIV/13 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 16 grudnia 2013r. Uchwała Nr 195/XXXIV/13 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Wleń na lata 2014-2015 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r.

USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. USTAWA NR XIX/122/2015 RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla gminy Trąbki Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.100.2016 Rady Gminy Przykona z dnia 12 lutego 2016r GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 ROK Podstawą

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik do Uchwały Nr 172 Rady Miejskiej w Tuszynie z dnia 17 marca 2009r. I. Wstęp. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Gminny program profilaktyki i rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Ornontowicach na rok 2015 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2014 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY KOŚCIERZYNA NA ROK 2014 Kościerzyna 2013 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Na rok 2014 I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie.

fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, narkotykowych i ochrony przed przemocą w rodzinie. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/135/08 Rady Miasta Brzeziny z dnia 20 listopada r. w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Programu Profilaktycznego

Ewaluacja Programu Profilaktycznego Ewaluacja Programu Profilaktycznego Celem ewaluacji było uzyskanie informacji na temat efektywności prowadzonych działań, wynikających z założeń zawartych w Szkolnym Programie Profilaktycznym opracowanym

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1/ PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Zał. Nr.1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia.

UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. UCHWAŁA NR. RADY GMINY PIĄTNICA z dnia. W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

OPIS ZJAWISKA NA PODSTAWIE DIAGNOZY

OPIS ZJAWISKA NA PODSTAWIE DIAGNOZY Załącznik do Uchwały Nr XXI/114/2012 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia22 listopada 2012 roku MIEJSKO-GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2012-2015 I. WSTĘP Narkomania jest zjawiskiem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 rok Załącznik do uchwały Nr X/64/15 Rady Gminy Wilczęta z dnia 27 listopada 2015 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2016 rok Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/91/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki na rok 2016 Załącznik do uchwały Nr XI/72/2015 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 29 grudnia 2015 roku Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobrowniki

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2014 Rady Gminy Gózd z dnia 29.12.2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY GÓZD NA 2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII. na 2014 rok Załącznik do Zarządzenia Nr 56/ON/2013 Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 5 listopada 2013 r. Projekt MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH i MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Tyczyn na 2015 r. Uchwała Nr V/22/15 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XLIII/200/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 grudnia 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XLIII/200/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 grudnia 2009 r. Załącznik do uchwały Nr XLIII/200/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 grudnia 2009 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Otmuchowa. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020"

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 Projekt z dnia 18 listopada 2015 r. złożony przez Burmistrza Miasta Pyskowice UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. Uchwała Nr XLVI / 242 /2014 Rady Miasta w Brzezinach z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r Załącznik do Uchwały Nr XV/132/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 29 grudnia 2015r Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r Spis treści: I Diagnoza Środowiska 1.Badania ankietowe w ramach diagnozy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Uchwała Nr XII/56/15 Rady Gminy Milejów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. Na podstawie : art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

GMINNYM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM

GMINNYM PROGRAMEM PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM Załącznik do uchwały nr.../2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia... 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII zwanym w dalszej części GMINNYM

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE. z dnia 19 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XI/277/2015 RADY MIASTA GLIWICE z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Gliwice na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy

Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych w grupie dzieci i młodzieży Dzielnica Bielany Miasta St. Warszawy Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa 4 OBSZARY BADANIA STRES UŻYWKI PRZEMOC W SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz.759 z późn. zm.); Załącznik do uchwały Nr XII/56/2011 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28.11.2011r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK Podstawę prawną opracowania programu stanowi:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/11/10 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Diagnoza sytuacji w Gminie Wałcz w aspekcie problemów alkoholowych. 1.Grupa badawcza objęta badaniem,celem postawienia diagnozy:

Wprowadzenie: Diagnoza sytuacji w Gminie Wałcz w aspekcie problemów alkoholowych. 1.Grupa badawcza objęta badaniem,celem postawienia diagnozy: Załącznik do uchwały nr XLIV/250/2013 Rady Gminy Wałcz z dnia 30.12.2013r. Wprowadzenie: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok, zwanym dalej Programem,określa sposób

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. w Gminie Grabica na 2012 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. w Gminie Grabica na 2012 r. P R O J E K T Załącznik do Uchwały Nr / /2011 Rady Gminy Grabica z dnia... r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii I. Wprowadzenie w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII.69.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r.

Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r. Uchwała Nr LVII/231/2014 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Golina na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Załącznik do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN GMINY TŁUSZCZ

DIAGNOZA NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN GMINY TŁUSZCZ DIAGNOZA NA TEMAT ŚWIADOMOŚCI PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ZAMIESZKUJĄCYCH TEREN GMINY TŁUSZCZ Ośrodek Pomocy Społecznej Tłuszcz, 2014 r. ŚWIADOMOŚĆ NA TEMAT PRZEMOCY W RODZINIE WŚRÓD DZIECI

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie.

Regulamin organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie. Załącznik do Zarządzenia nr 0050.121.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 listopada 2013r. Regulamin organizacyjny Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gryfinie. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2009

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2009 z dnia...listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2012 z dnia października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L 443/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Załącznik nr 1 Do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radków na lata 2005-2015

WSTĘP. Załącznik nr 1 Do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radków na lata 2005-2015 Załącznik nr 1 Do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radków na lata 2005-2015 MIEJSKO GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2010 Radków 2009 WSTĘP Przystępując

Bardziej szczegółowo

ANKIETA METRYCZKA. Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Gminy Miękinia. tak, od kiedy... nie. Wiek: 18-30 31-40 41-50 51- i więcej

ANKIETA METRYCZKA. Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Gminy Miękinia. tak, od kiedy... nie. Wiek: 18-30 31-40 41-50 51- i więcej ANKIETA W związku z rozpoczęciem prac nad projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miękinia uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które będą bardzo pomocne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA TCZEWA NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr /2013 z dnia kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Tczewie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr 242/XXXVII/05 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2006. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Alkohol. Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety anonimowej, która zawierała pytania zamknięte.

Alkohol. Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety anonimowej, która zawierała pytania zamknięte. Wyniki badania przeprowadzonego w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym na temat stosowania przez młodzież środków uzależniających W grudniu 214 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR XI.63.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA LOKALNYCH PROBLEMÓW I ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY ZELÓW

DIAGNOZA LOKALNYCH PROBLEMÓW I ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY ZELÓW DIAGNOZA LOKALNYCH PROBLEMÓW I ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY ZELÓW PeDaGo Wielicka 44/45 30-552 Kraków tel. 12 341 61 77 fax: 12 341 61 76 e-mail: pionprofilaktyki@pedago.pl Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008

Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania. Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008 Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Cedynia na rok 2008 Projekt 3 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR RG.0007.140. 2012 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXV/165/10 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 30 marca 2010 roku

UCHWAŁA Nr XXV/165/10 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 30 marca 2010 roku UCHWAŁA Nr XXV/165/10 RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska na 2010 rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Projekt Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok WSTĘP Zgodnie z art. 4 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ. z dnia 30 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XIII/65/11 RADY MIASTA JEDLINA ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 1 Załącznik do Uchwały Nr XXX/147 /13 Rady Gminy Firlej z dnia 10 grudnia 2013r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW W GMINIE FIRLEJ NA ROK 2014 Firlej

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY BODZANÓW

DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY BODZANÓW DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA TERENIE GMINY BODZANÓW Oficyna Profilaktyczna Dworcowa 9a/19 30-556 Kraków tel. 12 39 50 665 fax: 12 39 50 665 e-mail: biuro@oficyna-profilaktyczna.pl Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik nr 1 Do Uchwały NR III/15/2014 Rady Gminy Wydminy z dnia 30 grudnia 2014 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Polski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/IV/15 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 22 stycznia 2015 r.

Uchwała Nr 11/IV/15 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 22 stycznia 2015 r. Uchwała Nr 11/IV/15 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Wleń na rok 2015 Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Blaszki z dnia 05 lutego 2008r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2008 2013

Załącznik do Uchwały Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Blaszki z dnia 05 lutego 2008r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2008 2013 1 Załącznik do Uchwały Nr XIII/93/08 Rady Gminy i Miasta Blaszki z dnia 05 lutego 2008r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2008 2013 2 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii został

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVIII/113/15 Rady Gminy Włodawa z dnia grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Włodawa na 2016 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI

HARMONOGRAM REALIZACJI Załącznik Nr 2 do GPPU na 2015 r. HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Lp. Zamierzenia (zadania) Sposoby

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/107/2005 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 9 marca 2005 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI WSTĘP Diagnoza problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LVII/255/10 RADY GMINY KAMPINOS z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r. Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnie Wieluń na rok 2012 Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/3/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 19 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XIII/3/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XIII/3/2013 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. DRUK Nr... UCHWAŁA NR.../.../12 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE. z dnia 31 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/631/12 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 31 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo