Analiza SWOT. Wsparcie osób niepełnosprawnych. Zdrowie psychiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza SWOT. Wsparcie osób niepełnosprawnych. Zdrowie psychiczne"

Transkrypt

1 Wsparcie osób niepełnosprawnych Analiza SWOT 1. Niska aktywność społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością, brak skutecznych sposobów na włączenie społeczne osób z niepełnosprawnością. 2. Niewystarczająca wiedza części mieszkańców miasta Krakowa na temat problemów osób z niepełnosprawnością. 3. Zagrożenie ubóstwem osób i rodzin z niepełnosprawnością 4. Bariery uniemożliwiające osobom z niepełnosprawnością funkcjonowanie w społeczeństwie. Zdrowie psychiczne 1. Zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym osób z i ich rodzin 2. Wzrost sfery zaburzeń psychicznych charakterystycznych dla podeszłego wieku 3. Niewystarczająca wiedza mieszkańców Kraków na temat zdrowia psychicznego 4. Niewystarczająca dostępność do usług medycznych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi 5. Zagrożenie wśród dzieci i młodzieży Duża liczba organizacji pozarządowych działających w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością i osób z Struktura miasta w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością i osób (szeroko rozwinięta sieć placówek) Kadra, która ma wysokie kwalifikacje i kompetencje Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnością i osób z Istnienie programów profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego w celu zapobiegania problemom zdrowia psychicznego Umiejętności pozyskiwania i wykorzystywania środków UE zarówno przez miasto i jego jednostki System jednostek pomocy społecznej (warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy i ośrodki wsparcia) dyskryminujące procedury rekrutacyjne (porządkowe lub ich brak) powodujące, że osoba np. z autyzmem, agresywna jest wykluczona z ośrodków wsparcia Brak badań różnych środowisk (pod różnymi kątami) osób z niepełnosprawnością lub osób z Niewystarczające środki finansowe na realizację programów profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego Organy administracji niedostateczna wiedza pracowników dotyczące poszczególnych niepełnosprawności i zaburzeń

2 jak i organizacje pozarządowe Miasto jako ośrodek akademicki ma duży potencjał ludzki (wykorzystanie kadry) Wolontariat Nowe rozwiązanie systemowe we wspieraniu różnych grup osób z niepełnosprawnością Finanse UE Rozwój ośrodków wsparcia dla osób z niepełnosprawnością i osób z Poprzez wykorzystanie środków zewnętrznych możliwość zmniejszenia odsetka osób z niepełnosprawnością Rozwój ekonomii społecznej Ustawa (przepisy prawa) nie są dostosowane (brak elastyczności) do indywidualnych potrzeb (np. proteza nogi jest możliwa do sfinansowania raz na 2 lata lub nie wolno w edukacji użyć przemocy wobec ucznia np. z autyzmem) Niedostosowanie programów edukacyjnych na poziomie szkół zawodowych (przygotowywanie do życia) do wymagań rynku (osoba z niepełnosprawnością nie jest uczona wykonywania czynności i radzenia sobie w życiu Słabe wsparcie, brak rozwiązań systemowych w państwie, dla rodziny z osobą z niepełnosprawnością (dzieckiem z niepełnosprawnością), rodzic nie może wrócić do pracy bo musi się zajmować osobą z niepełnosprawnością

3 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1. Niski poziom wiedzy dot. zjawiska przemocy w rodzinie wśród członków społeczności lokalnej 2. Postrzeganie zachowań przemocowych jako normy społecznej 3. Przemoc wobec dzieci i osób starszych 4. Niewystarczające zasoby w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy Zasoby instytucje i specjaliści działający w obszarze Niepełna realizacja istniejących instrumentów prawnych przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek dla Osób Dotkniętych Brak zaangażowania istotnych instytucji w przeciwdziałanie przemocy (ochrona zdrowia) Przemocą, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie) Uznawanie reagowania na negatywne zjawiska społeczne (w tym przemoc w rodzinie) za zachowanie pejoratywne Realizacja procedury Niebieskie Karty Niski poziom świadomości obywatelskiej w zakresie problemu Współpraca międzyinstytucjonalna w udzielaniu pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie przemocy w rodzinie Pozyskiwanie do współpracy organizacji pozarządowych oraz lokalnie działających grup mieszkańców Włączanie zagrożonych grup społecznych do pozytywnych aktywności społecznych Inicjatywy lokalne oraz budżet partycypacyjny jako narzędzia stymulujące rozwój aktywności społecznej Możliwości pozyskiwania środków finansowych z nowych źródeł finansowania Zmiana społeczna Brak edukacji kadr oświaty, ochrony zdrowia na etapie kształcenia zawodowego/uniwersyteckiego z zakresu rozpoznawania zjawiska przemocy w rodzinie oraz reagowania Nieprecyzyjne rozwiązania prawne (np. w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie) Niski poziom finansowania oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie Zwiększony zakres obowiązków służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wymagający zwiększenia zasobów kadrowych przy braku odpowiedniego finansowania (obciążenie budżetów instytucji)

4 Profilaktyka i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 1. Niewystarczający system profilaktyki i wczesnej pomocy dla dzieci i młodzieży 2. Niewystarczający poziom wiedzy i umiejętności społecznych u dorosłych mieszkańców Krakowa w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (brak umiejętności wychowawczych, brak umiejętności społecznych, brak wiedzy o dostępności pomocy dla siebie i dla innych) 3. Niewystarczająca dostępność do terapii uzależnień oraz programów redukcji szkód i działań samopomocowych 4. Wzrastająca liczba młodzieży sięgającej po nielegalne środki psychoaktywne, alkohol (dot. w szczególności dziewcząt) Podstawa finansowa (wysoki budżet Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii), własne środki Gminy, którymi samodzielnie dysponuje Szeroka baza placówek pomocowych (terapeutycznych, wsparcia dziennego dla dzieci) i potencjał instytucjonalny (Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień) Duża liczba wykwalifikowanych specjalistów uzależnień Rozwój placówek pomocowych w obszarze profilaktyki i terapii, wzrastająca liczba aktywnych organizacja pozarządowych Możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych, nowe źródła finansowania Duży obszar terytorialny i wysoka populacja osób z problemami (potencjalnych i rzeczywistych klientów Rutynowość działań, zbyt mała liczba działań innowacyjnych, wysoki poziom inercji Niewystarczająca oferta dot. lecznictwa odwykowego zamkniętego Dostępność do alkoholu Nowe substancje uzależniające (dopalacze, itp.), powstawanie uzależnień niechemicznych (hazard, Internet) Rosnące bezrobocie, pauperyzacja społeczeństwa Niebezpieczeństwo obniżenia poziomu edukacji spowodowane zmianą przepisów powszechnie obowiązujących

5 Organizacja pieczy zastępczej Wspieranie rodziny 1. Trudności w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez rodziny z dziećmi 2. Zagrożenie ubóstwem w rodzinach wychowujących dzieci 3. Wzrastająca liczba dzieci i młodzieży wykazującej zaburzenia zachowania i emocji, która jest umieszczana w pieczy instytucjonalnej 4. Niewielkie zainteresowanie członków społeczności lokalnej uczestnictwem w sprawowaniu pieczy zastępczej Możliwość podjęcia się pełnienia funkcji bycia rodziną zastępczą, wsparcie w formie szkoleń dla rodzin zastępczych (w odniesieniu do problemu nr 4) Dotychczasowa dobra współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z rodzinami zastępczymi Możliwość wymiany doświadczeń Rodzina zastępcza decyduje o wieku, liczbie dzieci Szkoła dla rodziców i warsztaty edukacyjne dla rodziców (w odniesieniu do problemów nr 1, 3) Rozwój wsparcia rodzin: asystent rodzinny i placówki wsparcia dziennego Powstanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa Włączyć organizacje pozarządowe w realizację zadań organizatora rodzinnego pieczy zastępczej (w odniesieniu do problemu nr 4) Zmiana w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym szybkość decyzji, znajomość usług wspierających rodziców (w odniesieniu do problemów 1, 3) Brak bezpłatnych ofert zajęć kulturalnych, sportowych dla rodzin zastępczych (w odniesieniu do problemu nr 4) Niewystarczające kompetencje osób które w życiu codziennym pracują z dziećmi w zakresie zaburzeń zachowania i emocji (w odniesieniu do problemu nr 3) Niewystarczająca oferta zajęć pozalekcyjnych Niewystarczające rozpropagowanie informacji o działaniach mających na celu podniesienie kompetencji rodzicielskich (w odniesieniu do problemu nr 1, 3) Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w odniesieniu do problemu nr 4) Wzrost liczby dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji, wzrost liczby rodzin, które nieprawidłowo realizują funkcje opiekuńczo-wychowawcze (w odniesieniu do problemów nr 1, 3) Wzrost problemów o charakterze globalnym: bezrobocie (sytuacja gospodarcza kraju) Przekazywanie zadań do realizacji bez przekazywania środków finansowych

6 Rehabilitacja zabudowy blokowej 1. Słaby dostęp do usług publicznych 2. Niekorzystna sytuacja demograficzna: wysoki wskaźnik średniego wieku, regresja demograficzna, postępujący proces starzenia się mieszkańców Możliwość wykorzystania istniejących struktur urbanistycznych (w tym zieleni i potencjalnych przestrzeni publicznych) oraz obiektów Niekorzystna sytuacja demograficzna: wysoki wskaźnik średniego wieku, regresja demograficzna, postępujący proces starzenia się mieszkańców. użyteczności publicznej dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Komunalna własność terenów przy spółdzielczej i prywatnej (w tym Zaangażowanie środowisk naukowych, ekspertów społecznych i praktyków (głównie pracowników MOPS) w wspólnot) własności budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. proces tworzenia PRO. Brak prewencyjnych ( ochronnych ) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla istniejących osiedli zabudowy blokowej. Słaba dostępność do usług publicznych, głównie w zakresie sportu i rekreacji. Zagrożenie wieloma czynnikami powodującymi wykluczenie społeczne. Możliwość zainicjowania wielostronnej współpracy mieszkańców w ramach osiedli. Prawne bariery partnerstwa publiczno prywatnego. Ograniczone możliwości Zwiększająca się świadomość społeczna i obywatelska, przede wszystkim pośród aktywnych ludzi młodych. zaangażowania GMK (w ramach budżetu Miasta) w inwestycje służące społecznościom lokalnym. Kadencyjność samorządów, przy ich Budżety partycypacyjne, szansa na wykorzystanie środków pochodzących z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) na lata jednoczesnym upolitycznieniu. System edukacyjny nie budujący postaw obywatelskich i wspólnotowych.

Wyniki analiz mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń z zakresu polityki społecznej, ujęte zostały w sześciu dziedzinach tematycznych:

Wyniki analiz mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń z zakresu polityki społecznej, ujęte zostały w sześciu dziedzinach tematycznych: IV. Analiza SWOT Wyniki analiz mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń z zakresu polityki społecznej, ujęte zostały w sześciu dziedzinach tematycznych: 1. Ogólna sytuacja społeczna w Puławach 2. Warunki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Torunia z dnia.. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA MIASTA TORUNIA na lata 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA 2007-2013 Wrzesień 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia.. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego

Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Obserwatorium Integracji Społecznej Potrzeby informacyjne z obszaru polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego Białystok 2013 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''.

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ L.P. USŁUGA/ŚWIADCZENIE/DZIAŁANIA KRYTERIUM/POWÓD/

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA LATA 2009-2012

MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA LATA 2009-2012 załącznik do uchwały nr XLV/594/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 kwietnia 2009 r. MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA LATA 2009-2012 Zielona Góra, kwiecień 2009 rok To,

Bardziej szczegółowo